Madopar 62,5

Kód 0016044 ( )
Registrační číslo 27/ 029/04-C
Název MADOPAR 62,5
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ROCHE s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0016044 POR TBL SOL 100X62.5MG Rozpustná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MADOPAR 62,5

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167002/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Madopar 62,5

tablety pro přípravu perorálního roztoku

Levodopum, benserazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Madopar 62,5 a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 62,5 užívat

3.

Jak se přípravek Madopar 62,5 užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Madopar 62,5 uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK MADOPAR 62,5 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Madopar 62,5 je lék tlumící projevy parkinsonizmu, které jsou charakterizovány zpomalením a sníženou kontrolou pohybů, svalovou ztuhlostí a třesem. Nemoc je způsobena nedostatkem dopaminu, látky přirozeně se vyskytující v mozku. Madopar 62,5 je kombinace dvou léčivých látek levodopy a benserazidu. Levodopa nahrazuje nedostatek dopaminu v mozku. Benserazid zvyšuje nabídku levodopy pro mozek a snižuje její nežádoucí účinky.

Madopar

62.5 je dále určen k léčbě syndromu neklidných nohou (RLS), který se projevuje nutkáním

k pohybům končetinami v důsledku nepříjemného pocitu v nich. Obtíže se vyskytují večer a v noci a v klidu (např. vsedě při sledování TV, při čtení nebo po ulehnutí do postele). Pohyb přináší krátkodobou úlevu minimálně po dobu jeho trvání. Přesný mechanismus účinku Madoparu

62.5 u RLS není znám. Je

však více než pravděpodobné, že dopamin hraje ve vzniku RLS hlavní roli.

Přípravek mohou užívat dospělí starší 25 let.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE

PŘÍPRAVEK MADOPAR 62,5 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Madopar 62,5-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látk} nebo na kteroukoli další složku přípravku Madopar 62,5

-

jestliže trpíte závažným onemocnění jater, ledvin nebo srdce, při žaludečním a dvanáctníkovém vředu,

-

jestliže trpíte některým typem zeleného zákalu (glaukom s uzavřenýn úhlem),

-

jestliže trpíte závažným postižením žláz s vnitřní sekrecí a při závažných duševních onemocněních,

-

v těhotenství, při kojení,

-

u pacientů do 25 let,

-

jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky nazývané neselektivní inhibitory monoaminoxidázy (MAO).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Madopar 62,5 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to jak na lékařský předpis, takbez předpisu. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Madopar 62,5 žádné volně prodejné léky.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Madopar 62,5.

Současné užívání s inhibitory monoaminooxidázy (užívané k léčbě depresí) by mohlo vést k nadměrně vysokému krevnímu tlaku. K vzestupu krevního tlaku by mohlo dojít i v případě, pokud byly inhibitory MAO užity v uplynulých dvou týdnech.

Účinek Madoparu 62,5 snižují některé léky užívané k potlačení silné bolesti (opioidy), neuroleptika, která se užívají k léčbě některých duševních poruch, přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku obsahující reserpin, nebo síran železnatý (užívaný k léčbě nedostatku želena).

Madopar 62,5 může zesilovat účinek látek, které stimulují nervový systém.

Madopar 62,5 může ovlivňovat výsledek některých laboratorních testů.

Jestliže v průběhu léčby Madoparem 62,5 budete potřebovat celkovou anestezii, lékař Vám 12-48 hodin před chirurgickým výkonem Madopar 62,5 vysadí. Pokud to nebude možné, nepoužije při anestezii halotan.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Madopar 62,5 užívat.Ženy v reprodukčním věku musí při užívání přípravku Madopar 62,5 používat spolehlivou antikoncepci. Při užívání Madoparu 62,5 v těhotenství může dojít k poškození vývoje kostry plodu.Benserazid proniká do mateřského mléka. Proto by matky, které jsou léčeny Madoparem 62,5, neměly kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůMadopar 62,5 může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo smrt (například obsluha strojů), dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK MADOPAR 62,5 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Madopar 62,5 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je přísně individuální, určuje jej vždy lékař dle závažnosti a pokročilosti Vašeho onemocnění.

Léčba se obvykle zahájí podáváním 1 tablety 3x až 4x denně. Podle Vaší reakce na léčbu bude lékař upravovat velikost i počet dávek. Obvyklá udržovací dávka je 10 tablet, která je rozdělena do 3 až 6 jednotlivých dávek.

