Haloperidol-Richter 1,5 Mg

Kód 0002537 ( )
Registrační číslo 68/ 095/71-S/C
Název HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0002537 POR TBL NOB 50X1.5MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146600/2010 a sukls146584/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg

tablety

HALOPERIDOL-RICHTER

2 mg/ml

perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Haloperidol-Richter 1,5 mg a Haloperidol-Richter (dále jen jako Haloperidol) a k čemu se užívá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol užívat

3.

Jak se přípravek Haloperidol užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Haloperidol uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Haloperidol je léčivý přípravek, který působí na centrální nervový systém a užívá se k léčbě některých onemocnění spojených s poruchami chování a myšlení. Dále se v některých případech užívá přípravek Haloperidol k léčbě škytavky, kterou nelze ovlivnit jiným způsobem.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL UŽÍVAT

Neužívejte Haloperidol

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na haloperidol nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Haloperidol,

-

jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou,

-

jestliže jste v nedávné době prodělal/a infarkt myokardu, trpíte dekompenzovaným srdečním selháním nebo některým typem srdečního onemocnění, které může způsobit, že Vaše srdce bude mít abnormální rytmus (arytmie) nebo bude bít neobvykle pomalu,

-

jestliže trpíte arytmií, která je léčena přípravkem ze skupiny antiarytmik,

-

jestliže užíváte léčivé přípravky, které kontrolují rytmus Vašeho srdce,

-

jestliže máte neobvykle nízkou hladinu draslíku v krvi,

-

v případě ospalosti a pomalosti způsobené alkoholem, léky nebo jiným onemocněním,

-

jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“),

-

u dětí do 3 let věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol je zapotřebí

-

jestliže máte problémy se srdcem (nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční problémy nebo měl prodloužení intervalu QT),

-

jesltiže trpíte onemocněním krevního oběhu,

-

jestliže trpíte onemocněním mozku,

-

jesltiže máte nízkou hladinu draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi a je proto doporučeno pravidelné monitorování minerálové a vodní rovnováhy (rovnováhy elektrolytů),

-

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin,

-

jestliže máte epilepsii nebo jiné onemocnění, které může způsobit záchvaty (křeče),

-

jestliže trpíte depresí,

-

jestliže máte problémy se štítnou žlázou (zvýšenou funkci štítné žlázy),

-

jestliže trpíte alkoholismem nebo máte příznaky z odnětí alkoholu,

-

jestliže máte nezhoubný nádor nadledvinek (feochromocytom),

-

v případě dlouhodobého hladovění,

-

Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Haloperidol může ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků (např. léků na spaní, trankvilizérů, léků na depresi, léků na vysoký krevní tlak). Proto musíte informovat lékaře, který Vám přípravek Haloperidol předepisuje, zda užíváte některý z těchto léků nebo jiné léky.

Současné užívání léků, které způsobují elektrolytovou nerovnováhu (poruchu vodní a minerálové rovnováhy) vyžaduje zvýšenou pozornost. Není doporučeno současné užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus. Současné užití jiných léků je možné jen se svolením Vašeho lékaře.

Existují interakce mezi haloperidolem a karbamazepinem, fenobarbitalem, lithiem a rifampicinem.

Užívání přípravku Haloperidol s jídlem a pitím

Během užívání přípravku Haloperidol je zakázána konzumace alkoholických nápojů, protože haloperidol může zvýšit účinek alkoholu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, který pečlivě zváží výhody i rizika užívání přípravku Haloperidol během těhotenství.

Haloperidol se vylučuje do mateřského mléka, poraďte se se svým lékařem, zda můžete během kojení užívat přípravek Haloperidol.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Haloperidol může způsobit ospalost a snížit pozornost, to snižuje schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Proto je na začátku léčby přípravkem Haloperidol řízení dopravních prostředků a obsluha strojů zakázána, dokud lékař tento zákaz nezmírní nebo zcela nezruší na základě zhodnocení toho, jak na Vás lék působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Haloperidol

Jedna tableta přípravku Haloperidol obsahuje 157 mg laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

Haloperidol perorální kapky obsahuje 0,50 mg methylparabenu a 0,05 mg propylparabenu, které mohou způsobit alergické reakce.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Haloperidol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Haloperidol se možné užívat jen za pravidelné lékařské kontroly.

Přípravek Haloperidol tablety zapijte vodou.

Příslušné množství přípravku Haloperidol perorální kapky nakapejte do sklenice vody nebo džusu a vypijte.

Je důležité vědět, že k rozvoji úplného účinku přípravku Haloperidol je třeba určitého času. Lék je třeba užívat v dávce a po dobu předepsanou lékařem. Pokud ukončíte léčbu dříve, může dojít k návratu příznaků.

