Madopar 250

Kód 0015049 ( )
Registrační číslo 27/ 391/01-C
Název MADOPAR 250
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ROCHE s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015050 POR TBL NOB 100X250MG Tableta, Perorální podání
0015049 POR TBL NOB 30X250MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MADOPAR 250

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls120720/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Madopar 250

tablety

Levodopum, benserazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Madopar 250 a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 250 užívat

3.

Jak se přípravek Madopar 250 užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Madopar 250 uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK MADOPAR 250 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Madopar 250 je lék tlumící projevy parkinsonizmu, které jsou charakterizovány zpomalením a sníženou kontrolou pohybů, svalovou ztuhlostí a třesem. Nemoc je způsobena nedostatkem dopaminu, látky přirozeně se vyskytující v mozku. Madopar 250 je kombinace dvou léčivých látek, levodopy a benserazidu. Levodopa nahrazuje nedostatek dopaminu v mozku. Benserazid zvyšuje nabídku levodopy pro mozek a snižuje její nežádoucí účinky.

Madopar 250 se užívá u Parkinsonovy choroby a u parkinsonského syndromu.

Madopar 250 je dále určen k léčbě syndromu neklidných nohou (RLS), který se projevuje nutkáním k pohybům končetinami v důsledku nepříjemného pocitu v nich. Obtíže se vyskytují večer a v noci a v klidu (např. vsedě při sledování televize, při čtení nebo po ulehnutí do postele). Pohyb přináší krátkodobou úlevu minimálně po dobu jeho trvání. Přesný mechanismus účinku Madoparu 250 u RLS není znám. Je však více než pravděpodobné, že dopamin hraje ve vzniku RLS hlavní roli.

Přípravek mohou užívat dospělí starší než 25 let.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MADOPAR 250 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Madopar 250 -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Madopar 250,

-

jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce, při žaludečním a dvanáctníkovém vředu,

-

jestliže trpíte některým typem zeleného zákalu (glaukom s uzavřeným úhlem),

2

-

jestliže trpíte závažným postižením žláz s vnitřní sekrecí a při závažných duševních onemocněních,

-

v těhotenství, při kojení,

-

u pacientů do 25 let,

-

jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky nazývané neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Madopar 250 a jiných současně užívaných přípravků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to jak na lékařský předpis, tak bez předpisu. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Madopar 250 žádné volně prodejné léky.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Madopar 250. Současné užívání s inhibitory monoaminooxidázy (užívané např. k léčbě depresí) by mohlo vést k nadměrně vysokému krevnímu tlaku. K vzestupu krevního tlaku by mohlo dojít i v případě, pokud byly inhibitory MAO užity v uplynulých dvou týdnech. Účinek Madoparu 250 snižují některé léky užívané k potlačení silné bolesti (opioidy), neuroleptika, která se užívají k léčbě některých duševních poruch, přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku obsahující reserpin, nebo síran železnatý (užívaný k léčbě nedostatku železa). Madopar 250 může zesilovat účinek látek, které stimulují nervový systém. Madopar 250 může ovlivňovat výsledek některých laboratorních testů. Jestliže v průběhu léčby Madoparem 250 budete potřebovat celkovou anestezii, lékař Vám 12-48 hodin před chirurgickým výkonem Madopar 250 vysadí. Pokud to nebude možné, nepoužije při anestezii halotan. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Madopar 250 užívat. Ženy v reprodukčním věku musí při užívání přípravku Madopar 250 používat spolehlivou antikoncepci. Při užívání Madoparu 250 v těhotenství může dojít k poškození vývoje kostry plodu. Benserazid proniká do mateřského mléka. Proto matky, které jsou léčeny Madoparem 250, nesmí kojit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Madopar 250 může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo úmrtí (například obsluha strojů), dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK MADOPAR 250 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Madopar 250 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování je přísně individuální, určuje jej vždy lékař dle závažnosti a pokročilosti Vašeho onemocnění.

3

Obvyklá celková denní dávka 1-4 tablety Madoparu 250 se rozděluje na 3-6 dílčích dávek. Tablety je možno dělit až na čtvrtiny.

Madopar 250 je vhodné užívat na lačno nejméně 1/2 hodiny před jídlem nebo nejdříve hodinu po jídle a dostatečně zapít.

