Isoket Roztok 0,1% Ampule

Kód 0085733 ( )
Registrační číslo 83/ 244/80-C
Název ISOKET ROZTOK 0,1% AMPULE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace UCB FARCHIM S. A., BULLE, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0085733 INF SOL 10X10ML/10MG Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak ISOKET ROZTOK 0,1% AMPULE

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls139810/2011, sukls 139814/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Isoket roztok 0,1% ampuleIsoket roztok 0,1% lahvičkaInfuzní roztok(isosorbidi dinitras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Isoket roztok 0,1% a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Isoket roztok 0,1% používat3. Jak se Isoket roztok 0,1% používá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Isoket roztok 0,1% uchovávat6. Další informace

1. CO JE ISOKET ROZTOK 0,1% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Isoket roztok 0.1% obsahuje isosorbiddinitrát. Účinek isosorbiddinitrátu vyplývá z jeho schopnosti relaxovat hladkou svalovinu cév.Jako ostatní organické nitráty je i isosorbiddinitrát donorem oxidu dusnatého (NO). NO způsobuje relaxaci hladkého svalstva stimulací guanylylcyklázy a následně zvýšením intracelulární koncentrace guanosinmonofosfátu (cGMP). Tím se stimuluje cGMP-dependentní proteinkináza a dochází kezměně fosforylace některých proteinů v buňce hladkého svalu. To nakonec vede k defosforylaci lehkého řetězce myozinu a ke snížení kontrakce.Kapacitní cévy a velké arterie jsou působením isosorbiddinitrátu relaxovány výrazněji než rezistenční cévy.Vazodilatace v systémovém řečišti vede ke zvýšení venózní náplně. Dochází ke snížení žilního návratu. Ventrikulární objem, plnicí tlak a diastolický tlak se tím snižují (snížení preloadu).Dilatace velkých arterií vede ke snížení jak systémové rezistence (snížení afterloadu), tak i odporu pulmonálního řečiště. Zkrácení doby plnění komor a nižší napětí stěny cévní snižují nároky myokardu na energii a kyslík.Snížení srdečního plnicího tlaku je výhodné pro perfuzi subendokardiálních vrstev, kde je riziko vzniku ischemie, takže se zlepší lokální funkce stěny a průtok krve ischemickou oblastí.Dilatace v místě koronárních stenóz a snížení odporu koronárních cév vedou ke zlepšení koronární perfuze a ke zvýšení přísunu kyslíku do srdce.Isosorbiddinitrát má po i.v. aplikaci eliminační poločas asi 10 minut. Metabolity vzniklé denitrifikací -isosorbid-2-mononitrát a isosorbid-5-mononitrát -mají poločas 1,5-2 respektive 4-6 hodin a jsou taktéž farmakologicky aktivní. Vylučování se uskutečňuje z 99% renálně. Při poruše funkce ledvin je vylučování ISDN a jeho metabolitů nezměněno, u pacientů s poruchou funkce jater může být koncentrace ISDN v plazmě zvýšena a koncentrace metabolitů snížena.

Tento lék je určen k léčbě:

- nestabilní angina pectoris a vazospastická forma anginy pectoris - akutní infarkt myokardu; - akutní levostranné srdeční selháníPřípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ISOKET ROZTOK 0,1%

POUŽÍVAT

Nepoužívejte Isoket roztok 0,1%- jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á ) na léčivou látku, jiné nitro- sloučeniny nebo kteroukoli další

složku přípravku

- při akutním oběhovém selhání (šok, srdeční kolaps) - při kardiogením šoku, pokud není zajištěn dostatečně vysoký konečný diastolický tlak v levé srdeční

komoře (LVEDP) intraaortální kontrapulzací nebo pozitivně inotropními léky

- při hypertrofické obstrukční kardiomyopatii, konstriktivní perikarditidě a perikardiální tamponádě- při velmi výrazné hypotenzi (systolický krevní tlak nižší než 90 mm Hg) - v průběhu léčby nitráty se nesmí používat inhibitory fosfodiesterázy, např. sildenafil (přípravek

