Letrox 125

Kód 0030021 ( )
Registrační číslo 56/ 577/07-C
Název LETROX 125
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Berlin-Chemie AG ( Menarini Group ), Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0030021 POR TBL NOB 100X125MCG Tableta, Perorální podání
0169714 POR TBL NOB 100X125MCG Tableta, Perorální podání
0030019 POR TBL NOB 25X125MCG Tableta, Perorální podání
0169712 POR TBL NOB 25X125MCG Tableta, Perorální podání
0030020 POR TBL NOB 50X125MCG Tableta, Perorální podání
0169713 POR TBL NOB 50X125MCG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LETROX 125


Příbalová informace: Informace pro uživatele

Letrox 125

Tablety

(levothyroxinum natricum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má- li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je přípravek Letrox 125 a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrox 125 užívat

 3. Jak se přípravek Letrox 125 užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Letrox 125 uchovávat

 6. Další informace

1. Co je přípravek Letrox 125 a k čemu se používá

Přípravek Letrox 125 je lék obsahující levothyroxin sodný, syntetický analog hormonu štítné žlázy.

Letrox 125 se používá:

  • k náhradě hormonů štítné žlázy u všech forem hypotyreózy (snížené funkce štítné žlázy)

  • k prevenci návratu strumy (zvětšení štítné žlázy) po operaci strumy, pokud je funkce štítné žlázy normální

  • k léčbě nezhoubného zvětšení štítné žlázy (strumy), pokud je funkce štítné žlázy normální

  • při zhoubném nádoru štítné žlázy, zejména po operačním odstranění, aby byl potlačen opětovný růst nádoru a nahrazeny chybějící hormony štítné žlázy

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrox 125 užívat

Neužívejte přípravek Letrox 125:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

 • při neléčené zvýšené funkci štítné žlázy jakéhokoliv původu

 • jestliže jste v nedávné době prodělal/a infarkt myokardu nebo akutní zánět srdečního svalu

 • při neléčené nedostatečnosti kůry nadledvin nebo neléčené nedostatečnosti podvěsku mozkového (hypofýzy)

 • jestliže jste těhotná a současně užíváte léky proti zvýšené funkci štítné žlázy (tyreostatika)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Letrox 125 je zapotřebí:

Před zahájením léčby přípravkem Letrox 125 je nutné vyloučit nebo zahájit léčbu těchto onemocnění:

ischemická choroba srdeční (např. angina pectoris), vysoký krevní tlak, nedostatečnost hypofýzy (podvěsku mozkového) nebo kůry nadledvin a autonomní onemocnění štítné žlázy (přítomnost oblastí ve štítné žláze, které samostatně tvoří hormony štítné žlázy)

V případě nedostatečnosti věnčitých tepen, srdečního selhání nebo poruch srdečního rytmu spojených se zvýšenou srdeční frekvencí je nutné zabránit i mírnější formě zvýšení funkce štítné žlázy způsobené levothyroxinem.

V případě snížené funkce štítné žlázy způsobené onemocněním hypofýzy (podvěsku mozkového) je nutné zjistit, zda není přítomna současně i nedostatečnost kůry nadledvin. V případě potřeby musí být tento stav léčen ještě před zahájením léčby hormony štítné žlázy.

Aby se zabránilo zvýšení hladin levothyroxinu v krvi u žen se sníženou funkcí štítné žlázy po menopauze, které jsou ve zvýšené míře ohrožené „řídnutím kostí“ (osteoporózy), je nutné častěji kontrolovat funkci štítné žlázy.

U starších pacientů je nezbytné pečlivé dávkování a časté lékařské kontroly.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Kolestyramin a kolestipol (léky snižující tuky v krvi) potlačují vstřebávání levothyroxinu ze střev, a proto mají být užívány za 4 - 5 hodin po užití přípravku Letrox 125.

Vstřebávání levothyroxinu ve střevech může být sníženo současným užíváním antacid (léků neutralizujících žaludeční kyselinu) obsahujících hliník nebo léků obsahujících uhličitan vápenatý či železo. Letrox 125 proto musí být užíván alespoň 2 hodiny před výše zmíněnými léky.

