Holmevis 50 Mg Potahované Tablety

Kód 0161839 ( )
Registrační číslo 87/ 531/11-C
Název HOLMEVIS 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0161839 POR TBL FLM 28X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0185109 POR TBL FLM 30X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161840 POR TBL FLM 84X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak HOLMEVIS 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Strana 1 (celkem 6)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls22694/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Holmevis 50 mg potahované tablety

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Holmevis a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Holmevis užívat

3.

Jak se Holmevis užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Holmevis uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE HOLMEVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Holmevis obsahuje léčivou látku acidum ibandronicum (kyselinu ibandronovou). Ta patří do skupiny léků nazývaných bisfosfonáty.

Holmevis je indikován u dospělých pacientů a předepisuje se při rakovině prsu, která se šíří do kostí (kostní „metastázy").

Napomáhá předcházet vzniku zlomenin kostí (fraktur).

Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický zákrok nebo radioterapii (ozařování).

Holmevis snižuje ztráty vápníku z kostí a tím zamezuje oslabování kostí.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOLMEVIS UŽÍVAT

Je důležité, abyste užíval(a) Holmevis ve správnou dobu a správným způsobem, protože Holmevismůže způsobovat podráždění, zánět nebo vředy v jícnu (oesophagus), což je trubice spojující ústa s žaludkem.

Pokud se u Vás objeví prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, pokud máte pocit na zvracení nebo zvracíte, přestaňte užívat Holmevis a kontaktujte ihned lékaře.

Neužívejte Holmevis

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku, které jsou uvedeny v bodě 6;

jestliže máte problémy s jícnem (oesophagus), např. zúžení jícnu nebo obtíže s polykáním;

Strana 2 (celkem 6)

jestliže nevydržíte stát nebo sedět vzpřímeně po dobu alespoň jedné hodiny (60 minut);

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento léčivý přípravek. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Holmevis užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Holmevis je zapotřebí

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakékoli jiné bisfosfonáty;

jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením;

jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D nebo jakýchkoli minerálů v krvi;

jestliže máte problémy s ledvinami;

jestliže trpíte nesnášenlivostí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo jestliže máte problémy se vstřebáváním glukosy a galaktosy.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Holmevis užívat.

Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo zákrok, nebo pokud víte, že takový zákrok budete potřebovat podstoupit v budoucnu, oznamte svému stomatologovi, že jste léčen(a) přípravkem Holmevis.

Děti a dospívající

Holmevis se nesmí používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že Holmevismůže ovlivňovat způsob, jakým některé další léky účinkují, a naopak některé jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje Holmevis.

Zejména sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte jakýkoli z následujících léků:

potravinové doplňky obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník;

nesteroidní protizánětlivé léky nazývané „NSAID", jako jsou acylpyrin, ibuprofen nebo naproxen. Důvodem je to, že NSAID i Holmevis mohou dráždit žaludek a střevo;

určitý typ injekčního antibiotika nazývaného „aminoglykosid", jako je např. gentamicin. Důvodem je to, že aminoglykosidy i Holmevis mohou snižovat množství vápníku v krvi.

Užívání léků, které snižují množství žaludeční kyseliny, jako jsou např. cimetidin a ranitidin, může mírně zesilovat účinky přípravku Holmevis.

Kdy máte užívat své další léky

Neužívejte další léky ani potravinové doplňky po dobu alespoň 6 hodin před užitím přípravku Holmevis. Po užití přípravku Holmevis vyčkejte alespoň 30 minut do užití dalších léků nebo potravinových doplňků.

Užívání přípravku Holmevis s jídlem a pitím

Je důležité, abyste Holmevis užíval(a) ve správný čas a správným způsobem. Podrobné instrukce o způsobu a době užití přípravku viz „Užívání tohoto léčivého přípravku" v bodě 3.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, těhotenství plánujete nebo pokud kojíte, neužívejte Holmevis. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, zda Holmevis ovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo přístroje. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve se svým lékařem.

Strana 3 (celkem 6)

Důležité informace o některých složkách přípravku HolmevisTablety přípravku Holmevis obsahují druh cukru, který se nazývá laktosa. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3.

