Lamisil 125 Mg

Kód 0001420 ( )
Registrační číslo 26/ 418/91-A/C
Název LAMISIL 125 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0001420 POR TBL NOB 14X125MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LAMISIL 125 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls83230/2012 a sp.zn. sukls116335/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg

Terbinafini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Lamisil a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lamisil užívat 3. Jak se Lamisil užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Lamisil uchovávat 6. Další informace

1. CO JE LAMISIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Lamisil tablety se užívá k léčbě plísňových infekcí nehtů rukou a nohou. Přípravek Lamisil tablety se také užívá k léčbě plísňových infekcí kůže hlavy a vlasů, slabin a jiných částí těla a nohou (atletická noha), stejně jako kvasinkových infekcí kůže. Terbinafin patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají protiplísňové, a užívají se k léčbě plísňových infekcí kůže, vlasů a nehtů. Pokud se polykají (užívají ústy), je jejich koncentrace v místě infekce dostatečně vysoká, aby byla plíseň zničena nebo zastaven její růst. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LAMISIL UŽÍVAT Lamisil tablety Vám předepíše pouze lékař. Dodržujte pečlivě všechny pokyny lékaře, dokonce i když se budou lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci. Neužívejte Lamisil

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Lamisil nebo kteroukoli další složku přípravku

Lamisil.

Jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) onemocněním jater. Jestliže máte jakékoli potíže s ledvinami.

Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Lamisil užívat. Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á), poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lamisil je zapotřebí

Jestliže užíváte další léky (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky). Pokud

se Vás cokoli z uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Lamisil užívat.

Jestliže se u Vás objeví příznaky jako je nevysvětlitelná, přetrvávající nevolnost, zvracení,

bolest žaludku, ztráta chuti k jídlu, neobvyklá únava, zežloutnutí kůže nebo očního bělma, neobvykle tmavá moč nebo neobvykle světlá stolice (příznaky onemocnění jater)

Jestliže se u Vás objeví kožní potíže jako je vyrážka, zarudnutí kůže, puchýřky na rtech, očích

nebo v ústech, loupání kůže (příznaky závažných kožních reakcí)

Jestliže zjistíte projevy slabosti, neobvyklé krvácení, podlitiny nebo časté infekce (příznaky

poruchy krve).

Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to neprodleně svému lékaři. Lamisil a starší lidé Lamisil tablety mohou užívat i lidé starší více než 65 let. Pokud je Vám více než 65 let, budete dostávat stejnou dávku jako ostatní dospělí jedinci. Lamisil a děti Přípravek Lamisil tablety se nedoporučuje podávat dětem mladším než 2 roky. Těhotenství Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná, řekněte to svému lékaři. Přípravek Lamisil tablety nesmí být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Lékař Vám vysvětlí možná rizika užívání Lamisilu v těhotenství. Kojení Pokud kojíte, nesmíte užívat Lamisil tablety. Lamisil přestupuje do mateřského mléka a Vaše dítě by tak bylo vystaveno účinkům Lamisilu, což by mohlo Vašemu dítěti uškodit. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Jestliže máte při užívání Lamisilu tablet závratě, neřiďte ani neobsluhujte stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Lamisil Lamisil 125 mg, tablety obsahují laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry (např. laktózu), poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat Lamisil 125 mg, tablety. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných přípravků a antikoncepce (přípravků proti početí). Některé léky se mohou s Lamisilem vzájemně ovlivňovat. Mezi ně patří:

některá antibiotika (např. rifampicin), kofein, některá antidepresiva (např. desipramin), některé léky užívané k léčbě srdečních potíží (např. propafenon), některé léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku (např. metoprolol), některé léky užívané k léčbě žaludečních vředů (např. cimetidin), cyklosporin, lék užívaný k ovlivnění Vašeho imunitního systému, aby se zabránilo odmítnutí

transplantovaných orgánů.

Ujistěte se, že jste o všech těchto lécích nebo jakýchkoli jiných lécích, které užíváte, informovali svého lékaře.

