Ibandronic Acid Synthon 50 Mg

Kód 0158510 ( )
Registrační číslo 87/ 379/11-C
Název IBANDRONIC ACID SYNTHON 50 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0184225 POR TBL FLM 1X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0184226 POR TBL FLM 1X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158481 POR TBL FLM 10X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158480 POR TBL FLM 10X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158505 POR TBL FLM 100X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158504 POR TBL FLM 100X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158506 POR TBL FLM 126X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158507 POR TBL FLM 126X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158482 POR TBL FLM 14X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158483 POR TBL FLM 14X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158509 POR TBL FLM 168X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158508 POR TBL FLM 168X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158485 POR TBL FLM 20X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158484 POR TBL FLM 20X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158486 POR TBL FLM 21X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158487 POR TBL FLM 21X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158510 POR TBL FLM 210X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158511 POR TBL FLM 210X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158489 POR TBL FLM 28X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158488 POR TBL FLM 28X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158490 POR TBL FLM 30X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158491 POR TBL FLM 30X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158493 POR TBL FLM 42X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158492 POR TBL FLM 42X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158494 POR TBL FLM 50X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158495 POR TBL FLM 50X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158497 POR TBL FLM 56X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158496 POR TBL FLM 56X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158498 POR TBL FLM 60X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158499 POR TBL FLM 60X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158478 POR TBL FLM 7X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158479 POR TBL FLM 7X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158501 POR TBL FLM 84X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158500 POR TBL FLM 84X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0158502 POR TBL FLM 90X50MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0158503 POR TBL FLM 90X50MG II Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak IBANDRONIC ACID SYNTHON 50 MG

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls158144/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronic acid Synthon 50 mg

potahované tablety

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně nějaké další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ji ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg a k čemu se používá.2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic acid

Synthon 50 mg užívat.

3. Jak se přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg užívá.4. Možné nežádoucí účinky.5. Jak uchovávat přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg.6. Další informace.

1

Co je přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg a k čemu se

používá

Přípravek Ibandronic acid Synthon patří do skupiny léčivých přípravků známých jako bisfosfonáty. Zabraňuje zvýšenému úbytku vápníku z kostí (kostní resorpci) a omezuje vznik kostních komplikací a zlomenin, které mají souvislost s šířením rakovinných buněk v kosti.

Přípravek Ibandronic acid Synthon je indikován v prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.

2

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Ibandronic acid Synthon 50 mg užívat

Během léčby Vám může být kontrolována krev k zajištění správné dávky kyselinyibandronové.

2

Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický zákrok, oznamte svému stomatologovi, že jste léčen(a) přípravkem Ibandronic acid Synthon.

Neužívejte přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg:

-

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoliv další složku přípravku Ibandronic acid Synthon 50 mg.

-

jestliže máte určité problémy s jícnem, jako je jeho zúžení nebo potíže s polykáním.

-

jestliže nevydržíte stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu alespoň jedné hodiny najednou (60 minut).

-

jestliže máte nebo jste měl(a) sníženou hladinu vápníku v krvi. Tuto skutečnost, prosím, konzultujte se svým lékařem.

Nedávejte přípravek Ibandronic acid Synthon dětem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibandronic acid Synthon 50 mg je zapotřebí:

-

jestliže jste přecitlivělý(á) na jiné bisfosfonáty

-

jestliže Vám byla prokázány jiné poruchy metabolismu minerálů (jako je nedostatek vitamínu D)

-

jestliže trpíte mírně zhoršenou funkcí ledvin (clearance kreatininu je ≥30 a 50 ml/min) nebo zhoršenou funkcí ledvin (nedostatečnost ledvin tj. clearance kreatininu je 30 ml/min)

-

jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením

-

jestliže užíváte také nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAIDs), jelikož obě skupiny léčivých přípravků (NSAIDs a bisfosfonáty) můžou dráždit žaludeční a střevní sliznici.

-

podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický zákrok, oznamte svému stomatologovi, že jste léčen(a) kyselinou ibandronovou.

-

pokud od lékaře víte, že se u Vás projevuje nesnášenlivost některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.

Mohou se objevit příznaky jako podráždění, zánět nebo vředy na jícnu, často s příznaky, jako jsou závažná bolest na hrudi, výrazná bolest při polykání jídla a/nebo tekutin, těžká nauzea (nevolnost) nebo zvracení, a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny od užití kyseliny ibandronové nevypijete plnou sklenici vody a/nebo pokud si lehnete. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibandronic acid Synthon užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyPřípravek Ibandronic acid Synthon může ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků. Ty následně můžou ovlivnit účinky kyseliny ibandronové.

