Lithium Carbonicum Slovakofarma

Kód 0002481 ( )
Registrační číslo 30/ 046/71-S/C
Název LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0002481 POR TBL NOB 100X300MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA

Strana 1 (celkem 4)

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls253507/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lithium carbonicum Slovakofarma

Lithii carbonas

tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma

užívat

3. Jak se přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA A K ČEMU

SE POUŽÍVÁ

Uhličitan lithný se používá u léčení a předcházení některých psychiatrických onemocnění. Přípravek se používá k léčení akutní a depresivní fáze maniodepresivní poruchy (tj. duševní

onemocnění projevující se příliš vzrušeným a vášnivým chováním, které se střídá s duševní

skleslostí a sklíčeností). Přípravek se hodí na snížení chorobně povznesené nálady, agresivity,

zrychleného toku myšlenek, přispívá ke stabilitě nálady, aplikuje se k posilování abstinence u

chronického alkoholismu a nealkoholových drogových závislostí, používá se i k léčbě

některých forem sexuálních úchylek. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma:

2

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku

přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma,

- při onemocnění ledvin, - při snížené činnosti štítné žlázy, - při akutním infarktu myokardu, - v těhotenství a během kojení. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma je

zapotřebí: - trpíte-li poruchami srdečního rytmu, - trpíte-li onemocněním mozku, - trpíte-li poruchami krvetvorby, - trpíte-li lupenkou, - pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními

sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž

spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Pokud se vás týká cokoliv z výše uvedeného, nebo objeví-li se u vás tyto stavy v průběhu

užívání, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. U pacientů trpících výše uvedenými stavy

se přípravek smí aplikovat pouze, je-li to naprosto nevyhnutelné. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Lithium carbonicum a některých jiných léků se mohou ovlivňovat. U pacientů léčených pomocí diuretik (léky pro odvodnění), antirevmatik (léky pro léčbu

revmatických onemocnění), některých antibiotik (Erytromycín, Tetracyklin, Ampicilin) se

zvyšuje hladina lithia v krvi a může dojít k příznakům předávkování. Informujte proto svého

lékaře o všech druzích léků, které v současné době užíváte na základě receptu nebo bez něho.

Bude-li vám jiný lékař předepisovat nebo doporučovat další lék, informujte ho o užívání

Lithium carbonicum. Dříve, než začnete s daným přípravkem užívat i další lék z volného

prodeje, obraťte se na svého lékaře, který vám poradí. Užívání přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma s jídlem a pitím Přípravek se užívá s jídlem nebo bez něj, tabletu polykejte celou bez rozkousání, zapijte

dostatečným množstvím vody. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud jste těhotná, chystáte se otěhotnět, nebo kojíte, oznamte to neprodleně svému lékaři.

Přípravek by se neměl brát v těhotenství a při kojení. U novorozenců, jejichž matky užívaly Lithium carbonicum Slovakofarma v posledním

trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová

ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy.

3

Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského

lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci

pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve

výškách ap.) Důležité informace o některých složkách přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma Tento přípravek obsahuje laktosu. Upozorněte svého lékaře, pokud trpíte nesnášenlivostí

některých cukrů. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma přesně podle pokynů svého

lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař. Obvykle se v léčbě onemocnění aplikuje 4 až 6 tablet

denně a současně se kontroluje hladina lithia v krvi. Ze snahy předejít onemocněním nebo

zabránit jejich návratu se obvykle aplikují 3 až 4 tablety denně Tablety se aplikují ve stejnou dobu, přesně podle nařízení lékaře. Jestliže jste užil(a) více přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma, než jste měl(a) Pokud jste vy nebo někdo jiný požil více přípravku, než nařídil lékař a při náhodném požití

přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc. Předávkování se projevuje více příznaky: nejistými pohyby s chvěním těla, škubáním svalů,

svalovou slabostí, otupělostí, průjmy, pacient se ukládá na lůžko, v pokročilém stadiu

nastupují svalové křeče, poruchy až ztráta vědomí. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se

budete cítit lépe. Po svévolné přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka. 4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma

nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

4

Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže zpozorujete krevní sraženiny v žilách zvláště dolních

končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat

žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže .

