Indrofar 50 Mg Potahované Tablety

Kód 0170359 ( )
Registrační číslo 87/ 806/11-C
Název INDROFAR 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Vaia S.A., Ag. Varvara, Athens, Řecko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0170359 POR TBL FLM 28X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0170360 POR TBL FLM 84X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak INDROFAR 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls121337/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Indrofar 50 mg potahované tablety

Acidum ibandronicum

V příbalové informaci naleznete: 1

Co je Indrofar a k čemu se používá

2

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Indrofar užívat

3

Jak se přípravek Indrofar užívá

4

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Indrofar uchovávat

6

Další informace

1.

CO JE INDROFAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Indrofar obsahuje léčivou látku kyselinu ibandronovou. Ta patří do skupiny léků nazývaných bisfosfonáty.

Přípravek Indrofar je indikován u dospělých pacientů a předepisuje se při rakovině prsu, která se šíří do kostí (kostní „metastázy").

 Napomáhá předcházet vzniku kostních zlomenin (fraktur). Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický zákrok nebo

radioterapii.

Přípravek Indrofar snižuje ztráty vápníku z kostí a tím zamezuje oslabování kostí.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE INDROFAR UŽÍVAT

Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Indrofar ve správnou dobu a správným způsobem. To je proto, že přípravek Indrofar může způsobovat podráždění, zánět nebo vředy v jícnu

Pokud se u Vás objeví prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, pokud máte silný pocit na zvracení nebo zvracíte, přestaňte užívat přípravek Indrofar a sdělte to ihned svému lékaři.

Neužívejte přípravek Indrofar jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku, které jsou uvedeny v bodě 6

 jestliže máte problémy s jícnem, např. zúžení jícnu nebo obtíže s polykáním jestliže nevydržíte stát nebo sedět vzpřímeně po dobu alespoň jedné hodiny (60 minut)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Indrofar užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indrofar je zapotřebí jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakékoli jiné bisfosfonáty jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D nebo jakýchkoli jiných minerálů jestliže máte problémy s ledvinami jestliže trpíte nesnášenlivostí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo jestliže máte problémy se

vstřebáváním glukózy-galaktózy

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Indrofar užívat.

Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo zákrok, nebo pokud víte, že takový zákrok budete potřebovat podstoupit v budoucnu, oznamte svému stomatologovi, že jste léčen(a) přípravkem Indrofar.

Děti a dospívající

Přípravek Indrofar se nesmí používat u dětí a dospívajících ve věku nižším než 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že přípravek Indrofar může ovlivňovat způsob, jakým některé další léky účinkují a naopak některé jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje přípravek Indrofar.

Zejména sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte jakýkoli z následujících léků: potravinové doplňky obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník nesteroidní protizánětlivé léky nazývané „NSAID", jako jsou kyselina acetylsalicylová, ibuprofen nebo

naproxen. To je proto, že NSAID i přípravek Indrofar mohou dráždit žaludek a střevo

 určitý typ injekčního antibiotika nazývaného „aminoglykosid", jako je např. gentamicin. To je proto, že

aminoglykosidy i přípravek Indrofar mohou snižovat množství vápníku v krvi.

Užívání léků, které snižují žaludeční kyselost, jako jsou např. cimetidin a ranitidin, může mírně zesilovat účinky přípravku Indrofar.

Kdy máte užívat své další lékyNeužívejte další léky ani potravinové doplňky po dobu alespoň 6 hodin před užitím přípravku Indrofar. Jakmile si vezmete přípravek Indrofar, vyčkejte alespoň 30 minut do užití dalších léků nebo potravinových doplňků.

Užívání přípravku Indrofar s jídlem a pitímJe důležité, abyste přípravek Indrofar užíval(a) ve správný čas a správným způsobem. Podrobné instrukce o způsobu a době užití přípravku viz „Užívání tohoto přípravku" v bodě 3.

Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná, těhotenství plánujete nebo pokud kojíte, neužívejte přípravek Indrofar. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNení známo, zda přípravek Indrofar ovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo přístroje. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku IndrofarIndrofar tablety obsahují druh cukru, který se nazývá laktóza. Pokud Vám někdy lékař sdělil, že nesnášíte, nebo nemůžete strávit některé cukry, poraďte se s ním, než začnete užívat tento přípravek.

