Harmonet

Kód 0053343 ( )
Registrační číslo 17/ 058/99-C
Název HARMONET
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Wyeth-Lederle Pharma GmbH, Vídeň, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0053343 POR TBL OBD 1X21 Obalená tableta, Perorální podání
0053344 POR TBL OBD 3X21 Obalená tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak HARMONET


PŘÍBALOVÁ INFORMACE ­ Informace pro uživatele

HARMONET

obalené tablety

Ethinylestradiolum 0,020 mg, Gestodenum 0,075 mg

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek by předepsán jen vám. Nedávejte jej žádné jiné osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je HARMONET a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HARMONET užívat

3. Jak se HARMONET užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek HARMONET uchovávat

6. Další informace

Název přípravku je HARMONET obalené tablety.

1. Co je HARMONET a k čemu se používá

HARMONET patří do skupiny léků zvané kombinovaná perorální kontraceptiva, tj. přípravky užívané k zabránění otěhotnění podávané ústně. Obsahuje dva typy hormonů: ethinylestradiol (ze skupiny estrogenů) a gestoden (ze skupiny progestinů). Oba hormony zabraňují každoměsíčnímu uvolnění vajíčka z vaječníků, zahušťují hlen v hrdlu dělohy, takže se ztíží možnost proniknutí spermií k vajíčku, a ovlivňují děložní výstelku tak, že je méně pravděpodobná možnost uhnízdění oplodněného vajíčka.

HARMONET je dodáván ve formě obalených tablet v blistru uloženém v papírové krabičce. V každém blistru je 21 tablet . Balení obsahuje jeden nebo tři blistry.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HARMONET užívat

Výdej léčivého přípravku HARMONET je vázán na lékařský předpis

Dříve než začnete užívat HARMONET, je třeba se podrobit celkové lékařské prohlídce, gynekologickému vyšetření (včetně vyšetření prsů a stěru z děložního čípku), zhodnocení rodinné a zejména osobní anamnézy (např. výskyt poruch krevní srážlivosti a nádorů závislých na pohlavních hormonech).

Musí být vyloučeno těhotenství.

V průběhu dlouhodobého užívání estrogenů se doporučuje absolvovat lékařské vyšetření zaměřené na oblast prsů, břišních a pohlavních orgánů, jakož i pravidelné kontroly krevního tlaku.

Neužívejte HARMONET, jestliže trpíte následujícími chorobami nebo stavy:

 • v minulosti nebo současnosti zjištěné tepenné nebo žilní trombotické stavy (tvorba krevních sraženin) nebo embolické stavy (krevní sraženiny, které putují do jiných částí těla);

 • onemocnění mozkových nebo srdečních tepen;

 • onemocnění srdečních chlopní a síňové fibrilace (míhání - porucha srdečního rytmu), které mohou vést k náchylnosti pro tvorbu krevních sraženin;

 • dědičné nebo získané poruchy srážení krve;

 • závažné poruchy jaterních funkcí, nebo jakékoli aktivní jaterní onemocnění, dokud se jaterní funkce nevrátí do normálu; v minulosti nebo v současnosti zjištěné nádory jater;

 • žloutenka (zežloutnutí kůže) nebo přetrvávající svědění kůže v průběhu předchozího těhotenství, nebo ostatní typy žloutenky;

 • v minulosti nebo současnosti zjištěné nádory závislé na pohlavních hormonech (např. nádor prsu, výstelky dělohy endometria), včetně podezření na ně;

 • bolest hlavy s ložiskovými neurologickými příznaky, jako aura (stav předcházející záchvatu);

 • těžká cukrovka (diabetes) s postižením cév;

 • těhotenství nebo podezření na ně;

 • poševní krvácení z nezjištěných důvodů;

 • nekontrolovaná hypertenze (zvýšený krevní tlak);

 • přecitlivělost na některou složku přípravku HARMONET.

Varování a důležitá upozornění pro užívání přípravku HARMONET

Následující nemoce a stavy vyžadují přísný lékařský dohled. Jejich zhoršení může znamenat nutnost ukončit užívání perorálních kontraceptiv:

Diabetes mellitus (cukrovka) nebo náchylnost k jejímu vzniku, hyperlipidemie (zvýšený cholesterol nebo triglyceridy), hypertenze (zvýšený tlak krve), varixy (žilní městky), flebitida (zánět žil) v minulosti, otoskleróza (druh poruchy sluchového orgánu), migréna, epilepsie, porfyrie (metabolická porucha), chorea (mozkové onemocnění vyznačující se poruchou pohybů), nedostatečnost ledvin, cholestáza (zastavení odtoku žluče projevující se zežloutnutím kůže) v souvislosti s dřívějším užíváním kombinované hormonální kontracepce nebo během těhotenství, systémový lupus erythematosus (vleklé kožní onemocnění s postižením dalších vnitřních orgánů), obezita, nádor prsu u rodinných příslušníků, uzlíky v prsech v minulosti, porucha krevní srážlivosti nebo srdeční infarkt či mozková mrtvice u rodinných příslušníků, deprese v minulosti, zdravotní problémy způsobené zadržováním tekutin v organismu.