Při aplikaci přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma se snadno objeví i nežádoucí

účinky. Jsou to především příznaky onemocnění zažívacího ústrojí - průjmy, pocit na

zvracení, bolesti břicha, nechutenství, nezřídka bolesti hlavy, závratě, slabší únava, slabost v

dolních končetinách, zvýšený pocit žízně, časté močení, zvýšení hmotnosti, vypadávání vlasů,

zvětšení štítné žlázy, porucha paměti, poruchy rytmu srdce, které se projevují rychlým nebo

pomalým tepem. Objeví-li se případně nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte

se o dalším užívání přípravku s lékařem. Během léčby budete muset prodělat vyšetření v pravidelných intervalech (odběry krve). U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený

počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 5. JAK PŘÍPRAVEK LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti,

uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v suchu za teploty do 25 °C, chraňte před světlem. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření

pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma obsahuje Léčivou látkou je lithii carbonas 300 mg v 1 tabletě. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, formaldehyd-kasein,

kalcium-stearát, mastek. Jak přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: bílé kulaté tablety po jedné straně dělené půlící rýhou. Velikost balení: 100 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika. Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.3.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 7)

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls253507/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Lithium carbonicum Slovakofarma (Lithii carbonas) tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Lithii carbonas 300 mg v 1 tabletě. Pomocnou látkou je monohydrát laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety Popis přípravku: Bílé kulaté tablety po jedné straně dělené půlící rýhou. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

T e r a p e u t i c k y se lithium používá především u indikace akutní manické fáze afektivní

nebo schizoafektivní poruchy. Odborná literatura zaznamenává 60 - 100 % úspěšnost u

aplikace lithia v léčbě manické fáze. Tyto účinky nejsou závislé na věku, pohlaví a délky

probíhajícího onemocnění. Pro indikace jsou důležitými následující fakta: a) lithium ve srovnání s neuroleptiky má specifičtější účinek v léčbě mánie a vyvolává

antimanický účinek bez sedativ; b) lithium má pomalejší nástup účinku jako neuroleptika; c) čím více známek svědčí ve prospěch schizoafektivní poruchy, tím méně efektivní je léčba

lithiem a více efektivní je léčení pomocí neuroleptik; d) samotné lithium je lékem první volby v léčbě manické fáze u pacientů, kteří se dají

zvládnout i během období před nástupem účinku. U lithia dosud nebyl úspěšně prokazatelný účinek v akutní léčbě epizod unipolární deprese,

možné je však užívání v indikaci akutní depresivní fáze u bipolární poruchy, anebo u pacienta

s anamnézou bipolární afektivní poruchy v rodině. Lithium se používá dále u léčby

depresivních epizod k potencování účinku antidepresiv. Další indikací podání lithia je posilování abstinence u chronického alkoholismu a

nealkoholových drogových závislostí. Rovněž se podává u některých forem sexuálních

deviací a u léčby patologické agresivity u pacientů s organickými psychickými poruchami,

2

mentální retardací a s poruchami osobnosti (zvláště hraniční porucha osobnosti a antisociální

poruchy osobnosti). Lithium snižuje nutkání na požití drogy a zabraňuje labilitě nálad a euforii po požití některých

drog. Zkusmo se lithium aplikovalo pro migrény a manýřské syndromy, byla-li rezistence na

jinou léčbu. P r o f y l a k t i c k ý účinek lithia se jednoznačně prokázal u bipolární afektivní poruchy, v

této indikaci je léčbou první volby. Podání lithia pomáhá předcházet manickým a depresivním

epizodám u pacientů s bipolární afektivní poruchou. Prevence relapsů lithiem není absolutní,

takto léčení pacienti mohou mít epizody onemocnění, jejich frekvence a hloubka však je

výrazně nižší. Lithium je účinné i v profylaxi epizod periodické unipolární deprese, i když v tomto případě

jeho výhody ve srovnání s profylaxí antidepresivy nejsou tak jednoznačné. Profylaktický