3.

JAK SE INDROFAR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Indrofar přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při užívání přípravku Indrofar Vám lékař může pravidelně provádět krevní testy. Tím kontroluje, že Vám podává správné množství léku.

Užívání tohoto přípravkuJe důležité, abyste užíval(a) přípravek Indrofar ve správný čas a správným způsobem. To je proto, že přípravek Indrofar může způsobovat podráždění, zánět nebo vředy v jícnu.

Tomu můžete zabránit následujícím způsobem: Vezměte si tabletu jakmile vstanete, ještě předtím, než si vezmete první jídlo, pití, jakýkoli lék nebo

potravinový doplněk.

 Vezměte si tabletu a zapijte jí plnou sklenicí čisté vody (přibližně 200 ml). Tabletu nezapíjejte ničím jiným

než čistou vodou.

 Spolkněte tabletu vcelku. Tabletu nežvýkejte, necucejte ani nedrťte. Nenechávejte tabletu rozpustit v

ústech.

 Po užití tablety vyčkejte alespoň 30 minut. Poté si můžete vzít první jídlo a pití a užít jakékoli léky nebo

potravinové doplňky.

 Při užívání tablet zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě nebo vestoje) po dobu alespoň jedné hodiny (60

minut), jinak může část přípravku proniknout zpět do jícnu.

Jaké množství přípravku se užíváObvyklá dávka přípravku Indrofar je jedna tableta každý den. Pokud máte středně závažné problémy s ledvinami, může lékař dávku snížit na jednu tabletu každý druhý den. Pokud máte závažné problémy s ledvinami, může lékař dávku snížit na jednu tabletu každý týden.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Indrofar, než jste měl(a)Pokud jste užil(a) více tablet, okamžitě vyhledejte lékaře nebo zdravotnické zařízení. Před odchodem vypijte plnou sklenici mléka. Nevyvolávejte zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek IndrofarNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud užíváte tabletu každý den, vynechejte jednu dávku úplně a poté pokračujte jako obvykle následující den. Pokud užíváte tabletu obden nebo jednou týdně, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek IndrofarPokračujte v užívání přípravku Indrofar tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař. To je proto, že tento lék účinkuje pouze, pokud se užívá neustále.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Indrofar nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Indrofar užívat a okamžitě vyhledejte lékaře - je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření: vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na

tento lék.

 bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, silný pocit na zvracení nebo zvracení. To

mohou být příznaky problémů s jícnem.

 prudká bolest žaludku, zvracení s možnou příměsí krve. To mohou být příznaky žaludečního vředu, který

krvácí, nebo zánětu žaludeční sliznice (gastritida)

 bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10) pocit únavy bolest žaludku, porucha trávení pocit na zvracení nebo zánět jícnu (pálení žáhy) nízká hladina vápníku v krvi.

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100) bolest na hrudi svědění nebo brnění (parestezie) příznaky podobné chřipce, celkový pocit nevole nebo bolesti sucho v ústech, zvláštní pachuť v ústech nebo potíže s polykáním anémie (snížený počet červených krvinek) vysoká hladina močoviny nebo vysoká hladina hormonů příštitných tělísek v krvi.

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1 000) bolest nebo zánět oka.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000) postižení čelisti nazývané „osteonekróza čelisti".

Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodoběléčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemnépocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časnépříznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK INDROFAR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Indrofar nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípavek Indrofar obsahuje

 Léčivou látkou je kyselina ibandronová. Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg kyseliny ibandronové

(jako natrii ibandronas monohydricus).

Pomocné látky jsou:

 jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, mikrokrystalická silicifikovaná celulóza,

krospovidon typ A, kopovidon K 28, natrium- stearyl- fumarát

 potahová vrstva tablety: potahová soustava Opadry bílá 02H28525 se skládá z: hypromelózy 2910/5 cP,

oxidu titaničitého (E 171), mastku, propylenglykolu.