3. JAK SE LAMISIL UŽÍVÁ Vždy užívejte Lamisil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučenou dávku nepřekračujte. Pokud máte dojem, že účinky Lamisilu jsou příliš silné nebo příliš slabé, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Kolik a jak často máte Lamisil užívat Dospělí Obvyklá dávka je jedna tableta 250 mg denně. Děti Pro děti mladší než 2 roky (vážící obvykle méně než 12 kg) nejsou dostupné údaje. Děti o hmotnosti méně než 20 kg 62,5 mg (polovina tablety 125 mg) jednou denně. Děti o hmotnosti 20 až 40 kg

125 mg (jedna tableta 125 mg) jednou denně.

Děti o hmotnosti více než 40 kg

250 mg (dvě tablety 125 mg) jednou denně.

Jak dlouho se Lamisil užívá Toto bude záviset na typu infekce, její závažnosti a na části těla, která je postižena. Lékař Vám sdělí, jak dlouho budete muset tablety Lamisil užívat. Normální délka léčby je následující: Léčba plísňové infekce nohou (atletická noha) tabletami Lamisil trvá obvykle 2 až 6 týdnů. Léčba plísňového a kvasinkového onemocnění třísel a jiných částí těla tabletami Lamisil trvá obvykle 2 až 4 týdny. Je důležité, abyste tablety užívali pravidelně každý den a pokračovali v jejich užívání tak dlouho, jak Vám řekl lékař. Tímto je zajištěno, že se infekce kompletně vyléčí a klesá možnost jejího návratu po skončení léčby. Lamisil tablety můžete užívat nalačno nebo s potravou. Infekce vlasů a kůže hlavy Normální délka léčby plísňové infekce kůže hlavy a vlasů je obvykle 4 týdny. Infekce nehtů Doba léčby plísňové infekce nehtů je obvykle delší než léčba plísňového onemocnění kůže. Pro většinu plísňové infekce nehtů je nutné užívat Lamisil tablety po dobu 6 až 12 týdnů. Infekce nehtů rukou Délka léčby: ve většině případů postačuje 6 týdnů. Infekce nehtů nohou Délka léčby: ve většině případů postačuje 12 týdnů. U některých pacientů, kterým nehty dorůstají pomalu, je nutná delší doba léčby. V tomto případě to s vámi lékař prodiskutuje. Jestliže jste zapomněl(a) užít Lamisil Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Vezměte si tabletu Lamisilu, jakmile si na to vzpomenete, pokud to však není méně než 4 hodiny před užitím další dávky. Pokud ano, počkejte a vezměte si následující tabletu v pravidelném čase.

Jestliže jste užil(a) více Lamisilu, než jste měl(a) Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet, ihned informujte lékaře. Možná to bude vyžadovat lékařskou pozornost. Příznaky způsobené předávkováním tabletami Lamisil jsou: bolesti hlavy, nevolnost, bolesti žaludku a závratě. O čem dalším byste měl(a) být při užívání Lamisilu informován(a)? Existují ještě další opatření, kterými můžete pomoci se zbavit infekce a zajistit, že se nebude opakovat. Je to například udržování postiženého místa v suchu a chladu a denně měnit prádlo, které přichází do přímého styku postiženým místem. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lamisil tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Lamisil tablety je obvykle dobře snášen. Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné: Vzácně může Lamisil tablety působit jaterní potíže, ve velmi vzácných případech mohou být jaterní obtíže závažného charakteru. Mezi velmi vzácné nežádoucí účinky patří pokles počtu některých krevních buněk, lupus (autoimunitní onemocnění) nebo závažné kožní potíže, včetně alergické reakce. Ihned oznamte lékaři:

Jestliže budete pozorovat příznaky, jako je nevysvětlitelná přetrvávající nevolnost, žaludeční

obtíže, ztráta chuti k jídlu, nebo neobvyklá únava nebo slabost.

Jestliže zjistíte, že je kůže nebo oční bělmo žluté, nebo že je Vaše moč nezvykle tmavá a

stolice neobvykle světlá.