účinek lithia se rozvíjí až po 6 - 12 měsících soustavné aplikace. Indikací pro zahájení

dlouhodobé profylaktické aplikace lithia je taková forma afektivní nebo schizoafektivní

poruchy, která se manifestuje alespoň jednou fází do roka v posledních dvou letech, nebo je

doprovázena závažným sebevražedným pokusem anebo agresí. Lithioprofylaxe by měla být zahájena již po první manické fázi, neboť u 50 - 80 %

nemocných dojde k další fázi během roku. 4.2

Dávkování a způsob podání

U t e r a p e u t i c k é aplikace lithia se denní dávky pohybují od 1,2 do 1,8 g. U akutní

léčby by se hodnoty lithaémie měly pohybovat v optimálním rozmezí 0,8 - 1,2 mmol/l. Před

zahájením aplikace lithia se doporučuje vyšetření renálních funkcí, FW, EKG a funkce štítné

žlázy. Samotná aplikace by se měla zahájit a dále probíhat pozvolným zvyšováním dávky za

současné kontroly lithaémie až po dosažení výše uvedené optimální hladiny. Po dosažení

stabilní hladiny je postačující za pokračujícího léčení kontrolovat hladinu v měsíčních

intervalech. Zpravidla se tato hladina dosáhne u dávky 0,9 - 1,5 g denně, jenom výjimečně je

nutno zvyšovat denní dávku nad 1,8 g. Krev k vyšetření hladiny lithia se odebírá za 12 hodin po posledním užití lithia. U pacientů starších, pacientů s onemocněním orgánů, nebo i u pacientů, kteří dané dávky

tolerují hůř, je možné připustit i snížení dávky tak, aby se hladina lithaémie pohybovala

kolem 0,7 mmol/l, i když to může způsobit snížení pravděpodobnosti nástupu terapeutického

účinku. Za nedostatečné tolerance je někdy možné pokusit se zmírnit nepříznivé efekty

rozdělením denní dávky do několika dílčích dávek a užívat je současně se stravou. Vzhledem

k nástupu účinku lithia až kolem desátého dne aplikace, doporučuje se především u těžkých

stupňů mánie (s výraznými poruchami chování) na začátku léčby současně podávat

neuroleptika, nebo benzodiazepiny. Pozitivní účinek lithia v akutní fázi onemocnění v značné míře pomáhá predikovat i příznivý

výsledek profylaktické aplikace. U p r o f y l a k t i c k é aplikace lithia se účinek rozvíjí až po 6 - 12 měsících soustavné

aplikace. Denní dávky této indikace jsou nižší než u akutní mánie, pohybují se mezi 0,9 až

1,2 g denně a hladiny lithaémie by měly dosahovat 0,4 - 0,8 mmol/l. Frekvence kontrol

lithaémie při dostatečně stabilizovaných hodnotách se mohou snížit během tří měsíců na

jednu. Krev pro vyšetření hladiny lithia se odebere jako v předchozím případu za 12 hodin po

posledním užití lithia. 4.3

Kontraindikace

3

A b s o l u t n í: těžké poruchy renálních funkcí (glomerulonephritis, pyelonephritis) - hrozí

intoxikace pro omezení exkrece lithia z organizmu; těžší onemocnění srdce a oběhového

systému; poruchy metabolismu sodíku; těhotenství (především první trimestr). R e l a t i v n í: poruchy renálních funkcí; poruchy srdečního rytmu; poruchy malého mozku;

myastenia gravis; psoriáza; hypothyreóza; M. Addison; těhotenství (2., 3. trimestr);

myelitická leukémie; dieta chudá na sodík (neslaná); narkóza; operace 4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí Data ze dvou velkých observačních studií ukázala, že starší pacienti s demencí léčení

antipsychotiky mají mírně zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika

neužívají. Z dostupných dat však nelze spolehlivě odhadnout přesnou míru rizika a i jeho

příčina zůstává neznámá. Lithium není určeno k léčbě poruch chování způsobených demencí. Žilní tromboembolismus (VTE) V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE).

Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové

faktory pro VTE, měly by být před i během léčby lithiem tyto rizikové faktory rozpoznány a

následně by měla být uplatněna preventivní opatření. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lithium projevuje interakci především s látkami, které ovlivňují renální funkce a

prostřednictvím změn v clearance vedou jednak ke zvýšení hladin (nebezpečí intoxikace),

nebo ke snížení hladin (ztráta účinnosti) lithia v krvi. K nebezpečnému zvýšení hodnot lithaémie dochází za současné aplikace thiazidových

diuretik (např. hydrochlorothiazid), antirevmatik typu fenylbutazonu, indometacinu,

diklofenaku a anoretik typu mazindolu. Zvýšené hodnoty lithaémie jsou známé za současně

aplikovaného klonazepamu, fenobarbitalu a fluoxetinu. Látky zvyšující lithaémii v souhrnu: amilorid, triamteren, ampicilin, diklofenak, erytromycin,

ethosuximid, fenobarbital, fenylbutazon, ibuprofen, indometacin, ketamin, klonazepam,

mazindol, methosuximid, oleandomycin, spironolakton, tetracyklin, thiazidové diuretika. Látky snižující lithaémii: acetazolamid, aminophyllin, natriumchlorid, natriumbikarbonát,

denzimol, desipramin, diltiazem, erytromycin, izoniazid, nafimidon, miconazol, nikotinamid,

propoxyphen, stiripentol, triacetyloleandomycin, verapamil, viloxazin, zonisamid, teophyllin,

manitol, fenothiazinové neuroleptika. Vzájemná inkompatibilita se popisuje za současné aplikaci lithia a fenytoinu, kde se objevují

příznaky lithiové intoxikace, i když hladina séra žádného z léků nebyla abnormní, dále za

aplikace tetracyklinového antibiotika. Současná aplikace lithia vede ke zvýšení účinku u myorelaxancí (relevantní za aplikace

elektrokonvulzivní léčby!), antiepileptik (karbamazepin) a antidepresiv (využívá se k léčení

farmakorezistentních depresivních poruch). Současná aplikace lithia může vést ke zvýšení vedlejších účinků metyldopy, antidepresiv,

septinomycinu, tetracyklinu a neuroleptik. Současná aplikace lithia může snižovat antidiuretickou účinnost vazopresinu.

4

4.6

Těhotenství a kojení

Lithium v 1. trimestru těhotenství působí jako teratogen (až u 11 % novorozenců se objevily

malformace, z toho 72 % Ebsteinova anomálie a další vrozené srdeční vady). V případě, že

žena chce zůstat gravidní, je nutné opakovaně provést echokardiografické vyšetření před 20.

týdnem těhotenství. Lithium prochází do mateřského mléka (30 - 100 % sérových koncentrací matky), proto může

být příčinou toxických komplikací kojence. Proto by se měly všechny ženy ve fertilním věku

chránit účinnou antikoncepcí proti otěhotnění. Otěhotní-li žena, mělo by být lithium alespoň v 1. trimestru vysazeno, pokud by psychická

porucha neohrožovala život matky nebo těhotenství. Nechce-li pacientka těhotenství přerušit,

nutné je pravidelné monitorování lithaémie (v první polovině těhotenství 1x měsíčně, ve

druhé polovině až do porodu 1x týdně), protože před porodem se snižuje lithiová clearance. Těhotným se nesmí aplikovat jednorázově více než 300 mg lithia, musí se upozornit, aby

neodmítaly sůl, nebo neužívaly diuretika, které vypuzují sodík. Musí se poučit o nevhodnosti

nadměrného pocení (cvičení, sauna). Ženám trpícím afektivní poruchou, nebo které již

alespoň jednou překonaly poporodní psychózu a nebudou kojit, by se lithium mělo znovu

nasadit od prvního dne po nekomplikovaném porodu, neboť aplikace snižuje riziko

znovuobjevení se psychické poruchy. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik

(včetně lithia), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo

příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny

případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo

poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci

pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve

výškách ap.) 4.8

Nežádoucí účinky

Méně závažné vedlejší účinky po aplikaci lithia se objevují často bezprostředně po zahájení

léčení. Takové včasné vedlejší účinky jsou průjmy (20 %), nauzea a zvracení, později i třes

rukou (10 %, někteří autoři uvádějí až 40 %) a slabost svalů, únava. Tyto včasné vedlejší

účinky mají tendenci během léčení ustupovat, zmizí většinou do 2 - 4 týdnů po zahájení léčení

lithiem. Postupně se začnou objevovat další vedlejší účinky: polydipsie a polyurie (50 %) z

reverzibilního poškození funkce renálních tubulů, dále kardiovaskulární: myokardiopatie se

změnami na EKG (mělká T-vlna, nebo její inverze) a arytmiemi (syndrom sinusového uzlu,

ventrikulární extrasystoly, AV bloky); v oblasti elektrolytového a vodního hospodářství

(edémy, zvyšování hmotnosti); dermatologické (psoriáza, akné, vypadávání vlasů);

hematologické (leukocytóza) a endokrinní. Z těch posledních je to vytvoření strumy (vysoká

koncentrace lithia v štítné žláze, inhibice na TSH závislé adenylátcyklázy), hypothyreóza,

byly popsány poruchy potence a libida a dále hyperparathyreoidizmus s hyperkalcaémií.

Popsány byly poruchy paměti.

5

Případy žilního tromboembolismu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy,

byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky. Frekvence neznámá. Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním období: Syndrom z vysazení léku u

novorozenců (viz bod 4.6), frekvence není známa. 4.9

Předávkování

K intoxikaci lithiem dojde, bude-li překročena hladina sérové koncentrace nad 1,6 mmol/l a u

hodnot nad 3,0 mol/l bude představovat vitální ohrožení pacienta. Při intoxikaci lithiem

pozorujeme následní symptomy: silný třes, spavost, ataxie, škubání svalů, průjmy, apatie, v

dalším průběhu konvulze, tranzitorní asymetrické neurologické projevy, sopor, koma,

eventuelně smrt. Vzhledem k tomu, že neexistuje specifické antidotum, v popředí léčení intoxikace jsou

symptomatické intervence. Je-li hladina lithia nad 2,5 mmol/l se doporučuje hemodialýza,

kterou je zapotřebí provádět během dvou týdnů opakovaně, protože lithium se postupně

uvolňuje z tkaniv do krevního oběhu. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: tymoprofylaktikum (normotymikum) ATC kód: N05AN01 Mechanismus účinku: Lithiové ionty jsou přirozeně přítomné v organismu, ale v podstatně nižších koncentracích než

podobné ionty alkalických kovů: sodík, draslík, hořčík a vápník. Sérové hladiny lithia jsou v

procesu léčení přibližně 250 krát vyšší než u neléčeného jednotlivce. Předpokládá se, že lithiové ionty vstupují do konkurence s jinými ionty alkalických kovů,

především s ionty vápníku. Lithium ovlivňuje koncentraci různých iontů (Na, K, Ca, Mg);

může vstupovat do buněk místo draslíku a přebírat jeho funkci v Na+ - K+ - pumpě. Ovlivňován je membránový transport, syntéza a metabolismus různých neurohormonů a

neurotransmiterů, kromě jiného by se mohlo stát významným zvýšení koncentrace tryptofanu,

který je prokurzorem serotoninu. Řada experimentálních nálezů dosvědčuje předpoklad, že lithium má vliv na senzitivitu

receptorů a kupříkladu předchází i vznik supersenzitivity dopaminových a acetylcholinových

receptorů. V postsynaptické oblasti lithium ovlivňuje systémy tzv. druhých poslů: inhibice enzymů

adenylátcyklázy, odpovědného za syntézu druhého posla cAMP. Pro klinickou účinnost lithia

by mohl být významný i zásah do metabolismu fosfatidylinozitolu. Dále může ovlivňovat

přímo proteinkinázu C. Celkově řečeno: předpokládá se souvislost antimanického působení lithia se zvýšením

monoaminooxidázy typu B, se snížením katecholaminergní transmise, s přibýváním

cholinergných transmiterů, s útlumem hormonů štítné žlázy a s prodloužením postsynaptické