Jestliže jste užil/a více přípravku Haloperidol, než jste měl/a

Kontaktujte neprodleně svého lékaře, lékařskou pohotovost nebo nejbližší úrazové oddělení nemocnice. Pokud je to možné, vemte si s sebou balení Vašeho léku, aby zdravotnický personál viděl, jaký přípravek jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Haloperidol

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Užijte příští dávku v obvyklý čas a pokračujte v užívání přípravku podle pokynů lékaře.

Nicméně si promluvte se svým lékařem.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Haloperidol

Ukončení léčby je třeba provádět postupně, zejména pokud jste lék užíval/a dlouhodobě a ve vysokých dávkách. Nikdy nepřestávejte užívat lék bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Haloperidol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky během léčby přípravkem Haloperidol jsou obvykle vzácné a mírné.

Vysoké dávky a dlouhodobé podávání zvyšují pravděpodobnost vzniku některých nežádoucích účinků.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému

přechodné snížení počtu červených krvinek, snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček v krvi

Poruchy imunitního systému

anafylaxe (hypersenzitivní reakce)

Endokrinní poruchy

zvýšená hladina hormonu prolaktin

Poruchy metabolismu a výživy

ztráta chuti k jídlu, snížení hladiny cukru v krvi, snížení sekrece antidiuretického ormonu (ADH)

Psychiatrické poruchy

deprese, agitace (vzrušení), nespavost, poruchy spánku, zmatenost, zhoršená duševní kapacita, halucinace, sexuální dysfunkce

Poruchy nervového systému

Vzácně se může vyskytnout spavost, bolest hlavy, závratě, epileptické

křeče. Příznaky tzv.

maligního neuroleptického syndromu zahrnují: velmi vysokou tělesnou teplotu, svalovou ztuhlost, rychlou srdeční akci, abnormální pocení, sníženou duševní bdělost. Dále jsou to třes, nechtěné pohyby očí, úst, jazyka, obličeje, čelistí, pomalost, změny pohybů.

Poruchy oka

rozmazané vidění, glaukom s uzavřeným úhlem, občasné křeče okohybných svalů

Srdeční poruchy

rychlá srdeční akce, změny rytmu srdeční akce *

Cévní poruchy

nízký krevní tlak, vzácně vysoký krevní tlak, venózní tromboembolismus

Gastrointestinální poruchy

nauzea, zvracení, poruchy trávení, zácpa, pálení žáhy, sucho v ústech, slinění

Poruchy jater a žlučových cest

abnormální funkce jater, žloutenka, onemocnění žlučníku

Poruchy kůže a podkožní tkáně

alergické (hypersenzitivní) reakce, svědění, kožní vyrážka, otok, citlivost kůže na slunce, šupinatění nebo olupování kůže, zánětlivá kožní vyrážka, pocení větší než obvykle

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

svalová ztuhlost

Poruchy ledvin a močových cest

obtížné močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

menstruační potíže, zvětšení prsou, patologická sekrece mléka, snížení sexuální funkce, problémy s erekcí, problémy s ejakulací, dlouhodobá erekce penisu

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

únava

Vyšetření

přírůstek hmotnosti, úbytek hmotnosti, kolísání tělesné teploty, snížení hladiny antidiuretického hormonu v krvi, změny na EKG, snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu červených krvinek

Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, svalová ztuhlost a tuhost, abnormální pocení, velice rychlý a nepravidelný tep srdce nebo snížená intelektuální bdělost, okamžitě kontaktujte svého lékaře. V těchto případech může Vaše tělo špatně reagovat na lék.

* Byly také hlášeny případy srdeční zástavy a náhlé smrti, proto informujte svého lékaře, pokud někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční problémy nebo trpěl jiným srdečním onemocněním.

Haloperidol může vyvolat epileptické křeče u pacientů s epilepsií v anamnéze.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL UCHOVÁVAT

Tablety: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Perorální kapky: Uchovávejte při teplotě 15-25

o C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek

chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Haloperidol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Haloperidol obsahuje

Léčivou látkou je

Tablety: 1,5 mg haloperidolum v jedné tabletě.

Perorální kapky: 2,0 mg haloperidolum v 1 ml roztoku (10 kapek = 1 mg).

Pomocnými látkami jsou:

Tablety: bramborový škrob, želatina, mastek, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Perorální kapky: kyselina mléčná, methylparaben, propylparaben, čištěná voda.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety: ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, bílé až téměř bílé barvy, s vyraženým označením na jedné straně.

PVC/Al blistr v papírové krabičce. Balení obsahuje 50 tablet.

Perorální kapky: čirý, bezbarvý až slabě nazelenalý roztok.

Hnědá skleněná lékovka s PE šroubovacím uzávěrem a kapací vložkou. 1x10ml v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť,Maďarsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.9.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146600/2010 a sukls146584/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

HALOPERIDOL-RICHTER

2mg/ml

perorální kapky, roztok

HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 mg

tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Perorální kapky: haloperidolum 20 mg v 10 ml roztoku (2 mg/1 ml, odpovídá 20 kapkám).

