Kyselina Ibandronová Helm 50 Mg Potahované Tablety

Kód 0199583 ( )
Registrační číslo 87/ 038/12-C
Název KYSELINA IBANDRONOVÁ HELM 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace HELM AG, Hamburg, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0199583 POR TBL FLM 28X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0166708 POR TBL FLM 28X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0199584 POR TBL FLM 28X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0166709 POR TBL FLM 28X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0199585 POR TBL FLM 84X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0166710 POR TBL FLM 84X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0166711 POR TBL FLM 84X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0199586 POR TBL FLM 84X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak KYSELINA IBANDRONOVÁ HELM 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls265683/2012

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Kyselina ibandronová Helm 50 mg potahované tablety

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Kyselina ibandronová Helm a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kyselina ibandronová Helm užívat 3. Jak se přípravek Kyselina ibandronová Helm užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Kyselina ibandronová Helm uchovávat 6. Další informace 1.

CO JE PŘÍPRAVEK KYSELINA IBANDRONOVÁ HELM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Kyselina ibandronová Helm obsahuje léčivou látku kyselinu ibandronovou. Ta patří do skupiny léků nazývaných bisfosfonáty. Přípravek Kyselina ibandronová Helm je indikován u dospělých pacientů a předepisuje se při rakovině prsu, která se šíří do kostí (tzv. kostní „metastázy“). •

Napomáhá předcházet vzniku kostních zlomenin (fraktur).

Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický zákrok

nebo radioterapii. Přípravek Kyselina ibandronová Helm snižuje množství vápníku, které se ztrácí z kostí, a tím zamezuje oslabování kostí. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KYSELINA IBANDRONOVÁ HELM UŽÍVAT

Během léčby se mohou provádět krevní testy, aby se zajistilo, že dostáváte správnou dávku přípravku Kyselina ibandronová Helm. Jste-li v léčení u zubařního lékaře nebo máte před sebou stomatologickou operaci, sdělte svému zubnímu lékaři, že berete Kyselina ibandronová Helm. Neužívejte přípravek Kyselina ibandronová Helm:

jste-li alergičtí (přecitlivělí) na kyselinu ibandronovou nebo na některou pomocnou látku přípravku; máte-li nějaké problémy s jícnem ,jako je zúžení nebo potíže s polykáním; nevydržíte-li stát nebo sedět vzpřímeně po dobu nejméně jedné hodiny (60 minut); jestliže máte nebo jste měli v minulosti nízkou hladinu vápníku. Prosím poraďte se se svým lékařem.

Kyselina ibandronová Helm nemají užívat děti a mladiství. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při užívání přípravku Kyselina ibandronová Helm jestliže víte nebo si myslíte, že byste:

mohli být přecitlivělí na jiné bisfosfonáty; měli jiné poruchy metabolizmu minerálů (např. nedostatek vitaminu D); měli středně závažné poruchy činnosti ledvin (clearance kreatininu ≥ 30 a < 50 ml/min) nebo závažné

ledvinové onemocnění (ledvinovou nedostatečnost, tj. clearance kreatininu <30 ml/min);

nebo když:

máte problémy s polykáním nebo trávením; současně užíváte nesteroidální protizánětlivé léky (NSAIDs);

protože oba typy léčivých přípravků (NSAIDs a bisfosfonáty) mohou dráždit žaludek a střeva. Dráždění, zánět nebo vředy na jícnu se mohou často vyskytnout s příznaky silné bolesti na prsou, silné bolesti po spolknutí potravy a/nebo nápoje, závažným pocitem na zvracení nebo zvracením, zejména když nevypijete celou sklenici čisté vody a/nebo si lehnete během jedné hodiny po požití přípravku Kyselina ibandronová Helm. Vyskytnou-li se tyto příznaky, přestaňte užívat přípravek Kyselina ibandronová Helm a oznamte to ihned svému lékaři. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že přípravek Kyselina ibandronová Helm může ovlivňovat způsob, jakým některé další léky účinkují a naopak některé jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje přípravek Kyselina ibandronová Helm. Zejména sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte jakýkoli z následujících léků:

potravinové doplňky obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník; nesteroidní protizánětlivé léčivé látky nazývané „NSAID“, jako jsou kyselina acetylsalicylová,

ibuprofen nebo naproxen. To je proto, že NSAID i přípravek Kyselina ibandronová Helm mohou dráždit žaludek a střevo;

určitý typ injekčního antibiotika nazývaného „aminoglykosid“, jako je např. gentamicin. To je proto,

že aminoglykosidy i přípravek Kyselina ibandronová Helm mohou snižovat množství vápníku v krvi.