Tableta se rozpustí ve 25 – 50 ml vody. Tablety nelze rozpouštět v ovocné šťávě, mléce či v horkých nápojích, protože účinnost léku klesá. Za několik minut se tabletaúplně rozpustí, přičemž na dně sklenice zůstane bělavá usazenina. Proto před každým napitím roztok znovu zamíchejte. Roztok vypijte do ½ hodiny po rozpuštění, nejméně půl hodiny před jídlem nebo nejdříve hodinu po jídle.

Tabletu Madopar 62,5 je také možno spolknout bez předchozího rozpuštění a zapít ji vodou.

Léčba je dlouhodobá. Její účinek se projeví po několika týdnech až měsících po zahájení. Za určitých okolností (např. přechod na jinou léčbu, objevení se nových onemocnění) může lékař dávku snižovat anebo Madopar 62,5 úplně vysadit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Madopar 62,5, než jste měl(a)Vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování se vzhledem k pomalému vstřebávání léčivých látek neobjeví ihned.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Madopar 62,5Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jesliže jste přestal(a) užívat přípravek Madopar 62,5Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který vám určí postupné snižování dávek.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Madopar 62,5 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby, zvláště na začátku se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení. Tyto zažívací obtíže lze mírnit současným požitím malého množství potravy, která obsahuje málo bílkovin (nevhodné jsou masité pokrmy a mléčné výrobky). Zřídka se objevuje nespavost či vzrušivost. Po dlouhodobém léčení se mohou objevit abnormální mimovolné pohyby končetin, svalů v obličeji a jazyka.

Během léčby přípravkem Madopar 62,5 buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

U pacientů s Parkinsonovou nemocí, kteří se léčí agonisty dopaminu včetně levodopy, byly hlášeny příznaky patologického hráčství, zvýšené pohlavní touhy a zvýšené sexuální aktivity.

Syndrom neklidných nohouRozvoj augmentace (přesun příznaků z večera / noci do časného odpoledne a večera) je nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby.

Při podávání Madoparu 62,5 u RLS se vyskytly tyto nežádoucí účinky:Bolest hlavy, zhoršení RLS, horečky, rýma, zánět průdušek, sucho v ústech, průjem, nevolnost, poruchy srdečního rytmu, závratě, zvýšení krevního tlaku.U pacientů s RLS léčených Madoparem 62,5 může rovněž dojít ke vzniku deprese, nicméně může jít rovněž o následek léčené choroby (stejně jako u pacientů s Parkinsonovou chorobou).

Při výskytu těchto nežádoucích účinků se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK MADOPAR 62,5 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípravek Madopar nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Madopar 62,5 obsahuje

-

Léčivými látkami jsou levodopum 50 mg, benserazidi hydrochloridum 14,25 mg (benserazidum 12,5 mg) v 1 tabletě pro přípravu perorálního roztoku

-

Pomocnými látkami jsou kyselina citronová, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát

Jak přípravek Madopar 62,5 vypadá a co obsahuje toto baleníTéměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně označené „Roche 62,5“

Tablety jsou v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem a s vysoušedlem.

Velikost balení: 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Roche s.r.o., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.12.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167002/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

MADOPAR 62,5tablety pro přípravu perorálního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Levodopum 50 mg, Benserazidi hydrochloridum 14,25 mg (= Benserazidum 12,5 mg) v l tabletě pro přípravu perorálního roztoku

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety pro přípravu perorálního roztoku

Popis přípravku: téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně označené „Roche 62,5“

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Parkinsonova nemocMadopar 62,5 je indikován k léčbě (zmírnění symptomů) parkinsonismu u idiopatické Parkinsonovy nemoci. Dále může částečně zmírnit příznaky sekundárního parkinsonského syndromu po encefalitidách, intoxikacích (např. po otravě CO) a u parkinsonismu v důsledku mozkové arteriosklerózy. Madopar 62,5 je určen pro stavy s dysfagií a pro stavy vyžadující rychlý nástup účinku, tj. pro pacienty s časnou ranní a odpolední akinezí a u pacientů s „delayed-on“ či „wearing-off“ (syndrom z odeznění) fenomeny.

Syndrom neklidných nohou (RLS)Madopar je dále určen k symptomatické léčbě syndromu neklidných nohou (RLS) včetně idiopatického RLS a k terapii RLS u dialyzovaných pacientů s renálním selháním.

4.2 Dávkování a způsob podání

Parkinsonova nemocDávkování přípravku Madopar 62,5 má být zvyšováno postupně a je nutné ho stanovit individuálně pro všechna stádia onemocnění a dávku titrovat až do optimálního účinku. Madopar 62,5 by měl být podáván pokud možno alespoň 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle, protože absorpce může být ovlivněna příjmem potravy

(viz bod 5.2. Farmakokinetické vlastnosti). Nicméně někteří pacienti mohou zjistit, že Madopar 62,5 lépe snášejí, pokud ho berou s jídlem.

