Medocriptine

Kód 0067513 ( )
Registrační číslo 54/ 999/93-C
Název MEDOCRIPTINE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Medochemie Ltd., Limassol, Kypr
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0067513 POR TBL NOB 100X2.5MG-L Tableta, Perorální podání
0011089 POR TBL NOB 100X2.5MG B Tableta, Perorální podání
0067515 POR TBL NOB 1000X2.5MG-L Tableta, Perorální podání
0011091 POR TBL NOB 1000X2.5MG B Tableta, Perorální podání
0067512 POR TBL NOB 30X2.5MG Tableta, Perorální podání
0067514 POR TBL NOB 500X2.5MG-L Tableta, Perorální podání
0011090 POR TBL NOB 500X2.5MG B Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MEDOCRIPTINE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls27189/2008a příloha k sp.zn.: sukls157866/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MEDOCRIPTINE

tablety

bromocriptini mesilas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je MEDOCRIPTINE a k čemu se používá

2.

Čemu MUSÍTE věnovat pozornost, než začnete MEDOCRIPTINE užívat

3.

Jak se MEDOCRIPTINE užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak MEDOCRIPTINE uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE MEDOCRIPTINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bromokriptin je jeden ze zástupců skupiny léků nazývaných agonisté dopaminu. Jedná se o námelový alkaloid. Snižuje množství hormonu zvaného prolaktin produkovaného hypofýzou (podvěsek mozkový). Tím pak snižuje účinky prolaktinu, který účinkuje jako spouštěč produkce dalších hormonů.

MEDOCRIPTINE je užíván k léčbě některých menstruačních potíží a u žen k léčbě určitých forem sterility. Je také užíván k zastavení laktace (produkce mléka, kojení). Je to proto, že zastavujeprodukci prolaktinu, který ovlivňuje menstruační cyklus a tvorbu mléka. Je také užíván k léčbě některých pacientů s Parkinsonovou chorobou, protože stimuluje určité části mozku a nervového systému. Dále je užíván k léčbě nadprodukce růstového hormonu, způsobujícího v dospělosti onemocnění známé pod názvem akromegálie. Je také užíván k léčbě některých nádorů hypofýzy, tzv. prolaktinomů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MEDOCRIPTINE UŽÍVAT

Neužívejte MEDOCRIPTINE pokud

jste alergičtí (přecitlivělí) na bromokriptin, námelové alkaloidy nebo jakoukoli jinou složku tablety (složení je uvedeno v bodě 6, Další informace)

jste těhotná nebo plánujete-li otěhotnět. V některých případech může být MEDOCRIPTINE v těhotenství používán, ale o tom vždy rozhoduje lékař.

je vám méně než 15 let

budete dlouhodobě léčeni přípravkem MEDOCRIPTINE a projevují či projevily se u Vás fibrózní reakce (jizvy), které mají vliv na Vaše srdce.

Zvláštní opatrnosti při použití je zapotřebí

Jestliže se u vás projevují nebo projevily fibrózní reakce (jizvy), které mají vliv na vaše srdce, plíce či břicho. V případě, že budete přípravkem MEDOCRIPTINE léčeni dlouhodobě, Váš lékař před zahájením léčby zkontroluje, zda jsou vaše srdce, plíce a ledviny v dobrém stavu. Před zahájením léčby rovněž nechá provést echokardiogram (ultrazvukové vyšetření srdce). V průběhu léčby bude Váš lékař věnovat zvláštní pozornost veškerým příznakům, jež by mohly být spojeny s fibrózními reakcemi. Bude-li třeba, nechá provést echokardiogram. Dojde-li k fibrózním reakcím, bude nutné léčbu přerušit.

Pokud jste žena dlouhodobě užívající MEDOCRIPTINE, Váš lékař by Vás měl v pravidelných intervalech gynekologicky vyšetřit (každý rok, jste-li žena v reprodukčním věku nebo každého půl roku, pokud jste po přechodu).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte, prosím, Vašeho lékaře, pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval/a jiné léky, včetně léků bez lékařského předpisu. Účinky MEDOCRIPTINU a účinky jiných léčiv se mohou navzájem ovlivňovat.

Alkohol může snižovat snášenlivost k bromokriptinu.

Současné podávání erytromycinu může zvýšit hladiny bromokriptinu v krevní plazmě.

Nedoporučuje se současné podávání s jinými námelovými alkaloidy.

Současné podávání s cyklosporinem může vést ke zvýšení jeho sérových hladin.

