Kaliumchlorid/glucose 0,15% + 5% B. Braun

Kód 0188211 ( )
Registrační číslo 76/ 502/12-C
Název KALIUMCHLORID/GLUCOSE 0,15% + 5% B. BRAUN
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0188212 INF SOL 10X1000ML Infuzní roztok, Infuze
0188211 INF SOL 10X500ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak KALIUMCHLORID/GLUCOSE 0,15% + 5% B. BRAUN

1/5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls259991/2011 a sukls259992/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun

infuzní roztok

Kalii chloridum, glucosum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. ­

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

­

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

­

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

­

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.

Co je přípravek Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun používat

3.

Jak se přípravek Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun a k čemu se používá Tento přípravek je infuzní roztok, tj. je Vám podán tenkou sondou zavedenou do žíly. Bude Vám podán pro zachování nebo obnovu hladiny draslíku a jako zdroj kalorií. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5%

B. Braun používat

Nepoužívejte Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun: ­

jestliže máte neobvykle vysoké hladiny draslíku nebo chloridů v krvi,

­

jestliže máte závažné onemocnění ledvin,

­

jestliže máte akutní mrtvici,

­

jestliže máte poranění hlavy (v prvních 24 hodinách),

­

jestliže máte otok dolních končetin, příliš mnoho vody v tělních tkáních (hyperhydraci).

Upozornění a opatření ­

jestliže máte ledvinové potíže,

­

jestliže máte jaterní onemocnění,

­

jestliže máte silný diabetes nebo jiné onemocnění související s intolerancí glukózy,

­

jestliže máte plicní onemocnění nebo městnání vody na plicích (edém plic),

­

jestliže máte neobvykle nízké hladiny elektrolytů (solí) v krvi,

­

jestliže máte srdeční onemocnění,

­

jestliže Vaše nadledvinky nefungují správně.

Je nutné dbát zvláštní opatrnosti a pečlivě sledovat hladiny solí a tekutin, když má být přípravek podán dětem. Další léčivé přípravky a přípravek Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a). Svého lékaře informujte zejména o tom, zda užíváte některé z níže uvedených přípravků, aby bylo možné náležitě upravit množství přípravku Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun: ­

kortikosteroidy, např. hydrokortizon, prednizon, neboť mohou způsobit menší snášenlivost glukózy,

­

digoxin (přípravek používaný k léčbě srdeční slabosti),

­

draslík šetřící diuretika, např. tablety s obsahem spironolaktonu nebo triamterenu či jiných léčiv, která mohou způsobit vysoké hladiny draslíku, jako např. některé přípravky používané k léčbě vysokého tlaku krve (tzv. ACE inhibitory), cyklosporin nebo suxamethonium.

Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotenství Pokud se domníváte, že jste pravděpodobně těhotná, ihned o tom informujte svého lékaře. Tento přípravek může být podáván v těhotenství, pokud to lékař považuje za nutné. Kojení Pokud kojíte, ihned o tom informujte svého lékaře. Tento přípravek může být podáván při kojení, pokud to lékař považuje za nutné. 3. Jak se přípravek Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun používá Způsob podání Přípravek Vám bude podán infuzí do žíly. Obal přípravku obsahuje značné množství vzduchu. Proto, aby se zabránilo riziku vniknutí vzduchu do Vašeho krevního oběhu, nesmí Vám být tento léčivý přípravek podán tlakovou infuzí. Dávkování Množství přípravku, které Vám bude podáno, určí Váš lékař a závisí na Vašem věku, hmotnosti a klinickém stavu. Během podávání tohoto přípravku budou rutinně sledovány Vaše hladiny glukózy v krvi a elektrolytů (solí) a vodní bilance. Normální maximální dávka pro dospělého je 40 ml na 1 kg tělesné hmotnosti za den. Dětem se podává snížená dávka v závislosti na jejich věku. Tento přípravek Vám nesmí být podán stejným infuzním zařízením jako krev.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun, než mělo být Tato situace je nepravděpodobná, neboť infuzi bude řídit lékař nebo zdravotní sestra. Nicméně při předávkování může dojít k poruchám rovnováhy tekutin a sérových elektrolytů, otokům a srdečním a oběhovým poruchám. Další symptomy jsou popsány dále (viz bod 4). Léčbu k normalizaci Vašeho stavu určí Váš lékař. Může zahrnovat zastavení infuze a podání vhodných přípravků k léčbě pozorovaných příznaků. V extrémních situacích může být také nutná dialýza. Máte-li k používání tohoto přípravku jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, ihned informujte svého lékaře nebo se odeberte na oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici: ­

dýchací potíže,

­

náhlá prudká bolest v hrudi,

­

zpomalování nebo zrychlování srdečního tepu,

­

nízký tlak krve (hypotenze),

­

silné záchvaty mdlob nebo kolaps,

­

slabost, poruchy svalových pohybů,

­

velmi výrazná necitlivost, otoky nebo těžkost končetin,

­

studená pokožka nebo šedá bledost,

­

zmatenost.