Důvody pro okamžité přerušení užívání přípravku HARMONET a poradu u lékaře:

 • Těhotenství.

 • Nově vzniklá migrenózní bolest hlavy nebo častější výskyt nezvykle těžkých bolestí hlavy, případně zhoršení migrény.

 • Náhle vzniklá porucha zraku, sluchu nebo řeči.

 • První příznaky tromboflebitidy (zánět žil v kombinaci s tvorbou krevních sraženin) a tromboembolie, např. neobvyklá bolest nebo otok nohou nebo v břiše, bodavá bolest při dýchání nebo kašel z nejasné příčiny.

 • Pocit bolesti nebo tísně na hrudi.

 • Vznik žloutenky (zežloutnutí kůže), hepatitida (zánět jater) nebo svědění celého těla.

 • Zvýšení počtu epileptických záchvatů.

 • Výrazné zvýšení tlaku krve.

 • Nástup závažné deprese.

 • Výrazná bolest v nadbřišku a zvětšení jater.

 • Opětovný vznik cholestázy (zastavení odtoku žluči) u žen, které ji měly již v minulosti.

 • Blíže neobjasněné abnormální krvácení z rodidel.

Co dělat, jestliže pozorujete nepravidelné krvácení/špinění

Během užívání přípravku HARMONET můžete pozorovat nepravidelné krvácení/špinění, zvláště v prvních třech měsících. Jestliže krvácení nepřestává nebo se neustále opakuje, přestaňte užívat HARMONET, použijte nehormonální antikoncepční metodu a poraďte se s lékařem.

Co dělat, jestliže nedojde k pravidelnému krvácení

U některých žen nemusí dojít k pravidelnému krvácení v průběhu přestávky bez užívání tablet. Jestliže dojde k výpadku dvou po sobě jdoucích pravidelných krvácení, nebo jestliže přípravek nebyl užíván podle návodu před prvním pravidelným krvácením, které se nedostaví, je třeba přerušit užívání HARMONET a použít některou nehormonální metodu antikoncepce až do vyloučení těhotenství.

HARMONET (podobně jako všechna ostatní perorální kontraceptiva) nechrání před infekcí HIV (AIDS) a jinými pohlavně přenosnými chorobami.

Zvláštní upozornění:

Kouření cigaret zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků na srdce a cévy při užívání HARMONET. Riziko se zvyšuje s věkem a u intenzivního kouření (tj. 15 a více cigaret denně). Podstatné riziko je u žen nad 35 let. V období užívání HARMONET byste neměla kouřit.

1 Riziko vzniku krevních sraženin

Užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv je spojeno se zvýšeným rizikem trombotických a tromboembolických příhod v žilách a tepnách.

Trombózou se nazývá tvorba krevní sraženiny, která může ucpat hluboké žíly v dolních končetinách (trombóza hlubokých žil), srdeční tepny (srdeční infarkt), plicní tepnu (plicní embolie), mozkové tepny (mozková mrtvice) nebo cévy v oku (retinální trombóza).

Riziko vzniku trombózy je u žen užívajících perorální kontracepci vyšší, než u těch, které ji neužívají, ale není tak vysoké, jako v průběhu těhotenství.

Riziko je nejvyšší v průběhu prvního roku kdy žena poprvé začala užívat kombinovanou perorální antikoncepci.

Riziko trombotických a tromboembolických příhod dále zvyšují rizikové faktory, např. kouření, obezita, hypertenze (zvýšený tlak krve), hyperlipidemie (zvýšený cholesterol nebo jiné tuky triglyceridy v krvi), vyšší věk, operační výkon nebo úraz a dlouhodobý pobyt na lůžku (nepohyblivost).

Užívání HARMONET by se mělo přerušit, pokud možno, na období 4 týdnů před plánovanou operací a dvou týdnů po ní a v období dlouhotrvající nepohyblivosti.

Bezprostřední období po porodu nebo potratu ve druhém trimestru je rovněž spojeno se zvýšeným rizikem trombózy a tromboembolických příhod. HARMONET by se proto neměl začít užívat dříve než 28 dní po porodu nebo potratu ve druhém trimestru.