JAK SE HOLMEVIS UŽÍVÁ

Vždy užívejte Holmevis přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při užívání přípravku Holmevis Vám lékař může pravidelně provádět krevní testy. Tím kontroluje, že Vám podává správné množství léku.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Je důležité, abyste užíval(a) Holmevis ve správný čas a správným způsobem, protože Holmevis může způsobovat podráždění, zánět nebo vředy v jícnu.

Tomu můžete zabránit následujícím způsobem:

Vezměte si tabletu, jakmile vstanete, ještě předtím, než si vezmete první jídlo, pití, jakýkoli lék nebo potravinový doplněk.

Vezměte si tabletu a zapijte ji plnou sklenicí čisté vody (přibližně 200 ml). Tabletu nezapíjejte ničím jiným než čistou vodou.

Spolkněte tabletu vcelku. Tabletu nežvýkejte, necucejte ani nedrťte. Nenechávejte tabletu rozpustit v ústech.

Po užití tablety vyčkejte alespoň 30 minut. Poté si můžete vzít první jídlo a pití a užít jakékoli léky nebo potravinové doplňky.

Při užívání tablet zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě nebo vestoje) po dobu alespoň jedné hodiny (60 minut), jinak může část přípravku proniknout zpět do jícnu.

Jaké množství přípravku se užívá

Obvyklá dávka přípravku Holmevis je jedna tableta denně. Pokud máte středně závažné problémy s ledvinami, může lékař dávku snížit na jednu tabletu obden. Pokud máte závažné problémy s ledvinami, může lékař dávku snížit na jednu tabletu jednou týdně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Holmevis, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet, okamžitě vyhledejte lékaře nebo zdravotnické zařízení. Před odchodem vypijte plnou sklenici mléka. Nevyvolávejte zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Holmevis

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud užíváte tabletu denně,vynechejte jednu dávku úplně a poté pokračujte jako obvykle následující den. Pokud užíváte tabletu obden nebo jednou týdně, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) užívat Holmevis

Pokračujte v užívání přípravku Holmevis tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař, protože tento léčivý přípravek účinkuje pouze, pokud se užívá neustále.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Holmevis nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte Holmevisužívat a okamžitě vyhledejte lékaře - je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

Strana 4 (celkem 6)

vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na tento léčivý přípravek;

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti;

prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, pocit na zvracení nebo zvracení. To mohou být příznaky problémů s jícnem;

prudká bolest žaludku, zvracení s možnou příměsí krve. To mohou být příznaky žaludečního vředu, který krvácí, nebo zánětu žaludeční stěny (gastritida);

bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Výskyt možných nežádoucích účinků je definován takto:

Velmi časté:

postihují více než 1 osobu z 10

Časté:

postihují 1 až 10 osob ze 100

Méně časté:

postihují 1 až 10 osob z 1000

Vzácné:

postihují 1 až 10 osob z 10000

Velmi vzácné:

postihují méně než 1 osobu z 10000

Není známo:

Z dostupných údajů nelze určit.

Další možné nežádoucí účinky

Časté

pocit únavy;

bolest žaludku, porucha trávení;

pocit na zvracení nebo zánět jícnu (pálení žáhy);

nízká hladina vápníku v krvi.

Méně časté

bolest na hrudi;

svědění nebo brnění kůže (parestézie);

chřipkovité příznaky, celkový pocit nevole nebo bolesti;

sucho v ústech, zvláštní pachuť v ústech nebo potíže s polykáním;

anémie;

vysoká hladina močoviny nebo vysoká hladina hormonů příštítných tělísek v krvi.

Vzácné

bolest nebo zánět oka;

Vzácně se mohou vyskytnout atypické zlomeniny stehenní kosti, a to především u pacientů

s dlouhodobě léčenou osteoporózou. Jestliže pociťujete bolest, slabost nebo nepohodlí v oblasti stehna, kyčle nebo v tříslech, kontaktujte svého lékaře. Může se jednat o časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné

postižení zasažené kosti v ústech nazývané „osteonekróza čelisti".

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK HOLMEVIS UCHOVÁVAT

Strana 5 (celkem 6)

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Holmevis po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:" a blistru za „EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Holmevis obsahuje

-

Léčivou látkou je acidum ibandronicum (kyselina ibandronová). Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus).

