Ladybon

Kód 0020621 ( )
Registrační číslo 54/ 045/06-C
Název LADYBON
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0020620 POR TBL NOB 28X2.5 MG Tableta, Perorální podání
0020621 POR TBL NOB 84X2.5 MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak LADYBON

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls55485/2012

Příbalová informace - Informace pro uživatele

LADYBON

tablety

tibolonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek LADYBON a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LADYBON užívat

3.

Jak se přípravek LADYBON užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek LADYBON uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK LADYBON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek LADYBON je hormonální substituční léčba (HRT). Obsahuje tibolon. Ladybon se používá u žen po menopauze, které jsou alespoň jeden rok od své poslední přirozené menstruace.

Ladybon se užívá k:

Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauzeV období menopauzy (přirozené nebo po chirurgickém odstranění vaječníků) se snižuje množství estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit, což vyvolá řadu doprovodných příznaků jako např. pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku („návaly horka“). Přípravek Ladybon ulevuje po menopauze od těchto symptomů. Terapie přípravkem Ladybon je předepisována pouze v případě, žepříznaky menopauzy výrazným způsobem snižují kvalitu vašeho života.

Prevence osteoporózy (řídnutí kostí)U některých žen po menopauze může docházet k tzv. řídnutí kostí (osteoporóza). S vaším lékařem byste měla probrat všechny dostupné možnosti, jak jí předcházet.Pokud vám bude v období po menopauze prokázáno zvýšené riziko vzniku zlomenin způsobenérozvojem osteoporózy a není možné indikovat léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenciosteoporózy, je možné, aby Vám Váš lékař doporučil užívání přípravku Ladybon.

Další informace o přípravku LABYDON jsou uvedeny v oddíle 6.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

LADYBON UŽÍVAT

Anamnéza a pravidelné prohlídky:Užívání hormonální substituční terapie provází rizika, které musí být při rozhodnutí, zda začít s jejím užíváním nebo zda v jejím užívání pokračovat, zváženy.

Zkušenosti u žen léčených z důvodu předčasné menopauzy (kvůli selhání vaječníků nebo po chirurgickém zákroku) jsou omezené. Pokud trpíte předčasnou menopauzou, rizika při užívání HRT mohou být odlišná. Prosím, sdělte to svému lékaři.

Před zahájením nebo obnovením HRT je nutné, aby Váš lékař zhodnotil Vaši rodinnou a osobníanamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsou avnitřních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné.V průběhu léčby přípravkem Ladybon by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy nejméně jednou ročně). Během těchto kontrolních vyšetření byste měla s lékařem probrat přínosy a rizika další léčby přípravkem Ladybon.Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsou (mamografie) podle doporučení Vašeho lékaře.

Přípravek LADYBON neužívejte,jestliže u Vás nastal některý z následujících stavů. V případě, že si nejste některým níže uvedeným bodem jistá, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek Ladybon užívat.Neužívejte přípravek Ladybon:

jestliže jste alergická na tibolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná;

jestliže kojíte;

jestliže máte nebo jste měla karcinom prsu, nebo pokud je na karcinom prsu podezření;

pokud máte estrogenně podmíněné nádory, např. rakovinu děložní sliznice (karcinom endometria); nebo pokud je na tyto nádory podezření;

pokud se u vás vyskytuje nevyšetřené krvácení z genitálií;

pokud u vás dochází k nadměrnému růstu děložní sliznice (endometriální hyperplázie), který není léčen;

pokud máte nebo jste měla krevní sraženinu v žilách (žilní tromboembolismus) jako např.trombóza v dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie);

pokud je u vás známa trombofilní porucha (např. deficit proteinu C, proteinu S neboantitrombinu);

pokud máte nebo jste nedávno prodělala onemocnění způsobené krevní sraženinou v artériích(tepnách) jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris;

pokud se u vás projevuje aktivní nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater a Vaše jaterní testyse nevrátily do normálu;

pokud máte diagnostikované vzácné dědičné onemocnění krve zvané porfyrie.

Pokud se u Vás poprvé vyskytne některý z výše uvedených stavů během užívání přípravku Ladybon,přestaňte přípravek Ladybon užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Upozornění a opatřeníPokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, je třeba to oznámit před začátkem léčby svému lékaři. Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně vyskytnout, a proto je třeba častěji provádět kontrolní vyšetření:

děložní fibroidy (myomy);

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria) v anamnéze;

zvýšené riziko rozvoje tromboembolických poruch (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách(trombóza));

zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. karcinom prsu u matky, sestry

nebo babičky);

vysoký krevní tlak (hypertenze);

porucha činnosti jater, jako např. nezhoudný nádor jater;

diabetes mellitus;

žlučové kameny;

migréna nebo těžké bolesti hlavy;

multiorgánové autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodes, SLE);

epilepsie;

astma;

onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza);

vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi;

retence tekutin způsobená onemocněním srdce či ledvin.

Přestaňte užívat přípravek Ladybon a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud při užívání HRT zaznamenáte jakýkoli z následujících stavů:

jakýkoliv stav zmiňovaný v části Přípravek Ladybon neužívejte;

žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) – může být příznakem onemocnění jater;

významné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať);

nový výskyt migrenózních bolestí hlavy;

těhotenství;

příznaky trombofilních stavů, jako např.: - bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin, - náhlá bolest na hrudi,

- obtížné dýchání.

Další informace - viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza).

Přípravek Ladybon nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je vám méně než 50 let nebo pokud od Vaší poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců, je vhodné jako prevenci případného těhotenstvípoužívat některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem.

HRT a rakovina

Rakovina endometria (rakovina výstelky děložní)Existují zprávy o zvýšeném riziku rakoviny děložní sliznice (endometria) u žen užívajících tibolon (léčivá látka přípravku LADYBON). Riziko vzniku rakoviny děložní sliznice se zvyšuje s délkou užívání přípravku.Pokud se u Vás vyskytne krvácení z průniku nebo špinění, většinou není důvod k obavám, zvláště během prvních několika měsíců užívání HRT.