Tablety: haloperidolum 1,5 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky:

Perorální kapky: propylparaben 0,5 mg, methylparaben 5,0 mg v 10 ml.

Tablety: monohydrát laktosy 157 mg v jedné tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální kapky: Čirý bezbarvý až slabě nazelenalý roztok.

Tablety: Ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, bílé až téměř bílé barvy s vyraženým označením na jedné straně, průměr tablet 9 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Perorální kapky i tablety s léčivou látkou haloperidol se používají v těchto indikacích:

Dospělí:Jako neuroleptikum při následujících stavech:

Bludy a halucinace při

-

akutní a chronické schizofrenii

-

paranoe

-

akutní zmatenosti, alkoholismu (Korsakovův syndrom).

Poruchy osobnosti: paranoidní, schizoidní, „hraniční“ osobnosti.

Jako psychomotorická antiagitační látka při následujících stavech:

-

Mánie, hypománie.

-

Mentální a behaviorální poruchy jako je agresivita, hyperaktivita, sebepoškozování u mentálně retardovaných osob a u osob s organickým poškozením mozku.

-

Poruchy osobnosti: kompulzívní, paranoidní, histrionské a hraniční.

-

Agitovanost, agresivita a nutkání na toulání ve starším věku.

-

Jako doplněk ke krátkodobé léčbě středně těžké až těžké psychomotorické agitovanosti, excitace, násilného nebo nebezpečného impulzivního chování.

-

Choreatické pohyby.

-

Singultus (škytavka), pokud úlevu nepřinášejí jiné prostředky.

-

Gilles de la Touretteův syndrom, těžké tiky

Děti:-

Poruchy chování, zvláště spojené s hyperaktivitou a agresí.

-

Gilles de la Touretteův syndrom.

-

Dětská schizofrenie.

4.2 Dávkování a způsob podání

Níže uvedené dávkování představuje pouze všeobecné vodítko a uvádí průměrné používané dávky. Vždy je třeba dávkování individualizovat podle potřeb jednotlivého pacienta a na základě jeho odpovědi. To často vyžaduje titraci dávky postupným zvyšováním v akutní fázi a postupné snižování dávky v udržovací fázi tak, aby se zajistila minimální účinná dávka. Vysoké dávky se smějí podávat pouze pacientům, kteří nedostatečně reagují na nižší dávkování.

Nižší dávky haloperidolu mohou být potřeba u pacientů starších, oslabených nebo těch, kteří hlásili nežádoucí reakce při předchozím podání neuroleptik. Je třeba snížit počáteční dávku na polovinu a následně ji postupně zvyšovat do dosažení optimální odpovědi.

Dospělí

Jako neuroleptikum

Akutní fáze: U akutních epizod schizofrenie, deliria tremens, akutních stavů zmatenosti, Korsakovasyndromu a akutní paranoy je haloperidol obvykle podáván injekčně.

V případě perorálního podání je doporučená denní dávka je 2,25-18 mg rozdělená do tří dávek (tj. 3krát 7-60 kapek nebo ½ - 4 tablety), v závislosti na odpovědi pacienta. U rezistentní schizofrenie může být potřeba dávka až 30 mg denně.

Chronická fáze: U chronické fáze schizofrenie a chronických poruch osobnosti je obvyklá denní dávka 2,25-9 mg rozdělená do tří denních dávek (tj. 3krát ½ až 2 tablety nebo 3krát 7-30 kapek), v závislosti na odpovědi pacienta. Dávka může být zvýšena až na 18 mg denně (3krát 4 tablety).

Alkoholické abstinenční příznaky: Během chronické fáze je celková denní dávka 1,5-3 mg rozdělena do dvou dávek (3krát 5-10 kapek), která může být zvýšena až na 4,5-9 mg denně (3krát 1-2 tablety nebo 3krát 15-30 kapek) podle terapeutické odpovědi a v případě normálních jaterních funkcí.

Jako psychomotorická antiagitační látka

Sedace u psychomotorického neklidu: Léčba obvykle začíná injekční formou a pokračuje v chronické fázi dávkou 2,25-9 mg rozdělenou do tří denních dávek (tj. 3krát ½ až 2 tablety nebo 7-30 kapek).

Hyperkineze (choreatické pohyby a Gilles de la Touretteův syndrom, těžké tiky, škytavka): nízké, postupně se zvyšující dávky až na denní perorální dávku přibližně 1-1,5 mg (3krát 3-5 kapek). Denní udržovací dávka je v případě Touretteova syndromu až 10 mg.

Starší pacienti

U psychóz a neklidu cerebrovaskulárního původu je dostatečná denní dávka 1-1,5 mg (2krát 5-7 kapek).Terapie se zahajuje velmi opatrně dávkami odpovídajícími polovině dávek uvedených k terapii dospělých osob.