Jak přípavek Indrofar vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Indrofar jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, s rozměrem přibližně 11,5 x 5,6 mm. Jsou dodávány v balení po 28 nebo 84 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:Vaia SA, 1, 28 Octovriou str, Ag. Varvara,123 51 Atény, Řecko

Výrobce:Specifar SA, 1, 28 Octovriou str, Ag. Varvara123 51 Atény, Řecko

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Německo: Indrofar 50 mg filmtablettenČeská republika: Indrofar 50 mg potahované tabletyRumunsko: Indrofar 50 mg comprimate filmate

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

14.12.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls121337/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Indrofar 50 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (jako natrii ibandronas monohydricus).

Pomocné látky: Obsahuje 56 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Indrofar tablety jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, s rozměrem přibližně 11,.5 x 5,.6 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Indrofar je indikován u dospělých pacientů k prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Indrofar má být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou onkologického onemocnění.

DávkováníDoporučená dávka je jedna 50 mg potahovaná tableta denně.

Pacienti s poruchou jaterních funkcí Úprava dávkování není nutná (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou renálních funkcíU pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin, (CLcr >50 and <80 ml/min), není nutné upravovat dávkování.

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr >30 a <50 ml/min) je doporučena úprava dávkování na jednu 50 mg potahovanou tabletu každý druhý den (viz bod 5.2).

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr <30 ml/min) je doporučená dávka jedna 50 mg potahovaná tableta jednou týdně. Viz pokyny k dávkování výše.

Starší pacientiÚprava dávkování není nutná.

Pediatrická populaceU dětí a dospívajících mladších než 18 let nebyla bezpečnost a účinnost kyseliny ibandronové stanovena. Žádné údaje nejsou k dispozici.

Způsob podáníK perorálnímu podání.

Tablety přípravku Indrofar je nutné užívat po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a před prvním denním jídlem nebo nápojem. Před užitím tablet Indrofar také nelze užívat žádné další léčivé přípravky a potravinovými doplňky (včetně vápníku). Po požití tablety je třeba zůstat nalačno ještě dalších 30 minut. Kdykoliv v průběhu léčby tabletami Indrofar je možné pít čistou vodu.

-

Tablety je nutné spolknout celé a zapít plnou sklenicí čisté vody (180 až 240 ml), pacient přitom musí sedět nebo stát ve vzpřímené poloze.

-

Po dobu 60 minut po požití Indrofar nesmějí pacienti ulehnout.

-

Pacienti nesmějí tablety žvýkat, cucat nebo drtit z důvodu rizika vzniku vředů v orofaryngeální oblasti.

-

Indrofar lze zapíjet jedině čistou vodou. Zde je nutné upozornit, že některé minerální vody mohou obsahovat vyšší koncentrace vápníku, a proto nesmí být používány.

4.3 Kontraindikace

- Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku- Hypokalcemie- Abnormality jícnu, které zpomalují jeho vyprázdňování, jako je zúžení nebo achalázie- Neschopnost stát nebo zpříma sedět po dobu alespoň 60 minut po požití tablety

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti s poruchami kostního a minerálního metabolismuPřed zahájením léčby kyselinou ibandronovou je vhodné účinně léčit hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálního metabolismu. U všech pacientů je důležitý dostatečný přísun vápníku a vitamínu D. V případě jejich nedostatečného přísunu ve stravě mají pacienti dostávat doplňky vápníku a/nebo vitaminu D.

Gastrointestinální podrážděníPerorálně podávané bisfosfonáty mohou vyvolat lokální podráždění sliznic horního gastrointestinálního traktu. Vzhledem k těmto možným dráždivým účinkům a vzhledem k možnému zhoršení primárního onemocnění je nutné postupovat opatrně, pokud se Indrofar podává pacientům s aktivním onemocněním horního gastrointestinálního traktu (např. známý Barrettův jícen, dysfagie, jiné onemocnění jícnu, gastritida, duodenitida nebo vředy).

