Isoprinosine

Kód 0162748 ( )
Registrační číslo 42/ 198/81-C
Název ISOPRINOSINE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ewopharma International, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0162748 POR TBL NOB 100X500MG Tableta, Perorální podání
0107676 POR TBL NOB 50X500MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ISOPRINOSINE

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls93024/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ISOPRINOSINE

tablety

(inosinum pranobexum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Isoprinosine a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Isoprinosine užívat

3.

Jak se Isoprinosine užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak uchovávat Isoprinosine

6.

Další informace

1.

CO JE ISOPRINOSINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Isoprinosine je přípravek zvyšující přirozenou obranyschopnost organismu a posilující jeho imunitní odpověď vůči virovým infekcím. Působí zejména na složky buněčné imunity. Má rovněž protivirový účinek.

Indikace-

léčba stavů spojených se snížením imunity, zejména poruch buněčné imunity provázených vleklými (protrahovanými) nebo opakovanými virovými infekcemi

-

opakované (recidivující) opary na rtech nebo zevních pohlavních orgánech (herpes labialis a progenitalis)

-

pásový opar (herpes zoster), plané neštovice

-

spalničky

-

subakutní sklerotizující panencefalitida (zánět mozku)

-

virová onemocnění vyvolaná cytomegalovirem nebo virem Epstein-Barrové

-

výrůstky podobné bradavicím virového původu na kůži kolem genitálu a řitě (condylomata acuminata), infekce vyvolané human papilloma virem (HPV) postihující zevní rodidla, pochvunebo děložní hrdlo

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti od 1 roku.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ISOPRINOSINE UŽÍVAT

Neužívejte Isoprinosine -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na inosin pranobex nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku Isoprinosine (viz seznam pomocných látek v bodu 6)

-

pokud trpíte dnou nebo Vám bylo řečeno, že máte zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Isoprinosine je zapotřebíIsoprinosine může přechodně zvyšovat hladinu kyseliny močové v séru a její vylučování močí, zejména u mužů a starších osob obojího pohlaví. Hodnoty však obvykle nepřesahují meze normálních hodnot. Jejich zvýšení je výsledkem odbourávání jedné ze složek přípravku, nikoliv zásahem do enzymatického systému nebo do činnosti ledvin.Přípravek je třeba užívat se zvýšenou opatrností při dně (při akutních příznacích dny se užívat nesmí!), zvýšených hodnotách močové kyseliny v krvi, ledvinových kamenech a závažných onemocněních ledvin. Ve všech těchto případech se doporučuje pravidelné sledování sérových hladin kyseliny močové.Při dlouhodobém nepřerušovaném podávání (3 měsíce nebo déle) by měla být pravidelně kontrolována kyselina močová v krvi a moči, funkce ledvin, jaterní testy a krevní obraz.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

V případě léčby léky potlačujícími imunitní reakce může být podávání Isoprinosinu zahájeno až po jejím ukončení. Přípravek se nikdy nepodává současně s těmito léky, aby se předešlo vzájemnému působení a snížení požadovaného léčebného účinku.Pravidelné sledování hladin kyseliny močové v krvi a moči je nutné při užívání v kombinaci s jinými léky, které mohou rovněž ovlivnit tento ukazatel, nebo s léky, které mohou mít negativní vliv na funkci ledvin. Opatrnosti je třeba při současné léčbě léky obsahujícími enzym xantinoxidázu a při současné léčbě močopudnými přípravky. Vhodnost současné jiné léčby musí vždy posoudit ošetřující lékař. Informujte jej proto o všech lécích, které užíváte nebo máte začít užívat, ať se jedná o lék na lékařský předpis nebo volně prodejný lék.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Léčba přípravkem v těhotenství nebo v období kojení je možná pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNení pravděpodobné, že by Isoprinosine narušoval Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Isoprinosine Jednou z pomocných látek v přípravku je pšeničný škrob, který může být škodlivý pro pacienty s celiakií (zánětlivé onemocnění tenkého střeva vyvolané nesnášenlivostí lepku). Pacienti s alergií na pšeničný škrob by tento přípravek neměli užívat.

3.

JAK SE ISOPRINOSINE UŽÍVÁ

Přípravek Isoprinosine užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Dávkování a způsob podáníDávkování přípravku vždy určí lékař.Pokud není určeno jinak, obvyklé dávkové schéma je následující:

Dospělí: 3–4 x denně (přes den) 2 tablety (50 mg/kg tělesné hmotnosti, nejvíce 4 g/den).

Děti od 1 roku: 50 mg/kg tělesné hmotnosti (1 tableta/10 kg do 20 kg tělesné hmotnosti, dále dávkování jako u dospělých pacientů).