Pomocnými látkami jsou:

-

jádro tablety: povidon K30, granulovaná mikrokrystalická celulosa, krospovidon, částečně předbobtnalý kukuřičný škrob, glycerol-dibehenát, koloidní bezvodý oxid křemičitý;

-

potah tablety: soustava Opadry II OY-LS-28908 bílá obsahující oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, makrogol 4000, hypromelosu (E464).

Jak Holmevis vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou bílé, kulaté a bikonvexní. Jsou dodávány v balení po 28, 30 nebo 84 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce

Pharmathen International S.A.

69300 Rodopi, Industrial Park Sapes, Block No 5

Řecko

Pharmathen S.A.

15351 Pallini Attikis, Dervenakion 6

Řecko

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Strana 6 (celkem 6)

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Velká Británie

Holmevis 50 mg film coated tablet

Česká republika

Holmevis 50 mg potahované tablety

Maďarsko

Holmevis 50 mg filmtabletta

Rumunsko

Holmevis 50 mg comprimate filmate

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.8.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 10)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls114578/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Holmevis 50 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus).

Pomocné látky: obsahuje 0,90 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Kyselina ibandronová je indikována u dospělých pacientů k prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba kyselinou ibandronovou by měla být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou onkologického onemocnění.

Dávkování

Doporučená dávka je jedna 50 mg potahovaná tableta denně.

Pacienti s poruchou jaterních funkcí

Úprava dávkování není nutná (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou renálních funkcí

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (Clkr ≥50 a <80 ml/min) není nutné upravovat dávkování.

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (Clkr ≥30 a <50 ml/min) je doporučena úprava dávkování na jednu 50 mg potahovanou tabletu každý druhý den (viz bod 5.2).

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (Clkr <30 ml/min) je doporučená dávka jedna 50 mg potahovaná tableta jednou týdně. Viz pokyny k dávkování výše.

Starší pacienti

Úprava dávkování není nutná.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla bezpečnost a účinnost kyseliny ibandronové stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Strana 2 (celkem 10)

Způsob podání

Perorální podání

Tablety přípravku Holmevis je nutné užívat po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a před prvním denním jídlem nebo nápojem. Před užitím tablet přípravku Holmevis nelze užívat ani žádné další léčivé přípravky a doplňky (včetně vápníku). Po požití tablety je třeba zůstat nalačno ještě dalších 30 minut. Čistou vodu je možné pít kdykoliv v průběhu léčby přípravkem Holmevis.

-

Tablety je nutné spolknout celé a zapít plnou sklenicí čisté vody (180 až 240 ml), pacient přitom má sedět nebo stát ve vzpřímené poloze.

-

Po dobu 60 minut po požití přípravku Holmevis nemají pacienti ulehnout.

-

Pacienti nesmějí tablety žvýkat, cucat nebo drtit z důvodu rizika vzniku vředů v orofaryngeální oblasti.

-

Holmevis může být zapíjen jedině čistou vodou. Zde je nutné upozornit, že některé minerální vody mohou obsahovat vyšší koncentrace vápníku, a proto nesmějí být používány.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

-

Hypokalcémie

-

Abnormality funkce jícnu, které zpomalují jeho vyprazdňování, jako je zúžení nebo achalázie

-

Neschopnost stát nebo zpříma sedět po dobu alespoň 60 minut po požití tablety

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti s poruchami kostí a metabolismu minerálů

Před zahájením léčby přípravkem Holmevis je vhodné účinně léčit hypokalcémii a další poruchy kostí a metabolismu minerálů. U všech pacientů je důležitý dostatečný přísun vápníku a vitamínu D. V případě jejich nedostatečného přísunu ve stravě by pacienti měli užívat doplňky vápníku a/nebo vitaminu D.

Gastrointestinální podráždění

Perorálně podávané bisfosfonáty mohou vyvolat lokální podráždění sliznic horního gastrointestinálního traktu. Vzhledem k těmto možným dráždivým účinkům a vzhledem k možnému zhoršení primárního onemocnění je nutné postupovat opatrně, pokud se Holmevis podává pacientům s aktivním onemocněním horního gastrointestinálního traktu (např. diagnostikovaný Barrettův jícen, dysfagie, jiné onemocnění jícnu, gastritida, duodenitida nebo vředy).

