L-Carnitin "fresenius" 1 G

Kód 0007273 ( )
Registrační číslo 87/ 123/94-C
Název L-CARNITIN "FRESENIUS" 1 G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0007273 INJ SOL 5X5ML/1GM Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak L-CARNITIN "FRESENIUS" 1 G

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

L- Carnitin ,,Fresenius“ 1 g

injekční roztok levocarnitinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. -

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí , a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Jestliže se u Vás objeví nějaké vážné nežádoucí účinky, nebo zaznamenáte nějaké nežádoucí

účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g a k čemu se používá. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g používat. 3. Jak se L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g uchovávat 6. Další informace 1. CO JE L-CARNITIN ,,FRESENIUS“ 1 G A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Levokarnitin je potřebný pro normální využití tuku a pro energetický metabolizmus savců a lidí. Levokarnitin se získává jednak z potravy živočišného původu a jednak se tvoří v játrech a v ledvinách. Primární nedostatek karnitinu vzniká jako vrozená porucha jeho tvorby a/nebo příjmu do orgánů. Sekundární nedostatek karnitinu může vzniknout jeho zvýšenou potřebou a/nebo zvýšenou ztrátou při určitých poruchách metabolizmu (organická acidemie/acidurie) při chronické dialýze (čištění krve), celkové umělé výživě novorozenců, zvláště nedonošených stejně tak jako při dlouhodobé celkové umělé výživě u dospělých.

Nedostatek karnitinu může kromě jiného vést k poruchám metabolizmu stejně tak jako

k poruchám ukládání tuku v játrech a svalech s odpovídajícími funkčními omezeními, stejně, tak jako k poruše růstu a vývoje u dětí.

L-Carnitin ,,Fresenius“ 1g pomáhá - při primárním všeobecném nedostatku karnitinu

- při sekundárním všeobecném nedostatku karnitinu zvláště při:

určitých poruchách metabolizmu, léčbě kyselinou valproovou (léky proti epilepsii), při celkové umělé výživě novorozenců, obzvláště nedonošených, dlouho trvající celkové umělé výživě dospělých, trvající dialýze (čištění krve).

L-Carnitin ,,Fresenius“ 1g v injekční formě Vám bude podáván při akutním nedostatku

karnitinu např. tehdy pokud nejste schopni karnitin přijmout pitím v tekuté formě.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ AČNETE PŘÍPRAVEK L-CARNITIN ,,FRESENIUS“ 1 G POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g

- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na levokarnitin a/nebo na kteroukoli

pomocnou látku tohoto přípravku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g

- jestliže máte závažné poškození ledvin - jestliže užíváte léky na snížení hladiny tuků v krvi. Dávkování těchto léků Vám

musí upravit lékař.

Pro posouzení účinnosti Vám budou pravidelně kontrolovány plazmatické hladiny levokarnitinu, volných mastných kyselin a triglyceridů (krevních tuků). Při náhodném podání injekce do arterie může u Vás dojít k poškození tkáně.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte proto svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Působení léků ke snížení zvýšených hladin tuků v krvi může zesilovat účinek levokarnitinu. V případě, že jste léčen/a kyselinou valproovou, lékem proti epilepsii, může být potřeba karnitinu u Vás zvýšená. Při léčbě určitými léky proti AIDS a některými antibiotiky může být rovněž potřeba karnitinu u Vás zvýšená.

Užívání přípravku L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g s jídlem a pitím

Nežádoucí účinky nejsou známy. Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g nemá žádný vliv na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

3. JAK SE L-CARNITIN ,,FRESENIUS“ 1 G POUŽÍVÁ

Používejte přípravek L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování závisí na stávajícím nedostatku karnitinu. Pokud nestanoví lékař jinak, je

potřebné množství karnitinu stanoveno následovně

Dospělí: Obvykle 1-2 ampulky denně. Při trvalé dialýze (čištění krve) 1 – 2 ampulky po každé dialýze po dobu maximálně 1-2

měsíců. Udržovací dávky: cca l ampulka denně pokud je nutné 1-5 mg/kg tělesné hmotnosti po každé dialýze do žíly nebo 100-150 µmol/l jako přísada k dialyzačnímu roztoku.

