Kventiax 25 Mg Potahované Tablety

Kód 0176534 ( )
Registrační číslo 68/ 472/07-C
Název KVENTIAX 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0111790 POR TBL FLM 10X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0111797 POR TBL FLM 100X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0111798 POR TBL FLM 100X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0111791 POR TBL FLM 20X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0111792 POR TBL FLM 30X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0111793 POR TBL FLM 30X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0111794 POR TBL FLM 50X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0111789 POR TBL FLM 6X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0111795 POR TBL FLM 60X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0111796 POR TBL FLM 90X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0176534 POR TBL FLM 98X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak KVENTIAX 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls255382/2011a příloha k sp.zn.sukls179828/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Kventiax 25 mg potahované tablety

Kventiax 100 mg potahované tabletyKventiax 150 mg potahované tabletyKventiax 200 mg potahované tabletyKventiax 300 mg potahované tablety

Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Kventiax a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kventiax používat

3.

Jak se přípravek Kventiax užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Kventiax uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK KVENTIAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kventiax obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kventiax patří do skupiny léků zvaných antipsychotika. Tyto přípravky se používají při stavech, které způsobují následující příznaky:

Můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou, věřit věcem, které nejsou skutečné, nebo cítit neobvyklou podezřívavost, úzkost, zmatenost, vinu, napětí nebo depresi.

Můžete cítit značné vzrušení, povznesení, rozrušení, nadšení nebo zvýšenou aktivitu nebo můžete mít špatný odhad včetně agresivity, ničivého nebo útočného chování.

Změny nálady, kdy cítíte smutek. Můžete zjistit, že jste depresivní, máte pocity viny, nedostatek energie, ztrácíte chuť k jídlu a/nebo nemůžete spát.

Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě přípravkem Kventiax, i když se cítíte lépe, aby předešel opětovnému návratu příznaků.

Možná Vám pomůže, když řeknete svým přátelům či příbuzným, že trpíte těmito příznaky, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše příznaky zhoršují nebo budou-li znepokojení jakýmikoliv jinými změnami ve Vašem chování.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KVENTIAX POUŽÍVAT

NEUŽÍVEJTE přípravek Kventiax

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kvetiapin nebo na kteroukoliv jinou ze složek přípravku Kventiax.

Jestliže užíváte některé z následujících léčiv:

o

určité léky pro léčbu HIV (takzvané inhibitory proteáz),

o

azolové přípravky (proti plísňovým infekcím),

o

antibiotika erytromycin a klaritromycin (proti bakteriálním infekcím),

o

nefadozon (k léčbě deprese).

Přípravek Kventiax nepoužívejte, pokud se Vás výše uvedené týká. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Kventiax užívat.

Zvláštní pozornosti při používání přípravku Kventiax je zapotřebí

Přípravek Kventiax nemají užívat starší pacienti s demencí (projevující se úbytkem duševních schopností). Kventiax a jiná léčiva této skupiny mohou u starších pacientů s demencí zvýšit riziko výskytu mozkové mrtvice, nebo v některých případech i smrti.

Dříve, než začnete užívat Váš přípravek, sdělte svému lékaři:-

jestliže Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte jakýkoliv problém se srdcem, např. nepravidelný srdeční rytmus nebo jestliže užíváte léky, které ovlivňují tlukot Vašeho srdce;

-

jestliže máte nízký krevní tlak;

-

jestliže jste prodělal/a mozkovou mrtvici, zejména pokud jste staršího věku;

-

jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách;

-

jestliže máte problémy s játry;

-

jestliže jste někdy měl(a) nějaký záchvat;

-

jestliže máte diabetes (cukrovku) nebo Vám jeho vznik hrozí. Pokud ano, lékař může kontrolovat hladinu Vašeho krevního cukru během léčby přípravkem Kventiax;

-

jestliže víte, že jste v minulosti měl(a) nízký počet bílých krvinek (který mohl, ale nemusel být způsoben jinými léky).

Informujte lékaře, jestliže se u Vás projeví:

vysoké teploty (horečka), ztuhlost svalů, pocit zmatenosti,

nekontrolovatelné pohyby, hlavně obličeje nebo jazyka,

pocit silné ospalosti nebo poklesu tlaku krve při vstávání, což způsobí závratě nebo mdloby,

nepříjemný nebo úzkostný neklid.

Uvedené stavy mohou být způsobeny právě tímto typem léku.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší depreseJestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky mohou zesílit v době, kdy poprvé začínáte s léčbou, protože tyto přípravky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se také mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Toto může být pravděpodobnější, pokud jste mladý dospělý. Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo sebevražedného chování u mladých dospělých mladších než 25 let s depresí.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice. Možná bude užitečné, když řeknete příbuzným nebo blízkému příteli, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Kventiax, jestliže již užíváte kterýkoliv z následujících léků:

-

některé léky proti infekci HIV,

-

azoly (léky k léčbě plísňových onemocnění),

-

erytromycin nebo klarithromycin (léky k léčbě infekcí),

-

nefazodon (k léčbě deprese).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:- léky k léčbě epilepsie (fenytoin nebo karbamazepin),- léky k léčbě vysokého krevního tlaku,- barbituráty (při problémech se spaním),- thioridazin (jiný antipsychotický lék),- léky, které mohou způsobit nerovnováhu elektrolytů (jako jsou diuretika) nebo které mohou ovlivňovat tlukot Vašeho srdce (některá antibiotika).

Informujte svého lékaře dříve, než přestanete užívat jakýkoli ze svých léků.

Užívání přípravku Kventiax s jídlem a pitím

Přípravek Kventiax lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Měl/a byste být opatrný/á, kolik alkoholu vypijete. Kombinovaný účinek přípravku Kventiax a alkoholu může způsobovat ospalost.

Během léčby přípravkem Kventiax nepijte grapefruitovou šťávu. Může ovlivnit způsob, jakým přípravek účinkuje.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět, nebo kojíte, poraďte se před užíváním přípravku Kventiax s lékařem. Přípravek Kventiax během těhotenství neužívejte, pokud jste se o tom neporadila s lékařem. Přípravek Kventiax by neměl být užíván během kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Kventiax v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Kventiax může způsobovat pocit ospalosti. Proto byste neměl(a) řídit vozidla nebo ovládat strojní zařízení, dokud nevíte, jak na Vás tento přípravek působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku KventiaxKventiax obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na něj dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK KVENTIAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Kventiax přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař vám určí počáteční dávku a počet tablet přípravku Kventiax, které budete každý den užívat. Dávka bude záviset na Vašem onemocnění a Vašich potřebách, obvykle se pohybuje mezi 150 až 800 mg.

Váš lékař může začít Vaši léčbu nižší dávkou a dávku zvyšovat pomalu, jestliže:-

jste starší osoba, nebo

-

máte problémy s játry.

Tablety užívejte jednou denně, na noc nebo dvakrát denně, podle charakteru Vaší nemoci.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Nepijte grapefruitovou šťávu, když užíváte přípravek Kventiax. Grapefruitová šťáva může ovlivnit způsob, jakým přípravek účinkuje.

Dokud Vám to neřekne Váš lékař, nepřestávejte tablety užívat, a to i když se cítíte lépe.

Děti a mladiství:Přípravek Kventiax se lidem mladším 18 let nedoporučuje.

Tablety přípravku Kventiax se dodávají v různých silách. Proto nebuďte překvapený(á), jestliže se barva nebo tvar Vašich tablet čas od času změní.

NEPŘERUŠUJTE užívání svých tablet, ani když se cítíte lépe, pokud Vám to neurčil Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kventiax, než jste měl(a)Jestliže si vezmete větší množství, než je Vaše normální dávka, obraťte se co nejdříve na svého lékaře nebo na nejbližší nemocnici.

Pokud užijete více přípravku Kventiax, než Vám předepsal Váš lékař, můžete zaznamenat ospalost, závrať, nenormální bušení srdce, nízký krevní tlak, záchvaty, upadání do bezvědomí, poškození svalů, zmatenost, delirium, vzrušení, neschopnost vyprázdnit močový měchýř nebo dýchací obtíže.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek KventiaxNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže si zapomenete vzít některou dávku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Neužívejte současně svou příští dávku. Potom pokračujte jako dříve.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek KventiaxJestliže náhle přestanete užívat přípravek Kventiax, může se dostavit nespavost, pocit nucení na zvracení (nauzea), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař Vám může doporučit před ukončením léčby dávku postupně snižovat.

Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kventiax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):-

Závratě (může vést k pádům), bolest hlavy, sucho v ústech.

-

Ospalost (může časem odeznít, až budete přípravek Kventiax užívat déle), (může vést k pádům).

-

Příznaky z vysazení (příznaky, které se vyskytnou, pokud přestanete přípravek Kventiax užívat): nespavost (insomnie), pocit nucení na zvracení (nauzea), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost.

-

Přibývání na váze.

-

Snížení hladiny hemoglobinu nebo zvýšení množství některých tuků v krvi (triglyceridy a celkový

cholesterol).

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):-

Rychlý srdeční tep, nenormální tlukot srdce.

-

Ucpaný nos, dýchací obtíže.

-

Zácpa, poruchy trávení, zvracení.

-

Pocit slabosti, mdloba (může vést k pádům).

-

Otok horních nebo dolních končetin.

-

Nízký krevní tlak při vstávání. Může způsobit pocit na omdlení nebo závrať (může vést k pádům).

-

Zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšení hladiny jaterních enzymů. Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi nebo pozměněné hladiny hormonů štítné žlázy.

-

Rozmazané vidění.

-

Abnormální pohyby svalů. Mohou se projevit jako potíže při zahájení pohybu, třes, pocit neklidu nebo ztuhlost svalů bez bolesti.

-

Neobvyklé sny, noční můry.

-

Zvýšená chuť k jídlu.

-

Podrážděnost.

-

Poruchy řeči nebo jazyka.

-

Sebevražedné myšlenky.

-

Horečka.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000):-

Nízká hladina sodíku v krvi.

-

Záchvaty (křeče).

-

Alergické reakce, které mohou zahrnovat zvýšenou tvorbu podlitin, otoky kůže a otoky kolem úst.

-

Nepříjemné pocity v dolních končetinách (tzv. syndrom neklidných nohou).

-

Obtíže při polykání.

-

Sexuální obtíže.

-

Nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka.

-

Zhoršení již přítomného diabetu (cukrovky).

-

Změna srdečního rytmu (prodloužení QT intervalu).

-

Snížená činnost štítné žlázy, která může způsobovat únavu nebo nárůst váhy (hypotyreóza).

-

Snížení množství krevních destiček (trombocytopénie)

-

Snížení množství červených krvinek (anémie).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):-

Vysoká teplota (horečka), přetrvávající vřídky v ústech nebo hrdle, zrychlené dýchání, pocení, svalová ztuhlost, pocit velké ospalosti nebo mdloba.

-

Zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka).

-

Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

-

Dlouhotrvající a bolestivá erekce (priapismus).

-

Otok prsou a neočekávaná tvorba mléka (galaktorhea), menstruační poruchy.

-

Mluvení nebo pojídání během spánku.

-

Zánět slinivky břišní.

-

Metabolický syndrom.

-

Zánět jater (hepatitida).

-

Nízká tělesná teplota.

-

Závažné snížení počtu bílých krvinek, což zvyšuje náchylnost k infekci (agranulocytóza).

-

Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi (látka ve svalech).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):-

Nadměrný příjem tekutin (znám jako SIADH);

-

Závažné onemocnění s puchýři na kůži, ústech, očích a genitáliích (Stevens-Johnsonův syndrom).

-

Závažná alergická reakce (zvaná anafylaxe), která může způsobit obtíže při dýchání nebo šok).

-

Rychlý otok kůže, obvykle kolem očí, rtů a v hrdle (angioedém).

-

Onemocnění svalů projevující se nevysvětlitelnou bolestí a citlivostí.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů odhadnout):-

Závažná náhlá alergická reakce s příznaky jako je horečka, s puchýři na kůži a loupání kůže(toxická epidermální nekrolýza), kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami z důvodu alergické reakce (erythema multiforme).

-

Závažné snížení počtu bílých krvinek (neutropenie).

Léčiva, ke kterým patří i Kventiax, mohou vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést ke smrti pacienta.

Lékař Vás může čas od času odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Děti a dospívajícíU dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých. Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů): - vzestup krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících:

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů): - vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vyvolat:

ozvětšení prsů u chlapců i děvčat a neočekávanou tvorbu mléka. onepravidelnou menstruaci nebo vymizení menstruace u děvčat.

- zvýšenou chuť k jídlu. - neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení svalového pohybu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK KVENTIAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Kventiax nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

HDPE lahvička:Doba použitelnost po prvním otevření je 3 měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Kventiax obsahuje

-

Léčivou látkou je quetiapinum. Jedna tableta obsahuje quetiapinum 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg (ve formě quetiapini fumaras).

-

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát v jádru tablety a hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, žlutý oxid železitý (E172) (pouze v tabletách 25 mg a 100 mg) a červený oxid železitý (E172) (pouze v tabletách 25 mg) v potahu tablety.

Jak přípravek Kventiax vypadá a co obsahuje toto baleníKventiax 25 mg: kulaté, světle červené potahované tablety se zkosenými hranamiKventiax 100 mg: kulaté, žlutohnědé potahované tablety.Kventiax 150 mg : kulaté, bílé potahované tablety se zkosenými hranami.Kventiax 200 mg: kulaté, bílé potahované tablety.Kventiax 300 mg: podlouhlé bílé potahované tablety.

Potahované tablety Kventiax se dodávají v krabičkách po 6 (pouze tablety 25 mg), 10, 20, 30, 30 x 1, 50, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 120 (pouze tablety 150 mg a 300 mg), 180 (pouze tablety 150 mg a 300 mg) nebo 240 (pouze tablety 150 mg a 300 mg) tabletách balených v blistru nebo 250 tabletách (pouze tablety 100 mg a 200 mg) v HDPE lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciKRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

VýrobceKRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Rakousko, Dánsko, Švédsko

Quetiapin Krka

Belgie, Francie, Nizozemsko, Norsko

Quetiapine Krka

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika

Kventiax

Finsko

Quetiapin ratiopharm

Řecko

Quetiapine TAD

Portugalsko

Quetiapina Krka

Německo, Itálie, Španělsko

Quentiax

Velká Británie

Quetiapine

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:KRKA ČR, s.r.o.Sokolovská 79186 00 Praha 8Tel: 221 115 150info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.3.2012

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls255382/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Kventiax 25 mg potahované tabletyKventiax 100 mg potahované tabletyKventiax 150 mg potahované tabletyKventiax 200 mg potahované tabletyKventiax 300 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Pomocná látka:

25 mg

100 mg

150 mg

200 mg

300 mg

Laktosa

4,28 mg 17,10 mg 25,65 mg 34,20 mg 51,30 mg

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Popis přípravku:Kventiax 25 mg: kulaté, světle červené potahované tablety se zkosenými hranami.Kventiax 100 mg: kulaté, žlutohnědé potahované tablety.Kventiax 150 mg: kulaté, bílé potahované tablety se zkosenými hranami.Kventiax 200 mg: kulaté, bílé potahované tablety.Kventiax 300 mg: podlouhlé bílé potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Kventiax je indikován k léčbě:- schizofrenie- bipolární poruchy zahrnující:

o středně těžké až těžké manické epizodyo těžké depresivní epizody

Kventiax je indikován k prevenci rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Kventiax lze podávat s jídlem nebo bez jídla.Rozpis dávkování se liší dle indikace. Musí být tedy zaručeno, že pacient obdrží přesné informace o dávkování vhodném pro jeho stav.

Dospělí:SchizofreniePři léčbě schizofrenie se Kventiax podává dvakrát denně. Celková denní dávka po dobu prvních čtyř dnů léčby je 50 mg (1.den), 100 mg (2.den), 200 mg (3.den) a 300 mg (4.den).

Od čtvrtého dne dále je třeba dávku titrovat k obvyklému rozmezí účinné dávky 300 – 450 mg/den. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti léku jednotlivým pacientem lze dávku upravit v rozmezí 150 až 750 mg/den.