Propylthiouracil (tyreostatikum), glukokortikoidy (hormony kůry nadledvinek), beta-blokátory (léky snižující krevní tlak) a kontrastní látky s obsahem jodu by mohly snižovat přeměnu levothyroxinu na účinnější formu (T3) hormonu.

Amiodaron (lék k léčbě poruch srdečního rytmu) by mohl - vzhledem k vysokému obsahu jodu v molekule - vyvolat jak zvýšení funkce štítné žlázy (hypertyreózu), tak i snížení funkce štítné žlázy (hypotyreózu). Zvláštní opatrnost je vyžadována u nodulární strumy s možnou přítomností neidentifikovaných oblastí tvořících hormony (autonomie).

Rychlé nitrožilní podání fenytoinu by mohlo vést ke zvýšení hladin hormonu štítné žlázy v krvi a napomoci tak rozvoji poruch srdečního rytmu.

Salicyláty (léky proti horečce a bolesti), dikumarol (lék snižující srážení krve), vysoké dávky furosemidu (lék zvyšující močení) (250 mg), klofibrát (lék ke snížení zvýšené hladiny tuků v krvi) a další látky by mohly zvyšovat hladinu levothyroxinu v krvi.

Sertralin (lék k léčbě deprese) a chlorochin/proguanil (léky na malárii a revmatická onemocnění) snižují účinnost levothyroxinu.

Barbituráty (některé léky na spaní) a další léky mohou zrychlovat rozpad levothyroxinu v játrech.

Potřeba levothyroxinu může být zvýšena při užívání hormonálních antikoncepčních přípravků nebo hormonální substituční terapie v menopauze.

Výrobky ze sóji mohou narušovat vstřebávání levothyroxinu ve střevech. Zejména na začátku a na konci sójové diety může být potřebná úprava dávkování přípravku Letrox 125.

Levothyroxin by mohl zesílit účinek některých léků potlačujících srážení krve (kumarinové deriváty) a oslabit účinek léků snižujících cukr v krvi. Při současném užívání těchto léků a levothyroxinu Vám bude Váš lékař kontrolovat parametry koagulace krve nebo hladinu cukru v krvi, zejména na začátku, a v případě potřeby, upravovat dávkování léků potlačujících srážení krve nebo léků snižujících cukr v krvi.

Těhotenství a kojení

Stálá náhrada hormonů štítné žlázy je důležitá obzvláště v těhotenství a v období kojení, a je proto nutné v ní pokračovat.

Přes značné používání v těhotenství není dosud známo nebezpečí pro plod. Množství hormonů štítné žlázy vylučovaných do mateřského mléka během kojení je i při léčbě vysokými dávkami levothyroxinu velmi malé, a tedy neškodné.

Potřeba levothyroxinu může být u pacientek se sníženou funkcí štítné žlázy v těhotenství vyšší, a to z důvodu vyšší hladiny estrogenů (ženských pohlavních hormonů) v krvi.

Proto je zapotřebí kontrolovat funkci štítné žlázy v těhotenství i po jeho ukončení a dávky hormonů štítné žlázy v případě potřeby upravit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Studie hodnotící způsobilost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

3. Jak se přípravek Letrox 125 užívá

Vždy užívejte přípravek Letrox 125 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Individuální denní dávka by měla být stanovena na základě laboratorního a klinického vyšetření. Léčba hormony štítné žlázy musí být zahajována obzvláště opatrně u starších osob, u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo pacientů se závažnou či dlouhotrvající sníženou funkcí štítné žlázy, a to tak, že se zvolí nízká úvodní dávka, která se pomalu zvyšuje v delších časových intervalech. Současně je třeba často kontrolovat hladinu hormonů štítné žlázy.

