Itraconazol Universal Farma 100 Mg Tvrdé Tobolky

Kód 0176423 ( )
Registrační číslo 26/ 506/10-C
Název ITRACONAZOL UNIVERSAL FARMA 100 MG TVRDÉ TOBOLKY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace UNIVERSAL FARMA, S.L., Barcelona, Španělsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0145540 POR CPS DUR 100X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145533 POR CPS DUR 14X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145534 POR CPS DUR 15X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145535 POR CPS DUR 16X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0176423 POR CPS DUR 18X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145536 POR CPS DUR 28X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145537 POR CPS DUR 30X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145538 POR CPS DUR 32X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145532 POR CPS DUR 4X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0176422 POR CPS DUR 6X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145539 POR CPS DUR 60X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ITRACONAZOL UNIVERSAL FARMA 100 MG TVRDÉ TOBOLKY

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls161114/2009 a přílohy k sp. zn.sukls211473/2009, sukls211516/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky

Itraconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky užívat

3.

Jak se přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ITRACONAZOL UNIVERSAL FARMA 100 mg TVRDÉ

TOBOLKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky je indikován k léčbě plísňových infekcí pochvy, kůže, úst, očí, nehtů a vnitřních orgánů. Léčivou látkou je itrakonazol, člen následující farmakoterapeutické třídy léčiv: Antimykotikum pro systémové použití, deriváty triazolu.

Itrakonazol je velmi efektivní proti nejrůznějším infekcím způsobeným kvasinkami a plísněmi.

Účinkuje hlavně na vysoce keratinizované tkáně, jako je kůže a nehty a dále na výstelku poševní stěny. Účinné hladiny

itrakonazolu zůstávají v kůži po dva až čtyři týdny od ukončení léčby v závislosti

na jejím trvání.

V poševní tkáni lze itrakonazol nalézt po dobu dvou až tří dnů, opět v závislosti na době trvání léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ITRACONAZOL UNIVERSAL FARMA 100 mg TVRDÉ TOBOLKY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky: -

Jestliže jste těhotná (o tom, zda-li potřebujete užívat toto léčivo, může rozhodnout pouze lékař).

-

Jestliže trpíte kongestivním srdečním selháním.

-

Jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

/7

1

Děti: Dětem by neměl být itrakonazol podáván s výjimkou výjimečných situací podle hodnocení lékaře. Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky je zapotřebí v následujících případech:

Oznamte, prosím, svému lékaři:

-

jestliže trpíte jakýmkoliv typem jaterního onemocnění: Dávka se možná bude muset upravit. Ihned se obraťte se na svého lékaře, pokud se u Vás při užívání itrakonazolu objeví jakýkoliv z následujících nežádoucích účinků: nechutenství, nevolnost, zvracení, únava, bolest v krajině břišní nebo velmi tmavá moč.

Pokud užíváte itrakonazol nepřetržitě po dobu překračující jeden měsíc, lékař Vás možná požádá o pravidelné krevní testy.

Cílem těchto testů je zkontrolovat výskyt velmi vzácných jaterních obtíží, které jsou důsledkem užívání léčiva;

-

jestliže trpíte jakýmkoliv typem ledvinového onemocnění.

Dávka se možná bude muset upravit:

-

jestliže máte v anamnéze jakoukoli reakci na

léky proti plísním;

-

jestliže trpíte syndromem získané ztráty imunity (AIDS) nebo Váš imunitní systém nepracuje tak, jak by měl.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Příklady léčiv, která by se nikdy neměla užívat s itrakonazolem, zahrnují: -

určité léčivé přípravky proti alergii, zejména terfenadin, astemizol a mizolastin;

-

cisaprid, léčivo používané pro léčbu určitých trávicích obtíží;

-

určitá léčiva snižující hladinu cholesterolu, jako jsou například atorvastatin, simvastatin a lovastatin;

-

léčiva vyvolávající spánek, midazolam a perorálně užívaný triazolam;

-

pimozid a sertindol, léky užívané k léčbě psychotických stavů;

-

chinidin a dofetilid, léky proti srdeční arytmii;

-

léky používané k léčbě anginy pectoris (svíravá bolest na hrudi) a vysokého krevního tlaku zvané bepridil a nisoldipin;

-

léky pro migrénové bolesti zvané eletriptan, dihydroergotamin a ergotamin;

-

ergometrin (ergonovin) a methyl-ergometrin (methylergonovin) – používané po porodu;

-

levacetylmethadol – pro léčbu drogové závislosti (závislost na opioidech).

Některá léčiva mohou účinky itrakonazolu drasticky snižovat. Zvláště to platí o určitých léčivech používaných k léčbě epilepsie (karbamazepin, fenytoin a fenobarbital) a tuberkulózy (rifampicin, rifabutin a isoniazid). Jestliže užíváte kterýkoliv z těchto léků, informujte o tom svého lékaře, aby mohla být přijata odpovídající opatření. Příklady kombinací léčiv, která mohou vyžadovat úpravu dávky itrakonazolu nebo jiných léčiv: -

antibiotika klaritromycin a erytromycin;

-

antineoplastické přípravky;

-

určité léky, které působí na srdce a krevní cévy (digoxin, disopyramid a některé blokátory kalciového kanálu);

-

určitá léčiva používaná k regulaci krevního oběhu;

-

methylprednisolon, perorálně nebo injekčně podávaný protizánětlivý přípravek;

-

cyklosporin A, takrolimus a rapamycin, normálně používané po transplantaci orgánů;

-

určité inhibitory HIV proteázy (ritonavir, indinavir, saquinavir);

/7

2

-

karbamazepin, rapamycin, alfentanil, alprazolam;

-

určitá léčiva používaná k léčbě rakoviny;

-

určité léky pro úzkosti, zejména buspiron a alprazolam;

-

halofantrin – používaný proti malárii.

Správné vstřebávání itrakonazolu lidským organismem vyžaduje odpovídající úroveň kyselosti. Proto se léčiva, která inhibují žaludeční kyselinu, nesmí užívat po dobu dvou hodin před podáním itrakonazolu. Ze stejného důvodu užívejte itrakonazol s kolovým nápojem, pokud medikaci užíváte pro snížení tvorby žaludečních kyselin.