2 Rakovina rozmnožovacích orgánů

Rakovina prsu bývá zjištěna o něco málo častěji u žen užívajících perorální kontraceptiva než u žen stejného věku, které je neužívají. Toto velmi malé zvýšení v počtu zjištěné rakoviny prsu postupně vymizí v průběhu 10 let po vysazení perorální kontracepce. Není známo, zda je tento rozdíl způsoben perorálními kontraceptivy. Rakovina prsu u uživatelek kombinované perorální kontracepce má tendenci být méně klinicky rozvinutá, než u žen, které ji neužívají. Je možné, že pravděpodobným důvodem dřívější diagnózy byla častější vyšetření u uživatelek perorálních kontraceptiv.

V některých studiích bylo zjištěno vyšší riziko rakoviny čípku dělohy u žen užívajících perorální kontraceptiva. Tato zjištění však mohou mít i jinou souvislost než užívání perorální kontracepce (např. rozdíly sexuálního chování).

V případě výskytu abnormálního poševního krvácení neznámé příčiny se poraďte s lékařem.

3 Krevní tlak

Zvýšení tlaku krve bylo pozorováno u žen užívajících perorální kontraceptiva. Informujte prosím svého lékaře, jestliže máte hypertenzi (zvýšený krevní tlak), nebo jste hypertenzi měla v minulosti.

4 Choroby žlučníku a jater

Jestliže jste měla v minulosti při užívání hormonální kontracepce nebo během těhotenství cholestázu (zastavení odtoku žluči), máte větší pravděpodobnost vzniku této poruchy při užívání přípravku HARMONET. Měla byste proto být pečlivě sledována během užívání přípravku HARMONET.

Velmi vzácně může při užívání perorálních kontraceptiv dojít ke vzniku nezhoubných nádorů jater, které mohou prasknout a vyvolat život ohrožující vnitřní krvácení. Riziko vzniku rakoviny jater je mimořádně nízké.

5-Oční poruchy

Při užívání HARMONET byly pozorovány krevní sraženiny v očních cévách (trombóza očních cév), které mohou vést k částečné nebo úplné ztrátě vidění.

Měla byste neprodleně informovat lékaře v případě, že vás postihne náhlá částečná nebo úplná ztráta vidění, nebo náhlý nástup abnormálního vidění.

6-Migréna/bolest hlavy

Jestliže pocítíte nástup nebo zhoršení migrény nebo rozvoj bolesti hlavy s novými příznaky, které se opakují, přetrvávají, nebo jsou závažné, informujte neprodleně svého lékaře, prosím. Jestliže máte migrénu (zvláště migrénu s aurou), můžete podléhat zvýšenému riziku mozkové příhody v období užívání HARMONET.

7-Účinky na metabolismus

U žen užívajících HARMONET byly pozorovány změny glukózové tolerance. Jestliže máte diabetes, měl by vás lékař v období užívání HARMONET pečlivě pozorovat.

Jestliže máte vysoké hladiny triglyceridů, měl by vás lékař v období užívání HARMONET pečlivě sledovat, neboť byly hlášeny vzácné případy, kdy masivní zvýšení hladin triglyceridů vedlo k zánětu slinivky břišní.

8-Deprese

Jestliže jste v minulosti měla deprese a tyto deprese se vracejí v průběhu užívání přípravku HARMONET, měla byste užívání přerušit a informovat lékaře.

Těhotenství

Není prokázáno, že by nevědomé podávání perorálních kontraceptiv v ranném těhotenství vedlo ke zvýšení novorozeneckých defektů. Přesto by perorální kontraceptiva neměla být užívána během těhotenství a možnost otěhotnění by měla být brána první v úvahu, jestliže se nedostaví pravidelné krvácení při nedodržování předepsaného režimu. Užívání perorálního kontraceptiva by mělo být přerušeno, dokud se nevyloučí těhotenství.

Otázku rizika užívání jakéhokoliv léčiva v průběhu těhotenství na plod byste měla konzultovat s lékařem.

Kojení

Malé množství přípravku je zjišťováno v mléku kojících žen a bylo zaznamenáno několik nežádoucích účinků u dětí. Perorální kontracepce se má užívat až po úplném odstavení dítěte.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Před zahájením užívání přípravku HARMONET byste měla lékaře informovat o všech dalších užívaných lécích. Důležité je také informovat lékaře, včetně zubního lékaře, že užíváte HARMONET, protože při současném užívání některých léků může dojít k jejich vzájemnému snížení jejich účinnosti.

V průběhu současného užívání přípravku HARMONET a léčiv, která mohou vést ke snížení léčivých látek HARMONET v séru se doporučuje současně s užíváním HARMONET používat ještě některou doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce (jako kondom se spermicidem). Po ukončení současného podávání takového léčiva se doporučuje používat doplňkovou nehormonální antikoncepční metodu minimálně dalších 7 dní.