Informujte svého lékaře, jestliže budete v místě vpichu cítit bolest nebo bude toto místo citlivé. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5. Jak přípravek Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a vnější krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Přípravek musí být použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, za dobu a podmínky uchovávání zodpovídá uživatel. Tento přípravek je pouze k jednorázovému použití. Vzhled tohoto přípravku musí být čirý. Nepoužívejte Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun, je-li zakalený nebo pokud je obal poškozený.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun obsahuje ­

Léčivými látkami jsou kalii chloridum a glucosum. 1 000 ml infuzního roztoku obsahuje: Kalii chloridum

1,5 g (3,0 g)

Glucosum (ve formě glucosum monohydricum)

50,0 g

­

Pomocnou látkou je: Voda na injekci

Jak přípravek Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun vypadá a co obsahuje toto balení Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun je infuzní roztok, tj. roztok podávaný infuzí do žíly. Je to sterilní, čirý, bezbarvý roztok výše uvedených látek ve vodě. Dodává se v bezbarvých polyetylénových lahvích o obsahu 500 ml nebo 1 000 ml v baleních po 10 kusech. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Německo Výrobci B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Německo a B. BRAUN Medical S.A. Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubi, Barcelona Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika

Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun

Estonsko

Kalii chloridum/Glucosum B. Braun 1,5 mg/ml (3 mg/ml) + 50 mg/ml, infuusioneste, liuos / infusionsvätska, lösning / infusioonilahus

Španělsko

Cloruro Potásico 1,5 (3 mg/ml) mg/ml en Glucosa 50 mg/ml Prediluido B. Braun solución para perfusión

Finsko

Kalii chloridum/Glucosum B. Braun 1,5 mg/ml (3 mg/ml) + 50 mg/ml infuusioneste, liuos / infusionsvätska, lösning / infusioonilahus

Irsko

Potassium Chloride 0.15% (0.3%) w/v and Glucose 5% w/v solution for infusion

Nizozemsko

Kaliumchloride 0,15% (0,3%) - Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie

Polsko

Potassium Chloride 0,15% (0,3%) + Glucose 5% B. Braun

Portugalsko

Cloreto de Potássio 0.15% (0.3%) + Glucose 5% B.Braun

Slovenská republika Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun Velká Británie

Potassium Chloride 0.15% (0.3%) w/v and Glucose 5% w/v solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 22.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/7

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls259991/2011 a sukls259992/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun (dále jako „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“) obsahuje:

1 000 ml

mg/ml

Kalii Chloridum

1,50 g (3,00 g)

1,50 (3,00)

Glucosum (jako glucosum monohydricum)

50,00 g

50,00

Koncentrace elektrolytů:

Kalium

20 mmol/l (40 mmol/l)

Chloridum

20 mmol/l (40 mmol/l)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Infuzní roztok Bezbarvý až mírně slámově zbarvený roztok Kalorická hodnota (přibl.)

200 kcal

Teoretická osmolarita (přibl.)

318 mOsm/l (358 mOsm/l)

pH

3,5–6,5

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Úprava hypokalemie a udržování homeostázy iontů draslíku v případech, kdy je nutné doplnit energii. 4.2. Dávkování a způsob podání Dávkování závisí na věku, hmotnosti a klinickém stavu pacienta, zvláště u pacientů s renální nebo srdeční insuficiencí. Dávkování a rychlost infuze musí být stanoveny na základě sledování EKG a sérových elektrolytů. Dávkování