Nezapomeňte, že se tyto pokyny mohou rovněž vztahovat na léčbu, kterou jste užívali dříve nebo bude užívat později. Těhotenství: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neužívejte přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky, pokud jste těhotná. Ženy v plodném věku, které by mohly otěhotnět, musí používat vhodnou antikoncepci, aby bylo zajištěno, že neotěhotní během léčby itrakonazolem.

Antikoncepci je nutno používat i během prvního normálního menstruačního cyklu po ukončení léčby itrakonazolem, protože léčivo může v organismu zůstat po určitou dobu. Kojení: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jestliže kojíte a byl Vám předepsán přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky, informujte o tom svého lékaře, protože malá množství léčiva mohou být přítomna v mateřském mléce. Užívání přípravku Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky spolu s jídlem a pitím Pro maximální vstřebání by se itrakonazol měl užívat bezprostředně po jídle. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Důležité informace o některých složkách přípravku Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky Tento léčivý přípravek obsahuje cukr sacharózu. Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost určitých cukrů, obraťte se před začátkem užívání tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ITRACONAZOL UNIVERSAL FARMA 100 mg TVRDÉ

TOBOLKY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Metoda a cesta podání: Itrakonazol se musí užívat bezprostředně po jídle, aby bylo dosaženo optimálního vstřebání. Tobolky je nutno zapít malým množstvím vody.

Trvání a častost léčby: Počet tobolek a doba léčby bude záviset na plísni a na místě infekce. Lékař Vás bude přesně informovat, jakou dávku budete užívat.

/7

3

Následující tabulka uvádí seznam některých z častějších dávek:

TYP

INFEKCE

POČET TOBOLEK ZA DEN

DOBA TRVÁNÍ

Vaginální

infekce

2 tobolky (200 mg itrakonazolu) dvakrát denně nebo 2 tobolky (200 mg itrakonazolu) jednou denně

1 den 3 dny

2 tobolky (200 mg itrakonazolu) jednou denně nebo 1 tobolka (100 mg itrakonazolu) jednou denně

7 dny 2 týdny

Infekce kůže

Pokud je na dlaních rukou nebo chodidlech nohou tenká zatvrdlá vrstva, možná bude nutné užívat 2 tobolky (200 mg itrakonazolu) dvakrát denně po 7 dnů nebo 1 tobolku (100

mg itrakonazolu)

jednou denně po jeden měsíc.

Infekce v

ústech

1 tobolka (100 mg itrakonazolu) jednou denně

2 týdny

Infekce

vnitřních orgánů

Vyšší dávky

Delší doby

U infekcí nehtů, v závislosti na Vašich konkrétních požadavcích, se lékař může rozhodnout pro kontinuální nebo pulzní léčbu:

TYP

INFEKCE

POČET TOBOLEK ZA DEN

DOBA TRVÁNÍ

Kontinuální

léčba nehtů

2 tobolky (200 mg itrakonazolu) jednou denně

3 měsíce

Pulzní léčba nehtů

Týden 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

Nehty na nohou a nehty na rukou či pouze nehty na nohou

Užívejte 2 tobolky (200 mg itrakonazolu) dvakrát denně

Žádný itrako-nazol

Užívejte 2 tobolky (200 mg itrakonazolu dvakrát denně

Žádný itrakonazol

Užívejte 2 tobolky (200 mg itrakonazo-lu) dvakrát denně

Přerušit léčbu

Pouze nehty na rukou

Užívejte 2 tobolky (200 mg itrakonazolu) dvakrát denně

Žádný itrako-nazol

Užívejte 2 tobolky (200 mg itrakonazo-lu) dvakrát denně

Přerušit léčbu

/7

4

Kdy byste měli očekávat výsledky: Účinky léčiva nenastupují okamžitě. U kožních infekcí léze (postižení kůže) normálně zmizí za několik týdnů po ukončení léčby. To je typické pro plísňové postižení, protože léčivo odstraní plísně, ale léze zůstávají, dokud nenaroste nová kůže.

Postižení nehtů zmizí za šest až devět měsíců po léčbě, protože léčivo plísně odstraní, ale nové nehty narostou za několik měsíců.

Pokud během léčby nezpozorujete žádné zlepšení, nemějte obavy.

Léčivo zůstane v nehtech po několik měsíců a splní svůj úkol.

Přerušte léčbu, jakmile Vás o to lékař požádá, i když nepozorujete žádné patrné známky zlepšení. U infekcí vnitřních orgánů mohou být zapotřebí vyšší dávky a delší doba léčby. Nezapomeňte svůj lék užívat. Postupujte podle těchto pokynů, pokud Vám lékař neurčí jinak. Lékař Vám oznámí, jak dlouho byste měli užívat přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky. Léčbu nepřerušujte, dokud Vám lékař neurčí, jinak by léčba nemusela být úplná. Jestliže jste užil(a) více přípravku Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky, než jste měl(a), ihned se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky Užijte vynechanou dávku, jakmile si na to vzpomenete. Pokud však již bude téměř čas na další dávku, vynechanou dávku vynecháte a pokračujte podle svého harmonogramu pravidelných dávek. Neužívejte dvojitou dávku ve snaze nahradit zapomenuté jednotlivé dávky. Máte-li jakékoliv další otázky k používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

-

narušení nebo snížení vnímání chuti (dysgeuzie);

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 1000):

-

zánět jater (hepatitida), žloutenka;

-

místní otok (edém).

Velmi vzácné (postihují méně než jednu osobu z 10 000):

-

snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie);

-

snížený počet krevních destiček (trombocytopenie);

-

závažné alergické reakce;

-

příliš nízká hladina draslíku v krvi (hypokalemie);

-

zvýšení triglyceridů (typ tuku) v krvi (hypertriglyceridemie);

-

bolesti hlavy, závratě;

-

bolest, ztráta vnímání a neschopnost ovládat svaly;

/7

5

-

poruchy vidění včetně zastřeného vidění nebo dvojité vidění (diplopie);

-

ušní šelest (tinitus);

-

bolest břicha, zvracení, nevolnost, průjem, nepříjemný pocit plnosti po jídle (dyspepsie), zácpa;

-

zvýšené hladiny jaterních enzymů;

-

vyrážka, svědění (pruritus), závažná kožní onemocnění, vypadávání vlasů, zvýšená citlivost na sluneční záření;

-

svalová slabost, bolest svalů a bolest kloubů;

-

časté močení během dne, močová inkontinence (neschopnost udržet moč);

-

poruchy menstruace, poruchy erekce.