Musí se rovněž dát pozor na možný současný výskyt hypomagnesemie (snížená hladina hořčíku).

Nebylo pozorováno vzájemné ovlivnění, když kyselina ibandronová byla podána současně s tamoxifenem nebo melfalanem/prednisolonem. Při podání s antagonisty H2 nebo jinými látkami snižujícími žaludeční kyselost může být vstřebávání

přípravku Kyselina ibandronová Helm mírně zvýšeno, ale není třeba upravovat dávkování. Po užití tablety přípravku Kyselina ibandronová Helm počkejte nejméně 30 minut, než si vezmete další lék toho dne, včetně tablet povzbuzujících trávení, tablet vápníku a vitaminů. Užívání přípravku Kyselina ibandronová Helm s jídlem a pitím Tablety přípravku Kyselina ibandronová Helm se mají brát po nočním hladovění (nejméně 6 hodin) a před prvním denním jídlem nebo napitím. Ostatní léčiva a doplňky (včetně vápníku) se rovněž nesmí brát před tabletami Kyselina ibandronová Helm. S hladověním se pokračuje nejméně dalších 30 minut po požití tablety a rovněž se neberou ostatní léčiva a potravinové doplňky. Čistá voda se může pít kdykoliv během podávání přípravku Kyselina ibandronová Helm. Těhotenství a kojení berte přípravek Kyselina ibandronová Helm, jste-li těhotná nebo kojíte-li dítě. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Účinek přípravku Kyselina ibandronová Helm na schopnost řídit a ovládat stroje nebyl studován.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK KYSELINA IBANDRONOVÁ HELM UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Kyselina ibandronová Helm přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku Kyselina ibandronová Helm je jedna tableta denně. Máte-li potíže s ledvinami, může vám lékař snížit dávku na jednu tabletu každý druhý den v případě středně závažného postižení ledvin nebo jednu tabletu týdně v případě vážného ledvinového onemocnění. Za účelem snížení možného podráždění je důležité, abyste se řídili podle níže uvedených pokynů:

NEŽ si vezmete první jídlo dne, nápoj nebo jiný léčivý přípravek, vezměte si svou tabletu přípravku

Kyselina ibandronová Helm spolu s plnou sklenicí čisté vody (asi 200 ml). Nezapíjejte tabletu žádným jiným nápojem kromě čisté vody.

Spolkněte tabletu celou. Nekousejte ji, necucejte ji, nedrťte ji, ani ji nenechejte rozplynout v ústech. Po požití tablety přípravku Kyselina ibandronová Helm počkejte alespoň 30 minut, než se poprvé

najíte, napijete nebo si vezmete jiné léčivo.

Polykejte tablety přípravku Kyselina ibandronová Helm ve vzpřímené poloze (vsedě nebo vestoje) a

zůstaňte tak vzpřímeni následující hodinu (60 minut) po požití tablety. Nezůstanete-li vzpřímeni (vsedě nebo vestoje), může část přípravku vniknout zpět do jícnu.

Je důležité, abyste pokračovali v užívání přípravku Kyselina ibandronová Helm tak dlouho, jak vám

lékař přípravek předepíše. Kyselina ibandronová Helm vám může s vaším stavem pomoci, jen když pokračujete v užívání tablet.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kyselina ibandronová Helm, než jste měl(a) Vezmete-li si omylem více tablet, vypijte plnou sklenici mléka a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Nenuťte se sami k zvracení, ani si nelehejte. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kyselina ibandronová Helm Neberte si dvojitou dávku, abyste nahradili zapomenutou. Vraťte se následujícího dne k jedné tabletě za den jako obvykle. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kyselina ibandronová Helm nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první, podle následujících konvencí: velmi časté (postihují více než 1 osobu z 10) časté (postihují méně než 1 osobu z 10) méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100) vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1 000) velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000) není známo (z dostupných údajů nelze určit) Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Kyselina ibandronová Helm užívat a okamžitě vyhledejte lékaře – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na tento lék.