Dávkování se upravuje při zhoršené jaterní funkci, kdy se dávka snižuje.

Děti a mladiství

Injekční forma se nesmí používat u dětí.

U mladistvých je doporučeno užívat minimální účinnou dávku.

Vzhledem k obsahu léčivé látky nejsou tablety s obsahem 1,5 mg doporučeny u dětí s tělesnou hmotností nižší než 60 kg. U dětí se používá přípravek Haloperidol-Richter, perorální kapky.

Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla stanovena u dětí mladších 3 let.

U dětí od 3 let se doporučuje podávání perorálních kapek, iniciální denní dávka je 0,025-0,05 mg/kg/den rozdělená do dvou denních dávek (1 kapka = 0,1 mg).

4.3 Kontraindikace

Komatózní stavy.

Deprese CNS vyvolané alkoholem nebo jinými centrálně tlumivými látkami.

Extrapyramidové onemocnění spojené se svalovou rigiditou a sníženou mobilitou (Parkinsonova choroba, léze bazálních ganglií).

Známá přecitlivělost na haloperidol, jiné deriváty butyrofenonu a pomocné látky přípravku.

Klinicky významné kardiální onemocnění (např. nedávný infarkt myokardu, dekompenzované srdeční selhání, srdeční arytmie léčené antiarytmiky třídy Ia a III), prodloužení QTC intervalu, ventrikulární arytmie nebo torsade de pointes v anamnéze, bradykardie nebo 2/3 srdeční blokáda, nekorigovaná hypokalemie, jiné léky prodlužující interval QT.

Děti do 3 let věku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Maligní neuroleptický syndromV souvislosti s podáváním antipsychotik byl hlášen maligní neuroleptický syndrom (charakterizovaný hypertermií, generalizovanou svalovou rigiditou, autonomní nestabilitou, alterovaným vědomím a zvýšenou hladinou kreatinfosfokinázy). Dalšími příznaky může být myoglobinurie (rhabdomyolýza) a akutní renální selhání. Pokud se tyto příznaky vyskytnou, je třeba okamžitě vysadit antipsychotickou léčbu a nasadit vhodnou podpůrnou léčbu (např. Dantrolen i.v infuze).

Kardiovaskulární účinky

U psychiatrických pacientů léčených antipsychotiky, včetně haloperidolu, byla vzácně popsána náhlá úmrtí. Protože při terapii haloperidolem bylo pozorováno prodloužení intervalu QT, doporučuje se opatrnost u pacientů s rizikem prodloužení QT intervalu (srdeční onemocnění, subarachnoidální krvácení, metabolické abnormality jako hypokalemie, hypokalcemie, hypomagnesemie, abúzus alkoholu a podávání přípravků prodlužujících QT) a to zvláště tehdy, pokud je haloperidol podáván parenterálně.

Před léčbou je třeba provést EKG vyšetření (viz bod 4.3). Během léčby je třeba potřebu EKG vyšetření individuálně hodnotit. Je třeba opatrnosti u pacientů (EKG a hladiny draslíku) se subarachnoidálním krvácením, hladovějících, požívajících alkohol a s nekorigovanou elektrolytovou nerovnováhou, zvláště na začátku léčby, aby bylo dosaženo ustálených plasmatických hladin.

Elektrolytová nerovnováha může zvýšit riziko ventrikulárních arytmií, proto je doporučeno pravidelné monitorování elektrolytů. Během léčby je třeba v případě prodloužení intervalu QT dávku snížit a léčbu haloperidolem je třeba přerušit, pokud interval QT přesáhne 500 ms.

Je doporučeno pravidelné monitorování hladiny elektrolytů, zvláště u pacientů léčených diuretiky a v případě přidružených onemocnění.

Cerebrovaskulární nežádoucí příhody

V randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích u pacientů s demencí léčených některými atypickými antipsychotiky bylo pozorováno přibližně 3-násobné zvýšení rizika vzniku cerebrovaskulárních nežádoucích příhod. Mechanismus tohoto zvýšení rizika není známý. U ostatních antipsychotik nebo jiných skupin pacientů nelze toto zvýšené riziko vyloučit. Haloperidol by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikovými faktory mozkové mrtvice.

Venózní tromboembolismus

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Haloperidol-Richter tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí

Data ze dvou velkých observačních studií ukázala, že starší pacienti s demencí léčení antipsychotiky mají mírně zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívají. Z dostupných dat však nelze spolehlivě odhadnout přesnou míru rizika a i jeho příčina zůstává neznámá.Přípravek Haloperidol-Richter není určen k léčbě poruch chování způsobených demencí.

Jiné

Protože se haloperidol metabolizuje v játrech, doporučuje se opatrnost u pacientů s onemocněním jater.Během dlouhodobé léčby se doporučuje kontrolovat krevní obraz a jaterní funkce.

Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání haloperidolu pacientům, o kterých je známo, že jsou pomalí metabolizátoři CYP2D6 a kterým jsou podávány inhibitory cytochromu P450. Je třeba se vyhnout současnému podávání antipsychotik.

Haloperidol může zvýšit křečovou pohotovost a vyvolat křeče u epileptiků, až do té doby úspěšně stabilizovaných. Také je třeba opatrnosti za okolností predisponujících ke vzniku epileptických křečí (tj. odnětí alkoholu, poranění mozku) anebo ke vzniku křečí jiného typu.

Tyroxin může zvyšovat toxicitu haloperidolu. Haloperidol se proto u pacientů s hyperthyreózou smí podávat jen velice opatrně. U těchto pacientů se musí antipsychotická terapie haloperidolem vždy kombinovat s přiměřenou thyreostatickou léčbou.

U schizofrenie může být nástup účinku antipsychotika opožděn. Také po odnětí haloperidolu se příznaky recidivy objeví až po několika týdnech až měsících. Akutní abstinenční příznaky z odnětí (nauzea, zvracení, nespavost) se objevily jen vzácně po náhlém ukončení aplikace vysokých dávek antipsychotika. Také se může objevit relaps, a proto se doporučuje ukončovat terapii pozvolným snižováním dávek.

Haloperidol je třeba kombinovat s antidepresivy při léčbě stavů, kde se vyskytuje současně deprese a psychóza nebo kde deprese převládá. Haloperidol snižuje metabolismus antidepresiv. Tak jako ostatní antipsychotika se ani haloperidol nemá podávat samotný tam, kde převládá deprese; kde se projevuje zároveň i deprese, je třeba haloperidol kombinovat s antidepresivem (haloperidol může ovlivňovat metabolismus tricyklických antidepresiv).

Pokud je nutné léčit pacienta také antiparkinsonikem, může se po ukončení přívodu haloperidolu v podávání antiparkinsonika pokračovat, jestliže se zvolené antiparkinsonikum vylučuje rychleji než haloperidol, aby se zabránilo rozvoji nebo zhoršení extrapyramidových příznaků.

Také je třeba mít na paměti, že při současné terapii anticholinergiky (včetně antiparkinsonik) a haloperidolem se může zvýšit nitrooční tlak.

Zvýšené opatrnosti je třeba pacientů s renálním selháním a feochromocytomem.

V případě intolerance laktosy je třeba mít na mysli, že tablety haloperidolu obsahují jako pomocnou látku laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli užívat tablety přípravku Haloperidol. 1,5 mg tableta Haloperidolu obsahuje 157 mg laktosy.

Haloperidol perorální kapky obsahuje propylparaben a methylparaben.

Při léčbě haloperidolem je zakázána konzumace alkoholických nápojů.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Tak jako všechna neuroleptika může i haloperidol prohloubit útlum centrálního nervstva vyvolaný jinými centrálně tlumivými látkami včetně alkoholu, hypnotik, sedativ nebo silných analgetik. Současné užití může vést i k depresi respirační funkce.

Zesílený centrální účinek byl pozorován při kombinaci s methyldopou.

Haloperidol může snižovat antiparkinsonské působení levodopy.

Haloperidol inhibuje metabolismus tricyklických antidepresiv a zvyšuje tak plasmatické hladiny a toxicitu těchto látek (anticholinergický účinek, kardiovaskulární toxicita).

Metabolické inhibitory cytochromu P450, zvláště CYP2D6, mohou zvýšit hladinu haloperidolu. Ve farmakokinetických studiích bylo zjištěno mírné až středně výrazné zvýšení hladin haloperidolu, jestliže se společně s haloperidolem podával chinidin, buspiron nebo fluoxetin. Při těchto kombinacích je někdy nutné snížit dávkování haloperidolu.

Dlouhodobé podávání enzymových induktorů jako např. karbamazepinu, fenobarbitalu nebo rifampicinu výrazně snižuje plasmatické hladiny haloperidolu. Proto je někdy třeba při kombinaci s těmito látkami dávkování haloperidolu podle potřeby zvýšit. Po ukončení aplikace těchto látek pak bývá nutné dávky haloperidolu opět snížit.

Při současném podávání lithia a haloperidolu se vzácně objevily tyto příznaky: encefalopatie, extrapyramidové příznaky, tardivní dyskineze, maligní neuroleptický syndrom, poruchy mozkového kmene, akutní mozkový syndrom a kóma. Většina těchto projevů byla reverzibilní. Není jasné, zda představují vyhraněnou klinickou jednotku. Přesto se doporučuje u pacientů, současně léčených lithiem a haloperidolem, ukončit terapii okamžitě, jakmile by se tyto příznaky objevily.

Existují údaje o antagonickém působení vůči antikoagulačnímu účinku fenindionu.

Haloperidol může antagonizovat účinky adrenalinu a jiných sympatomimetik a může vyvolat inverzi hypotenzivních účinků adrenergních blokátorů, jako např. guanethidinu.