Jestliže se u Vás objeví bolesti v krku s horečkou a zimnicí. Jestliže budete pozorovat neobvyklé krvácení nebo modřiny. Jestliže se u Vás objeví potíže s dýcháním, závratě nebo otoky, především obličeje nebo

hrdla.

Jestliže se u Vás objeví jakékoli kožní problémy.

Další nežádoucí účinky Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): Nevolnost, mírné bolesti žaludku, pálení žáhy, průjem, pocit plného žaludku, ztráta chuti k jídlu, kožní vyrážka, bolestivost kloubů a svalů. Časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100): Bolesti hlavy. Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000): Ztráta nebo změna chuti. Toto není časté a obvykle to zmizí během několika týdnů po ukončení léčby přípravkem Lamisil tablety. Může to mít za následek snížení chuti a u několika málo pacientů i významný pokles tělesné hmotnosti. Pokud změna chuti trvá několik dní, měli byste to oznámit lékaři. Velmi vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 pacientů): Vypadávání vlasů, únava, kožní vyrážka jako lupénka, zhoršení lupénky, závratě, snížení citlivosti až necitlivost a brnění.

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte svého lékaře nebo lékárníka. 5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU LAMISIL Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 6. DALŠÍ INFORMACE Co Lamisil obsahuje LAMISIL 125 mg: Léčivou látkou je terbinafin hydrochlorid. Pomocné látky jsou: magnesium-stearát, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, monohydrát laktosy. LAMISIL 250 mg: Léčivou látkou je terbinafin hydrochlorid. Pomocné látky jsou: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu. Jak přípravek vypadá a co obsahuje balení LAMISIL 125 mg: bílé až nažloutlé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a symbolem LP. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. LAMISIL 250 mg: bílé až nažloutlé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a na druhé straně s vyraženým označením LAMISIL 250. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Velikost balení Lamisil 125 mg: 14 tablet, Lamisil 250 mg: 14 tablet, 28 tablet Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce: Novartis s.r.o., Praha, Česká republika Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls83230/2012 a sukls116335/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

LAMISIL 125mg LAMISIL 250mg tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Terbinafini hydrochloridum 125 mg tablety (s půlicí rýhou) pro použití u dětí: Jedna tableta obsahuje terbinafinum 125 mg ve formě hydrochloridu (terbinafini hydrochloridum 140,62 mg). 250 mg tablety (s půlicí rýhou): Jedna tableta obsahuje terbinafinum 250 mg ve formě hydrochloridu (terbinifini hydrochloridum 281,25 mg). Pomocné látky: Lamisil 125 mg obsahuje monohydrát laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety Popis přípravku: LAMISIL 125 mg: bílé až nažloutlé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou a symbolem LP. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. LAMISIL 250 mg: bílé až nažloutlé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a na druhé straně s vyraženým označením LAMISIL 250. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Onychomykóza (mykotické onemocnění nehtů) způsobená dermatophytus fungi.

Tinea capitis.

Mykotické infekce kůže tinea corporis, tinea cruris a tinea pedis a kvasinkové kožní infekce způsobené rodem Candida (např. Candida albicans), kde se perorální léčba považuje za vhodnou vzhledem k místu, závažnosti a rozsáhlosti infekce.

Poznámka: Na rozdíl od lokálně aplikovaného Lamisilu není perorálně podávaný Lamisil účinný u pityriasis versicolor.

4.2. Dávkování a způsob podání Délka léčby se různí podle indikace a závažnosti infekce. Děti U dětí mladších než dva roky (obvykle < 12 kg) nejsou údaje dostupné. Děti o hmotnosti < 20 kg

62,5 mg (polovina tablety 125 mg) jednou denně.

Děti o hmotnosti 20 – 40 kg

125 mg (jedna tableta 125 mg) jednou denně.

Děti o hmotnosti > 40 kg

250 mg (dvě tablety 125 mg) jednou denně.