Viagra užívaný k léčbě poruch erekce)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Isoket roztok 0,1% je zapotřebí při: - akutním infarktu myokardu s nízkým plnicím tlakem (je nutno zabránit poklesu systolického

krevního tlaku pod 90 mm Hg)

- aortální anebo mitrální stenóze- sklonu k ortostatickým poruchám oběhové regulace - onemocněních, která jsou provázena zvýšeným nitrolebním tlakem (dosud byl další vzestup tlaku

pozorován jen při vysoké nitrožilní dávce glyceroltrinitrátu)

- těžké poruše funkce jater- těžké anemii - glaukomu- hyperthyreóze

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Současné užívání beta-blokátorů, blokátorů vápníkového kanálu, vazodilatancií (a případně alkoholu) může zesílit vliv přípravku Isoket roztok 0,1% na pokles krevního tlaku. Podobně může k zesílení hypotenze dojít po kombinaci přípravku s neuroleptiky a tricyklickými antidepresivy. Také inhibitor fosfodiesterázy 5, sildenafil, potencuje hypotenzivní účinek přípravku. Isoket roztok 0,1% nesmí být podán pacientům užívajícím sildenafil.Isoket roztok 0,1% může při současném podávání dihydroergotaminu (DHE) zvyšovat jeho hladinu v krvi, a tím i jeho účinek.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.V těhotenství a v době kojení by měl být isosorbiddinitrát podáván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. Pokusy na zvířatech neprokázaly poškození plodu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůVzhledem k indikacím přípravku není relevantní.

Důležité informace o některých složkách přípravkuTolerance

Bylo pozorováno snížení účinnosti po konstantním podávání isosorbiddinitrátu. Tolerance odezní po přerušení terapie v průběhu 24 hodin.

3. JAK SE ISOKET ROZTOK 0,1% POUŽÍVÁ

Dávka musí být přizpůsobena klinickým a hemodynamickým parametrům, jež byly pacientovi naměřeny.Počáteční dávka v nemocničních podmínkách je 1-2 mg/hod. Dávka může být dále upravena v závislosti na klinickém stavu pacienta. Doporučená dávka se pohybuje od 2 do 7 mg/hod. Obvykle se nepřekračuje dávka 8-10 mg/hod. U pacientů se srdečním selháním může být nezbytné aplikovat vyšší dávky: do 10 mg/hod a v ojedinělých případech i 50 mg/hod. Střední používaná dávka je 7,5 mg/hod.Isoket roztok 0,1% se používá v nemocnicích za stálé kontroly oběhových funkcí a to jak zředěný, tak i neředěný ve formě dlouhodobé i.v. infuze přes automatické infuzní zařízení. Dle povahy a závažnosti onemocnění se během léčby doporučuje kontrola krevního tlaku (neinvazivně - manžetou), monitorování EKG ( hrudní svody ), monitorování srdeční frekvence, měření diurézy.

Použití zředěného roztokuIsoket roztok 0,1% je kompatibilní s dalšími, v klinické praxi běžně používanými infuzními roztoky jako např. fyziologickým roztokem, 5-30% roztokem glukózy, Ringerovým roztokem, 20% roztokem humánního albuminu.

Koncentrace 100 g/ml (0,01%):50 ml Isoket roztok 0,1% (5 ampulí à 10 ml nebo 1 propichovací lahvička à 50 ml) se doplní na 500 ml.

Koncentrace 200 g/ml (0,02%):100 ml Isoket roztok 0,1% (10 ampulí à 10 ml, 2 propichovací lahvičky à 50 ml nebo 1 lahvička à 100 ml ) se doplní na 500 ml.

5 ampulí po 10 ml nebo

1 propichovací lahvička à 50 ml

Isoket roztok 0,1%

zředěný na 500 ml (100 g/ml)