Ale pokud krvácení nebo špinění:

pokračuje déle než 6 měsíců;

začne až 6 měsíců po zahájení užívání přípravku LADYBON;

pokračuje dokonce i po vysazení přípravku LADYBON;

domluvte si návštěvu u svého lékaře k vyloučení nádoru endometria (výstelky děložní). Příznakem toho může být ztluštění endometria.

Riziko rakoviny výstelky děložní (endometria) je vyšší, pokud jsou estrogeny užívány dlouhodobě. Současné užívání estrogenů a progesteronu po dobu nejméně 12 dní během cyklu značně snižuje toto riziko. Protože je přípravek LADYBON mírně odlišný od většiny HRT, není nutné užívat současně progesterony, pokud užíváte LADYBON.

Karcinom prsuŽeny, které mají nebo v minulosti měly karcinom prsu, nesmí HRT nebo LADYBON užívat.Užívání HRT s estrogeny, kombinované léčby s estrogeny a gestageny nebo přípravku LADYBON po dobu několika let mírně zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu. Toto riziko se zvyšuje s dobou užívání substituce a vrací se k normálu během přibližně pěti let po jejím vysazení.

Ženy užívající LADYBON mají nižší riziko v porovnání s ženami užívajícími kombinovanou HRT a porovnatelné riziko s ženami užívajícími HRT obsahující pouze estrogen.

SrovnáníKarcinom prsu je v průběhu 5letého období diagnostikován v průměru u 9 – 14 žen z 1000 ve věku 50 –79 let, které neužívají HRT. U žen ve věku 50 -79 let, které užívají kombinovanou estrogen-progestagenovou HRT více než 5 let, je karcinom prsu diagnostikován u 13 – 20 žen z 1000 (tj. o 4 – 6 případů více).

Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře v případě, že dojde k změnám jako:

dolíčky na kůži;

změny na prsních bradavkách;

jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte.

Karcinom vaječníků (ovárií):Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný. Dlouhodobé užívání HRT (minimálně 5-10 let) je však spojováno s mírně zvýšeným rizikem vzniku tohoto karcinomu. Zvýšené riziko karcinomu vaječníků je při užívání přípravku Labydon podobné jako při užívání jiných typů HRT.

Průměrně u 2 žen z 1000 ve věku 50 – 69 let, které neužívají HRT, je během 5letého obdobídiagnostikován karcinom vaječníků. U žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, je karcinom vaječníku diagnostikován u 2-3 případů z 1000 (tj. o 1 případ více).

Působení HRT na srdce a krevní oběh

Onemocnění srdce (infarkt)Není žádný důkaz toho, že by HRT byla prevencí infarktu myokardu.U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestagenovou HRT, je prokázána mírně zvýšená náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT.

Pokud se u Vás vyskytne:

bolest na hrudníku, která se šíří do rukou nebo do krku,

vyhledejte co nejdříve lékaře a žádnou další HRT neužívejte, dokud její užití Váš lékař neschválí. Tato bolest může být příznakem srdečního onemocnění.

Cévní mozková příhoda (mrtvice)Nedávný výzkum prokázal, že HRT a tibolon mají zvýšené riziko výskytu cévní mozkové příhody. Toto zvýšené riziko bylo pozorováno převážně u žen starších 60 let.Srovnání

U 50ti letých žen, které neužívají Ladybon, se průměrně v průběhu pětiletého období předpokládá výskyt cévní mozkové příhody u 3 žen z 1 000. U 50ti letých žen, které LADYBON užívají, je předpokládaný výskyt mrtvice u 7 z 1 000 (tj o 4 případy více).

U 60ti letých žen, které neužívají Ladybon, se průměrně v průběhu pětiletého období předpokládá výskyt cévní mozkové příhody u 11 žen z 1 000. U 60ti letých žen, které užívají LADYBON, je předpokládaný výskyt mrtvice u 24 z 1 000 (tj o 13 případů více).

Pokud se u Vás vyskytnou:

nevysvětlitelné bolesti hlavy migrenózního typu s poruchou zraku nebo bez ní, nevysvětlitelná závrať, ztráta rovnováhy nebo koordinace, porucha vyslovování nebo neschopnost řeči, slabost nebo pocit necitlivosti v jakékoli části těla,

vyhledejte co nejdříve lékaře a žádnou další HRT nepoužívejte, dokud její použití Váš lékař neschválí. Tyto symptomy mohou být varujícími příznaky mrtvice.

Krevní sraženiny v žilách (trombóza) Užívání HRT je spojováno s 1,3 – 3 násobně vyšším rizikem vzniku krevních sraženin v žilách oproti těm, které HRT neužívají, a to zejména v prvním roce léčby. Zvýšené riziko vzniku krevní sraženiny v žilách je při užívání přípravku Ladybon nižší než při užívání jiných typů HRT.

Vznik krevní sraženiny může být závažným problémem, protože se sraženina může uvolnit a proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí.Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících stavů. Pokud se vás některý z těchto stavů týká, informujete svého lékaře:

dlouhodobá nehybnost z důvodu zranění, nemoci nebo operace (viz také část 3 Pokud vás čekáoperace);

obezita (BMI > 30 kg/m²);

tromboembolické stavy vyžadující dlouhodobé užívání přípravků zamezujících srážení krve;

pokud u některého z Vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolníkončetině, plicích nebo jiném orgánu;

systémový lupus erythematodes (SLE);

rakovina.

Doprovodné příznaky vzniku krevní sraženiny jsou uvedeny v části: Přestaňte užívat přípravek Ladybon a okamžitě vyhledejte lékaře.

SrovnáníU žen mezi 50 a 60 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán vznik krevních sraženin v žilách u 4-7 žen z 1 000. U 50-60ti letých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik krevních sraženin u 9-12 žen z 1 000 (tj. o 5 případů více).