Níže uvedené doporučené dávkování představuje pouze návod k léčbě různých chorob štítné žlázy. Pokud lékař nepředepíše jinak, používají se následující dávkovací schémata:

U dospělých pacientů se sníženou funkcí štítné žlázy se začíná dávkou ¼ tablety přípravku Letrox 125 denně. Tuto dávku je možné podle pokynů lékaře zvyšovat o ¼ tablety ve dvou- až čtyřtýdenních intervalech až na denní dávku ½ - 1 ½ tablety.

K prevenci opětovné tvorby strumy po její operaci a u nezhoubné strumy se podává 1 až 1 ½ tablety přípravku Letrox 125 denně.

U dětí a novorozenců se zahajuje léčba maximálně ¼ tablety přípravku Letrox 125 denně. Dávkování při dlouhodobé léčbě se řídí, mimo jiných hodnot, i věkem a váhou jednotlivého dítěte.

V následující tabulce je uveden přehled běžných dávek používaných k náhradě hormonů štítné žlázy u novorozenců a dětí:

Věk

Dávka µg / den

Dávka µg / kg / den

0 - 6 měsíců

25 - 50

10 - 15

6 - 24 měsíců

50 - 75

8 - 10

2 - 10 let

75 - 125

4 - 6

10 - 16 let

100 - 200

3 - 4

Více než 16 let

100 - 200

2 - 3

U novorozenců s nedostatkem hormonů štítné žlázy je mimořádně důležité zahájit léčbu co nejdříve, aby byl zajištěn jejich normální duševní a tělesný vývoj. Koncentrace levothyroxinu v krvi musí být v prvních 3 - 4 letech života upravena na horní hranici normálních hodnot. Během prvních 6 měsíců života je stanovování hladiny levothyroxinu v krvi pro kontroly spolehlivější než stanovování hladiny TSH (tyreotropní hormon řídící činnost štítné žlázy) v krvi. Přes dostatečné dodávání levothyroxinu může normalizace hladiny TSH trvat v jednotlivých případech až 2 roky.

Po operaci zhoubného nádoru štítné žlázy je denní dávka 1 ½ až 2 tablety.

U všech indikací může být individuální potřeba vyšší nebo nižší.

Celou denní dávku polkněte nalačno, nejméně 30 minut před snídaní, a zapijte ji dostatečným množstvím tekutiny.

Malým dětem se podává celá denní dávka najednou, a to nejméně 30 minut před prvním denním jídlem. K usnadnění užití se tablety nechají rozpadnout v malém množství vody a vzniklá jemná suspenze (která se musí čerstvě připravit před každým podáním !) se podá s trochu větším množstvím tekutiny.

Délka léčby:

Při snížené funkci štítné žlázy a po operaci zhoubného nádoru štítné žlázy je léčba obvykle celoživotní, při nezhoubné strumě a prevenci návratu strumy trvá léčba několik měsíců nebo let až celoživotně. U nezhoubné strumy je nutná délka léčby minimálně 6 měsíců až 2 roky. Pokud během této doby není léčba přípravkem Letrox 125 účinná, je nutné zvážit případné další léčebné možnosti.

Jestliže jste užil/a více přípravku Letrox 125, než jste měl/a:

Při předávkování se mohou vyskytovat typické projevy zvýšené funkce štítné žlázy: bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, angina pectoris, svalová slabost a svalové křeče, pocit horka, nadměrné pocení, horečka, třes prstů, subjektivní pocit neklidu, nespavost, úbytek váhy, zvracení, průjem, menstruační potíže, bolesti hlavy, zvýšený tlak v mozku.

O případném výskytu těchto obtíží informujte prosím svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Letrox 125:

Pokud jste užil/a méně tablet, než jste měl/a, nebo jste tablety zapomněl/a užít, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání podle svého obvyklého dávkování.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Letrox 125:

Za žádných okolností nesmíte měnit nebo ukončit léčbu, kterou vám naordinoval Váš lékař, aniž byste předtím tuto skutečnost s lékařem probral/a.

Pro úspěšnou léčbu je nezbytné pravidelné užívání přípravku Letrox 125 v předepsaných dávkách.

