Haloperidol-Richter

Kód 0002538 ( )
Registrační číslo 68/ 790/92-S/C
Název HALOPERIDOL-RICHTER
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0002539 POR GTT SOL 1X10ML/20MG Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0002538 INJ SOL 5X1ML/5MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak HALOPERIDOL-RICHTER

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HALOPERIDOL-RICHTER

injekční roztok 5x1ml/5mg

haloperidolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok (dále jen jako Haloperidol injekční roztok) a k čemu se užívá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol injekční roztok užívat

3.

Jak se přípravek Haloperidol injekční roztok užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Haloperidol injekční roztok uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL INJEKČNÍ ROZTOK A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Haloperidol je léčivý přípravek, který se užívá k léčbě některých psychotických onemocnění spojených s poruchami chování a myšlení. Může se také použít v léčbě jiných duševních problémů a problémů chování ke snížení psychomotorického neklidu. Dále se v některých případech používá k léčbě škytavky, nauzey (nevolnosti) a zvracení.

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

PŘÍPRAVEK

HALOPERIDOL INJEKČNÍ ROZTOK UŽÍVAT

Neužívejte Haloperidol injekční roztok

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na haloperidol nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Haloperidol injekční roztok,

-

jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou,

-

jestliže jste v nedávné době prodělal/a infarkt myokardu, trpíte dekompenzovaným srdečním selháním nebo některým typem srdečního onemocnění, které může způsobit, že Vaše srdce bude mít abnormální rytmus (arytmie) nebo bude bít neobvykle pomalu,

-

jestliže trpíte arytmií, která je léčena přípravkem ze skupiny antiarytmik (přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus),

-

jestliže užíváte léčivé přípravky, které kontrolují rytmus Vašeho srdce,

-

jestliže máte neobvykle nízkou hladinu draslíku v krvi,

-

v případě ospalosti a pomalosti způsobené alkoholem, léky nebo jiným onemocněním,

-

v komatózním stavu,

-

u dětí a mladistvých do 18ti let věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol injekční roztok je zapotřebí

-

jestliže máte problémy se srdcem (nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční problémy nebo měl prodloužení intervalu QT),

-

jestliže trpíte onemocněním krevního oběhu,

-

jestliže trpíte onemocněním mozku,

-

jestliže máte nízkou hladinu draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi a je proto doporučeno pravidelné monitorování minerálové a vodní rovnováhy (rovnováhy elektrolytů),

-

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin,

-

jestliže máte epilepsii nebo jiné onemocnění, které může způsobit záchvaty (křeče),

-

jestliže trpíte depresí,

-

jestliže trpíte alkoholismem nebo máte příznaky z odnětí alkoholu,

-

jestliže máte nezhoubný nádor nadledvinek (feochromocytom),

-

v případě dlouhodobého hladovění,

-

Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Haloperidol injekční roztok může ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků (např. léků na spaní, trankvilizérů, silných analgetik, léků na depresi, léků na vysoký krevní tlak), proto musíte informovat lékaře, který Vám přípravek Haloperidol injekční roztok předepisuje, zda užíváte některý z těchto léků nebo jiné léky.

Současné užívání léků, které způsobují elektrolytovou nerovnováhu (poruchu vodní a minerálové rovnováhy) vyžaduje zvýšenou pozornost. Není doporučeno současné užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus (tím, že způsobují prodloužení intervalu QT).

Existují interakce mezi haloperidolem a karbamazepinem, fenobarbitalem, lithiem a rifampicinem.

Současné užití jiných léků je možné jen se svolením Vašeho lékaře.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Haloperidol injekční roztok s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Haloperidol injekční roztok je zakázána konzumace alkoholických nápojů, protože haloperidol může zvýšit účinek alkoholu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, který pečlivě zváží výhody i rizika užívání přípravku Haloperidol injekční roztok během těhotenství.

Léčivá látka přípravku Haloperidol injekční roztok se vylučuje do mateřského mléka, poraďte se se svým lékařem, zda můžete během kojení užívat přípravek Haloperidol injekční roztok.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Haloperidol může způsobit ospalost a snížit pozornost, to snižuje schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Proto je na začátku léčby haloperidolem řízení dopravních prostředků a obsluha strojů zakázána, dokud lékař tento zákaz nezmírní nebo zcela nezruší na základě toho, jak na Vás lék působí.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL INJEKČNÍ ROZTOK UŽÍVÁ

Přípravek Haloperidol injekční roztok Vám bude podávám intramuskulárně (do svalu) do gluteální (hýžďové) oblasti nebo intravenózně tj. do žíly.