Je kontraindikováno současné podávání antiarytmik třídy Ia (chinidin, dihydrochinidin, disopyramid),antiarytmik třídy III (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), některých neuroleptik (thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluperazin, sulprid, amylsulprid, triaprid, pimozid, droperidol) a bepridilu, cisapridu, difemanilia, erythromycinu i.v., mizolastinu, vinkaminu i.v., oxidu arsenitého, levacetylmethadolu, mesoridazinu, glatifloxacinu, dolansetron-mesylátu, meflochinu, sertindolu, anestetik, indometacinu, metoklopramidu a cimetidinu. Důvodem je vysoké riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes. Velké riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes znamená také současné podání halofantrinu, pentamidinu, sparfloxacinu a moxifloxacinu. Velké riziko vzniku ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes, znamená také současné podání diltiazemu, verapamilu, beta-blokátorů, klonidinu, guanfacinu, digitalisu, anticholinesteráz (donepezil, rivastigmin, takrin, galantamin, pyridostigmin, neostigmin). Pokud je současné podání těchto látek absolutně nezbytné, je třeba to provést za klinického dohledu a kontinuálního monitorování EKG.

Současné podání léčiv, které způsobují hydroelektrické poruchy, a haloperidolu může zvýšit riziko ventrikulárních arytmií (viz bod 4.4).

Hypokalemizující látky jako jsou hypokalemizující diuretika, iritační laxativa, amfotericin B i.v., glukokortikoidy a tetrakosaktid vykazují velké riziko vzniku ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes. Před podáním těchto léků se doporučuje korekce hypokalemie, klinický dohled a kontinuální monitorování EKG.

Může být potřeba zvýšit dávku antikonvulziv vzhledem ke snížení prahu pro vznik křečí.

Při současném podání haloperidolu a anestetik, může dojít k hypotenzi. Proto je třeba se vyhnout této kombinaci. Hypotenze se také může vyskytnout při současném užití haloperidolu a antihypertenziv.

Kombinace indometacinu a haloperidolu může způsobit závažnou ospalost.

Metoklopramid zvyšuje riziko vzniku extrapyramidových příznaků.

4.6 Těhotenství a kojení

Haloperidol neprokázal signifikantní zvýšení fetálních anomálií ve velkých populačních studiích. V ojedinělých případech se popisují fetální defekty po expozici plodu účinkům haloperidolu většinou v kombinaci s jinými léky. Haloperidol se v průběhu těhotenství smí podat pouze po pečlivém zvážení očekávaného prospěchu a možného rizika pro plod.

Haloperidol se vylučuje mateřským mlékem. Pokud se podání haloperidolu považuje za nezbytné, je třeba zvážit očekávaný prospěch a míru možného rizika. U kojenců matek léčených haloperidolem byly popsány extrapyramidové příznaky.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Na počátku užívání haloperidolu je řízení motorových vozidel a obsluha strojů zakázána. Později je stupeň zákazu činností závislý na individuální reakci. Může se objevit jistý stupeň sedace nebo poruchy pozornosti, zvláště při vyšších dávkách a na počátku léčby, což může být potencováno alkoholem nebo jinými látkami tlumícími CNS.

4.8 Nežádoucí účinky

Při nízkém dávkování (1 až 2 mg denně) jsou nežádoucí účinky haloperidolu málo časté, mírné a přechodné. Po vyšších dávkách se některé nežádoucí účinky objevují častěji.

Poruchy krve a lymfatického systému

Ojediněle byly hlášeny mírné, obvykle přechodné změny krevního obrazu - pokles počtu buněk. Vzácně byla hlášena agranulocytóza, trombocytopenie a přechodná leukopenie, obvykle při podání haloperidolu spolu s jinými léky.

Poruchy imunitního systémuHypersenzitivní reakce včetně anafylaktické reakce.

Endokrinní poruchy

Hormonální účinky antipsychotik a neuroleptik zahrnují hyperprolaktinemii.

Poruchy metabolismu a výživy

Příležitostně bylo hlášeno snížení chuti k jídlu, velmi vzácně hypoglykemie a nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu.

Psychiatrické poruchy

Jsou hlášeny příležitostně a zahrnují: depresi, agitaci, nespavost, stav zmatenosti, patrnou exacerbacipsychotických symptomů (včetně halucinací), sexuální dysfunkce.

Poruchy nervového systému

Neurologické nežádoucí účinky jsou nejčastější: sedace, bolest hlavy, záchvaty typu grand mal, závratě, spavost.

Extrapyramidové příznaky

Tak jako po všech neuroleptikách se i po haloperidolu mohou objevit extrapyramidové příznaky, např. tremor, svalová rigidita, zvýšená salivace, bradykineze, akatizie, dystonie, okulogyrická krize a dystonická reakce laryngu.

