Lakea 50 Mg

Kód 0095461 ( )
Registrační číslo 58/ 264/03-C
Název LAKEA 50 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0095461 POR TBL FLM 30X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LAKEA 50 MG


Příbalová informace - Rp

<Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.>

V této příbalové informaci naleznete:

  1. Co je Lakea 50 mg a k čemu se používá

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lakea 50 mg užívat

  3. Jak se Lakea 50 mg užívá

  4. Možné nežádoucí účinky

  5. Uchovávání přípravku Lakea 50 mg

  6. Další informace

Lakea 50 mg 

potahované tablety

losartanum kalicum

1. Co je Lakea 50 mg a K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Lakea 50 mg a k čemu se užívá

Lakea 50 mg se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Jak Lakea 50 mg působí ?

Lakea 50 mg rozšiřuje krevní cévy a usnadňuje tak srdci přečerpat krev do všech částí těla. To vede ke snížení vysokého tlaku krve.

Informace pro pacienty s vysokým krevním tlakem

Co je krevní tlak ?

Tlak vytvořený činností srdce, které pumpuje krev do všech částí těla, se nazývá krevní tlak. Bez krevního tlaku by nemohl existovat oběh krve v těle. Normální krevní tlak je součástí dobrého zdraví. Váš krevní tlak se během dne mění a jeho změny závisí na Vaší aktivitě, zátěži, vzrušení, rozčilení.

Hodnota Vašeho krevního tlaku se skládá ze dvou čísel, například 120/80. Horní číslo odpovídá tlaku, který vzniká v době, kdy se srdce stahuje. Spodní číslo odpovídá tlaku v klidu mezi srdečními stahy.

Co je to vysoký krevní tlak (neboli hypertenze)?

Hypertenzí (vysokým krevním tlakem) trpíte v případě, že Váš krevní tlak zůstává vysoký, ačkoli jste v klidu a odpočinutý/á. Vysoký krevní tlak vzniká, pokud se krevní cévy (tepny) stahují a stávají se tak obtížněji prostupné pro krev.

Jak se dozvím, zda mám vysoký krevní tlak ?

U vysokého krevního tlaku se obvykle nevyskytují žádné příznaky. Jediný způsob, jak se dozvědět, že máte hypertenzi, je znát svoji hodnotu krevního tlaku. Z tohoto důvodu by Váš krevní tlak měl být pravidelně kontrolován.

Proč by měl být vysoký krevní tlak léčen ?

Pokud je ponechán vysoký krevní tlak bez léčby, může poškodit životně důležité orgány, jako jsou srdce, ledviny. Můžete se cítit úplně v pořádku a nemusíte pozorovat žádné příznaky, avšak eventuálně přítomná hypertenze může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, srdeční selhání, selhání ledvin nebo slepotu.

Jak by měl být vysoký krevní tlak léčen ?

Jestliže byl jednou diagnostikován vysoký krevní tlak, má být doporučena nefarmakologická léčba. Lékař zřejmě doporučí určité změny ve Vašem životním stylu. Dále rozhodne, zda též potřebujete léky ke snížení krevního tlaku. Vysoký krevní tlak může být léčen a být pod kontrolou užíváním léků, jako je Lakea 50 mg.

Lékař Vám má sdělit, jaká by měla být Vaše individuální cílová hodnota krevního tlaku. Tuto hodnotu mějte na paměti a dodržujte doporučení lékaře, jak tohoto cíle dosáhnout.

Jak léčí Lakea 50 mg vysoký krevní tlak ?

Lakea 50 mg snižuje krevní tlak blokádou látky, nazvané angiotenzin II. Angiotenzin II vyvolává zúžení krevních cév. Léčba přípravkem Lakea 50 mg umožňuje stažení cév uvolnit. I když lékař zjistí, že je lék účinný, protože provede kontrolu Vašeho krevního tlaku, Vy při užívání přípravku Lakea 50 mg změnu svého zdravotního stavu zřejmě pociťovat nebudete.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, než začnete PŘÍPRAVEK Lakea 50 mg UŽÍVAT

Přestože Lakea 50 mg obsahuje velmi malé množství draslíku, nemůže krýt jeho potřebné dodávání při jeho nedostatku. Pokud Vám lékař předepsal draslík (kalium), dodržujte i nadále jeho doporučení.