U pacientů, kterým jsou podávány perorální bisfosfonáty, byly hlášeny nežádoucí účinky jako ezofagitida, vředy a eroze jícnu, které byly v některých případech závažné a vyžadovaly hospitalizaci; vzácně byly spojené s krvácením nebo po nich došlo ke zúžení nebo perforaci jícnu. Riziko závažných ezofageálních nežádoucích účinků se jeví vyšší u pacientů, kteří nedodržují pokyny k dávkování a/nebo kteří nadále užívají perorálně bisfosfonáty poté, co se u nich rozvinuly příznaky poukazující na podráždění jícnu. Pacienti musí věnovat zvýšenou pozornost pokynům k dávkování a musí být schopni je dodržovat (viz bod 4.2).

Lékaři si musí všímat jakýchkoli projevů nebo příznaků signalizujících možnou reakci jícnu a pacienty předem upozornit, aby přestali Holmevis užívat a vyhledali lékařskou pomoc v případě, že se u nich rozvine dysfagie, odynofagie, bolest za hrudní kostí nebo nově vzniklé nebo zhoršené pálení žáhy.

Zatímco v kontrolovaných klinických studiích nebylo pozorováno zvýšené riziko, při perorálním podávání bisfosfonátů po jejich uvedení na trh byly hlášeny případy žaludečních a dvanáctníkových vředů, z nichž některé byly závažné a spojené s komplikacemi.

Vzhledem k tomu, že sliznici trávicí trubice mohou také podráždit nesteroidní antirevmatika (NSAID), je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jejich užívání současně s přípravkem Holmevis.

Strana 3 (celkem 10)

Osteonekróza čelisti

U pacientů s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnozí z těchto pacientů byli také léčeni chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientů s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před vlastním zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientů se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokud je to u těchto pacientů možné, neměly by být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zákroky. U pacientů, u kterých dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by stomatologická operace mohla vést ke zhoršení stavu. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti u pacientů vyžadujících stomatologické zákroky. Klinické posouzení stavu každého pacienta ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku by mělo být vodítkem ke stanovení léčebného plánu.

Atypické zlomeniny stehenní kosti

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často spolu s rysy únavové zlomeniny na zobrazovacích vyšetřeních, týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta. Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, boku nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Renální funkce

Klinické studie neprokázaly, že by při dlouhodobé léčbě kyselinou ibandronovou docházelo ke zhoršení renálních funkcí. Nicméně se doporučuje na základě zhodnocení klinického stavu každého pacienta sledovat při léčbě přípravkem Holmevis renální funkce, hladinu vápníku, fosfátů a hořčíku v séru.

Vzácné dědičné poruchy

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

U pacientů se známou hypersenzitivitou na jiné bisfosfonáty je třeba postupovat s opatrností.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Interakce mezi přípravkem a potravinami

Výrobky s obsahem vápníku a dalších vícemocných kationtů (jako je hliník, hořčík nebo železo), včetně mléka a jiných potravin mohou narušovat vstřebávání tablet přípravku Holmevis. Proto je nutné počkat s požíváním těchto výrobků a jídla nejméně 30 minut po perorálním užití přípravku.

Biologická dostupnost tablet přípravku Holmevis se snižuje přibližně o 75 %, pokud se podávají 2 hodiny po běžném jídle. Proto se doporučuje užívat tablety po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a pacienti by měli zůstat nalačno nejméně 30 minut po užití přípravku (viz bod 4.2).

Strana 4 (celkem 10)

Interakce s jinými léčivými přípravky

Při souběžném podání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem nebyly pozorovány žádné interakce.

Další studie lékových interakcí u žen po menopause prokázaly, že při souběžném podání tamoxifenu nebo hormonální substituční léčby (estrogenu) nevznikají žádné interakce.

U zdravých mužských dobrovolníků a žen po menopause vedlo intravenózní podání ranitidinu ke zvýšení biologické dostupnosti kyseliny ibandronové o přibližně 20 % (což je v mezích běžného rozptylu biologické dostupnosti kyseliny ibandronové), patrně v důsledku snížené kyselosti žaludečního obsahu. Nicméně, při souběžném podání kyseliny ibandronové a antagonistů H2 receptorů nebo jiných látek, které zvyšují pH žaludečního obsahu, není nutné upravovat dávkování.