V případě potřeby je možné předepsat antiparkinsonika anticholinergního typu; nemají se však předepisovat rutinně jako preventivní opatření, protože by se mohla snížit účinnost haloperidolu.

Tardivní dyskineze

Po haloperidolu, tak jako po všech ostatních antipsychotikách, se u některých pacientů může objevit tardivnídyskineze po dlouhodobé terapii nebo po ukončení aplikace látky.

Syndrom charakterizují zejména rytmické mimovolní pohyby jazyka, obličeje, úst nebo čelistí. Manifestace může být u některých pacientů trvalá. Jemné červovité pohyby jazyka mohou představovat časný projev tardivní dyskineze. Celý syndrom může být maskován při opětovném zahájení terapie, při zvyšování dávky anebo při přechodu na jiné antipsychotikum. Léčbu je třeba co nejdříve ukončit.

Maligní neuroleptický syndrom

Podobně jako po jiných antipsychotikách se i po haloperidolu může vyvinout maligní neuroleptický syndrom(NMS) - vzácná idiosynkratická reakce charakterizovaná hypertermií, generalizovanou svalovou rigiditou, nerovnováhou autonomního nervového systému, poruchami vědomí, komatem a zvýšenými plasmatickými hladinami kreatinfosfokinázy CPK. K prvním příznakům syndromu patří často hypertermie. V těchto případech je třeba terapii antipsychotikem okamžitě ukončit a doporučuje se zahájit podpůrnou terapii a pečlivé monitorování pacienta.

Poruchy oka

Příležitostně se může vyskytnout rozmazané vidění a okulogyrická krize.

U starších osob se může vyskytnout ataka glaukomu s uzavřeným úhlem.

Srdeční poruchy

Příležitostně byla hlášena tachykardie, ventrikulární arytmie, včetně fibrilace komor a komorové tachykardiea srdeční zástavy, převážně během parenterálního užití haloperidolu. Vyskytly se případy náhlé nevysvětlené smrti.

Tyto nežádoucí účinky se vyskytují častěji při podávání vyšších dávek a u predisponovaných pacientů.

Cévní poruchy

V souvislosti s antipsychotiky byly hlášeny případy venózního embolismu, včetně plicní embolie a infarktu a případy hluboké žilní trombózy – frekvence není známá.

Příležitostně byla hlášena hypotenze, méně častěji hypertenze.

Gastrointestinální poruchy

Byla hlášena nauzea, zvracení, dyspepsie, sucho v ústech, hypersalivace a zácpa.

Poruchy jater a žlučových cest

Byly hlášeny izolované případy abnormální funkce jater nebo hepatitidy (nejčastěji cholestatické), žloutenka.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Příležitostně se může vyskytnout hyperhidróza. Vzácně byly pozorovány hypersenzitivní reakce jako je kožní vyrážka, kopřivka, fotosenzitivní reakce, exfoliativní dermatitida a erythema multiforme.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Může se vyskytnout svalová rigidita.

Poruchy ledvin a močových cest

Příležitostně se může vyskytnout retence moči.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Může se vyskytnout oligo- nebo amenorhea, galaktorhea, a gynekomastie. Příležitostně se může vyvinout priapismus, erektilní dysfunkce, poruchy ejakulace.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Mohou se vyskytnout periferní otoky.

Vyšetření

Kolísání tělesné teploty, snížená hladina antidiuretického hormonu v krvi, prodloužení intervalu QT na EKG, torsade de pointes, snížení počtu červených krvinek, snížení počtu bílých krvinek, snížení hmotnosti, zvýšení hmotnosti.

4.9 Předávkování

Symptomy:

Projevy intoxikace představují zesílení známých farmakologických a nežádoucích účinků haloperidolu. Nejvýraznější příznaky jsou silné extrapyramidové projevy, hypotenze, sedace. Extrapyramidové příznaky se

manifestují jako svalová rigidita a generalizovaný anebo lokalizovaný tremor. Také je možný vznik hypertenzní spíše než hypotenzní reakce.

V extrémních případech se může vyvinout kóma s dechovou depresí a hypotenzí, která může být tak hluboká, že vyvolá stav podobný šoku. Také se mohou vyskytnout ventrikulární arytmie, snad v souvislosti s prodloužením intervalu QT a křeče.

Terapie:

Specifické antidotum není známo. Terapie je převážně podpůrná; doporučuje se však provést laváž žaludku anebo vyvolat emezi (pokud pacient není obluzen, není v kómatu a nemá křeče) a po vyprázdnění žaludku podat medicinální uhlí. U komatózních pacientů je třeba udržovat průchodné dýchací cesty orofaryngeální anebo endotracheální intubací. Při dechové depresi je někdy nutné řízené dýchání.