V případě předávkování musí být léčba zastavena. Protože neexistuje žádné specifické antidotum, léčba předávkování je podpůrná.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Haloperidol injekční roztok nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky během léčby haloperidolem jsou obvykle vzácné a mírné.

Vysoké dávky a dlouhodobé podávání zvyšují pravděpodobnost vzniku některých nežádoucích účinků.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systému

přechodné snížení počtu červených krvinek, snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček v krvi

Poruchy imunitního systému

anafylaxe (hypersenzitivní reakce)

Endokrinní poruchy

zvýšená hladina hormonu prolaktin

Poruchy metabolismu a výživy

ztráta chuti k jídlu, snížení hladiny cukru v krvi, snížení sekrece antidiuretického hormonu (ADH)

Psychiatrické poruchy

deprese, agitace (vzrušení), nespavost, poruchy spánku, zmatenost, zhoršená duševní kapacita, halucinace, sexuální dysfunkce

Poruchy nervového systému

Vzácně se může vyskytnout spavost, bolest hlavy, závratě, epileptické křeče. Příznaky tzv. maligního neuroleptického

syndromu

zahrnují:

velmi

vysokou tělesnou teplotu, svalovou ztuhlost, rychlou srdeční akci, abnormální pocení, sníženou duševní bdělost. Dále jsou to třes, nechtěné pohyby očí, úst, jazyka, obličeje, čelistí, pomalost, změny pohybů.

Poruchy oka

rozmazané vidění, glaukom s uzavřeným úhlem, občasné křeče okohybných svalů

Srdeční poruchy

rychlá srdeční akce, změny rytmu srdeční akce *

Cévní poruchy

nízký krevní tlak, vzácně vysoký krevní tlak, venózní tromboembolismus

Gastrointestinální poruchy

nauzea, zvracení, poruchy trávení, zácpa, pálení žáhy, sucho v ústech, slinění

Poruchy jater a žlučových cest

abnormální funkce jater, žloutenka, onemocnění žlučníku

Poruchy kůže a podkožní tkáně

alergické (hypersenzitivní) reakce, svědění, kožní vyrážka, otok, citlivost kůže na slunce, šupinatění nebo olupování kůže, zánětlivá kožní vyrážka, pocení větší než obvykle

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

svalová ztuhlost

Poruchy ledvin a močových cest

obtížné močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

menstruační potíže, zvětšení prsou, patologická sekrece mléka, snížení sexuální funkce, problémy s erekcí, problémy s ejakulací, dlouhodobá erekce

penisu

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

únava

Vyšetření

přírůstek hmotnosti, úbytek hmotnosti, kolísání tělesné teploty, snížení hladiny antidiuretického hormonu v krvi, změny na EKG, snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu červených krvinek

Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, svalová ztuhlost a tuhost, abnormální pocení, velice rychlý a nepravidelný tep srdce nebo snížená intelektuální bdělost, okamžitě kontaktujte svého lékaře. V těchto případech může Vaše tělo špatně reagovat na lék.

* Byly také hlášeny případy srdeční zástavy a náhlé smrti, proto informujte svého lékaře, pokud někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční problémy nebo trpěl jiným srdečním onemocněním.

Haloperidol může zvýšit výskyt epileptických křečí u pacientů s epilepsií v anamnéze.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK HALOPERIDOL INJEKČNÍ ROZTOK UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25

o C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Haloperidol injekční roztok nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Haloperidol injekční roztok obsahuje

Léčivou látkou je haloperidol.

Pomocné látky jsou: kyselina mléčná, voda na injekci.

Jak přípravek Haloperidol injekční roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: Haloperidol injekční roztok je čirý, bezbarvý až slabě nazelenalý roztok.

Druh obalu: OPC ampule z bezbarvého skla s modrým bodem v místě zlomu, o objemu 1 ml, papírová krabička

Velikost balení: 5 x 1 ml .

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť,Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 6.10.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

HALOPERIDOL-RICHTER

injekční roztok 5x1ml/5mg

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Injekční roztok HALOPERIDOL-RICHTER obsahuje 5 mg haloperidolu v 1 ml.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý až slabě nazelenalý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Dospělí

Jako neuroleptikum při následujících stavech:

Bludy a halucinace při:

-

akutní a chronické schizofrenii,

-

paranoe,

-

akutní zmatenosti, alkoholismu (Korsakovův syndrom).