Přípravek Ibandronic acid Synthon může interagovat s:

-

potravinovými doplňky obsahujícími vápník, hořčík, železo nebo hliník. Mohou ovlivnit účinky kyseliny ibandronové

Doporučuje se opatrnost při předepisování bisfosfonátů v kombinaci s aminoglykosidy, jelikož obě látky můžou snižovat hladinu vápníku v séru

3

na delší dobu. Pozornost má být věnována možnému rozvoji souběžné hypomagnesemie (snížené hladině hořčíku).

Po užití přípravku Ibandronic acid Synthon počkejte alespoň 30 minut než si vezmete jakékoli další léky, včetně léčivých přípravků zlepšujících trávení, potravinových doplňků s vápníkem nebo vitamínů.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích výše zmíněných, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Ibandronic acid Synthon 50 mg s jídlem a pitímPřípravek Ibandronic acid Synthon se má užívat nalačno (alespoň 6 hodin) a před prvním jídlem nebo pitím. Lačnění má pokračovat alespoň 30 minut po užití tablety, včetně vynechání jiných léků a doplňků. Během léčby kyselinou ibandronovou můžete kdykoli pít čistou vodu.

Těhotenství a kojeníNeužívejte přípravek Ibandronic acid Synthon jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud kojíte, budete zřejmě muset s kojením přestat, abyste mohla začít užívat přípravek Ibandronic acid Synthon.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení vozidel a obsluha strojů Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Je velmi málo pravděpodobné, že by přípravek Ibandronic acid Synthon ovlivnila Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Ibandronic acid Synthon 50 mgTablety přípravku Ibandronic acid Synthon obsahují mléčný cukr laktózu. Pokud od lékaře víte, že se u Vás projevuje nesnášenlivost některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.

3

Jak se užívá přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg

Vždy užívejte přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Ibandronic acid Synthon 50 mg je jedna tableta denně. Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin, Váš lékař může snížit dávku na jednu tabletu týdně.

Je důležité pečlivě dodržovat následující instrukce. Jejich smyslem je umožnit tabletě s kyselinou ibandronovou dostat se co nejrychleji do žaludku,a tím snížit pravděpodobnost podráždění jícnu.

-

předtím, než cokoli sníte, vypijete nebo užijete jiný léčivý přípravek,užijte tabletu přípravku Ibandronic acid Synthon a zapijte

plnou sklenicí

pouze čisté vody (asi 200 ml). K zapití neužívejte jiný nápoj než čistou vodu

4

-

Tabletu nežvýkejte, necucejte ani nenechávejte rozpustit v ústech.

-

Po užití tablety přípravku Ibandronic acid Synthon počkejte alespoň 30 minut před prvním jídlem, pitím nebo užitím jiných léčivých přípravků.

-

Při užívání tablet přípravku Ibandronic acid Synthon je nutné vytrvat vevzpřímené poloze (vsedě nebo vstoje) po dobu 60 minut po užití tablety.

-

Je důležité pokračovat v užívání přípravku Ibandronic acid Synthon tak dlouho, jak Vám ji Váš lékař bude předepisovat.

Přípravek Ibandronic acid Synthon může zlepšit Váš stav pouze, pokud budete pokračovat v užívání tablet.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibandronic acid Synthon 50 mg, než jste měl(a) Pokud omylem užijete více tablet, vypijte plnou sklenici mléka a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Nesnažte se vyvolat zvracení a neuléhejte. Mohlo by to způsobit podráždění Vašeho jícnu

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mgNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další den užijte jednu tabletu jako obvykle.

Jestliže máte jakékoli dotazy týkající se tohoto přípravku, prosím, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.

4

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibandronic acid Synthonnežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)Poruchy trávení  Pocit nevolnosti  Bolesti břicha  Zánět jícnu  Únava Nízké hladiny vápníku v krvi

5

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)Poruchy chuti  Pocit brnění (parestézie)  Sucho v ústech  Krvácející vřed žaludkunebo dvanáctníku  Obtížné polykání  Zánět žaludku  Svědění  Bolest na hrudi Příznaky chřipkového typu  Pocit nemoci  Bolest  Nízká koncentrace hemoglobinu  Vysoké hodnoty močoviny  Vysoké hodnoty hormonu příštítné žlázy

Podráždění jícnu obecně patří k méně častým nežádoucím účinkům, ale pokud ucítíte závažnou bolest na hrudi, výraznou bolest při polykání jídla nebo tekutin, těžkou nauzeu (nevolnost) nebo zvracení, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5

Jak přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na blistru a krabičce za „Použitelné do“. První čísla označují měsíc a poslední čtyři čísla označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6

Další informace

Co přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg obsahujeLéčivou látkou je natrium-ibandronát 56,25 mg, odpovídající 50 mg kyseliny ibandronové.