6

depolarizace, a na druhé straně souvislost antidepresivních účinků lithia se zvýšením syntézy

serotoninu a se změnami v senzitivitě monoaminergních receptorů. I když je známá řada biochemických účinků lithia, nelze vyřknout definitivní závěr o

mechanismu účinku v daných indikacích. Lze předpokládat, že právě souhrn různých

biochemických účinků nese odpovědnost za terapeutickou a profylaktickou efektivitu lithia. 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Lithium carbonicum (uhličitan lithný) je sůl lithia, dobře rozpustná ve vodě. Nositeli účinku

lithia jsou ionty (kationty). Samotné lithium je alkalický kov, který se v organismu dále nemetabolizuje. Vstřebávání z gastrointestinálního traktu je téměř úplné (90 %). Maximální

sérové koncentrace se přitom dosahují po 1 - 2 hodinách. Neváže se na proteiny. Vylučuje se

vesměs ledvinami. Poločas vylučování je 24 hodin (10 - 30). Dlouhý poločas vylučování na jedné straně a fakt, že vrcholové koncentrace lithia v séru

nekorelují s vedlejšími účinky společně dovolují rozdělit denní dávku do dvou dílčích dávek.

Odštěpené kationty lithia pronikají do tkaniva a jednotlivých orgánů různou rychlostí,

přičemž mozek dosahují relativně pozdě. Tady je dosaženo vrcholových koncentrací již po

cca 24 hodinách po užití jednorázové dávky. Střední koncentrace ve tkáni mozku přibližně

odpovídají koncentracím v séru, ale ve tkáni štítné žlázy jsou 2,5 krát vyšší. Lithium prochází placentární bariérou, proniká i do plodu a prochází i do mateřského mléka. Lithium se měří ve všech tělesných tekutinách, kupříkladu i v slzách, slinách. Vylučování

kationtů však probíhá téměř výlučně ledvinovou cestou. Sérové koncentrace po jednorázové aplikaci lithia nejprve prudce, pak zvolna klesají. U

zdravé dospělé populace mladšího věku se popisuje poločas vylučování 24 hodin. Hodnoty

clearance se pohybují v průměru kolem 10 - 40 ml/min. Nízké hodnoty clearance a

prodloužený poločas vylučování najdeme nejen u kojenců, ale i u osob ve vyšším věku,

především však u pacientů s renální insuficiencí. Navíc existují preparáty, které mohou ovlivňovat úroveň clearance, měnit tak délku poločasu

vylučování, a tak za dlouhodobé aplikace vést ke zvýšení, resp. snížení sérových koncentrací. Po ukončení aplikace lithia klesají koncentrace v některých orgánech jen velmi pomalu;

příkladně ještě po několika měsících lze zbytkové množství lithia najít v kostech. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým klinickým používáním. Všechny další údaje

ve vztahu k bezpečnosti přípravku jsou popsány v odpovídajících odstavcích. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, formaldehyd-kasein, kalcium-stearát, mastek. 6.2

Inkompatibility

Neznámé.

7

6.3

Doba použitelnosti

3 roky 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v suchu za teploty do 25 °C, chraňte před světlem. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Skleněná lahvička uzavřená umělohmotným šroubovacím uzávěrem s PVC vložkou, krabička. 6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

30/046/71-S/C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1971/17.11.1999 10. DATUM REVIZE TEXTU

28.3.2012

Document OutlineTyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.