Není známo: (četnost nelze odhadnout z dostupných údajů):

-

alergické reakce;

-

necitlivost a mravenčení (parestézie), ztráta citlivosti na bolest nebo dotyk (hypestézie);

-

ztráta schopnosti srdce účinně čerpat krev (kongestivní srdeční selhání);

-

abnormální hromadění tekutiny v plicích, které vedené k otoku (edém plic);

-

poškození jater, akutní selhání jater.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK ITRACONAZOL UNIVERSAL FARMA 100

mg TVRDÉ

TOBOLKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Itraconazol Universal Farma 100 mg tobolky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co obsahuje přípravek Itraconazol Universal Farma tobolky Itraconazol Universal Farma 100 mg tobolky je dodáván ve formě tvrdých želatinových tobolek obsahujících mikrogranule. -

Léčivou látkou je itraconazolum. Jedna tobolka obsahuje itrakonazolum 100 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: - Obsah tobolky: zrněný cukr (kukuřičný škrob a sacharóza) poloxamer 188 a hypromelóza.

- Tělo a víčko tobolky: indigokarmín (E 132), chinolinová žluť (E 104), oxid titaničitý (E 171) a želatina.

Jak přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tobolky vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek je k dispozici v blistrových baleních 4, 6, 14, 15, 16, 18, 28, 30, 32 nebo 60

nebo 100 tobolek, větší balení je pro nemocniční použití.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

/7

6

/7

7

Držitel rozhodnutí o registraci: UNIVERSAL FARMA, S.L. Gran Vía Carlos III, 98, 7th floor 08028 Barcelona Španělsko Výrobce: Laboratorios LICONSA, S.A. Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), ŠPANĚLSKO Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Rakousko:

Itraconazol Universal Farma 100 mg Hartkapseln

Bulharsko:

Itraconazol Fungizol 100 mg Капсула, твърда

Česká republika: Itraconazol Universal Farma 100 mg Německo:

Itraconazol Universal Farma 100 mg Hartkapseln

Španělsko:

Itraconazol Normon 100 mg cápsulas duras EFG

Maďarsko:

Itraconazol Universal Farma 100 mg kemény kapszula

Polsko: Prokanazol Portugalsko:

Itraconazol Fungizol 100 mg cápsulas

Rumunsko:

Itraconazol Universal Farma 100 mg capsule

Slovensko: Prokanazol100

mg

Velká Británie: Itraconazole 100mg Capsules Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.6.2010

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls161114/2009 a příloha k sp. zn.sukls211473/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje itraconazolum 100 mg . Pomocná látka: sacharóza 224,31 mg v jedné tvrdé tobolce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ

FORMA

Tvrdá tobolka. Tvrdé želatinové tobolky (velikost 0), neprůhledné zelené víčko a tělo, obsahující žluto-béžové kulaté mikrogranule.

4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

-

Vulvovaginální kandidóza;

- orální

kandidóza;

- dermatofytózy

způsobené organismy citlivými na itrakonazol (Trichophyton spp.,

Microsporum spp., Epidermophyton floccosum), např. tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea manuum;

- dermatomykózy;

- pityriasis

versicolor;

- onychomykózy

způsobené dermatofyty a/nebo kvasinkami;

-

systémová kandidóza;

-

kryptokokové infekce (včetně kryptokokové meningitidy). U pacientů s

potlačenou

imunitou, kteří trpí kryptokokózou a u pacientů s kryptokokózou CNS je itrakonazol indikován pouze v případě, kdy se zdá, že je obvykle doporučená počáteční terapie nevhodná či neúčinná;

- histoplazmóza; - aspergilóza.

Itrakonazol

může být používán k léčbě pacientů trpících invazivní aspergilózou,

u nichž bylo zjištěno, že jsou refrakterní nebo intolerantní vůči amphotericinu B.

-

Udržovací terapie u pacientů s AIDS, aby se zabránilo relapsu myotické infekce, která byla refrakterní nebo netolerantní k antimykotické léčbě první volby, a proto je tato léčba nevhodná, nebo se ukázala jako neúčinná.

Kvůli hodnotám PK by se perorálně podávaný itrakonazol (tobolky) neměl používat jako počáteční léčba u pacientů se závažnými, život ohrožujícími formami systémových mykóz. Perorální formy by se měly používat jako pokračující terapie po počáteční léčbě i.v. podávaným itrakonazolem (viz bod 4.4). Je nutné zvážit oficiální pokyn o vhodném používání antifungálních přípravků.

/13

1

4.2 Dávkování a způsob podání

Cesta podání: Perorální podání.

Pro maximální vstřebání by se itrakonazol měl užívat bezprostředně po jídle. Tobolky se musí polykat celé.

INDIKACE

DÁVKA

TRVÁNÍ

LÉČBY

Gynekologické infekce:

- Vulvovaginální kandidóza

200 mg dvakrát denně

nebo

200 mg čtyřikrát denně

1 den

3 dny

Dermatologické/oftalmologické indikace:

- Pityriasis versicolor

200 mg čtyřikrát denně 7

dní

- Tinea corporis, tinea cruris

100 mg čtyřikrát denně

nebo

200 mg čtyřikrát denně

15 dnů2 nebo

7 dnů1

- Tinea pedis, tinea manuum

100 mg čtyřikrát denně 30

dnů

- Orální kandidóza

100 mg čtyřikrát denně 15

dnů1

1 Pro infekce v oblastech s vysokou keratinizací, například plantární Tinea pedis (plísňová

infekce nohou) a palmární Tinea manus (kvasinková infekce dlaně), musí pacienti užívat 200 mg dvakrát denně po 7 dnů nebo 100 mg jednou denně 30 dnů.