Agonisté dopaminu mohou způsobit přidružený toxický účinek.

Fenothiaziny, resp. i některá další neuroleptika, metoclopramid apod. zvyšují prolaktinémii (vylučování prolaktinu).

Ženy užívající MEDOCRIPTINE by měly používat účinnou ochranu proti početí, např. kondom, a to i v případě, že jsou léčeny pro neplodnost. Perorální antikoncepce s obsahem estrogenu by neměla být užívána, protože může zastavit účinnost léčby. U léčby neplodnosti, kde je menstruační cyklus normální, se můžete poradit s Vaším lékařem, kdy přerušit užívání antikoncepce.

Užívání MEDOCRIPTINU s jídlem a pitím

Během léčby MEDOCRIPTINEM byste neměli konzumovat alkohol. Může to způsobovat různé reakce jako rozmazané vidění, zmatenost, bolesti na hrudi, zrychlení tepu nebo bušení srdce, zčervenání, pocit na zvracení, zvracení, pocení, tepající bolest hlavy a závažnou slabost.

Těhotenství a kojení

Dříve než užijete MEDOCRIPTINE, informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte.

Pokud během užívání MEDOCRIPTINU otěhotníte, měla byste ihned informovat Vašeho lékaře. Běžně je pak léčba přerušena, ale v některých případech může lékař chtít v léčbě pokračovat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení a obsluha strojů

MEDOCRIPTINE u Vás může způsobovat závratě, ospalost nebo snížení bdělosti. Neměli byste proto řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje, dokud se nepřesvědčíte, že nejste nijak ovlivněni.

Důležité informace o některých složkách MEDOCRIPTINU

MEDOCRIPTINE obsahuje monohydrát laktosy. Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užíváním tohoto léčivého přípravku Vašeho lékaře.

3. JAK SE MEDOCRIPTINE UŽÍVÁ

MEDOCRIPTINE užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Dávkování MEDOCRIPTINU závisí od obtíží, pro které jste léčeni. Na začátku léčby je obvykle podáván ve vzestupných dávkách, které se zvyšují až do dosažení nejlepší odpovědi.

Neurčí-li lékař jinak, léčba se obvykle zahajuje půl tabletou nebo jednou tabletou jednou denně. Dávka postupně vzrůstá po půl až jedné tabletě až do dosažení potřebné dávky. Maximální dávka je 3 tablety 4krát denně.

Tablety je možné podávat i najednou večer před spaním za účelem zlepšení horší snášenlivosti přípravku.

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku žaludečních obtíží by měl být MEDOCRIPTINE užíván s jídlem. Může být také užíván večer před spaním.

MEDOCRIPTINE není doporučen k použití u dětí do 15 let.

Pokud si vezmete více MEDOCRIPTINU, než jste měli

Pokud si náhodou vezmete více, než je předepsaná dávka, kontaktujte nejbližší centrum první pomoci nebo ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka. Vezměte s sebou Vaše balení léku i zbývající tablety.

Pokud si zapomenete vzít MEDOCRIPTINE

Pokud si zapomenete vzít dávku tohoto léku, vezměte si ji co nejdříve. Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, zapomenutou dávku přeskočte a vezměte si další dávku v obvyklém čase, tak jak Vám lékař předepsal. Neberte pro nahrazení zapomenuté dávky dvojitou dávku.

Když ukončujete užívání MEDOCRIPTINU

MEDOCRIPTINE může začít působit až za několik týdnů. Nepřerušujte užívání léku ani nesnižujte nebo nezvyšujte jeho dávku.

Pokud máte další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i MEDOCRIPTINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte lékaře ihned:

Pálení žáhy, opakující se bolesti žaludku nebo černá stolice

Náhlé usnutí

Nevysvětlitelné zkrácení dechu a potíže s dechem

Těžké bolesti na hrudi

Bolesti v dolní části zad, oteklé nohy a bolest při močení

Těžké, vzrůstající nebo trvalé bolesti hlavy, a případně také poruchy vidění (jako např. rozmazané vidění)

Příznaky jako např. svalová ztuhlost, agitace, velmi vysoká horečka, rychlé bušení srdce a extrémní kolísání krevního tlaku

Časté nežádoucí účinky (nevyžadující bezprostřední zásah lékaře)