U pacientů, kterým jsou podávány perorální bisfosfonáty, byly hlášeny nežádoucí účinky jako ezofagitida, vředy a eroze jícnu, které byly v některých případech závažné a vyžadovaly hospitalizaci; zřídka byly spojené s krvácením nebo po nich došlo ke zúžení nebo perforaci jícnu. Riziko závažných nežádoucích účinků jícnu se jeví vyšší u pacientů, kteří nedoržují pokyny o dávkování, a/nebo kteří nadále užívají perorálně bisfosfonáty poté, co se u nich rozvinuly příznaky poukazující na podráždění jícnu. Pacienti majívěnovat zvýšenou pozornost pokynům o dávkování a mají být schopni je dodržovat (viz bod 4.2).Lékaři si mají všímat jakýchkoli projevů nebo příznaků signalizujících možnou reakci jícnu a pacienty případně upozornit, aby přestali užívat Indrofar a vyhledali lékařskou pomoc v případě, že se u nich rozvine dysfagie, odynofagie, bolest za hrudní kostí nebo se objeví nově vzniklé pálení žáhy, nebo se tento příznak zhoršuje.Zatímco v kontrolovaných klinických studiích nebylo pozorováno zvýšené riziko, při perorálním podávání bisfosfonátů po jejich uvedení na trh byly hlášeny případy žaludečních a dvanáctníkových vředů, z nichž některé byly závažné a spojené s komplikacemi.

Vzhledem k tomu, že sliznici trávicí trubice mohou také podráždit nesteroidní antirevmatika (NSAIDs), je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jejich užívání současně s přípravkem Indrofar.

Osteonekróza čelistiU pacientů s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnozí z těchto pacientů byli také léčeni chemoterapií akortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientů s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před vlastním zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientů se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokud je to u těchto pacientů možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zákroky. U pacientů, u kterých dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by stomatologická operace mohla vést ke zhoršení stavu. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každého pacienta ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu.

Renální funkceKlinické studie neprokázaly, že by při dlouhodobé léčbě Acidum ibandronicum docházelo ke zhoršení renálních funkcí. Nicméně se doporučuje na základě zhodnocení klinického stavu každého pacienta sledovat při léčbě Acidum ibandronicum renální funkce, hladinu vápníku, fosfátu a hořčíku v séru.

Atypické fraktury femuruV souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeninyfemuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmézlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanteremaž do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálnímtraumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehněnebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresovézlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiencyfractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou častooboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzyfemuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin.U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejichstavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby ujednotlivého pacienta.Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna,kyčle nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledemna možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Vzácné dědičné poruchyTablety přípravku Indrofar obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.Opatrnost se doporučuje u pacientů se známou hypersenzitivitou na jiné bisfosfonáty.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Interakce mezi léky a potravinamiPotraviny s obsahem vápníku a dalších vícemocných kationtů (jako je hliník, hořčík nebo železo), včetněmléka a jiných potravin, mohou narušovat vstřebávání tablet kyseliny ibandronové. Proto je nutné počkat s požíváním těchto výrobků a jídla nejméně 30 minut po perorálním užití léku.

Biologická dostupnost kyseliny ibandronové ve formě tablet se snižuje přibližně o 75 %, pokud se podávají 2 hodiny po běžném jídle. Proto se doporučuje užívat tablety po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a pacienti by měli zůstat nalačno nejméně 30 minut po užití léku (viz bod 4.2).

Interakce s jinými lékyPři souběžném podání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem nebyly pozorovány žádné interakce.

Další studie lékových interakcí u žen po menopauze prokázaly, že při souběžném podání tamoxifenu nebo hormonální substituční léčby (estrogenu) nevznikají žádné interakce.U zdravých mužských dobrovolníků a žen po menopauze vedlo intravenózní podání ranitidinu ke zvýšení biologické dostupnosti kyseliny ibandronové o přibližně 20 % (což je v mezích běžného rozptylu biologické dostupnosti kyseliny ibandronové), patrně v důsledku snížené kyselosti žaludečního obsahu. Při souběžném podání kyseliny ibandronové a antagonistů H2 receptorů nebo jiných léků, které zvyšují pH žaludečního obsahu, není nutné upravovat dávkování.