ISOKET

10 ampulí à 10 ml, 2 propichovací

lahvičky à 50 ml, nebo

1 lahvička à 100 ml

Isoket roztok 0,1%

zředěný na 500 ml (200 g/ml)

rychlost infuze

dávkování

rychlost infuze

ml/hod

kapek/min

mg/hod

ml/hod

kapek/min

10

3-4

1

5

1-2

20

7

2

10

3

30

10

3

15

5

40

13

4

20

7

50

17

5

25

8

60

20

6

30

10

70

23

7

35

12

80

27

8

40

13

90

30

9

45

15

100

33

10

50

17

1 ml odpovídá 20 kapkám

Použití neředěného roztokuIsoket roztok 0,1% je možné podávat také neředěný perfuzorem. 1 ml tohoto roztoku obsahuje 1 mg ISDN.V závislosti na klinickém obrazu, hemodynamických parametrech a EKG je možné podávat přípravek 3 i více dní.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s jistou frekvencí, která je definována následovně:

velmi časté: objeví se u více než 1 pacienta z 10

časté: objeví se u 1 až 10 pacientů ze 100

méně časté: objeví se u 1 až 10 pacientů z 1000

vzácné: objeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000

velmi vzácné: objeví se u méně než 1 pacienta z 10 000

není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit.

Srdeční poruchy:časté: reflexní tachykardie, mdloby, pocit závratiméně časté: zvýšení příznaků anginy pectoris

Gastrointestinální poruchy:méně časté: nauzea, zvracenívelmi vzácné: pálení žáhy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikacečasté: pocit slabosti

Poruchy nervového systému:velmi časté: bolest hlavyčasté: točení hlavy, pocity závratě, ospalost

Poruchy kůže a podkožní tkáně:méně časté: alergické kožní reakce (např. vyrážka), přechodné zčervenání kůže (flush)velmi vzácné: angioedém, Stevens-Johnsonův syndrom, v ojedinělých případech exfoliativní dermatitidaCévní poruchy:časté: hypotenze, ortostatická hypotenzeméně časté: kolapsové stavy (někdy provázené bradykardickými poruchami srdečního rytmu a synkopami

Závažné hypotenzivní reakce (včetně nauzey, zvracení, neklidu, zsinalosti a excesivní perspirace) byly hlášeny při používání organických nitrátů.Při prvním použití, ale také při zvýšení dávky se občas (u 1-10% pacientů) pozoruje snížení krevního tlaku ortostatická hypotenze; tyto symptomy mohou být doprovázeny reflexním zvýšením srdeční frekvence, mdlobami, pocitem závrati a slabosti.

Isoket roztok 0,1% může vyvolat dočasnou hypoxemii způsobenou redistribucí krve do hypoventilovaných plicních oddílů a u pacientů s ischemickou chorobou srdeční tak snížit myokardiální perfuzi.

5. JAK ISOKET ROZTOK 0,1% UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Isoket roztok 0,1% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

UpozorněníUpozornění k OPC ampulím: ampule je již naříznuta pod označeným modrým bodem. Další nařezávání proto není nutné. Ampulka se rozlomí obvyklým způsobem.

Propichovací lahvička není určena k několikanásobnému použití. Isoket roztok 0,1% má být upotřeben ihned po otevření, a to za aseptických podmínek Protože je Isoket roztok 0,1% nasycený roztok, může být při použití roztoku v neředěné formě příležitostně pozorováno jeho vykrystalizování. Pokud jsou pozorovány krystaly, nedoporučuje se roztok dále používat. Roztok je sterilní, ale neobsahuje konzervační činidla.

Při podávání Isoket roztoku 0,1% se doporučuje používat materiály z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) či polytetrafluoroethylenu (PTFE). Nedoporučuje se používání materiálů z polyvinylchloridu (PVC) a polyurethanu (PU), dochází k částečné adsorpci léčivé látky.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Isoket roztok 0,1% obsahuje-Léčivou látkou je isosorbidi dinitras. 1 ml infuzního roztoku obsahuje 1 mg isosorbidi dinitras.-Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, voda na injekci.