Bolesti hlavy, ospalost, závrať, rýma, nauzea (nevolnost), zácpa, zvracení

Méně časté

Zmatenost, psychomotorická podrážděnost, halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují), dyskinéze (nedobrovolné pohyby a tiky), hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická (při přechodu do vzpřímené polohy) hypotenze (velmi zřídka vedoucí k synkopě -krátkodobé ztrátě vědomí), sucho v ústech, alergické kožní reakce, vypadávání vlasů, křeče v dolních končetinách, únava

Vzácné

Psychotické poruchy, insomnie (nespavost), somnolence (spavost), parestézie (brnění, mravenčení), zrakové poruchy, rozmazané vidění, tinnitus (hučení či šelest v uších), perikardiální výpotek, konstrikční perikarditida, tachykardie (rychlý tep), bradykardie (pomalý tep), arytmie (nepravidelný tep), pleurální výpotek (tekutina v dutině mezi plícemi), pleurální fibróza (zjizvení tkáně), pleuritida(zánět pohrudnice), pulmonální (plicní) fibróza, dyspnoe (dušnost), průjem, abdominální bolesti(bolesti břicha), retroperitoneální fibróza (zjizvení v oblasti pobřišnice), gastrointestinální vředy, gastrointestinální krvácení, periferní otoky

Velmi vzácné

Výrazná ospalost během dne, náhlý spánek, reverzibilní bledost prstů na rukou i nohou způsobené zimou (zejména u pacientů, kteří měli Raynaudův syndrom), příznaky podobné neuroleptickému malignímu syndromu po náhlém přerušení léčby

Zánět srdeční chlopně a k němu přidružená onemocnění (perikarditis, zánět osrdečníku) případně tvorba tekutiny v osrdečníku (perikardiální výpotek). Časnými příznaky mohou být: obtížné dýchání, dušnost, bolest na plicích nebo v kříži a otoky nohou. Pokud zaznamenáte jeden nebo více těchto projevů, okamžitě informujte svého lékaře.

Pokud se u Vás zhoršují jakékoli z nežádoucích účinků nebo pokud si povšimnete nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, Vašemu lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK MEDOCRIPTINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

MEDOCRIPTINE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co MEDOCRIPTINE obsahuje

Léčivou látkou je bromokriptin (jako mesilát). Jedna tableta obsahuje bromocriptini mesilas

2,87 mg, což odpovídá 2,5 mg bromocriptinum.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl

karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, kyselina maleinová a dihydrát dinatrium-edetátu.

Jak MEDOCRIPTINE vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s dělící rýhou, na druhé straně hladké.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení 30 tablet

PVC/AL blistr, papírová krabička

Velikost balení 100, 500, 1000 tablet

a) plastiková lahvička se šroubovacím uzávěrem, papírová krabička

b) PVC/Al blistr, papírová krabička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

18.11. 2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls27189/2008a příloha k sp.zn.: sukls157866/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MEDOCRIPTINE

tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje bromocriptini mesilas 2,87 mg, což odpovídá 2,5 mg bromocriptinum.

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje monohydrát laktosy 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s dělící rýhou, na druhé straně hladké.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Inhibice nebo potlačení puerperální laktace ze zdravotních důvodů.

Léčba hyperprolaktinémie u mužů a žen s hypogonadismem a/nebo galaktoreou.

Léčba infertilních žen s nebo bez prokazatelné hyperprolaktinémie.

Léčba pacientů s adenomem produkujícím prolaktin, léčba mikroadenomů.

Léčba cyklických benigních onemocnění mammy a cyklických významných mastalgií.

Léčba cyklických menstruačních obtíží zvláště se symptomatologií mammy a léčba premenstruačních obtíží.

K redukci cirkulujícího růstového hormonu jako doplněk k chirurgické a/nebo radioterapeutické léčbě u pacientů s akromegálií.

Léčba idiopatické Parkinsonovy choroby v kombinaci s nebo bez levodopy.

4.2

Dávkování a způsob podání

Nejvyšší dávka je 30 mg denně.

Tablety jsou určeny pro perorální podání a měly by být podávány spolu s jídlem.

Vzhledem k různému způsobu užití je i doporučený dávkovací režim různý. Pro dosažení optimální odpovědi s minimálními nežádoucími účinky je nehledě na výslednou dávku doporučeno vzestupné dávkování bromokriptinu. Úvodní dávka by měla být podána večer. Dávka se zvyšuje o 1,25 až 2,5 mg, které jsou rozděleny do 2 až 3 denních dávek až do té doby, než je dosaženo dávky 2,5 mg 2krát denně. S ohledem na dlouhý poločas léku je důležitá především celková denní dávka, kterou je možno podat i

najednou večer nebo před spaním, kdy je nižší vnímavost k nežádoucím účinkům. Další zvyšování dávky, pokud je nutné, se provádí podle shodného schématu.