Léčba je dlouhodobá. Její účinek se projeví po několika týdnech až měsících po zahájení. Za určitých okolností (např. přechod na jinou léčbu, výskyt nových onemocnění) může lékař dávku snižovat anebo Madopar 250 úplně vysadit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Madopar 250, než jste měl(a) Vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování se vzhledem k pomalému vstřebávání léčivých látek neobjeví ihned.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Madopar 250 Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradi(a) vynechanou dávku. Jesliže jste přestal(a) užívat přípravek Madopar 250 Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Madopar 250 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Během léčby, zvláště na začátku, se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení. Tyto zažívací obtíže lze mírnit současným požitím malého množství potravy, která obsahuje málo bílkovin (nevhodné jsou masité pokrmy a mléčné výrobky). Zřídka se objevuje nespavost či vzrušivost. Po dlouhodobém léčení se mohou objevit abnormální mimovolné pohyby končetin, svalů v obličeji a jazyka. Během léčby přípravkem Madopar 250 buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. U pacientů s Parkinsonovou nemocí, kteří se léčí agonisty dopaminu včetně levodopy, byly hlášeny příznaky patologického hráčství, zvýšené pohlavní touhy a zvýšené sexuální aktivity. Syndrom neklidných nohou Rozvoj augmentace (přesun příznaků z večera / noci do časného odpoledne a večera) je nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby. Při podávání Madoparu 250 u RLS se vyskytly tyto nežádoucí účinky: Bolest hlavy, zhoršení RLS, horečky, rýma, zánět průdušek, sucho v ústech, průjem, nevolnost, poruchy srdečního rytmu, závratě, zvýšení krevního tlaku. U pacientů s RLS léčených Madoparem 250 může rovněž dojít ke vzniku deprese, nicméně může jít rovněž o následek léčené choroby (stejně jako u pacientů s Parkinsonovou chorobou). Při výskytu těchto nežádoucích účinků se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

4

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK MADOPAR 250 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Přípravek Madopar 250 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Madopar 250 obsahuje -

Léčivými látkami jsou levodopum 200 mg, benserazidi hydrochloridum 57 mg, což odpovídá benserazidum 50 mg v 1 tabletě.

-

Pomocnými látkami jsou mannitol, hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon, ethylcelulóza, červený oxid železitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát.

Jak přípravek Madopar 250 vypadá a co obsahuje toto balení Kulaté ploché světle až bledě červené lehce skvrnité tablety se čtvrtící rýhou a vyraženým kódem ROCHE a logem na jedné straně. Tablety přípravku Madopar 250 lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtyři stejné čtvrtiny. Tablety jsou baleny ve skleněné lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 30 nebo 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.8.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls120720/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Madopar 250 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Levodopum 200 mg, Benserazidi hydrochloridum 57 mg (= Benserazidum 50 mg) v l tabletě Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Popis přípravku: kulaté ploché světle až bledě červené lehce skvrnité tablety se čtvrtící rýhou a vyraženým kódem ROCHE a logem na jedné straně. Tablety přípravku Madopar 250 lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtyři stejné čtvrtiny. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Parkinsonova nemoc Madopar 250 je indikován k léčbě (zmírnění symptomů) parkinsonismu u idiopatické Parkinsonovy nemoci, sekundárního parkinsonského syndromu po encefalitidách, intoxikacích (např. po otravě CO) a dále u parkinsonismu v důsledku mozkové arteriosklerózy. Syndrom neklidných nohou (RLS) Madopar 250 je dále určen k symptomatické léčbě syndromu neklidných nohou (RLS) včetně idiopatického RLS a k terapii RLS u dialyzovaných pacientů s renálním selháním. 4.2 Dávkování a způsob podání Parkinsonova nemoc Dávkování přípravku Madopar 250 má být zvyšováno postupně a je nutné ho stanovit individuálně pro všechna stádia onemocnění a dávku titrovat až do optimálního účinku. Madopar 250 by měl být podáván pokud možno alespoň 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle, protože absorpce může být ovlivněna příjmem potravy (viz bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti). Nicméně někteří pacienti mohou zjistit, že Madopar 250 lépe snášejí, pokud ho berou s jídlem. Zahájení terapie: V počátečních stadiích Parkinsonovy nemoci se doporučuje užít 1/4 tablety Madoparu 250 (50 mg levodopy + 12,5 mg benserazidu) 3 až 4krát denně. Po zjištění snášenlivosti počátečního léčebného schématu se dávka pomalu zvyšuje v závislosti na reakci pacienta. U některých starších pacientů postačí 1/4 tablety Madoparu 250 1 - 2krát denně, dávka se zvyšuje o 1/4 tablety Madoparu 250 podanou každý 3. - 4. den. Je-li zajištěna kontrola stavu pacienta, je možno dávku upravovat každý 2. až 3. den.