Dospělí: Pokyny pro dávkování draslíku / rychlost infuze Sérový K+

Maximální rychlost infuze

Maximální koncentrace

> 2,5 mmol/l

10 mmol/h

40 mmol/l

< 2 mmol/l

40 mmol/h

80 mmol/l

Maximální doporučená dávka draslíku je 2–3 mmol na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 h. Podané množství glukózy nesmí překročit 3–4 g na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 h. Obecně by nemělo být podáno více než 40 ml tekutiny na 1 kg tělesné hmotnosti za den. Pediatrická populace: Objem a rychlost podávání infuze závisí na požadavcích jednotlivých pacientů. Může být nutné snížit objemy a rychlosti podávání infuze. Podané množství draslíku nesmí překročit 2–3 mmol na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 h. Rychlost infuze: Rychlost podávání infuze se musí řídit sledováním EKG a sérových elektrolytů. Je nutné zajistit dostatečný průtok moči. Maximální rychlost infuze nesmí překročit 10 mmol draslíku za 1 h, jsou-li hladiny draslíku v séru vyšší než 2,5 mmol/l, a 40 mmol za 1 h, jsou-li hladiny draslíku nižší než 2 mmol/l. Délka používání Přípravek „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ se smí podávat, dokud existuje indikace pro podání zdroje energie, elektrolytů a tekutin. Způsob a cesta podání Nitrožilní infuze přes velkou periferní nebo centrální žílu, aby nevzniklo riziko sklerotizace. V případě infuze do centrální žíly nesmí být katétr v síni ani v komoře, aby nevznikla lokalizovaná hyperkalemie. Obal přípravku obsahuje značné množství vzduchu. Aby se zabránilo riziku vzduchové embolie, nesmí být tento přípravek podán tlakovou infuzí. 4.3. Kontraindikace ­

hyperkalemie,

­

závažné postižení ledvin s oligurií, anurií nebo azotemií,

­

hyperchloremie,

­

akutní ischemická mozková příhoda,

­

poranění hlavy (v prvních 24 hodinách),

­

hyperhydratace.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití ­

Roztoky s nízkými koncentracemi solí, zejména sodíku, je nutné podávat dětem se zvláštní opatrností a pečlivě sledovat rovnováhu elektrolytů a tekutin.

­

Roztoky obsahující draslík musí být podávány pomalu a až po potvrzení dostatečné funkce ledvin. U pacientů s postižením ledvin musí být jeho používání pečlivě řízeno častým měřením koncentrace draslíku v plazmě a pravidelnou kontrolou EKG. Infuzi je nutné zastavit, pokud se během ní objeví příznaky renální insuficience.

­

Doplňky s draslíkem je nutné podávat opatrně u pacientů se srdečním onemocněním, zejména u pacientů užívajících digitalis. Rychlé snížení plazmatických koncentrací draslíku (např. při přerušení infuze) u pacientů užívajících digitalis může vyvolat intoxikaci srdečními glykosidy.

­

Při podávání infuze velkého objemu hypotonických tekutin pacientům s městnavými stavy nebo edémem plic je třeba dbát opatrnosti.

­

Jakožto roztok s nízkým obsahem elektrolytů obsahující jen 20 (40) mmol draslíku na 1 litr je nutné infuzi podávat také opatrně pacientům s hypotonickou dehydratací a v případech hyponatremie.

­

Je nutné dbát opatrnosti, když je roztok podáván pacientům s diabetem, zejména pacientům s hyperglykemií rezistentní na inzulin a pacientům s intolerancí glukózy z jakéhokoliv důvodu (viz bod 4.5). Bude nutné sledovat hladinu glukózy v krvi.

­

Je nutné dbát opatrnosti v případě, že je roztok podáván pacientům s Addisonovou chorobou, neboť tito pacienti mají predispozici k hyperkalemii.

­

Roztoky obsahující glukózu se nesmí podávat současně s transfuzí krve, před ní ani po ní stejným infuzním zařízením z důvodu možnosti vzniku pseudoaglutinace.

­

Výměna celého infuzního zařízení se doporučuje nejméně jednou za 24 h.

Klinické sledování musí zahrnovat EKG, pravidelné kontroly rovnováhy tekutin a sérových elektrolytů. 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Přípravek „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ jakožto roztok obsahující glukózu se nesmí podávat současně s transfuzí krve, před ní ani po ní stejným infuzním zařízením z důvodu možnosti vzniku pseudoaglutinace (viz bod 4.4). Kortikosteroidy nebo kortikotropiny mohou vést ke snížené toleranci glukózy. U pacientů užívajících digoxin může hypokalemie způsobit intoxikaci digoxinem. Podávání draslíku musí být u těchto pacientů velmi opatrně přerušeno (viz bod 4.4). Je nutné dbát opatrnosti při současném užívání léčiv obsahujících draslík a léčiv, která mohou vyvolat hyperkalemii, například: ­

draslík šetřících diuretik, např. spironolaktonu, triamterenu,

­

ACE inhibitorů,

­

antagonistů receptoru angiotensinu II,

­

takrolimu,

­

cyklosporinu,

­

suxamethonia.