Dospělí

Prevence laktace: 2,5 mg první den, dále 2,5 mg 2krát denně po dobu 14 dnů. Postupné zvyšování dávky není u této indikace nutné.

Potlačení laktace: 2,5 mg první den, po 2-3 dnech zvýšit na 2,5 mg 2krát denně po dobu 14 dnů. Postupné zvyšování dávky není u této indikace nutné.

Hypogonadismus /galaktorea/ infertilita: Léčba se zahajuje postupným zvyšováním dávky, jak je uvedeno výše. Většina pacientů s hyperprolaktinémií odpovídá na 7,5 mg denně v několika rozdělených dávkách, ale bylo použito i 30 mg denně. Infertilní pacientky bez zvýšené hladiny prolaktinu v séru odpovídají obyčejně na dávku 2,5 mg 2krát denně.

Prolaktinom: Léčba se zahajuje postupným zvyšováním dávky, jak je uvedeno výše. Dávka může být zvyšována o 2,5 mg ve 2 – 3denních intervalech podle tolerance. Dávka se upravuje podle změny prolaktinémie. Bylo použito až 30 mg denně.

Cyklická benigní onemocnění mammy / výrazné cyklické mastalgie / menstruační obtíže: Standardní vzestupné dávkování až do dosažení doporučené dávky 2,5 mg 2krát denně.

Akromegálie: Spíše doplňková léčba. Standardní vzestupné dávkování s dávkovým přírůstkem 2,5 mg každé 2-3 dny dle tolerance do dosažení odpovídající odpovědi. Před léčbou je třeba vyzkoušet, zda po léku dochází k poklesu STH.

Parkinsonova choroba: zahájit léčbu dle tabulky.

Děti

Bromokriptin není určen pro děti do 15 let.

Starší pacienti

Není doporučeno speciální dávkování.

Renální poškození

Úprava dávkování není nutná.

Jaterní poškození

Vzhledem k tomu, že bromokriptin je rozsáhle metabolizován v játrech, je při jaterním poškození nutná zvýšená opatrnost a snížené dávkování.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na bromokriptin, námelové alkaloidy nebo pomocné látky. Těhotenská toxémie, poporodní hypertenze, hypertenze v šestinedělí. Děti do 15 let. Bromokriptin by neměl být používán po porodu a v šestinedělí u žen s hypertenzí, s onemocněním koronárních artérií, s příznaky nebo v anamnéze zaznamenanými mentálními obtížemi (viz bod 4.8).

První týden

1,25 mg večer

Druhý týden

2,5 mg večer

Třetí týden

2,5 mg dvakrát denně

Čtvrtý týden

2,5 mg třikrát denně

Poté

Třikrát denně, vzestup o 2,5 mg každé tři až čtyři dny podle odpovědi pacienta. Pokračuje se, dokud není dosaženo optimální odpovědi, obvykle mezi 10 až 30 mg denně. U pacientů, kteří současně užívají levodopu, může být dávka bromokriptinu nižší.

U dlouhodobé léčby: Známky srdeční valvulopatie zjištěné echokardiografií před léčbou.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ženy po porodu, které užívají bromokriptin, by zvláště během prvních několika dnů měly mít pečlivě sledovaný krevní tlak. Zvláštní pozornost by měla být věnována těm pacientkám, které v současnosti jsou nebo v nedávné době byly pro hypertenzi léčeny jinými léky. Pokud se objeví hypertenze, přetrvávající bolesti hlavy nebo známky toxicity CNS, měla by být léčba okamžitě přerušena.

Hyperprolaktinémie může být idiopatická, vyvolaná léky nebo způsobená nemocí hypofýzy nebo hypotalamu. Doporučuje se, aby podrobným vyšetřením byla vyloučena možnost nádoru hypofýzy.

Léčba poruch fertility vázaných na prolaktin vyústí v ovulaci. Pacientkám, které si nepřejí otěhotnět, by měla být doporučena vhodná metoda antikoncepce bez obsahu estrogenu. Je prokázáno, že perorální antikoncepce s obsahem estrogenů zvyšuje hladiny prolaktinu v séru. Těhotné ženy léčené bromokriptinem z jiných důvodů než hyperprolaktinémie by měly užívat co nejnižší dávky, aby se předešlo snížení hladiny prolaktinu pod normální hodnoty, které by mohly vyústit v poškození funkcí žlutého tělíska.