Novorozenci, kojenci a děti: Obvykle 5-10 mg/kg tělesné hmotnosti za den. U pacientů se sníženou funkcí ledvin je dávka určená lékařem v případě nutnosti snížená. L-carnitin „Fresenius“ l g se podává jako pomalá injekce do žíly (1 ampulka déle než cca 5 minut) nebo jako přísada k určeným standardním roztokům. Doba podávání závisí na nedostatku karnitinu. Jestliže jste užil/a více přípravku L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g, než jste měl/a

Kromě nežádoucích účinků po vysokých dávkách uvedených pod bodem 4, nejsou žádné zprávy o možných příznacích onemocnění po předávkování. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g Nesmí Vám být podána dvojitá dávka za účelem nahrazení předchozí vynechané dávky. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g Nejsou známy žádné příznaky po vysazení tohoto přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek L-Carnitin ,,Fresenius“ 1 g nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U pacientů na dialýze (čištění krve) může dojít k neobvyklému zvýšení plazmatických hladin triglyceridů (krevních tuků) a při vysokých dávkách může dojít ke zvýšenému shlukování krevních destiček (agregace). Po vysokých dávkách injekcí do stejné žíly se objevila u jednotlivých případů přechodně bolest hlavy, pocit bezmocnosti a zhoršené vidění. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK L-CARNITIN ,,FRESENIUS“ 1 G UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti je určena posledním dnem příslušného měsíce. Nesmíte používat roztoky, které nejsou čiré a bezbarvé a u nichž je obal porušen. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6 . DALŠÍ INFORMACE Co přípravek L-Carnitin „Fresenius“ 1 g obsahuje - Léčivou látkou je levocarnitinum - Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková 10% a voda na injekci Jak přípravek L-Carnitin „Fresenius“ 1 g vypadá a co obsahuje toto balení

Balení přípravku L-Carnitin „Fresenius“ l g obsahuje 5 ampulek z bezbarvého skla , z nichž každá obsahuje 5 ml čirého bezbarvého injekčního roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.12. 2011 Uchopení OPC ampulky (one-point-cut)

Držte ampulku barevným označením směrem nahoru! Roztok, který se nachází v hrdle ampulky poklepáním nebo protřepáním nechte stéci dolů.

Držte ampulku barevným označením směrem nahoru! Hrdlo ampulky odlomte směrem dolů.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 7)

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU L-CARNITIN "FRESENIUS" 1 g Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 ml ampulka obsahuje: levocarnitinum

1,0 g

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace

Primární systémové deficience karnitinu

Sekundární systémové deficience karnitinu, zvláště při:

poruchách metabolizmu (acidemii/acidurii, renálním Fanconiho syndromu, léčbě valproáty), totální parenterální výživě novorozenců, zvláště nedonošených, dlouho trvající celkové parenterální výživě dospělých, chronické hemodialýze.

Použití při akutní léčbě deficience karnitinu nebo v případě, že parenterální výživa není možná nebo je kontraindikována. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování je závislé na stávajícím nedostatku karnitinu. Dospělí: Obvykle 1-2 g (15-30 mg/kg) za den. Při chronické hemodialýze 1-2 g (15-30 mg/kg) po dialýze nejdéle 1-2 měsíce, pak se přejde na udržovací dávku perorální 1 g/den a je-li to nutné, aplikuje se 1-5 mg/kg na konci dialýzy intravenózně nebo 100-150 µmol/l jako přísada k dialyzačnímu roztoku.

Strana 2 (celkem 7)