Kdo by neměl přípravek Lakea 50 mg užívat ?

Neužívejte přípravek Lakea 50 mg, pokud jste alergický/á na některou z jeho složek, nebo pokud jste těhotná nebo kojíte. V případě, že otěhotníte v průběhu léčby, přestaňte přípravek Lakea 50 mg užívat a informujte svého lékaře, pokud možno, co nejdříve.

Co bych měl/a svému lékaři sdělit, než začnu užívat přípravek Lakea 50 mg?

Informujte svého lékaře o všech zdravotních obtížích, které se u Vás vyskytly nebo vyskytují, i o všech alergických reakcích. Oznamte též svému lékaři, pokud jste v nedávné době trpěl/a nadměrným zvracením či průjmem. Pokud je Vám známo, že trpíte (nebo jste v minulosti trpěl/a) onemocněním jater nebo ledvin, oznamte to svému lékaři.

Použití u dětí

S použitím léku Lakea 50 mg u dětí nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Lakea 50 mg není určen k léčbě dětí.

Použití u starších pacientů

Lakea 50 mg působí obvykle dobře a je stejně dobře snášen u většiny pacientů starších i mladších. Většina starších pacientů potřebuje stejnou dávku jako pacienti mladší.

Mohu užívat Lakea 50 mg zároveň s jinými léky?

Opatrnosti je třeba během společného užívání přípravku Lakea 50 mg a dalších léků na léčbu vysokého krevního tlaku a léků, které mohou zvýšit hladinu draslíku. Svému lékaři byste měli oznámit všechny léky, které užíváte či se chystáte užívat, včetně těch, které jsou k dostání bez lékařského předpisu. Pokud užíváte přípravky s obsahem draslíku nebo draslík-šetřící látky (např. spironolakton, amilorid nebo triamteren), oznamte tuto skutečnost svému lékaři.

Mohu řídit motorové vozidlo či obsluhovat stroje, pokud užívám přípravek Lakea 50 mg?

Tento lék, vzhledem k některým svým nežádoucím účinkům (např. závratě), může negativně ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel či obsluze strojů, zejména na počátku léčby. Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho ošetřujícího lékaře.

3. Jak SE Lakea 50 mg UŽÍVÁ

Přípravek Lakea 50 mg užívejte každý den, přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Výši dávky určí lékař podle Vašeho zdravotního stavu a podle toho, zda užíváte ještě další léky. Je důležité užívat Lakea 50 mg tak dlouho, dokud Vám ho lékař předepisuje, aby byla zajištěna stálá kontrola Vašeho krevního tlaku.

Léčba vysokého krevního tlaku

Obvyklá dávka je pro většinu pacientů 50 mg denně (Lakea 50 mg) k ovlivnění krevního tlaku po dobu 24 hodin. Váš lékař může zvýšit Vaši dávku na 2 tablety přípravku Lakea 50 mg denně, užívané najednou nebo ve dvou denních dávkách.

Lakea 50 mg můžete užívat bez závislosti na příjmu potravy. Pro Vaše pohodlí a snazší připomenutí je výhodné užívat Lakea 50 mg každý den ve stejnou dobu.

Co bych měl/a udělat v případě předávkování?

V případě předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se spojte okamžitě se svým lékařem, aby mohla být pohotově poskytnuta lékařská pomoc.

Co bych měl/a udělat, pokud vynechám dávku?

Pokuste se užívat Lakea 50 mg tak, jak je předepsáno. Pokud však omylem vynecháte dávku, neberte další navíc. Pouze pokračujte ve Vašem obvyklém schématu dávkování.

4. Možné nežádoucí účinky

Každý lék může vyvolat nechtěný či vedlejší účinek, takzvaný nežádoucí účinek. U většiny pacientů Lakea 50 mg nevyvolá nežádoucí účinky; ale někteří pacienti mohou mít závratě, lehké bolesti hlavy, vyrážku nebo kopřivku. Váš lékař má k dispozici podrobnější informace. V případě výskytu nežádoucích účinků či jiných neobvyklých reakcí informujte svého lékaře.

Pokud se u Vás objeví alergická reakce, zahrnující otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka, která může způsobit obtíže při dýchání nebo polykání, přestaňte Lakea 50 mg užívat a ihned vyhledejte svého lékaře.