Při dlouhodobé léčbě bromokriptinem je třeba u žen provádět pravidelné gynekologické vyšetření zahrnující cervikální a endometriální cytologii. Toto vyšetření se doporučuje provádět u fertilních žen každý rok, u žen v menopauze každých 6 měsíců.

Během několika prvních dnů léčby může být u některých pacientů zaznamenána hypotenze (viz bod 4.7).

Bromokriptin může účinně snižovat hladinu růstového hormonu u pacientů s akromegálií, ale je též indikován k omezení růstu tumoru.

Pacientům s akromegálií by mělo být před zahájením léčby provedeno vyšetření na peptický vřed. Musí být upozorněni, aby okamžitě oznámili jakékoli gastrointestinální obtíže. Bylo zaznamenáno gastrointestinální krvácení, ale jeho spojitost s léčbou nebyla prokázána.

Opatrnost je nutná při podávání vysokých dávek pacientům, u kterých se v anamnéze vyskytly psychické poruchy nebo závažné kardiovaskulární onemocnění.

U pacientů užívajících bromokriptin, zejména dlouhodobě a ve vysokých dávkách, byly příležitostně hlášeny případy pleurálního a perikardiálního výpotku, stejně jako pleurální a plicní fibrózy a konstriktivní perikarditidy. Pacienti s nevysvětlitelnými pleuropulmonálními potížemi musí být podrobně vyšetřeni a musí být zváženo přerušení léčby bromokriptinem.

U několika pacientů léčených bromokriptinem, zejména dlouhodobě a vysokými dávkami, byl hlášen výskyt retroperitoneální fibrózy. Pro časné rozpoznání retroperitoneální fibrózy v reverzibilním stádiu se doporučuje u této skupiny pacientů pečlivé sledování výskytu jejích projevů (např. bolest v zádech, otoky dolních končetin, zhoršení funkce ledvin).

V případě podezření nebo zjištění fibrotických změn retroperitonea musí být léčba bromokriptinem ukončena.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy spočívajícími v nesnášenlivosti galaktózy, deficienci laktázy laponského typu nebo malabsorpci glukózy-galaktózy přípravek nesmějí užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Alkohol může snižovat toleranci k bromokriptinu.

Současné podávání erytromycinu může zvýšit plazmatické hladiny bromokriptinu.

V současné době nejsou známy definitivní důkazy o interakcích mezi bromokriptinem a ostatními námelovými alkaloidy, ale současné podávání se nedoporučuje.

Současné podávání s cyklosporinem může vyústit v inhibici metabolismu cyklosporinu vedoucí ke zvýšení sérových hladin. Pokud je to nutné, měly by být sérové koncentrace monitorovány a dávkování případně upraveno.

Agonisté dopaminu mohou způsobit přidružený toxický účinek.

Fenothiaziny, resp. i některá další neuroleptika, metoclopramid apod. zvyšují prolaktinémii.

4.6

Těhotenství a kojení

Podávání bromokriptinu by mělo být přerušeno po první vynechané menstruaci s průkazem gravidity. V těhotenství může být někdy pozorována rychlá expanze tumoru hypofýzy, která může být zaznamenána i u pacientek úspěšně léčených pro infertilitu. Pacientky by proto měly být sledovány, a pokud je perimetr, event. MR vyšší, může být léčba bromokriptinem znovu zahájena. Zkušenosti s podáváním bromokriptinu těhotným ženám neukazují na zvýšení rizika potratu, předčasného porodu, vícečetného těhotenství nebo malformací. Protože nebyl prokázán teratogenní ani embryotoxický účinek na plod, je možné při velkém tumoru nebo expanzi tumoru pokračovat v léčbě v těhotenství.

Při kojení se nedoporučuje přípravek podávat s ohledem na potřebu laktace, naopak se používá k zastavení nežádoucí laktace.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Bromokriptin může způsobovat závratě a ospalost. Pokud se u pacienta objeví některý z příznaků, neměl by řídit automobil ani obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou řazeny v sestupném pořadí četnosti výskytu dle následující konvence: velmi časté: (≥1/10); časté: (≥1/100, <1/10); méně časté: (≥1/1 000, <1/100); vzácné: (≥1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné: (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Zmatenost, psychomotorická podrážděnost, halucinace

Vzácné

Psychotické poruchy, insomnie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, ospalost, závrať