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti.

prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, pocit na zvracení nebo zvracení. To mohou být příznaky problémů s jícnem.

prudká bolest žaludku, zvracení s možnou příměsí krve. To mohou být příznaky žaludečního vředu, který krvácí, nebo zánětu žaludeční sliznice (gastritida).

bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Další možné nežádoucí účinky Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

pocit únavy

bolest žaludku, porucha trávení

pocit na zvracení nebo zánět jícnu (pálení žáhy)

nízká hladina vápníku v krvi

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)

bolest na hrudi

svědění nebo brnění kůže (parestezie)

příznaky podobné chřipce, celkový pocit nevolnosti nebo bolesti

sucho v ústech, zvláštní pachuť v ústech nebo potíže s polykáním

anémie

vysoká hladina močoviny nebo vysoká hladina hormonů příštitných tělísek v krvi

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000) •

bolest nebo zánět oka

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000)

postižení čelisti, tzv. „osteonekróza čelisti“

Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti. Jestliže se některý z nežádoucích účinků stane závažným, nebo když si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků neuvedených v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK KYSELINA IBANDRONOVÁ HELM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Kyselina ibandronová Helm nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Kyselina ibandronová Helm obsahuje Léčivou látkou je kyselina ibandronová. Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg kyseliny ibandronové (jako 56,25 mg monohydrátu natrium-ibandronátu). Pomocnými látkami jsou: jádro tablety: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, granulovaná

mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, natrium-stearyl- fumarát.

Potahová vrstva tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400. Jak přípravek Kyselina ibandronová Helm vypadá a co obsahuje toto balení Potahované tablety jsou podlouhlého tvaru, bílé až téměř bílé barvy, s vyraženým “Iba” na jedné straně a “50” na druhé. Jsou dodávány v balení po 28 nebo 84 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Helm AG Nordkanalstrasse 28 20097 Hamburg Německo Výrobce Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A. São Martinho do Bispo 3045-016 Coimbra Portugalsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Maďarsko: Ibandronsav Helm 50 mg filmtabletta Německo: Ibandronsäure Helm 50 mg Filmtabletten Slovenská republika: Kyselina ibandrónová Helm 50 mg filmom obalené tablety Slovinsko: Ibandronska kislina Helm 50 mg filmsko obložene tablete Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls265683/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Kyselina ibandronová Helm 50 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (jako natrii ibandronas monohydricus). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Bílé až téměř bílé potahované tablety podlouhlého tvaru s vyraženým nápisem "Iba" na jedné straně a "50" na druhé straně. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Přípravek Kyselina ibandronová 50 mg Helm je indikován u pacientů k prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování Z důvodů bezpečnosti a účinnosti se Kyselina ibandronová Helm nemá používat u dětí mladších 18 let. Způsob podání Léčba přípravkem Kyselina ibandronová Helm má být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou onkologického onemocnění. K perorálnímu podání. Doporučená dávka je jedna 50 mg potahovaná tableta denně. Tablety přípravku Kyselina ibandronová Helm je nutné užívat po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a před prvním denním jídlem nebo nápojem. Před užitím tablet Kyselina ibandronová Helm také nelze užívat žádné další léčivé přípravky a potravinové doplňky (včetně vápníku). Po požití tablety je třeba zůstat nalačno ještě dalších 30 minut. Kdykoliv v průběhu léčby tabletami Kyselina ibandronová Helm je možné pít čistou vodu. -

Tablety je nutné spolknout celé a zapít plnou sklenicí čisté vody (180 až 240 ml), pacient přitom musí sedět nebo stát ve vzpřímené poloze.

-

Po dobu 60 minut po požití přípravku Kyselina ibandronová Helm nesmějí pacienti ulehnout.

-

Pacienti nesmějí tablety žvýkat, cucat nebo drtit z důvodu rizika vzniku vředů v orofaryngeální oblasti.

-

Přípravek Kyselina ibandronová Helm lze zapíjet jedině čistou vodou. Zde je nutné upozornit, že některé minerální vody mohou obsahovat vyšší koncentrace vápníku, a proto nesmí být používány.