Novorozenci, kojenci a děti: Obvykle 5-10 mg/kg/den. U pacientů s omezenou funkcí ledvin je dávkování závislé na plazmatické koncentraci a je-li to nutné, jsou dávky redukovány (viz body 4.3 a 4.4). Způsob podání Přípravek se podává pomalu intravenózně (1 g cca 5 minut), nebo se přidává k běžným standardním roztokům (viz body 6.2 a 6.3). Doba používání Doba používání je závislá na stávajícím nedostatku karnitinu. 4.3 Kontraindikace Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Pozor při závažném poškození ledvin (GFR < 10 ml/min). U pacientů se závažným poškozením ledvin nebo u dialyzovaných pacientů s terminální ledvinnou insuficiencí se nedoporučuje podání vysokých dávek perorální formy levokarnitinu po delší dobu, z důvodu kumulace trimethylaminu a trimethylamin-N-oxidu (metabolitů, které se tvoří po perorálním podání) vzhledem k jejich nedostatečnému vylučování ledvinami. Tato skutečnost nevzniká po intravenózním podání. Kumulace trimethylaminu zvyšuje množství dusíkatých metabolitů, které musejí být odstraněny dialýzou. Kromě toho zvýšená hladina trimethylaminu je u dialyzovaných pacientů spojena z neurofyziologickým účinkem. Nedostatečná eliminace trimethylaminu může vést ke vzniku rybího zápachu. Pouze intravenózně podaný levokarnitin je vhodný k podání pro dialyzované pacienty s terminální ledvinnou insuficiencí. Při špatném intraarteriálním podání nelze vyloučit poškození tkáně.

Strana 3 (celkem 7)

K posouzení terapeutického účinku by se měl kromě plazmatických hladin levokarnitinu (zvláště při omezené funkci ledvin) kontrolovat obsah volných mastných kyselin, cholesterolu a triglyceridů. Dávkování hypolipidemických přípravků se má vhodně upravit. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Při současném podávání hypolipidemických přípravků je nutno dávat pozor na možnost současného účinku na plazmatické lipidy. U pacientů podstupujících léčbu kyselinou valproovou, u pacientů léčených analogy nukleosidů, didanosinem, zalcitabinem a staduvinem, tak jako u pacientů používajících antibiotika s kyselinou pivalinovou, jako je pivmecilinam může být požadavek na karnitin zvýšen. 4.6 Těhotenství a kojení Pro přípravek L-Carnitin „Fresenius“ 1 g nejsou dostupné žádné klinické údaje týkající se těhotných žen, a ani studie na zvířatech neukazují žádné přímé nebo nepřímé účinky poškození ve vztahu k těhotenství, na embryonální nebo fetální vývoj a ani postnatální vývoj (viz bod 5.3). V období těhotenství je nutno zvážit prospěšnost léčby přípravkem proti možnému riziku pro plod. Není známo, zda levokarnitin přestupuje do mateřského mléka. V průběhu kojení se má zvážit, zda terapeutický přínos léčby převažuje při odpovídajících indikacích možné riziko pro dítě. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Přípravek L-Carnitin „Fresenius“ 1 g nemá žádný vliv na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 4.8 Nežádoucí účinky Poruchy metabolizmu a výživy: U dialyzovaných pacientů může dojít k paradoxnímu zvýšení plazmatické hladiny triglyceridů. Poruchy krve a lymfatického systému: U dialyzovaných pacientů byla popsána zvýšená agregace trombocytů (při vysokých dávkách). Poruchy nervového systému: Po intravenózním podání vysokých dávek bolusových injekcí (6 g) byly velmi vzácně zaznamenány přechodné bolesti hlavy, pocit na omdlení a zhoršené vidění.

Strana 4 (celkem 7)

4.9 Předávkování Kromě popsaných nežádoucích účinků po vysokých dávkách nejsou zatím žádné příznaky předávkování známy. Léčba předávkování je symptomatická. Levokarnitin je dialyzovatelný. 5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Aminokyseliny a jejich deriváty ATC-kód: A16AA01 Levokarnitin je kvarterní amin (3-hydroxy-4 trimethylaminomáselné kyseliny), potřebný pro normální využití tuků a energetický metabolizmus savců a lidí. Umožňuje vstup mastných kyselin s dlouhým řetězcem do mitochondrií, kde probíhá jejich β-oxidace a jsou zdrojem energie. Levokarnitin se dostává do organizmu jednak s potravou živočišného původu, jednak je syntetizován v játrech a ledvinách z aminokyselin lysinu a methioninu. Primární nedostatek karnitinu vzniká jako vrozená porucha jeho biosyntézy a/nebo příjmu do orgánů. Při systémovém nedostatku jsou jeho koncentrace nízké v plazmě a ve tkáních, při myopatickém nedostatku jsou v plazmě jeho koncentrace normální a nízké v tkáních (hlavně v kosterním svalstvu). Sekundární systémový nedostatek karnitinu může vzniknout jeho zvýšenou potřebou a/nebo jeho zvýšenou ztrátou jako následek vrozených poruch metabolizmu (organická acidemie/acidurie), při chronické hemodialýze, totální parenterální výživě novorozenců, zvláště nedonošených, stejně tak i při dlouhodobé celkové parenterální výživě dospělých. Nedostatek karnitinu může zvyšovat plazmatickou koncentraci triglyceridů a volných mastných kyselin, redukovat ketogenezi a vést k ukládání tuků v játrech a svalech. Závažný chronický nedostatek karnitinu (převážně u primárního nedostatku karnitinu) může vést k následujícím příznakům: hypoglykemii, postupující myastenii, hypotonii, letargii, hepatomegalii, hepatální encefalopatii, hepatálnímu komatu, kardiomegalii, kongenitální srdeční insuficienci, k zástavě srdce, neurologickým poruchám, k poruchám růstu a vývinu dětí.