Další klinicky relevantní interakce s farmakologickými léčivy nejsou známy. 4.6. Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství O používání chloridu draselného a glukózy u těhotných žen nejsou žádné nebo jsou jen omezené údaje. Neexistuje dostatek studií reprodukční toxicity u zvířat (viz bod 5.3). Všechny složky přípravku „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ se však přirozeně nacházejí v těle a jejich biochemické vlastnosti jsou dobře známy, a proto se žádné toxické účinky na těhotenství nepředpokládají. Existuje předpoklad, že je-li glukóza použita při porodu, její zátěž na matku může u plodu vést k hyperglykemii, hyperinzulinemii a acidóze s následnou novorozeneckou hypoglykemií. Jiní autoři žádné důkazy o takovém vlivu nezjistili. Přípravek „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ může být v případě klinické nutnosti použit v období těhotenství.

Laktace O používání chloridu draselného a glukózy u kojících žen nejsou žádné nebo jsou jen omezené údaje. Všechny složky přípravku „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ se však přirozeně nacházejí v těle a jejich biochemické vlastnosti jsou dobře známy, a proto se žádné toxické účinky na laktaci nepředpokládají. Přípravek „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ může být v případě klinické nutnosti použit v období kojení. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Není relevantní. 4.8. Nežádoucí účinky Při správném použití se žádné nežádoucí účinky léčiva neočekávají. Frekvence níže popsaných nežádoucích účinků se liší v závislosti na dávce a technice podání. Poruchy metabolismu a výživy U pacientů se závažným ledvinovým nebo metabolickým postižením, nebo když je infuze prováděna příliš rychle nebo je podávána nadměrně, se může objevit převodnění, hyperglykemie nebo intoxikace draslíkem. K symptomům hyperkalemie patří parestezie končetin, svalová nebo respirační paralýza, areflexie, slabost, apatičnost, studená pokožka, šedá bledost, zmatenost, slabost a těžkost nohou, hypotenze, srdeční arytmie, srdeční blok, abnormality EKG se vznikem bifázických křivek a srdeční zástavy. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Při podávání roztoků s vyšším obsahem draslíku než 40 mmol na litr se může objevit lokální bolest a flebitida. 4.9. Předávkování Symptomy předávkování V případě poruchy mechanismů vyměšování nebo je-li infuze prováděna příliš rychle nebo je podávána nadměrně, může se objevit hyperkalemie, hyperhydratace, metabolické poruchy a poruchy elektrolytů. Při předávkování je ovlivněna zejména homeostáza draslíku. Možné symptomy intoxikace draslíkem jsou popsány v bodě 4.8. Nadměrné podávání chloridů může způsobit úbytek bikarbonátů s okyselujícím účinkem.