Méně časté

Dyskinéze

Vzácné

Somnolence, parestézie

Velmi vzácné

Výrazná ospalost během dne, náhlý spánek

Poruchy oka

Vzácné

Zrakové poruchy, rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

Tinnitus

Srdeční poruchy

Vzácné

Perikardiální výpotek, konstrikční perikarditida, tachykardie, bradykardie, arytmie

Velmi vzácné

Srdeční valvulopatie (včetně regurgitace) a přidružené potíže (perikarditida aperikardiální výpotek)

Cévní poruchy

Méně časté

Hypotenze, ortostatická hypotenze (velmi zřídka vedoucí k synkopě)

Velmi vzácné

Reverzibilní bledost prstů na rukou i nohou způsobené zimou (zejména u pacientů, kteří měli Raynaudův syndrom)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Rýma

Vzácné

Pleurální výpotek, pleurální fibróza, pleuritida, pulmonální fibróza, dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zácpa, zvracení

Méně časté

Sucho v ústech

Vzácné

Průjem, abdominální bolesti, retroperitoneální fibróza, gastrointestinální vředy, gastrointestinální krvácení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Alergické kožní reakce, vypadávání vlasů

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Křeče v dolních končetinách

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

Únava

Vzácné

Periferní otoky

Velmi vzácné

Příznaky podobné neuroleptickému malignímu syndromu po náhlém přerušení léčby

Užívání MEDOCRIPTINU k útlumu fyziologické laktace po porodu bylo dáváno do souvislosti se vzácným výskytem hypertenze, infarktu myokardu, křečí, mozkové cévní příhody nebo psychických poruch (viz bod 4.4).

4.9

Předávkování

Předávkování velmi pravděpodobně vyvolává zvracení a další symptomy způsobené zvýšenou stimulací dopaminergních receptorů. Ty mohou zahrnovat zmatenost, halucinace a pokles krevního tlaku. Léčba je symptomatická a podpůrná, měla by být cílena na odstranění neabsorbovaného léčiva a udržení krevního tlaku.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Stimulátor dopaminových receptorů (dopaminergní agonisté), (ATC kód: N04B C01); Inhibitory prolaktinu (ATC kód: G02CB01).

MEDOCRIPTINE tlumí sekreci prolaktinu, hormonu přední části hypofýzy, aniž by ovlivňoval normální hladiny ostatních pituitárních hormonů. U pacientů s akromegalií může snížit zvýšené hladiny růstového hormonu (GH). Tyto účinky jsou způsobeny stimulací dopaminových receptorů.

V šestinedělí je prolaktin nezbytný pro zahájení a pro udržení laktace. Za jiných okolností vyvolává zvýšená sekrece prolaktinu patologickou laktaci (galaktoreu) a/nebo poruchy ovulace a menstruace.

MEDOCRIPTINE, specifický inhibitor sekrece prolaktinu, se používá k prevenci a potlačení fyziologické laktace i k léčbě patologických stavů způsobených prolaktinem. Při amenorei a/nebo anovulačních stavech (s galaktoreou nebo bez ní) lze MEDOCRIPTINE použít k obnovení menstruačního cyklu a ovulace.

Opatření obvyklá při potlačování laktace, jako např. omezení tekutin, nejsou při léčbě MEDOCRIPTINEM nutná. MEDOCRIPTINE neruší puerperální involuci dělohy a nezvyšuje riziko tromboembolie.

MEDOCRIPTINE prokazatelně zastavuje růst hypofyzárních adenomů (prolaktinomů), vylučujících prolaktin, nebo zmenšuje jejich velikost.

U pacientů s akromegalií MEDOCRIPTINE snižuje plazmatické hladiny růstového hormonu a prolaktinu, ovlivňuje příznivě klinické příznaky a zlepšuje toleranci glukózy.

Obnovením normální sekrece luteinizačního hormonu (LH) zlepšuje MEDOCRIPTINE klinické příznaky syndromu polycystických ovarií.

Vzhledem k dopaminergnímu působení je MEDOCRIPTINE v dávkách vyšších, než jsou obvyklé k léčbě endokrinních případů, účinný v léčbě Parkinsonovy choroby, která je charakterizována specifickou deficiencí dopaminu v nigrostriatu. Za těchto podmínek stimulace dopaminergních receptorů MEDOCRIPTINEM může obnovit neurochemickou rovnováhu ve striatu.