Onychomykózy Onychomykózy lze léčit v pulzním nebo kontinuálním režimu.

-

Pulzní léčba (viz následující tabulka): Pulzní léčba itrakonazolem spočívá v užívání dvou tobolek dvakrát denně (200 mg dvakrát denně) po dobu jednoho týdne.

U infekcí nehtů na rukou se doporučují dvě pulzní léčby a u infekcí nehtů na nohou tři. Každý pulz by měl být oddělen lhůtou tří týdnů bez léčby. Klinickou odezvu lze pozorovat v podobě růstu nehtů po skončení léčby.

Místo onychomykózy

Týden 1

Týden 2

Týden 3

Týden 4

Týden 5

Týden 6

Týden 7

Týden 8

Týden 9

Nehty na nohou včetně nehtů na rukou či bez nich

První cyklus pulzů

Žádná terapie itrakonazolem

Druhý cyklus pulzů

Žádná terapie itrakonazolem

Třetí cyklus pulzů

Pouze nehty na rukou

První cyklus pulzů

Žádná terapie itrakonazolem

Druhý cyklus pulzů

- Kontinuální

léčba:

Dvě tobolky denně (200 mg čtyřikrát denně) po tři měsíce.

/13

2

Rychlost odbourávání itrakonazolu v kůži a tkáni nehtů je pomalejší než v krevní plazmě. Optimální klinické a mykologické odezvy je dosaženo za dva až čtyři týdny od léčby kožních infekcí a šest až devět měsíců od léčby infekcí nehtů.

Systémové mykózy (dávky se mění v závislosti a infikujícím organismu)

Délka léčby systémových plísňových infekcí by se měla řídit podle mykologické a klinické odezvy na léčbu:

INDIKACE

DÁVKA

PRŮMĚRNÁ DOBA TRVÁNÍ

KOMENTÁŘ

Aspergilóza 200

mg

čtyřikrát denně

2-5 měsíců

Kandidóza

100 až 200 mg čtyřikrát denně

3 týdny-7 měsíců

Zvýšení dávky na 200 mg dvakrát denně v případě rozsáhlé infekce

Nemeningeální kryptokokóza

200 mg čtyřikrát denně

10 týdnů

Kryptokoková meningitida

200 mg dvakrát denně

2-6 měsíců

Udržovací léčba (meningeální případy): 200 mg čtyřikrát denně

Histoplazmóza 200

mg

čtyřikrát denně

8 měsíců

200 mg dvakrát denně

- Snížená kyselost žaludečních šťáv: Vstřebávání itrakonazolu je narušeno při snížení kyselosti žaludeční šťáv. Informace o pacientech s achlorhydrií a pacientech užívajících supresory sekrece kyseliny nebo léčivé přípravky neutralizující kyselinu (viz bod 4.4). Zhoršené vstřebávání u pacientů s AIDS či neutropenií může vyvolat nízké hladiny itrakonazolu v krvi a nedostatečnou účinnost. V takových případech by mohlo být indikováno sledování hladiny v krvi a úprava dávky, bude-li to nezbytné. Použití u dětí Itrakonazol by neměl být podáván dětem, protože klinické údaje popisující pediatrické použití tohoto léčiva jsou omezené (viz bod 4.3).

Použití u starších pacientů Nedoporučuje se. Použití u pacientů s poškozením funkce jater O použití perorálního itrakonazolu u pacientů s poškozením funkce jater jsou k dispozici omezené údaje. Při podávání tohoto léčiva u této populace pacientů je zapotřebí postupovat opatrně. (viz bod 5.2) Použití u pacientů s poškozením funkce ledvin O použití perorálního itrakonazolu u pacientů s poškozením funkce ledvin jsou k dispozici omezené údaje. Při podávání tohoto léčiva u této populace pacientů je zapotřebí postupovat opatrně.

/13

3

4.3 Kontraindikace

Itraconazol Universal Farma je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na itrakonazol nebo na jakoukoliv pomocnou látku. Itrakonazol se nesmí používat během těhotenství a kojení s výjimkou život ohrožujících případů (viz bod 4.6). Děti: S podáváním itrakonazolu u pediatrických pacientů jsou omezené zkušenosti, proto by itrakonazol neměl být dětem podáván, pokud očekávané přínosy nepřeváží nad riziky (viz bod 4.2). Společné podávání následujících léčivých přípravků s přípravkem Itraconazol Universal Farma je kontraindikováno (viz rovněž bod 4.5):

-

Substráty metabolizované CYP3A4, které prodlužují QT interval, např. astemizol, bepridil,

cisaprid, dofetilid, levacetylmethadol (levomethadyl), mizolastin, pimozid, chinidin, sertindol a terfenadin jsou s přípravkem Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky kontraindikovány. Společné podávání může způsobit zvýšené koncentrace těchto substrátů v plazmě, což vede k prodloužení QT intervalu a vzácným výskytům torsade de pointes.

-

Inhibitory reduktázy HMG-CoA metabolizované CYP3A4, jako jsou atorvastatin, lovastatin a simvastatin.

-

Triazolam a perorálně podávaný midazolam.

-

Ergotové alkaloidy, jako jsou dihydroergotamin, ergometrin (ergonovin), ergotamin a methylergometrin (methylergonovin).

-

Eletriptan.

-

Nisoldipin.

-

Přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky by neměl být podáván pacientům s prokázanou ventrikulární dysfunkcí, jako je kongestivní srdeční selhání (CHF) nebo CHF v anamnéze s výjimkou léčby život ohrožujících nebo jiných závažných infekcí. (Viz bod 4.4).