Příklady léků, které mohou snižovat účinnost perorálních kontraceptiv:

-Všechny léky, které snižují dobu průchodu trávicím traktem, a tím vstřebávání ethinylestradiolu (např. projímadla).

-Léky užívané na psychiku anebo epilepsii, např. barbituráty, fenytoin, primidon, topiramát, modafinil, dexametazon a Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

-Léky proti infekcím, např. ritonavir, rifampicin, rifabutin, tetracykliny, ampicilin a ostatní peniciliny.

-Léky proti plísním (griseofulvin)

-Léky na bolest a protizánětlivé léky (fenylbutazon)

-Léky užívané po transplantaci (cyklosporin)

Troleandomycin může zvýšit riziko cholestázy (hromadění žluče ve žlučníku) při současném podávání s perorálními kotraceptivy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

Důležité informace o některých složkách přípravku HARMONET

Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3. Jak se HARMONET užívá

Tablety zapijte podle potřeby malým množstvím vody.

Tablety se musí užívat po dobu 21 po sobě jdoucích dnů v pořadí vyznačením na obalu. K dosažení maximální antikoncepční účinnosti je třeba tablety užívat každý den přibližně ve stejnou denní dobu.

Jedno balení přípravku HARMONET obsahuje 21 tablet označených názvy dnů a šipkami, které ukazují ve který den se má která tableta užít. Začnete-li brát HARMONET např. ve středu, vezměte si kteroukoli tabletu pod označením „Stř“ a dále postupujte ve směru šipek. V tomto případě budete začínat každé nové balení vždy ve středu. Uprostřed blistru najdete značky s jednotlivými dny v týdnu. Označte si den užití první tablety propíchnutím odpovídajícího kroužku, v našem případě „Stř“. Ponechejte si prázdný blistr dokud nezačnete užívat HARMONET z nového balení. Prázdný blistr s označeným prvním dnem vám umožní připomenout si, ve který den užíváte první tabletu.

První cyklus - pokud předtím (v předchozím měsíci) nebyla podávána žádná hormonální antikoncepce: První tableta přípravku HARMONET se musí vzít v první den menstruačního cyklu, což znamená první den menstruačního krvácení. (Je možno zahájit také ve 2.7. den menstruačního cyklu, ale v tomto případě se doporučuje po dobu prvních 7 dní tohoto cyklu použít ještě další doplňkovou antikoncepční metodu, jako např. kondom a spermicidy).

Po každodenním užívání jedné tablety po dobu 21 dní následuje sedmidenní přestávka bez tablet, během níž (2.-3. den) budete mít tzv. krvácení z hormonálního spádu.

- Přechod z jiné kombinované „pilulky“: První tableta přípravku HARMONET by měla být podána nejlépe následující den po užití poslední tablety s léčivou látkou předchozího antikoncepčního přípravku, ale nejpozději v den následující po pravidelném období přestávky v užívání kombinované orální antikoncepce (nebo po užití poslední tablety bez léčivé látky předchozího antikoncepčního přípravku).

- Přechod z čistě progestinové antikoncepce (mikropilulky, injekce, implantáty): Z mikropilulí obsahujících samotný progestin můžete přejít kterýkoli den tak, že následující den začnete místo nich užívat přípravek HARMONET. HARMONET můžete začít užívat v den odstranění implantátu. Při používání injekcí, pak v den, kdy měla být podána následující injekce. Vždy je třeba použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní užívání tablet HARMONET (s výjimkou metod založených na neplodných dnech nebo měření bazálních teplot).

- Po potratu v prvním trimestru: S užíváním přípravku HARMONET můžete začít ihned. Doplňkové antikoncepční metody nejsou potřeba.

- Po porodu nebo potratu ve druhém trimestru: S užíváním přípravku HARMONET byste neměla začít dříve než po 28 dnech po porodu nebo potratu ve druhém trimestru. Vždy je třeba použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní užívání tablet HARMONET.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Souhrn ÚDAJů o přípravku

 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

HARMONET

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna obalená tableta obsahuje Ethinylestradiolum 0,020 mg, Gestodenum 0,075 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Obalené tablety

Bílé lesklé obalené tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Prevence otěhotnění.

4.2. Dávkování a způsob podání

Jak se HARMONET užívá

Tablety se musí užívat v pořadí uvedeném na balení každý den přibližně ve stejnou denní dobu. Užívá se jedna tableta denně po 21 po sobě jdoucích dní. Následující den po přestávce v užívání se začínají užívat tablety z nového balení. Krvácení z hormonálního spádu obvykle začíná 2.-3. den po užití poslední aktivní tablety a nemusí skončit do zahájení užívání z nového balení.