Dospělí Jednou denně 1 tableta 250 mg. Kožní infekce Doporučená délka léčby:

Tinea pedis (interdigitální, plantární/mokasínový typ): 2 – 6 týdnů.

Tinea corporis, tinea cruris: 2 – 4 týdny.

Kožní kandidóza: 2 – 4 týdny.

Úplný ústup všech příznaků infekce může nastat až za několik týdnů po skončení antimykotické léčby. Infekce vlasů a kštice Doporučená délka léčby:

Tinea capitis: 4 týdny.

Tinea capitis se vyskytuje především u dětí. Onychomykóza U většiny pacientů je trvání úspěšné léčby 6 – 12 týdnů. Onychomykóza rukou K léčbě onychomykózy na rukou je ve většině případů obvykle dostatečná doba 6 týdnů. Onychomykóza nohou Ve většině případů je k léčbě onychomykózy na nohou dostatečná doba 12 týdnů. U některých pacientů s pomalým růstem nehtů může být potřebná delší doba léčby. Optimální klinický účinek je patrný za několik měsíců po skončení antimykotické léčby. To souvisí s dobou potřebnou k dorůstání zdravé nehtové tkáně. Další informace u zvláštní populace Zhoršená funkce jater Přípravek Lamisil tablety se nedoporučuje podávat pacientů s chronickým nebo akutním onemocněním jater (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Zhoršená funkce ledvin Použití přípravku Lamisil tablety nebylo u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin dostatečně studováno, a proto se jeho podávání u této populační skupiny nedoporučuje (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití a 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

Starší pacienti Nejsou důkazy pro to, že by starší jedinci vyžadovali odlišné dávkování nebo se u nich vyskytovaly jiné nežádoucí účinky než u mladých lidí. Pokud se lék předepisuje pacientům této věkové skupiny, je nutné myslet na možnost již existujícího předchozího poškození funkce jater nebo ledvin. (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Děti U dětí starších než 2 roky byl přípravek Lamisil tablety dobře snášen. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku terbinafin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravu. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Funkce jater Přípravek Lamisil tablety se nedoporučuje podávat pacientům s chronickým nebo akutním onemocněním jater. Před předepsáním přípravku Lamisil tablety musí být posouzeno již existující onemocnění jater. Hepatotoxicita se může vyskytnout i u pacientů bez předchozího onemocnění jater. U pacientů léčených přípravkem Lamisil tablety byly hlášeny velmi vzácné případy jaterního selhání (některé s fatálním koncem nebo vyžadující transplantaci jater). Ve většině případů selhání jater měli pacienti závažné základní systémové onemocnění a příčinná souvislost s užíváním přípravku Lamisil tablety byla nejistá (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Pacienti, kterým byl Lamisil předepsán, musí být upozorněni na nutnost okamžitě hlásit jakékoli nevysvětlitelné přetrvávající příznaky nevolnosti, nechutenství, únavy, zvracení, bolesti v pravém epigastriu, výskyt žloutenky, tmavé moče nebo světlé stolice. Pacienti s těmito projevy musí přestat terbinafin užívat a okamžitě musí být vyšetřeny jaterní funkce. Dermatologické účinky U pacientů užívajících Lamisil tablety byly velmi vzácně hlášeny případy závažných kožních reakcí (např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Jestliže se objeví zhoršující se vyrážka, musí být léčba tabletami Lamisilu ukončena. Hematologické účinky Velmi vzácně byly u pacientů léčených přípravkem Lamisil tablety hlášeny případy krevní dyskrasie (neutropenie, agranulocytóza, trombocytopenie, pancytopenie). Etiologie jakékoli krevní dyskrasie, která se vyskytne u pacientů léčených tabletami Lamisiu, musí být vyhodnocena a měla by se zvážit možná změna léčebného režimu, včetně ukončení léčby tabletami Lamisil. Funkce ledvin U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin (clearance kreatininu menší než 50 ml/min. nebo hladina sérového kreatininu více než 300 mikromolů/l) nebylo použití přípravku Lamisil tablety dostatečně studováno, a proto se jeho podávání nedoporučuje (viz bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti). Interakce s jinými léčivými přípravky Studie in vitro a in vivo prokázaly, že terbinafin inhibuje metabolismus CYP2D6. Z tohoto důvodu pacienti užívající souběžně léčivé přípravky, které jsou metabolizovány CYP2D6, např. některé léčivé přípravky následujících lékových skupin – tricyklická antidepresiva (TCA), beta-blokátory, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), antiarytmika (zahrnující třídy 1A, 1B a 1C) a inhibitory monoaminooxidázy (MAO-I) typu B, musí být sledováni, zvláště pokud současně