4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Při testech, do nichž se zapojili zdraví dobrovolníci, jimž byl podáván i.v. itrakonazol, bylo pozorováno tranzitorní asymptomatické snížení ejekční frakce levé srdeční komory. Tento stav se vyřešil před následující infúzí. Klinický význam těchto výsledků pro perorální podávání itrakonazolu není známý. Ukázalo se, že itrakonazol má negativní inotropní účinek a itrakonazol 100 mg byl spojován s hlášeními kongestivního srdečního selhání. Srdeční selhání bylo častěji hlášeno mezi spontánními hlášeními při celkové denní dávce 400 mg než u pacientů s nižšími celkovými denními dávkami, což naznačuje, že riziko srdečního selhání by se mohlo s celkovou denní dávkou itrakonazolu zvyšovat. Blokátory kalciového kanálu mají negativní inotropní účinky, které se mohou přičítat k účinkům itrakonazolu (viz bod 4.5). Itrakonazol má potenciál k důležitým interakcím s jinými léčivy. (viz bod 4.5) Ženy v plodném věku by měly během léčby itrakonazolem a až 4 týdny po léčbě používat účinnou antikoncepci (viz bod 4.6).

/13

4

Snížení množství žaludeční kyseliny: Snížené množství žaludeční kyseliny zhorší vstřebávání itrakonazolu. U pacientů léčených neutralizátory žaludeční kyseliny (např. hydroxidem hlinitým), se tato léčiva musí podávat dvě či více hodin před itrakonazolem. U pacientů s achlorhydrií, což jsou někteří pacienti trpící AIDS a pacienti užívající supresory vylučování kyseliny, například antagonisty H2 nebo inhibitory protonové pumpy, by se měl

itrakonazol užívat s kolovým nápojem.

Byly hlášeny velmi vzácné případy závažné hepatotoxicity včetně některých případů smrtelného selhání funkce jater po léčbě itrakonazolem. Většina těchto případů byla hlášena u pacientů s již dříve existujícím onemocněním jater nebo léčených na systémové infekce a u pacientů s jinými onemocněními a/nebo užívajícími jiná hepatotoxická léčiva. Někteří pacienti neměli žádné faktory chronického onemocnění jater. Několik případů bylo pozorováno během prvního měsíce léčby včetně několika případů v prvním týdnů. Při léčbě pacientů itrakonazolem je zapotřebí zvážit sledování funkce jater. Pacienti musí být poučeni, aby hlásili známky a příznaky hepatitidy, jako jsou anorexie, nauzea, zvracení, únava, bolest břicha nebo tmavá moč. Pokud pacienti uvedou kterýkoliv z těchto symptomů, léčba se musí okamžitě pozastavit a musí se provést testy na měření funkce jater. Léčba by se neměla zahajovat u pacientů, kteří mají zvýšený obsah jaterních enzymů, aktivní onemocnění jater nebo kteří trpí toxicitou jater na jiná léčiva, pokud očekávaný prospěch léčby itrakonazolem nepřeváží nad riziky jaterních lézí. V tomto případě se musí pečlivě sledovat hladiny jaterních enzymů. Porucha funkce jater: Itrakonazol se v zásadě metabolizuje v játrech. Biologická dostupnost perorálně podávaného itrakonazolu u pacientů s cirhózou bude poněkud snížená. Terminální poločas se významně zvyšuje. Hladiny itrakonazolu v plazmě je nutno sledovat a dávky upravovat podle potřeby. Pokud se u pacienta objeví neuropatie, kterou lze připsat na vrub itrakonazolu, léčba se musí okamžitě přerušit. Selhání ledvin: Biologická dostupnost perorálně podávaného itrakonazolu u pacientů s ledvinovým selháním bude poněkud snížená. Hladiny itrakonazolu v plazmě je nutno sledovat a dávky upravovat podle potřeby. Nejsou k dispozici žádné informace o zkřížené hypersenzitivitě na itrakonazol a jiná azolová antimykotika. Při předepisování tobolek itrakonazolu pacientům citlivým na jiné azoly je nutné postupovat opatrně. U některých pacientů s narušenou imunitou (např., neutropenie, AIDS nebo transplantace orgánů) se může perorální biologická dostupnost tobolek Itraconazol Universal Farma snížit. Při souběžném podávání itrakonazolu a látek blokujících kalciový kanál (viz bod 4.5) je zapotřebí postupovat opatrně. Pacienti s život ohrožujícími formami systémových mykóz: Kvůli hodnotám PK itrakonazolu (viz bod 5.2) se perorálně podávané tobolky nedoporučují jako počáteční léčba u pacientů se závažnými, život ohrožujícími systémovými mykózami. Pacienti s AIDS : U pacientů s AIDS léčených kvůli systémovým mykózám, jako jsou sporotrichóza, blastomykóza nebo kryptokokóza, a u nichž je přítomno riziko relapsu, je zapotřebí zvážit nutnost provedení zajišťovací terapie.

/13

5

Toto léčivo obsahuje sacharózu. Tento léčivý přípravek nesmí užívat pacienti se vzácnou hereditární intolerancí fruktózy, patologiemi intolerance, s malabsorpcí sacharózy – izomaltózy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčiva ovlivňující vstřebávání itrakonazolu Léčiva, která snižují žaludeční aciditu, zhoršují vstřebávání itrakonazolu z tobolek Itraconazolu Universal Farma (viz bod 4.4). Léčiva ovlivňující metabolismus itrakonazolu Itrakonazol je převážně metabolizován prostřednictvím cytochromu CYP3A4. Interakční studie byly prováděny s rifampicinem, rifabutinem a fenytoinem, které jsou silnými induktory CYP3A4. Protože byla v těchto studiích snížena biologická dostupnost itrakonazolu a hydroxyitrakonazolu do takové míry, že tím může být z velké části redukována účinnost, kombinace itrakonazolu s těmito silnými induktory enzymů se nedoporučuje. Pro jiné induktory enzymů, jako jsou karbamazepin, fenobarbital a isoniazid, nejsou k dispozici žádné údaje z formální studie, ale měly by se očekávat podobné efekty. Silné inhibitory tohoto enzymu, jako jsou ritonavir, indinavir, klaritromycin a erytromycin mohou zvyšovat biologickou dostupnost itrakonazolu. Působení itrakonazolu na metabolismus jiných léčiv Itrakonazol může inhibovat metabolismus léčiv metabolizovaných cytochromem z rodiny 3A. To může způsobit zvýšení a/nebo prodloužení jejich účinků včetně nežádoucích účinků. Při použití souběžné medikace je nutné prozkoumat příslušné označení a hledat informace o cestě podání. Po zastavení léčby plazmatické hladiny itrakonazolu postupně klesají v závislosti na dávce a době trvání léčby (viz bod 5.2). To je nutné vzít v úvahu, když se zvažuje inhibiční účinek itrakonazolu na společně medikovaná léčiva. Použití následujících léčiv s itrakonazolem kontraindikováno:

-

Astemizol, bepridil, cisaprid, dofetilid, levacetylmethadol (levomethadyl), mizolastin, pimozid, chinidin, sertindol a terfenadin jsou kontraindikovány s přípravkem Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky, protože společné podávání může způsobit zvýšené koncentrace těchto substrátů v plazmě, což vede k prodloužení QT intervalu a vzácným výskytům torsade de pointes.