Pacienti s poruchou jaterních funkcí Úprava dávkování není nutná (viz bod 5.2). Pacienti s poruchou renálních funkcí U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin, (CLcr ≥50 and <80 ml/min), není nutné upravovat dávkování. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥30 a <50 ml/min) je doporučena úprava dávkování na jednu 50 mg potahovanou tabletu každý druhý den (viz bod 5.2). U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr <30 ml/min) je doporučená dávka jedna 50 mg potahovaná tableta jednou týdně. Viz pokyny k dávkování výše. Starší pacienti Úprava dávkování není nutná. 4.3 Kontraindikace -

Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

-

Hypokalcemie

-

Abnormality funkce jícnu, které zpomalují jeho vyprázdňování, jako je zúžení nebo achalázie

-

Neschopnost stát nebo zpříma sedět po dobu alespoň 60 minut po požití tablety

-

Viz bod 4.4

Přípravek Kyselina ibandronová Helm je u dětí kontraindikován. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Opatrnost se doporučuje u pacientů se známou hypersenzitivitou na jiné bisfosfonáty. Pacienti s poruchami kostního a minerálového metabolismu Před zahájením léčby Kyselina ibandronová Helm je vhodné účinně léčit hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálového metabolismu. U všech pacientů je důležitý dostatečný přísun vápníku a vitamínu D. V případě jejich nedostatečného přísunu ve stravě mají pacienti dostávat doplňky vápníku a/nebo vitaminu D. Drážděnív gastrointestinálního ústrojí Perorálně podávané bisfosfonáty mohou vyvolat lokální podráždění sliznic horního gastrointestinálního traktu. Vzhledem k těmto možným dráždivým účinkům a vzhledem k možnému zhoršení primárního onemocnění je nutné postupovat opatrně, pokud se Kyselina ibandronová Helm podává pacientům s aktivním onemocněním horního gastrointestinálního traktu (např. známý Barrettův jícen, dysfagie, jiné onemocnění jícnu, gastritida, duodenitida nebo vředy). U pacientů, kterým jsou podávány perorální bisfosfonáty, byly hlášeny nežádoucí účinky jako ezofagitida, vředy a eroze jícnu, které byly v některých případech závažné a vyžadovaly hospitalizaci; zřídka byly spojené s krvácením nebo po nich došlo ke zúžení nebo perforaci jícnu. Riziko závažných nežádoucích účinků jícnu se jeví vyšší u pacientů, kteří nedodržují pokyny o dávkování, a/nebo kteří nadále užívají perorálně bisfosfonáty poté, co se u nich rozvinuly příznaky poukazující na podráždění jícnu. Pacienti mají věnovat zvýšenou pozornost pokynům o dávkování a mají být schopni je dodržovat (viz bod 4.2). Lékaři si mají všímat jakýchkoli projevů nebo příznaků signalizujících možnou reakci jícnu a pacienty případně upozornit, aby přestali užívat Kyselina ibandronová Helm a vyhledali lékařskou pomoc v případě, že se u nich rozvine dysfagie, odynofagie, bolest za hrudní kostí nebo se objeví nově vzniklé pálení žáhy, nebo se tento příznak zhoršuje. Zatímco v kontrolovaných klinických studiích nebylo pozorováno zvýšené riziko, při perorálním podávání bisfosfonátů po jejich uvedení na trh byly hlášeny případy žaludečních a dvanáctníkových vředů, z nichž některé byly závažné a spojené s komplikacemi.

Vzhledem k tomu, že sliznici gastrointestinálního traktu mohou také podráždit nesteroidní antirevmatika (NSAIDS), je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jejich užívání současně s přípravkem Kyselina ibandronová Helm. Renální funkce Klinické studie neprokázaly, že by při dlouhodobé léčbě přípravkem Kyselina ibandronová Helm docházelo ke zhoršení renálních funkcí. Nicméně se doporučuje na základě zhodnocení klinického stavu každého pacienta sledovat při léčbě přípravkem Kyselina ibandronová Helm renální funkce, hladinu vápníku, fosfátu a hořčíku v séru. Osteonekróza čelisti U pacientů s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnozí z těchto pacientů byli také léčeni chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientů s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně. Před vlastním zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientů se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů. Pokud je to u těchto pacientů možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zákroky. U pacientů, u kterých dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by stomatologická operace mohla vést ke zhoršení stavu. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každého pacienta ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu. Atypické zlomeniny femuru V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta. Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Interakce mezi léky a potravinami Výrobky s obsahem vápníku a dalších vícemocných kationtů (jako je hliník, hořčík nebo železo), včetně mléka a jiných potravin, mohou narušovat vstřebávání kyseliny ibandronové. Proto je nutné počkat s požíváním těchto výrobků a jídla nejméně 30 minut po perorálním užití léku. Biologická dostupnost kyseliny ibandronové se snižuje přibližně o 75 %, pokud se podávají 2 hodiny po běžném jídle. Proto se doporučuje užívat tablety po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a pacienti mají zůstat nalačno nejméně 30 minut po užití léku (viz bod 4.2).