5. Podmínky uchovávání PŘÍPRAVKU Lakea 50 mg

Lakea 50 mg uchovávejte při teplotě do 25 C.

Ponechejte obal neprodyšně uzavřen. Neotvírejte blistrové balení, pokud nejste právě připraveni si lék vzít.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí !

Doba použitelnosti

Nepoužívejte lék po uplynutí data vyznačeného na obalu za nápisem “Použitelné do:” čtyřmi čísly. První dvě čísla znamenají měsíc, poslední dvě označují rok.

6. Další informace

Co přípravek Lakea 50 mg obsahuje:

Lakea 50 mg je bílá potahovaná kulatá tableta, která obsahuje jako léčivou látku 50 mg draselné soli losartanu.

Lakea 50 mg obsahuje také následující pomocné látky:

mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát, hypromelosa, hyprolosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 400, oxid titaničitý, mastek.

Druhvelikost balení

Velikost balení: 30 potahovaných tablet.

Dostupnost

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci

Lek Pharmaceuticals, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko.

Výrobce

Lek Pharmaceuticals, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Jeseniova 30, 130 00 Praha 3; tel.: 221421611-13, fax: 221412629-30, office.cz@sandoz.com

Datum revize této příbalové informace

26.7.2006


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

LAKEA ® 50 mg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 potahovaná tableta přípravku LAKEA obsahuje 50 mg léčivé látky, losartanum kalicum.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Popis přípravku :

LAKEA 50 mg - bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Indikace

Přípravek LAKEA je určen k léčbě hypertenze.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

4.2. Dávkování a způsob podání

Hypertenze

Pro většinu nemocných je obvyklá úvodní i udržovací dávka 50 mg 1krát denně. Maximálního antihypertenzního účinku je dosaženo za 3-6 týdnů po zahájení léčby. Při nedostatečném klinickém účinku je možno zvýšit dávku na 100 mg užívaných 1krát denně nebo ve dvou denních dávkách po 50 mg.

U nemocných s hypovolemií (např. u těch, kteří jsou léčeni vysokými dávkami diuretik) by měla být léčba zahájena úvodní dávkou 25 mg užívanou 1krát denně (viz Zvláštní upozornění).

Pacientům ve vyšším věku nebo nemocným s poruchou funkce ledvin, včetně hemodialyzovaných nemocných, není třeba upravovat úvodní dávkování. U nemocných s poruchou funkce jater se doporučuje úvodní dávka 25 mg (viz Zvláštní upozornění).

Přípravek LAKEA lze užívat spolu s jinými antihypertenzivy.

LAKEA se užívá bez závislosti na příjmu potravy.

    1. Kontraindikace

Přípravek LAKEA je kontraindikován u nemocných, kteří jsou přecitlivělí na některou složku přípravku.

Přípravek nesmí být podáván v době těhotenství a kojení .

4.4. Zvláštní upozornění

V průběhu léčby byly hlášeny vzácné případy angioedému. Viz Nežádoucí účinky.

-->Hypotenze a nerovnováha tekutin a elektrolytů [Author ID2: at Wed Jul 30 08:26:00 2003 ]

U nemocných s hypovolemií (např. u těch, kteří jsou léčeni vysokými dávkami diuretik) se může objevit symptomatická hypotenze. Tyto stavy je nutno upravit před podáváním přípravku nebo se musí začít s nižší dávkou (viz Dávkování a způsob podání).

-->Porucha funkce jater [Author ID2: at Wed Jul 30 08:26:00 2003 ]

Na základě farmakokinetických údajů, které uvádějí značně zvýšenou plazmatickou koncentraci losartanu u nemocných s cirhózou, by měla být léčba u nemocných s poruchou funkce jater zahájena nižší dávkou (viz Dávkování a způsob podání a Farmakologické vlastnosti - Farmakokinetické vlastnosti).

-->Porucha funkce ledvin [Author ID2: at Wed Jul 30 08:26:00 2003 ]

Jako následek inhibice renin-angiotenzinového systému byly hlášeny změny renálních funkcí, včetně renálního selhání u vnímavých jedinců; tyto změny jsou obvykle po přerušení terapie reverzibilní.