Optimálního účinku je obvykle dosaženo při denní dávce 500 - 1000 mg Madoparu 250, rozdělené do 3 či více dávek. K dosažení optimálního účinku je zapotřebí obvykle 4 - 6 týdnů. Je-li nezbytné dále zvyšovat denní dávku Madoparu 250, děje se tak v měsíčních intervalech. Udržovací terapie: Průměrná udržovací dávka je 500 - 750 mg Madoparu 250 denně, rozdělená do 3 - 6 dávek. Počet jednotlivých dávek (ne méně než tři) a jejich rozložení v průběhu dne je nutné titrovat až k optimálnímu účinku. Zvláštní instrukce pro dávkování: Madopar 250 lze užít v kombinaci s jinými antiparkinsoniky. V průběhu terapie přípravkem Madopar 250, když se dosáhne zlepšení stavu, lze redukovat dávku ostatních antiparkinsonik anebo jejich aplikaci postupně vysazovat. U pacientů s velkými fluktuacemi během dne ("on-off phenomena“) se upřednostňuje podávání častějších a menších jednotlivých dávek anebo použití Madoparu HBS. Převedení z léčby Madoparem 250 na Madopar HBS je nejlepší provádět ze dne na den, počínaje ranní dávkou. Denní dávka a interval mezi dávkami by na počátku měl být stejný jako v případě standardní terapie Madoparem. Syndrom neklidných nohou (RLS) Maximální denní dávka přípravku Madopar by neměla přesáhnout 500 mg. Idiopatický RLS Dávka by měla být brána 1 hodinu před ulehnutím. Aby se předešlo nežádoucím gastrointestinálním účinkům, může být dávka podána s malou dávkou jídla. RLS s insomnií projevující se obtížným usínáním Doporučuje se, aby pacienti s insomnií projevující se obtížným usínáním byli léčeni formami Madoparu o síle, která odpovídá doporučenému dávkování. Doporučená iniciální dávka je 62,5-125 mg Madoparu. Při přetrvávání příznaků RLS je doporučeno zvýšit dávku Madoparu až na 250 mg. RLS s insomnií projevující se obtížným usínáním a přerušovaným spánkem během noci Pacientům s RLS a insomnií projevující se jak obtížným usínáním, tak přerušovaným spánkem během noci, je doporučena léčba jednou tobolkou Madoparu HBS dohromady s polovinou tablety Madoparu 250 (125 mg) hodinu před ulehnutím. Pokud dávka nepřináší žádoucí efekt stran symptomů RLS v druhé polovině noci, je doporučeno zvýšit dávku Madoparu HBS na 2 tobolky. RLS s insomnií projevující se obtížným usínáním a přerušovaným spánkem během noci a se symptomy RLS během dne Těmto pacientům je doporučováno přidat Madopar 62,5 nebo Madopar 250 tak, aby celková dávka Madoparu během 24 hodin nebyla vyšší než 500 mg. RLS u dialyzovaných pacientů s renálním selháním Dialyzovaným pacientům s renálním selháním a RLS je doporučována dávka 125 mg Madoparu 62,5 (2 tablety) nebo Madopar 250 (1/2 tablety) 30 minut před dialýzou. Zvláštní instrukce pro dávkování u RLS K předejití augmentace (tj. časný nástup symptomů RLS během dne, zvýšení intenzity obtíží a rozšíření příznaků do jiných částí těla) by denní dávka Madoparu neměla přesáhnout maximální doporučenou dávku. Pokud se příznaky augmentace vyskytnou, je důležité, aby nebyla překročena maximální denní dávka. Když je přítomna augmentace nebo se rozvíjí rebound efekt, měla by být