Interakce s jinými léky Při souběžném podání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem nebyly pozorovány žádné interakce. Další studie lékových interakcí u žen po menopauze prokázaly, že při souběžném podání tamoxifenu nebo hormonální substituční léčby (estrogenu) nevznikají žádné interakce. U zdravých mužských dobrovolníků a žen po menopauze vedlo intravenózní podání ranitidinu ke zvýšení biologické dostupnosti kyseliny ibandronové o přibližně 20 % (což je v mezích běžného rozptylu biologické dostupnosti kyseliny ibandronové), patrně v důsledku snížené kyselosti žaludečního obsahu. Při souběžném podání kyseliny ibandronové a antagonistů H2 receptorů nebo jiných léků, které zvyšují pH

žaludečního obsahu, není nutné upravovat dávkování. Ve vztahu k průniku do tkání se nepředpokládají žádné klinicky významné lékové interakce. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze renální sekrecí a neprochází žádnou metabolickou přeměnou. Sekreční dráha se nepřekrývá se žádným ze známých kyselých nebo zásaditých transportních systémů, které se podílejí na vylučování jiných léčivých látek. Kyselina ibandronová dále neinhibuje hlavní lidské hepatické izoenzymy P450 a neindukuje systém hepatického cytochromu P 450 u potkanů. Vazba na plazmatické bílkoviny je po podání terapeutických dávek nízká, a proto se nepředpokládá, že by kyselina ibandronová vytěsňovala jiné léčivé látky. Zvýšená opatrnost se doporučuje při podávání bisfosfonátů souběžně s aminoglykosidy, neboť obě látky snižují koncentraci vápníku v séru na delší dobu. Je třeba také věnovat pozornost možnému rozvoji souběžné hypomagnesemie. V klinických studiích byla kyselina ibandronovápodávána souběžně s běžně užívanými antineoplastiky, diuretiky, antibiotiky a analgetiky bez klinických projevů interakce. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství O podávání kyseliny ibandronové těhotným ženám nejsou k dispozici potřebné údaje. Studie u potkanů prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko u lidí není známo. Proto nemá být přípravek Kyselina ibandronová Helm těhotným ženám podáván. Kojení Není známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie u kojících samic potkanů prokázaly po nitrožilním podání kyseliny ibandronové přítomnost její nízké koncentrace v mléce. Kojícím ženám nemá být přípravek Kyselina ibandronová Helm podáván. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie sledující možnost ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny. 4.8 Nežádoucí účinky Bezpečnostní profil přípravku Kyselina ibandronová Helm je definován na základě kontrolovaných klinických studií, při schválené indikaci pro perorální podání acidum ibandronicum v doporučené dávce a na základě zkušeností získaných po uvedení přípravku na trh. Ve sloučené databázi ze dvou klíčových klinických studií fáze III (286 pacientů léčených kyselinou ibandronovou 50 mg) se u 27 % pacientů vyskytly nežádoucí účinky v možné nebo pravděpodobné souvislosti s kyselinou ibandronovou. Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první, podle následujících konvencí: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10

000 až <1/1 000), a velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V tabulce 1 jsou uvedeny nežádoucí účinky. Tabulka 1 Nežádoucí účinky hlášené pro perorální podání přípravku Kyselina ibandronová Helm

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy krve a lymfatického systému

Anémie

Poruchy metabolismu a výživy

Hypokalcemie

Poruchy nervového systému

Parestézie, dysgeuzie (poruchy chuti)

Poruchy oka

Zánět oka†**

Gastrointestinální poruchy

Ezofagitida, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea

Krvácení, duodenální vřed, gastritida, dysfagie, bolesti břicha, sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů)†