Další stavy:Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika ztráty paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek LadybonInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat, včetně přípravků prodávaných bez lékařského předpisu, rostlinnýchpřípravků nebo jiných přírodních doplňků. Jiné léky mohou účinky přípravku LADYBON ovlivnit, nebo LADYBON může ovlivnit účinky jinýchléků, zejména:

léky na problémy s krevní srážlivostí, např. warfarin, protože může být nutné, aby Váš lékař upravil dávkování těchto léků;

léky obsahující midazolam (sedativum).

Laboratorní testy:Pokud půjdete na vyšetření krve, oznamte lékaři nebo laborantovi, že užíváte přípravek Ladybon,protože může ovlivnit některé hodnoty.

Přípravek LADYBON s jídlem a pitímPři užívání přípravku LADYBON můžete jíst i pít normálně.

Těhotenství a kojeníDříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Ladybon je indikován pouze pro ženy po přechodu. V případě, že během léčby otěhotníte,přestaňte Ladybon užívat a obraťte se na svého lékaře.Přípravek Ladybon neužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte nebo můžete být těhotná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPokud je známo, přípravek LADYBON nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ladybon obsahuje monohydrát laktosyPokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK LADYBON UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

LADYBON je určen k perorálnímu podání. Užívejte každý den jednu tabletu. Tablety se polykají spolu s malým množstvím vody nebo jiného nápoje, nejlépe každý den ve stejnou dobu.Léčba přípravkem LADYBON nemá být zahájena dříve než 12 měsíců po posledním přirozeném menstruačním krvácení. Dřívější užívání přípravku LADYBON může zvýšit možnost nepravidelného vaginálního krvácení.

Váš lékař vám předepíše co možná nejnižší dávku přípravku k užívání po co možná nejkratší dobu.

Pokud vás čeká operace:V případě operačního zákroku je třeba oznámit lékaři provádějícímu zákrok, že užíváte Ladybon. V některých případech je nezbytné přerušit užívání přípravku Ladybon 4-6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz bod 2 Krevní sraženiny v žilách (trombóza)). Poraďte se se svým lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít Ladybon opět užívat.

Jestliže jste užila více tablet přípravku LADYBON, než jste mělaPokud jste užila více tablet přípravku LADYBON než jste měla, poraďte se ihned se svým lékařem nebo lékárníkem.Pokud kdokoliv užije příliš mnoho tablet, není to důvod k vážným obavám. Přesto byste se měla ihned poradit se svým lékařem. Mezi známky předávkování může patřit nevolnost, zvracení nebo vaginální krvácení.

Jestliže jste zapomněla přípravek LADYBON užít

Pokud zapomenete užít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud jste nezmeškala tabletu o více než 12 hodin. Pokud uplynulo více než 12 hodin, tabletu jednoduše vynechejte.Neužívejte dvě tablety najednou jako náhradu za vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestala přípravek LADYBON užívat:Nepřestávejte v užívání tohoto přípravku po předepsanou dobu bez vědomí svého ošetřujícího lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina těchto nežádoucích účinků je mírná.Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u žen užívajících tibolon, léčivou látkupřípravku Ladybon.

Časté (výskyt u 1-10 % žen užívajících LADYBON):

vaginální krvácení nebo špinění;

bolesti břicha;

přírůstek tělesné hmotnosti;

bolest prsů;

nepřirozený růst ochlupení;

vaginální příznaky, jako je výtok, svědění a podráždění.

Méně časté (výskyt u 0,1-1 % žen užívajících LADYBON):

akné.

Mezi další nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku LADYBON na trh patří:

závrať, bolest hlavy, migréna, deprese;

vyrážka nebo svědění;

porucha zraku;

podráždění žaludku a střev;

zadržování tekutin;

bolest kloubů, bolest ve svalech;

změny jaterních funkcí.

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne krvácení z pochvy nebo špinění, nebo pokud se kterýkoliv z výše uvedených příznaků stane nepříjemným nebo přetrvává.

Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji, než u žen, které HRT neužívají:

karcinom prsu;

abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo karcinom endometria);

rakovina vaječníku (karcinom ovaria);

krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích (žilní tromboembolismus);

onemocnění srdce;

cévní mozková příhoda

možné zhoršení paměti, pokud je HRT zahájena po 65 roce.

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání jiné HRT:

onemocnění žlučníku;

různé kožní projevy:

- změny barvy kůže, zejména v obličeji nebo na krku známé jako těhotenské skvrny (chloasma);- bolestivé zčervenalé uzly na kůži (erythema nodosum);- vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

JAK PŘÍPRAVEK LADYBON UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoliv viditelných známek poškození.Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (krabičce nebo blistru). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek LADYBON obsahuje

Léčivou látkou je tibolonum. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tibolonum.

Pomocnými látkami jsou bramborový škrob, monohydrát laktosy, askorbylpalmitát (E304) a magnesium-stearát.

Jak přípravek LADYBON vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté tablety, na jedné straně mají vyraženo “ ”.

Velikost balení: 1x 28 tablet nebo 3 x 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceZentiva, k. s., Praha, Česká republika

Nejdůležitějšími přirozenými pohlavními hormony u žen jsou estrogen a progesteron. Jsou nezbytné pro normální pohlavní vývoj a hrají důležitou roli v řízení menstruačního cyklu. Estrogeny hrají také důležitou roli při tvorbě kostí. Kost se tvoří v mládí a nejvyšší kostní hmoty je dosaženo mezi 20-30 lety. Po tomto věku kostní hmoty ubývá, nejprve pomalu, ale v pozdějším období života se ztráta kostní hmoty zrychluje, zvláště po menopauze. Menopauza je období (většinou kolem 50 let věku), kdy

vaječníky postupně přestávají tvořit estrogeny. Pokud jsou vaječníky odstraněny chirurgicky před menopauzou, dochází k velmi prudkému poklesu tvorby hormonů.

Snížení tvorby hormonů má často za následek dobře známé klimakterické příznaky, jako jsou návaly a noční pocení. Nedostatek pohlavních hormonů může způsobit ztenčení a vyschnutí poševní sliznice. V důsledku toho může být pohlavní styk bolestivý a častěji se mohou vyskytovat vaginální infekce. Tyto problémy u některých žen provází změny nálady, nervozita, deprese, podrážděnost a ztráta sexuální žádostivosti.