Je třeba monitorovat EKG a životně důležité funkce, a to tak dlouho, až se EKG normalizuje. Těžké arytmie je třeba léčit příslušnými antiarytmiky. Při hypotenzi a oběhovém kolapsu se podávají intravenózně tekutiny, plasma nebo koncentrovaný albumin a vazopresorické látky jako např. dopamin nebo noradrenalin. Adrenalin se podávat nemá, protože může za přítomnosti haloperidolu vyvolat hlubokou hypotenzi.

Při velmi silných extrapyramidových projevech se podávají antiparkinsonika parenterálně (např. benzatropin-mesylát 1 až 2 mg i.m. nebo i.v.). Ukončení jejich podávání musí být velmi pečlivě sledováno, protože se mohou objevit extrapyramidové příznaky.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, deriváty butyrofenonu

ATC kód: N05AD01.

Haloperidol je neuroleptikum ze skupiny butyrofenonů. Má mohutný antagonický účinek v oblasti centrálních dopaminových receptorů, a proto se řadí k silně incisivním neuroleptikům. Antihistaminové ani anticholinergní účinky nemá.

Přímý důsledek centrálního antidopaminového působení haloperidolu je jeho incisivní účinek na deziluze a halucinace (pravděpodobně vyvolaný interakcí v limbické a mezokortikální oblasti) a ovlivnění bazálních ganglií (nigrostriatové dráhy). Haloperidol vyvolává účinnou psychomotorickou sedaci a tou lze vysvětlit jeho příznivé působení při mániích a jiných syndromech s agitovaností.

Ovlivnění bazálních ganglií je pravděpodobně podkladem extrapyramidových motorických nežádoucích účinků (dystonie, akatizie a parkinsonismu). Na základě účinku na limbický systém působí haloperidol sedativně a to je užitečné při adjuvantní léčbě chronické bolesti. Antidopaminovým působením i perifernějšího charakteru lze vysvětlit potlačení nauzey a zvracení (ovlivněním chemorecepční spouštěcí zóny pro zvracení, "trigger zone"), relaxaci sfinkterů trávicího ústrojí a zvýšené uvolnění prolaktinu (vyvolanou inhibicí PIF, "prolaktin-inhibujícího faktoru" v oblasti adenohypofýzy).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Hladina haloperidolu v plasmě dosahuje maxima do dvou až šesti hodin po podáním perorální, zhruba za dvacet minut po podání intramuskulárním. Po p.o. aplikaci je biologická dostupnost cca 60 - 70 %. Střední poločas v plasmě (poločas terminální eliminace) je 24 hodin (v rozsahu 12 - 38 h) po perorálním podání a 21 hodin (v rozsahu 13 - 36 hodin) po intramuskulární aplikaci. Uvádí se, že k dosažení terapeutického účinku je zapotřebí plasmatické koncentrace haloperidolu v rozsahu od 4 μg/l do horní hraniční hodnoty 20 - 25 μg/l. Haloperidol snadno prostupuje hematoencefalickou bariérou.

Vazba na proteiny plasmy je 92 %. Distribuční objem za rovnovážného stavu (VDSS) je veliký (7,9 ± 2,5 l/kg). Haloperidol se metabolizuje v játrech - redukcí, oxidativní N-dealkylací a konjugací s kyselinou glukuronovou. Metabolity jsou farmakodynamicky neúčinné a vylučují se jednak močí (cca 40%), jednak stolicí (cca 60 %). Asi 1% podaného množství haloperidolu se vyloučí močí v nezměněné formě.

Existuje značná interindividuální, ale jen malá intraindividuální variabilita plasmatických koncentrací haloperidolu v závislosti na dávce; totéž se týká i většiny dalších farmakokinetických parametrů. U haloperidolu, tak jako u četných jiných látek metabolizovaných v játrech, je možné tuto variabilitu vyložit variabilitou oxidoredukčních pochodů v játrech. Jiné metabolické dráhy zahrnují oxidativní N-dealkylaci a glukuronizaci.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Provedené studie mutagenity in vitro neprokázaly mutagenní potenciál haloperidolu. Byla provedena 24 měsíců trvající studie zaměřená na karcinogenitu s dávkami 0,31; 1,25 a 5 mg/ kg haloperidolu, která nezjistila žádný karcinogenní účinek.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Perorální kapky: kyselina mléčná, methylparaben, propylparaben, čištěná voda.

Tablety: bramborový škrob, želatina, mastek, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Perorální kapky, tablety: 5 let.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Perorální kapky: Uchovávejte při teplotě 15-25

o C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn

před světlem.

Tablety: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Perorální kapky: Hnědá skleněná lékovka s PE šroubovacím uzávěrem a kapací vložkou.

Velikost balení: 1x10 ml v papírové krabičce.

Tablety: PVC/Al blistr v papírové krabičce.

Velikost balení: 50 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21., 1103 Budapešť,Maďarsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Perorální kapky: 68/093/71-S/C

Tablety: 68/095/71-S/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Perorální kapky: 07.12.1971 / 16.12.2009

Tablety: 07.12.1971 / 16.12.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

8.9.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.