Zahájení terapie:V počátečních stadiích Parkinsonovy nemoci se doporučuje užít 1 tabletu Madoparu 62,5 (50 mg levodopy + l2,5 mg benserazidu) 3 až 4krát denně. Po zjištění snášenlivosti počátečního léčebného schématu se dávka pomalu zvyšuje v závislosti na reakci pacienta.U některých starších pacientů postačí 1 tableta Madoparu 62,5 1 - 2krát denně, dávka se zvyšuje o 1 tabletu Madoparu 62,5 podanou každý 3. - 4. den. Je-li zajištěna kontrola stavu pacienta, je možno dávku upravovat každý 2. až 3. den.Optimálního účinku je obvykle dosaženo při denní dávce 500 - 1000 mg Madoparu 62,5 rozdělené do 3 či více dávek.

K dosažení optimálního účinku je zapotřebí obvykle 4 - 6 týdnů. Je-li nezbytné dále zvyšovat denní dávku Madoparu 62,5 mg, děje se tak v měsíčních intervalech.

Udržovací terapie:Průměrná udržovací dávka je 500 - 750 mg Madoparu 62,5 denně, rozdělená do 3 - 6 dávek. Počet jednotlivých dávek (ne méně než tři) a jejich rozložení v průběhu dne je nutné titrovat až k optimálnímu účinku.

Zvláštní instrukce pro dávkování:Madopar 62,5 lze užít v kombinaci s jinými antiparkinsoniky. V průběhu terapie přípravkem Madopar 62,5, když se dosáhne zlepšení stavu, lze redukovat dávku ostatních antiparkinsonik anebo jejich aplikaci postupně vysazovat.

U pacientů s velkými fluktuacemi během dne ("on-off phenomena") se upřednostňuje podávání častějších a menších jednotlivých dávek anebo použití Madoparu HBS.

Převedení z léčby Madoparem 62,5 na Madopar HBS je nejlepší provádět ze dne na den, počínaje ranní dávkou. Denní dávka a interval mezi dávkami by na počátku měl být stejný jako v případě standardní terapie Madoparem.

Syndrom neklidných nohou (RLS)Maximální denní dávka přípravku Madopar by neměla přesáhnout 500 mg.

Idiopatický RLSDávka by měla být brána 1 hodinu před ulehnutím. Aby se předešlo nežádoucím gastrointestinálním účinkům, může být dávka podána s malou dávkou jídla.

RLS s insomnií projevující se obtížným usínánímDoporučuje se, aby pacienti s insomnií projevující se obtížným usínáním byli léčeni těmi formami Madoparu o síle, která odpovídá doporučenému dávkování. Doporučená iniciální dávka je 62,5-125 mg Madoparu. Při přetrvávání příznaků RLS je doporučeno zvýšit dávku Madoparu až na 250 mg.

RLS s insomnií projevující se obtížným usínáním a přerušovaným spánkem během noci

Pacientům s RLS a insomnií projevující se jak obtížným usínáním, tak přerušovaným spánkem během noci, je doporučena léčba jednou tobolkou Madoparu HBS dohromady s 2 tabletami Madoparu 62,5 (125 mg) hodinu před ulehnutím. Pokud dávka nepřináší žádoucí efekt stran symptomů RLS v druhé polovině noci, je doporučeno zvýšit dávku Madoparu HBS na 2 tobolky.

RLS s insomnií projevující se obtížným usínáním a přerušovaným spánkem během noci a se symptomy RLS během dneTěmto pacientům je doporučováno přidat Madopar 62,5 nebo Madopar 250 tak, aby celková dávka Madoparu během 24 hodin nebyla vyšší než 500 mg.

RLS u dialyzovaných pacientů s renálním selhánímDialyzovaným pacientům s renálním selháním a RLS je doporučována dávka 125 mg Madopar 62,5 (2 tablety) nebo Madopar 250 (1/2 tablety) 30 minut před dialýzou.

Zvláštní instrukce pro dávkování u RLSK předejití augmentace (tj. časný nástup symptomů RLS během dne, zvýšení intenzity obtíží a rozšíření příznaků do jiných částí těla) by denní dávka Madoparu neměla přesáhnout maximální doporučenou dávku. Pokud se příznaky augmentace vyskytnou, je důležité, aby nebyla překročena maximální denní dávka. Když jepřítomna augmentace nebo se rozvíjí rebound efekt, měla by být zvážena přídatná terapie s redukcí dávky levodopy nebo pozvolné vysazení levodopy a substituce jinou látkou.