Často nepovšimnutým problémem je zrychlený úbytek kostní hmoty ve věku kolem menopauzy a po ní. Kosti se postupně stávají křehkými a mohou se snadno zlomit (osteoporóza); to platí zejména pro páteř, kyčle a zápěstí. Osteoporóza může také vyvolávat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutí zad.

LADYBON obsahuje tibolon, látku, která má příznivé účinky na různé tělesné tkáně jako je mozek, pochva a kosti. V důsledku toho ustupují klimakterické příznaky, jako jsou návaly a noční pocení, příznivě je ovlivněna sliznice pochvy, nálada a pohlavní žádostivost. LADYBON může také zastavit proces úbytku kostní hmoty, ke kterému dochází v páteři, kyčlích a v zápěstí po menopauze. Na rozdíl od jiných druhů hormonální substituční léčby, LADYBON nestimuluje výstelku děložní. Proto léčba přípravkem LADYBON nevede k pravidelnému měsíčnímu krvácení.

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropské unie pod následujícími názvyČeská republika: LADYBONSlovenská republika: LADYBONPolsko: LadybonPortugalsko: Tibolona ZentivaMaďarsko: Ladybon 2,5 mg tabletta

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls55485/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

LADYBONtablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tibolonum.

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMATabletaBílé až téměř bílé ploché kulaté tablety, na jedné straně vyraženo “ ”.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Léčba příznaků nedostatku estrogenů u žen, které jsou alespoň jeden rok od poslední menstruace.

Prevence osteoporózy u žen po menopauze, u nichž je vysoké riziko vzniku budoucích zlomenin a které netolerují nebo mají kontraindikovánu léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenci osteoporózy (viz též bod 4.4).

U všech žen musí být rozhodnutí o předepsání tibolonu založeno na zhodnocení jejich individuálních celkových rizik, obzvláště u starších 60ti let, a mělo by zahrnovat zvážení rizika cévní mozkové příhody (viz bod 4.4 a 4.8).

4.2. Dávkování a způsob podání

Užívá se jedna tableta denně. U starších pacientek není nutná úprava dávky. Tablety se polykají spolu s malým množstvím vody nebo jiného nápoje, nejlépe každý den ve stejnou dobu.

Samostatný progestogen by se neměl přidávat k léčbě přípravkem Ladybon.

Při zahájení a pokračování léčby postmenopauzálních symptomů je třeba použít nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu (viz též bod 4.4).

Začátek léčby přípravkem Ladybon

V případě přirozené menopauzy mají ženy zahájit léčbu přípravkem Ladybon 12 měsíců po posledním přirozeném krvácení. V případě chirurgicky navozené menopauzy je možno zahájit léčbu přípravkem Ladybon ihned.

Jakékoli nepravidelné vaginální krvácení či krvácení mimo předpokládaný termín, ať již při užívání HRT nebo bez ní, by mělo být vyšetřeno, aby se vyloučila malignita před začátkem léčby tibolonem (viz bod 4.3).

Při přechodu ze sekvenčního nebo kontinuálně kombinovaného přípravku hormonální substituční léčby (HRT)

Při přechodu ze sekvenčního přípravku hormonální substituční léčby je třeba zahájit léčbu přípravkem Ladybon hned následující den po skončení předchozího léčebného cyklu. Při přechodu z kontinuálně kombinovaného přípravku hormonální substituční léčby je možno zahájit léčbu kdykoliv.

Jakékoliv nepravidelné nebo neplánované vaginální krvácení, ať už při užívání HRT nebo bez HRT , které nemá žádnou zjevnou příčinu, by se mělo před nasazením tibolonu vyšetřit (viz 4.3).

Vynechání tabletyVynechanou tabletu si má pacientka vzít ihned, jakmile si vzpomene, pokud nezmeškala užití tablety o více než 12 hodin. V opačném případě má opomenutou tabletu vynechat a další si vzít v obvyklou dobu. Vynechání tablety může zvýšit pravděpodobnost krvácení z průniku a špinění.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku;

těhotenství;

kojení;

karcinom prsu - potvrzený, suspektní nebo v anamnéze- tibolon zvyšoval riziko opětovného

výskytu karcinomu prsu v placebem kontrolované studii;

známé nebo suspektní estrogenně podmíněné maligní tumory (např. karcinom endometria);

nediagnostikované krvácení z genitálií;

neléčená hyperplazie endometria;

dřívější či současný žilní tromboembolismus (trombóza hlubokých žil, plicní embolie);

známá trombofilní porucha (např. deficience proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu, viz bod

4.4);

aktivní nebo nedávno prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina pectoris,

infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, TIA);

akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testy nevrátily do normálu;

porfyrie.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba postmenoupauzálních symptomů hormonální substitucí by měla být zahájena pouze tehdy, pokud symptomy nepříznivě ovlivňují kvalitu života. Ve všech případech je třeba podrobně zvážit rizika a přínosy léčby, a to alespoň jednou ročně, a pokračovat v HRT pouze tehdy, pokud přínosy převažují nad riziky.

Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy jsou omezené. Vzhledem k nízké úrovni absolutního rizika u mladších žen však může být poměr přínosů a rizik u těchto žen příznivější než u starších žen.

Rizika cevní mozkové příhody , rakoviny prsu a u žen s intaktní dělohou karcinomu endometria (viz bod 4.8) má být pro každou ženu pečlivě uvážena z pohledu jednotlivých rizikových faktorů a má se zohlednit jak frekvence, tak charakteristiky obou typů rakoviny a cévní mozkové příhody podle jejich odezvy na léčbu, morbidity a mortality.

Lékařské vyšetření/kontroly

Před zahájením nebo obnovením HRT je nutno zjistit kompletní osobní a rodinnou zdravotní anamnézu. Lékařské vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsou) by se mělo řídit informacemi vycházející z anamnézy, kontraindikacemi a upozornění pro HRT.