Poruchy osobnosti (paranoidní, schizoidní, „hraniční“ osobnosti).

Jako psychomotorická antiagitační látka při následujících stavech:

-

Mánie a hypománie, alkoholismus.

-

Poruchy osobnosti: kompulzívní, paranoidní a hraniční.

-

Agitovanost, agresivita a nutkání na toulání ve starším věku.

-

Mentální a behaviorální poruchy jako je agresivita, hyperaktivita, sebepoškozování u pacientů s mentálními poruchami a u osob s organickým poškozením mozku.

-

Jako doplněk ke krátkodobé léčbě středně těžké až těžké psychomotorické agitovanosti, excitace, násilného nebo nebezpečného impulzivního chování.

-

Choreatické pohyby.

-

Singultus (škytavka), pokud úlevu nepřinášejí jiné prostředky.

-

Tiky, Gilles de la Touretteův syndrom.

Jako antiemetikum při:

Nauzee a zvracení různého původu. Haloperidol je lékem volby, pokud klasické přípravky proti nauzee a zvracení nebyly účinné.

Přípravek je určen jen pro dospělé.

4.2 Dávkování a způsob podání

Níže uvedené dávkování představuje pouze obecné vodítko. Vždy je třeba se snažit o dávkování v závislosti na reakci pacienta. To často vyžaduje titraci dávky postupným zvyšováním v akutní fázi a postupné snižování dávky v udržovací fázi tak, aby se zjistila minimální účinná dávka. Vysoké dávky se smějí podávat pouze pacientům, kteří nedostatečně reagují na nižší dávkování.

Nižší dávka haloperidolu může být třeba u pacientů starších, oslabených nebo těch, u kterých byly hlášeny nežádoucí účinky po neuroleptikách. Je třeba snížit počáteční dávku na polovinu a tuto postupně zvyšovat k dosažení optimální odpovědi.

Není určeno k parenterální aplikaci u dětí! U dětí se užívá jen haloperidol v perorálních kapkách.

Injekční roztok haloperidolu se doporučuje podat jen tam, kde není perorální podání z nějakých důvodů možné, např. při značném neklidu a při odmítání perorálního přívodu léku.

Dospělí:

Jako neuroleptikum

Akutní fáze: akutní epizody schizofrenie, psychózy, delirium tremens, akutní paranoa, akutní zmatenost, Korsakovův syndrom: 2 až 10 mg i.v. nebo i.m., dávku je možné každých 4-8 hodin opakovat (v závislosti na terapeutické odpovědi). Závažně postižení pacienti mohou vyžadovat zvýšení dávky až na 18 mg/den. Ojediněle v závažných případech je možné podat úvodní dávku až 18 mg.Jakmile je to možné, je třeba podávat haloperidol perorálně. Biologická dostupnost perorálně podaného haloperidolu představuje 60% intramuskulárního.

Jako psychomotorická antiagitační látka

Akutní fáze: mánie, delirium, poruchy osobnosti, poruchy chování a charakteru, singultus, choreatické pohyby, tiky, Gilles de la Touretteův syndrom: 2 až 10 mg i.v. nebo i.m. Jakmile je to možné, je třeba podávat haloperidol perorálně.

Jako antiemetikum:

0,5 až 2 mg i.v. nebo i.m.

Starší pacienti:

Terapii je třeba zahájit polovičním dávkováním oproti dávkám uvedeným pro dospělé; dávky se pak upravují podle reakce pacienta.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat v případě poškození jaterní funkce, kdy je třeba dávky snížit.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na haloperidol a pomocné látky přípravku nebo na jiné deriváty butyrofenonu.

Komatózní stavy.

Deprese CNS vyvolané alkoholem nebo jinými centrálně tlumivými látkami.

Extrapyramidové onemocnění spojené se svalovou rigiditou a sníženou mobilitou (Parkinsonova choroba, léze bazálních ganglií).

Klinicky významné kardiální onemocnění (např. nedávný infarkt myokardu, dekompenzované srdeční selhání, srdeční arytmie léčené antiarytmiky třídy Ia a III), prodloužení QTC intervalu, ventrikulární arytmie nebo torsade de pointes v anamnéze, bradykardie nebo 2/3 srdeční blokáda, nekorigovaná hypokalemie, jiné léky prodlužující interval QT.