V případě přerušení nebo předčasného ukončení léčby je pravděpodobný návrat obtíží podle toho, o jakou základní chorobu se jedná.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Letrox 125 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při správném užívání se nepředpokládají během léčby přípravkem Letrox 125 žádné nežádoucí účinky.

V ojedinělých případech není snášeno příslušné dávkování léku a v některých případech může dojít k předávkování, a to zejména při příliš rychlém zvyšování dávkování při zahajování léčby. Objevit se pak mohou typické projevy zvýšené funkce štítné žlázy (viz. „Jestliže jste užil/a více přípravku Letrox 125, než jste měl/a“).

V takovém případě musí být denní dávka snížena nebo se po konzultaci s ošetřujícím lékařem užívání tablet na několik dní přeruší. Jakmile nežádoucí účinky odezní, v léčbě je možné opět s opatrností pokračovat.

Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo jinou látku obsaženou v přípravku se mohou vyskytnout alergické reakce jako např. kopřivka, křeče průduškové svaloviny s dušností (bronchospasmus) a otok hrtanu. Výskyt závažného alergického šoku byl popsán v ojedinělých případech. Pokud dojde k výskytu reakce z přecitlivělosti, navštivte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Letrox 125 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C!

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Letrox 125 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Letrox 125 obsahuje

Léčivou látkou je levothyroxinum natricum. Jedna tableta obsahuje 125 μg levothyroxinun natricum.

Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), dextrin, částečně nasycené vyšší acylglyceroly

Jak přípravek Letrox 125 vypadá a co obsahuje toto balení

Téměř bílé až mírně béžové, kulaté, jemně vypuklé tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým označením „125“ na druhé straně.

Velikost balení: 25, 50 a 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

19.9. 2007


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Souhrn údajů o přípravku

1. Název přípravku

Letrox 125

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje 125 μg levothyroxinum natricum

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Popis přípravku: Téměř bílé až mírně béžové, kulaté, jemně vypuklé tablety s půlicí rýhou na jedné straně a s vyraženým označením „125“ na druhé straně

Tabletu lze dělit na dvě stejné poliny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

- Náhrada hormonů štítné žlázy při hypotyreóze jakékoliv etiologie

- Profylaxe recidivy strumy po strumektomii při normální funkci štítné žlázy

- Benigní struma při normální funkci štítné žlázy

- Supresivní a substituční léčba při maligním nádorovém onemocnění štítné žlázy, zejména po tyreoektomii

4.2 Dávkování a způsob podání

Uvedené dávkovací schéma je třeba považovat za doporučení. U pacientů s ještě zachovanou zbylou funkcí štítné žlázy mohou dostačovat nižší substituční dávky.

Denní dávku pro každého pacienta je nutné určit individuálně podle výsledků laboratorních diagnostických a klinických vyšetření. U starších pacientů, u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u pacientů se závažnou nebo dlouhotrvající hypotyreózou musí být léčba hormony štítné žlázy zahájena s mimořádnou opatrností, tzn. musí být zvolena nízká počáteční dávka, která je poté pomalu a v delších intervalech zvyšována. Současně je třeba často sledovat hladinu hormonů štítné žlázy. Zkušenosti prokázaly, že nízká dávka je rovněž dostatečná v případě nízké tělesné váhy a také při velké uzlovité strumě.

Indikace

Dávka (µg denně)

Hypotyreóza:

Dospělí (zvyšovat o 25 - 50 µg v intervalech 2 - 4 týdnů)

počáteční dávka

poté

25 - 50

100 - 200

Profylaxe recidivy strumy:

75 - 200

Benigní struma při normální funkci štítné žlázy:

75 - 200

U dětí je počáteční dávka 12,5 - 50 µg, u novorozenců 25 - 50 µg denně. Substituční dávku při dlouhodobé terapii je třeba určit mimo jiné i podle věku a váhy dítěte:

Věk

Dávka µg denně

Dávka µg/kg/den

0 - 6 měsíců

25 - 50

10 - 15

6 - 24 měsíců

50 - 75

8 - 10

2 - 10 let

75 - 125

4 - 6

10 - 16 let

100 - 200

3 - 4

Více než 16 let

100 - 200

2 - 3

U vrozené hypotyreózy je pro dosažení normálního psychomotorického vývoje dítěte rozhodující co nejčasnější zahájení léčby.