V průběhu léčby se doporučuje provádět pravidelná kontrolní vyšetření, jejichž frekvence a charakter jsou individuální s ohledem na stav každé pacientky. Ženy je třeba poučit, jaké změny v prsou by měly hlásit svému lékaři nebo zdravotní sestře (viz níže - „Karcinom prsu“). Vyšetření, včetně vhodných zobrazovacích metod, např. mamografie, je třeba provádět v souladu s aktuálně přijímanou screeningovou praxí, upravenou s ohledem na klinické potřeby individuálních pacientek.

Stavy, které vyžadují sledování

Pokud je přítomen jakýkoliv z následujících stavů, nebo se vyskytl v minulosti a/nebo se zhoršilv průběhu těhotenství či předchozí hormonální léčby, je třeba pacientku bedlivě sledovat. Je nutno vzít v úvahu, že tyto stavy se mohou vyskytnout opakovaně nebo se mohou během léčby přípravkem Ladybon zhoršit. Jedná se především o následující:

-

leiomyom (děložní fibroidy) nebo endometrióza;

-

rizikové faktory tromboembolických poruch (viz níže);

- rizikové faktory estrogenně podmíněných tumorů, např. dědičná zátěž ke karcinomu prsu z první

linie;

-

hypertenze;

-

porucha činnosti jater (např. jaterní adenom);

-

diabetes mellitus s vaskulárním postižením nebo bez něj;

-

cholelitiáza;

-

migréna nebo (těžké) bolesti hlavy;

-

systémový lupus erythematosus;

-

hyperplazie endometria v anamnéze (viz níže);

-

epilepsie;

-

astma;

-

otoskleróza.

Důvody pro okamžité ukončení léčby:Léčbu je třeba vysadit v případě zjištění kontraindikací a v následujících situacích:– žloutenka nebo zhoršení funkce jater;– významné zvýšení krevního tlaku;– nový výskyt migrenózních bolestí hlavy;– těhotenství.

Karcinom endometria

Údaje dostupné z randomizovaných kontrolovaných studií jsou nejednoznačné, nicméně observační studie shodně prokázaly, že u žen, kterým je předepsán tibolon v běžné klinické praxi, existuje zvýšené riziko výskytu karcinomu endometria (viz. bod 4.8). V těchto studiích se riziko zvyšovalo s délkou užívání. Tibolon zvyšuje tloušťku stěny endometria, což bylo naměřeno transvaginálním ultrazvukem.

V prvních měsících léčby se může objevit krvácení z průniku a špinění (viz bod 5.1.). Ženy by měly být upozorněny na nutnost hlásit jakékoliv krvácení z průniku nebo špinění, pokud stále přetrvává po šesti měsících léčby, pokud začne až po této době nebo pokud pokračuje i po ukončení léčby. Ženu je třeba poslat na gynekologické vyšetření, které bude pravděpodobně zahrnovat biopsii endometria k vyloučení malignity endometria.

Karcinom prsu

Důkazy s ohledem na riziko karcinomu prsu ve vztahu k tibolonu jsou nejednoznačné. Studie The Million Women Study (MWS) identifikovala signifikantní nárůst rizik karcinomu prsu spojený s užíváním dávky 2,5 mg. Toto riziko je zřejmé během několika let užívání, zvyšuje se s jeho délkou a vrací se do původního stavu během mála (nejvíce pěti) let po ukončení léčby (viz.bod 4.8).Tyto výsledky nebyly potvrzeny ve studii využívající GPRD (General Practitioners Research Databáze).

Karcinom ovarií

Závěry MillionWoman Study ukazují, že relativní riziko karcinomu ovárií je u tibolonu podobné jako riziko spojené s užíváním jiných typů HRT.

Karcinom ovarií je mnohem vzácnější než karcinom prsu. Dlouhodobé (minimálně 5 - 10leté) užívání přípravků HRT obsahujících samotný estrogen je spojováno s mírně zvýšeným rizikem vzniku karcinomu ovarií (viz bod 4.8). Některé studie, včetně hodnocení WHI, naznačují, že dlouhodobé užívání kombinované HRT s sebou může nést podobné nebo o něco nižší riziko (viz bod 4.8).

Žilní trombembolie

V epidemiologické studii využívající britskou databázi bylo riziko VTE spojené s užívánímtibolonu nižší než riziko spojené s užíváním konvenční HRT, ale pouze malá část zařazenýchžen užívala v průběhu konání studie tibolon a malý nárůst rizika v porovnání s ženami, které tibolon neužívaly, není možné vyloučit.

HRT je spojována s 1,3-3násobným rizikem vzniku žilního tromboembolismu (VTE), tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je mnohem pravděpodobnější v prvním roce užívání HRT než později (viz bod 4.8).

U pacientek se známými trombofilními stavy je zvýšené riziko vzniku VTE. Hormonální substituční

terapie může toto riziko dále zvyšovat. U těchto pacientek je proto HRT kontraindikována (viz bod 4.3).

Obecně uznávané rizikové faktory vzniku VTE zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké operace,

delší nehybnost, obezitu (BMI > 30 kg/m

2), těhotenství/poporodní období, systémový lupus

erythematosus (SLE) a onkologická onemocnění. V otázce, jakou roli mohou mít ve VTE křečové žíly, neexistuje shoda.

Jako u všech pacientů po operaci je třeba zvážit preventivní opatření, aby se zabránilo vzniku pooperační VTE. Pokud má po plánované operaci vzniknout delší nehybnost, doporučuje se dočasně HRT vysadit 4 až 6 týdnů před touto operací. Léčba by se neměla obnovit dříve, než bude žena opět plně pohyblivá.

U žen, které nemají VTE v osobní anamnéze, ale mají příbuzného první linie, který trpěl trombózou

v mladém věku, lze nabídnout screening po pečlivém vysvětlení jeho omezení (screening zachytí pouze část trombofilních poruch).