Pomocné látky jsou monohydrát laktózy, krospovidon (E1202), mikrokrystalická celulóza (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), natrium-stearyl-fumarát (jádro tablety); polyvinyl alkohol, makrogol (PEG 3350), mastek (E553b) a oxid titaničitý (E171) (potahová vrstva tablety).

Jak přípravek Ibandronic acid Synthon 50 mg vypadá a co obsahuje toto baleníTablety přípravku Ibandronic acid Synthon 50 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné (délka 9 mm), bikonvexní potahované tablety, na jedné straně označené„I9BE“ a na druhé „50“.

6

Tablety jsou dodávány v blistrech. Velikost balení je 1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168 nebo 210 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraci:

Synthon BV,Microweg 22,6545 CM,Nijmegen,Nizozemsko

Výrobci:Synthon BV,Microweg 22,6545 CM,Nijmegen,Nizozemsko

Synthon Hispania S.L.,castello 1,Poligono Las Salinas,08830 Sant Boi de Llobregat,Španělsko

Tento léčivý přípravek je autorizován v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Bulharsko

Ibandronic acid Synthon 50 mg

Česká republika

Ibandronic acid Synthon 50 mg, potahované tablety

Estonsko

Ibandronic acid Synthon 50 mg

Maďarsko

Ibandron sab Synthon 50 mg

Lotyšsko

Ibandronic acid Synthon 50 mg apvalkotās tabletes

Litva

Ibandronic acid Synthon 50 mg, plėvele dengtos

tabletėsNizozemsko

Ibandroninezuur Synthon 50 mg, tabletten

Polsko

Ibandronic acid Synthon

Rumunsko

Acid ibandronic Synthon 50 mg comprimate filmate

Slovenská republika Ibandronic acid Synthon 50 mgSlovinsko

Ibandronska kislina Synthon 50 mg Filmsko obložena tableta

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.6.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls158144/2009

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Synthon 50 mg

potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (jako natrii ibandronas monohydricus).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 54 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Popis pířpravu: bílé až téměř bílé oválné (délka 9 mm), bikonvexní potahované tablety, na jedné straně označené " I9BE " na jedné straně a na druhé straně "50".

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Ibandronic acid Synthon 50 mg je indikován pro prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Ibandronic acid Synthon má být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou onkologického onemocnění.

K perorálnímu podání.

Doporučená dávka je jedna 50 mg potahovaná tableta denně.

-

Tablety přípravku Ibandronic acid Synthon u je nutné užívat po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a před prvním denním jídlem nebo nápojem. Před užitím tablet Ibandronic acid Synthon u také nelze užívat žádné další léky a doplňky (včetně vápníku). Po užití tablety je třeba zůstat nalačno ještě dalších 30 minut. V průběhu léčby tabletami přípravku Ibandronic acid Synthon u je možné v jakoukoli dobu pít čistou vodu.

2

-

Tablety je nutné spolknout celé a zapít plnou sklenicí čisté vody (180 až 240 ml), pacient přitom musí zpříma sedět nebo stát.

-

Po dobu 60 minut po užití přípravku Ibandronic acid Synthon nesmějí pacienti ulehnout.

-

Pacienti nesmějí tablety žvýkat, cucat nebo drtit, protože by tak mohlo dojít k vzniku vředů v hltanu a ústech.

-

Přípravek Ibandronic acid Synthon lze zapíjet jedině čistou vodou. Zde je nutné upozornit, že některé minerální vody mohou obsahovat vyšší koncentrace vápníku, a proto nesmí být používány.

Pacienti s onemocněním jater Úprava dávkování není nutná (viz bod 5.2).

Pacienti s onemocněním ledvin U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin, (CLcr ≥50 and <80 ml/min), není nutné upravovat dávkování.

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr ≥30 a <50 ml/min) je doporučena úprava dávkování na jednu 50 mg potahovanou tabletu každý druhý den (viz bod 5.2).

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr <30 ml/min) je doporučená dávka jedna 50 mg potahovaná tableta jednou týdně. Viz pokyny k dávkování výše.

Starší pacienti Úprava dávkování není nutná.

Děti a dospívající Vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti u pacientů do 18 let se léčba přípravkem Ibandronic acid Synthon u těchto pacientů nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

- Abnormality funkce jícnu, které zpomalují jeho vyprázdňování, jako je zúžení nebo achalázie - Neschopnost stát nebo zpříma sedět po dobu alespoň 60 minut po požití tablety - Hypokalcemie -Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto

přípravku.