Doba léčbyAkutní onemocnění:

Pro virová onemocnění s krátkodobým průběhem platí doporučení pokračovat ještě nejméně 1–2 dny po odeznění příznaků nebo déle podle doporučení lékaře.Obvyklá doba léčby je 5–10 dní.

U virových infekcí vyžadujících dlouhodobější léčbu se v léčbě pokračuje ještě 1–2 týdny po vymizení příznaků, eventuálně déle podle doporučení lékaře.

Opakující se onemocnění:Pro úvodní fázi léčby platí stejná doporučení jako pro léčbu akutních onemocnění. V udržovací léčbě lze dávku snížit na 1–2 tablety denně (500–1 000 mg). Projeví-li se první známky opakujícího se onemocnění, je nutno se vrátit k dávkování užívanému u akutních stavů a pokračovat v něm nejméně 1–2 dny po ústupu klinických příznaků. Výše uvedený postup je možno na základě posouzení klinického stavu ošetřujícím lékařem a jeho doporučení podle potřeby opakovat.

Zevní genitální kondylomy, infekce HPV:Přípravek se podává v dávce 3x denně 2 tablety (3 g) po dobu 14–28 dnů buď samostatně, nebo spolu s jinými běžně užívanými léky nebo chirurgickým zákrokem.U pacientů s vysokým rizikem recidiv se Isoprinosine užívá vždy 5 dní v týdnu ve dvou po sobě následujících týdnech v měsíci po dobu tří měsíců, aby bylo dosaženo žádaného léčebného účinku.Faktory „vysokého rizika“ recidiv kondylomů nebo změn na děložním hrdle zahrnují:-

problém s genitálními HPV infekcemi trvající déle než 2 roky, neúspěch předchozí léčby

-

snížená obranyschopnost organismu jako důsledek opakovaných nebo chronických infekcí, pohlavně přenosných chorob, chemoterapie nádorového onemocnění, nadměrného požívání alkoholu

-

nedostatečně léčená cukrovka

-

ekzémy

-

dlouhodobé užívání antikoncepčních léků

-

střídání více sexuálních partnerů nebo změna dlouhodobého partnera

-

častý sex

-

kouření

-

vyšší věk

-

snížení hodnot kyseliny listové v červených krvinkách.

Subakutní sklerotizující panencefalitida:100 mg/kg tělesné hmotnosti/den do nejvyšší dávky 3–4g/den, bez přerušování, s pravidelným sledováním klinického stavu lékařem a jeho zhodnocením potřeby pokračovat v léčbě.

Při potížích s polykáním je možno tablety rozdrtit a rozpustit v malém množství ochucené tekutiny těsně před užitím.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Isoprinosine nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je přechodný vzestup hladin kyseliny močové v moči a v krvi, které se obvykle vracejí k výchozím hodnotám za několik dní po ukončení léčby. Zřídka semohou vyskytnout nevolnost, zvracení, nepříjemné pocity v nadbřišku, zvýšení hodnot jaterních enzymů, zvýšení dusíku močoviny v krvi (BUN), svědění kůže, vyrážka, bolest hlavy, závratě, únava, vyčerpání, bolesti kloubů, ojediněle průjem, zácpa, nervozita, poruchy spánku, únava, častější močení.

PředávkováníŽádné příznaky předávkování nebyly dosud popsány.

Závažné nežádoucí účinky s výjimkou přechodného zvýšení kyseliny močové se zdají nepravděpodobné vzhledem k výsledkům toxikologických studií u experimentálních zvířat. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK UCHOVÁVAT ISOPRINOSINE

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Isoprinosine obsahujeLéčivá látka: inosinum pranobexum 500 mg v jedné tabletěPomocné látky: mannitol, pšeničný škrob, povidon, magnesium-stearát

Jak Isoprinosine vypadá a co obsahuje toto baleníBalení: 50 nebo 100 tablet (5 blistrů po 10 nebo 20 tabletách)

Držitel rozhodnutí o registraciEwopharma International, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

VýrobceLusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A., Barcarena, Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 17.5.2010

Překlad údajů uvedených na blistruLOT: číslo šarže

EXP: použitelné do


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls93024/2010

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUIsoprinosinetablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍLéčivá látka: inosinum pranobexum 500 mg v 1 tabletěPomocné látky: pšeničný škrob

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMATablety Bílé až našedlé oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně. (Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.)