Injekční roztok haloperidolu je kontraindikován u dětí a mladistvých do 18 let věku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Maligní neuroleptický syndromV souvislosti s podáváním antipsychotik byl hlášen maligní neuroleptický syndrom (charakterizovaný hypertermií, generalizovanou svalovou rigiditou, autonomní nestabilitou, alterovaným vědomím a zvýšenou hladinou kreatinfosfokinázy). Dalšími příznaky může být myoglobinurie (rhabdomyolýza) a akutní renální selhání. Pokud se tyto příznaky vyskytnou, je třeba okamžitě vysadit antipsychotickou léčbu a nasadit vhodnou podpůrnou léčbu (např. Dantrolen i.v infuze).

Kardiovaskulární účinky

U psychiatrických pacientů léčených antipsychotiky, včetně haloperidolu, byla vzácně popsána náhlá úmrtí. Protože při terapii haloperidolem bylo pozorováno prodloužení intervalu QT, doporučuje se opatrnost v situacích, o kterých je známo, že mohou interval QT prodloužit (srdeční onemocnění, subarachnoidální krvácení, metabolické abnormality jako hypokalemie, hypokalcemie, hypomagnesemie, abúzus alkoholu a podávání přípravků vedoucích k prodlužení QT) a to zvláště tehdy, pokud je haloperidol podáván parenterálně.

Před léčbou je třeba provést EKG vyšetření (viz bod 4.3). Během léčby je třeba potřebu EKG vyšetření individuálně hodnotit. Je třeba opatrnosti u pacientů (EKG a hladiny draslíku) se subarachnoidálním krvácením, hladovějících, požívajících alkohol a s nekorigovanou elektrolytovou nerovnováhou, zvláště na začátku léčby, aby bylo dosaženo ustálených plasmatických hladin.

Elektrolytová nerovnováha může zvýšit riziko ventrikulárních arytmií, proto je doporučeno pravidelné monitorování elektrolytů. Během léčby je třeba v případě prodloužení intervalu QT dávku snížit a léčbu haloperidolem je třeba přerušit, pokud interval QT přesáhne 500 ms.

Je doporučeno pravidelné monitorování hladiny elektrolytů, zvláště u pacientů léčených diuretiky a v případě přidružených onemocnění.

Cerebrovaskulární příhodyV randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích u pacientů s demencí léčených některými atypickými antipsychotiky bylo pozorováno přibližně 3-násobné zvýšení rizika vzniku cerebrovaskulárních nežádoucích příhod. Mechanismus tohoto zvýšení rizika není známý. U ostatních antipsychotik nebo jiných skupin pacientů nelze toto zvýšené riziko vyloučit. Haloperidol by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikovými faktory mozkové mrtvice.

Venózní tromboembolismus

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Haloperidol-Richter, injekční roztok tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí

Data ze dvou velkých observačních studií ukázala, že starší pacienti s demencí léčení antipsychotiky mají mírně zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívají. Z dostupných dat však nelze spolehlivě odhadnout přesnou míru rizika a i jeho příčina zůstává neznámá.Přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok není určen k léčbě poruch chování způsobených demencí.

Jiné

Protože se haloperidol metabolizuje v játrech, doporučuje se opatrnost u pacientů s onemocněním jater. Během dlouhodobé léčby je doporučené kontrolovat krevní obraz a jaterní funkce.

Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání haloperidolu pacientům, o kterých je známo, že jsou pomalí metabolizátoři CYP2D6 a kterým jsou podávány inhibitory cytochromu P450. Je třeba se vyhnout současnému podávání antipsychotik.

Bylo hlášeno, že haloperidol může být spouštěčem pro vznik křečí. Proto je třeba opatrnosti u pacientů trpících epilepsií a za okolností predisponujících ke vzniku křečí (tj. odnětí alkoholu, poranění mozku).

Tyroxin může zvyšovat toxicitu haloperidolu. Haloperidol se proto u pacientů s hyperthyreózou smí podávat jen s velkou opatrností. U těchto pacientů se musí antipsychotická terapie haloperidolem vždy kombinovat s přiměřenou thyreostatickou léčbou.

U schizofrenie může být nástup účinku neuroleptika opožděn. Také po odnětí léků se příznaky recidivy objeví až po několika týdnech až měsících. Akutní abstinenční příznaky z odnětí (nauzea, zvracení, nespavost) se objevily velmi vzácně po náhlém ukončení aplikace vysokých dávek neuroleptik. Může se objevit relaps, a proto se doporučuje ukončovat terapii pozvolným snižováním dávek.