Viz také bod 4.4.

Přípravek Ibandronic acid Synthon nesmí být podáván dětem.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatrnost se doporučuje u pacientů se známou hypersenzitivitou na jiné bisfosfonáty.

Před zahájením léčby přípravkem Ibandronic acid Synthon je vhodné účinně léčit hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálového metabolismu. U všech pacientů je důležitý dostatečný přísun vápníku a vitamínu D. V případě jejich nedostatečného přísunu ve stravě mají pacienti dostávat doplňky vápníku a/nebo vitaminu D.

3

Perorálně podávané bisfosfonáty mohou vyvolat lokální podráždění sliznic horního gastrointestinálního traktu. Vzhledem k těmto možným dráždivým účinkům a vzhledem k možnému zhoršení primárního onemocnění je nutné postupovat opatrně, pokud se přípravek Ibandronic acid Synthon podává pacientům s aktivním onemocněním horního gastrointestinálního traktu (např. známý Barrettův jícen, dysfagie, jiné onemocnění jícnu, gastritida, duodenitida nebo vředy).

U pacientů, kterým jsou podávány perorální bisfosfonáty, byly hlášeny nežádoucí účinky jako ezofagitida, vředy a eroze jícnu, které byly v některých případech závažné a vyžadovaly hospitalizaci; zřídka byly spojené s krvácením nebo po nich došlo ke zúžení nebo perforaci jícnu. Riziko závažných nežádoucích účinků jícnu se jeví vyšší u pacientů, kteří nedoržují pokyny o dávkování, a/nebo kteří nadále užívají perorálně bisfosfonáty poté, co se u nich rozvinuly příznaky poukazující na podráždění jícnu. Pacienti mají věnovat zvýšenou pozornost pokynům o dávkování a mají být schopni je dodržovat (viz bod 4.2).

Lékaři si mají všímat jakýchkoli projevů nebo příznaků signalizujících možnou reakci jícnu a pacienty případně upozornit, aby přestali užívat přípravek Ibandronic acid Synthon a vyhledali lékařskou pomoc v případě, že se u nich rozvine dysfagie, odynofagie, bolest za hrudní kostí nebo se objeví nově vzniklé pálení žáhy, nebo se tento příznak zhoršuje.

Zatímco v kontrolovaných klinických studiích nebylo pozorováno zvýšené riziko, při perorálním podávání bisfosfonátů po jejich uvedení na trh byly hlášeny případy žaludečních a dvanáctníkových vředů, z nichž některé byly závažné a spojené s komplikacemi.

Vzhledem k tomu, že sliznici trávicí trubice mohou také podráždit nesteroidní antirevmatika (NSAIDs), je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jejich užívání současně s přípravkem Ibandronic acid Synthon

Klinické studie neprokázaly, že by při dlouhodobé léčbě přípravkem Ibandronic acid Synthon docházelo ke zhoršení renálních funkcí. Nicméně se doporučuje na základě zhodnocení klinického stavu každého pacienta sledovat při léčbě přípravkem Ibandronic acid Synthon renální funkce, hladinu vápníku, fosfátu a hořčíku v séru.

Tablety přípravku Ibandronic acid Synthon obsahují laktózu., a proto by neměly být podávány pacientům se vzácnou dědičnou poruchou intolerance galaktózy, hereditárním deficitem laktázy nebo při malabsorpci glukózy-galaktózy.

U pacientů s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnozí z těchto pacientů byli také léčeni chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientů s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před vlastním zahájením léčby bisfosfonáty by měla být u pacientů se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokud je to u těchto pacientů možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zákroky. U pacientů, u kterých dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by stomatologická operace mohla vést ke zhoršení stavu. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každého pacienta ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu

4

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Interakce mezi léky a potravinami Výrobky s obsahem vápníku a dalších vícemocných kationtů (jako je hliník, hořčík nebo železo), včetně mléka a jiných potravin, mohou narušovat vstřebávání tablet Ibandronic acid Synthon u. Proto je nutné počkat s požíváním těchto výrobků a jídla nejméně 30 minut po perorálním užití léku. Biologická dostupnost tablet přípravku Ibandronic acid Synthon se snižuje přibližně o 75 %, pokud se podávají 2 hodiny po běžném jídle. Proto se doporučuje užívat tablety po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a pacienti mají zůstat nalačno nejméně 30 minut po užití léku (viz bod 4.2).

Interakce s jinými léky Při souběžném podání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem nebyly pozorovány žádné interakce.

Další studie lékových interakcí u žen po menopauze prokázaly, že při souběžném podání tamoxifenu nebo hormonální substituční léčby (estrogenu) nevznikají žádné interakce.