zvážena přídatná terapie s redukcí dávky levodopy nebo pozvolné vysazení levodopy a substituce jinou látkou. Zvláštní skupiny pacientů Pacienti s poruchou funkce ledvin Obě léčivé látky levodopa i benserazid jsou z velké míry metabolizovány a méně než 10 % levodopy je nezměněno vyloučeno ledvinami. Z tohoto důvodu není nutné snížení dávky v případě mírné až středně závažné renální nedostatečnosti. U pacientů s poruchou funkce ledvin nejsou k dispozici farmakokinetické údaje pro levodopu. Přípravek Madopar je dobře tolerován uremickými pacienty podstupujícími dialýzu. Pacienti s poruchou funkce jater Levodopa je zejména metabolizována prostřednictvím dekarboxylázy aromatických aminokyselin, která je vedle jater přítomna především v trávicím traktu, ledvinách a srdci. U pacientů s poruchou funkce jater nejsou k dispozici farmakokinetické údaje pro levodopu. 4.3 Kontraindikace Madopar 250 se nesmí podávat pacientům se známou přecitlivělostí na levodopu, benserazid nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Madopar 250 se nesmí podávat spolu s neselektivními inhibitory monoaminoxidázy (IMAO). Selektivní inhibitory monoaminoxidázy subtypu B, jako je selegilin a rasagilin a selektivní reverzibilní inhibitory monoaminoxidázy subtypu A (RIMA), jako je moklobemid, kontraindikovány nejsou a jejich podávání spolu s Madoparem 250 je možné. Kombinace selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B je však ekvivalentní neselektivní inhibici, a proto nesmí být tato kombinace podávána zároveň s Madoparem (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Madopar 250 se nesmí podávat pacientům s dekompenzací endokrinních, renálních (s výjimkou pacientů s RLS na dialýze), jaterních a kardiálních funkcí, dále u psychických onemocnění s psychotickou komponentou a u glaukomu s uzavřeným úhlem. Madopar 250 se nesmí podávat těhotným ženám ani ženám ve fertilním věku, pokud není zajištěna účinná antikoncepce. V případě otěhotnění ženy užívající Madopar 250 musí být lék vysazen (podle doporučení předepisujícího lékaře, viz bod 4.6 Těhotenství a kojení). Madopar 250 nesmí být podáván pacientům do 25 let (musí být ukončen vývoj kostry). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Přípravek není vhodný pro léčbu polékového parkinsonismu a Huntingtonovy chorey. U některých vnímavých pacientů se mohou objevit reakce z přecitlivělosti. Pacienti s parkinsonismem po encefalitidě mohou být citlivější k účinkům běžných dávek levodopy. U geriatrických pacientů se doporučuje nižší dávkování, protože může být snížena jejich tolerance vůči levodopě. Mimoto tito pacienti vykazují nižší hodnoty aktivity periferní dekarboxylázy. U pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem se doporučuje pravidelné měření nitroočního tlaku, který může být zvýšen v důsledku užívání levodopy. U pacientů s Parkinsonovou nemocí a RLS může být součástí klinického obrazu deprese, která se může vyskytnout i při léčbě Madoparem.