Ve vztahu k průniku do tkání se nepředpokládají žádné klinicky významné lékové interakce. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze renální sekrecí a neprochází žádnou metabolickou přeměnou. Sekreční dráha se nepřekrývá se žádným ze známých kyselých nebo zásaditých transportních systémů, které se podílejí na vylučování jiných léčivých látek. Kyselina ibandronová dále neinhibuje hlavní lidské hepatické izoenzymy P450 a neindukuje systém hepatického cytochromu P 450 u potkanů. Vazba na plazmatické bílkoviny je po podání terapeutických dávek nízká, a proto se nepředpokládá, že by kyselina ibandronová vytěsňovala jiné léčivé látky.

Zvýšená opatrnost se doporučuje při podávání bisfosfonátů souběžně s aminoglykosidy, neboť obě látky snižují koncentraci vápníku v séru na delší dobu. Je třeba také věnovat pozornost možnému rozvoji souběžné hypomagnesemie.

V klinických studiích byla kyselina ibandronová podávána souběžně s běžně užívanými , diuretiky, antibiotiky a analgetiky bez klinických projevů interakce.

4.6 Fertilita, Těhotenství a kojení

TěhotenstvíO podávání kyseliny ibandronové těhotným ženám nejsou k dispozici potřebné údaje. Studie u potkanů prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko u lidí není známo. Proto nemá být y Indrofar těhotným ženám podáván.

KojeníNení známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie u kojících samic potkanů prokázaly po nitrožilním podání kyseliny ibandronové přítomnost její nízké koncentrace v mléce. Kojícím ženám nemá být Indrofar podáván.

FertilitaV současné době nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na lidskou fertilitu. Některé účinky byly prokázány studiemi na zvířatech (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie sledující možnost ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnostní profil kyseliny ibandronové je definován na základě kontrolovaných klinických studií, při schválené indikaci pro perorální podání kyseliny ibandronové v doporučené dávce a na základě zkušeností získaných po uvedení přípravku na trh.

Ve sloučené databázi ze dvou klíčových klinických studií fáze III (286 pacientů léčených kyselinou ibandronovou 50 mg) se u 27 % pacientů vyskytly nežádoucí účinky v možné nebo pravděpodobné souvislosti s kyselinou ibandronovou.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první, podle následujících konvencí: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000), a velmi vzácné (<1/10 000).

V tabulce 1 jsou uvedeny nežádoucí účinky.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky hlášené pro perorální podání přípravku Acidum ibandronicum

Třída orgánových

systémů

Velmi časté Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy krve alymfatickéhosystému

Anémie

Poruchy metabolismu avýživy

Hypokalcemie

Poruchynervovéhosystému

Parestézie, dysgeuzie (poruchy chuti)

Poruchy oka

Zánět oka†**

Gastrointestinálníporuchy

Ezofagitida,bolesti břicha,dyspepsie,nauzea

Krvácení,duodenálnívřed,gastritida,dysfagie,bolesti břicha,sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus

Poruchy svalové akosterní soustavya pojivové tkáně

Atypické subtrochanterické a diafyzární fraktury femuru (nežádoucí účinky bifosfonátů)†

Osteonekróza čelisti†**

Poruchy ledvin a močových cest

Azotemie (uremie)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie

Bolesti na hrudi,onemocněnípodobnéchřipce,malátnost,bolest

Vyšetření

Zvýšenákoncentrace parathormonu v krvi

**Viz další informace níže†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Osteonekróza čelistiOsteonekróza čelisti byla hlášena u pacientů léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojovana s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

Zánět okaPři podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

4.9 Předávkování

O léčbě v případě předávkování kyselinou ibandronovou nejsou k dispozici žádné specifické údaje. Požití nadměrného množství přípravku perorálně však může vést k poškození horní části trávicí trubice, mimo jiné k podráždění žaludku, pálení žáhy, zánětu jícnu a zánětu žaludku nebo vzniku vředu. K vyvázaní kyseliny ibandronové je vhodné podat mléko nebo antacida. Vzhledem k riziku podráždění jícnu se nedoporučuje vyvolávat zvracení a pacienti mají zůstat ve vzpřímené poloze.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05BA06

Kyselina ibandronová patří do skupiny bisfosfonátových sloučenin, které mají specifický účinek na kosti. Její selektivní působení na kostní tkáň je založeno na vysoké afinitě bisfosfonátů ke kostním minerálům. Bisfosfonáty inhibují aktivitu osteoklastů, ale přesný mechanizmus není dosud znám.