Tak jako jiná neuroleptika se ani haloperidol nemá podávat samotný tam, kde převládá deprese. Tam kde se projevuje zároveň deprese a psychóza, je třeba haloperidol kombinovat s antidepresivem (haloperidol může ovlivňovat metabolismus tricyklických antidepresiv).

Pokud je nutné léčit pacienta také antiparkinsonikem, může se po ukončení přívodu haloperidolu v podávání antiparkinsonika pokračovat, jestliže se zvolené antiparkinsonikum vylučuje rychleji než haloperidol, aby se zabránilo rozvoji nebo zhoršení extrapyramidových příznaků.

Při současné terapii anticholinergiky (včetně antiparkinsonik) a haloperidolem se může zvýšit nitrooční tlak.

Zvýšené opatrnosti je třeba pacientů s renálním selháním a feochromocytomem.

Po smíchání s infuzním roztokem může být přípravek použit následovně:

Chlorid sodný 0,9%: 2 hodiny

Ringerův roztok: 4 hodiny.

Glukosa, glukosa s kaliem: 8 hodin.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Tak jako všechna neuroleptika může i haloperidol prohloubit útlum centrálního nervstva vyvolaný jinými centrálně tlumivými látkami včetně alkoholu, hypnotik, sedativ nebo silných analgetik. Současné užití může vést i k depresi respirační funkce.

Zesílený centrální účinek byl také pozorován při kombinaci s methyldopou.

Haloperidol může snižovat antiparkinsonské působení levodopy.

Haloperidol zvyšuje účinek tricyklických antidepresiv, protože inhibuje metabolismus tricyklických antidepresiv a zvyšuje tak plasmatické hladiny a toxicitu těchto látek (anticholinergický účinek, kardiovaskulární toxicita).

Metabolické inhibitory cytochromu P450, zvláště CYP2D6, mohou zvýšit hladinu haloperidolu. Ve farmakokinetických studiích bylo zjištěno mírné až středně výrazné zvýšení hladin haloperidolu, jestliže se společně s haloperidolem podávaly následující látky: chinidin, buspiron, fluoxetin. Při těchto kombinacích může být nutné snížit dávkování haloperidolu.

Současné podávání enzymových induktorů (např. karbamazepinu, fenobarbitalu, rifampicinu) výrazně snižuje plasmatické hladiny haloperidolu. Proto může být třeba při kombinaci s těmito látkami dávkování haloperidolu podle potřeby zvýšit. Po ukončení aplikace těchto enzymových induktorů pak bývá nutné dávky haloperidolu opět snížit.

Při současném podávání lithia a haloperidolu byly vzácně hlášeny tyto příznaky: encefalopatie, extrapyramidové příznaky, tardivní dyskineze, maligní neuroleptický syndrom, poruchy mozkového kmene, akutní mozkový syndrom a kóma. Většina těchto projevů byla reverzibilní. Není jasné, zda představují vyhraněnou klinickou jednotku. Přesto se doporučuje u pacientů léčených současně lithiem a haloperidolem ukončit terapii okamžitě, jakmile by se tyto příznaky objevily.

Bylo hlášeno antagonické působení vůči antikoagulačnímu účinku fenindionu.

Haloperidol může antagonizovat alfa-účinek sympatomimetik, např. adrenalinu, a může vyvolat inverzi hypotenzivních účinků některých adrenergních blokátorů, jako např. guanethidinu.

Je kontraindikováno současné podávání antiarytmik třídy Ia (chinidin, dihydrochinidin, disopyramid),antiarytmik třídy III (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), některých neuroleptik (thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluperazin, sulprid, amylsulprid, triaprid, pimozid, droperidol) a bepridilu, cisapridu, difemanilia, erythromycinu i.v., mizolastinu, vinkaminu i.v., oxidu arsenitého, levacetylmethadolu, mesoridazinu, glatifloxacinu, dolansetron-mesylátu, meflochinu, sertindolu, anestetik, indometacinu, metoklopramidu, a cimetidinu. Důvodem je vysoké riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes. Velké riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes znamená také současné podání halofantrinu, pentamidinu, sparfloxacinu a moxifloxacinu. Velké riziko vzniku ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes, znamená také současné podání diltiazemu, verapamilu, beta-blokátorů, klonidinu, guanfacinu, digitalisu, anticholinesteráz (donepezil, rivastigmin, takrin, galantamin, pyridostigmin, neostigmin). Pokud je současné podání těchto látek absolutně nezbytné, je třeba to provést za klinického dohledu a kontinuálního monitorování EKG.