Způsob podání:Tableta přípravku Madopar 62,5 se rozpustí v ¼ sklenice vody (asi v 25-50 ml). Nelze ji rozpouštět v ovocné šťávě, mléce či horkých nápojích, protože účinnost léku klesá. Tableta se rychle a úplně rozpustí během několika minut. Protože vzniklý bělavý roztok rychle sedimentuje, doporučuje se před vypitím disperzi zamíchat. Roztok je nutno vypít do půl hodiny po rozpuštění.Tabletu přípravku Madopar 62,5 je také možné spolknout bez předchozího rozpuštění a zapít ji vodou.

4.3 Kontraindikace

Madopar 62,5 se nesmí podávat pacientům se známou přecitlivělostí na levodopu, benserazid nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

Madopar 62,5 se nesmí podávat spolu s neselektivními inhibitory monoaminoxidázy (IMAO). Selektivní inhibitory monoaminoxidázy subtypu B, jako je selegilin a rasagilin a selektivní reverzibilní inhibitory monoaminoxidázy subtypu A (RIMA), jako je moklobemid, kontraindikovány nejsou a jejich podávání spolu s Madoparem 62,5 je možné. Kombinace selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B je však ekvivalentní neselektivní inhibici, a proto nesmí být tato kombinace podávána zároveň s Madoparem(viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Madopar 62,5 se nesmí podávat pacientům s dekompenzací endokrinních, renálních (s výjimkou pacientů s RLS na dialýze), jaterních a kardiálních funkcí, dále u

psychických onemocnění s psychotickou komponentou a u glaukomu s uzavřenýmúhlem.

Madopar 62,5 se nesmí podávat těhotným ženám ani ženám ve fertilním věku, pokud není zajištěna účinná antikoncepce. V případě otěhotnění ženy užívající Madopar 62,5 musí být lék vysazen (podle doporučení předepisujícího lékaře, viz bod 4.6 Těhotenství a kojení).

Madopar 62,5 nesmí být podáván pacientům do 25 let (musí být ukončen vývoj kostry).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek není vhodný pro léčbu polékového parkinsonismu a Huntingtonovy chorey.

U některých vnímavých pacientů se mohou objevit reakce z přecitlivělosti.Pacienti s parkinsonizmem po encefalitidě mohou být citlivější k účinkům běžných dávek levodopy.

U geriatrických pacientů se doporučuje nižší dávkování, protože může být snížena jejich tolerance vůči levodopě. Dále tito pacienti vykazují nižší hodnoty aktivity periferní dekarboxylázy.

U pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem se doporučuje pravidelné měření nitroočního tlaku, který může být zvýšen v důsledku užívání levodopy.

U pacientů s Parkinsonovou nemocí a RLS může být součástí klinického obrazu deprese, která se může vyskytnout i při léčbě Madoparem.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při podání Madoparu 62,5 u stavů, kdy prospěšnost léčby vyvažuje rizika s ní spojená, tj.: u bronchiálního astmatu, emfyzému a ostatních závažných plicních onemocnění (může dojít ke zhoršení respiračních funkcí), závažných kardiovaskulárních onemocnění (riziko arytmií), u konvulzivních stavů (vyvolání záchvatu křečí), peptického vředu (riziko krvácení v proximální části GIT), u renální poruchy a retence moči, u melanomu (i v anamnéze) a při podezření na něj.

Pacienti s diabetem mellitem by měli absolvovat častější kontroly glykémie, popřípadě je u nich nutné upravit dávku antidiabetik.

Jestliže je u pacienta léčeného levodopou nutná celková anestezie, je možné pokračovat v normálním režimu podávání Madoparu 62,5 až do anestezie, s výjimkou případů, kdy se jedná o anestezii halotanem. U pacientů podstupujících celkovou anestezii halotanem by terapie Madoparem 62,5 měla být přerušena 12 až 48 hodin před chirurgickým výkonem, vzhledem k tomu, že u těchto pacientů existuje zvýšené riziko vzniku arytmií a kolísání krevního tlaku. Po chirurgickém výkonu lze podávání Madoparu 62,5 obnovit a postupně zvyšovat dávku až na dávku původní.

Stejně jako ve všech případech dlouhodobé léčby přípravky, které obsahují levodopu, by u pacientů měl být periodicky kontrolován krevní obraz, funkce ledvin a jater.