Jak začít užívat HARMONET

• Pokud (v předchozím měsíci) nebyla podávána žádná hormonální antikoncepce

Začíná se prvním dnem menstruačního cyklu (tj. prvním dnem menstruačního krvácení). Užívání je možno zahájit také 2. - 7. den cyklu, avšak po prvních 7 dní užívání tablet se doporučuje používat ještě doplňkovou nehormonální antikoncepční metodu (např. kondom se spermicidy).

Přechod z jiného perorálně užívaného kombinovaného antikoncepčního přípravku

První tabletu přípravku HARMONET má žena užít následující den po užití poslední účinné tablety předchozího antikoncepčního přípravku, nejpozději však následující den po obvyklém období bez užívání tablet, nebo po užívání tablet bez léčivé látky.

Přechod z čistě progestogenové antikoncepce (mikropilule, injekce, implantát)

Žena může přejít kterýkoli den z mikropilulí s obsahem samotného progestogenu tak, že následující den začne místo nich užívat přípravek HARMONET. Podávání přípravku HARMONET musí být zahájeno v den odstranění implantátu, nebo v den, kdy měla být podána další injekce. Žena má být vždy upozorněna na nutnost použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní podávání přípravku HARMONET.

Užívání po potratu v prvním trimestru

Užívání může začít okamžitě. Doplňková antikoncepce není nutná.

Užívání přípravku po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru

Vzhledem ke zvýšenému riziku tromboembolie v časném poporodním období by užívání přípravku HARMONET nemělo začít dříve, než 28 dní po porodu u nekojících matek, nebo po potratu ve druhém trimestru. Ženy mají být upozorněny, že po prvních 7 dní užívání tablet mají současně používat dodatečnou nehormonální metodu antikoncepce. Pokud však již došlo k pohlavnímu styku, je třeba před zahájením užívání přípravku HARMONET vyloučit těhotenství nebo počkat na první menstruační krvácení (viz také bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití a 4.6.Těhotenství a kojení).

Zapomenutí užít tabletu

Pokud dojde k opomenutí užít tabletu a zvláště pokud zapomenuté tablety překročí do období přestávky v užívání tablet, může dojít ke snížení antikoncepčního účinku.

Když pacientka zapomene užít jednu tabletu přípravku HARMONET, měla by si ji vzít nejpozději do 12 hodin od běžné doby užívání. Další tablety se užívají v obvyklou dobu.

Jestliže doba od užití poslední tablety přesáhne 12 hodin, antikoncepční ochrana může být snížena. Poslední zapomenutá tableta se má užít co nejdříve, jakmile si to pacientka uvědomí . Další tablety se užívají v obvyklou dobu, a to i v případě, že by v jeden den měly být užity dvě tablety. Avšak po následujících 7 dní je nutné používat nějakou doplňkovou nehormonální antikoncepční metodu

Jestliže těchto 7 dní přesáhne přes poslední tabletu v balení, po užití poslední tablety z prvního balení se následující den pokračuje užitím první tablety z následujícího balení a mezi baleními tak nezůstává žádná přestávka Tím se zabrání prodloužení přestávky v užívání tablet, což by mohlo zvýšit riziko vzniku ovulace.

V tomto případě není pravděpodobné, že by se krvácení z hormonálního spádu dostavilo před využíváním tablet z druhého balení, ale může dojít ke špinění nebo k intermenstruačnímu krvácení v období užívání tablet.

Nedojde-li ke krvácení z hormonálního spádu ani po doužívání druhého balení, je třeba nejprve vyloučit možnost těhotenství a teprve poté přípravek znovu začít užívat.

Rady pro případ zvracení

Dojde-li ke zvracení do 4 hodin po užití tablety, nemusí dojít k úplnému vstřebání obsažených látek. V takovém případě se postupuje jako při zapomenuté tabletě (viz výše). Žena musí užít samostatnou tabletu (tablety) z náhradního balení.

Jak prodloužit cyklus

Prodloužení cyklu pacientka docílí, jestliže místo přestávky mezi baleními užívá bez přerušení tablety z nového balení. Období bez menstruačního krvácení může trvat podle přání pacientky až do využívání druhého balení. V průběhu však může dojít ke krvácení z průniku nebo ke špinění. K pravidelnému užívání přípravku HARMONET se pak pacientka vrací po 7 dnech přestávky v užívání mezi baleními.

4.3. Kontraindikace

HARMONET se nesmí podávat ženám v následujících případech:

• Trombóza hlubokých žil (nyní nebo v minulosti).

• Tromboembolie (nyní nebo v minulosti)

• Onemocnění cerebrovaskulárních nebo koronárních arterií

• Trombogenní valvulopatie.

• Trombogenní poruchy srdeční frekvence.