Současné podání léčiv, které způsobují hydroelektrické poruchy, a haloperidolu může zvýšit riziko ventrikulárních arytmií (viz bod 4.4).

Hypokalemizující látky jako jsou hypokalemizující diuretika, iritační laxativa, amfotericin B i.v., glukokortikoidy, tetrakosaktid vykazují velké riziko vzniku ventrikulárních arytmií, zvláště torsade de pointes. Před podáním těchto léků se doporučuje korekce hypokalemie, klinický dohled a kontinuální monitorování EKG.

Může být potřeba zvýšit dávku antikonvulziv vzhledem ke sníženému prahu pro vznik křečí.

Při současném podání haloperidolu a anestetik, může dojít k hypotenzi. Proto je třeba se vyhnout této kombinaci. Hypotenze se také může vyskytnout při současném užití haloperidolu a antihypertenziv.

Kombinace indometacinu a haloperidolu může způsobit závažnou ospalost.

Metoklopramid zvyšuje riziko vzniku extrapyramidových příznaků.

4.6 Těhotenství a kojení

Haloperidol neprokázal signifikantní zvýšení fetálních anomálií ve velkých populačních studiích. U lidí se v ojedinělých případech popisují fetální defekty po expozici plodu účinkům haloperidolu většinou v kombinaci s jinými léky. Haloperidol se v průběhu těhotenství smí podat pouze po pečlivém zvážení očekávaného prospěchu a možného rizika pro plod.

Haloperidol se vylučuje mateřským mlékem. U kojenců matek léčených haloperidolem byly popsány extrapyramidové příznaky. Kojení je možné dovolit jen v případě, že výhody jasně převáží nad možnými riziky.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Na počátku léčby haloperidolem je řízení motorových vozidel a obsluha strojů zakázána. Může se objevit jistý stupeň sedace nebo poruchy pozornosti, zvláště při vyšších dávkách a na počátku léčby, což může být potencováno alkoholem nebo jinými látkami tlumícími CNS.

Vyšší dávky haloperidolu snižují schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Po středních a nižších dávkách je třeba pacienta upozornit, že tyto činnosti nesmí provádět do té doby, dokud tento zákaz na základě zhodnocení účinku léku na pacienta lékař nezmění nebo nezruší.

Po dobu podávání haloperidolu a jeho účinku je zakázána konzumace alkoholických nápojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Po nižších dávkách haloperidolu (1 až 2 mg denně) nejsou nežádoucí účinky časté; pokud vzniknou, bývají mírné a přechodné. Vyšší dávky vyvolávají nežádoucí účinky častěji.

Poruchy krve a lymfatického systému

Ojediněle byl hlášen mírný, obvykle přechodný pokles počtu krevních buněk. Vzácně byla hlášena agranulocytóza, trombocytopenie a přechodná leukopenie, obvykle při podání haloperidolu spolu s jinými léky.

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivní reakce včetně anafylaktické reakce.

Endokrinní poruchy

Hormonální účinky antipsychotik a neuroleptik zahrnují hyperprolaktinemii.

Poruchy metabolismu a výživy

Příležitostně bylo hlášeno snížení chuti k jídlu, velmi vzácně hypoglykemie a nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu.

Psychiatrické poruchy

Jsou hlášeny příležitostně a zahrnují: depresi, agitaci, nespavost, stav zmatenosti, patrnou exacerbaci psychotických symptomů (včetně halucinací), sexuální dysfunkce.

Poruchy nervového systému

Neurologické nežádoucí účinky jsou nejčastější: sedace, bolest hlavy, záchvaty typu grand mal, závratě, spavost.

Extrapyramidové příznaky

Tak jako po všech neuroleptikách se i po haloperidolu mohou objevit extrapyramidové příznaky, např. tremor, svalová rigidita, zvýšená salivace, bradykineze, akineze, akatizie, dystonie, okulogyrická krize a dystonická reakce laryngu.

V případě potřeby je možné předepsat antiparkinsonika anticholinergního typu; nemají se však předepisovat rutinně jako preventivní opatření, protože by mohla snížit účinnost haloperidolu.