Ostatní léky, které ovlivňují renin-angiotenzinový systém, mohou u nemocných s bilaterální stenózou ledvinových arterií nebo stenózou arterie, zásobující solitární ledvinu, zvýšit hladinu močoviny a kreatininu v séru. Obdobné případy byly hlášeny po podání losartanu, tyto změny renálních funkcí jsou obvykle po přerušení terapie reverzibilní.

4.5. Interakce

V klinických farmakokinetických studiích nebyly zjištěny žádné klinicky významné lékové interakce při použití hydrochlorothiazidu, digoxinu, warfarinu, cimetidinu, fenobarbitalu, ketokonazolu a erytromycinu. Rifampicin a fluconazol snižují hladiny aktivního metabolitu. Klinické důsledky těchto interakcí nebyly hodnoceny.

Při současném podávání dalších antihypertenziv může být antihypertenzní účinek zesílen.

Současné podávání kalium-šetřících diuretik (např. spironolakton, triamteren, amilorid) nebo přípravků obsahujících draslík může vést ke zvýšení hladin draslíku v séru (u těchto pacientů je nutné monitorovat hladinu draslíku).

Nesteroidní antirevmatika (především indometacin) mohou snížit antihypertenzivní účinek losartanu (stejně jako ostatních antihypertenziv).

4.6. Těhotenství a kojení

-->Podávání v době těhotenství [Author ID2: at Wed Jul 30 08:26:00 2003 ]

Losartan draselný měl nepříznivý vliv na plody potkanů a novorozené potkany. Byla pozorována snížená tělesná hmotnost, zvýšená úmrtnost a/nebo renální toxicita. V mléce potkanů se kromě toho objevily významné hladiny losartanu a jeho účinného metabolitu. Na základě farmakokinetických hodnocení jsou tyto nálezy připisovány podávání přípravku během pozdní gestace a v době kojení.

I když nejsou zkušenosti s podáváním přípravku LAKEA těhotným ženám, studie na zvířatech s losartanem draselným vykazovaly fetální a neonatální poškození i úmrtí, mechanizmem, který, jak se předpokládá, je zprostředkován účinkem na renin-angiotenzivový systém. U lidí začíná fetální renální perfúze, která je závislá na vývoji renin-angiotenzinového systému, ve druhém trimestru; riziko pro plod se tak zvyšuje, užívá-li se přípravek LAKEA během druhého či třetího trimestru těhotenství.

Užívá-li se v těhotenství během 2. a 3. trimestru, může losartan poškodit, či dokonce usmrtit vyvíjející se plod vlivem na renin-angiotenzinový systém. Při zjištění těhotenství je nutno lék co nejdříve vysadit.

Užívání přípravku je kontraindikováno po celou dobu těhotenství.

-->Podávání v době kojení [Author ID2: at Wed Jul 30 08:26:00 2003 ]

Není známo, zda se losartan vylučuje mateřským mlékem. V mléce potkana se však objevily významné hladiny losartanu a jeho aktivního metabolitu. V případě, že je podávání přípravku nezbytné, je nutno přerušit kojení.

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Losartan, vzhledem k některým svým nežádoucím účinkům (např. závratě), může negativně ovlivnit pozornost, zejména na počátku léčby. Dokud pacienti nepoznají svoji individuální reakci na léčbu, neměli by vykonávat činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel nebo obsluha nebezpečných strojů).

4.8. Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen; nežádoucí účinky bývají mírné a přechodné a obvykle nevyžadují přerušení léčby. Celkový výskyt nežádoucích účinků vyvolaných losartanem byl srovnatelný s placebem .

V klinických studiích u nemocných s esenciální hypertenzí byla závrať jediným nežádoucím účinkem, hlášeným v souvislosti s léčbou s incidencí vyšší než po podání placeba u více než 1% nemocných. Ortostatické účinky závislé na dávce byly zjištěny u méně než 1% nemocných. Vyrážka byla hlášena zřídka, její výskyt v klinických studiích byl nižší než při léčbě placebem.