užívají léky s úzkým terapeutickým rozmezím (Viz 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Ostatní Lamisil 125 mg tablety obsahují laktózu (21 mg/tableta). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, nedostatkem laktázy Lappova typu nebo malabsporpcí glukózy a galaktózy by Lamisil 125 mg tablety neměli užívat. 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vliv jiných léčivých přípravků na terbinafin Plazmatická clearance terbinafinu může být akcelerována léčivými přípravky, které indukují metabolismus, a může být inhibována přípravky, které inhibují cytochrom P450. Tam kde jsou takovéto přípravky podávány souběžně, musí být dávkování Lamisil tablety patřičně upraveno. Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek nebo plazmatickou koncentraci terbinafinu Cimetidin snižuje clearance terbinafinu o 33 %. Následující léčivé přípravky mohou snižovat účinek nebo plazmatickou koncentraci terbinafinu Rifampicin zvyšuje clearance terbinafinu o 100 %. Vliv terbinafinu na jiné léčivé přípravky Na základě studií provedených in vitro a u zdravých dobrovolníků měl terbinafin zanedbatelný inhibující nebo zvyšující potenciál na clearance většiny léků, které jsou metabolizovány systémem cytochromu P450 (např. terfenadin, triazolam, tolbutamid nebo perorální kontraceptiva) s výjimkou těch, které jsou metabolizovány cytochromem CYP2D6 (viz níže). Terbinafin neinterferuje s clearance antipyrinu nebo digoxinu. Bylo zaznamenáno několik případů menstruačních poruch u pacientek, které užívaly Lamisil tablety a perorální kontraceptiva současně, avšak výskyt těchto poruch byl v rozmezí výskytu jako u pacientek, které užívaly kontraceptiva samotná. Terbinafin může zvyšovat účinek nebo plazmatickou koncentraci následujících léčivých přípravků Kofein Terbinafin snižuje clearance intravenózně aplikovaného kofeinu o 19 %. Sloučeniny metabolizované přednostně CYP2D6. Ve studiích in vitro a in vivo bylo zjištěno, že terbinafin inhibuje metabolismus CYP2D6. Tyto nálezy mohou mít klinický význam pro sloučeniny přednostně metabolizované CYP2D6, např. některé léčivé přípravky následujících lékových skupin – tricyklická antidepresiva (TCA), beta-blokátory, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), antiarytmika (zahrnující třídy 1A, 1B a 1C), inhibitory monoaminooxidázy (MAO-I) typu B, a to především, pokud mají úzké terapeutické rozmezí (Viz 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Terbinafin snižuje clearance desipraminu o 82 %.

Terbinafin může snižovat účinek nebo plazmatickou koncentraci následujících léčivých přípravků Terbinafin snižuje clearance cyklosporinu o 15 %. 4.6. Těhotenství a kojení Těhotenství Studie fetální toxicity a fertility u zvířat nesvědčí o nežádoucích účincích Lamisilu. Protože klinické zkušenosti u těhotných žen jsou velmi omezené, nesmí být přípravek Lamisil tablety podáván těhotným ženám, pokud potenciál přínosu nepřeváží potenciál jakýchkoliv rizik. Kojení Terbinafin se vylučuje do mateřského mléka, proto matky léčené tabletami Lamisil nesmí kojit. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky léčby přípravkem Lamisil tablety na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti, u kterých se objeví závratě jako nežádoucí účinek, by neměli řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 4.8. Nežádoucí účinky Lamisil je obecně snášen dobře. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až střední a jsou přechodné. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v průběhu klinických studií nebo během zkušeností po uvedení přípravku na trh. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky (Tabulka 1) seřazeny podle klesající závažnosti. Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100); vzácné (≥1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit), včetně jednotlivých hlášených případů.