Léčba předávkování

Okamžité přerušení infuze, sledování EKG, při potřebě zvýšení průtoku moči a tím vylučování tekutin a elektrolytů, podání bikarbonátu sodného. Je-li ke zvýšení buněčné absorpce draslíku podán inzulin, je nutné podávat glukózu, aby nedošlo k hypoglykemii. U pacientů s přetrvávajícími nepravidelnostmi v EKG je možné podat např. glukonát vápenatý za účelem zrušení kardiotoxických účinků draslíku. Pokud pacient užívá srdeční glykosidy, je nutné dbát opatrnosti, neboť rychlý pokles hladin draslíku může zvýšit toxicitu srdečních glykosidů. U pacientů s renální insuficiencí může být nutná hemodialýza nebo peritoneální dialýza.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů, ATC kód: B05B B Roztok „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ obsahuje glukózu a elektrolyty draslíku a chloridů ve vodě na injekci. Draslík je hlavní kationt v intracelulární tekutině a je nezbytný pro udržování acidobazické rovnováhy, izotonicity a elektrodynamických vlastností buňky. Elektrolyt je důležitým aktivátorem při mnoha enzymatických reakcích a je nezbytný pro řadu fyziologických pochodů včetně přenosu nervových impulsů, kontrakce srdečních, hladkých a kosterních svalů, žaludeční sekrece, funkce ledvin, syntézy tkání, využití uhlohydrátů a syntézy bílkovin. Chlorid, hlavní extracelulární aniont, má velmi podobné fyziologické vlastnosti jako sodík a také draslík. Společně se sodíkem a bikarbonáty hraje chlorid důležitou roli při regulaci acidobazické rovnováhy a změny acidobazické rovnováhy organismu se projevují změnami sérové koncentrace chloridů. Glukóza je hlavní uhlohydrát v organismu a pro některé orgány je nezbytný. Samotná glukóza a deriváty metabolismu glukózy jsou v těle využívány jako zdroj energie, slouží k modifikaci bílkovin a lipidů, tvorbě mukopolysacharidů a laktózy, které jsou složkami nukleových kyselin, a konjugátů pro vylučování různých látek. U pacientů po operaci, po úrazu a v jiných klinických případech často dochází k vážným ztrátám tekutin a elektrolytů a katabolickým situacím a v důsledku toho ke zhoršení výše uvedených fyziologických funkcí. U těchto pacientů je podání složek obsažených v přípravku „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ indikováno za účelem obnovy hladin elektrolytů, doplnění energie a tím k zabránění dalšího poškození organismu. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Vzhledem k tomu, že složky přípravku „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ jsou podávány nitrožilní infuzí, jejich biologická dostupnost je 100 %. Distribuce/metabolismus Infuzně podávaný draslík je aktivně transportován do buněk, kde je jeho koncentrace až 40krát vyšší než mimo buňku. Plazmatické koncentrace draslíku se obvykle pohybují v rozsahu od 3,5 do 5 mmol/l. Chloridy jsou rozptýleny převážně v extracelulárním prostoru. Plazmatické koncentrace chloridů jsou normálně usměrňovány na hodnotu 95–107 mmol/l. Plazmatické hladiny glukózy jsou regulovány zejména činností jater a dále různých hormonů a kosterních svalů. Glukóza obvykle kompletně oxiduje za vzniku CO2 a vody, ale tato metabolická

dráha je omezená. Přebytečná glukóza se uloží jako glykogen nebo se přemění na tuk. Při vážných úrazech a v jiných klinických situacích, např. při diabetu, dochází k ovlivnění clearance, oxidace a recyklace glukózy a přípravek je nutné podávat opatrně, neboť v opačném případě může dojít k hyperglykemii. Opatrné podání glukózy může podstatně omezit katabolismus, pomoci pokrýt zvýšenou potřebu energie a dodat dostatek glukózy do tkání, které na glukóze závisí. Exkrece Draslík a chloridy jsou převážně vylučovány ledvinami, ale malá množství tělo ztrácí i potem a stolicí. Zejména chirurgické zákroky vedou ke zvýšenému vylučování draslíku v moči při současném zadržování vody a sodíku. Pro jejich doplnění je nezbytné vzít v úvahu, že na homeostázu jednoho

elektrolytu mají vliv ostatní elektrolyty a jejich regulace je tedy do určité míry vzájemně závislá. Například nedostatek draslíku povede k deficitu chloridů a naopak, a aby suplementace byla účinná, je v tomto případě nutné dodat oba elektrolyty. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Nebyly prováděny žádné předklinické studie přípravku „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“. Nicméně při dodržení pokynů pro dávkování bude podáním roztoku „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ pouze obnovena fyziologická homeostáza elektrolytů a tekutin a doplněn zlomek energie, kterou pacient potřebuje. Všechny složky přípravku „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ se přirozeně nacházejí v těle a jejich biochemické vlastnosti jsou dobře známy. Toxické účinky se tedy nepředpokládají. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Voda na injekci. 6.2. Inkompatibility S veškerými dotazy na kompatibilitu aditiv se obracejte na výrobce, tj. společnost B. Braun Melsungen AG, nebo na výrobce aditiva. Stejně jako u všech parenterálních roztoků je třeba před přidáním léčivých přípravků posoudit kompatibilitu těchto aditiv s roztokem v obalu. Nejsou-li studie kompatibility k dispozici, tento léčivý přípravek nesmí být smíchán s jinými léčivými přípravky. Aditiva, o nichž je známo, že jsou inkompatibilní, nesmí být použita. Uživatel zodpovídá za posouzení inkompatibility přidávaného přípravku s roztokem „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ provedením kontroly, zda nedošlo k eventuální změně barvy a/nebo vysrážení precipitátu, nerozpustných komplexů nebo krystalů. Před přidáním aditiva ověřte, že je rozpustné a stabilní ve vodě při pH přípravku „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“. 6.3. Doba použitelnosti Doba použitelnosti před otevřením 3 roky Doba použitelnosti po prvním otevření (přidání aditiv) Před použitím je třeba zjistit chemickou a fyzikální stabilitu při použití jakéhokoliv aditiva při pH přípravku „0,15% (0,3%) KCl + 5% glukóza“ v obalu. Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek okamžitě použit, pokud způsob otevření nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace. Není-li použit okamžitě, za dobu a podmínky uchovávání zodpovídá uživatel. 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Neuchovávejte při teplotě nad 25