Ve dvojitě slepých, kontrolovaných klinických studiích u pacientů s esenciální hypertenzí se vyskytovaly při podávání losartanu následující nežádoucí účinky u >= 1% pacientů, avšak bez prokázané příčinné souvislosti s podáváním léku:

Losartan Placebo

(n=2085) (n=535)

incidence incidence

tělo jako celek

bolest břicha 1,7 1,7

asténie/únava 3,8 3,9

bolest na hrudi 1,1 2,6

edém/zduření 1,7 1,9

kardiovaskulární systém

palpitace 1,0 0,4

tachykardie 1,0 1,7

zažívací trakt

průjem 1,9 1,9

dyspepsie 1,1 1,5

nauzea 1,8 2,8

muskuloskeletální systém

bolest v zádech 1,6 1,1

svalové křeče 1,0 1,1

nervový systém

závratě 4,1 2,4

bolest hlavy 14,1 17,2

nespavost 1,1 0,7

dýchací cesty

kaše l3,1 2,6

nazální kongesce 1,3 1,1

faryngitida 1,5 2,6

porucha funkce nosních

dutin 1,0 1,3

infekce horních dýchacích

cest 6,5 5,6

Losartan byl v kontrolovaných klinických studiích u pacientů se srdečním selháváním obvykle dobře tolerován. Nejčastější nežádoucí účinky, spojené s podáváním tohoto přípravku, byly závratě a hypotenze. Nežádoucí účinky byly typické a očekávané v této populaci.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující dodatečné nežádoucí účinky:

Hypersenzitivita: anafylaktické reakce, angioedém (včetně otoku laryngu a glotis, způsobujícího obstrukci dýchacích cest, a/nebo otoku obličeje, rtů, faryngu a/nebo jazyka) byl hlášen vzácně, u některých z těchto pacientů se v minulosti vyskytoval angioedém v souvislosti s podáváním jiných léků včetně ACE inhibitorů.

Gastrointestinální: hepatitida (hlášená vzácně), abnormality jaterních funkcí.

Hematologické: anémie.

Muskuloskeletální: myalgie.

Nervový systém: migréna.

Kožní: kopřivka, pruritus.

-->Ovlivnění laboratorních testů [Author ID2: at Wed Jul 30 08:26:00 2003 ]

V klinických studiích u pacientů s esenciální hypertenzí byly závažné změny ve standardních laboratorních parametrech pozorovány vzácně. Hyperkalémie (draslík v séru > 5,5 mmol/l) se objevila u 1,5% nemocných. Zvýšení ALT se vyskytovalo vzácně a obvykle se upravilo po přerušení léčby. Bylo hlášeno zvýšení hladin močoviny v krvi. Tyto změny bývají reverzibilní po přerušení podávání losartanu.

4.9. Předávkování

U myší a potkanů byla po perorálním podání 1000 mg/kg (3000 mg/m2), respektive 2000 mg/kg (11800 mg/m2) pozorována vysoká úmrtnost (500 a 1000krát* vyšší dávka než maximální doporučená denní dávka pro člověka).

* základem pro výpočet je 50 kg hmotnosti nemocného

O předávkování u lidí jsou dostupné jen omezené údaje. Nejpravděpodobnějším projevem předávkování by byla hypotenze a tachykardie. Léčba předávkování je symptomatická.

Losartan ani jeho metabolit nejsou dialyzovatelné.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II

Losartan je antagonistou receptoru (typ AT1) angiotenzinu II. Angiotenzin II se váže na AT1 receptor, který se nachází v mnoha tkáních (např. hladké svaly cév, nadledviny, ledviny a srdce) a vyvolává některé důležité biologické reakce, včetně vazokonstrikce a uvolňování aldosteronu. Angiotenzin II rovněž stimuluje proliferaci buněk hladkého svalstva. Na základě vazebných farmakologických biologických zkoušek je zřejmé, že se losartan váže selektivně na AT1 receptor. Jak losartan, tak jeho farmakologicky aktivní metabolit karboxylové kyseliny (E-3174) blokují in vitro i in vivo všechny fyziologicky významné účinky angiotenzinu II, bez ohledu na jeho zdroj a způsob syntézy.

Odstranění negativní zpětné vazby angiotenzinu II na sekreci reninu během podávání losartanu vede ke zvýšené aktivitě plazmatického reninu. Zvýšení aktivity plazmatického reninu vede ke zvýšení hladiny angiotenzinu II v plazmě. I při tomto zvýšení hladiny angiotenzinu II se udržuje antihypertenzivní účinek losartanu a snížená plazmatická koncentrace aldosteronu, což prokazuje účinnou blokádu receptoru angiotenzinu II.