Strana 5 (celkem 7)

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Normální plazmatická hladina je v rozmezí 40-50 µmol/l, z čehož 80% je volného levokarnitinu, zbytek je esterifikovan. Nejvyšší koncentrace se nachází v tkáni nadledvinek, srdce, v kosterní svalovině, tukové tkáni a játrech. Levokarnitin po i.v. aplikaci se vyloučí ledvinami převážně v nezměněné formě během 24 hodin . 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje studií farmakologické bezpečnosti, chronické toxicity, genotoxicity a reprodukční toxicity L-karnitinu neukazují žádné speciální riziko použití u lidí. Toxicita u perorální dávky, která vysoce překračovala dávky levokarnitinu pro člověka, se projevovala u potkanů a psů průjmem. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Kyselina chlorovodíková 10%, voda na injekci 6.2 Inkompatibility Kompatibilní je s fyziologickým roztokem, Ringerovým roztokem a 5% roztokem glukózy. Směs s jinými standardními roztoky je možná pouze po předběžném stanovení bezpečné kompatibility. 6.3 Doba použitelnosti Originální balení: 5 let Doba použitelnosti po prvním otevření: L-carnitin „Fresenius“ 1 g– otevřené ampulky se musí okamžitě spotřebovat. Nepoužité množství se musí odborně zlikvidovat. Doba použitelnosti po smísení s jinými léčivými přípravky:

Strana 6 (celkem 7)

Přidání přípravku L-carnitin „Fresenius“ 1 g ke standardnímu roztoku se musí provádět za aseptických podmínek těsně před podáním. Při vzniklé změně (např. zabarvení, zakalení nebo při vzniku sraženiny) je nutné směs znehodnotit. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C, ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 6.5 Druh obalu a velikost balení Ampulky z bezbarvého skla s 5 ml roztoku, krabička. Velikost balení: 5 x 5 ml Ne vždy všechny velikosti balení jsou na trhu. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Odlamovací ampulky- není třeba pilovat Uchopení OPC ampulky (one-point-cut)

Držte ampulku barevným označením směrem nahoru! Roztok, který se nachází v hrdle ampulky poklepáním nebo protřepáním nechte stéci dolů.

Držte ampulku barevným označením směrem nahoru! Hrdlo ampulky odlomte směrem dolů. Používejte pouze čiré, bezbarvé roztoky v nepoškozeném obalu. K jednorázovému použití. Zbylé roztoky se musí odborně znehodnotit.

Strana 7 (celkem 7)

Zbylé roztoky a použitý materiál se musí odborně znehodnotit podle místních požadavků. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko. 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 87/123/94-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 9.2.1994 / 28.12. 2011 10. DATUM REVIZE TEXTU 28.12.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

L-carnitin „Fresenius“ 1 g injekční roztok levocarnitinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: levocarnitinum 1,0 g v 5 ml injekčního roztoku 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: kyselina chlorovodíková 10%, voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok 5 x 5 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pouze k jednorázovému použití. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze čiré, bezbarvé roztoky v neporušeném balení. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

2

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékarny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 87/123/94-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neuplatňuje se – zdůvodnění přijato.

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU ampulka (5 ml)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

L-carnitin „Fresenius“ 1 g injekční roztok levocarnitinum 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml 6.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.