Terapie Madoparem 62,5 musí být ukončena postupně. Náhlé vysazení léčby by mohlo vyvolat život ohrožující stav – akinetickou krizi nebo neuroleptický maligní syndrom provázený hyperpyrexií, svalovou ztuhlostí, případnými psychickými změnami a zvýšenou sérovou kreatinkinázou (CK). Dojde-li k rozvoji tohoto syndromu či jeho příznaků, je nutné pacienta hospitalizovat a zahájit příslušnou symptomatickou léčbu. Je nutné uvážit i opětovné nasazení léčby Madoparem 62,5.Indikované vysazení levodopy je možné pouze za hospitalizace.

Levodopa je spojována s výskytem somnolence a epizodami náhlého nástupu spánku. Velmi vzácně byl hlášen náhlý nástup spánku během denních aktivit, v některých případech bez předcházejících varovných příznaků. Pacienti musí být na toto riziko upozorněni a poučeni o tom, aby během léčby levodopou při řízení a při obsluze strojů prováděli cvičení posilující pozornost. Pacienti, kteří již mají zkušenosti se somnolencí a/nebo s epizodou náhlého nástupu spánku, se musí zdržet řízení motorových vozidel a obsluhy strojů. Kromě toho by měla být zvážena redukce dávkování nebo ukončení terapie.

Dopaminergní přípravkyU pacientů s Parkinsonovou nemocí léčených dopaminovými agonisty bylo zaznamenáno patologické hráčství, zvýšení libida a hypersexualita. Nebyl stanoven kauzální vztah mezi Madoparem, který není dopaminový agonista, a těmito nežádoucími účinky. Nicméně je třeba opatrnosti, protože Madopar je dopaminergní lék.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Neuroleptika, opioidy a antihypertenziva obsahující reserpin inhibují účinek Madoparu.

Je-li žádoucí podávat Madopar 62,5 pacientům, kteří užívají ireverzibilní neselektivní inhibitory MAO, mělo by být podávání Madoparu 62,5 zahájeno alespoň 2 týdny po přerušení podávání inhibitorů MAO. V opačném případě může dojít ke vzniku hypertenzní krize (viz bod 4.3 Kontraindikace). Selektivní inhibitory MAO-B, jako je selegilin a rasagilin a selektivní inhibitory MAO-A, jako je moklobemid, mohou být podávány pacientům užívajícím Madopar 62,5. Kombinace selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B je ekvivalentní neselektivní inhibici MAO, a proto nesmí být tato kombinace podávána zároveň s Madoparem. U pacientů užívajících selektivní inhibitor MAO je doporučeno upravit dávku Madoparu podle individuální potřeby pacienta jak z hlediska účinnosti, tak snášenlivosti. Selegilin může zvyšovat některé nežádoucí účinky levodopy, např. ortostatickou hypotenzi, nauzeu či dyskineze.

Madopar by neměl být podáván se sympatomimetiky (látky jako epinefrin, norepinefrin, isoproterenol nebo amfetamin, které stimulují sympatický nervový systém), protože levodopa může potencovat jejich účinek. Je-li nezbytné podávat tyto látky současně, je nutné pečlivé monitorování kardiovaskulárního systému a případně redukce dávek sympatomimetik.

Současné podávání anticholinergního přípravku trihexyfenidyl s Madoparem snižuje rychlost absorpce levodopy, rozsah absorpce se nemění. Trihexyphenidyl podaný současně s Madoparem neovlivňuje farmakokinetiku levodopy.

Síran železnatý snižuje maximální koncentraci a AUC levodopy v plazmě o 30-50 %. Farmakokinetické změny pozorované při současné léčbě síranem železnatým a levodopou jsou pravděpodobně klinicky významné u některých (nikoli u všech) pacientů.

Metoklopramid zvyšuje rychlost absorpce levodopy.

Nebyly zjištěny žádné farmakokinetické interakce mezi levodopou a bromokriptinem, amantadinem, selegilinem a domperidonem.

Současné podávání antacid a Madoparu redukuje absorpci levodopy až o 32 %.

Kombinace s jinými látkami, např. s anticholinergiky, amantadinem, agonisty dopaminu jsou povoleny, i když mohou zintenzivnit jak žádoucí, tak nežádoucí účinky. V těchto případech může být nezbytné redukovat dávkování Madoparu nebo současně podávaného přípravku, obzvláště v případě souběžné léčby inhibitory COMT. Při zahájení terapie Madoparem 62,5 by anticholinergika neměla být vysazena náhle, protože levodopa začíná účinkovat až po určité době latence.