Pokud je zjištěn trombofilní defekt, který je spojován s trombózou členů rodiny, nebo pokud se

jedná o „závažný“ defekt (např. deficience antitrombinu, proteinu S nebo proteinu C nebo kombinace defektů), je HRT kontraindikována.

U žen, které jsou již chronicky léčeny antikoagulačními přípravky, je nutno pečlivě zvážit poměr přínosů a rizik léčby HRT.

Pokud po zahájení léčby dojde ke vzniku VTE, je třeba přípravek vysadit. Pacientky je třeba

upozornit, aby se na svého lékaře obrátily, jakmile si budou vědomy nástupu některého potencionálního symptomu tromboembolismu (např. bolestivé otoky dolních končetin, náhlá bolest na hrudi, dyspnoe).

Choroba věnčitých tepen (CAD)

V epidemiologické studii využívající databázi GPRD nebyly nalezeny důkazy svědčící proto, že by užívání tibolonu chránilo postmenopauzální ženy proti infarktu myokardu.

Randomizovaná, kontrolovaná hodnocení neposkytla žádný důkaz ochrany proti infarktu myokardu u žen se stávající CAD nebo bez ní, které užívaly kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem nebo HRT obsahující samotný estrogen.

Ischemická mozková příhoda

Tibolon zvyšuje riziko cévní mozkové příhody od prvního roku léčby (viz bod 4.8). Základní riziko mozkové příhody je závislé na věku a účinek tibolonu se s věkem zvyšuje.

Další stavy

Tibolon není určen k užití jako kontracepce.

Léčba tibolonem má za následek na dávce závislé snížení hladin HDL – cholesterolu (od 16,7% s dávkou 1,25 mg do 21,8% s dávkou 2,5 mg během 2 let). Hladiny celkových triglyceridů a lipoproteinů se rovněž snižují. Snížení hladiny celkového cholesterolu a VLDL nebylo závislé na podané dávce. Hladiny LDL zůstaly nezměněné. Klinické důsledky těchto nálezů nejsou známy.

Estrogeny mohou vyvolávat retenci tekutin, a proto je třeba pečlivě sledovat pacientky trpící srdeční či renální dysfunkcí.

Ženy s preexistující hypertriglyceridémií je třeba v průběhu estrogenové či hormonální substituční léčby bedlivě sledovat, neboť při estrogenové léčbě pacientek s tímto stavem byly zaznamenány vzácné případy výrazného zvýšení triglyceridů v plazmě, což vedlo k pankreatitidě.

Léčba tibolonem má za následek velmi mírné snížení hladiny globulinu, který váže hormony štítné žlázy (thyroid binding globulin, TBG) a celkového T4. Hladiny celkového T3 zůstávají nezměněny. Tibolon snižuje hladinu globulinu vázajícího pohlavní hormony (sex-hormone-binding globulin, SHBG), zatímco hladiny globulinu vázajícího kortikoidy (corticoid binding globulin, CBG) a volného kortisolu jsou nezměněny.

Užíváním HRT nedochází ke zlepšení kognitivních funkcí. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika pravděpodobné demence u žen, které začínají užívat kontinuální kombinovanou HRT nebo HRT obsahující samotný estrogen ve věku vyšším než 65 let. Není známo, zda se toto zjištění vztahuje i na mladší ženy po menopauze nebo na jiné přípravky hormonální substituční léčby.

Přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek užívat neměli.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Tibolon může zvyšovat fibrinolytickou aktivitu a tedy i zesilovat účinky antikoagulancií. Tento účinek byl zaznamenán u warfarinu. Opatrnost je nutná při současném podávání tibolonu s antikoagulancii, zvláště při zahájení nebo ukončení současné léčby tibolonem.Studie in vivo prokázaly, že současná léčba tibolonem středně významně ovlivňuje farmakokinetiku midazolamu - substrátu cytochromu P450 3A4. Na základě tohoto zjištění lze očekávat interakce s dalšími léky, které jsou substrátem CYP3A4. Klinický význam je však závislý na farmakologických a farmakokinetických vlastnostech daného substrátu.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Podávání tibolonu v těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3). Pokud dojde k otěhotnění během léčby tibolonem, je třeba léčbu ihned ukončit. Pro tibolon neexistují žádné klinické údaje o expozici v těhotenství. Studie u zvířat prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Přípravek Labydon není indikován během kojení. (viz bod 4.3.).

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeTibolon nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinkyTato kapitola popisuje nežádoucí účinky zaznamenané v 21 placebem kontrolovaných studiích (včetně studie LIFT), při nichž 4079 žen užívalo terapeutické dávky (1,25 nebo 2,5 mg) tibolonu a 3476 žen užívalo placebo. Doba trvání léčby v těchto studiích se pohybovala v rozmezí od 2 měsíců do 4,5 let. V tabulce 1 jsou uvedeny nežádoucí účinky, jejichž výskyt byl statisticky významně vyšší při užívání tibolonu než při užívání placeba.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky tibolonu

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

Časté

> 1%, < 10 %

Méně časté

>0,1 %, <1 %

Gastrointestinální poruchy

Bolesti v podbřišku

-

Vyšetření

Zvýšení hmotnosti

Abnormální vaginální stěr*

-

Poruchy reprodukčního systému

a prsů

Vaginální výtok

Hypertrofie endometria

Postmenopauzální krvácení

Zvýšená citlivost prsů

Svědění v oblasti genitálií

Vaginální kandidóza

Vaginální krvácení

Bolest v oblasti pánve

Cervikální dysplazie

Výtok z genitálií

Vulvovaginitida

Mírná bolest prsů

Kvasinkové infekce

Vaginální mykózy

Bolest bradavek

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Hypertrichóza

Akné

* Většinou nezhoubné změny. Výskyt patologií cervixu (karcinom cervixu) nebyl zvýšen ve skupině léčené tibolonem oproti placebu. Po uvedení na trh byly pozorovány některé další nežádoucí účinky, jako závrať, vyrážka, svědění, seboroická dermatitida, bolest hlavy, migréna, poruchy zraku (včetně neostrého vidění), žaludeční a střevní podráždění, deprese, otoky, účinky na muskuloskeletální systém jako např. bolesti kloubů nebo svalů a změny jaterních funkcí.