Středně těžké až těžké manické epizody provázející bipolární poruchyPři léčbě manických epizod provázejících bipolární poruchy se Kventiax podává dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny léčby je 100 mg (1.den), 200 mg (2.den), 300 mg (3.den) a 400 mg (4.den).

Dále se dávka navyšuje až na 800 mg/den šestý den, přičemž by denní přírůstek neměl být větší než 200 mg. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivého pacienta lze dávku upravit v rozmezí 200 – 800 mg/den. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400 – 800 mg/den.

Depresivní epizody provázející bipolární poruchyK léčbě depresivních epizod provázejících bipolární poruchy se Kventiax podává jednou denně na noc. Celková denní dávka pro první čtyři dny léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V klinických zkouškách nebyl prokázán dodatečný prospěch ve skupině dostávající dávku 600 mg ve srovnání se skupinou dostávající dávku 300 mg (viz bod 5.1). Jednotliví pacienti mohou mít z dávky 600 mg prospěch. Dávky vyšší než 300 mg by měly být nasazovány lékaři, kteří jsou zkušení v léčbě bipolární poruchy.Klinické zkoušky ukázaly, že v případě horší snášenlivosti je u jednotlivých pacientů možné zvážit redukci dávky až na minimální dávku 200 mg.

Prevence rekurence u bipolární poruchyPři prevenci rekurence manické, smíšené nebo depresivní epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem v akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v léčbě se stejnou dávkou. Dávka by měla být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 až 800 mg za den podávaných dvakrát denně. Při udržovací léčbě by měla být užívána nejnižší účinná dávka.

Starší pacienti:U starších pacientů je třeba Kventiax, podobně jako jiné antipsychotické a antidepresivní přípravky, užívat s opatrností, zejména při úvodním stanovením dávky. V závislosti na klinické odpovědi a toleranci u jednotlivého pacienta lze období titrace dávky prodloužit a denní dávku snížit oproti použití u mladších pacientů. Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu je u starších lidí o 30-50 % nižší než u mladších lidí.

Účinnost a bezpečnost nebyla hodnocena u pacientů starších než 65 let s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy.

Děti a dospívající:Nedoporučuje se podávat Kventiax dětem a mladistvým do 18 let, neboť chybí údaje podporující použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

Pacienti s poškozením ledvin:U pacientů s poškozením ledvin není nutná žádná úprava dávky.

Pacienti s poškozením jater:Kvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech. Přípravek Kventiax by proto měl být podáván pacientům se známým jaterním poškozením se zvýšenou opatrností.

Pacienti se známým poškozením jater by měli zahajovat léčbu dávkou 25 mg/den. Dávka by se měla zvyšovat po denních přírůstcích 25-50 mg/den až do dosažení účinné dávky, v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti pacienta.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv z pomocných látek tohoto přípravku.Je kontraindikováno současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteázy, azolové antimykotické přípravky, erytromycin, klaritromycin a nefazodon. (Viz bod 4.5.)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k několika indikacím kvetiapinu by měl být bezpečnostní profil zvážen s ohledem na individuální diagnózu pacienta a podávanou dávku.

Děti a mladiství (10 až 17 let)Nedoporučuje se podávat Kventiax dětem a mladistvým do 18 let, neboť chybí údaje podporující použití u této věkové kategorie. Klinické studie prokázaly, že vedle známého bezpečnostního profilu přípravku, identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a mladistvých než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace prolaktinu a extrapyramidové symptomy). Jeden nežádoucí účinek nebyl dříve identifikován u dospělých (zvýšený krevní tlak). U dětí a adolescentů byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy.

Nebyla studována dlouhodobá bezpečnost podávání, tj. delší než 26týdenní vliv léčby na růst a vyzrávání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám.

Podávání kvetiapinu dětem a mladistvým se schizofrenií a bipolární poruchou v placebem kontrolovaných klinických studiích bylo spojeno s vyšším výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8).

Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení:Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod spojených se sebevraždami). Toto riziko přetrvává až do dosažení signifikantní remise. Jestliže se zlepšení neprojeví během několika prvních nebo dalších týdnů léčby, měli by pacienti být pečlivě sledováni až do té doby, dokud nedojde ke zlepšení stavu pacienta. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stadiích uzdravování zvýšit.

Lékař by měl navíc zvážit možné riziko příhod spojených se sebevraždou po náhlém vysazení terapie kvetiapinem vzhledem ke známým rizikovým faktorům léčené nemoci. Jiné psychiatrické stavy, pro které je kvetiapin předepisován mohou také souviset se zvýšeným rizikem příhod spojených se sebevraždou. Navíc mohou být tyto stavy komorbidní s těžkou depresivní epizodou. Stejná opatření dodržovaná při léčbě pacientů s těžkou depresivní epizodou by proto měla být uplatněna i při léčbě pacientů s jinými psychiatrickými chorobami.

Pacienti s anamnézou příhod spojených se sebevraždou nebo kteří projevují významnou míru sebevražedných představ před začátkem léčby, mají větší riziko sebevražedných myšlenek nebo sebevražedných pokusů, a měli by být během léčby pečlivě monitorováni. Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií s antidepresivy u dospělých pacientů s psychiatrickým onemocněním prokázala zvýšené riziko sebevražedného chování při léčbě antidepresivy v porovnání s placebem u pacientů mladších 25 let.

Léčbu přípravkem by měl doprovázet pečlivý dohled pacientů a to zejména těch, kteří mají vysoké riziko, zvláště v časných fázích léčby a při následných změnách dávky. Pacienti (a jejich pečovatelé) by měli být upozorněni na nutnost sledovat klinické zhoršení, sebevražedné chování nebo

sebevražedné myšlenky a neobvyklé změny v chování a ihned vyhledat radu lékaře, pokud se tyto symptomy vyskytnou.

V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s těžkými depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy bylo pozorováno zvýšení rizika příhod spojených se sebevraždou u mladých dospělých pacientů (mladších 25 let), kteří byli léčení kvetiapinem, oproti pacientům dostávajícím placebo (3,0 % vs. 0 %).

Navíc by lékař měl zvážit možné riziko příhod spojených se sebevraždou po náhlém vysazení terapie kvetiapinem vzhledem ke známým rizikovým faktorů léčené nemoci.

Extrapyramidové příznaky (EPS):V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých léčených pro depresivní epizodu u bipolární poruchy byla incidence EPS vyšší u pacientů léčených kvetiapinem, než u pacientů léčených placebem (viz bod 4.8).

Použití kvetiapinu je spojeno s rozvojem akatisie, charakterizované subjektivním nepříjemným nebo úzkostným neklidem a potřebou pohybovat se často doprovázenou neschopností v klidu sedět nebo stát. Nejpravděpodobněji se objeví během několika prvních týdnů léčby. U pacientů, u kterých se tyto symptomy rozvinou, může být zvyšování dávky neprospěšné.

Tardivní dyskineze:Pokud se vyskytnou známky a příznaky tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky nebo přerušení podávání přípravku Kventiax. Příznaky tardivní dyskinéze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby (viz bod 4.8).

Somnolence a závratě:Léčba kvetiapinem je spojena s ospalostí a podobnými příznaky, jako je sedace (viz bod 4.8). V klinických zkouškách léčby pacientů s bipolární depresí byl nástup těchto příznaků obvykle pozorován během prvních 3 dnů léčby a byl většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí, u nichž je ospalost závažné intenzity mohou vyžadovat častější kontakt po dobu minimálně 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo dokud se jejich symptomy nezlepší a může být zvažováno ukončení léčby.

Léčba kvetiapinem je spojena s ortostatickou hypotenzí a souvisejícími závratěmi (viz bod 4.8), která má podobně jako ospalost obvyklý nástup příznaků během počáteční titrovací fáze léčby. To může zvýšit výskyt nehod (pádů), zejména u starší populace. Pacientům by měla být doporučena opatrnost do doby, než si zvyknou na potenciální účinky léčby.

Kardiovaskulární onemocnění:U pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním a s jinými stavy zvyšujícími náchylnost k hypotenzi je třeba přípravek Kventiax užívat s opatrností.Kvetiapin může zejména v průběhu počátečního období titrace dávky, vyvolávat ortostatickou hypotenzi. Jestliže se tak stane, je třeba zvážit snížení dávky nebo pomaleji titrovat dávku.