℃.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3. 6.5. Druh obalu a obsah balení Polyetylénové lahve o obsahu 500 ml a 1 000 ml v baleních po 10 ks. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Zacházení s přípravkem: Roztok použijte pouze tehdy, je-li čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušený. Roztok nepodávejte, pokud obal nebo jeho uzávěr jeví viditelné známky poškození. Pouze k jednorázovému použití. Částečně použitý obal znovu nenapojujte. Roztok podávejte ihned po připojení infuzní soupravy. Roztok musí být podán pomocí sterilního zařízení za použití aseptické techniky. Zařízení naplňte roztokem, aby se do systému nedostal vzduch. Je třeba zajistit důkladné a pečlivé aseptické promíchání aditiv. Roztoky obsahující aditiva je třeba použít ihned po přípravě, pokud příprava neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. V případě nežádoucích účinků je třeba infuzi ihned zastavit. Likvidace: Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1

Poštovní adresa:

34212 Melsungen, Německo

34209 Melsungen, Německo

tel.+49 (0)5661-71-0 fax +49 (0)5661-71-4567 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Kaliumchlorid/glucose 0,15% + 5% B. Braun: 76/502/12-C Kaliumchlorid/glucose 0,3% + 5% B. Braun: 76/503/12-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.8.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

22.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KARTON 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 1000 ml obsahuje: Elektrolyty

mmol

Kalium

20 (40)

Chloridum

20 (40)

Kalii chloridum

1,50 g (3,00 g)

Glucosum monohydricum

55,0 g (≙ 50,00 g glucosum)

pH

3,5–6,5

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Voda na injekci 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ Infuzní roztok. 10 x 500 ml 10 x 1 000 ml 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Intravenózní podání. Nepodávejte tlakovou infuzí. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ Obsahuje 20 (40) mmol draslíku v 1 000 ml. Podávejte dle pokynů lékaře. K jednorázovému použití. Nepoužívejte, je-li porušen obal nebo jeho uzávěr. Částečně použité lahve znovu nenapojujte. Nepodávejte roztoky obsahující viditelné pevné částice. Do roztoku nepřidávejte jiné léčivo nebo látku, není-li známa jejich kompatibilita. Jakékoli přísady je nutné důkladně a pečlivě promíchat. Nepodávejte současně s krví. Rychlá infuze může být škodlivá. V případě nežádoucích účinků musí být infuze ihned zastavena. 8. POUŽITELNOST EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Přípravek použijte okamžitě po otevření. Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Kaliumchlorid/glucose 0,15% + 5% B. Braun: 76/502/12-C Kaliumchlorid/glucose 0,3% + 5% B. Braun: 76/503/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE LOT 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Polyethylenová lahev 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 1000 ml obsahuje: Elektrolyty

mmol

Kalium

20 (40)

Chloridum

20 (40)

Kalii chloridum

1,50 g (3,00 g)

Glucosum monohydricum

55,0 g (≙ 50,00 g glucosum)

pH

3,5–6,5

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Voda na injekci 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ Infuzní roztok 500 ml 1 000 ml 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Intravenózní podání. Nepodávejte tlakovou infuzí. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ Obsahuje 20 (40) mmol draslíku v 1 000 ml. Podávejte dle pokynů lékaře. K jednorázovému použití. Nepoužívejte, je-li porušen obal nebo jeho uzávěr. Částečně použité lahve znovu nenapojujte. Nepodávejte roztoky obsahující viditelné pevné částice. Do roztoku nepřidávejte jiné léčivo nebo látku, není-li známa jejich kompatibilita. Jakékoli

přísady

je

nutné

důkladně

a

pečlivě

promíchat.

Nepodávejte

současně

s krví.

Rychlá

infuze

může

být

škodlivá.

V případě nežádoucích účinků musí být infuze ihned zastavena. 8. POUŽITELNOST EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Přípravek použijte okamžitě po otevření. Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nespotřebovaný obsah znehodnoťte. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Kaliumchlorid/glucose 0,15% + 5% B. Braun: 76/502/12-C Kaliumchlorid/glucose 0,3% + 5% B. Braun: 76/503/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE LOT 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.