Při celkové anestezii halotanem je třeba Madopar 62,5 vysadit 12 až 48 hodin před chirurgickým výkonem, neboť může docházet ke kolísání krevního tlaku a/nebo k výskytu srdeční arytmie. Celková anestezie navozená jinými anestetiky viz bod 4.4.

Levodopa může ovlivňovat výsledky laboratorních testů u katecholaminů, kreatininu, kyseliny močové a glukózy.

U pacientů užívajících Madopar lze pozorovat falešně pozitivní výsledky Coombsova testu.

Potrava bohatá na bílkoviny může snižovat absorpci levodopy z gastrointestinálního traktu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíMadopar je kontraindikován v těhotenství a u žen ve fertilním věku bez adekvátní antikoncepce vzhledem k možnému poškození vývoje kostry plodu.

KojeníProtože není známo, zda benserazid proniká do mateřského mléka, neměly by matky, které jsou léčeny přípravkem Madopar kojit, protože nemůže být vyloučen výskyt malformací kostry dětí.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti léčení levodopou, u nichž se objeví somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu spánku, musí být poučeni, že se v tomto případě musí zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může přivodit jim samým nebo ostatním riziko vážného poranění nebo smrt (například obsluha strojů), dokud pacienti tyto opakující se epizody a somnolence nepřekonají (viz. také bod 4.4.).

4.8. Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systémuVe vzácných případech byly zaznamenány hemolytická anémie, tranzientní leukopénie a trombocytopénie. Stejně jako u každé dlouhodobé léčby levodopou jsou třeba pravidelné kontroly krevního obrazu, renálních a jaterních funkcí.

Poruchy metabolismu a výživyByla zaznamenána anorexie.

Psychiatrické poruchyU pacientů s Parkinsonovou nemocí a RLS může být součástí klinického obrazu deprese a ta se také může objevit u pacientů léčených přípravkem Madopar. Zvláště u starších pacientů a u pacientů s anamnézou podobných poruch se mohou vyskytnout agitace, anxieta, insomnie, halucinace, deziluze a temporální dezorientace.

Poruchy nervového systémuByly zaznamenány izolované případy ageuzie a dysgeuzie. V pozdějších stádiích léčby se mohou objevit dyskineze (např. choreiformní a atetoidní). Tyto projevy je obvykle možné odstranit nebo zmírnit na přijatelnou úroveň redukcí dávkování. Při dlouhodobé léčbě lze rovněž zaznamenat fluktuace v odpovědi na léčbu. Jde např. o epizody náhlé ztuhlosti („freezing“), akineze na konci dávkovacího intervalu („end-of-dose deterioration“) a nepředvídatelné kolísání hybnosti („on-off“ efekt). Tyto projevy je obvykle možné odstranit nebo zmírnit na přijatelnou úroveň úpravou dávkování nebo častějším podáváním nižších jednotlivých dávek. Následně může být znovu proveden pokus o zvýšení dávek, aby mohl být zintenzivněn terapeutický účinek. Madopar je spojován se somnolencí a může být také velmi vzácně spojován s nadměrnou denní spavostí a s výskytem epizod náhlého usnutí.

Srdeční poruchyPříležitostně se může objevit srdeční arytmie.

Cévní poruchyPříležitostně se může objevit ortostatická hypotenze. Ortostatické potíže běžně zlepší postupné snížení dávky Madoparu.

Gastrointestinální poruchyV souvislosti s Madoparem byly zaznamenány nauzea, zvracení a průjem. Nežádoucí GI účinky, které se mohou objevit převážně v počátečních stádiích léčby, mohou být zmírněny podáním Madoparu spolu s jídlem, pitím, nebo pomalým zvyšováním dávky.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Ve vzácných případech se mohou objevit alergické kožní reakce jako pruritus a exantém.

VyšetřeníMůže se objevit tranzientní zvýšení jaterních transamináz a alkalické fosfatázy. Bylo zaznamenáno zvýšení gamma-glutamyltransferázy.

V souvislosti s Madoparem bylo zaznamenáno zvýšení dusíku močoviny v krvi.Může dojít ke změně barvy moči, obvykle na světle červenou, která stáním tmavne.

Syndrom neklidných nohouRozvoj augmentace (přesun symptomů z večera/noci do časného odpoledne a večera -před braním následující dávky) je nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé dopaminergní terapie

Údaje získané ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích, které zahrnovaly celkem 85 pacientů, jsou uvedeny v tabulce 1. Jsou zde uvedeny všechny nežádoucí účinky hlášené ve skupině s aktivní léčbou, které se vyskytly více než jedenkrát.