Záchvaty:V kontrolovaných klinických studiích nebyl žádný rozdíl ve výskytu záchvatů u pacientů léčených kvetiapinem ve srovnání s placebem. Údaje o incidenci záchvatů u pacientů s anamnézou záchvatovitých poruch nejsou dostupné. Podobně jako u jiných antipsychotických přípravků se při léčbě pacientů s anamnézou záchvatů doporučuje opatrnost (viz bod 4.8).

Neuroleptický maligní syndrom:Neuroleptický maligní syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně léčby kvetiapinem (viz bod 4.8). Mezi jeho klinické příznaky patří hypertermie, porucha vědomí, svalová ztuhlost, nestabilita autonomního nervového systému a zvýšené hladiny kreatininfosfokinázy.V takovém případě by se mělo podávání přípravku Kventiax přerušit a zahájit příslušnou léčbu.

Těžká neutropenie:V klinických studiích s kvetiapinem byl méně často hlášen výskyt těžké neutropenie (< 0,5 x 10

9/l).

Většina případů těžké neutropenie se objevila v průběhu několika měsíců po zahájení léčby kvetiapinem. Zřejmá souvislost s dávkou léčiva nebyla potvrzena. Na základě poregistračních zkušeností se leukopenie a/nebo neutropenie upravila po ukončení léčby kvetiapinem. Možné rizikové faktory pro vznik neutropenie zahrnují preexistující nízký počet bílých krvinek a poléková neutropenie v anamnéze. Léčbu kvetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů < 1,0 x 10

9/l. Pacienti by měli být sledováni kvůli příznakům infekce a měly by být kontrolovány

počty neutrofilů (dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x 10

9/l (viz bod 5.1).

Interakce:Viz též bod 4.5.

Současné užívání přípravku Kventiax a silného induktoru jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, může podstatným způsobem snižovat koncentraci kvetiapinu v krevní plazmě, což může ovlivňovat účinnost léčby přípravkem Kventiax. Léčba přípravkem Kventiax u pacientů užívajících látky indukující jaterní enzymy by se měla zahájit pouze po zvážení prospěchu léčby přípravkem Kventiax oproti rizikům přerušení léčby látkami indukujícími jaterní enzymy. Je nezbytné, aby se veškeré změny v užívání látek indukujících jaterní enzymy prováděly postupně. Je-li třeba, lze látky indukující jaterní enzymy nahradit neindukujícími přípravky (například natrium-valproátem).

Tělesná hmotnost:Byl zaznamenán nárůst tělesné hmotnosti u pacientů, kteří byli léčeni kvetiapinem. Hmotnost by měla být monitorována a zvládána pod lékařským dohledem v souladu s antipsychotickými směrnicemi (viz bod 4.8 a 5.1).

Hyperglykemie:Hyperglykemie a/nebo vývoj nebo exacerbace diabetu příležitostně spojena s ketoacidózou nebo komatem byla velmi vzácně hlášena, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech byl hlášen nejprve nárůst tělesné hmotnosti, který může být predispozičním faktorem. Doporučuje se vhodný lékařský dohled s ohledem na antipsychotické směrnice. Pacienti léčeni jakýmikoli antipsychotiky, včetně kvetiapinu, by měli být sledováni pro známky a příznaky hyperglykemie (jako jsou nadměrná žízeň, časté a vydatné močení, chorobně zvýšený příjem potravy a únava) a pacientům s diabetem mellitem nebo s rizikovými faktory vzniku diabetes mellitus, by měla být pravidelně kontrolována hladina glukosy. Tělesná hmotnost by měla být pravidelně sledována.

Lipidy:V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta.

Metabolické riziko:Vzhledem k pozorovaným změnám v hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech v klinických studiích u pacientů (včetně těch s normálními počátečními hladinami) může dojít u jednotlivých pacientů ke zhoršení jejich profilu metabolického rizika, které je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta (viz bod 4.8).

Prodloužení intervalu QT:V klinických studiích a během užívání podle SPC nesouviselo podávání kvetiapinu s trvalým zvýšením absolutních QT-intervalů. Po uvedení na trh byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití kvetiapinu v terapeutických dávkách (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Podobně, jako je tomu u jiných antipsychotických přípravků, je nutná opatrnost při předepisování přípravku Kventiax pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo s rodinnou anamnézou prodloužení intervalu QT. Opatrnost je také nezbytná, pokud je kvetiapin užíván současně

v kombinaci s léčivými přípravky, které prodlužují QT interval nebo s dalšími neuroleptiky. Toto opatření je zvláště důležité při použití u starších osob, u osob s vrozeným syndromem dlouhého QT, stejně tak jako při městnavém srdečním selhání, srdeční hypertrofii, hypokalemii nebo hypomagnesemii (viz bod 4.5).

Vysazení:Po náhlém ukončení léčby kvetiapinem byly zaznamenány akutní příznaky z vysazení, jako jsou nespavost, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se proto postupné vysazování přípravku po dobu nejméně 1 až 2 týdnů (viz bod 4.8).

Starší pacienti s psychózou související s demencí:Kvetiapin není schválen k léčbě psychózy vztahující se k demenci.

V randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studiích bylo u populace s demencí pozorováno v souvislosti s léčbou některými atypickými antipsychotiky přibližně trojnásobně zvýšené riziko cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus pro toto zvýšené riziko není znám. Nemůže být vyloučeno zvýšené riziko pro jiná antipsychotika nebo jiné populace pacientů. S opatrností by měl být kvetiapin užíván u pacientů s rizikovými faktory mozkové mrtvice.

Při meta-analýze atypických antipsychotik se uvádí, že starší pacienti s psychózou související s demencí mají zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s placebem.Avšak ve dvou desetitýdenních placebem kontrolovaných studiích byl v téže populaci pacientů léčených kvetiapinem (n=710; průměrný věk: 83 let; věkové rozmezí: 56-99 let) výskyt mortality 5,5 % oproti 3,2 % ve skupině placeba. Pacienti v těchto studiích zemřeli z řady příčin, které byly konzistentní s očekáváním pro tuto populaci. Tyto údaje nevytvářejí kauzální vztah mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím starších pacientů s demencí.

Dysfagie:Při léčbě kvetiapinem byla zaznamenána dysfagie (viz bod 4.8). U pacientů s rizikem aspirační pneumonie by měl být kvetiapin užíván s opatrností.

Žilní tromboembolismus (VTE):V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Kventiax tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Pankreatitida:Pankreatitida byla hlášena v klinických studiích a během postmarketingových zkušeností, avšak nebyl prokázán kauzální vztah. V postmarketingových hlášeních mělo mnoho pacientů známé faktory související s pankreatitidou, jako jsou zvýšené triglyceridy (viz bod 4.4 Lipidy), žlučníkové kameny a příjem alkoholu.

Další informace:Existují pouze omezené údaje o použití kvetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem v průběhu akutních středně těžkých až těžkých manických epizod; avšak kombinační léčba je dobře tolerována (viz bod 4.8 a 5.1). Údaje ukazují na aditivní účinek 3. týden léčby.

Laktosa:Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými vrozenými problémy jako je intolerance galaktózy, vrozený deficit laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by neměli tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárním účinkům kvetiapinu na centrální nervový systém by se Kventiax měl v kombinaci s jinými centrálně působícími léky a alkoholem užívat s opatrností.

Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzymem primárně odpovědným za metabolismus kvetiapinu zprostředkovaný cytochromem P450. V interakční studii u zdravých dobrovolníků vyvolávalo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) a ketokonazolu (inhibitor CYP 3A4) 5- až 8-násobné zvětšení plochy koncentrace pod křivkou (AUC) kvetiapinu. Na základě toho je současné užívání kvetiapinu s vysoce účinnými inhibitory CYP 3A4 kontraindikováno. Také se nedoporučuje současné užívání kvetiapinu s grapefruitovou šťávou.