Klinicky MEDOCRIPTINE zlepšuje třes, rigiditu, bradykinézi a jiné parkinsonské příznaky ve všech stadiích onemocnění. Terapeutická účinnost trvá obvykle roky (dobré výsledky byly hlášeny u pacientů léčených až po dobu 8 let). MEDOCRIPTINE může být podáván buď ve formě monoterapie a to v obou, časném i pokročilém stadiu onemocnění, nebo v kombinaci s jinými antiparkinsoniky. V kombinaci s levodopou dochází ke zvýšení antiparkinsonické účinnosti a často je možné snížit dávkování levodopy. MEDOCRIPTINE přináší prospěch především pacientům léčeným levodopou, u kterých je již patrný deteriorační účinek léčby levodopou nebo u kterých dochází ke zvýšení výskytu mimovolních pohybů (choreo-athetoidní dyskinéza nebo bolestivá dystonie), kdy na konci dávkovacího intervalu již není dostatečný účinek nebo „on – off“ fenomén.

MEDOCRIPTINE zlepšuje příznaky deprese, které se často vyskytují u pacientů trpících parkinsonismem. To je způsobeno jeho vlastním antidepresivním působením, jak bylo zjištěno v klinických studiích u pacientů s endogenní nebo psychogenní depresí, kteří netrpěli parkinsonismem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po orálním podání se MEDOCRIPTINE dobře vstřebává. Při použití tablet u zdravých dobrovolníků je poločas vstřebávání 0,2 až 0,5 hodiny; nejvyšších plazmatických koncentrací dosahuje během 1 až 3 hodin. Perorální dávka 5 mg bromokriptinu má za následek Cmax 0,465 ng/ml. Účinek MEDOCRIPTINU, ve smyslu snížení hladiny prolaktinu, nastupuje za 1 až 2 hodiny, za 5 až 10 hodin dosahuje maxima, tj. kdy dochází ke snížení hladin prolaktinu o více než 80%, a poblíž maxima zůstává po dobu 8 až 12 hodin.

Distribuce

Biologická dostupnost po jednorázovém podání je více než 90 % a v rovnovážném stavu, kdy je biologická dostupnost asi 80 %, nedochází ke ztrátě terapeutické účinnosti. Vazba na bílkoviny krevní plazmy dosahuje 96 %.

Biotransformace

Bromokriptin podléhá při prvním průchodu játry intenzivní biotransformaci, která se projevuje komplexním profilem metabolitů a téměř úplným chyběním mateřské látky v moči a ve stolici. Vykazuje vysokou afinitu k CYP3A4 a hlavní cestou metabolizace je hydroxylace prolinové skupiny cyklopeptidové jednotky.

Inhibitory a/nebo silné substráty cytochromu P4503A4 mohou inhibovat metabolizaci bromokriptinu a zvyšovat jeho hladiny. Bromokriptin je také silný inhibitor cytochromu CYP3A4 s vypočtenou inhibiční koncentrací 1,69 µM. Avšak vzhledem k nízkým koncentracím volného bromokriptinu nelze u léčených osob očekávat významné ovlivnění metabolismu jiných látek, metabolizovaných CYP3A4.

Vylučování

Vylučování původního léku z plazmy je dvoufázové, s konečným poločasem asi 15 hodin (v rozmezí 8-20 hodin). Původní lék a jeho metabolity se vylučují téměř úplně játry, pouze 6 % se vylučuje ledvinami.

Charakteristika pacientů

U nemocných se zhoršenou funkcí jater však může být rychlost vylučování zpomalena a plazmatické hladiny se mohou zvýšit, což vyžaduje úpravu dávkování.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Akutní perorální toxicita LD50 provedená pomocí mikronizovaného bromokriptinu byla u myší 2620 mg/kg, vyšší než 1000 mg/kg u králíků a vyšší než 2000 mg/kg u potkanů. Hodnoty LD50 pointravenózní aplikaci byly 190 mg/kg, pro potkany 72 mg/kg a pro králíky 12,5 mg/kg. Příznaky toxicity spočívaly v motorické excitaci, případně křečích, poruchách dýchání a komatu. Vysoká citlivost králíků k ergotaminovým sloučeninám je obecně známa.

Mutagenita

U bromokriptinu nebyl prokázán genotoxický účinek v testech na mutagenitu u Salmonella thyphimurium prokázán s nebo bez metabolické aktivace ani klastogenní potenciál v kostní dřeni in vitro (mikronukleolární test u myší, metafáze chromozomů u čínských křečků).