• Dědičná nebo získaná trombofilie.

• Bolest hlavy s fokálními neurologickými symptomy, jako aura.

• Jaterní adenom nebo karcinom nebo akutní jaterní onemocnění, dokud se jaterní funkce nevrátí do normálu.

• Diabetes s cévními změnami.

• Nezvládnutelná hypertenze.

• Diagnostikovaný nebo suspektní karcinom prsu, nebo jiný diagnostikovaný nebo suspektní estrogen-dependentní nádor.

• Vaginální krvácení neznámé etiologie.

• Diagnostikované nebo suspektní těhotenství.

• Přecitlivělost na některou z komponent přípravku HARMONET.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kouření cigaret zvyšuje riziko závažných kardiovaskulárních nežádoucích účinků užívání přípravku HARMONET. Toto riziko se zvyšuje s věkem a s mírou kouření a je zcela zřetelné u žen věku nad 35 let. Ženy, které užívají HARMONET, by měly být důrazně upozorněny, že nesmí kouřit.

Před zahájením užívání přípravku HARMONET má být vypracována úplná osobní a rodinná anamnéza (např. anamnéza trombózy hlubokých žil, mozkové příhody, infarktu myokardu), a ženy mají být vyšetřeny, včetně změření krevního tlaku.

Obdobné lékařské vyšetření se má periodicky opakovat po celou dobu užívání přípravku.

Venózní a arteriální trombóza a tromboembolie

Užívání perorální antikoncepce je spojeno se zvýšeným rizikem venózních a arteriálních trombotických a tromboembolických příhod. Dávkovací režim každého přípravku, obsahujícího kombinaci estrogenu s progestinem , má být přizpůsoben potřebám každé ženy tak, aby minimální účinné dávky estrogenu a progestinu byly kompatibilní s nízkou mírou chybovosti.

• Venózní trombóza a tromboembolie

Užívání přípravku HARMONET zvyšuje riziko vzniku venózních trombotických a tromboembolických příhod. Užívání jakékoli perorální antikoncepce s sebou nese zvýšené riziko venózních trombotických a tromboembolických příhod ve srovnání se ženami, které perorální antikoncepci neužívají. Zvýšené riziko je vyšší v průběhu prvního roku užívání kombinované orální antikoncepce. Toto zvýšené riziko je menší než riziko venózních trombotických a tromboembolických příhod v těhotenství, kdy se odhaduje ve výši asi 60 případů na 100 000 těhotenství. 12 % případů venózní tromboembolie končí fatálně.

V několika epidemiologických studiích bylo zjištěno, že ženy, užívající perorální antikoncepci s ethinylestradiolem (EE) většinou v dávce 30 μg EE a gestoden jako progestogen podléhají zvýšenému riziku venózních trombotických a tromboembolických příhod ve srovnání se ženami, užívajícími perorálními kontraceptiva, která obsahují méně než 50μg ethinylestradiolu a progestogen levonorgestrel. Údaje z některých dodatečných studií toto zvýšené riziko nevykázaly.

Údaje porovnávající riziko venózních trombotických a tromboembolických příhod perorálních kontraceptiv s obsahem gestodenu a 20 μg EE (jako je HARMONET) nejsou k dispozici.

Odhaduje se, že celkové relativní riziko vzniku venózních trombotických a tromboembolických příhod po užívání perorálních kontraceptiv, obsahujících 30 μg EE v kombinaci s desogestrelem nebo gestodenem je 1,5 až 2,0 x vyšší než u přípravků obsahujících méně než 50μg EE a levonorgestrel. Incidence venózních trombotických a tromboembolických příhod po užívání perorálních kontraceptiv, obsahujících levonorgestrel v kombinaci s méně než 50μg EE je přibližně 20 případů na 100 000 uživatelek/rok podávání. U přípravků s obsahem 30 μg EE v kombinaci s desogestrelem nebo gestodenem je tato incidence přibližně 30-40 případů na 100 000 uživatelek/rok podávání, tj o 10-20 případů na 100 000 uživatelek/rok podávání více. Vliv relativního rizika na navýšení počtu případů by byl nejvyšší u žen v průběhu úplně prvního roku užívání kombinované perorální antikoncepce, kdy je riziko venózní tromboembolie u všech kombinovaných perorálních kontraceptiv nejvyšší.

Epidemiologické údaje nenaznačují nižší riziko vzniku venózní tromboembolie pro kombinovanou perorální antikoncepci obsahující desogestrel nebo gestoden se 20 μg EE v porovnání s přípravky, obsahujícími 30 μg EE.

Všechny uvedené informace mají být brány v úvahu při výběru vhodné antikoncepční metody a při předepisování přípravku HARMONET.