V jedné farmakokinetické studii opakovaných dávek bylo pozorováno, že podávání karbamazepinu (známé látky indukující jaterní enzymy) během léčby kvetiapinem významně zvýšilo clearance kvetiapinu. Tento vzestup clearance snížil systémovou expozici kvetiapinu (měřené jako plocha pod křivkou – AUC) v průměru na 13 % ve srovnání s hodnotou u osob dostávajících pouze kvetiapin. Následkem této interakce se mohou snížit koncentrace v krevní plazmě, což může ovlivnit účinnost léčby kvetiapinem.Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (další látky indukující mikrozomální enzymy) způsobilo vzestup clearance kvetiapinu zhruba o 450 %.Léčba přípravkem Kventiax u pacientů užívajících látky indukující jaterní enzymy by se měla zahajovat teprve po zvážení prospěchu léčby přípravkem Kventiax oproti rizikům přerušení léčby látkou indukující jaterní enzymy. Je nezbytné, aby jakékoliv změny užívání látek indukujících jaterní enzymy byly postupné. Je-li třeba, měla by se látka indukující jaterní enzymy nahradit neindukujícím přípravkem (například natrium-valproátem) (viz též bod 4.4).

Při současném podávání antidepresivních přípravků, imipraminu (známého inhibitoru CYP 2D6) nebo fluoxetinu (známého inhibitoru CYP 3A4 a CYP 2D6) nebyla farmakokinetika kvetiapinu významně pozměněna.

Při současném podávání antipsychotik, risperidonu nebo haloperidolu, nebyla farmakokinetika kvetiapinu významně pozměněna. Avšak současné užívání kvetiapinu a thioridazinu zvýšilo clearance kvetiapinu v průměru o 70 %.

Při současném podávání cimetidinu zůstala farmakokinetika kvetiapinu beze změny.

Po současném podávání kvetiapinu zůstala farmakokinetika lithia nezměněna.

Při současném podávání nebyla změněna farmakokinetika natrium-valproátu a kvetiapinu v klinicky relevantním rozsahu.

Formální interakční studie s běžně užívanými kardiovaskulárními léky nebyly provedeny.

Opatrnosti je třeba v případech, kdy se kvetiapin podává současně s léčivy, které mění elektrolytovou rovnováhu nebo prodlužují QT interval.

U pacientů, kteří užívali kvetiapin se objevila hlášení o falešně pozitivních výsledcích enzymatických imunotestů na metadon a tricyklická antidepresiva. Doporučuje se potvrzení sporných výsledků imunotestů vhodnou chromatografickou metodou.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíBezpečnost a účinnost kvetiapinu u lidí v období těhotenství nebyla dosud studována. Studie na zvířatech dosud neprokázaly škodlivé účinky. Možné účinky na oči embryí nebyly zkoumány. Proto by se během těhotenství měl přípravek Kventiax použít pouze, pokud prospěch převáží nad možnými riziky. U novorozenců byly pozorovány abstinenční příznaky, pokud se používal kvetiapin během těhotenství.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravku Kventiax), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

KojeníByla uveřejněny zprávy o vylučování kvetiapinu do mateřského mléka u člověka, míra vylučování však nebyla konzistentní.Kojícím ženám je proto třeba doporučit, aby se během užívání kvetiapinu kojení vyhnuly.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Kventiax má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.Kvetiapin působí primárně na centrální nervový systém a může ovlivnit činnosti, při kterých je nutná duševní bdělost. Proto by se pacienti měli vyhnout řízení a obsluze strojního zařízení, dokud nebude zjištěna jejich individuální vnímavost.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejběžněji uváděnými nežádoucími účinky při podávání kvetiapinu jsou somnolence, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Jako je tomu i u jiných antipsychotik, užívání kvetiapinu souvisí se zvýšením tělesné hmotnosti, synkopou, maligním neuroleptickým syndromem, leukopenií, neutropenií a periferním edémem.

Nežádoucí účinky spojené s léčbou kvetiapinem jsou uvedeny v následujícím přehledu ve formátu podle “CIOMS III Working Group, 1995”.

Četnost výskytu nežádoucích účinků se předkládá následujícím způsobem: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 a < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 a < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 a < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému:Velmi časté: snížení hemoglobinu

23

Časté: leukopenie

27, snížení počtu neutrofilů, zvýšení počtu eosinofilů28

Méně časté: trombocytopenie, anémie, snížení počtu krevních destiček

14

Vzácné: agranulocytóza

29

Není známo: neutropenie

1

Poruchy imunitního systému:Méně časté: reakce z přecitlivělosti (včetně alergických kožních reakcí)Velmi vzácné: anafylaktická reakce

6

Endokrinní poruchy:Časté: hyperprolaktinemie

16, snížení celkového T425, snížení volného T425, snížení celkového T325,

zvýšení TSH

25

Méně časté: snížení volného T3

25, hypothyreoidismus22

Velmi vzácné: nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy:Velmi časté: zvýšení hladin sérových triglyceridů

11,31, zvýšení celkového cholesterolu (převážně LDL

cholesterolu)

12,31, snížení HDL cholesterolu18,31, zvýšení tělesné hmotnosti9,31

Časté: zvýšená chuť k jídlu, zvýšení glykémie na hyperglykemické hladiny

7,31

Méně časté: hyponatremie

20, diabetes mellitus1,5,6

Vzácné: metabolický syndrom

30

Psychiatrické poruchy:Časté: abnormální sny a noční můry, sebevražedné představy a sebevražedné chování

21

Vzácné: somnambulismus a související reakce jako je mluvení ze spaní a porucha přijímání potravy související se spánkem

Poruchy nervového systému:Velmi časté: závratě

4,17, bolest hlavy, ospalost2,17

Časté: synkopa

4,17, extrapyramidové symptomy1,22, dysartrie

Méně časté: záchvaty

1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskineze1,6

Poruchy oka:Časté: rozostřené vidění

Srdeční poruchy:Časté: tachykardie

4, palpitace24

Méně časté: prodloužení QT

1,13,19

Cévní poruchy:Časté: ortostatická hypotenze

4,17

Vzácné: žilní tromboembolismus

1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Časté: rýma, dyspnoe

24

Gastrointestinální poruchy:Velmi časté: sucho v ústechČasté: dyspepsie, zácpa, zvracení

26

Méně časté: dysfagie

8

Vzácné: pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest:Časté: zvýšení hladin sérových transamináz (ALT, AST)

3, zvýšení hladin gamma-GT3

Vzácné: žloutenka

6, hepatitida6

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Velmi vzácné: angioedém

6, Stevens-Johnsonův syndrom6

Není známo: toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněVelmi vzácné: rhabdomyolýza

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobímNení známo: Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a prsu:Není známo: sexuální poruchyVzácné: priapismus, galaktorea, otok prsu, menstruační poruchy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Velmi časté: symptomy z vysazení (přerušení) léčby

1,10

Časté: mírná astenie, periferní edém, podrážděnost, pyrexieVzácné: neuroleptický maligní syndrom

1, hypotermie

Vyšetření:

Vzácné: zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

15

1. Viz bod 4.4.2. Somnolence může nastat obvykle během prvních dvou týdnů léčby a obvykle ustupuje při pokračujícím podávání kvetiapinu.3. U některých pacientů dostávajících kvetiapin bylo pozorováno asymptomatické zvýšení (posun z normálu k > 3X ULN v jakoukoli dobu) hladin sérových transamináz (ALT, AST) nebo hladin gama-GT. Tato zvýšení jsou při pokračující léčbě kvetiapinem obvykle reverzibilní.4. Podobně jako jiná antipsychotika vykazující působení blokování adrenergních alfa1 receptorů, může kvetiapin obvykle vyvolávat ortostatickou hypotenzi související se závratěmi, tachykardií a u některých pacientů se synkopou, zejména během počátečního období titrace dávky (viz bod 4.4).5. Ve velmi vzácných případech byla zaznamenána exacerbace již existujícího diabetu.6. Výpočet frekvence těchto uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze z poregistračního sledování pro kvetiapin s okamžitým uvolňováním.7. Hladina glukosy v krvi nalačno  126 mg/dL ( 7,0 mmol/l) nebo  200 mg/dL( 11,1 mmol/l) po jídle naměřená alespoň jednou..8. Zvýšený výskyt dysfagie při podávání kvetiapinu ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických studiích u bipolární deprese9. Zvýšení tělesné hmotnosti o 7 % ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností. Vyskytuje se zejména v prvních týdnech léčby.10. Následující příznaky z vysazení léku byly nejčastěji pozorovány v akutních, placebem kontrolovaných klinických studiích, v monoterapii, které hodnotily příznaky po přerušení: nespavost, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Výskyt těchto reakcí se významně snížil do 1 týdne po vysazení léku.11. Triglyceridy 200 mg/100 ml (2,258 mmol/l) (pacienti 18 let) nebo 150 mg/100 ml ( 1,694 mmol/l) (pacienti < 18 let) alespoň v jednom případě.12. Cholesterol 240 mg/100 ml (6,2064 mmol/l) (pacienti 18 let) nebo 200 mg/100 ml (5,172 mmol/l) (pacienti < 18 let) alespoň v jednom případě. Velmi často bylo pozorováno zvýšení hladiny LDL cholesterolu 30 mg/100 ml (0,769 mmol/L). Průměrná změna u pacientů, u kterých byl pozorován tento vzestup, činila 41,7 mg/100 ml ( 1,07 mmol/l).13. Viz text níže.14. Trombocyty  100x10

9/l, naměřené alespoň jednou.