U zdravých mužských dobrovolníků a žen po menopause vedlo intravenózní podání ranitidinu ke zvýšení biologické dostupnosti kyseliny ibandronové o přibližně 20 % (což je v mezích běžného rozptylu biologické dostupnosti kyseliny ibandronové), patrně v důsledku snížené kyselosti žaludečního obsahu. Při souběžném podání přípravku Ibandronic acid Synthon a antagonistů H

2

receptorů nebo jiných léků, které zvyšují pH žaludečního obsahu, není nutné

upravovat dávkování.

Ve vztahu k průniku do tkání se nepředpokládají žádné klinicky významné lékové interakce. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze renální sekrecí a neprochází žádnou metabolickou přeměnou. Sekreční dráha se nepřekrývá se žádným ze známých kyselých nebo zásaditých transportních systémů, které se podílejí na vylučování jiných účinných látek. Kyselina ibandronová dále neinhibuje hlavní lidské hepatické izoenzymy P450 a neindukuje systém hepatického cytochromu P 450 u potkanů. Vazba na plazmatické bílkoviny je po podání terapeutických dávek nízká, a proto se nepředpokládá, že by kyselina ibandronová vytěsňovala jiné léčivé látky.

Zvýšená opatrnost se doporučuje při podávání bisfosfonátů souběžně s aminoglykosidy, neboť obě lékové skupiny snižují koncentraci vápníku v séru na delší dobu. Je třeba také věnovat pozornost možnému rozvoji souběžné hypomagnesemie.

V klinických studiích byl Ibandronic acid Synthon podáván souběžně s běžně užívanými protinádorovými léky, diuretiky, antibiotiky a analgetiky bez klinických projevů interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

O podávání kyseliny ibandronové těhotným ženám nejsou k dispozici potřebné údaje. Studie u potkanů prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko u lidí není známo. Proto nemá být přípravek Ibandronic acid Synthon těhotným ženám podáván.

Není známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie u kojících samic potkanů prokázaly po nitrožilním podání kyseliny ibandronové přítomnost její nízké koncentrace v mléce. Kojícím ženám nemá být přípravek Ibandronic acid Synthon podáván.

5

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie sledující možnost ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnostní profil přípravku Ibandronic acid Synthon je definován na základě kontrolovaných klinických studií, při schválené indikaci a po perorálním podávání kyseliny ibandronové v doporučené dávce.

Ve sloučené databázi ze dvou pilotních klinických studií fáze III (286 pacientů léčených kyselinou ibandronovou 50 mg) se u 27 % pacientů vyskytly nežádoucí účinky v možné nebo pravděpodobné souvislosti s kyselinou ibandronovou . Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první, podle následujících konvencí: velmi časté ( ≥ 10 %), časté ( ≥ 1 % a < 10 %), méně časté ( ≥ 0,1 % a < 1 %), vzácné ( ≥ 0,01 % a < 0,1 %), a velmi vzácné ( ≤ 0,01 %).

V tabulce 1 jsou uvedeny běžné nežádoucí účinky ze sloučených výsledků klinických studií fáze III. Nejsou uvedeny nežádoucí účinky, které se vyskytly stejně často v aktivně léčené skupině a v placebo skupině nebo které byly v placebové skupině častější.

Tabulka 1 Časté nežádoucí účinky, které měly vyšší výskyt než v placebové skupině

Nežádoucí účinky

Placebo

p. o. jednou denně

(n=277 pacientů)

Počet (%)

Kyselina

ibandronová 50 mg

p. o. jednou denně

(n=286 pacientů)

Počet (%)

Poruchy metabolizmu a výživyHypokalcemie

14 (5,1)

27 (9,4)

Gastrointestinální poruchy Dyspepsie

13 (4,7)

20 (7,0)

Nauzea

4 (1,4)

10 (3,5)

Bolesti břicha

2 (0,7)

6 (2,1)

Ezofagitida

2 (0,7)

6 (2,1)

Celkové poruchy Astenie

2 (0,7)

4 (1,4)

Nežádoucí účinky s četností výskytu < 1 %:

Následující seznam udává informace o nežádoucích účincích hlášených ze studie MF 4414 a MF 4434, které se při léčbě 50 mg kyseliny ibandronové vyskytovaly častěji než v placebové skupině.