Riziko venózních trombotických a tromboembolických příhod se dále zvyšuje u žen se stavy, které jsou dispozicí pro tyto příhody.

Dispozicí pro venózní trombózy a tromboembolii jsou např.:

 • obezita

 • operace nebo trauma se zvýšeným rizikem trombózy

 • poporodní období nebo období po potratu ve druhém trimestru

 • prolongovaná imobilizace

 • vyšší věk

Užívání přípravku HARMONET má být, pokud možno, přerušeno na období od 4 týdnů před plánovanou operací se zvýšeným rizikem trombózy do 2 týdnů po ní, a v průběhu prolongované imobilizace.

Protože období bezprostředně po porodu je spojeno se zvýšeným rizikem tromboembolie, užívání přípravku HARMONET by nemělo být zahájeno dříve než 28 dní po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru.

• Arteriální trombóza a tromboembolie

Užívání přípravku HARMONET zvyšuje riziko arteriálních trombotických a tromboembolických příhod. Pozorované příhody zahrnují infarkt myokardu a mozkové příhody (ischemický a hemoragický iktus, tranzitorní ischemickou příhodu).

Riziko arteriální trombotické a tromboembolické příhody se dále zvyšuje u žen s dalšími rizikovými faktory. U nich je třeba zvýšené opatrnosti při rozhodování o užívání přípravku HARMONET.

Rizikovými faktory pro arteriální trombotické a tromboembolické příhody jsou například:

 • kouření

 • hypertenze

 • hyperlipidemie

 • obezita

 • vyšší věk

Pacientky užívající perorální antikoncepci, které trpí migrénou (zvláště spojenou s aurou) mají vyšší riziko vzniku iktu (viz také „Migréna/bolest hlavy“ níže).

Oční léze

U žen, užívajících perorální antikoncepci byla pozorována trombóza cév sítnice, která může vést k částečnému nebo úplnému oslepnutí. V případě příznaků jako jsou poruchy vidění, protruze nebo diplopie, edém papily nebo vaskulární léze sítnice, je třeba ihned přerušit užívání přípravku HARMONET a vyšetřit příčiny.

Krevní tlak

U žen, užívajících perorální antikoncepci bylo pozorováno zvýšení krevního tlaku. U žen s hypertenzí, s hypertenzí v anamnéze nebo s chorobami spojenými s hypertenzí (včetně některých onemocnění ledvin) je lepší dát přednost jiné metodě antikoncepce. Pokud užívají HARMONET, doporučuje se jejich přísné sledování, a při signifikantním zvýšení krevního tlaku okamžité přerušení užívání. HARMONET je kontraindikován u žen s nezvládnutelnou hypertenzí (viz 4.3. Kontraindikace).

Karcinom reprodukčních orgánů

Některé studie svědčí o možné spojitosti užívání perorální antikoncepce s rizikem intraepiteliálních nádorů nebo invazivní rakoviny děložního čípku v určité populaci žen.

Stále však přetrvávají polemiky o tom, do jaké míry jsou tyto nálezy způsobeny rozdíly v sexuálním chování a dalšími faktory. V případě nenormálního genitálního krvácení neznámého původu, je třeba využít adekvátní diagnostické metody ke zjištění jeho příčiny.

Metaanalýza výsledků 54 epidemiologických studií prokazuje mírně zvýšené relativní riziko (RR=1,24) diagnostikované rakoviny prsu u žen, užívajících perorální antikoncepci v porovnání s těmi, které ji nikdy neužívaly. Zvýšené riziko postupně mizí v průběhu 10 let po ukončení užívání. Tyto studie neposkytují průkaz příčiny. Pozorované zvýšení rizika diagnostikované rakoviny prsu může být důsledkem časnějšího odhalení rakoviny prsu u uživatelek perorální antikoncepce (protože jsou pravidelněji klinicky sledovány), nebo důsledkem užívání perorální antikoncepce, nebo důsledkem obou kombinací. Protože rakovina prsu je u žen do 40 let věku vzácná, převýšení počtu diagnostikovaných případů u žen, které užívají nebo užívaly perorální antikoncepci je malé v porovnání s celoživotním rizikem rozvoje rakoviny prsu. U uživatelek perorální antikoncepce je diagnostikovaná rakovina prsu klinicky méně rozvinutá než u žen, které nikdy perorální antikoncepci neužívaly.

Jaterní nádory/Jaterní onemocnění

Užívání perorální antikoncepce je spojeno ve velmi vzácných případech s jaterním adenomem a v extrémně vzácných případech s hepatocelulárním karcinomem. Riziko se zvyšuje s délkou užívání perorální antikoncepce. Ruptura adenomu jater může skončit smrtí v důsledku intraabdominální hemoragie. U pacientek s cholestázou v důsledku užívání perorální antikoncepce v anamnéze nebo u žen které měly cholestázu v těhotenství, je rozvoj těchto stavů při užívání přípravku HARMONET pravděpodobnější. Jestliže tyto pacientky užívají HARMONET, mají být pozorně sledovány, a pokud se stavy vrátí, je třeba užívání přípravku HARMONET přerušit.