Hladina T4 musí být v prvních třech až čtyřech letech života upravena na horní hranici normálních hodnot. V prvních 6 měsících života je stanovení hladiny T4 spolehlivějším kontrolním parametrem než stanovení hladiny TSH. Přes dostatečnou substituci T4 může normalizace hladiny TSH trvat v individuálních případech až 2 roky.

Po tyreoektomii kvůli malignímu nádorovému onemocnění štítné žlázy

150 - 300 µg/den

Celá denní dávka se polyká najednou, a to ráno nalačno, vždy minimálně 30 minut před snídaní, a zapíjí se dostatečným množstvím vody.

Délka léčby: při hypotyreóze a tyreoektomii kvůli malignímu nádoru štítné žlázy je léčba obvykle celoživotní; u eufunkční strumy a profylaxe recidivy strumy léčba trvá několik měsíců nebo let až celoživotně. U eufunkční strumy je nutná délka léčby minimálně 6 měsíců až 2 roky. V případě, že během této doby není léčba přípravkem Letrox 125 dostatečně účinná, je nutné zvážit další možné léčebné možnosti.

4.3 Kontraindikace

 • Přecitlivělost na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek obsažených v přípravku

 • Neléčená hypertyreóza jakékoliv etiologie

 • Neléčená insuficience kůry nadledvinek

 • Neléčená insuficience hypofýzy

 • Akutní infarkt myokardu

 • Akutní myokarditida

 • Akutní pankarditida

 • Současné užívání levothyroxinu a tyreostatika je kontraindikováno v těhotenství

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby hormony štítné žlázy musí být vyloučena následující onemocnění nebo zahájena jejich léčba:

- ischemická choroba srdeční

- angina pectoris

- hypertenze

- hypofyzární nebo adrenokortikální insuficience

- autonomní onemocnění štítné žlázy

U pacientů s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním nebo tachyarytmiemi je nutné za každých okolností zabránit vzniku i mírné farmakologicky indukované hypertyreózy V těchto případech je nutné častější sledování hodnot hormonů štítné žlázy (viz. 4.2 Dávkování a způsob podání).

U pacientů se sekundární hypotyreózou je nutné stanovit, zda není současně přítomná insuficience kůry nadledvinek. Pokud tomu tak je, musí být nejdřív provedena substituce na této úrovni (hydrokortizonem).

Při podávání levothyroxinu postmenopauzálním ženám s hypotyreózou, které jsou ve zvýšené míře ohrožené osteoporózou, je nutné častěji sledovat funkce štítné žlázy, aby se zabránilo navození suprafyziologických hladin levothyroxinu v krvi.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kolestyramin a kolestipol inhibují absorpci levothyroxinu, a nesmějí být proto užity dříve než za 4 - 5 hodin po užití přípravku Letrox 125.

Absorpce levothyroxinu se může snížit při současném podání antacid s obsahem hliníku nebo léčiv obsahujících uhličitan vápenatý či soli železa. Proto musí být Letrox 125 podán nejméně 2 hodiny před výše uvedenými přípravky.

Propylthiouracil, glukokortikoidy, beta-blokátory a kontrastní látky s obsahem jodu inhibují přeměnu T4 na T3.

Vzhledem k vysokému obsahu jodu může amiodaron vyvolat hypertyreózu nebo hypotyreózu. U pacientů s uzlovitou strumou a možným nezjištěným autonomním původem onemocnění je proto nutná zvýšená opatrnost.

Rychlé intravenózní podání fenytoinu může vést ke zvýšení hladin volného levothyroxinu a liothyroninu v plasmě a v ojedinělých případech může napomoci i vzniku arytmií.