In vivo kyselina ibandronová zabraňuje experimentálně způsobené destrukci kostí, která byla navozena přerušením funkcí gonád, retinoidy, nádory nebo extrakty z nádorů. Potlačení endogenní resorpce kostí bylo dokumentováno studiemi kinetiky

45Ca a uvolněním radioaktivního tetracyklinu předtím zabudovaného do

kostní tkáně.

V dávkách, které byly zřetelně vyšší než je farmakologicky účinná dávka, neměla kyselina ibandronová žádný účinek na mineralizaci kostí.

Pro resorpci kosti při malignitě je typická nadměrná resorpce, která není vyrovnána odpovídající novotvorbou kosti. Kyselina ibandronová selektivně inhibuje aktivitu osteoklastů, což vede ke zpomalení kostní resorpce, a tím ke sníženému výskytu kostních komplikací u maligních onemocnění.

Klinické studie u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami ukázaly, že zde existuje na dávce závislý inhibiční účinek na osteolýzu kosti, který lze hodnotit markery kostní resorpce a na dávce závislý účinek na kostní příhody.

Prevence kostních komplikací u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami při podání 50 mg kyseliny ibandronové byla hodnocena ve dvou randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III, které trvaly 96 týdnů. Pacienti s karcinomem prsu a radiologicky potvrzenými kostními metastázami byli randomizováni do skupin léčených placebem (277 pacientů) nebo 50 mg kyseliny ibandronové (287 pacientů). Výsledky těchto studií jsou shrnuty níže.

Primární výsledný ukazatel účinnostiPrimárním výsledným ukazatelem účinnosti v klinických studiích byla doba do objevení se kostní komplikace (SMPR). Jednalo se o sloučený výsledný ukazatel, do kterého patřily následující kostní komplikace (SREs):

-

radioterapie kosti z indikace léčby zlomeniny nebo hrozící zlomeniny

-

chirurgická léčba zlomeniny

-

zlomeniny obratlů

-

nevertebrální zlomeniny.

Analýza SMPR byla korigovaná časem a zohledňovala skutečnost, že jedna nebo více příhod, které se staly v odstupu méně než 12 týdnů, mohou navzájem souviset. Vícečetné příhody jsou tedy pro účely analýzy započítány pouze jednou za každé 12týdenní období. Sloučené údaje z těchto studií ukázaly významný přínos léčby 50 mg kyseliny ibandronové p.o. oproti placebu z hlediska snížení počtu SREs při hodnocení parametru SMPR (p = 0,041). Také bylo zjištěno 38 % snížení rizika rozvoje SREs u pacientů léčených kyselinou ibandronovou ve srovnání s placebem (relativní riziko 0,62, p=0,003). Výsledky hodnocení účinnosti jsou shrnuty v tabulce 2.

Tabulka 2 Výsledky hodnocení účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s kostními metastázami)

Všechny kostní komplikace (SREs)Placebo

n=277

Acidum

ibandronicum 50

mg n=287

Hodnota P

SMPR (na jednoho

pacienta a rok)

1,15

0,99

p=0,041

Relativní riziko SRE

-

0,62

p=0,003

Sekundární výsledné ukazatele účinnostiPři léčbě 50 mg kyseliny ibandronové bylo ve srovnání s placebem zjištěno statisticky významné zlepšení skóre bolesti kostí. Stupeň zmírnění bolesti byl po celou dobu trvání studie setrvale pod úrovní při zahájení studie a byl provázen při srovnání s placebem významným snížením spotřeby analgetik. Zhoršení stavu funkční výkonnosti dle WHO a hodnocení kvality života bylo ve skupině léčené kyselinou ibandronovou menší než ve skupině léčené placebem. Koncentrace markerů kostní resorpce CTx (C-terminální telopeptid uvolňovaný z kolagenu I typu) v moči se ve skupině léčené kyselinou ibandronovou ve srovnání s placebem významně snížila. Tento pokles koncentrace CTx v moči významně koreloval s primárním výsledným parametrem účinnosti na SMPR (Kendall-tau-b (p<0,001)). Shrnutí sekundárních výsledných parametrů je uvedeno v tabulce 3.