Ve vztahu k průniku do tkání se nepředpokládají žádné klinicky významné lékové interakce. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze renální sekrecí a neprochází žádnou metabolickou přeměnou. Sekreční dráha se nepřekrývá se žádným ze známých kyselých nebo zásaditých transportních systémů, které se podílejí na vylučování jiných účinných látek. Kyselina ibandronová dále neinhibuje hlavní lidské hepatální izoenzymy P450 a neindukuje systém hepatálního cytochromu P450 u potkanů. Vazba na plazmatické bílkoviny je po podání terapeutických dávek nízká, a proto se nepředpokládá, že by kyselina ibandronová vytěsňovala jiné účinné látky.

Zvýšená opatrnost se doporučuje při podávání bisfosfonátů souběžně s aminoglykosidy, neboť obě látky snižují koncentraci vápníku v séru na delší dobu. Je třeba také věnovat pozornost možnému rozvoji souběžné hypomagnesémie.

V klinických studiích byla kyselina ibandronová podávána souběžně s běžně užívanými antineoplastiky, diuretiky, antibiotiky a analgetiky bez klinických projevů interakcí.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O podávání kyseliny ibandronové těhotným ženám nejsou k dispozici potřebné údaje. Studie u potkanů prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko u lidí není známo. Proto by kyselina ibandronová neměla být těhotným ženám podávána.

Kojení

Není známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie u kojících samic potkanů prokázaly po nitrožilním podání kyseliny ibandronové přítomnost její nízké koncentrace v mléce. Kojícím ženám by kyselina ibandronová neměla být podávána.

Fertilita

Údaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie sledující možnost ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnostní profil kyseliny ibandronové je definován na základě kontrolovaných klinických studií veschválené indikaci pro perorální podání kyseliny ibandronové v doporučené dávce a na základě zkušeností získaných po uvedení přípravku na trh.

Ve sloučené databázi ze dvou pivotních klinických studií fáze III (286 pacientů léčených kyselinou ibandronovou v dávce 50 mg) se u 27 % pacientů vyskytly nežádoucí účinky v možné nebo pravděpodobné souvislosti s kyselinou ibandronovou.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první, podle následujících konvencí: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000).

Strana 5 (celkem 10)

Tabulka 1 Nežádoucí účinky po léčbě perorálně podávanou kyselinou ibandronovou

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy krve a lymfatického systému

Anémie

Poruchy metabolismu

a

výživy

Hypokalcémie

Poruchy nervového systému

Parestézie, dysgeuzie (poruchy chuti)

Poruchy oka

Zánět oka†**

Gastrointestinální poruchy

Ezofagitida, bolesti

břicha,

dyspepsie, nauzea

Krvácení, duodenální vřed, gastritida, dysfagie, bolesti břicha, sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Atypické subtrochanterické a

diafyzární

zlomeniny femuru

(skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Osteonekróza čelisti†**

Poruchy ledvin a močových cest

Azotémie (urémie)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Slabost

Bolesti

na

hrudi,onemocněnípodobné chřipce,malátnost,bolest

Vyšetření

Zvýšená koncentrace parathormonu v krvi

**Viz další informace níže

Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Strana 6 (celkem 10)

Osteonekróza čelisti

Osteonekróza čelisti byla hlášena u pacientů léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientům s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientů léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojována s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory(viz bod 4.4).

Zánět oka

Při podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida, episkleritidaa skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

4.9

Předávkování

O léčbě v případě předávkování kyselinou ibandronovou nejsou k dispozici žádné specifické údaje. Požití nadměrného množství přípravku ústy však může vést k poškození horní části trávicí trubice, mimo jiné k podráždění žaludku, pálení žáhy, zánětu jícnu a zánětu žaludku nebo vzniku vředu. K vyvázaní kyseliny ibandronové je vhodné podat mléko nebo antacida. Vzhledem k riziku podráždění jícnu se nedoporučuje vyvolávat zvracení a pacienti by měli zůstat ve vzpřímené poloze.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty,

ATC kód: M05BA06

Kyselina ibandronová patří do skupiny bisfosfonátových sloučenin, které mají specifický účinek na kosti. Její selektivní působení na kostní tkáň je založeno na vysoké afinitě bisfosfonátů ke kostním minerálům. Bisfosfonáty inhibují aktivitu osteoklastů, ale přesný mechanizmus není dosud znám.