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace Imunodeficitní stavy, zejména poruchy buněčné imunity provázené protrahovanými nebo

opakovanými virovými infekty

Recidivující herpes labialis a progenitalis,

 Herpes zoster, varicella

Spalničky

 Subakutní sklerotizující panencefalitida Cytomegalovirové infekce a EB virózy Condylomata acuminata (zevní genitální kondylomy), mukokutánní, vulvovaginální

(subklinické) nebo sliznici děložního hrdla postihující infekce vyvolané human papilloma virem

4.2. Dávkování a způsob podáníDávkování přípravku je individuální na základě tělesné hmotnosti pacienta a povaze a závažnosti onemocnění.

Pokud není určeno jinak, obvyklé dávkové schéma je následující:

Dospělí: 50 mg/kg tělesné hmotnosti a den, maximálně 4 g/den, rozděleně ve 3–4 dílčích dávkách (obvykle 2 tablety 3–4x denně).

Děti od 1 roku: 50 mg/kg tělesné hmotnosti (1 tableta/10 kg do 20 kg tělesné hmotnosti, dále dávkování jako u dospělých pacientů).

Doba léčbyAkutní onemocnění: Pro virová onemocnění s krátkodobým průběhem platí doporučení pokračovat ještě minimálně 1–2 dny po odeznění příznaků nebo déle podle úvahy lékaře. Obvyklá doba léčby je 5–10 dní.

U virových infekcí vyžadujících dlouhodobější léčbu se v léčbě pokračuje ještě 1–2 týdny po vymizení příznaků onemocnění nebo déle na základě úvahy ošetřujícího lékaře.

Rekurentní onemocnění: Pro úvodní fázi léčby platí stejná doporučení jako pro léčbu akutních onemocnění. V udržovací léčbě lze dávku zredukovat na 500–1 000 mg (1–2 tablety) denně. Projeví-li se první známky relapsu, je nutno se vrátit k dávkování užívanému u akutních stavů a pokračovat v něm minimálně 1–2 dny po ústupu klinických příznaků. Výše uvedený postup je možno na základě posouzení klinického stavu ošetřujícím lékařem a jeho doporučení podle potřeby opakovat.

Zevní genitální kondylomy, mukokutánní, vulvovaginální (subklinické) nebo sliznici děložního hrdla postihující infekce vyvolané human papilloma virem

Isoprinosine se podává v dávce 3 g (3x denně 2 tablety) po dobu 14–28 dnů buď v monoterapii, nebo v kombinaci s konvenční místní léčbou nebo chirurgickým zákrokem podle následujícího schématu: a) kontinuální léčba po dobu 14–28 dnů u pacientů s nízkým rizikem relapsu nebo rekurence,

s očekávaným dosažením maximální rychlosti clearance do 2 měsíců po ukončení léčby

b) 5 dní v týdnu ve 2 po sobě následujících týdnech v měsíci po dobu 3 měsíců u pacientů

s vysokým rizikem recidivy nebo relapsu*, aby bylo dosažena maximální rychlost clearance.

* Faktory „vysokého rizika“ rekurencí nebo cervikální dysplasie u pacientů s genitálními HPV infekcemi zahrnují: genitální HPV infekce v anamnéze >2 roky nebo >3 selhání předchozí léčby

snížení imunity jako následek

-

rekurentních nebo chronických infekcích nebo jiných sexuálních přenosných chorob v anamnéze

-

chemoterapie nádorového onemocnění

 nadměrné požívání alkoholu

nedostatečně kontrolovaný diabetes

 atopie dlouhodobá hormonální antikoncepce (2 roky a více)

hodnoty kyseliny listové v erytrocytech ≤ 660 nmol/l

 v anamnéze žádné bradavice na kůži v dětství 

časté střídání sexuálních partnerů nebo změna dlouhodobého partnera

 častý vaginální sex

věk – riziko stoupá s věkem

 kouření

Subakutní sklerotizující panencefalitida: 100 mg/kg tělesné hmotnosti a den do maximální dávky 3–4 g/den, kontinuálně, s pravidelným sledováním klinického stavu pacienta a zhodnocením potřeby pokračovat v léčbě.

Způsob podáníPři potížích s polykáním celých tablet je možno tablety rozdrtit a rozpustit v malém množství ochucené tekutiny těsně před užitím.

4.3. KontraindikaceIsoprinosine by neměl být užíván při hypersenzitivitě na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku a dále u pacientů současně trpících dnou nebo zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Isoprinosine může přechodně zvyšovat koncentrace kyseliny močové v séru a v moči, zejména u mužů a starších osob obojího pohlaví. Hodnoty však obvykle nepřesahují meze normálních hodnot (tj. 0,18–0,42 mmol/l). Zvýšení hladiny kyseliny močové je způsobeno odbouráváním inosinové složky přípravku jako přirozeného purinu u lidí na kyselinu močovou. Nejedná se o zásadní, lékem navozený zásah do enzymatického systému nebo do renálních funkcí.