-

Inhibitory reduktázy HMG-CoA metabolizované CYP3A4, jako jsou atorvastatin, lovastatin a simvastatin.

-

Triazolam a perorálně podávaný midazolam.

-

Ergotové alkaloidy, jako jsou dihydroergotamin, ergometrin (ergonovin), ergotamin a methylergometrin (methylergonovin).

-

Eletriptan.

-

Nisoldipin.

Při společném podávání itrakonazolu s blokátory kalciového kanálu je zapotřebí postupovat opatrně kvůli zvýšenému riziku kongestivního srdečního selhání. Kromě možných farmakokinetických interakcí týkajících se léčiva metabolizujícího enzym CYP3A4 mohou mít blokátory kalciového kanálu negativní inotropní účinky, které mohou zesilovat účinky itrakonazolu. Následující léčiva by se měla používat s opatrností a jejich plazmatické koncentrace, účinky nebo nežádoucí účinky je zapotřebí sledovat. Jejich dávka při společném podávání s itrakonazolem by se měla v případě potřeby snížit:

/13

6

-

perorální antikoagulancia;

-

inhibitory HIV proteázy, jako jsou ritonavir, indinavir, saquinavir;

-

určité antineoplastické látky, jako jsou busulfan, docetaxel a trimetrexát a vinka-alkaloidy;

-

blokátory kalciového kanálu metabolizované CYP3A4, jako jsou dihydropyridiny a verapamil;

-

určité imunosupresivní látky: cyklosporin, takrolimus, rapamycin (rovněž známý jako sirolimus);

-

určité glukokortikosteroidy, jako jsou budesonid, dexamethason, flutikason a methylprednisolon;

-

digoxin (prostřednictvím inhibice P-glykoproteinu);

-

ostatní: cilostazol, disopyramid, karbamazepin, buspiron, alfentanil, alprazolam, brotizolam, midazolam IV, rifabutin, ebastin, repaglinid, fentanyl, halofantrin, reboxetin, loperamid. Důležitost zvýšení koncentrace a klinický význam těchto změn během společného podávání s itrakonazolem dosud nebyly zjištěny.

Nebyla pozorována žádná interakce itrakonazolu s zidovudinem (AZT) a fluvastatinem.

Nebyly pozorovány žádné indukční účinky itrakonazolu na metabolismus ethinylestradiolu a norethisteronu.

Účinek na proteinovou vazbu Studie in vitro ukázaly, že nedochází k žádným interakcím ve vazbě na plazmatické proteiny mezi itrakonazolem a imipraminem, propranololem, diazepamem, cimetidinem, indometacinem, tolbutamidem a sulfamethazinem.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky se nesmí používat během těhotenství s výjimkou život ohrožujících případů, kde potenciální prospěch převáží nad riziky (viz bod 4.3). Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu itrakonazolu (viz bod 5.3). Epidemiologické údaje o expozici itrakonazolu během prvního trimestru těhotenství – u většiny pacientek krátkodobě léčených pro vulvovaginální kandidózu – neukázaly zvýšené riziko malformací v porovnání s kontrolními subjekty, které nebyly vystaveny žádným známým teratogenům. Ženy v reprodukčním věku Ženy v reprodukčním věku užívající přípravek Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky by měly přijmout opatření na kontrolu početí. Používání účinné antikoncepce by mělo pokračovat až do menstruační periody následující po ukončení léčby přípravkem Itraconazol Universal Farma. Kojení Do humánního mateřského mléka se vylučuje velmi malé množství itrakonazolu. Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky se nesmí během kojení používat.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

/13

7

4.8 Nežádoucí

účinky

U přibližně 9% pacientů lze očekávat během užívání itrakonazolu výskyt nežádoucích účinků. Zvláště u pacientů podstupujících prolongovanou (přibližně 1 měsíc) kontinuální léčbu byl výskyt nežádoucích účinků vyšší (přibližně o 15 %). Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly gastrointestinálního, hepatického nebo dermatologického původu. Následující tabulka uvádí nežádoucí reakce na léčivo podle tříd orgánových systémů. V každé třídě orgánových systémů jsou nežádoucí reakce léčivo prezentovány podle incidence výskytu pomocí následující konvence: Velmi časté (

 1/10); časté (1/100 až < 1/10); méně časté (1/1 000 až < 1/100); vzácné

(≥1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), neznámá četnost (nelze zjistit z dostupných údajů).

Nežádoucí účinky Poruchy krve a lymfatického systému Velmi vzácné

Leukopenie, neutropenie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému Velmi vzácné

Angioneurotický edém, anafylaktická reakce, anafylaktoidní reakce

Není známo

Sérová nemoc, hypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy Velmi vzácné

Hypokalemie, hypertriglyceridemie

Poruchy nervového systému Velmi vzácné

Bolesti hlavy, periferní neuropatie, závratě

Není známo

Parestézie, hypestézie

Poruchy oka Velmi vzácné

Poruchy vidění včetně zastřeného vidění a diplopie

Poruchy ucha a labyrintu Velmi vzácné

Přechodná nebo trcvalá ztráta sluchu, tinitus

Srdeční poruchy Není známo

Kongestivní srdeční selhání

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Není známo

Edém plic

Gastrointestinální poruchy Časté

Dysgeusie

Velmi vzácné

Bolest břicha, zvracení, nevolnost, průjem, dyspepsie, zácpa

Poruchy jater a žlučových cest Méně časté

Hepatitida, hyperbilirubinemie

Velmi vzácné

Zvýšené hladiny jaterních enzymů

Není známo

Hepatotoxicita, akutní selhání jater

Poruchy kůže a podkožní tkáně

/13

8

Velmi vzácné

Vyrážka, pruritus, toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida, leukocytoklastická vaskulitida, urtikarie, alopecie, fotosenzitivita