Riziko karcinomu prsu

U žen užívajících kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem po dobu přesahující 5 let bylo hlášeno až dvojnásobně zvýšené riziko diagnózy karcinomu prsu.

Jakékoliv zvýšení rizika u žen léčených samotným estrogenem je výrazně nižší než riziko pozorované u pacientek užívajících kombinace estrogen-progestagen.

Míra rizika závisí na délce užívání (viz bod 4.4).

Dále jsou uvedeny výsledky největší epidemiologické studie (MWS) a největšího randomizovaného, placebem kontrolovaného hodnocení (studie WHI).

Studie MWS (Million Women Study) – Odhad dodatečného rizika vzniku karcinomu prsu popětiletém užíváníVěkovérozmezí(roky)

Případy na 1000žen, které HRTnikdy neužívaly,v pětiletémobdobí٭

Poměr rizik#

Další případy na 1000žen, které užívaly HRTv pětiletém období (95% CI)

HRT obsahující samotný estrogen50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Kombinace estrogen-progestagen

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

Tibolon50-65

9-12

1,3

3 (0-6)

#Celkový poměr rizik. Poměr rizik není konstantní, ale bude se zvyšovat s prodlužující se dobouužívání.

٭Odvozeno ze základní incidence karcinomu prsu v rozvinutých zemích

Americká studie WHI – Dodatečné riziko rakoviny prsu po pětiletém užíváníVěkovérozmezí(roky)

Incidence na 1000 žen ve skupině užívající placebo po dobu 5 let

Poměr rizik a 95% CI

Další případy na 1000 žen, které užívaly HRT v pětiletém období(95% CI)

Samotné estrogeny (CEE)50-79

21

0,8 (0,7 – 1,0)

-4 (-6 – 0) ٭

estrogen + progestogen (CEE+MPA) ‡50-79

14

1,2 (1,0 – 1,5)

+4 (0 – 9)

‡Když se analýza omezila na ženy, které před vstupem do studie neužívaly HRT, nebylo patrné žádné zvýšení rizika v průběhu prvních 5 let léčby, po 5 letech bylo riziko vyšší než u žen, které HRT neužívaly.٭WHI studie u žen bez dělohy, u nichž se neprojevilo zvýšení rizika rakoviny prsu.

Riziko karcinomu endometriaRandomizovaná placebem kontrolovaná studie zahrnující ženy, které neprošly screeningem na endometriální abnormality (což odráželo klinickou praxi), identifikovala vyšší riziko endometriálníhokarcinomu (studie LIFT, průměrný věk 68 let). V této studii nebyly diagnostikovány žádné případy karcinomu endometria ve skupině s placebem (n=1,773) po 2,9 letech, ve srovnání se 4 případy

karcinomu endometria ve skupině s tibolonem (n= 1,746). Toto koresponduje se zjištěním dalších 0,8

případů karcinomu endometria u 1000 žen, které užívaly v této studii tibolon po dobu 1 roku (viz bod 4.4).

Karcinom ovariíDlouhodobé užívání samotného estrogenu a kombinované estrogen-progestagenové HRT je spojováno s mírně zvýšeným rizikem karcinomu ovarií. Pětiletá léčba HRT ve studii Million Women měla za následek 1 dodatečný případ na 2500 uživatelek. Tato studie ukázala, že relativní riziko karcinomu ovárií u tibolonu je podobné riziku u ostatních typů HRT.

Riziko žilního tromboembolismuHRT je spojována s 1,3-3násobně zvýšeným relativním rizikem vzniku žilního tromboembolismu (VTE), tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je pravděpodobnější v prvním roce užívání hormonální léčby (viz bod 4.4). Výsledky studií WHI jsou uvedeny v následující tabulce:

Studie WHI – Dodatečné riziko VTE při pětiletém užíváníVěkové rozmezí(roky)

Incidence na 1000 žen ve skupině užívající placebo po dobu 5 let

Poměr rizik a 95%CI

Další případy na 1000 žen, které užívaly HRT

Samotný perorální estrogen٭50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3 – 10)

Perorální kombinace estrogen-progestagen50-59

4

2.3 (1,2 – 4,3)

5 (1 - 13)

٭ studie u žen bez dělohy

Riziko choroby věnčitých tepen (CAD)

Riziko vzniku choroby věnčitých tepen u žen ve věku nad 60 let užívajících HRT obsahujícíkombinaci estrogen-progestagen se mírně zvyšuje (viz bod 4.4). Není jisté, zda se tyto nálezy mohou vztahovat k tibolonu.

Cévní mozková příhodaRandomizovaná kontrolovaná studie trvající 2,9 roku stanovila 2,2 násobný nárůst rizika cévní mozkové příhody u žen (průměrný věk 68 let), které užívaly 1,25 mg tibolonu (28/2249) v porovnání s placebem (13/2257). Většina (80%) cévních mozkových příhod měla ischemickou etiologii. Základní riziko cévní mozkové příhody je vysoce závislé na věku. Výskyt cévní mozkové příhody během 5 letého období je stanoven na 3 z 1000 žen ve věku 50 – 59 let a 11 z 1000 žen ve věku 60 –69 let. U žen užívajících tibolon po dobu 5 let lze toto předpokládat u 4 z 1000 žen ve věku 50 – 59 let a 13 žen z 1000 ve věku 60 – 69 let.

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny v souvislosti s léčbou estrogenem/progestagenem:- onemocnění žlučníku;- poruchy kůže a podkoží: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulární purpura;- pravděpodobnost demence ve věku nad 65 let (viz bod 4.4).