Migréna/bolest hlavy

Exacerbace migrény nebo rozvoj bolesti hlavy s novými příznaky, které se opakují, přetrvávají, nebo jsou závažné, vyžadují přerušení užívání přípravku HARMONET a vyšetření příčiny.

Ženy s migrénou (zvláště spojenou s aurou), které užívají HARMONET, mají zvýšené riziko iktu (viz také „Arteriální trombóza a tromboembolie“ výše).

Účinek na hladiny cukrů a lipidů

U uživatelek perorální antikoncepce byla pozorována glukózová intolerance. Pacientky s diabetem nebo s poruchou glukózové tolerance, které užívají přípravekHARMONET, mají být pečlivě monitorovány. Malý podíl žen má nežádoucí změny hladin tuků při užívání HARMONET. U žen s nezvládnutelnou dyslipidemií by se mělo uvažovat o nehormonální antikoncepci. U malého počtu uživatelek HARMONET se může rozvinout perzistentní hypertriglyceridemie. Zvýšení hladiny triglyceridů v krvi může vést k pankreatitidě a dalším komplikacím.

Estrogeny zvyšují sérové hladiny lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL cholesterol), zatímco u řady progestinů bylo zjištěno snížení hladiny HDL cholesterolu. Některé progestiny mohou zvyšovat hladiny lipoproteinů s nízkou hustotou (LDL) a mohou ztížit zvládnutí hyperlipidemie. Výsledný účinek kombinovaných perorálních kontraceptiv závisí na vyváženosti dávek estrogenu a progestinu a na typu a celkovém množství progestinů v kontraceptivu. Při výběru vhodného kontraceptiva je třeba brát v úvahu dávky obou hormonů.

Pokud se pacientky léčené na hyperlipidemii rozhodnou užívat HARMONET, je třeba je pečlivě sledovat.

HARMONET obsahuje laktosu a sacharosu. Pacientky se vzácně se vyskytujícími dědičnými problémy intolerance galaktosy nebo fruktosy, Lappovy deficience laktázy, malabsorpce glukosy a galaktosy nebo insuficience sacharázy a isomaltázy by neměly užívat tento lék.

Genitální krvácení

U některých žen se v době užívání tablet bez léčivé látky nemusí dostavit krvácení z hormonálního spádu. Pokud nebyl přípravek HARMONET správně užíván předtím, než došlo k prvnímu vynechání krvácení z hormonálního spádu, nebo pokud se nedostaví krvácení z hormonálního spádu 2× za sebou, je třeba ihned přerušit užívání a až do vyloučení možného otěhotnění používat náhradní nehormonální metodu antikoncepce.

U žen, užívajících HARMONET, se může objevit krvácení z průniku/špinění, a to zvláště v průběhu prvních 3 měsíců užívání. Jestliže tyto stavy přetrvávají nebo se opakují, je třeba uvažovat o nehormonální příčině a využít k tomu přiměřené diagnostické metody. Po vyloučení patologických jevů je možno pokračovat v užívání přípravku HARMONET, nebo zvážit užívání jiného přípravku.

U některých žen se po přerušení užívání může objevit amenorhoea (někdy s anovulací) nebo oligomenorhoea, zvláště, pokud se tyto stavy objevovaly již před užíváním přípravku.

Deprese

Uživatelky přípravku HARMONET s depresí v anamnéze mají být pečlivě sledovány, a pokud se deprese vrátí a má těžký průběh, je třeba užívání přípravku přerušit. Ženy, které se v průběhu užívání přípravku HARMONET stávají signifikantně depresivními mají přerušit užívání a používat alternativní metodu antikoncepce a pozorovat, zda příznaky mají příčinnou souvislost s užíváním antikoncepce.

Ostatní

Ženy mají být poučeny, že přípravek HARMONET nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani před dalšími chorobami, přenášenými pohlavním stykem.

Průjem a zvracení mohou redukovat absorpci léčivých látek, což může vést ke snížení jejich koncentrací v séru (viz také bod 4.2. „Rady pro případ zvracení“ a 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce ethinylestradiolu (EE) s některými látkami mohou vést ke snížení nebo zvýšení hladin EE v séru.

Snížené hladiny EE v séru mohou být příčinou zvýšené incidence krvácení z průniku a menstruačních nepravidelností a mohou snižovat účinnost přípravku HARMONET.


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.