Tabulka 3 Sekundární výsledné parametry účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s kostními

metastázami)

Placebo

n=277

Kyselina

ibandronová 50

mg n=287

Hodnota p

Bolesti kostí *

0,20

-0,10

p=0,001

Potřeba analgetik *

0,85

0,60

p=0,019

Kvalita života *

-26,8

-8,3

p=0,032

Skóre stavu funkční výkonnosti dle WHO *

0,54

0,33

p=0,008

CTx v moči **

10,95

-77,32

p=0,001

*Průměrná změna od vstupního vyšetření do posledního hodnocení. **Medián změny od vstupního vyšetření do posledního hodnocení.

Pediatrická populaceU dětí a dospívajících mladších než 18 let nebyla bezpečnost a účinnost kyseliny ibandronové stanovena. Žádné údaje nejsou k dispozici.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

VstřebáváníVstřebávání kyseliny ibandronové v horní části trávicí trubice je po perorálním podání rychlé. Vrcholové plazmatické koncentrace bylo dosaženo za 0,5 až 2 hodiny (medián 1 hodina) ve stavu nalačno a absolutní biologická dostupnost byla kolem 0,6 %. Rozsah vstřebávání je zhoršen, pokud je lék podán s jídlem nebo nápojem (kromě čisté vody). Při podání se standardní snídaní se ve srovnání s podáním nalačno snižuje biologická dostupnost přibližně o 90 %. Při užití 30 minut před jídlem klesábiologická dostupnost přibližně o 30 %. Při užití kyseliny ibandronové 60 minut před jídlem není patrné snížení biologické dostupnosti.

Biologická dostupnost klesá přibližně o 75 %, pokud se tablety kyseliny ibandronové užívají za 2 hodiny po standardním jídle. Proto se doporučuje užívat tablety po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a pacienti mají zůstat nalačno nejméně 30 minut po užití léku (viz bod 4.2).

DistribucePo iniciální systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže na kostní tkáň nebo se vylučuje do moči. U lidí je účinný terminální distribuční objem nejméně 90 litrů a množství léčivé látky, které se dostane do kosti se odhaduje na 40-50 % množství, které se dostane do krevního oběhu. Vazba na bílkoviny lidské plazmy je v terapeutických koncentracích přibližně 87 %, a tak nejsou lékové interakce v důsledku vytěsňování z této vazby pravděpodobné.

BiotransformaceŽádné důkazy nenasvědčují tomu, že by u zvířat nebo lidí podléhala kyselina ibandronová metabolické přeměně.

VylučováníVstřebaná frakce kyseliny ibandronové se z oběhu vychytává v kostech (přibližně 40 - 50 %) a zbytek se v nezměněné podobě vylučuje ledvinami. Nevstřebaná frakce kyseliny ibandronové se v nezměněné podobě vyloučí stolicí.

Rozpětí zjištěných poločasů je široké a závisí na dávce a citlivosti zvolené vyšetřovací metody, ale patrný terminální poločas se pohybuje v rozpětí 10 až 60 hodin. Časné plazmatické koncentrace však klesají rychle a dosahují 10 % maximální koncentrace za 3 a 8 hodin po nitrožilním, respektive perorálním podání.

Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká s průměrnou hodnotou v rozpětí 84 -160 ml/min. Renální clearance (přibližně 60 ml/min u zdravých žen po menopauze) tvoří 50 - 60 % celkové clearance a souvisí s clearance kreatininu. Rozdíl mezi patrnou celkovou a renální clearance odpovídá stupni vychytání látky v kosti.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

PohlavíBiologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen podobné.

RasaŽádné důkazy nenasvědčují tomu, že chování kyseliny ibandronové v organismu by bylo odlišné u různých etnických skupin bělochů a Asiatů. U pacientů afroamerického původu je k dispozici pouze velmi malé množství údajů.