4.9. Předávkování

Akutní toxicita tibolonu u zvířat je velmi nízká. Proto se nepředpokládá výskyt toxických příznaků ani po užití několika tablet nebo tobolek najednou. V případě akutního předávkování se může vyskytnout nauzea, zvracení a u žen vaginální krvácení. Není známé žádné specifické antidotum. V případě potřeby je možno léčit symptomaticky.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: estrenové deriváty

ATC kód: G03CX01

Po perorálním podání je tibolon rychle metabolizován za vzniku tří sloučenin, které se podílejí na jeho farmakologickém účinku. Dva z těchto metabolitů (3α-OH-tibolon a 3β-OH-tibolon) mají účinky podobné účinkům estrogenů, zatímco třetí metabolit (Δ4-izomer tibolonu) má gestagenní účinky a účinky podobné účinkům androgenů.

Tibolon slouží k substituci snížené produkce estrogenů u žen po menopauze a zmírňuje příznaky menopauzy. Tibolon působí preventivně proti ztrátě kostní hmoty po menopauze či ovariektomii.

.Údaje z klinických studií s tibolonem:

Zmírnění příznaků deficitu estrogenů

Ke zmírnění příznaků menopauzy obvykle dochází během několika prvních týdnů léčby.

Ovlivnění endometria a krvácení

Byly hlášeny případy hyperplazie endometria a karcinomu endometria u pacientek léčených tibolonem (viz.bod 4.4 a 4.8).

Amenorhoea byla hlášena u 88% žen užívajících tibolon 2,5 mg po dobu 12 měsíců. Prudký vzestup vaginálního krvácení a/nebo špinění byl hlášen u 32,6% žen během prvních 3 měsíců léčby a u 11,6% žen po 11-12 měsících léčby.

Prevence osteoporózy

Deficit estrogenů v období menopauzy je spojen se zvýšeným obratem kostní hmoty a snížením kostní hmoty. Zdá se, že ochrana působí po dobu trvání hormonální substituční

léčby. Po vysazení hormonální substituční léčby dochází ke ztrátě kostní hmoty podobnou rychlostí jako u neléčených žen.

LIFT studie prokázala, že tibolon snižuje počet žen (průměrný věk 68 let) s novými

vertebrálními zlomeninami v porovnání s placebem během 3 let léčby (ITT: tibolon ku placebu odds ratio 0,57; 95% CI [0,42, 0,78]).

Po 2 letech léčby tibolonem (2,5 mg) došlo ke zvýšení kostní minerální denzity (BMD -bone mineral density) v kostech bederní páteře o 2,6 ± 3,8 %. Podíl žen, u kterých se hodnota BMD v bederní oblasti nezměnila nebo zvýšila, byl 76 %. Druhá studie tyto výsledky potvrdila.

Tibolon (2,5 mg) ovlivnil rovněž BMD kyčle. Jedna studie vykazovala po 2 letech zvýšení BMD v krčku femuru o 0,7 ± 3,9 % a v celé kyčli o 1,7 ± 3,0. Podíl žen, u kterých se hodnota BMD v oblasti kyčle při léčbě nezměnila nebo zvýšila, byl 72,5 %. Druhá studie vykazovala po 2 letech zvýšení BMD v krčku femuru o 1,3 ± 5,1 % a v celé kyčli o 2,9 ± 3,4. Podíl žen, u kterých se hodnota BMD v oblasti kyčle při léčbě nezměnila nebo zvýšila, byl 84,7 %.

Účinky na prsa

- U žen léčených tibolonem nebyla v klinických studiích zvýšena mamografická denzita ve

srovnání s placebem.

5.2. Farmakokinetické vlastnostiPo perorálním podání je tibolon rychle a vydatně absorbován. Z důvodu rychlého metabolismu je plazmatická hladina tibolonu velmi nízká. Plazmatická hladina Δ4-izomeru tibolonu je také velmi nízká. Proto nebylo možno stanovit některé farmakokinetické parametry. Vrcholy plazmatické hladiny 3α-OH a 3β-OH metabolitů jsou vyšší, ale k akumulaci nedochází.

Tabulka 2

Farmakokinetické parametry tibolonu (2,5 mg)

tibolon

SD MD

3α-OH metabolit

SD MD

3-OH metabolit

SD MD

Δ4-izomer

SD MD

Cmax (ng/ml)

1,37

1,72

14,23

14,15

3,43

3,75

0,47

0,43

Caverage

-

-

-

1,88

-

-

-

-

Tmax (h)

1,08

1,19

1,21

1,15

1,37

1,35

1,64

1,65

T1/2 (h)

-

-

5,78

7,71

5,87

-

-

-

Cmin (ng/ml)

-

-

-

0,23

-

-

-

-

AUC0-24(ng/ml.h)

-

-

53,23

44,73

16,23

9,20

-

-

SD (single dose) = jednorázové podání, MD (multiple dose) = opakované podání

Tibolon je vylučován převážně ve formě konjugovaných (většinou sulfátovaných) metabolitů. Část podané dávky je vyloučena močí, ale většina je eliminována stolicí.

Příjem jídla nemá na míru absorpce významný vliv.Bylo zjištěno, že farmakokinetické parametry tibolonu a jeho metabolitů nejsou závislé na funkci ledvin.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Ve studiích u zvířat vykazoval tibolon v důsledku svých hormonálních vlastností účinky potlačující fertilitu a embryotoxické účinky. U myší a laboratorních potkanů nebyl tibolon teratogenní. U králíků vykazoval teratogenní potenciál v dávkách blízkých dávkám vyvolávajícím potrat (viz bod 4.6). V podmínkách in vivo není tibolon genotoxický. Karcinogenní efekt byl pozorován u určitých kmenů

laboratorního potkana (jaterní tumory) a myši (tumory močového měchýře), klinický význam těchto zjištění je však nejistý.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látekMonohydrát laktosyBramborový škrob Askorbyl-palmitát (E 304)Magnesium-stearát

6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti2 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost baleníPVC/PVDC/Al blistrVelikost balení: 1x 28 tablet nebo 3 x 28 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňováníŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, k. s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

54/045/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.2.2006/ 29.10.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

15.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LADYBONtabletytibolonum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje tibolonum 2,5 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

28 tablet3x28 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, k. s., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg.č.: 54/045/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ladybon

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LADYBONtabletytibolonum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

logo ZENTIVA

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.