Jak Isoket roztok 0,1% vypadá a co obsahuje toto baleníInfuzní roztok je čirý, bezbarvý roztok.Isoket 0,1% roztok lahvička: Balení obsahuje propichovací 1 lahvičku s 50 (100) ml infuzního roztokuIsoket 0,1% roztok ampule: Balení obsahuje 10 ampulí po 10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci UCB Pharma GmbH, 40789 Monheim, Německo

VýrobceAesica Pharmaceuticals GmbH, Monheim, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena4.8.2011

modrý bod

nařezání

odlomit


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls118052/2010, 118053/2010

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUIsoket roztok 0,1% ampuleIsoket roztok 0,1% lahvičkainfuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ1 ml infuzního roztoku obsahuje 1 mg isosorbidi dinitras.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAInfuzní roztok Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikace- nestabilní angina pectoris a vazospastická forma anginy pectoris- akutní infarkt myokardu- akutní levostranné srdeční selhání Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

4.2 Dávkování a způsob podáníDávka musí být přizpůsobena klinickým a hemodynamickým parametrům, jež byly pacientovi naměřeny.Počáteční dávka v nemocničních podmínkách je 1-2 mg/hod. Dávka může být dále upravena v závislosti na klinickém stavu pacienta. Doporučená dávka se pohybuje od 2 do 7 mg/hod. Obvykle se nepřekračuje dávka 8-10 mg/hod. U pacientů se srdečním selháním může být nezbytné aplikovat vyšší dávky: do 10 mg/hod a v ojedinělých případech i 50 mg/hod. Střední používaná dávka je 7,5 mg/hod.0,1% roztok Isoketu se používá v nemocnicích za stálé kontroly oběhových funkcí a to jak zředěný, tak i neředěný ve formě dlouhodobé i.v. infuze přes automatické infuzní zařízení. Dle povahy a závažnosti onemocnění se během léčby doporučuje kontrola krevního tlaku (neinvazivně - manžetou), monitorování EKG ( hrudní svody ), monitorování srdeční frekvence, měření diurézy .

Použití zředěného roztokuIsoket roztok 0,1% je kompatibilní s dalšími v klinické praxi běžně používanými infuzními roztoky jako např. fyziologickým roztokem, 5-30% roztokem glukózy, Ringerovým roztokem, 20% roztokem humánního albuminu.

Koncentrace 100 g/ml (0,01%):50 ml 0,1% roztoku Isoketu (5 ampulí à10 ml nebo 1 propichovací lahvička à 50 ml) se doplní na 500 ml.Koncentrace 200 g/ml (0,02%):100 ml Isoket roztok 0,1% (10 ampulí à10 ml, 2 propichovací lahvičky à 50 ml nebo 1 lahvička à 100 ml) se doplní na 500 ml.

5 ampulí po 10 ml nebo

1 propichovací lahvička à 50 ml

Isoket roztok 0,1%

zředěný na 500 ml (100 g/ml)

ISOKET

10 ampulí po 10 ml, 2 propichovací

lahvičky à 50 ml nebo 1 lahvička à

100 ml

Isoket roztok 0,1%

zředěný na 500 ml (200 g/ml)

rychlost infuze

dávkování

rychlost infuze

ml/hod

kapek/min

mg/hod

ml/hod

kapek/min

10

3-4

1

5

1-2

20

7

2

10

3

30

10

3

15

5

40

13

4

20

7

50

17

5

25

8

60

20

6

30

10

70

23

7

35

12

80

27

8

40

13

90

30

9

45

15

100

33

10

50

17

1 ml odpovídá 20 kapkám

Použití neředěného roztokuIsoket roztok 0,1% je možné podávat také neředěný perfuzorem. 1 ml tohoto roztoku obsahuje 1 mg ISDN.

V závislosti na klinickém obrazu, hemodynamických parametrech a EKG je možno podávat přípravek 3 i více dní.

4.3 KontraindikaceIsosorbiddinitrát nesmí být používán při:-

hypersenzitivitě na léčivou látku, jiné nitro- sloučeniny nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

-

akutním oběhovém selhání (šok, srdeční kolaps);

-

kardiogenním šoku, pokud není zajištěn dostatečně vysoký konečný diastolický tlak v levé srdeční komoře (LVEDP) intraaortální kontrapulzací nebo pozitivně inotropními léky

-

hypertrofické obstrukční kardiomyopatii;

-

konstriktivní perikarditidě;

-

perikardiální tamponádě;

-

velmi výrazné hypotenzi (systolický krevní tlak nižší než 90 mm Hg);

-

v průběhu léčby nitráty se nesmí používat inhibitory fosfodiesterázy 5 (např.sildenafil)