In vivo kyselina ibandronová zabraňuje pokusně způsobené destrukci kostí, navozené přerušením funkcí gonád, retinoidy, nádory nebo extrakty z nádorů. Potlačení endogenní resorpce kostí bylo dokumentováno studiemi kinetiky

45Ca a uvolněním radioaktivního tetracyklinu předtím zavedeného

do kostry.

V dávkách, které byly zřetelně vyšší, než je farmakologicky účinná dávka, neměla kyselina ibandronová žádný účinek na mineralizaci kostí.

Pro resorpci kosti při malignitě je typická nadměrná resorpce, která není vyrovnána odpovídající novotvorbou kosti. Kyselina ibandronová selektivně inhibuje aktivitu osteoklastů, což vede ke zpomalení kostní resorpce, a tím ke sníženému výskytu kostních komplikací u maligních onemocnění.

Klinické studie u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami ukázaly, že zde existuje na dávce závislý inhibiční účinek na osteolýzu kosti, který lze hodnotit markery kostní resorpce, a na dávce závislý účinek na kostní příhody.

Prevence kostních komplikací u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami při podání kyseliny ibandronové 50 mg ve formě tablety byla hodnocena ve dvou randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III, které trvaly 96 týdnů. Pacientky s karcinomem prsu a radiologicky potvrzenými kostními metastázami byly randomizovány do skupin léčených placebem (277 pacientek) nebo 50 mg kyseliny ibandronové (287 pacientek). Výsledky těchto studií jsou shrnuty níže.

Primární výsledný ukazatel účinnosti

Primárním výsledným ukazatelem účinnosti v klinických studiích byla doba do objevení se kostní komplikace (skeletal morbidity period rate, SMPR). Jednalo se o sloučený výsledný ukazatel, do kterého patřily následující kostní komplikace (skeletal related events, SREs):

-

ozařování kosti z indikace léčby zlomeniny nebo hrozící zlomeniny

Strana 7 (celkem 10)

-

chirurgická léčba zlomeniny

-

zlomeniny obratlů

-

non-vertebrální zlomeniny.

Analýza SMPR byla korigovaná na čas a zohledňovala skutečnost, že jedna nebo více příhod, které se staly v odstupu méně než 12 týdnů, mohou navzájem souviset. Vícečetné příhody jsou tedy pro účely analýzy započítány pouze jednou za každé 12týdenní období. Sloučené údaje z těchto studií ukázaly významný přínos léčby kyselinou ibandronovou 50 mg p.o. oproti placebu z hlediska snížení počtu SREs při hodnocení parametru SMPR (p=0,041). Také bylo zjištěno 38 % snížení rizika rozvoje SREs u pacientů léčených kyselinou ibandronovou ve srovnání s placebem (relativní riziko 0,62, p=0,003). Výsledky hodnocení účinnosti jsou shrnuty v tabulce 2.

Tabulka 2 Výsledky hodnocení účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s kostními metastázami)

Všechny kostní komplikace (SREs)

Placebo

n=277

Kyselina ibandronová 50 mg

n=287

Hodnota P

SMPR

(na

jednoho

pacienta a rok)

1,15

0,99

P=0,041

Relativní riziko SRE

-

0,62

P=0,003

Sekundární výsledné ukazatele účinnosti

Při léčbě kyselinou ibandronovou 50 mg bylo ve srovnání s placebem zjištěno statisticky významné zlepšení skóre bolesti kostí. Stupeň zmírnění bolesti byl po celou dobu trvání studie setrvale pod úrovní při zahájení studie a byl provázen při srovnání s placebem významným snížením spotřeby analgetik. Zhoršení v hodnocení kvality života a stavu funkční výkonnosti dle WHO bylo ve skupině léčené kyselinou ibandronovou menší než ve skupině léčené placebem. Koncentrace markerů kostní resorpce CTx (C-terminální telopeptid uvolňovaný z kolagenu typu I) v moči se ve skupině léčené kyselinou ibandronovou ve srovnání s placebem významně snížila. Tento pokles koncentrace CTx v moči významně koreloval s primárním výsledným parametrem účinnosti na SMPR (Kendall-tau-b (p<0,001)). Shrnutí sekundárních výsledných parametrů je uvedeno v tabulce 3.