Losartan se váže selektivně na AT1 receptor a neváže se ani neblokuje ostatní receptory hormonů, ani iontové kanály, které jsou důležité pro kardiovaskulární regulaci. Navíc losartan nepotlačuje ACE (kininázu II), což je enzym, který je kromě přeměny angiotenzinu I na angiotenzin II odpovědný také za rozklad bradykininu na neaktivní peptidy. Proto účinky, které nesouvisí s blokováním AT1 receptoru, jako je zesílení účinků zprostředkovaných bradykininem nebo vznik otoků (losartan 1,7%, placebo 1,9%), nejsou spojovány s losartanem.

Losartan účinkuje tak, že blokuje odpověď na angiotenzin I a angiotenzin II, aniž by ovlivnil odpověď na bradykinin, což je v souladu s jeho specifickým mechanizmem účinku.

Ve studii, navržené speciálně pro posouzení výskytu kašle u nemocných léčených losartanem ve srovnání s nemocnými léčenými ACE inhibitory, byl výskyt kašle, hlášený nemocnými, kteří byli léčeni losartanem nebo hydrochlorothiazidem podobný, a byl značně nižší, než u nemocných léčených ACE inhibitory. Navíc v celkové analýze 16 dvojitě slepých studií, provedených na 4131 nemocných, byl výskyt spontánně hlášeného kašle u nemocných léčených losartanem podobný (3,1%) jako u nemocných léčených placebem (2,6%) či hydrochlorothiazidem (4,1%), zatímco jeho výskyt po ACE inhibitorech byl 8,8%.

U nediabetických hypertoniků s proteinurií podávání losartanu draselného značně snižuje proteinurii a frakcionované vylučování albuminu a IgG. Losartan udržuje rychlost glomerulární filtrace a snižuje filtrační frakci. Losartan způsobuje pokles kyseliny močové v séru (obvykle < 0,4 mg/100 ml), který přetrvává při dlouhodobé terapii.

Losartan nepůsobí na autonomní reflexy a nepůsobí trvale na plazmatický noradrenalin.

U nemocných se selháním levé srdeční komory vyvolávají dávky 25 mg a 50 mg losartanu pozitivní hemodynamický a neurohormonální účinek, charakterizovaný zvýšením srdečního indexu a snížením pulmonálního kapilárního tlaku v zaklínění (wedge pressure), systémové vaskulární rezistence, středního systémového arteriálního tlaku a srdeční frekvence a poklesem hladin aldosteronu a noradrenalinu v oběhu. Výskyt hypotenze byl u těchto nemocných se srdečním selháváním závislý na dávce.

V klinických studiích vyvolalo podávání losartanu u nemocným s mírnou až střední esenciální hypertenzí 1krát denně statisticky významné snížení systolického a diastolického krevního tlaku; v klinických studiích byl antihypertenzní účinek udržován až 1 rok. Měření krevního tlaku v době minimálního účinku (24 hod po dávce) v poměru k vrcholu účinku (5-6 hod po dávce) ukazovalo relativně pozvolný pokles krevního tlaku po dobu 24 hod. Antihypertenzní účinek se shodoval s přirozenými denními rytmy. Pokles krevního tlaku ke konci dávkovacího intervalu byl asi 70-80% účinku zjištěného 5-6 hod po dávce. Vysazení losartanu u nemocných s hypertenzí se neprojevilo náhlým nárůstem krevního tlaku. Navzdory výraznému poklesu krevního tlaku nemělo podávání losartanu klinicky významný účinek na srdeční frekvenci.

Losartan je stejně účinný u mužů i u žen, u mladších (< 65 let) i starších (>= 65 let) hypertoniků. Stejně jako ostatní přípravky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, má losartan antihypertenzivní účinek u pacientů všech ras; přesto mívají hypertonici černé rasy v průměru slabší reakce na losartanovou monoterapii než ostatní nemocní.

Pokud je losartan podáván spolu s thiazidovým typem diuretik, jejich účinky na snížení krevního tlaku jsou aditivní.