Tabulka 1. Nežádoucí účinky hlášené ve studiích M43052 a M43060 spojené se studovanými látkami v porovnání s placebem

Nežádoucí účinek

L-dopa /

Benserazid

(n)

%

Placebo

(n)

%

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

5

5,8

3

3,5

Exacerbace RLS

2

2,3

5

5,8

Infekce

Infekce s horečkami

4

4,7

2

2,3

Rýma

3

3,5

1

1,2

Bronchitida

2

2,3

0

0

Gastrointestinální poruchy

Sucho v ústech

3

3,5

1

1,2

Průjem

2

2,3

1

1,2

Nauzea

2

2,3

2

2,3

Vyšetření

Změny EKG*

2

2,3

1

1,2

Vzestup krevního tlaku

2

2,3

2

2,3

* arytmie

4.9 Předávkování

Předávkování může vést ke kardiovaskulárním nežádoucím účinkům (např. srdeční arytmie), psychiatrickým poruchám (např. zmatenost a nespavost), gastrointestinálním potížím (např. nauzea nebo zvracení) a k abnormálním mimovolním pohybům.

Došlo-li k předávkování Madoparem ve formě tobolek s řízeným uvolňováním léčivélátky (tobolky Madopar HBS), mohou se příznaky předávkování objevit až po čase, vzhledem k oddálení absorpce léčivé látky ze žaludku.

Terapie předávkování: Monitorování vitálních funkcí a podpůrná opatření podle klinického stavu pacienta. U některých pacientů může být zapotřebí symptomatická léčba kardiovaskulárních účinků (např. léčba antiarytmiky) nebo symptomatická léčba účinků na centrální nervovou soustavu (např. léčba dechovými stimulancii, neuroleptiky).U předávkování tobolkami s řízeným uvolňováním nastupuje absorpce léčivé látky se zpožděním, proto jí lze vhodným postupem zabránit.

Účinnost dialýzy není známa. Specifické antidotum není známé.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, levodopa a inhibitor dekarboxylázyATC kód N04BA02

Parkinsonova nemocV bazálních gangliích mozku pacienta s Parkinsonovou nemocí je snížená normální koncentrace neurotransmiteru dopaminu. Levodopa nebo L-DOPA (3,4-dihydroxy-L-fenylalanin) je prekurzor v biosyntéze dopaminu. Levodopa je užívána jako prodrug ke zvýšení hladin dopaminu, protože je schopná procházet hematoencefalickou bariérou, což samotný dopamin nedokáže. Jakmile levodopa projde do CNS, je metabolizována pomocí aromatické L-aminoaciddekarboxylázy na dopamin. Po podání je levodopa rychle dekarboxylována na dopamin a to jak v mozku, tak i extracerebrálně. Následkem toho je většina levodopy pro bazální ganglia nepřístupná a extracerebrálně vzniklý dopamin je často příčinou nežádoucích účinků. Dekarboxylaci levodopy lze zabránit současným podáním benserazidu, inhibitoru periferní dekarboxylázy aromatických aminokyselin.

Madopar představuje kombinaci těchto dvou léčivých látek v poměru 4:l. V klinických studiích se prokázalo, že kombinace v tomto poměru je optimální. Tato kombinace má stejný účinek jako podání vyšších dávek samotné levodopy a je dobře tolerována. Levodopa může zlepšit všechny klinické příznaky parkinsonizmu, zvláště pak bradykinezu.

Idiopatický syndrom neklidných nohouPřesný mechanismus účinku není znám. Je však více než pravděpodobné, že dopaminergní systém hraje hlavní roli v patofyziologii syndromu neklidných nohou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceLevodopa je z větší části absorbována z proximálních částí tenkého střeva. Maximální plazmatické hladiny je dosaženo přibližně 1 hodinu po podání Madoparu 250. Tobolky a tablety přípravku Madopar jsou z hlediska absorpce bioekvivalentní.

Maximální plazmatická koncentrace levodopy a rozsah absorpce levodopy (AUC) se proporcionálně zvyšuje v závislosti na dávce (50-200 mg levodopy).

Příjem potravy snižuje rychlost a rozsah absorpce levodopy. Při podání Madoparu 250 po standardní potravě je maximální plazmatická koncentrace o 30 % nižší a dosahuje se později. Rozsah absorpce levodopy je snížen o 15 % v důsledku prodlouženého času vyprázdnění žaludku.

Farmakokinetické vlastnosti Madoparu 62,5 tablet nevykazují žádné významnější rozdíly od Madoparu 250 s výjimkou signifikantně kratšího Tmax.