Pacienti s onemocněním ledvinU pacientů s různými stupni poruch funkce ledvin je expozice kyselině ibandronové úměrná clearancekreatininu (CLcr). U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min) léčených perorálně podávanou kyselinou ibandronovou v dávce 10 mg denně po dobu 21 dnů byly zjištěny 2-3 násobně vyšší koncentrace v plazmě oproti pacientům s normální funkcí ledvin (CLcr ≥ 80 ml/min). Celková clearance kyseliny ibandronové u osob s těžkou poruchou funkce ledvin klesla na 44 ml/min v porovnání se 129 ml/min u jedinců s normální funkcí ledvin. U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr > 50 a < 80 ml/min) není nutné upravit dávkování.U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin

(CLcr < 30 ml/min) se doporučuje dávku upravit (viz bod 4.2)

Pacienti s onemocněním jaterU pacientů s poškozením funkce jater nejsou pro kyselinu ibandronovou k dispozici žádné farmakokinetické údaje. Játra se na clearance kyseliny ibandronové zásadním způsobem nepodílejí, neboť tato kyselina se nemetabolizuje, nýbrž se vylučuje ledvinami a vychytává se v kosti. Proto u nemocných s porušenou funkcí jater není úprava dávkování nutná. Kromě toho je vazba kyseliny ibandronové v terapeutických koncentracích na plazmatické bílkoviny přibližně 87 %, takže hypoproteinemie v případě těžkého poškození funkce jater pravděpodobně nepovede k významnému zvýšení volné frakce kyseliny ibandronové v plazmě.

Starší pacientiVe víceproměnné analýze nebyl věk mezi nezávislými faktory, které ovlivňovaly hodnocenéfarmakokinetické parametry. Vzhledem k tomu, že s narůstajícím věkem dochází ke zhoršování renálních funkcí, je tento faktor třeba vzít v úvahu (viz bod poškození ledvin).

Pediatrická populaceU osob mladších 18 let nejsou pro použití kyseliny ibandronové k dispozici žádné údaje.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozice u člověka, což svědčí o malém významu při použití. Podobně jako u ostatních bisfosfonátů bylo prokázáno, že primárním orgánem systémové toxicity jsou ledviny.

Mutagenita/Karcinogenita:Karcinogenní potenciál nebyl pozorován. Testy genotoxicity nepřinesly žádné důkazy o genetickém účinku kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:U potkanů a králíků, kterým byla podávána kyselina ibandronová nitrožilně nebo perorálně, nebyly zjištěny žádné důkazy o přímé fetální toxicitě nebo teratogenním účinku. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové pozorované ve studiích reprodukční toxicity u potkanů odpovídaly očekávaném spektru pro tuto lékovou skupinu (bisfosfonáty). Patří mezi ně snížení počtu implantačních míst, narušení přirozené porodní činnosti (dystokie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (syndrom ledvinné pánvičky a ureteru) a abnormality zubů u první filiální generace potkanů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety Mikrokrystalická celulózaMonohydrát laktózy Mikrokrystalická silicifikovaná celulózaKrospovidon typ AKopovidon K- 28Natrium- stearyl- fumarát

Potahová vrstva tabletyPotahová soustava Opadry bílá 02H28525 :Hypromelóza 2910/5 cPOxid titaničitý (E 171)MastekPropylenglykol

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

30 měsíců.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Potahované tablety Indrofar 50 mg jsou dodávány v OPA/Al/PVC/Al blistrech v baleních obsahujících 28 nebo 84 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vaia S.A,1, 28 Octovriou str, Ag. Varvara,123 51 Atény, Řecko.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/806/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.12.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

14.12.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Indrofar 50 mg potahované tabletyAcidum ibandronicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (jako natrii ibandronas monohydricus).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tablety také obsahují monohydrát laktózy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 28 potahovaných tablet84 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Tablety nekousejte, necucejte nebo nedrťtePřed použitím si přečtěte příbalovou informaci Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vaia S.A.1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara123 51 AtényŘecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/806/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

EAN code

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Indrofar 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Indrofar 50 mg potahované tablety

Acidum ibandronicum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vaia S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.