Kancerogenita

Při studiu kancerogenity trvající 100 týdnů byl bromokriptin přidáván do potravy v rozmezí dávek 1,8 mg; 9,9 mg nebo 44,5 mg/kg hmotnosti a den, tj. 25 až 100násobek lidské terapeutické dávky inhibující prolaktin. Léčba způsobila, v závislosti na dávce, všeobecné snížení frekvence výskytu nádorů u všech léčených skupin. Toto odráželo obecný pokles incidence mamárních nádorů u samic a adrenálních nádorů u samců. Oba účinky pravděpodobně souvisely s prolaktin-inhibičním účinkem bromokriptinu. Léčba bromokriptinem naopak zvyšovala při středních a vyšších dávkách incidenci nádorů dělohy. V jednoroční studii u potkanů bylo zjištěno, že účinky na uterus byly vyvolány prodlouženým vlivem estrogenů v důsledku prolaktin-inhibičního účinku bromokriptinu, který byl nadřazen endokrinnímu systému stárnoucích samic potkanů. Ve 100týdenní studii bylo u potkanů demonstrováno, že bromokriptin inhibuje zvýšení hladin progesteronu související se stavem pseudobřezosti pozorované normálně u starých potkaních samic, ale hladiny estradiolu nebyly ovlivněny. Nebylo proto neočekávané, že hyperplastické a metaplastické léze pozorované v 53. týdnu se mohly při léčbě 100 týdnů změnit až v neoplázie.

Tyto nálezy nejsou relevantní k ženám z důvodu základního rozdílu v procesu stárnutí reprodukčních funkcí. U stárnoucích potkaních samic, na rozdíl od žen, ovaria zůstávají citlivá, aby podporovala buď pseudograviditu při kontinuální stimulaci prolaktinem nebo, pokud je hyperprolaktinemie potlačena bromokriptinem, aby podporovala převahu estrogenů vyúsťující do skvamózní metaplázie genitálního traktu. Nebylo prokázáno, že specifické farmakodynamické účinky u potkaních samic mají jakýkoliv klinický význam u žen.

Nedostatek přímého stimulačního účinku bromokriptinu na dělohu byl dále sledován u ovarektomizovaných potkanů po dobu 104 týdnů. Dávka 10 mg/kg den podávaná v krmení nevyvolala výskyt nádorů dělohy ani prekancerózní stavy. Chybění kancerogenního potenciálu bylo potvrzeno u myší, které dostávaly bromokriptin v krmení v dávce až 50 mg/kg hmotnosti a den. Nebyl nalezen žádný rozdíl mezi kontrolní a léčenou skupinou.

Reprodukční studie

U potkanů, králíků ani opic nebyl zjištěn žádný embryotoxický ani teratogenní účinek bromokriptinu. U zvířecích samců nebyl pozorován žádný účinek na spermie, fertilitu ani vývoj mláďat. Po perorálním podávání bromokriptinu nebyl u zvířecích samic pozorován nežádoucí účinek na fertilitu nebo prenatální vývoj mláďat.

Vysoká dávka 30 mg/kg tělesné hmotnosti a den byla podávána samicím potkanů v poslední třetině březosti, aniž by došlo ke snížení přežití a hmotnosti mláďat. Toto přispělo ke snížení laktace, jako výsledek inhibice prolaktinu bromokriptinem. Postnatální vývoj F1 zvířat nebyl zhoršen bez ohledu na to, zda léčba byla na začátku, nebo konci březosti. Pokud byl bromokriptin podáván po dobu jednoho nebo více cyklů samicím opic a dále pak po dobu březosti, dvakrát denně v dávkách 0,15 mg/kg, nebyl zjištěn negativní účinek na fertilitu ani na fetální vývoj potomstva.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, kyselina maleinová, dihydrát dinatrium-edetátu.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Velikost balení 30 tablet

PVC/AL blistr, papírová krabička

Velikost balení 100, 500, 1000 tablet

a) plastiková lahvička se šroubovacím uzávěrem, papírová krabička

b) PVC/Al blistr, papírová krabička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

54/999/93-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.10.1993 / 18.11. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

18.11. 2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička ( + lahvička pro balení 100, 500 a 1 000 tablet)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MEDOCRIPTINEtabletyBromocriptinum 2,5 mg

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje bromocriptini mesilas 2,87 mg, což odpovídá 2,5 mg bromocriptinum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Další informace v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety30 tablet100 tablet500 tablet1000 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Registrační číslo: 54/999/93-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MEDOCRIPTINE

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistry

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MEDOCRIPTINEtabletyBromocriptinum 2,5 mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE LTD

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.