Méně časté: Poruchy krve a lymfatického systému

anémie

Poruchy nervového systému

parestezie, dysgeuzie (poruchy chuti)

Gastrointestinální poruchy

krvácení, duodenální vřed, gastritida, dysfagie, bolesti břicha, sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

svědění

Poruchy ledvin a močových cest

azotemie (uremie)

Celkové poruchy

6

a reakce v místě aplikace

bolesti na hrudi, onemocnění obdobné chřipce, malátnost, bolest

Vyšetření

zvýšená koncentrace parathormonu v krvi

Osteonekróza čelisti byla hlášena u pacientů léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojovana s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

O léčbě v případě předávkování přípravkem Ibandronic acid Synthon nejsou k dispozici žádné specifické údaje. Užití nadměrného množství přípravku ústy však může vést k poškození horní části trávicí trubice, mimo jiné k podráždění žaludku, pálení žáhy, zánětu jícnu a zánětu žaludku nebo vzniku vředu. K vyvázaní přípravku Ibandronic acid Synthon je vhodné podat mléko nebo antacida. Vzhledem k riziku podráždění jícnu se nedoporučuje vyvolávat zvracení a pacienti mají zůstat ve vzpřímené poloze.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonáty, ATC kód: M05B A 06 .

Kyselina ibandronová patří do skupiny bisfosfonátových sloučenin, které mají specifický účinek na kosti. Její selektivní působení na kostní tkáň je založeno na vysoké afinitě bisfosfonátů ke kostním minerálům. Bisfosfonáty inhibují aktivitu osteoklastů, ale přesný mechanizmus není dosud znám.

In vivo kyselina ibandronová zabraňuje pokusně způsobené destrukci kostí, která byla navozena přerušením funkcí gonád, retinoidy, nádory nebo extrakty z nádorů. Potlačení endogenní resorpce kostí bylo dokumentováno studiemi kinetiky

45

Ca a uvolněním radioaktivního

tetracyklinu předtím zavedeného do kostry.

V dávkách, které byly zřetelně vyšší než je farmakologicky účinná dávka, neměla kyselina ibandronová žádný účinek na mineralizaci kostí.

Pro resorpci kosti při malignitě je typická nadměrná resorpce, která není vyrovnána odpovídající novotvorbou kosti. Kyselina ibandronová selektivně inhibuje aktivitu osteoklastů, což vede ke zpomalení kostní resorpce, a tím ke sníženému výskytu kostních komplikací u maligních onemocnění.

Klinické studie u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami ukázaly, že zde existuje na dávce závislý inhibiční účinek na osteolýzu kosti, který lze hodnotit markery kostní resorpce a na dávce závislý účinek na kostní příhody.

Prevence kostních komplikací u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami při podání kyseliny ibandronové 50 mg byla hodnocena ve dvou randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III, které trvaly 96 týdnů. Pacienti s karcinomem prsu a

7

radiologicky potvrzenými kostními metastázami byli randomizováni do skupin léčených placebem (277 pacientů) nebo

kyselinou ibandronovou 50 mg (287 pacientů). Výsledky

těchto studií jsou shrnuty níže.

Primární výsledný ukazatel účinnosti Primárním výsledným ukazatelem účinnosti v klinických studiích byla doba do objevení se kostní komplikace (SMPR). Jednalo se o sloučený výsledný ukazatel, do kterého patřily následující kostní komplikace (SREs):

-

ozařování kosti z indikace léčby zlomeniny nebo hrozící zlomeniny

-

chirurgická léčba zlomeniny

-

zlomeniny obratlů

-

nevertebrální zlomeniny.

Analýza SMPR byla korigovaná na čas a zohledňovala skutečnost, že jedna nebo více příhod, které se staly v odstupu méně než 12 týdnů, mohou navzájem souviset. Vícečetné příhody jsou tedy pro účely analýzy započítány pouze jednou za každé 12týdenní období. Sloučené údaje z těchto studií ukázaly významný kyselinou ibandronovou 50 mg p.o. oproti placebu z hlediska snížení počtu SREs při hodnocení parametru SMPR (p = 0,041). Také bylo zjištěno 38 % snížení rizika rozvoje SREs u pacientů léčených kyselinou ibandronovou 50 mg ve srovnání s placebem (relativní riziko 0,62, p=0,003). Výsledky hodnocení účinnosti jsou shrnuty v tabulce 2.