15. Na základě hlášení nežádoucích příhod v klinických testech nesouvisí zvýšení sérové kreatinfosfokinázy s neuroleptickým maligním syndromem.16. Hladiny prolaktinu (pacienti >18 let): >20 g/l (>869,56 pmol/l) u mužů; >30 g/l (>1304,34 pmol/l) u žen, naměřené kdykoliv.17. Může vést k pádům.18. HDL cholesterol: <40 mg/dL (1,025 mmol/l) u mužů; <50 mg/dL (1,282 mmol/l) u žen, naměřené kdykoliv.19. Výskyt pacientů, kteří mají posun QTc z <450 msec na >450 msec s nárůstem  30 msec. V placebem kontrolovaných studiích s kvetiapinem jsou průměrná změna a výskyt pacientů, u kterých dochází k posunu ke klinicky významné hladině, srovnatelné u kvetiapinu i placeba.20. Posun z >132 mmol/L na ≤132 mmol/L minimálně v jednom případě21. Případy sebevražedných představ a sebevražedného chování byly hlášeny během léčby kvetiapinem nebo časně po vysazení léčby (viz bod 4.4 a 5.1).22. Viz bod 5.1.23. Snížení hemoglobinu na ≤13 g/dL (8,07 mmol/L) u mužů a ≤12 g/dL (7,45 mmol/L) u žen se vyskytlo alespoň jednou u 11 % pacientů léčených kvetiapinem ve všech klinických studiích včetně otevřených rozšířených studií. Pro tyto pacienty je maximální průměrné snížení hemoglobinu v jakémkoli čase -1,50 g/dL.24. Tato hlášení se často vyskytovala při stanovování tachykardie, závratí, ortostické hypotenze a/nebo srdečního/respiračního onemocnění.25. Na základě posunů ze základních hodnot k potenciálně klinicky významným hodnotám kdykolivpo změně ze základních hodnot ve všech studiích. Posuny v celkovém T4, volném T4 a celkovém T3jsou definovány jako <0,8 x LLN (pmol/L) a posun v TSH je > 5 mIU/L kdykoliv.

26. Na základě zvýšené míry zvracení u starších pacientů (≥65 let).27. Na základě posunů ze základních hodnot k potenciálně klinicky významným hodnotám kdykolivpo změně ze základních hodnot ve všech studiích. Posuny u leukocytů jsou definovány jako ≤ 3X10

9 buněk/L kdykoliv.

28. Na základě posunů ze základních hodnot k potenciálně klinicky významným hodnotám kdykolivpo změně ze základních hodnot ve všech studiích. Posuny u eosinofilů jsou definovány jako >1x 10

9 buněk/L v jakémkoli čase.

29. Posun u neutrofilů z >=1,5 x 10^9/L při základních hodnotách k <0,5 x 10^9/L kdykoliv během léčby.30. Na základě hlášení nežádoucích účinků metabolického syndromu z klinických studií s kvetiapinem.31. U některých pacientů bylo v klinických studiích pozorováno zhoršení více jak jednoho metabolického faktoru tělesné hmotnosti, glukózy a lipidů v krvi (viz bod 4.4).

Případy prodloužení intervalu QT, ventrikulární arytmie, náhlá nevysvětlená smrt, zástava srdce a torsades de pointes byly hlášeny z klinického použití neuroleptik a jsou považovány za skupinový efekt.

V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární mánie byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8 % pro kvetiapin a 8,0 % pro placebo, bipolární mánie: 11,2 % pro kvetiapin a 11,4 % pro placebo. V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u bipolární deprese byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 8,9 % pro kvetiapin a 3,8 % pro placebo, ačkoli výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (např. akathisie, extrapyramidové poruchy, třes, dyskinéze, dystonie, neklid, samovolné svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) byly celkově málo početné a nepřekročily 4 % v žádné skupině.

Léčba kvetiapinem je spojena s mírným, na dávce závislým poklesem hladin hormonů štítné žlázy, zejména celkového T4 a volného T4. Snížení celkového T4 a volného T4 bylo maximální během prvních dvou až čtyř týdnů léčby kvetiapinem bez dalšího snížení v průběhu dlouhodobé léčby. Téměř ve všech případech bylo přerušení léčby kvetiapinem spojeno se zvratem těchto účinků na celkový T4a volný T4 bez ohledu na trvání léčby. Menší poklesy celkového T3 a reverzního T3 (rT3) byly pozorovány pouze při vyšších dávkách. Hladiny TBG se nemění a všeobecně nebyl pozorován reciproční vzestup hladiny TSH, což ukazuje, že kvetiapin nezpůsobuje klinicky závažnou hypofunkci štítné žlázy.

Děti a mladiství (10 – 17 let)U dětí a mladistvých je třeba předpokládat stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a mladistvých (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně.: velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1 000, <1/100), vzácné (>1/10 000, <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.Poruchy metabolismu a výživyVelmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

VyšetřeníVelmi časté:

Zvýšení hladin prolaktinu

1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Extrapyramidové symptomy

3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté:

Podrážděnost

4

1. Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): >20 ug/l (>869,56 pmol/l) u mužů; >26 ug/l (>1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu >100 ug/l.2. Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “National Institutes of Health”) nebo zvýšení >20 mmHg pro systolický tlak nebo >10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a adolescentů.3. Viz bod 5.1.4. Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a mladistvých spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno úmrtí pacienta v klinické studii po akutním předávkování 13,6 gramy a v poregistračním sledování v dávce 6 gramů samotným kvetiapinem. Bylo však hlášeno i přežití po akutním předávkování až 30 gramy kvetiapinu. V poregistračním období bylo hlášeno předávkování samotným kvetiapinem s následkem smrti nebo komatu. Navíc byly hlášeny následující případy při předávkování monoterapií kvetiapinem: prodloužení QT intervalu, záchvaty, status epilepticus, rabdomyolýza, repirační deprese, retence moči, zmatenost, delirium a/nebo agitovanost.

Pacienti se závažným kardiovaskulárním onemocněním mají vyšší riziko nežádoucích projevů po předávkování (viz bod 4.4 Kardiovaskulární onemocnění).

Hlášené příznaky předávkování obvykle odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku kvetiapinu, to je ospalost, sedace, tachykardie a hypotenze.

Léčba předávkováníNeexistuje žádné specifické antidotum kvetiapinu. V případech závažných příznaků je třeba zvážit možnost spolupůsobení několika léků a doporučují se postupy intenzivní péče: včetně zajištění a udržování dýchacích cest pacienta, zajištění přiměřeného okysličování a ventilace a sledování a podpora kardiovaskulárního systému. I když nebyla při předávkování zkoumána inhibice absorpce, může být u těžkých otrav indikován výplach žaludku, pokud je to možné do jedné hodiny po požití. Je třeba zvážit podání aktivního uhlí.

Refrakterní hypotenze by se v případech předávkování kvetiapinem měla léčit s odpovídajícími opatřeními, jako jsou intravenózní tekutiny a/nebo sympatomimetika. Je třeba se vyhnout adrenalinu a dopaminu, protože beta stimulace může zhoršit hypotenzi založenou na alfa blokádě, kterou vyvolal kvetiapin.