Ve 48 týdenní mezinárodní studii u pacientů (n=722) se srdečním selháním (II-IV třída podle NYHA) nebyl zjištěn rozdíl v primárním kritériu perzistující dysfunkce ledvin mezi skupinou pacientů léčených losartanem a skupinou pacientů léčených kaptoprilem. Neočekávaně významně lepší účinek losartanu na snížení celkového počtu úmrtí v porovnání s kaptoprilem, který byl zjištěn ve studii ELITE, nebyl potvrzen výsledky studie ELITE II (popsané níže), která hodnotila přežívání pacientů.

Ve studii u pacientů se srdečním selháním, která byla navržena prospektivně s cílem zhodnotit mortalitu (ELITE II), byl režim podávání losartanu v dávce 50 mg jednou denně (počáteční dávka 12,5 mg titrována na 25 mg a 50 mg jednou denně) srovnáván s kaptoprilem v dávce 50 mg třikrát denně (počáteční dávka 12,5 mg titrována na 25 mg a 50 mg třikrát denně). V této studii (n=3152) byli pacienti se srdečním selháním (třídy II-IV podle NYHA) sledováni po dobu přibližně dvou let (průměrná doba sledování 1,5 roku) s cílem určit, zda losartan snižuje celkovou mortalitu účinněji než kaptopril. Primární hodnocený parametr neprokázal žádný statisticky významný rozdíl mezi přípravkem losartanem a kaptoprilem při snižování celkového počtu úmrtí (17,7% u losartanu a 15,9% u kaptoprilu, p=0,16). Sekundární hodnocený parametr neprokázal žádný statisticky významný rozdíl ve snižování incidence náhlé srdeční smrti a/nebo resuscitované srdeční zástavy (9,0% u losartanu a 7,3% u kaptoprilu, p=0,08). Terciární hodnocený parametr mortality z jakýchkoli příčin a/nebo hospitalizace z jakýchkoli příčin neprokázal žádný statisticky významný rozdíl mezi losartanem a kaptoprilem (47,7% u losartanu a 44,9% u captoprilu, p=0,18). Celkově nebyly v žádných dalších hodnocených parametrech morbidity a mortality včetně zlepšení třídy podle klasifikace NYHA zjištěny mezi oběma skupinami léčby žádné rozdíly.

V obou těchto kontrolovaných klinických studiích u pacientů se srdečním selháním byl losartan obecně dobře snášen, a profil snášenlivosti losartanu byl - hodnoceno na základě významně nižší incidence vyřazení ze studie v důsledku nežádoucích účinků a významně nižší incidence kašle - lepší než v případě kaptoprilu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

-->Absorpce [Author ID2: at Wed Jul 30 08:26:00 2003 ]

Po perorálním podání se losartan dobře vstřebává a při metabolizmu prvního průchodu vytváří aktivní metabolit kyseliny karboxylové a další neúčinné metabolity. Systémová biologická dostupnost losartanu je asi 33%. Průměrné maximální koncentrace losartanu je dosaženo během jedné hodiny a jeho účinného metabolitu během 3-4 hodin. Podávání léku s jídlem nemělo žádný klinicky významný účinek na koncentraci losartanu v plazmě.

-->Distribuce [Author ID2: at Wed Jul 30 08:26:00 2003 ]

Losartan i jeho aktivní metabolit jsou >= 99% vázány na bílkoviny plazmy, především na albumin. Distribuční objem losartanu je 34 litrů. Studie na potkanech ukazují, že losartan prochází jen v malé míře hematoencefalickou bariérou.

-->Biotransformace [Author ID2: at Wed Jul 30 08:26:00 2003 ]

Asi 14% intravenózně či perorálně podávané dávky losartanu se přeměňuje na účinný metabolit. Po perorálním a intravenózním podání 14C-značeného losartanu draselného je oběh plazmatické radioaktivity přisuzován především losartanu a jeho účinnému metabolitu. Minimální přeměna losartanu na účinný metabolit byla zjištěna asi u 1% sledovaných jedinců.

Kromě aktivního metabolitu se tvoří inaktivní metabolity včetně dvou hlavních metabolitů tvořených hydroxylací vedlejšího butylového řetězce a méně významného metabolitu, N-2 tetrazol glukuronidu.


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.