Isoprinosine je proto třeba podávat se zvýšenou opatrností u pacientů s dnou, hyperurikemií, urolitiázou v anamnéze a u nemocných se závažnými onemocněními ledvin sdruženými s poruchou funkce ledvin. Ve všech těchto případech by měla být pravidelně monitorována urikemie.Při dlouhodobém kontinuálním podávání (3 měsíce nebo déle) by měla být pravidelně kontrolována kyselina močová v séru a v moči, renální funkce, jaterní testy a krevní obraz.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceV případě léčby imunosupresivy může být podávání Isoprinosinu zahájeno až po jejím ukončení. Isoprinosine se nikdy nepodává současně s imunosupresivy, aby se předešlo vzájemné interakci a snížení požadovaného léčebného účinku.Je-li Isoprinosine používán v kombinaci s léky, které rovněž zvyšují urikemii, nebo mohou způsobit dysfunkci ledvin, je třeba pečlivě monitorovat hladiny kyseliny močové v séru i v moči. S opatrností je třeba současně podávat inhibitory xantinoxidázy nebo urikosurikavčetně diuretik.

4.6. Těhotenství a kojeníNejsou dostupné klinické studie hodnotící vliv přípravku na plod a fertilitu. Není známo, jestli se léčivá látka, inosin pranobex, vylučuje do mateřského mléka. Isoprinosine by se proto neměl podávat v těhotenství a v období kojení, pokud lékař pečlivě nezváží, zda přínos převáží její možná rizika.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeFarmakodynamický profil přípravku je bezpečný a vliv na schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje je nepravděpodobný.

4.8. Nežádoucí účinkya) jediným pravidelněji pozorovaným nežádoucím účinkem je přechodný vzestup hladin

kyseliny močové v moči i v séru, které se obvykle vracejí k výchozím hodnotám za několik dní po ukončení léčby.

b) časté nežádoucí účinky zjištěné v tříměsíčních a delších klinických studiích a v některých

případech hlášené v rámci postmarketingového sledování:Gastrointestinální poruchy: nauzea, zvracení, nepříjemné pocity v nadbřiškuPoruchy jater a žlučových cest: zvýšení aminotransferáz, alkalické fosfatázy, dusíku močoviny (BUN) v krviPoruchy kůže a podkožní tkáně: svědění, rashPoruchy nervového systému: bolest hlavy, závrať, únava nebo vyčerpáníPoruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: artralgie

c) méně časté nežádoucí účinky zaznamenané v tříměsíčních a delších klinických studiích a

vzácně hlášené při postmarketingovém sledování:Gastrointestinální poruchy: průjem, zácpaPoruchy nervového systému: nervozita, ospalost, nespavostPoruchy ledvin a močových cest: polyurie

4.9. Předávkování

Žádné případy předávkování přípravku nebyly dosud popsány.Závažné nežádoucí účinky s výjimkou přechodného zvýšení hladiny kyseliny močové se zdají nepravděpodobné

vzhledem

k dosaženým

výsledkům

toxikologických

studií

u

experimentálních zvířat. Případná léčba by byla omezena na symptomatická a podpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: jiná antivirotikaATC kód: J05AX05

Jedná se o syntetický purinový derivát s imunomodulačním a protivirovým účinkem, dokumentovaným in vivo zřetelným zvýšením oslabené imunitní odpovědi hostitele. V klinických studiích inosin pranobex normalizoval (na pacientovy výchozí hodnoty) nedostatečnou nebo porušenou buněčnou imunitu vyvoláním odpovědi typu Th1, která iniciuje maturaci a diferenciaci T-lymfocytů a potenciaci indukovaných lymfoproliferativních reakcí v buňkách aktivovaných mitogenem nebo antigenem. Přípravek moduluje i cytotoxicitu T-lymfocytů a přirozených zabíječů, funkce T8 supresorových a T4 pomocných lymfocytů a rovněž zvyšuje počet povrchových receptorů pro IgG a komplement. Inosin pranobex zvyšuje produkci cytokinu IL-1, zvyšuje tvorbu IL-2 a zvyšuje expresi IL-2 receptoru in vitro. Signifikantně zvyšuje sekreci endogenního IFN- a snižuje produkci IL-4 in vivo. Dále potencuje chemotaxi neutrofilů, monocytů a makrofágů a fagocytózu.