Osteonekróza čelisti†**

Poruchy ledvin a močových cest

Azotemie (uremie)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie

Bolesti na hrudi, onemocnění podobné chřipce, malátnost, bolest

Vyšetření

Zvýšená koncentrace parathormonu v krvi

** Viz další informace níže † Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Osteonekróza čelisti Osteonekróza čelisti byla hlášena u pacientů léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojována s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4). Zánět oka Při podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny

ibandronové nebylo ukončeno. 4.9 Předávkování Nebyl hlášen žádný případ předávkování. O léčbě v případě předávkování kyselinou ibandronovou nejsou k dispozici žádné specifické údaje. Požití nadměrného množství přípravku ústy však může vést k poškození horní části trávicí trubice, mimo jiné k podráždění žaludku, pálení žáhy, zánětu jícnu a zánětu žaludku nebo vzniku vředu. K vyvázaní kyseliny ibandronové je vhodné podat mléko nebo antacida. Vzhledem k riziku podráždění jícnu se nedoporučuje vyvolávat zvracení a pacienti mají zůstat ve vzpřímené poloze. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: bisfosfonáty; ATC kód: M05BA06 Kyselina ibandronová patří do skupiny bisfosfonátových sloučenin, které mají specifický účinek na kosti. Její selektivní působení na kostní tkáň je založeno na vysoké afinitě bisfosfonátů ke kostním minerálům. Bisfosfonáty inhibují aktivitu osteoklastů, ale přesný mechanizmus není dosud znám. In vivo kyselina ibandronová zabraňuje experimentálně způsobené destrukci kostí, která byla navozena přerušením funkcí gonád, retinoidy, nádory nebo extrakty z nádorů. Potlačení endogenní resorpce kostí bylo dokumentováno studiemi kinetiky 45Ca a uvolněním radioaktivního tetracyklinu předtím zabudovaného do kostní tkáně. V dávkách, které byly zřetelně vyšší než je farmakologicky účinná dávka, neměla kyselina ibandronová žádný účinek na mineralizaci kostí. Pro resorpci kosti při malignitě je typická nadměrná resorpce, která není vyrovnána odpovídající novotvorbou kosti. Kyselina ibandronová selektivně inhibuje aktivitu osteoklastů, což vede ke zpomalení kostní resorpce, a tím ke sníženému výskytu kostních komplikací u maligních onemocnění. Klinické studie u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami ukázaly, že zde existuje na dávce závislý inhibiční účinek na osteolýzu kosti, který lze hodnotit markery kostní resorpce a na dávce závislý účinek na kostní příhody. Prevence kostních komplikací u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami při podání kyseliny ibandronové 50 mg tablety byla hodnocena ve dvou randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III, které trvaly 96 týdnů. Pacienti s karcinomem prsu a radiologicky potvrzenými kostními metastázami byli randomizováni do skupin léčených placebem (277 pacientů) nebo 50 mg kyseliny ibandronové (287 pacientů). Výsledky těchto studií jsou shrnuty níže. Primární výsledný ukazatel účinnosti Primárním výsledným ukazatelem účinnosti v klinických studiích byla doba do objevení se kostní komplikace (SMPR). Jednalo se o sloučený výsledný ukazatel, do kterého patřily následující kostní komplikace (SREs): -

ozařování kosti z indikace léčby zlomeniny nebo hrozící zlomeniny

-

chirurgická léčba zlomeniny

-

zlomeniny obratlů

-

nevertebrální zlomeniny.

Analýza SMPR byla korigovaná časem a zohledňovala skutečnost, že jedna nebo více příhod, které se staly v odstupu méně než 12 týdnů, mohou navzájem souviset. Vícečetné příhody jsou tedy pro účely analýzy započítány pouze jednou za každé 12týdenní období. Sloučené údaje z těchto studií ukázaly významný přínos léčby kyselinou ibandronovou 50 mg p.o. oproti placebu z hlediska snížení počtu SREs při

hodnocení parametru SMPR (p = 0,041). Také bylo zjištěno 38 % snížení rizika rozvoje SREs u pacientů léčených kyselinou ibandronovou ve srovnání s placebem (relativní riziko 0,62, p=0,003). Výsledky hodnocení účinnosti jsou shrnuty v tabulce 2. Tabulka 2 Výsledky hodnocení účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s kostními metastázami)

Všechny kostní komplikace (SREs)

Placebo

n=277

Kyselina ibandronová

50 mg; n=287

Hodnota p

SMPR (na jednoho pacienta a rok)