Salicyláty, dikumarol, vysoké dávky furosemidu (250 mg), klofibrát a další látky mohou vytěsňovat levothyroxin z vazby na plasmatické bílkoviny. Tímto mechanismem může dojít ke zvýšení plasmatické hladiny volného tyroxinu.

Sertralin a chlorochin/proguanil snižují účinnost levothyroxinu a zvyšují hladinu TSH v séru.

Barbituráty a další léky, které mohou indukovat jaterní enzymy, mohou zvyšovat jaterní clearance levothyroxinu.

Při užívání kontraceptiv obsahujících estrogeny nebo při užívání hormonální substituční terapie v menopauze může být zvýšena potřeba levothyroxinu.

Výrobky ze sóji mohou snižovat absorpci levothyroxinu ve střevech. Zejména na začátku a na konci sójové diety může být potřebná úprava dávkování přípravku Letrox 125.

Levothyroxin může snižovat hypoglykemický účinek antidiabetik. U diabetiků je proto nutné pravidelně kontrolovat hladinu glukózy v krvi, a to zejména na začátku léčby hormony štítné žlázy, a v případě potřeby upravit dávkování antidiabetik.

Účinek léčby deriváty kumarinu může být zvýšen, protože levothyroxin vytěsňuje antikoagulancia z  vazby na plasmatické bílkoviny. Při souběžné léčbě je proto nutné provádět pravidelné kontroly krevní srážlivosti a v případě potřeby je třeba snížit dávkování antikoagulancia.

4.6 Těhotenství a kojení

Substituční léčbu hormony štítné žlázy je třeba provádět trvale, a to zejména v těhotenství. Přes rozsáhlé používání v těhotenství dosud nejsou známa rizika pro plod. Množství hormonů štítné žlázy, které se vylučuje do mateřského mléka při kojení, není natolik velké, aby vyvolalo rozvoj hypertyreózy nebo potlačení sekrece TSH u kojence, a to i při léčbě vysokými dávkami levothyroxinu.

V těhotenství může u žen s hypotyreózou v důsledku působení estrogenů dojít ke zvýšené potřebě levothyroxinu. V průběhu těhotenství a po jeho ukončení je proto třeba kontrolovat funkci štítné žlázy a v případě potřeby i upravit substituční dávku.

Používání levothyroxinu jako adjuvantní léčby k tyreostatické léčbě hypertyreózy je kontraindikováno, protože může vést k potřebě vyšší dávky tyreostatik. Protože tyreostatika, na rozdíl od levothyroxinu, mohou procházet placentární bariérou, u plodu by mohla být vyprovokována hypotyreóza. Z tohoto důvodu se v případě hypertyreózy v těhotenství vždy používá pouze monoterapie nízkými dávkami tyreostaticky působících léčivých látek.

V těhotenství se nesmí provádět test suprese.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící způsobilost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Při správném užívání a sledování klinických nálezů a laboratorních biochemických hodnot není výskyt nežádoucích účinků při léčbě přípravkem Letrox 125 pravděpodobný. Pokud v ojedinělých případech pacient danou velikost dávky nesnáší nebo dojde k předávkování, pak se mohou vyskytnout příznaky hypertyreózy (například tachykardie, palpitace, anginózní obtíže, třes, neklid, nespavost, nadměrné pocení, pocit horka, horečka, úbytek váhy, zvracení, průjem, bolesti hlavy, svalová slabost a křeče, menstruační poruchy, pseudotumor cerebri), a to zejména při nadměrně rychlém zvyšování dávky na začátku léčby. V takovém případě je nutné snížit denní dávku nebo užívání léku na několik dní přerušit. Jakmile nežádoucí účinky odezní, léčbu lze opět s opatrností zahájit.

Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo jinou látku obsaženou v přípravku se mohou vyskytnout alergické reakce jako např. kopřivka, bronchospasmus a otok hrtanu. Výskyt anafylaktického šoku byl popsán v ojedinělých případech. V takovém případě je třeba ukončit užívání přípravku.