In vivo inosin pranobex zvyšuje sníženou translační schopnost lymfocytární mRNA a potlačenou syntézu proteinů a zároveň inhibuje syntézu virové RNA zatím neobjasněným podílem;1) inkorporace inosinem zprostředkované kyseliny orotové do polyribozómů2) inhibice navazování polyadenylových kyselin na virovou mRNA a3) molekulární reorganizace intramembránových plazmatických partikul (IMP), která vede

k téměř trojnásobnému vzrůstu denzity.

Inosin pranobex inhibuje cGMP fosfodiesterázu jen při vysokých koncentracích in vitro, při hladinách, kterých pro dosažení imunofarmakologického účinku in vivo není třeba.

5.2. Farmakokinetické vlastnostiKaždá složka léčivé látky má svoje separátní farmakologické vlastnosti.

Absorpce: Po perorálním podání u lidí se inosin pranobex ze zažívacího ústrojí rychle a úplně vstřebává (≥ 90 %). Vylučuje se močí.U opic Makak Rhesus se močí po perorálním podání přípravku vyloučilo 94–100 % hodnot DIP (N,N-dimethylamino-2-propanolu) a PAcBA (p-aminobenzoové kyseliny) zjištěných v krvi.

Distribuce: U opic byla značená látka nalezena v následujících tkáních (v pořadí podle snižující se specifické aktivity): ledvinách, plicích, játrech, srdci, slezině, varlatech, slinivce a kosterním svalstvu.

Metabolismus: U zdravých lidských dobrovolníků se po perorálním podání 1 000 mg značené látky zjistily plazmatické koncentrace DIP 3,7 μg/ml (za 2 hodiny) a PAcBA 9,4 μg/ml (za 1 hodinu).V klinických tolerančních studiích při použití různých dávek maximální koncentrace kyseliny močové po perorální dávce přípravku jako měření inosinové složky nejsou lineární a mohou kolísat v rozmezí ±10 % mezi jednou až třemi hodinami.

Vylučování: Exkrece PAcBA a jejích hlavních metabolitů močí v rovnovážném stavu při dávce 4 g denně dosáhla přibližně 85 % podané dávky. 95 % radioaktivity odvozené od DIP činil nezměněný a DIP N-oxid. Eliminační poločas DIP je 3,5 hodiny a PAcBA 50 minut. Hlavními metabolity u lidí jsou DIP N-oxid a PAcBA o-acylglukuronid. Protože inosinová složka přípravku se metabolizuje stejně jako endogenní inosin na kyselinu močovou, není vhodné u lidí provádět studie se značenou látkou. Ve studiích u zvířat se 70 % podaného inosinu vylučuje močí ve formě kyseliny močové, zbylá část jako xantin a hypoxantin.

Biologická dostupnost/AUC: Vylučování PAcBA složky a jejích metabolitů do moči v rovnovážném stavu činí ≥ 90 %, DIP složky a jeho metabolitů ≥ 76 %. Hodnoty AUC byly ≥ 88 % u DIP a 77 % u PAcBA.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Isoprinosine vykázal nízkou toxicitu v mnoha různých studiích akutní, subchronické a chronické toxicity u myší, potkanů, psů, koček a opic v dávkách do 1 500 mg/kg/den. Hodnota nejnižší LD50 ve studiích akutní perorální toxicity byla 50x vyšší než maximální terapeutická dávka 100 mg/kg/den. Dlouhodobé toxikologické studie u myší a potkanů neprokázaly karcinogenní riziko přípravku. Isoprinosine neměl mutagenní účinky in vivo u myší a potkanů, ani v in vitro studiích na lidských periferních leukocytech.Dávky inosin pranobexu odpovídající dvacetinásobku doporučené maximální terapeutické dávky pro člověka (100 mg/kg/den) ve studiích u myší, potkanů a králíků neovlivnily negativně fertilitu pokusných zvířat, rovněž nebyl prokázán škodlivý vliv na plod.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek MannitolPšeničný škrobPovidonMagnesium-stearát

6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti5 let

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost baleníAl/PVC/PVDC blistr,krabička.

Balení: 50 nebo 100 tablet (5 blistrů po 10 nebo 20 tabletách)

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímPerorální podání. Dávkování vždy určí lékař.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIEwopharma International, s.r.o.Hlavná 13, 831 01 Bratislava Slovenská republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO42/198/81-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE30.12.1981 / 25.11. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

17.5.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Isoprinosine tablety(inosinum pranobexum)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: inosinum pranobexum 500 mg v jedné tabletě

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: pšeničný škrob

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

50 (100) tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25º C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ewopharma International, s.r.o.Hlavná 13

831 01 BratislavaSlovenská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

42/198/81-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Isoprinosine

EAN kód

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Isoprinosine500 mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ewopharma

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.