Ibalgin Gel

Kód 0020401 ( )
Registrační číslo 29/ 197/04-C
Název IBALGIN GEL
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0155051 DRM GEL 1X100GM Gel, Kožní podání
0020401 DRM GEL 1X50GM Gel, Kožní podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls236208/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IBALGIN GEL 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ibuprofenum 2,5 g v 50 g gelu. Ibuprofenum 5 g v 100 g gelu. 3. LÉKOVÁ FORMA Gel Popis přípravku: bezbarvý až mírně nažloutlý, čirý až mírně opalizující gel 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Místní projevy akutních a chronických forem revmatických onemocnění zánětlivého původu, bolestivé stavy při

osteoartróze, povrchový zánět žil, léčba zánětů šlach a svalových úponů, léčba poúrazových stavů a následků

sportovních úrazů jako jsou zhmoždění, podvrtnutí kloubu, otoky, poranění měkkých částí kloubů. 4.2. Dávkování a způsob podání Dospělí a mladiství od 12 let si na postižené místo 3-4krát denně v časových odstupech 3 - 4 hodin nanášejí 4-10

cm dlouhý proužek gelu, který si lehce vtírají. Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit celkovým podáním

tablet s obsahem ibuprofenu. Děti: Přípravek je určen pouze pro dospělé a mladistvé od 12 let. Starší pacienti: Mohou být užívány dávky obvyklé pro dospělé. 4.3. Kontraindikace Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na ibuprofen nebo na některou součást gelového základu, dále u

pacientů se sklonem k astmatickému záchvatu, kopřivce nebo alergické rýmě po podání kyseliny acetylsalicylové

či některých protizánětlivých léčiv. Nesmí se používat na otevřené rány, sliznice a do očí. 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Je nutné si po aplikaci omýt ruce, pokud nejsou místem k léčení. Délka léčby závisí na indikaci a dosažené

odpovědi pacienta na léčbu. Bez doporučení lékaře se gel nemá používat déle než dva týdny při poranění měkkých

tkání nebo revmatismu měkkých tkání, nebo déle než 3 týdny u artritické bolesti. Při používání přípravku bez

doporučení lékaře má pacient vyhledat lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje, nebo se naopak

zhoršuje. Terapie perorálními NSAID, včetně ibuprofenu, může být někdy spojena s poškozením funkce ledvin, exacerbací

peptického vředu a může vyvolat alergickou bronchiální reakci u vnímavých jedinců. I když systémová absorpce

lokálně podávaného ibuprofenu je nižší než při podání per os, nelze tyto komplikace zcela vyloučit.

Strana 2 (celkem 3)

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Interakce nejsou při zevní aplikaci známé. Nedoporučuje se současná aplikace jiných lokálně působících látek na

stejné místo. Interakce s jinými systémově podávanými léky jsou vzhledem k nízké plazmatické hladině ibuprofenu

při zevní aplikaci nepravděpodobné. 4.6. Těhotenství a kojení Těhotenství: I když se ibuprofen vstřebává z gelu minimálně, během 1. a 2. trimestru těhotenství má být aplikován

pouze ze závažných důvodů a ne na rozsáhlou oblast kůže nebo po dlouhou dobu. V 3. trimestru nemá být

používán z důvodu možného ovlivnění průběhu porodu. Kojení: Ibuprofen přechází do mateřského mléka ve velmi malém množství a dosahuje nízkých koncentrací, je

velmi nepravděpodobné, že by nepříznivě ovlivnil kojence. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Není relevantní. 4.8. Nežádoucí účinky U citlivých pacientů může dojít k lokálnímu podráždění kůže projevujícímu se jako např. palčivost, svědění,

zarudnutí a kožní erupce. Ve výjimečných případech může u disponovaných osob dojít k rozvoji alergické reakce

ve formě dušnosti vyvolané bronchospasmem. 4.9. Předávkování Nebyl hlášen žádný případ předávkování. Předávkování při lokální aplikaci je nepravděpodobné. Dlouhodobé a nadměrné používání přípravku může u

citlivých osob zvýšit systémovou absorpci a způsobit lokální kožní reakci jako erytém, ekzém; v takovém případě

je třeba terapii přerušit. Při náhodném požití většího množství přípravku malým dítětem může dojít k nevolnosti a

zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Antirevmatikum, antiflogistikum, analgetikum ATC kód: MO2AA13 Ibuprofen, derivát kyseliny propionové, je nesteroidní antirevmatikum s dobrým analgetickým, protizánětlivým a

antipyretickým účinkem. V nižších dávkách působí analgeticky, ve vyšších protizánětlivě. Protizánětlivý účinek je

dán inhibicí cyklooxygenázy s následnou inhibicí biosyntézy prostaglandinů. Zánět je zmírňován snížením

uvolňování mediátorů zánětu z granulocytů, bazofilů a žírných buněk. Ibuprofen snižuje citlivost cév vůči

bradykininu a histaminu, ovlivňuje produkci lymfokinů v T lymfocytech a potlačuje vazodilataci. Tlumí též

agregaci krevních destiček. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Po aplikaci na kůži se ibuprofen dobře vstřebává do podkožních tkání. Maximální hladiny ibuprofenu po topické

dávce 250 mg v 5 g krému se pohybovaly kolem průměrné hodnoty 100 ng/ml. To představuje okolo 0,5%

vrcholové koncentrace po srovnatelné perorální dávce ibuprofenu, malá část léčiva proniká do systémové cirkulace. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Strana 3 (celkem 3)

Akutní toxicita: LD50 u myši je při perorálním podání 800 mg/kg a při intraperitoneálním podání 320 mg/kg. LD50

u potkana je při peroráním podání 1 600 mg/kg a při subkutánním podání 1 300 mg/kg. Po lokální aplikaci 250 mg/5g gelu ibuprofenu u lidí maximální hladiny v krvi dosahovaly 100 ng/ml ibuprofenu,

což svědčí o bezpečnosti přípravku. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Hyetelosa, Propylenglykol, Isopropylalkohol, Ethanol 96% (V/V), Trolamin, Čištěná voda 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti 2 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 6.5. Druh obalu a velikost balení Druh obalu: Aluminiová zaslepená tuba s vnitřním lakem, závitový uzávěr, krabička Velikost balení: 50 g a 100 g gelu. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 29/197/04-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 15.12.2004 10. DATUM REVIZE TEXTU 2.11.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.