Tardivní dyskineze

Po haloperidolu, tak jako po všech ostatních antipsychotikách, se u některých pacientů může objevit tardivnídyskineze po dlouhodobé terapii nebo po ukončení aplikace látky.

Syndrom charakterizují zejména rytmické mimovolní pohyby jazyka, obličeje, úst nebo čelistí. Manifestace může být u některých pacientů trvalá. Jemné červovité pohyby jazyka mohou představovat časný projev tardivní dyskineze. Celý syndrom může být maskován při opětovném zahájení terapie, při zvyšování dávky anebo při přechodu na jiné antipsychotikum. Léčbu je třeba co nejdříve ukončit.

Maligní neuroleptický syndrom

Podobně jako po jiných antipsychotikách se i po haloperidolu může vyvinout maligní neuroleptický syndrom(NMS) - vzácná idiosynkratická reakce charakterizovaná hypertermií, generalizovanou svalovou rigiditou, nerovnováhou autonomního nervového systému, poruchami vědomí, komatem a zvýšenými plasmatickými hladinami kreatinfosfokinázy CPK. K časným příznakům syndromu patří často hypertermie. V těchto případech je třeba terapii antipsychotikem okamžitě ukončit a doporučuje se zahájit podpůrnou terapii a pečlivé monitorování pacienta.

Poruchy oka

Příležitostně se může vyskytnout rozmazané vidění a okulogyrická krize.

U starších osob se může vyskytnout ataka glaukomu s uzavřeným úhlem.

Srdeční poruchy

Příležitostně byla hlášena tachykardie, ventrikulární arytmie, včetně fibrilace komor a komorové tachykardiea srdeční zástavy, převážně během parenterálního užití haloperidolu. Vyskytly se případy náhlé nevysvětlené smrti.

Tyto nežádoucí účinky se vyskytují častěji při podávání vyšších dávek a u predisponovaných pacientů.

Cévní poruchy

V souvislosti s antipsychotiky byly hlášeny případy venózního embolismu, včetně plicní embolie a infarktu a případy hluboké žilní trombózy – frekvence není známá.

Příležitostně byla hlášena hypotenze, méně častěji hypertenze.

Gastrointestinální poruchy

Byla hlášena nauzea, zvracení, dyspepsie, sucho v ústech, hypersalivace a zácpa.

Poruchy jater a žlučových cest

Byly hlášeny izolované případy abnormální funkce jater nebo hepatitidy (nejčastěji cholestatické), žloutenka.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Příležitostně se může vyskytnout hyperhidróza. Vzácně byly pozorovány hypersenzitivní reakce jako je kožní vyrážka, kopřivka, fotosenzitivní reakce, exfoliativní dermatitida a erythema multiforme.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Může se vyskytnout svalová rigidita.

Poruchy ledvin a močových cest

Příležitostně se může vyskytnout retence moči.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Může se vyskytnout oligo- nebo amenorhea, galaktorhea, a gynekomastie. Příležitostně se může vyvinout priapismus, erektilní dysfunkce, poruchy ejakulace.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Mohou se vyskytnout periferní otoky.

Vyšetření

Kolísání tělesné teploty, snížená hladina antidiuretického hormonu v krvi, prodloužení QT na EKG, torsade de pointes, snížení počtu červených krvinek, snížení počtu bílých krvinek, snížení hmotnosti, zvýšení hmotnosti.

4.9 Předávkování

Manifestuje se zesílením známých farmakologických účinků a nežádoucích účinků haloperidolu. Nejvýraznější projevy jsou těžké extrapyramidové příznaky (svalová rigidita, generalizovaný anebo lokalizovaný tremor), hypotenze, sedace. Může vzniknout i hypertenze. Vzácně komatózní stav, respirační deprese s hypotenzí a šokovým stavem, ventrikulární arytmie - někdy s prodloužením intervalu QT a křeče.

Terapie předávkování: specifické antidotum není známo a proto je terapie převážně podpůrná. U komatózních pacientů je třeba udržovat průchodné dýchací cesty orofaryngeální nebo endotracheální intubací, respirační deprese někdy vyžaduje řízené dýchání. Při hypotenzi a oběhovém kolapsu se podávají intravenózně tekutiny, plasma nebo koncentrovaný albumin, případně vasopresorické látky jako je dopamin nebo noradrenalin (adrenalin se použít nesmí). Při těžkých extrapyramidových příznacích se podávají centrální cholinergika po dobu několika týdnů; vysazovat se musí opatrně, aby se předešlo relapsu extrapyramidových příznaků. Je třeba monitorovat EKG a vitální funkce, dokud se EKG nevrátí k normě. Těžké arytmie vyžadují terapii antiarytmiky.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, deriváty butyrofenonu.