Je třeba pokračovat v pečlivém lékařském dohledu a sledování do zotavení pacienta.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika: diazepiny, oxazepiny a thiazepiny, ATC kód: N05AH04.

Mechanismus účinku:Kvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a jeho aktivní metabolit v lidské krevní plazmě norkvetiapin interagují s širokým rozmezím neurotransmiterových receptorů. Kvetiapin a norkvetiapin vykazují afinitu k mozkovým serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1- a D2- receptorům. V této kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou k 5HT2 oproti D2- receptorům lze uvažovat, že tato skutečnost přispívá ke klinickým antipsychotickým účinkům a nižším vedlejším extrapyramidálním symptomům (EPS) kvetiapinu ve srovnání s typickými antipsychotiky. Navíc má

norkvetiapin vysokou afinitu k norepinefrinovému transportéru (NET). Kvetiapin a norkvetiapin mají též vysokou afinitu k histaminergním a adrenergním α1 receptorům s nižší afinitou k adrenergním α2 a serotoninovým 5HT1A receptorům. Kvetiapin nemá žádnou význačnou afinitu k cholinergním, muskarinovým či benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinky:Kvetiapin je aktivní v testech antipsychotické aktivity, jako je podmíněná vyhýbavá reakce. Také blokuje působení dopaminových agonistů, měřené buď behaviorálně nebo elektrofyziologicky, a zvyšuje koncentrace dopaminového metabolitu, neurochemického indexu D2-receptorové blokády.

V preklinických testech prediktivních pro EPS má kvetiapin na rozdíl od typických antipsychotik atypický profil. Kvetiapin nevyvolává po chronickém podávání hypersenzitivitu dopaminových D2-receptorů. Při efektivních dávkách blokujících dopaminový D2-receptor způsobuje kvetiapin pouze slabou katalepsii. Po chronickém podávání vykazuje kvetiapin selektivitu vůči limbickému systému depolarizační blokádou mezolimbických avšak nikoli nigrostriatálních neuronů obsahujících dopamin. Po akutním i chronickém podávání vykazuje kvetiapin minimální dystonické působení u opic rodu Cebus senzibilizovaných haloperidolem i u takových, které dosud nedostávaly léky (viz bod 4.8).

Klinická účinnost:Ve třech placebem kontrolovaných klinických studiích pacientů užívajících různé dávky kvetiapinu nebyly žádné rozdíly mezi skupinami kvetiapinu a placeba co do výskytu EPS nebo současného použití anticholinergních přípravků. Jedna placebem kontrolovaná studie hodnotící pevné dávky kvetiapinu v rozmezí 75 až 750 mg/d nevykázala žádný vzrůst EPS nebo současného použití anticholinergních přípravků.

Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících dávky kvetiapinu do 800 mg/d při léčbě středně závažných až závažných manických epizod monoterapií i kombinovanou terapií spolu s lithiem nebo divalproexem nebyly žádné rozdíly mezi skupinami kvetiapinu a placeba co do výskytu EPS nebo současného použití anticholinergních přípravků.

V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou podmíněnou demencí nebyl výskyt nepříznivých cerebrovaskulárních událostí na 100 pacient-roků vyšší u pacientů léčených kvetiapinem ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo.

Při léčbě středně závažných až závažných manických epizod vykazoval kvetiapin vyšší účinnost než placebo ve snižování manických symptomů v 3. a 12. týdnu ve dvou studiích v rámci monoterapie. Neexistují žádné údaje z dlouhodobých studií, které by prokázaly účinnost kvetiapinu při prevenci následných manických či depresivních epizod. Údaje o kvetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem při akutních středně závažných až závažných manických epizodách v týdnech 3 a 6 jsou omezené; kombinovaná terapie je však dobře tolerována. Tyto údaje ukázaly aditivní účinek v 3. týdnu. Druhá studie neukázala aditivní účinek v 6. týdnu.

V posledním týdnu byl medián dávky kvetiapinu u osob reagujících na léčbu zhruba 600 mg/d a zhruba 85 % těchto osob bylo v dávkovém rozmezí 400 až 800 mg/d.

Ve čtyřech klinických studiích trvajících 8 týdnů u pacientů se středně závažnými až závažnými depresivními epizodami bipolární poruchy I nebo II vykazoval kvetiapin IR 300 mg a 600 mg významně vyšší výsledky než placebo pro relevantní výsledné ukazatele: střední zlepšení MADRS a odpověď definovaná jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozím hodnotám. Nebyly žádné rozdíly mezi pacienty, kteří dostávali kvetiapin IR v dávkách 300 a 600 mg.

V pokračující fázi těchto dvou studií bylo prokázáno, že dlouhodobá léčba pacientů reagujících na kvetiapin IR 300 nebo 600 mg byla účinná ve srovnání s placebem vzhledem k depresivním symptomům avšak nikoli vzhledem k manickým symptomům.

Ve dvou studiích prevence recidivy choroby hodnotících kvetiapin v kombinaci se stabilizátory nálad u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými epizodami vykazovala kombinace s kvetiapinem vyšší účinnost než monoterapie stabilizátory nálad při prodlužování doby do recidivy jakékoli nepříznivé změny nálady (manické, smíšené nebo depresivní). Kvetiapin byl podáván dvakrát denně, celkem 400 nebo 800 mg/d v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

V jedné dlouhodobé studii (trvání doby léčby až dva roky) hodnotící prevenci recidivy u pacientů s manickými, depresivními nebo smíšenými episodami měl kvetiapin vyšší účinnost než placebo při prodlužování doby do recidivy jakékoli nepříznivé změny nálady (manické, smíšené či depresivní) u pacientů s bipolární poruchou I. Počet pacientů s nepříznivou změnou nálady byl 91 (22,5 %) ve skupině kvetiapinu, 208 (51,5 %) ve skupině placeba a 95 (26,1 %) ve skupině lithia. U pacientů reagujících na kvetiapin nebylo při srovnání pokračující léčby kvetiapinem s přechodem z kvetiapinu na lithium zjištěno, že by přechod na lithium souvisel s prodloužením doby do recidivy některé nepříznivé změny nálady.

Klinické studie prokázaly, že je kvetiapin účinný při schizofrenii a manii, je-li podáván dvakrát denně, i když farmakokinetika kvetiapinu vykazuje poločas zhruba 7 h. To je dále podloženo údaji ze studie pomocí pozitronové emisní tomografie (PET), která zjistila, že se obsazenost 5HT2- a D2-receptorů kvetiapinem udržuje po dobu až 12 h. Bezpečnost a účinnost dávek převyšujících 800 mg/d nebyla hodnocena.

Dlouhodobá účinnost kvetiapinu IR při prevenci schizofrenických relapsů nebyla hodnocena zaslepými klinickými studiemi. V otevřených studiích byl kvetiapin u osob se schizofrenií účinný pro udržování klinického zlepšení během pokračující léčby pacientů reagujících na počátku terapie, což ukazuje na určitou dlouhodobou účinnost.

Ve studiích monoterapie kontrolovaných placebem byl u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9/litr výskyt alespoň jednoho případu počtu neutrofilů <1,5 x 109/litr 1,72 % u pacientů

léčených kvetiapinem ve srovnání s 0,73 % u pacientů dostávajících placebo. Ve všech klinických studiích (kontrolované placebem, otevřené, s účinnou srovnávací látkou; pacienti s výchozí hodnotou počtu neutrofilů ≥1,5 x 10

9/litr) byl výskyt alespoň jednoho případu počtu neutrofilů <0,5 x 109/litr

0,21 % u pacientů léčených kvetiapinem a 0 % u pacientů dostávajících placebo a výskyt ≥0,5 - <1.0 x 10

9/litr byl 0,75 % u pacientů léčených kvetiapinem a 0,11 % u pacientů dostávajících placebo.