Tabulka 1

Poruchy krve a lymfatického systému Velmi vzácné

Neutropenie,

agranulocytóza,

trombocytopenie,

pancytopenie.

Poruchy imunitního systému Velmi vzácné

Anafylaktoidní reakce (včetně angioedému), kožní a systémový lupus erythematodes.

Poruchy nervového systému Časté

Bolesti hlavy.

Méně časté

Změna chuti, včetně ztráty chuti, která se obvykle obnoví během několika týdnů po vysazení léku. Byly popsány ojedinělé případy prodlouženého trvání změny chuti. Snížení příjmu potravy s významným snížením tělesné hmotnosti bylo pozorováno u velmi malého počtu závažných případů.

Velmi vzácné

Závratě, parestezie, hypoestezie

Poruchy jater a žlučových cest Vzácné

Hepatobiliární

porucha

(primárně

cholestatické

povahy) včetně velmi vzácných případů závažného jaterního selhání (některé s fatálním koncem nebo vyžadující transplantaci jater). Ve většině případů jaterního selhání měli pacienti závažné základní onemocnění a příčinná souvislost s podáváním přípravku Lamisil tablety byla nejistá.

Gastrointestinální poruchy Velmi časté

Gastrointestinální projevy (pocit plnosti, ztrátu chuti, dyspepsie, nauzea, mírné bolesti břicha, průjem).

Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi časté

Nezávažné formy kožních reakcí (vyrážka, kopřivka).

Velmi vzácné

Závažné kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), akutní generalizovaná exantematózní pustulóza.

Psoriaziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy. Vypadávání vlasů, i když příčinná souvislost nebyla prokázána.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Velmi časté

Muskuloskeletální reakce (bolesti kloubů, bolesti svalů).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi vzácné

Únava

4.9. Předávkování Bylo hlášeno několik případů předávkování (až do 5 g) s následnými bolestmi hlavy, nevolností, bolestí v epigastriu a závratěmi. Doporučená léčba předávkování spočívá v odstranění léku pomocí aktivního uhlí a symptomatické podpůrné léčby. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: perorální antimykotikum, (ATC: D01B A02) Terbinafin je alylamin se širokým spektrem proti houbovým patogenům kůže, vlasů a nehtů včetně dermatofytů, jako je Trichophyton (např. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum (např. M. canis), Epidermophyton floccosum, kvasinky rodu Candida (např. C. albicans) a Pityrosporum. V nízkých koncentracích má terbinafin fungicidní účinky proti dermatofytům, plísním a některým dimorfním houbám (Microsporum canis, epidermophyton floccosum). Proti kvasinkám působí terbinafin fungicidně či fungistaticky, v závislosti na druhu. Terbinafin ruší v houbách specifickým způsobem biosyntézu sterolů v časném stupni. To vede k nedostatku ergosterolu a k hromadění skvalenu v buňkách s jejich následným zánikem. Terbinafin působí dále tím, že inhibuje skvalenovou epoxidázu v buněčné membráně hub. Tento enzym - skvalenová epoxidáza - nesouvisí se systémem cytochromu P 450. Je-li podán perorálně, terbinafin se hromadí v kůži, nehtech a vlasech v koncentracích spojovaných s fungicidní aktivitou. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Po perorálním podání je terbinafin dobře absorbován (> 70 %). Absolutní biologická dostupnost terbinafinu z tablet Lamisilu je po „first-pass“ metabolismu přibližně 50 %. Za 1,5 hodiny po jednorázovém perorálním podání 250 mg terbinafinu je dosaženo plazmatické koncentrace 1,3 mikrogramu/ml. V rovnovážném stavu, ve srovnání s jednorázovým podáním, byla vrcholová koncentrace terbinafinu v průměru o 25 % vyšší a AUC v plazmě se zvýšila 2,3x. Ze zvýšené AUC v plazmě byl vypočten efektivní poločas 30 hodin. Biologická dostupnost je mírně ovlivněna příjmem potravy (zvýšení AUC o méně než 20 %), ale ne v takové míře, aby vyžadovala úpravy dávkování. Terbinafin se silně váže na plazmatické proteiny (99 %). Proniká rychle škárou a koncentruje se v lipofilním stratum corneum. Terbinafin se vylučuje také mazem; dosahuje se proto vysokých koncentrací ve vlasových váčcích, ve vlasech i v kůži bohaté mazem. Je dokázáno, že v prvních několika týdnech po zahájení léčby vstupuje terbinafin do nehtové ploténky. Terbinafin je metabolizován rychle a extenzivně nejméně sedmi CYP izoenzymy. Na metabolismu se nejvíce podílejí CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 a CYP2C19. Biologická přeměna končí metabolity bez antimykotické aktivity, jež jsou vylučovány převážně močí. Nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní na věku závislé změny plazmatické koncentrace terbinafin v rovnovážném stavu. Farmakokinetické studie po jednorázovém podání terbinafinu pacientům s poškozením ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min) nebo s již existujícím onemocněním jater ukázaly, že clearance přípravku Lamisil tablety může být snížena o 50 %. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti V dlouhodobých až jednoročních studiích provedených na potkanech a psech nebyly pozorovány toxické účinky po perorální dávce 100 mg/kg/den. Při vyšších perorálních dávkách byla játra a pravděpodobně také ledviny identifikovány jako cílové orgány. Ve dvouleté studii karcinogenity na myších nebyly nalezeny žádné neoplastické nebo jiné známky