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při podání Madoparu 250 u stavů, kdy prospěšnost léčby vyvažuje rizika s ní spojená, tj.: u bronchiálního astmatu, emfyzému a ostatních závažných plicních onemocnění (může dojít ke zhoršení respiračních funkcí), závažných kardiovaskulárních onemocnění (riziko arytmií), u konvulzivních stavů (vyvolání záchvatu křečí), peptického vředu (riziko krvácení v proximální části GIT), u renální poruchy a retence moči, u melanomu (i v anamnéze) a při podezření na něj. Pacienti s diabetem mellitem by měli absolvovat častější kontroly glykémie, popřípadě je u nich nutné upravit dávku antidiabetik. Jestliže je u pacienta léčeného levodopou nutná celková anestezie, je možné pokračovat v normálním režimu podávání Madoparu 250 až do anestezie, s výjimkou případů, kdy se jedná o anestezii halotanem. U pacientů podstupujících celkovou anestezii halotanem by terapie Madoparem 250 měla být přerušena 12 až 48 hodin před chirurgickým výkonem, vzhledem k tomu, že u těchto pacientů existuje zvýšené riziko vzniku arytmií a kolísání krevního tlaku. Po chirurgickém výkonu lze podávání Madoparu 250 obnovit a postupně zvyšovat dávku až na dávku původní. Stejně jako ve všech případech dlouhodobé léčby přípravky, které obsahují levodopu, by u pacientů měl být periodicky kontrolován krevní obraz, funkce ledvin a jater. Terapie Madoparem 250 musí být ukončena postupně. Náhlé vysazení léčby by mohlo vyvolat život ohrožující stav - akinetickou krizi nebo neuroleptický maligní syndrom provázený hyperpyrexií, svalovou ztuhlostí, případnými psychickými změnami a zvýšenou sérovou kreatinkinázou (CK). Dojde-li k rozvoji tohoto syndromu či jeho příznaků, je nutné pacienta hospitalizovat a zahájit příslušnou symptomatickou léčbu. Je nutné uvážit i opětovné nasazení léčby Madoparem 250. Indikované vysazení levodopy je možné pouze za hospitalizace. Levodopa je spojována s výskytem somnolence a epizodami náhlého nástupu spánku. Velmi vzácně byl hlášen náhlý nástup spánku během denních aktivit, v některých případech bez předcházejících varovných příznaků. Pacienti musí být na toto riziko upozorněni a poučeni o tom, aby během léčby levodopou při řízení a při obsluze strojů prováděli cvičení posilující pozornost. Pacienti, kteří již mají zkušenosti se somnolencí a/nebo s epizodou náhlého nástupu spánku, se musí zdržet řízení motorových vozidel a obsluhy strojů. Kromě toho by měla být zvážena redukce dávkování nebo ukončení terapie. Dopaminergní přípravky U pacientů s Parkinsonovou nemocí léčených dopaminovými agonisty bylo zaznamenáno patologické hráčství, zvýšení libida a hypersexualita. Nebyl stanoven kauzální vztah mezi Madoparem, který není dopaminový agonista, a těmito nežádoucími účinky. Nicméně je třeba opatrnosti, protože Madopar je dopaminergní lék. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Neuroleptika, opioidy a antihypertenziva obsahující reserpin inhibují účinek Madoparu. Je-li žádoucí podávat Madopar 250 pacientům, kteří užívají ireverzibilní neselektivní inhibitory MAO, mělo by být podávání Madoparu 250 zahájeno alespoň 2 týdny po přerušení podávání inhibitorů MAO. V opačném případě může dojít ke vzniku hypertenzní krize (viz bod 4.3 Kontraindikace). Selektivní inhibitory MAO-B, jako je selegilin a rasagilin a selektivní inhibitory MAO-A, jako je moklobemid, mohou být podávány pacientům užívajícím Madopar 250. Kombinace selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B je ekvivalentní neselektivní inhibici MAO, a proto nesmí být tato kombinace podávána zároveň s Madoparem. U pacientů užívajících selektivní inhibitor MAO je doporučeno upravit dávku Madoparu podle individuální potřeby pacienta jak z hlediska účinnosti, tak snášenlivosti. Selegilin může zvyšovat některé nežádoucí účinky levodopy, např. ortostatickou hypotenzi, nauzeu či dyskineze.