ATC skupina: N05AD01.

Haloperidol je neuroleptikum ze skupiny butyrofenonů. Působí jako mohutný antagonista dopaminových receptorů v CNS a řadí se proto mezi silná incizívní neuroleptika. Antihistaminové ani anticholinergní účinky haloperidol nemá.

Přímým důsledkem centrálního antidopaminového působení haloperidolu je incizívní účinek na deluze a halucinace (snad ovlivněním mezokortikálních a limbických struktur) a ovlivnění bazálních ganglií (nigrostriatální dráhy). Haloperidol vyvolá výrazný psychomotorický útlum; to vysvětluje příznivé působení látky při mánických stavech a jiných syndromech s agitovaností (viz bod 4.1).

Ovlivnění bazálních ganglií se považuje za příčinu motorických extrapyramidových nežádoucích účinků (dystonie, akathizie a parkinsonských příznaků). Antidopaminové působení v oblasti chemorecepční zóny pro zvracení ("trigger zone") vysvětluje antiemetický účinek a potlačení nauzey haloperidolem.

Perifernějšího původu je relaxace sfinkterů GIT a zvýšený výdej prolaktinu (inhibicí PIF, faktoru inhibujícího prolaktin, na úrovni adenohypofýzy).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po i.m. podání dosahuje haloperidol maximální hladiny v plasmě zhruba za 20 minut. (Po p.o. podání je biologická dostupnost haloperidolu 60 až 70% a maximální hladiny je dosaženo za 2 až 6 hodin.) Na plasmatické proteiny se váže z 92%. Distribuční objem za rovnovážného stavu je veliký, 7,9 + 2,5 kg. Průměrný eliminační poločas v plasmě je po i.m. podání 21 hodin (v rozsahu 13 až 36 h), po p.o. podání 24 hodiny (v rozsahu 12 až 38 h). Soudí se, že pro terapeutickou účinnost látky je potřebná plasmatická koncentrace haloperidolu v rozsahu od 4 μg/ml do maximální hraniční hodnoty 20 až 25 μg/ml. Haloperidol snadno proniká hematoencefalickou bariérou.

Interindividuální (nikoli však intraindividuální) variabilita plasmatických koncentrací haloperidolu a většiny jeho farmakokinetických parametrů je veliká. Tak jako u mnoha jiných látek metabolizovaných v játrech lze tuto skutečnost částečně vyložit rozdílnou aktivitou oxidoredukčních pochodů v játrech; redukcí ztrácí molekula haloperidolu farmakodynamickou účinnost. Další metabolické změny jsou oxidativní N-dealkylace a glukuronidace. Také tyto metabolity jsou farmakodynamicky neúčinné. Haloperidol a jeho metabolity se vylučují močí (40%) a stolicí (60%); jen asi 1% podané dávky se močí vyloučí v nezměněné formě.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Haloperidol je látka používaná klinicky již po dlouhá léta a nové experimentální údaje nejsou k dispozici.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Kyselina mléčná, voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

5 let

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

oC, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Druh obalu: OPC ampule z bezbarvého skla s modrým bodem v místě zlomu, o objemu 1 ml, papírová krabička

Velikost balení: 5 x 1 ml.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.,Gyömrői út 19-21,1103 Budapešť,Maďarsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

68/790/92-S/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.12.1992 / 6.10.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

6.10.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HALOPERIDOL- RICHTER

injekční roztok 5 mg/mlhaloperidolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ampule (1 ml) obsahuje haloperidolum 5 mg .

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: kyselina mléčná, voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

injekční roztok

5x1 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární nebo intravenózní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek ovlivňuje pozornost a schopnost soustředění.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešť,Maďarsko

((RG logo))

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 68/790/92-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

HALOPERIDOL- RICHTER inj.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

HALOPERIDOL-RICHTER

5 mg/ml injekční roztok

Haloperidolum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.m., i.v.

3.

POUŽITELNOST

[Použitelné do:]

4.

ČÍSLO ŠARŽE

[Č.šarže:]

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml

6.

JINÉ

((RG emblem))

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.