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Velmi vzácné

Myalgie, artralgie

Poruchy ledvin a močových cest Velmi vzácné

Polakisurie, inkontinence moči

Poruchy reprodukčního systému a prsu Velmi vzácné

Poruchy menstruace, erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté

Edém

4.9 Předávkování

K dispozici nejsou žádné údaje. V případě náhodné intoxikace je zapotřebí přijmout podpůrná opatření včetně vypláchnutí žaludku během první hodiny po požití. Bude-li to považováno za vhodné, lze pacientovi podávat aktivní medicínské uhlí. Itrakonazol nelze eliminovat hemodialýzou a není k dispozici žádné specifické antidotum.

5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotikum pro systémové použití, derivát triazolu. ATC kód: J02A C02 Mechanismus účinku Itrakonazol inhibuje fungální 14-α-demethylázu, což má za následek depleci ergosterolu a přerušení membránové syntézy ze strany plísně. Vztah FK/FD Vztah FK/FD pro itrakonazol a pro triazoly obecně je špatně znám a je komplikovaný kvůli omezeným znalostem antifungální farmakokinetiky. Mechanismus(y) rezistence Zdá se, že se rezistence plísní na azoly vyvíjí pomalu a je často výsledkem několika genetických mutací. Popisované mechanismy jsou následující:  nadměrná exprese ERG11, genu, který kóduje 14-α-demethylázu (cílový enzym);  bodové mutace v

ERG11, které vedou ke snížené afinitě 14-α-demethylázy

k itrakonazolu;

 nadměrná exprese přenašeče léčiva, což má za následek zvýšený efflux itrakonazolu

z buněk plísní (tj., odstranění itrakonazolu z jeho cíle);

 zkřížená rezistence. Zkřížená rezistence mezi příslušníky třídy azolových léčiv byla

pozorována u druhů Candida, ačkoliv rezistence na jednoho člena třídy nezbytně neznamená rezistenci na jiné azoly.

/13

9

Hraniční koncentrace Hraniční koncentrace pro itrakonazol nebyly u plísní pomocí metod EUCAST dosud stanoveny. Pomocí metod CLSI byly stanoveny hraniční koncentrace itrakonazolu pouze pro druhy Candida z povrchových mykotických infekcí. Hraniční koncentrace CLSI jsou: citlivost 0,125 mg/l a rezistence ≥ 1 mg/l. Prevalence získané rezistence u vybraného druhu se může lišit podle zeměpisné lokality a času a zejména při léčbě těžkých infekcí je třeba mít k dispozici lokální informace o rezistenci. V případě potřeby je nutné vyhledat expertní radu, když bude lokální prevalence rezistence taková, že využití látky bude problematické přinejmenším u některých typů infekcí. Citlivost plísní in vitro na itrakonazol závisí na velikosti inokula, teplotě inkubace, růstové fázi plísní a použitého kultivačního média. Proto se minimální inhibiční koncentrace itrakonazolu mohou měnit v širokém spektru. Citlivost v následující tabulce je založena na MIC90 < 1 mg itrakonazolu/l. Mezi citlivostí in vitro a klinickou účinností není žádná

korelace.

Běžně citlivé druhy Aspergillus spp.2 Blastomyces dermatitidis1 Candida albicans Candida parapsilosis Cladosporium spp. Coccidioides immitis1 Cryptococcus neoformans Epidermophyton floccosum Fonsecaea spp. 1 Geotrichum spp. Histoplasma spp. Malassezia (dříve Pityrosporum) spp. Microsporum spp. Paracoccidioides brasiliensis1 Penicillium marneffei1 Pseudallescheria boydii Sporothrix schenckii Trichophyton spp. Trichosporon spp. Druhy, u nichž může být problémem získaná rezistence Candida glabrata3 Candida krusei Candida tropicalis3 Přirozeně rezistentní mikroorganismy Absidia spp. Fusarium spp. Mucor spp. Rhizomucor spp. Rhizopus spp. Scedosporium proliferans Scopulariopsis spp.

/13

10

1 Tyto organismy mohou být zjištěny u pacientů, kteří se vrátili z cest mimo Evropu.

2 Byly hlášeny kmeny Aspergillus fumigatus rezistentní na itrakonazol.

3 Přírozená přechodná citlivost.

5.2 Farmakokinetické

vlastnosti

Obecné farmakokinetické charakteristiky Farmakokinetika itrakonazolu byla zkoumána u zdravých subjektů, speciálních populací a pacientů po jednorázové a vícenásobné dávce. Obecně platí, že se itrakonazol rychle vstřebává. Vrcholových plazmatických koncentrací je dosaženo za přibližně 2 – 5 hodiny po perorálním podání. Itrakonazol se rozsáhle metabolizuje v játrech na velký počet metabolitů. Hlavním metabolitem je hydroxy-itrakonazol s plazmatickými koncentracemi přibližně dvojnásobnými vůči koncentracím nezměněného itrakonazolu. Průměrný poločas eliminace itrakonazolu je přibližně 17 hodin po jednorázové dávce a vzrůstá na 34 až 42 hodin po opakovaném podání. Itrakonazol má nelineární farmakokinetiku a následně se při vícenásobném podání akumuluje v plazmě. Koncentrací v ustáleném stavu je obecně dosaženo přibližně během 15 dnů, kdy hodnoty Cmax a AUC jsou 4 až 7x vyšší než hodnoty