Tabulka 2

Výsledky hodnocení účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s kostními metastázami)

Všechny kostní komplikace (SREs)

Placebo

n=277

Kyselina ibandronová

50 mg n=287

Hodnota P

SMPR (na jednoho pacienta a rok)

1.15

0.99

P=0.041

Relativní riziko SRE

-

0.62

P=0.003

Sekundární výsledné ukazatele účinnosti

Při léčbě kyselinou ibandronovou 50 mg bylo ve srovnání s placebem zjištěno statistickyvýznamné zlepšení skóre bolesti kostí. Stupeň zmírnění bolesti byl po celou dobu trvání studiesetrvale pod úrovní při zahájení studie a byl provázen při srovnání s placebem významnýmsnížením spotřeby analgetik. Zhoršení stavu funkční výkonnosti dle WHO a hodnocení kvalityživota bylo ve skupině léčené kyselinou ibandronovou menší než ve skupině léčené placebem. Koncentrace markerů kostní resorpce CTx (C-terminální telopeptid uvolňovaný z kolagenu Itypu) v moči se ve skupině léčené kyselinou ibandronovou ve srovnání s placebem významně snížila. Tento pokles koncentrace CTx v moči významně koreloval s primárním výslednýmparametrem účinnosti na SMPR (Kendall-tau-b (p<0,001)). Shrnutí sekundárních výslednýchparametrů je uvedeno v tabulce 3.

8

Tabulka 3 Sekundární výsledné parametry účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a skostními metastázami)

Placebo

n=277

Kyselina

ibanddronová 50 mg

n = 287

Hodnota P

Bolesti kostí *

0.20

-0.10

p=0.001

Potřeba analgetik *

0.85

0.60

p=0.019

Kvalita života *

-26.8

-8.3

p=0.032

Skóre stavu funkční výkonnosti dle WHO *

0.54

0.33

p=0.008

CTx v moči **

10.95

-77.32

p=0.001

* Průměrná změna od vstupního vyšetření do posledního hodnocení. ** Medián změny od vstupního vyšetření do posledního hodnocení.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Vstřebávání Vstřebávání kyseliny ibandronové v horní části trávicí trubice je po perorálním podání rychlé. Vrcholové plazmatické koncentrace bylo dosaženo za 0,5 až 2 hodiny (medián 1 hodina) ve stavu nalačno a absolutní biologická dostupnost byla kolem 0,6 %. Rozsah vstřebávání je zhoršen, pokud je lék podán s jídlem nebo nápojem (kromě čisté vody). Při podání se standardní snídaní se ve srovnání s podáním nalačno snižuje biologická dostupnost přibližně o 90 %. Při užití 30 minut před jídlem klesá biologická dostupnost přibližně o 30 %. Při užití kyseliny ibandronové 60 minut před jídlem není patrné snížení biologické dostupnosti.

Biologická dostupnost klesá přibližně o 75 %, pokud se tablety kyseliny ibandronové užívají za 2 hodiny po standardním jídle. Proto se doporučuje užívat tablety po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a pacienti mají zůstat nalačno nejméně 30 minut po užití léku (viz bod 4.2).

Distribuce Po prvotním systémovém rozptýlení se kyselina ibandronová rychle váže na kostní tkáň nebo se vylučuje do moči. U lidí je účinný terminální distribuční objem nejméně 90 litrů a množství léku, které se dostane do kosti se odhaduje na 40-50 % množství, které se dostane do krevního oběhu. Vazba na bílkoviny lidské plazmy je v terapeutických koncentracích přibližně 87 %, a tak nejsou lékové interakce v důsledku vytěsňování z této vazby pravděpodobné.

Metabolizmus Žádné důkazy nenasvědčují tomu, že by u zvířat nebo lidí podléhala kyselina ibandronová metabolické přeměně.

Vylučování Vstřebaná frakce kyseliny ibandronové se z oběhu vychytává v kostech (přibližně 40 – 50 %) a zbytek se v nezměněné podobě vylučuje ledvinami. Nevstřebaná frakce kyseliny ibandronové se v nezměněné podobě vyloučí stolicí.

9

Rozpětí zjištěných poločasů je široké a závisí na dávce a citlivosti zvolené vyšetřovací metody, ale patrný terminální poločas se pohybuje v rozpětí 10 až 60 hodin. Časné plazmatické koncentrace však klesají rychle a dosahují 10 % maximální koncentrace za 3 a 8 hodin po nitrožilním respektive perorálním podání.

Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká s průměrnou hodnotou v rozpětí 84 -160 ml/min. Renální clearance (přibližně 60 ml/min u zdravých žen po menopauze) tvoří 50 – 60 % celkové clearance a souvisí s clearance kreatininu. Rozdíl mezi patrnou celkovou a renální clearance odpovídá stupni vychytání látky v kosti.

Farmakokinetika u zvláštních skupin nemocných

Pohlaví Biologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen podobné.

Rasa Žádné důkazy nenasvědčují tomu, že chování kyseliny ibandronové v organismu by bylo odlišné u různých etnických skupin bělochů a Asiatů. U pacientů afroamerického původu je k dispozici pouze velmi malé množství údajů.