Tabulka 3 Sekundární výsledné parametry účinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s kostními metastázami)

Placebo

n=277

Kyselina ibandronová 50 mg

n=287

Hodnota p

Bolesti kostí *

0,20

-0,10

P=0,001

Potřeba analgetik *

0,85

0,60

P=0,019

Kvalita života *

-26,8

-8,3

P=0,032

Skóre

stavu

funkční

výkonnosti dle WHO *

0,54

0,33

P=0,008

CTx v moči **

10,95

-77,32

P=0,001

* Průměrná změna od vstupního vyšetření do posledního hodnocení.

** Medián změny od vstupního vyšetření do posledního hodnocení.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla bezpečnost a účinnost kyseliny ibandronové stanovena. Žádné údaje nejsou k dispozici.

Strana 8 (celkem 10)

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Vstřebávání

Vstřebávání kyseliny ibandronové v horní části trávicí trubice je po perorálním podání rychlé. Vrcholové plazmatické koncentrace bylo dosaženo za 0,5 až 2 hodiny (medián 1 hodina) ve stavu nalačno a absolutní biologická dostupnost byla kolem 0,6 %. Rozsah vstřebávání je zhoršen, pokud je přípravek podán s jídlem nebo nápojem (kromě čisté vody). Při podání se standardní snídaní se ve srovnání s podáním nalačno snižuje biologická dostupnost přibližně o 90 %. Při užití 30 minut před jídlem klesá biologická dostupnost přibližně o 30 %. Při užití kyseliny ibandronové 60 minut před jídlem není patrné snížení biologické dostupnosti.

Biologická dostupnost klesá přibližně o 75 %, pokud se tablety kyseliny ibandronové užívají za 2 hodiny po standardním jídle. Proto se doporučuje užívat tablety po celonočním lačnění (nejméně 6 hodin) a pacienti by měli zůstat nalačno nejméně 30 minut po užití přípravku (viz bod 4.2).

Distribuce

Po prvotním systémovém rozptýlení se kyselina ibandronová rychle váže na kostní tkáň nebo se vylučuje do moči. U lidí je účinný terminální distribuční objem nejméně 90 litrů a množství dávky přípravku, které se dostane do kosti, se odhaduje na 40-50 % množství, které se dostane do krevního oběhu. Vazba na bílkoviny lidské plazmy je v terapeutických koncentracích přibližně 87 %, a tak nejsou lékové interakce v důsledku vytěsňování z této vazby pravděpodobné.

Biotransformace

Žádné důkazy nenasvědčují tomu, že by u zvířat nebo lidí podléhala kyselina ibandronová metabolické přeměně.

Vylučování

Vstřebaná frakce kyseliny ibandronové se z oběhu vychytává v kostech (přibližně 40-50 %) a zbytek se v nezměněné podobě vylučuje ledvinami. Nevstřebaná frakce kyseliny ibandronové se v nezměněné podobě vyloučí stolicí.

Rozpětí zjištěných poločasů je široké a závisí na dávce a citlivosti zvolené vyšetřovací metody, ale patrný terminální poločas se pohybuje v rozpětí 10 až 60 hodin. Časné plazmatické koncentrace však klesají rychle a dosahují 10 % maximální koncentrace za 3 hodiny po nitrožilním podání a 8 hodin poperorálním podání.

Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnou hodnotou v rozpětí 84-160 ml/min. Renální clearance (přibližně 60 ml/min u zdravých žen po menopause) tvoří 50-60 % celkové clearance a souvisí s clearance kreatininu. Rozdíl mezi patrnou celkovou a renální clearance odpovídá stupni vychytání látky v kosti.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Pohlaví

Biologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen podobné.

Rasa

Žádné důkazy nenasvědčují tomu, že by chování kyseliny ibandronové v organismu bylo odlišné u různých etnických skupin Asiatů a bělochů. U pacientů afroamerického původu je k dispozici pouze velmi malé množství údajů.