(viz bod 4.5)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek může být podáván jen po pečlivém zvážení poměru rizika ku prospěchu léčby a za zvlášť pečlivé lékařské kontroly při:- akutním infarktu myokardu s nízkým plnicím tlakem (je nutno zabránit poklesu krevního tlaku pod

90 mmHg )

- aortální nebo mitrální stenóze- sklonu k ortostatickým poruchám oběhové regulace- onemocněních, která jsou provázena zvýšeným nitrolebním tlakem (dosud byl další vzestup tlaku

pozorován jen při vysoké i.v. dávce glyceroltrinitrátu)

- těžké poruše funkce jater- glaukomu- hyperthyreózePřípravek nesmí být podán pacientům, kteří současně užívají inhibitory fosfodiesterázy 5 (např. sildenafil).

ToleranceByl pozorován rozvoj tolerance a zkřížené tolerance k ostatním nitrátům (snížení účinnosti v případě, že pacient v minulosti užíval jiný lék ze skupiny nitrátů). Ke snížení, či vyloučení vzniku tolerance, by se neměl lék podávat kontinuálně ve vysokých dávkách. Tolerance odezní po přerušení terapie v průběhu 24 hodin.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceSoučasné podávání vazodilatancií, antihypertenziv, betablokátorů, blokátorů vápníkového kanálu, neuroleptik, tricyklických antidepresiv a alkoholu může zesílit vliv Isoket roztoku 0,1% na pokles krevního tlaku.Také inhibitory fosfodiesterázy 5 ( sildenafil ) potencují hypotenzivní účinek přípravku.Isoket 0,1% roztok nesmí být podáván pacientům užívajícím sildenafil.Isoket roztok 0,1% může při současném podávání dihydroergotaminu (DHE) zvyšovat jeho hladinu v krvi a tím jeho účinek.

4.6 Těhotenství a kojení Experimentální studie provedené na zvířatech nenaznačují teratogenní účinek isosorbiddinitrátu.. Pro použití přípravku v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody a musí být podáván pod dohledem lékaře. Není známo, zda se isosorbiddinitrát vylučuje do mateřského mléka. Přípravek může být kojícím ženám podáván jen po pečlivém zvážení poměru rizika pro kojence ku prospěchu léčby pro matku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeVzhledem k indikacím přípravku není relevantní.

4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky jsou podle frekvence výskytu rozděleny dle následujícího pravidla:velmi časté (≥ 1/10 ), časté (≥ 1/100 až ≤ 1/10 ), méně časté (≥ 1/1000 až ≤ 1/100 ), vzácné(≥ 1/10 000 až ≤ 1/1000 ), velmi vzácné (≤ 1/10 000 )V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.Srdeční poruchy:časté: reflexní tachykardie, mdloby, pocit závratiméně časté: zvýšení příznaků anginy pectoris

Gastrointestinální poruchy:méně časté: nauzea, zvracenívelmi vzácné: pálení žáhy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikacečasté: pocit slabosti

Poruchy nervového systému:velmi časté: bolest hlavyčasté: točení hlavy, pocity závratě, ospalost

Poruchy kůže a podkožní tkáně:méně časté: alergické kožní reakce (např. vyrážka), přechodné zčervenání kůže (flush)velmi vzácné: angioedém, Stevens-Johnsonův syndrom, v ojedinělých případech exfoliativní

dermatitida

Cévní poruchy:časté: hypotenze, ortostatická hypotenzeméně časté: kolapsové stavy (někdy provázené bradykardickými poruchami srdečního rytmu a

synkopami)

Závažné hypotenzivní reakce (včetně nauzey, zvracení, neklidu, zsinalosti a excesivní perspirace) byly hlášeny při používání organických nitrátů. Při prvním použití, ale také při zvýšení dávky se občas (u 1-10% pacientů) pozoruje snížení krevního tlaku ortostatická hypotenze; tyto symptomy mohou být doprovázeny reflexním zvýšením srdeční frekvence, mdlobami, pocitem závrati a slabosti.

Isoket roztok 0,1% může vyvolat dočasnou hypoxemii způsobenou redistribucí krve do hypoventilovaných plicních oddílů a u pacientů s ischemickou chorobou srdeční tak snížit myokardiální perfuzi.