pozorované po jednorázové dávce. Za 7 dnů od vysazení léčby itrakonazolem jsou hladiny v plazmě nezjistitelné. Clearance itrakonazolu klesá při vyšších dávkách díky saturovatelnému metabolismu jater. Itrakonazol je vylučován jako neaktivní metabolity, a to přibližně 35 % v moči během jednoho týdne a přibližně 54 % ve stolici. Vstřebávání Po perorálním podání se itrakonazol rychle vstřebává. Vrcholových plazmatických koncentrací nezměněného léčiva je dosaženo za přibližně 2 – 5 hodin po perorálním podání. Pozorovaná absolutní bioavialabilita itrakonazolu je přibližně 55%. Perorální biologická dostupnost je maximální, když se tobolky užívají ihned po plném jídle. Distribuce Většina itrakonazolu v plazmě je vázána na protein (99,8 %), kdy je hlavní vazebnou složkou albumin (99,6 % pro hydroxy-metabolit). Má rovněž výraznou afinitu k lipidům. Jako volné léčivo je přítomno pouze 0,2 % itrakonazolu v plazmě. Itrakonazol je distribuován v těle ve velkém aparentním objemu (> 700 l), což naznačuje jeho rozsáhlou distribuci do tkání: Koncentrace v plicích, ledvinách, játrech, kostech, žaludku, slezině a svalech se ukázaly jako dvakrát až třikrát vyšší než příslušné koncentrace v plazmě. Poměr hodnot v mozku a plazmě byl přibližně 1 podle měření prováděných se psy beagle. Záchyt v keratinových tkáních, zejména v kůži, je až čtyřikrát vyšší než v plazmě. Biotransformace Itrakonazol se rozsáhle metabolizuje v játrech na velký počet metabolitů. Jedním z hlavních metabolitů je hydroxy-itrakonazol, který má antifungální aktivitu in vitro srovnatelnou s itrakonazolem. Plazmatické koncentrace hydroxy-itrakonazolu jsou přibližně dvojnásobné vůči koncentracím itrakonazolu. Jak je prokázáno ve studiích in vitro, CYP 3A4 je hlavní enzym, který se podílí na metabolismu itrakonazolu. Odbourávání Itrakonazol je vylučován jako neaktivní metabolity, a to přibližně 35 % v moči během jednoho týdne a přibližně 54 % ve stolici. Vylučování mateřského léčiva ledvinami představuje méně než 0,03 % dávky, zatímco vylučování nezměněného léčiva stolicí se pohybuje od 3 do 18 % dávky. Clearance itrakonazolu klesá při vyšších dávkách díky saturovatelnému metabolismu jater. Vstřebávání itrakonazolu keratinovou tkání, zvláště kůží, je čtyřnásobkem vstřebávání plazmou a odbourávání itrakonazolu souvisí s regenerací kůže. Zatímco hladiny v plazmě

/13

11

jsou nezjistitelné za 7 dnů od zastavení léčby itrakonazolem, lze v kůži nalézt terapeutické hladiny léčiva po 2 až 4 týdny po čtyřtýdenním léčebném kurzu. Hladiny itrakonazolu byly nalezeny v nehtovém keratinu za jeden týden od zahájení léčby, kde přetrvávaly po dobu nejméně šesti měsíců od ukončení tříměsíční léčby. Zvláštní populace Jaterní insuficience: Farmakokinetická studie využívající jednorázovou 100mg dávku itrakonazolu (jedna 100mg tobolka) byla provedena u 6 zdravých subjektů a 12 subjektů trpících cirhózou. Mezi těmito dvěma skupinami nebyly pozorovány žádné statisticky významné rozdíl v AUC. U cirhotických subjektů bylo zaznamenáno statisticky významné

snížení průměrné Cmax (47 %) a dvojnásobné zvýšení poločasu eliminace (37 ± 17 versus 16

± 5 hodin) itrakonazolu v porovnání se zdravými subjekty. Údaje z dlouhodobého užívání itrakonazolu u cirhotických pacientů nejsou k dispozici. (Viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání a bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Porucha funkce ledvin: O použití perorálního itrakonazolu u pacientů s poškozením funkce ledvin jsou k dispozici omezené údaje. Při podávání tohoto léčiva u této populace pacientů je zapotřebí postupovat opatrně.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje o itrakonazolu neodhalily žádné indikace genové toxicity, primární karcinogenity nebo zhoršení plodnosti. Při vyšší dávkách byly pozorovány účinky v v kůře nadledvinek, játrech a mononukleárním fagocytovém systému, ale zdá se, že mají nízký význam pro navrhované klinické použití. Zjistilo se, že itrakonazol způsobuje s dávkou související zvýšení toxicity pro matku, embryotoxicity a teratogenity u potkanů a myší ve vysokých dávkách. U juvenilních psů byla pozorována globální nižší hustota kostních minerálů po chronickém podávání itrakonazolu, zatímco u potkanů byla pozorována snížená aktivita růstových plotének, řídnutí zona compacta velkých kostí a zvýšená křehkost kostí.

6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Obsah tobolky: Zrněný cukr ( kukuřičný škrob a sacharóza) Poloxamer 188 Poloxamer 68 Hypromelóza Víčko/tělo tobolky: Želatina Indigokarmín (E 132) Chinolinová žluť (E 104) Oxid titaničitý (E 171)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba

použitelnosti

2 roky

/13

12

/13

13

6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Al/Al blistr

Balení se 4, 6, 14, 15, 16, 18, 28, 30, 32 a 60 tobolkami

nebo 100 tobolek, větší balení je pro nemocniční použití.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UNIVERSAL FARMA, S.L. Gran Vía Carlos III, 98, 7th floor 08028 Barcelona Španělsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

26/506/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.6.2010/9.6.2010 10. DATUM REVIZE TEXTU 15.12.2010

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky Itraconazolum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje itraconazolum 100 mg 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 tobolky 6 tobolek 14 tobolek 15 tobolek 16 tobolek 18 tobolek 28 tobolek 30 tobolek 32 tobolek 60 tobolek 100 tobolek 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI UNIVERSAL FARMA, S.L. Gran Vía Carlos III, 98, 7th floor 08028 Barcelona Španělsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 26/506/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Itraconazol Universal Farma 100 mg tobolky

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Al/Al blistr 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Itraconazol Universal Farma 100 mg tvrdé tobolky Itraconazolum Perorální podání 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UNIVERSAL FARMA, S.L. 3. POUŽITELNOST Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5. JINÉ

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.