Madopar by neměl být podáván se sympatomimetiky (látky jako adrenalin, noradrenalin, isoproterenol nebo amfetamin, které stimulují sympatický nervový systém), protože levodopa může potencovat jejich účinek. Je-li nezbytné podávat tyto látky současně, je nutné pečlivé monitorování kardiovaskulárního systému a případně redukce dávek sympatomimetik. Současné podávání anticholinergního přípravku trihexyfenidyl s Madoparem snižuje rychlost absorpce levodopy, rozsah absorpce se nemění. Trihexyphenidyl podaný současně s Madoparem neovlivňuje farmakokinetiku levodopy. Síran železnatý snižuje maximální koncentraci a AUC levodopy v plazmě o 30-50 %. Farmakokinetické změny pozorované při současné léčbě síranem železnatým a levodopou jsou pravděpodobně klinicky významné u některých (nikoli u všech) pacientů. Metoklopramid zvyšuje rychlost absorpce levodopy. Nebyly zjištěny žádné farmakokinetické interakce mezi levodopou a bromokriptinem, amantadinem, selegilinem a domperidonem. Současné podávání antacid a Madoparu HBS redukuje absorpci levodopy až o 32 %. Kombinace s jinými látkami, např. s anticholinergiky, amantadinem a agonisty dopaminu jsou povoleny, i když mohou zesílit jak žádoucí, tak nežádoucí účinky. V těchto případech může být nezbytné redukovat dávkování Madoparu nebo současně podávaného přípravku, obzvláště v případě souběžné léčby inhibitory COMT. Při zahájení terapie Madoparem 250 by anticholinergika neměla být vysazena náhle, protože levodopa začíná účinkovat až po určité době latence. Při celkové anestezii halotanem je třeba Madopar 250 vysadit 12 až 48 hodin před chirurgickým výkonem, neboť může docházet ke kolísání krevního tlaku a/nebo k výskytu srdeční arytmie. Celková anestezie navozená jinými anestetiky viz bod 4.4. Levodopa může ovlivňovat výsledky laboratorních testů u katecholaminů, kreatininu, kyseliny močové a glukózy. U pacientů užívajících Madopar lze pozorovat falešně pozitivní výsledky Coombsova testu. Potrava bohatá na bílkoviny může snižovat absorpci levodopy z gastrointestinálního traktu. Madopar a celková anestezie halotanem – viz bod 4.4. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Madopar je kontraindikován v těhotenství a u žen ve fertilním věku bez adekvátní antikoncepce vzhledem k možnému poškození vývoje kostry plodu. Protože není známo, zda benserazid proniká do mateřského mléka, neměly by matky, které jsou léčeny přípravkem Madopar kojit, protože nemůže být vyloučen výskyt malformací kostry dětí. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Pacienti léčení levodopou, u nichž se objeví somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu spánku, musí být poučeni, že se v tomto případě musí zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může přivodit jim samým nebo ostatním riziko vážného poranění nebo úmrtí (například obsluha strojů), dokud pacienti tyto opakující se epizody a somnolence nepřekonají (viz také bod 4.4.). 4.8 Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému Ve vzácných případech byly zaznamenány hemolytická anémie, tranzientní leukopénie a trombocytopénie. Stejně jako u každé dlouhodobé léčby levodopou jsou třeba pravidelné kontroly krevního obrazu, renálních a jaterních funkcí. Poruchy metabolismu a výživy Byla zaznamenána anorexie. Psychiatrické poruchy U pacientů s Parkinsonovou nemocí a RLS může být součástí klinického obrazu deprese a ta se také může objevit u pacientů léčených přípravkem Madopar. Zvláště u starších pacientů a u pacientů s anamnézou podobných poruch se mohou vyskytnout agitovanost, anxieta, insomnie, halucinace, deziluze a temporální dezorientace. Poruchy nervového systému Byly zaznamenány izolované případy ageuzie a dysgeuzie. V pozdějších stádiích léčby se mohou objevit dyskineze (např. choreiformní a atetoidní). Tyto projevy je obvykle možné odstranit nebo zmírnit na přijatelnou úroveň redukcí dávkování. Při dlouhodobé léčbě lze rovněž zaznamenat fluktuace v odpovědi na léčbu. Jde např. o epizody náhlé ztuhlosti („freezing“), akineze na konci dávkovacího intervalu („end-of-dose deterioration“) a nepředvídatelné kolísání hybnosti („on-off“ efekt). Tyto projevy je obvykle možné odstranit nebo zmírnit na přijatelnou úroveň úpravou dávkování nebo častějším podáváním nižších jednotlivých dávek. Následně může být znovu proveden pokus o zvýšení dávek, aby mohl být zintenzivněn terapeutický účinek. Madopar je spojován se somnolencí a může být také velmi vzácně spojován s nadměrnou denní spavostí a s výskytem epizod náhlého usnutí. Srdeční poruchy Příležitostně se může objevit srdeční arytmie. Cévní poruchy Příležitostně se může objevit ortostatická hypotenze. Ortostatické potíže běžně zlepší postupné snížení dávky Madoparu. Gastrointestinální poruchy V souvislosti s Madoparem byly zaznamenány nauzea, zvracení a průjem. Nežádoucí GI účinky, které se mohou objevit převážně v počátečních stádiích léčby, mohou být zmírněny podáním Madoparu spolu s jídlem, pitím, nebo pomalým zvyšováním dávky. Poruchy kůže a podkožní tkáně Ve vzácných případech se mohou objevit alergické kožní reakce jako pruritus a exantém. Vyšetření Může se objevit tranzientní zvýšení jaterních transamináz a alkalické fosfatázy. Bylo zaznamenáno zvýšení gamma-glutamyltransferázy. V souvislosti s Madoparem bylo zaznamenáno zvýšení dusíku močoviny v krvi. Může dojít ke změně barvy moči, obvykle na světle červenou, která stáním tmavne. Syndrom neklidných nohou Rozvoj augmentace (přesun symptomů z večera/noci do časného odpoledne a večera - před braním následující dávky) je nejčastějším nežádoucím účinkem dlouhodobé dopaminergní terapie. Údaje získané ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích, které zahrnovaly celkem 85 pacientů, jsou uvedeny v tabulce 1. Jsou zde uvedeny všechny nežádoucí účinky hlášené ve skupině s aktivní léčbou, které se vyskytly více než jedenkrát.