1,15

0,99

p=0,041

Relativní riziko SRE

-

0,62

p=0,003

Sekundární výsledné ukazatele účinnosti Při léčbě kyselinou ibandronovou 50 mg bylo ve srovnání s placebem zjištěno statisticky významné zlepšení skóre bolesti kostí. Stupeň zmírnění bolesti byl po celou dobu trvání studie setrvale pod úrovní při zahájení studie a byl provázen při srovnání s placebem významným snížením spotřeby analgetik. Zhoršení stavu funkční výkonnosti dle WHO a hodnocení kvality života bylo ve skupině léčené kyselinou ibandronovou menší než ve skupině léčené placebem. Koncentrace markerů kostní resorpce CTx (C- terminální telopeptid uvolňovaný z kolagenu I typu) v moči se ve skupině léčené kyselinou ibandronovou ve srovnání s placebem významně snížila. Tento pokles koncentrace CTx v moči významně koreloval s primárním výsledným parametrem účinnosti na SMPR (Kendall-tau-b (p<0,001)). Shrnutí sekundárních výsledných parametrů je uvedeno v tabulce 3. Tabulka 3 Sekundární výsledné parametry účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s kostními

metastázami)

Placebo

n=277

kyselina ibandronová

50 mg; n=287

Hodnota p

Bolesti kostí *

0,20

-0,10

p=0,001

Potřeba analgetik *

0,85

0,60

p=0,019

Kvalita života *

-26,8

-8,3

p=0,032

Skóre stavu funkční

výkonnosti dle WHO *

0,54

0,33

p=0,008

CTx v moči **

10,95

-77,32

p=0,001

* Průměrná změna od vstupního vyšetření do posledního hodnocení ** Medián změny od vstupního vyšetření do posledního hodnocení

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Vstřebávání Vstřebávání kyseliny ibandronové v horní části trávicí trubice je po perorálním podání rychlé. Vrcholové plazmatické koncentrace bylo dosaženo za 0,5 až 2 hodiny (medián 1 hodina) ve stavu nalačno a absolutní biologická dostupnost byla kolem 0,6 %. Rozsah vstřebávání je zhoršen, pokud je lék podán s jídlem nebo nápojem (kromě čisté vody). Při podání se standardní snídaní se ve srovnání s podáním nalačno snižuje biologická dostupnost přibližně o 90 %. Při užití 30 minut před jídlem klesá biologická dostupnost přibližně o 30 %. Při užití kyseliny ibandronové 60 minut před jídlem není patrné snížení biologické dostupnosti. Biologická dostupnost klesá přibližně o 75 %, pokud se tablety kyseliny ibandronové užívají za 2 hodiny po standardním jídle. Proto se doporučuje užívat tablety po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a pacienti mají zůstat nalačno nejméně 30 minut po užití léku (viz bod 4.2). Distribuce Po iniciální systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže na kostní tkáň nebo se vylučuje do moči. U lidí je účinný terminální distribuční objem nejméně 90 litrů a množství léčivé látky, které se dostane do kosti se odhaduje na 40-50 % množství, které se dostane do krevního oběhu. Vazba na bílkoviny lidské plazmy je v terapeutických koncentracích přibližně 87 %, a tak nejsou lékové interakce v důsledku vytěsňování z této vazby pravděpodobné.