Děti a dospívající (stáří 10 až 17 let)Účinnost a bezpečnost kvetiapinu byla sledována v jedné třítýdenní, placebem kontrolované studii zaměřené na léčbu mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Zhruba 45 % této populace pacientů mělo navíc diagnózu ADHD. Dále byla provedena jedna šestitýdenní placebem kontrolovaná studie léčby schizofrenie (n = 222 pacientů ve věku 13 až 17 let). Z obou studií byli vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na léčbu kvetiapinem. Léčba kvetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/d, druhý den zvýšena na 100 mg/d a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (mánie 400 - 600 mg/d; schizofrenie 400 - 800 mg/d) vzestupně po 100 mg/d a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba mínus placebo) – 5,21 pro kvetiapin 400 mg/d a – 6,56 pro kvetiapin 600 mg/d. Podíl pacientů odpovídajích na léčbu (zlepšení YMRS ≥50 %) byl 64 % pro kvetiapin 400 mg/d, 58 % pro 600 mg/d a 37 % pro placebo.

Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba mínus placebo) – 8,16 pro kvetiapin 400 mg/d a –9,29 pro kvetiapin 800 mg/d. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/d), ani vysokou dávkou kvetiapinu (800 mg/d) kvetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30 % oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANSS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci rekurence v této věkové skupině.

26týdenní otevřené fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s kvetiapinem podávaným flexibilně v rozmezí 400 - 800 mg/d poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a adolescentů byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu; extrapyramidální symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí a adolescentů než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8).

Extrapyramidální symptomyV krátkodobé placebem kontrolované studii v monoterapii u adolescentů (13 - 17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (například akatizie, třes, extrapyramidální porucha, hypokineze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová rigidita, dyskineze) nepřesáhl 4,1 % v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii u dětí a adolescentů (10 - 17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studií na schizofrenii a bipolární mánii byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %.

Nárůst tělesné hmotnosti V krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10 – 17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥7% své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 směrodatné odchylky od bazální hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3% pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kriterium.

Sebevražda/myšlenky na sebevraždu nebo klinické zhoršeníV krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt příhod souvisejících se sebevraždou 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů <18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (0/90) u pacientů <18 let

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání je kvetiapin dobře absorbován a intenzivně se metabolizuje. Biologická dostupnost kvetiapinu není významně ovlivňována jídlem. Zhruba 83 % kvetiapinu se váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu norkvetiapinu v ustáleném stavu dosahují 35 % koncentrací kvetiapinu. Eliminační poločas kvetiapinu a norkvetiapinu je 7 respektive 12 h.

Farmakokinetika kvetiapinu a norkvetiapinu je ve schváleném rozmezí dávek lineární. U mužů a žen se kinetika kvetiapinu neliší.

Střední clearance kvetiapinu u starších osob je zhruba o 30 až 50 % nižší než u dospělých ve věku 18 až 65 let.

Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu u osob se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu menší než 30 ml/min/1,73 m

2) byla snížena zhruba o 25 %, avšak individuální hodnoty

clearance jsou v rozmezí normálních osob. Průměrná molární frakce dávky volného kvetiapinu a aktivního metabolitu v lidské plazmě norkvetiapinu vyloučená močí je <5%.

Kvetiapin je rozsáhlou měrou metabolizován v játrech, přičemž po podání kvetiapinu značeného radioaktivním nuklidem odpovídá méně než 5 % nezměněnému materiálu léku v moči nebo stolici. Zhruba 73 % radioaktivního nuklidu se vylučuje močí a 21 % stolicí. Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu klesá na zhruba 25 % u osob se známým poškozením jater (stabilní alkoholická cirhóza). Protože je kvetiapin rozsáhlou měrou metabolizován v játrech, očekávají se u populace s poškozenými játry zvýšení hladin v krevní plazmě. U těchto pacientů může být nezbytná úprava dávek (viz bod 4.2).

Výzkumy in vitro zjistily, že primárním enzymem odpovědným za metabolismus kvetiapinu zprostředkovaný cytochromem P450 je CYP3A4. Norkvetiapin se primárně tvoří a eliminuje prostřednictvím CYP3A4.

Bylo zjištěno, že kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně norkvetiapinu) jsou slabými inhibitory aktivit lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro. Inhibice CYP in vitro je pozorována pouze při koncentracích, které jsou zhruba pětinásobkem až padesátinásobkem hodnot pozorovaných u lidí při dávkovém rozmezí 300 až 800 mg/d. Na základě těchto výsledků in vitro není pravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu s jinými léky vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu jiného léku zprostředkovaného cytochromem P450. Studie provedené na zvířatech ukazují, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450. V jedné specifické studii interakcí u psychotických pacientů však nebyl pozorován žádný vzrůst aktivity cytochromu P450 po podání kvetiapinu.

Děti a adolescenti (10 až 17 let)Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí stáří 10 - 12 let a 12 mladistvých, kteří byli na udržovací léčbě 400 kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a adolescentů (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10 - 12 let) a o 28 %, resp. 14 % u mladistvých (13-17 let) oprotiv srovnání s dospělými.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V řadě studií genotoxicity in vitro a in vivo nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity. U laboratorních zvířat byly zjištěny následující odchylky v klinicky relevantních dávkách, které nebyly dosud potvrzeny dlouhodobým klinickým výzkumem.U laboratorních potkanů byla zjištěna pigmentace štítné žlázy; u opic rodu Cynomolgus byla pozorována hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení hladin T3 v plazmě, snížená koncentrace hemoglobinu a snížení počtu bílých a červených krvinek; a u psů změna opacity očníčočky a katarakta. Vzhledem k těmto nálezům je třeba vážit prospěch z léčby kvetiapinem ve vztahu k riziku pro pacienta.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Monohydrát laktosyDihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatéhoMikrokrystalická celulosaPovidonSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)Magnesium-stearát

Potahová vrstva:HypromelosaOxid titaničitý (E171)Makrogol 4000Žlutý oxid železitý (E172) – pouze u tablet 25 mg a 100 mgČervený oxid železitý (E172) – pouze u tablet 25 mg

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

HDPE lahvička:Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistr (PVC/Al): 6 (pouze tablety 25 mg), 10, 20, 30, 30 x 1, 50, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 120 (pouze tablety 150 mg a 300 mg), 180 (pouze tablety 150 mg a 300 mg) nebo 240 (pouze tablety 150 mg a 300 mg) tablet v krabičce.

Polyethylenová (HDPE) plastová lahvička: 250 tablet (pouze 100 mg a 200 mg) v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Kventiax 25 mg potahované tablety: 68/472/07-C Kventiax 100 mg potahované tablety: 68/473/07-CKventiax 150 mg potahované tablety: 68/474/07-CKventiax 200 mg potahované tablety: 68/475/07-CKventiax 300 mg potahované tablety: 68/476/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.8.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

23.3.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU>

KRABIČKA PRO BLISTRKRABIČKA PRO LAHVIČKUETIKETA NA LAHVIČKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kventiax 25 mg potahované tabletyKventiax 100 mg potahované tabletyKventiax 150 mg potahované tabletyKventiax 200 mg potahované tabletyKventiax 300 mg potahované tabletyQuetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

25 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras).

100 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras).

150 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 150 mg (ve formě quetiapini fumaras).

200 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras).

300 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu.Další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Blistr:6 potahovaných tablet (pouze tablety 25 mg)10 potahovaných tablet20 potahovaných tablet30 potahovaných tablet30x1 potahovaných tablet50 potahovaných tablet60 potahovaných tablet90 potahovaných tablet98 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet100x1 potahovaných tablet120 potahovaných tablet (pouze tablety 150 mg a 300 mg)180 potahovaných tablet (pouze tablety 150 mg a 300 mg)240 potahovaných tablet (pouze tablety 150 mg a 300 mg)

HDPE lahvička:250 potahovaných tablet (pouze tablety 100 mg a 200 mg)

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

HDPE lahvička:Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 68/472/07-CReg.č.: 68/473/07-CReg.č.: 68/474/07-C

Reg.č.: 68/475/07-CReg.č.: 68/476/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Kventiax 25 mgKventiax 100 mgKventiax 150 mgKventiax 200 mgKventiax 300 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR (PVC/Al-fólie)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kventiax 25 mg Kventiax 100 mgKventiax 150 mgKventiax 200 mgKventiax 300 mg

Quetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka

3.

POUŽITELNOST

Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.