4.9 PředávkováníSymptomy Hlavními symptomy předávkování jsou snížení krevního tlaku (≤ 90 mm Hg) provázené ortostatickou hypotenzí, reflexní tachykardie a bolest hlavy. Mohou se také objevit pocity slabosti, závratě, mdloby, zčervenání kůže, nauzea, zvracení a průjem. Po velmi vysokých dávkách (>20 mg/kg tělesné hmotnosti) se může objevit methemoglobinemie, cyanóza a tachypnoe.

Terapie při předávkováníTerapeutická opatření musí směřovat zejména ke zvýšení krevního tlaku. V lehčích případech postačí obvykle položení pacienta do horizontální polohy s podložením dolních končetin.V případech vážné intoxikace je nutné aplikovat obecné zásady pro terapii intoxikace anebo šoku. V případě výrazné hypotenze může být použito zvýšení objemu cirkulujících tekutin. Ve výjimečných případech je také možno použít sympatomimetika.Methemoglobinemii je možné léčit (v případě nutnosti) redukujícími látkami (např. toluidinovou modří 2-4 mg/kg tělesné hmotnosti, methylenovou modří 1% roztok až 50 ml i.v., vitamin C 1 g p.o. nebo i.v.).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina : VazodilatanciaATC kód : C01D A08

Účinek izosorbiddinitrátu vyplývá z jeho schopnosti relaxovat hladkou svalovinu cév. Kapacitní cévy a velké arterie jsou působením isosorbiddinitrátu relaxovány výrazněji než rezistenční cévy.Vazodilatace v systémovém řečišti vede ke zvýšení venózní náplně. Dochází ke snížení žilního návratu. Ventrikulární objem, plnicí tlak a diastolický tlak se tím snižují (snížení preloadu).Dilatace velkých arterií vede ke snížení jak systémové rezistence (snížení afterloadu), tak i odporu pulmonálního řečiště. Zkrácení doby plnění komor a nižší napětí stěny cévní snižují nároky myokardu na energii a kyslík.Snížení srdečního plnicího tlaku je výhodné pro perfuzi subendokardiálních vrstev, kde je riziko vzniku ischemie, takže se zlepší lokální funkce stěny a průtok krve ischemickou oblastí.Dilatace v místě koronárních stenóz a snížení odporu koronárních cév vedou ke zlepšení koronární perfuze a ke zvýšení přísunu kyslíku do srdce.Na molekulární úrovni nitráty velmi pravděpodobně působí jako EDRF( endotel relaxační faktror ): zvyšují koncentraci cyklického guanozinmonofosfátu (cGMP), jenž je považován za mediátor relaxace.Isosorbiddinitrát je donorem oxidu dusnatého (NO). NO způsobuje relaxaci hladkého svalstva stimulací guanylylcyklázy a následně zvýšením intracelulární koncentrace guanosinmonofosfátu (cGMP). Tím se stimuluje cGMP-dependentní proteinkináza a dochází ke změně fosforylace některých proteinů v buňce hladkého svalu. To nakonec vede k defosforylaci lehkého řetězce myozinu a ke snížení kontrakce.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiIsosorbiddinitrát má po i.v. aplikaci eliminační poločas asi 10 minut. Metabolity vzniklé denitrifikací -isosorbid-2-mononitrát a a isosorbid-5-mononitrát - mají poločas 1,5-2 respektive 4-6 hodin a jsou taktéž farmakologicky aktivní. Vylučování se uskutečňuje z 99% renálně. Při poruše funkce ledvin je vylučování ISDN a jeho metabolitů nezměněno, u pacientů s poruchou funkce jater může být koncentrace ISDN v plazmě zvýšena a koncentrace metabolitů snížena.

Biologická dostupnost:Biologická dostupnost Isoket roztoku 0,1% je - stejně jako u jiných i.v. podávaných přípravků - 100%.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Lokální dráždivost:Zkoušky na akutní toxicitu, jež následovaly po jedné i.v. neředěné infuzi myším, potkanům a psům prokázaly dobrou místní snášenlivost Isoket roztoku 0,1%. Dobrá lokální snášenlivost byla také prokázána po aplikaci jak zředěného, tak i neředěného roztoku člověku.