4.9 Předávkování

Po předávkování a intoxikaci se objevují symptomy středně závažného až závažného vzestupu rychlosti metabolismu (viz 4.8 Nežádoucí účinky). Doporučuje se přerušit užívání tablet a provést kontrolní vyšetření. V případě výrazných beta-sympatomimetických účinků (např. tachykardie) je možné zmírnit obtíže podáním beta-blokátoru. Tyreostatika nejsou vhodná, protože činnost štítné žlázy již byla zcela potlačena. Po užití extrémně vysokých dávek (pokus o sebevraždu) může být prospěšné provedení plasmaferézy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormony štítné žlázy

ATC kód: H03A A01

Účinek syntetického levothyroxinu, který je obsažen v přípravku Letrox 125 je totožný s účinkem přirozeně se vyskytujícího hormonu štítné žlázy, který se tvoří převážně ve štítné žláze. Po částečné přeměně na liothyronin (T3), zejména v játrech a ledvinách, a po přestupu do buněk tkání lze pozorovat charakteristické účinky hormonů štítné žlázy na vývoj, růst a metabolismus.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Při užití nalačno se perorálně podaný levothyroxin absorbuje maximálně z 80 %, a to zejména v závislosti na charakteru galenické formy léku a především v tenkém střevě. Maximálních hladin v plasmě je dosaženo přibližně za 6 hodin po užití léku. Po zahájení perorální léčby dochází k nástupu účinku přípravku obvykle za 3 až 5 dní. Distribuční objem činí 0,5 l/kg. Více než 99 % levothyroxinu se váže na plasmatické bílkoviny. Metabolická clearance je přibližně 1,2 l plazmy denně, k rozpadu dochází převážně v játrech, ledvinách, mozku a ve svalech.

Vzhledem k vysoké vazbě na plasmatické bílkoviny se hormony štítné žlázy objevují v hemodialyzátu pouze v malých množstvích.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

a) Akutní toxicita

Akutní toxicita levothyroxinu je velmi nízká. Při náhodné intoxikaci (pokus o sebevraždu) toleroval muž bez komplikací dávku až do 10 mg. Závažné komplikace, jako je ohrožení vitálních funkcí (dýchání a krevního oběhu), nejsou pravděpodobné, pokud není přítomna ischemická choroba srdeční (viz. 4.9 Předávkování).

b) Chronická toxicita

Chronická toxicita byla sledována u různých živočišných druhů (potkan, pes). U potkanů byla při vysokých dávkách prokázána hepatopatie, zvýšený výskyt spontánní nefrózy a změna váhy orgánů. U psů nebyly pozorovány žádné významné nežádoucí účinky.

U pacientů dlouhodobě zneužívajících levothyroxin bylo popsáno několik případů náhlé srdeční smrti.

c) Kancerogenní a mutagenní potenciál

Dlouhodobé sledování kancerogenního potenciálu levothyroxinu u zvířat nebylo prováděno.

Výzkumný materiál o mutagenním potenciálu levothyroxinu není. Dosud nebylo zjištěno žádné podezření nebo známka poškození potomků v důsledku změn genomu vyvolaných hormony štítné žlázy.

d) Reprodukční toxicita

Placentou prochází jen velmi malá množství hormonů štítné žlázy. Po injekčním vpravení malých dávek (do 24 μg) levothyroxinu do kuřecích embryí se zvýšila incidence strofozomií. Byly získány značné zkušenosti s použitím levothyroxinu ve všech fázích těhotenství u lidí.

Neexistují žádné důkazy o toxickém účinku levothyroxinu na plod nebo o indukci malformací.

K dispozici není žádný výzkumný materiál týkající se případného zhoršení plodnosti mužů nebo žen. Nejsou podezření ani důkazy.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), dextrin, částečné vyšší nasycené acylglyceroly

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Letrox 125 má dobu použitelnosti 2 roky.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C!

6.5 Druh obalu a velikost balení

Neprůhledný bílý PVDC/PVC/Al blistr.

Balení po 25, 50 nebo 100 tabletách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/577/07-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.9. 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

19.9. 2007


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.