Hydrocortison Valeant

Kód 0040122 ( )
Registrační číslo 56/ 468/69-C
Název HYDROCORTISON VALEANT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Valeant Czech Pharma s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0040122 INJ PLV SOL 1X100MG Prášek pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HYDROCORTISON Valeant

prášek pro přípravu injekčního roztoku 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 lahvička obsahuje:

hydrocortisoni natrii succinas 133,7 mg

odp. hydrocortisonum 100 mg 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

prášek pro přípravu injekčního roztoku 100 g 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro intravenózní a intramuskulární podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, vnitřní obal uchovávejte v krabičce.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Valeant Czech Pharma s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 56/468/69-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek na lahvičku 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

HYDROCORTISON Valeant

prášek pro přípravu injekčního roztoku

1 lahvička obsahuje:

hydrocortisoni natrii succinas 133,7 mg

odp. hydrocortisonum 100 mg 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro intravenózní a intramuskulární podání. 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

100 mg 6.

JINÉ

Valeant Czech Pharma s.r.o.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.