Pacientky s poškozením ledvinVylučování kyseliny ibandronové ledvinami u pacientek s různým stupněm poškození ledvin je přímo úměrné vylučování kreatininu (CLcr). U pacientek s mírným nebo středním poškozením funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování (CLcr >30 ml/min). Pacientky s těžkým poškozením funkce ledvin (CLcr ≤ 30 ml/min), které perorálně užívaly 10 mg kyseliny ibandronové denně po dobu 21 dní, měly 2x až 3x vyšší koncentraci ibandronátu v plazmě než pacientky s normální funkcí ledvin. U pacientek s těžkým poškozením funkce ledvin bylo celkové vylučování kyseliny ibandronové sníženo na 44 ml/min. Po intravenózním podání 0,5mg pacientkám s těžkým poškozením funkce ledvin pokleslo celkové, renální a nerenální vylučování o 67 %, 77 % a 50 %. S rostoucí expozicí se ale nesnížila snášenlivost. U pacientek s těžkým poškozením funkce ledvin se doporučuje snížení perorální dávky na jednu 50mg tabletu jednou týdně (CLcr <30 ml/min) (viz bod 4.2).

Pacienti s onemocněním jater U pacientů s poškozením funkce jater nejsou pro kyselinu ibandronovou k dispozici žádné farmakokinetické údaje. Játra se na clearance kyseliny ibandronové zásadním způsobem nepodílejí, neboť tato kyselina se nemetabolizuje, nýbrž se vylučuje ledvinami a vychytává se v kosti. Proto u nemocných s porušenou funkcí jater není úprava dávkování nutná. Kromě toho je vazba kyseliny ibandronové v terapeutických koncentracích na plazmatické bílkoviny přibližně 87 %, takže hypoproteinemie v případě těžkého poškození funkce jater pravděpodobně nepovede k významnému zvýšení volné frakce kyseliny ibandronové v plazmě.

Starší osoby Ve víceproměnné analýze nebyl věk mezi nezávislými faktory, které ovlivňovaly hodnocené farmakokinetické parametry. Vzhledem k tomu, že s narůstajícím věkem dochází ke zhoršování renálních funkcí, je tento faktor třeba vzít v úvahu (viz bod poškození ledvin).

Děti a dospívající U osob mladších 18 let nejsou pro použití přípravku Ibandronic acid Synthon k dispozici žádné údaje.

10

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozice u člověka, což svědčí o malém významu při použití. Podobně jako u ostatních bisfosfonátů bylo prokázáno, že primárním orgánem systémové toxicity jsou ledviny.

Mutagenita/karcinogenita: Karcinogenní potenciál nebyl pozorován. Testy genotoxicity nepřinesly žádné důkazy o genotoxickém účinku kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita: U potkanů a králíků, kterým byla podávána kyselina ibandronová nitrožilně nebo perorálně, nebyly zjištěny žádné důkazy o přímé fetální toxicitě nebo teratogenním účinku. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové pozorované ve studiích reprodukční toxicity u potkanů odpovídaly očekávaném spektru pro tuto lékovou skupinu (bisfosfonáty). Patří mezi ně snížení počtu implantačních míst, narušení přirozené porodní činnosti (dystokie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (syndrom ledvinné pánvičky a ureteru) a abnormality zubů u první filiální generace potkanů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety: Monohydrát laktózy Krospovidon (E1202)Mikrokrystalická celulóza (E460)Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551)Natrium-stearyl-fumarát

Potahová vrstva tablety: PolyvinylalkoholMakrogol (PEG 3350)Mastek Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

11

6.5

Druh obalu a velikost balení

OPA/Al/PVC blistr

Velikost balení: 1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168 nebo 210 potahovaných tablet.

PVC/PVDC/Al blistr

Velikost balení: 1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168 nebo 210 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípavku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BVMicroweg, 226545 CM NijmegenNizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/379/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.6.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

29.6.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Synthon 50 mg

potahované tablety

acidum ibandronicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (jako natrii ibandronas monohydricus).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Také obsahuje monohydrát laktózy: Další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety1 tableta7 tablet10 tablet14 tablet20 tablet21 tablet28 tablet30 tablet42 tablet50 tablet56 tablet60 tablet84 tablet90 tablet100 tablet126 tablet168 tablet210 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaciPERORÁLNÍ PODÁNÍ

2

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BVMicroweg 22, 6545 CM NijmegenNizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/379/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ibandronic acid Synthon 50 mgPotahované tablety

3

MINIMÁLNÍ

ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA

BLISTRECH

NEBO

STRIPECH OPA/AL/PVC a PVC/PVdC/Al blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid Synthon 50 mg

potahované tablety

acidum ibandronicum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.