Metabolismu Žádné důkazy nenasvědčují tomu, že by u zvířat nebo lidí podléhala kyselina ibandronová metabolické přeměně. Vylučování Vstřebaná frakce kyseliny ibandronové se z oběhu vychytává v kostech (přibližně 40 – 50 %) a zbytek se v nezměněné podobě vylučuje ledvinami. Nevstřebaná frakce kyseliny ibandronové se v nezměněné podobě vyloučí stolicí. Rozpětí zjištěných poločasů je široké a závisí na dávce a citlivosti zvolené vyšetřovací metody, ale patrný terminální poločas se pohybuje v rozpětí 10 až 60 hodin. Časné plazmatické koncentrace však klesají rychle a dosahují 10 % maximální koncentrace za 3 a 8 hodin po nitrožilním respektive perorálním podání. Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká s průměrnou hodnotou v rozpětí 84 -160 ml/min. Renální clearance (přibližně 60 ml/min u zdravých žen po menopauze) tvoří 50 – 60 % celkové clearance a souvisí s clearance kreatininu. Rozdíl mezi patrnou celkovou a renální clearance odpovídá stupni vychytání látky v kosti. Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů Pohlaví Biologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen podobné. Rasa Žádné důkazy nenasvědčují tomu, že chování kyseliny ibandronové v organismu by bylo odlišné u různých etnických skupin bělochů a Asiatů. U pacientů afroamerického původu je k dispozici pouze velmi malé množství údajů. Pacienti s onemocněním ledvin U pacientů s různými stupni poruch funkce ledvin je expozice kyselině ibandronové úměrná clearance kreatininu (CLcr). U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr ≤ 30 ml/min) léčených perorálně podávanou kyselinou ibandronovou v dávce 10 mg denně po dobu 21 dnů byly zjištěny 2-3 násobně vyšší koncentrace v plazmě oproti pacientům s normální funkcí ledvin (CLcr ≥ 80 ml/min). Celková clearance kyseliny ibandronové u osob s těžkou poruchou funkce ledvin klesla na 44 ml/min v porovnání se 129 ml/min u jedinců s normální funkcí ledvin. U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥ 50 a < 80 ml/min) není nutné upravit dávkování.U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min) se doporučuje dávku upravit (viz bod 4.2). Pacienti s onemocněním jater U pacientů s poškozením funkce jater nejsou pro kyselinu ibandronovou k dispozici žádné farmakokinetické údaje. Játra se na clearance kyseliny ibandronové zásadním způsobem nepodílejí, neboť tato kyselina se nemetabolizuje, nýbrž se vylučuje ledvinami a vychytává se v kosti. Proto u nemocných s porušenou funkcí jater není úprava dávkování nutná. Kromě toho je vazba kyseliny ibandronové v terapeutických koncentracích na plazmatické bílkoviny přibližně 87 %, takže hypoproteinemie v případě těžkého poškození funkce jater pravděpodobně nepovede k významnému zvýšení volné frakce kyseliny ibandronové v plazmě. Starší pacienti Ve víceproměnné analýze nebyl věk mezi nezávislými faktory, které ovlivňovaly hodnocené farmakokinetické parametry. Vzhledem k tomu, že s narůstajícím věkem dochází ke zhoršování renálních funkcí, je tento faktor třeba vzít v úvahu (viz bod poškození ledvin). Pediatrická populace U osob mladších 18 let nejsou pro použití kyseliny ibandronové k dispozici žádné údaje.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozice u člověka, což svědčí o malém významu při použití. Podobně jako u ostatních bisfosfonátů bylo prokázáno, že primárním orgánem systémové toxicity jsou ledviny. Mutagenita/karcinogenita: Karcinogenní potenciál nebyl pozorován. Testy genotoxicity nepřinesly žádné důkazy o genetickém účinku kyseliny ibandronové. Reprodukční toxicita: U potkanů a králíků, kterým byla podávána kyselina ibandronová nitrožilně nebo perorálně, nebyly zjištěny žádné důkazy o přímé fetální toxicitě nebo teratogenním účinku. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové pozorované ve studiích reprodukční toxicity u potkanů odpovídaly očekávaném spektru pro tuto lékovou skupinu (bisfosfonáty). Patří mezi ně snížení počtu implantačních míst, narušení přirozené porodní činnosti (dystokie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (syndrom ledvinné pánvičky a ureteru) a abnormality zubů u první filiální generace potkanů. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: Předbobtnalý kukuřičný škrob Koloidní bezvodý oxid křemičitý Granulovaná mikrokrystalická celulóza Sodná sůl kroskarmelózy Natrium-stearyl-fumarát Potahová vrstva tablety: Hypromelóza Oxid titaničitý (E 171) Makrogol 400 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 30 měsíců 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 6.5 Druh obalu a velikost balení Kyselina ibandronová Helm 50 mg potahované tablety je dodáván v blistrech (PVC-PVDC/Al nebo OPA-Al-PVC/Al) obsahujících 7 tablet, které jsou v krabičce obsahující 28 nebo 84 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Helm AG Nordkanalstrasse 28 20097 Hamburg Německo 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/038/12-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.1.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 19.12.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kyselina ibandronová Helm 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (jako natrii ibandronas monohydricus). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 28 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Tablety nekousejte nebo necucejte. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Helm AG Nordkanalstrasse 28 20097 Hamburg Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 87/038/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č. š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Kyselina ibandronová Helm 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kyselina ibandronová Helm 50 mg potahované tablety acidum ibandronicum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Helm AG 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

JINÉ

Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Ned

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.