poškození po dávkách 130 mg/kg/den samcům a 156 mg/kg/den samicím. U dvouleté studie karcinogenity provedené na potkanech byl pozorován zvýšený výskyt nádorů jater u samců po nejvyšší dávce 69 mg/kg/den. Změny, které byly spojovány s proliferací peroxizomů, byly druhově specifické, protože nebyly pozorovány při studiu karcinogenity u myší a ani v jiných studiích u myší, psů a opic. V průběhu studia vysokých dávek u opic byly pozorovány refrakterní změny retiny (netoxický účinek byl až do dávky 50 mg/kg/den). Tyto změny byly připisovány přítomnosti metabolitu terbinafinu v oční tkáni a vymizely po vysazení léku. Histologické změny nebyly pozorovány. V osmi týdenní studii mladých potkanů, kterým byla podávána perorální netoxická dávka (NTEL), cca 100 mg/kg/den, bylo nalezeno pouze lehké zvýšení hmotnosti jater. U dospívajících psů byly při dávkách ≥ 100 mg/kg/den (hodnota AUC byla u samců přibližně 13x a u samic přibližně 6x vyšší než u dětí) u jednotlivých zvířat pozorovány příznaky poruch centrálního nervového systému (CNS) včetně jednotlivých epizod křečí. Podobné nálezy byly pozorovány také při vysoké systémové expozici terbinafinu po intravenózním podání u dospělým potkanům a opicím. Standardní škálou in vitro a in vivo testů genotoxicity nebyl prokázán mutagenní nebo klastogenní potenciál. Ve studiích na potkanech a králících nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na fertilitu ani jiné reprodukční parametry. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek LAMISIL 125 mg: magnesium-stearát, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, monohydrát laktosy. LAMISIL 250 mg: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu. 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti 3 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 6.5. Druh obalu a velikost balení PVC, Al blistr, krabička. 14 x 125 mg 14 x 250 mg, 28 x 250 mg. 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku (a pro zacházení s ním) Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

LAMISIL 125mg: 26/418/91-A/C LAMISIL 250mg: 26/418/91-B/C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

31. 12. 1991 / 24.6. 2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 19.12.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.