Tabulka 1. Nežádoucí účinky hlášené ve studiích M43052 a M43060 spojené se studovanými látkami v porovnání s placebem

Nežádoucí účinek

L-dopa /

Benserazid

(n)

%

Placebo

(n)

%

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

5

5,8

3

3,5

Exacerbace RLS Závrať

2 3

2,3 3,5

5 1

5,8 1,2

Infekce a infestace

Infekce s horečkami

4

4,7

2

2,3

Rýma

3

3,5

1

1,2

Bronchitida

2

2,3

0

0

Gastrointestinální poruchy

Sucho v ústech

3

3,5

1

1,2

Průjem

2

2,3

1

1,2

Nauzea

2

2,3

2

2,3

Vyšetření

Změny EKG*

2

2,3

1

1,2

Vzestup krevního tlaku

2

2,3

2

2,3

* arytmie 4.9 Předávkování Známky a příznaky předávkování jsou kvalitativně stejné jako nežádoucí účinky, ale jsou závažnější. Předávkování může vést ke kardiovaskulárním nežádoucím účinkům (např. srdeční arytmie), psychiatrickým poruchám (např. zmatenost a nespavost), gastrointestinálním potížím (např. nauzea nebo zvracení) a k abnormálním mimovolním pohybům. Došlo-li k předávkování Madoparem ve formě tobolek s řízeným uvolňováním léčivé látky (tobolky Madopar HBS), mohou se příznaky předávkování objevit až po čase, vzhledem k oddálení absorpce léčivé látky ze žaludku. Terapie předávkování: Monitorování vitálních funkcí a podpůrná opatření podle klinického stavu pacienta. U některých pacientů může být zapotřebí symptomatická léčba kardiovaskulárních účinků (např. léčba antiarytmiky) nebo symptomatická léčba účinků na centrální nervovou soustavu (např. léčba dechovými stimulancii, neuroleptiky). U předávkování tobolkami s řízeným uvolňováním nastupuje absorpce léčivé látky se zpožděním, proto jí lze vhodným postupem zabránit. Účinnost dialýzy není známa. Specifické antidotum není známé. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, levodopa a inhibitor dekarboxylázy ATC kód: N04BA02 Parkinsonova nemoc V bazálních gangliích mozku pacienta s Parkinsonovou nemocí je snížená normální koncentrace neurotransmiteru dopaminu. Levodopa nebo L-DOPA (3,4-dihydroxy-L-fenylalanin) je prekurzor v biosyntéze dopaminu. Levodopa je užívána jako prodrug ke zvýšení hladin dopaminu, protože je

schopná procházet hematoencefalickou bariérou, což samotný dopamin nedokáže. Jakmile levodopa projde do CNS, je metabolizována pomocí aromatické L-aminoaciddekarboxylázy na dopamin. Po podání je levodopa rychle dekarboxylována na dopamin a to jak v mozku, tak i extracerebrálně. Následkem toho je většina levodopy pro bazální ganglia nepřístupná a extracerebrálně vzniklý dopamin je často příčinou nežádoucích účinků. Dekarboxylaci levodopy lze zabránit současným podáním benserazidu, inhibitoru periferní dekarboxylázy aromatických aminokyselin. Madopar 250 představuje kombinaci těchto dvou léčivých látek v poměru 4:l. V klinických studiích se prokázalo, že kombinace v tomto poměru je optimální. Tato kombinace má stejný účinek jako podání vyšších dávek samotné levodopy a je dobře tolerována. Levodopa může zlepšit všechny klinické příznaky parkinsonizmu, zvláště pak bradykinezu. Idiopatický syndrom neklidných nohou Přesný mechanismus účinku není znám. Je však více než pravděpodobné, že dopaminergní systém hraje hlavní roli v patofyziologii syndromu neklidných nohou. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Levodopa je z větší části absorbována z proximálních částí tenkého střeva. Maximální plazmatické hladiny je dosaženo přibližně 1 hodinu po podání Madoparu 250. Tobolky a tablety přípravku Madopar jsou z hlediska absorpce bioekvivalentní. Maximální plazmatická koncentrace levodopy a rozsah absorpce levodopy (AUC) se proporcionálně zvyšuje v závislosti na dávce (50-200 mg levodopy). Příjem potravy snižuje rychlost a rozsah absorpce levodopy. Při podání Madoparu 250 po standardní potravě je maximální plazmatická koncentrace o 30 % nižší a dosahuje se později. Rozsah absorpce levodopy je snížen o 15 % v důsledku prodlouženého času vyprázdnění žaludku. Distribuce Levodopa prochází hematoencefalickou bariérou saturačním transportním systémem. Není vázána na plazmatické bílkoviny a její distribuční objem je 57 litrů. Hodnota AUC levodopy v mozkomíšním moku je o 12 % vyšší než v plazmě. Na rozdíl od levodopy benserazid neproniká v terapeutických dávkách hematoencefalickou bariérou. Koncentruje se hlavně v ledvinách, plicích, tenkém střevě a játrech. Metabolismus Levodopa je metabolizována několika různými mechanizmy. Za hlavní se považují dekarboxylace a O-metylace, za minoritní transaminace a oxidace. Dekarboxyláza aromatických aminokyselin přeměňuje levodopu na dopamin. Hlavními konečnými produkty této metabolické cesty jsou kyseliny homovanilová a dihydroxyfenyloctová. Katechol-O-metyltransferáza metylací přeměňuje levodopu na 3-O-metyldopu. Tento hlavní metabolit přítomný v plazmě má eliminační poločas 15 - 17 hodin a akumuluje se u pacientů, kteří dostávají terapeutické dávky Madoparu 250. Výsledkem snížení periferní dekarboxylace levodopy, pokud je podávána s benserazidem, jsou vyšší plazmatické hladiny levodopy a 3-O-metyldopy a nižší plazmatické hladiny katecholaminů (dopaminu, noradrenalinu) a fenolkarboxylových kyselin (homovanilové a dihydroxyfenyloctové). Benserazid je hydroxylován na trihydroxybenzylhydrazin ve střevní sliznici a v játrech. Tento metabolit je silným inhibitorem dekarboxylázy aromatických aminokyselin. Eliminace V přítomnosti inhibitoru periferní dekarboxylázy levodopy je eliminační poločas levodopy přibližně 1,5 hodiny. Eliminační poločas je mírně delší (asi o 25 %) u starších pacientů s Parkinsonovou chorobou. Clearance levodopy z plazmy je asi 430 ml/min. Benserazid je většinou zcela eliminován běžným metabolismem. Metabolity jsou vyloučeny převážně močí (64 %) a v menším množství ve stolici (24 %).