Akutní toxicita:Zkoušky na akutní toxicitu neprokázaly žádné zvláštní riziko přípravku.

Chronická toxicita:

Testy chronické toxicity byly provedeny na potkanech a psech. Byly prokázány symptomy poškození CNS a hepatomegalie (zvětšení jater) v těch případech, kdy byl isosorbiddinitrát podáván ve vysokých dávkách (potkan 480 mg/kg tělesné hmotnosti/den, pes 90 mg/kg tělesné hmotnosti/den). Hepatomegalie může být vysvětlena farmakodynamickým účinkem isosorbiddinitrátu. Sedace může být výsledkem zvýšeného farmakodynamického účinku.

Studie reprodukce:Pokusy na zvířatech neprokázaly teratogenní účinek isosorbiddinitrátu. Neexistují však dostatečné zkušenosti s podáváním isosorbiddinitrátu lidem během těhotenství a kojení .

Mutagenita a kancerogenita:Několik zkoušek na mutagenitu (in vitro a in vivo) vykázalo negativní výsledky. Dlouhodobé studie s isosorbiddinitrátem neprokázaly jeho kancerogenní potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Chlorid sodný, voda na injekci.

6.2 InkompatibilityNejsou známy žádné fyzikální ani chemické inkompatibility s dalšími aditivními látkami.Při podávání Isoket roztoku 0,1% se doporučuje používat materiály z polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) či polytetrafluoroethylenu (PTFE). Nedoporučuje se používání materiálů z polyvinylchloridu (PVC) a polyurethanu (PU), dochází k částečné adsorpci léčivé látky.

6.3 Doba použitelnosti5 let.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C.Roztok je sterilní, ale neobsahuje konzervační činidla. Propichovací lahvička není určena k několikanásobnému použití. Isoket roztok 0,1% má být upotřeben ihned po otevření, a to za aseptických podmínek.

6.5 Druh obalu a velikost baleníIsoket roztok 0,1% lahvička: úzkohrdlá lahvička ( penicilinka ) z bezbarvého skla typu I nebo z bezbarvého skla typu II, gumová propichovací zátka s pertlem, ochranný kryt z plastické hmoty, krabička

Velikost balení: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml

Isoket roztok 0,1% ampule: odlamovací ampule, tvarovaná vložka z plastické hmoty, krabička

Velikost balení: 10 x 10 ml

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímPřípravek je možno podávat neředěný nebo ředěný vhodným infuzním roztokem. (viz bod 4.2 )

Protože je Isoket roztok 0,1% nasycený roztok, může být při použití roztoku v neředěné formě příležitostně pozorováno jeho vykrystalizování. Pokud jsou pozorovány krystaly, nedoporučuje se roztok dále používat. Při výměně stříkačky je nutné vyměnit také infuzní hadičky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIUCB Pharma GmbHAlfred-Nobel-Strasse 1040789 MonheimNěmecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLOIsoket roztok 0,1% lahvička: 83/131/87-C Isoket roztok 0,1% ampule: 83/244/80-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACEIsoket roztok 0,1% lahvička: 13.4.1987 / 10.6. 2009Isoket roztok 0,1% ampule: 30.12.1980 /10.6. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU21.6.2010


nahoru

Informace na obalu

Vnější obal (krabička)

Isoket roztok 0,1% ampuleInfuzní roztokIsosorbidi dinitras

Intravenózní podání10 ampulí po 10 ml1 ml infuzního roztoku obsahuje: 1 mg isosorbidi dinitras Pomocné látky: chlorid sodný, voda na injekci.

Používejte jen u hospitalizovaných pacientů za kontroly oběhových funkcí.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Pro použití v neředěné i ředěné formě.

Reg. číslo: 83/244/80-C

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.K otevření tlačte zde

UCB Pharma GmbH, Monheim, Německo

č.š.:Použitelné do:Braille: nevyžaduje se – odůvodnění přijato

Vnitřní obal ( ampule po 10 ml )

Isoket roztok 0,1% ampuleinfuzní roztok Isosorbidi dinitrasi.v.

1 ml roztoku obsahuje: 1 mg isosorbidi dinitras EXPLotUCB logo

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.