DistribuceLevodopa prochází hematoencefalickou bariérou saturačním transportním systémem. Není vázána na plazmatické bílkoviny a její distribuční objem je 57 litrů. Hodnota AUC levodopy v mozkomíšním moku je o 12 % vyšší než v plazmě.Na rozdíl od levodopy benserazid neproniká v terapeutických dávkách hematoencefalickou bariérou. Koncentruje se hlavně v ledvinách, plicích, tenkém střevě a játrech.

MetabolizmusLevodopa je metabolizována několika různými mechanizmy. Za hlavní se považují dekarboxylace a O-metylace, za minoritní transaminace a oxidace.Dekarboxyláza aromatických aminokyselin přeměňuje levodopu na dopamin. Hlavními konečnými produkty této metabolické cesty jsou kyseliny homovanilová a dihydroxyfenyloctová.Katechol-O-metyltransferáza metylací přeměňuje levodopu na 3-O-metyldopu. Tento hlavní metabolit přítomný v plazmě má eliminační poločas 15 - 17 hodin a akumuluje se u pacientů, kteří dostávají terapeutické dávky Madoparu 62,5.Výsledkem snížení periferní dekarboxylace levodopy, pokud je podávána s benserazidem, jsou vyšší plazmatické hladiny levodopy a 3-O-metyldopy a nižší plazmatické hladiny katecholaminů (dopaminu, noradrenalinu) a fenolkarboxylových kyselin (homovanilové a dihydroxyfenyloctové).Benserazid je hydroxylován na trihydroxybenzylhydrazin ve střevní sliznici a v játrech. Tento metabolit je silným inhibitorem dekarboxylázy aromatických aminokyselin.

EliminaceV přítomnosti inhibitoru periferní dekarboxylázy levodopy je eliminační poločas levodopy přibližně 1,5 hodiny. Eliminační poločas je mírně delší (asi o 25 %) u starších pacientů s Parkinsonovou chorobou. Clearance levodopy z plazmy je asi 430 ml/min. Benserazid je většinou zcela eliminován běžným metabolismem. Metabolity jsou vyloučeny převážně močí (64 %) a v menším množství ve stolici (24 %).

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientůFarmakokinetické údaje nejsou k dispozici u pacientů s poruchou ledvin a pacientů s onemocněním jater.U starších pacientů s Parkinsonovou nemocí (věk 65-78 let) je eliminační poločas a AUC levodopy o přibližně 25 % vyšší než u mladších pacientů (věk 34-64 let).

Statisticky významný vliv věku je z klinického hlediska zanedbatelný a není důležitý pro stanovení dávkovacího schématu u kterékoliv z indikací.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

MutagenitaU Madoparu a jeho léčivých látek (levodopa a benserazid) nebyl při provedení Amesova testu zaznamenán mutagenní účinek. Žádné další údaje nejsou k dispozici.

Ovlivnění fertilityŽádné studie na zvířatech zkoumající vliv Madoparu na fertilitu nebyly provedeny.

TeratogenitaStudie teratogenity neprokázaly teratogenní vliv na vývoj skeletu u myší (400 mg/kg), potkanů (600 mg/kg, 250 mg/kg) a králíků (120 mg/kg, 150 mg/kg).Při podávání maternálně toxických dávek vzrostla intrauterinní úmrtnost (u králíků) a/nebo docházelo ke snížení fetální hmotnosti potomstva (u potkanů).

JinéObecné toxikologické studie prováděné u potkanů prokázaly možnost porušení vývoje kostry.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Kyselina citronová, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Lahvička z hnědého skla, výplň z vaty, bílý HDPE šroubovací uzávěr s vysoušedlem, opatřený páskem originality, krabička.Velikost balení: 100 tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

27/029/04-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.3.2004 / 22.12.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

22.12.2010

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUKrabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Madopar 62,5tablety pro přípravu perorálního roztoku

Levodopum + Benserazidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje levodopum 50 mg, benserazidum12,5 mg ve formě benserazidi hydrochloridum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 tablet pro přípravu perorálního roztoku

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Při výskytu ospalosti nebo epizody náhlého usínání nesmíte řídit vozidla nebo obsluhovat stroje

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

27/029/04-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

madopar 62,5

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Nálepka na lahvičku

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Madopar 62,5tablety pro přípravu perorálního roztoku

Levodopum + Benserazidum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

100 tablet1 tableta obsahuje levodopum 50 mg, benserazidum12,5 mg ve formě benserazidi hydrochloridum

6.

JINÉ

Roche s.r.o., Praha, Česká republika

Při výskytu ospalosti nebo epizody náhlého usínání nesmíte řídit vozidla nebo obsluhovat stroje

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.