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů Farmakokinetické údaje nejsou k dispozici u pacientů s poruchou ledvin a pacientů s onemocněním jater. U starších pacientů s Parkinsonovou nemocí (věk 65-78 let) je eliminační poločas a AUC levodopy o přibližně 25 % vyšší než u mladších pacientů (věk 34-64 let). Statisticky významný vliv věku je z klinického hlediska zanedbatelný a není důležitý pro stanovení dávkovacího schématu u kterékoliv z indikací. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Mutagenita U Madoparu a jeho léčivých látek (levodopa a benserazid) nebyl při provedení Amesova testu zaznamenán mutagenní účinek. Žádné další údaje nejsou k dispozici. Ovlivnění fertility Žádné studie na zvířatech zkoumající vliv Madoparu na fertilitu nebyly provedeny. Teratogenita Studie teratogenity neprokázaly teratogenní vliv na vývoj skeletu u myší (400 mg/kg), potkanů (600 mg/kg, 250 mg/kg) a králíků (120 mg/kg, 150 mg/kg). Při podávání maternálně toxických dávek vzrostla intrauterinní úmrtnost (u králíků) a/nebo docházelo ke snížení fetální hmotnosti potomstva (u potkanů). Jiné Obecné toxikologické studie prováděné u potkanů prokázaly možnost porušení vývoje kostry. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Pomocné látky: mannitol, hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon, ethylcelulóza, červený oxid železitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 4 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 6.5 Druh obalu a velikost balení Lahvička z hnědého skla, vata, šroubovací bílý bezpečnostní HDPE uzávěr s vysoušedlem, krabička. Velikost balení: 30 nebo 100 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 27/391/01-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 5. 12. 2001 / 22.8.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 22.8.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Madopar 250 tablety Levodopum + Benserazidum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje levodopum 200 mg, benserazidum 50 mg ve formě benserazidi hydrochloridum 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 (100) tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Při výskytu ospalosti nebo epizody náhlého usínání nesmíte řídit vozidla nebo obsluhovat stroje 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

27/391/01-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

madopar 250

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Nálepka na lahvičku 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Madopar 250 tablety Levodopum + Benserazidum 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 (100) tablet 1 tableta obsahuje levodopum 200 mg, benserazidum 50 mg ve formě benserazidi hydrochloridum 6.

JINÉ

Roche s.r.o., Praha, Česká republika Při výskytu ospalosti nebo epizody náhlého usínání nesmíte řídit vozidla nebo obsluhovat stroje Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.