Pacienti s renální insuficiencí

U pacientů s různými stupni poruch funkce ledvin je expozice kyselině ibandronové úměrná clearanci kreatininu (Clkr). U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (Clkr ≤30 ml/min) léčených perorálně podávanou kyselinou ibandronovou v dávce 10 mg denně po dobu 21 dnů byly zjištěny 2-3násobně vyšší koncentrace v plazmě oproti pacientům s normální funkcí ledvin (Clkr ≥80 ml/min). Celková clearance kyseliny ibandronové u osob s těžkou poruchou funkce ledvin klesla na 44 ml/min v porovnání se 129 ml/min u jedinců s normální funkcí ledvin. U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (Clkr ≥50 a <80 ml/min) není nutné upravit dávkování.U pacientů se středně těžkou (Clkr ≥30 a

Strana 9 (celkem 10)

<50 ml/min) nebo těžkou (Clkr <30 ml/min) poruchou funkce ledvin se doporučuje dávku upravit (viz bod 4.2).

Pacienti s jaterní insuficiencí

U pacientů s poškozením funkce jater nejsou pro kyselinu ibandronovou k dispozici žádné farmakokinetické údaje. Játra se na clearance kyseliny ibandronové zásadním způsobem nepodílejí, neboť tato kyselina se nemetabolizuje, nýbrž se vylučuje ledvinami a vychytává se v kosti. Proto unemocných s porušenou funkcí jater není úprava dávkování nutná. Kromě toho je vazba kyseliny ibandronové v terapeutických koncentracích na plazmatické bílkoviny přibližně 87 %, takže hypoproteinémie v případě těžkého poškození funkce jater pravděpodobně nepovede k významnému zvýšení volné frakce kyseliny ibandronové v plazmě.

Starší pacienti

Ve víceproměnné analýze nebyl věk mezi nezávislými faktory, které ovlivňovaly hodnocené farmakokinetické parametry. Vzhledem k tomu, že s narůstajícím věkem dochází ke zhoršování renálních funkcí, je tento faktor třeba vzít v úvahu (viz bod poškození ledvin).

Pediatrická populace

U osob mladších 18 let nejsou pro použití kyseliny ibandronové k dispozici žádné údaje.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozice u člověka, což svědčí o malém významu pro klinické použití. Podobně jako u ostatních bisfosfonátů bylo prokázáno, že primárním orgánem systémové toxicity jsou ledviny.

Mutagenita/Karcinogenita:

Karcinogenní potenciál nebyl pozorován. Testy genotoxicity nepřinesly žádné důkazy o genetickém účinku kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:

U potkanů a králíků, kterým byla podávána kyselina ibandronová intravenózně nebo perorálně, nebyly zjištěny žádné důkazy o přímé fetální toxicitě nebo teratogenním účinku. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů sestávaly účinky na fertilitu ze zvýšených preimplantačních ztrát při dávkách 1 mg/kg/den a vyšších. V reprodukčních studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala počet spermií při dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snižovala fertilitu u samců při dávkách 1 mg/kg/den a u samic při dávkách 1,2 mg/kg/den. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové pozorované ve studiích reprodukční toxicity u potkanů odpovídaly očekávanému spektru pro tuto lékovou skupinu (bisfosfonáty). Patří mezi ně snížení počtu implantačních míst, narušení přirozené porodní činnosti (dystokie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (syndrom ledvinné pánvičky a ureteru) a abnormality zubů u první filiální generace potkanů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Povidon K30

Granulovaná mikrokrystalická celulosa

Krospovidon

Částečně předbobtnalý kukuřičný škrob

Glycerol-dibehenát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Strana 10 (celkem 10)

Potah tablety:

Potahová soustava Opadry II OY-LS-28908 bílá:

Monohydrát laktosy

Makrogol 4000

Hypromelosa (E464)

Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Holmevis 50 mg je dodáván v blistrech PA/Al PVC/Al – blistry z hliníkové fólie (alu-alu blistry)obsahující 28, 30 nebo 84 tablet, v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Dopad farmaceutických výrobků na životní prostředí je třeba minimalizovat.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/531/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. 8. 2011

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30.7.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 3)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Holmevis 50 mg potahované tablety

acidum ibandronicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 50 mg (ve formě natrii ibandronas monohydricus).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tablety také obsahují monohydrát laktosy.

Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Tablety nekousejte, necucejte ani nedrťte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TOVHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 87/531/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Holmevis 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Holmevis 50 mg potahované tablety

acidum ibandronicum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

5.

OSTATNÍ

Po

Út

St

Čt

So

Ne

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.