Gynipral 10 Mcg/2 Ml

Kód 0075463 ( )
Registrační číslo 54/ 282/95-C
Název GYNIPRAL 10 MCG/2 ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace NYCOMED ARZNEIMITTEL GMBH,MUNCHEN, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0075463 INJ SOL 5X2ML/10MCG Injekční roztok, Injekce
0046296 INJ SOL 5X5X2ML Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak GYNIPRAL 10 MCG/2 ML

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.

sukls197720/2009, sukls200460/2009

a příloha k sp.zn.: sukls136439/2010, sukls136440/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GYNIPRAL 10 μg/2 ml

injekční roztok

GYNIPRAL 25 μg koncentrát pro přípravu infúze

Koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

(Hexoprenalini sulfas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Máte-li další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Gynipral a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gynipral používat

3.

Jak se přípravek Gynipral používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Uchovávání přípravku Gynipral

6.

Další informace

1.

Co je Gynipral a k čemu se používá

Farmakoterapeutická skupina: Gynekologika, tokolytika (β - sympatomimetika) G 02CA

GYNIPRAL, β2-sypatomimetikum, působí na β2 receptorech agonisticky. Stimulací těchto receptorů dochází v děložním svalu k inhibici kontrakční aktivity.Snižuje nebo zcela zastavuje frekvenci a intenzitu děložních stahů.GYNIPRAL tlumí jak spontánní, tak i oxytocinem navozené děložní stahy. Příliš silné nebo nepravidelné stahy během porodu jsou normalizovány.Stahy, které nastanou předčasně, se ve většině případů zastaví. Těhotenství je tak možno udržet až k vypočítanému termínu porodu. Vzhledem ke své beta2-selektivitě ovlivňuje GYNIPRAL srdeční frekvenci a krevní oběh těhotné ženy i plodu jen ve velmi omezené míře.

Biologická dostupnost po i.v. podání je téměř 100 %. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo prakticky ihned, biologický poločas je asi 20 - 30 min. Pro tuto charakteristiku účinku se uplatňuje hlavně infúzní terapie po předchozím podání bolusu k dosažení terapeutické hladiny.

Utlumení stahů začíná hned po i.v. injekci a přetrvává asi 20 minut. Udržení tohoto efektu je možné prostřednictvím následné dlouhodobé infúze GYNIPRAL 25 μg, koncentrát pro přípravu infúzí.

Při podávání doporučeným způsobem nebyla pozorována kumulace přípravku v organismu.

V preklinických studiích nebylo prokázáno embryotoxické, mutagenní ani onkogenní působení přípravku.

Indikace

1)

Akutní tokolýza

Tlumení děložních stahů během porodu při akutní nitroděložní asfyxii (fetal distress), zklidnění před císařským řezem.Před obratem plodu z příčné polohy, při vyhřeznutí pupeční šňůry, při dystokii.V nutných případech při předčasných děložních stazích před převozem do nemocnice.2)

Masivní tokolýza

Útlum předčasných stahů při zkrácení nebo otevření děložního hrdla.3)

Dlouhodobá tokolýza

Prevence předčasného porodu při silnějších nebo častěji se opakujících stazích bez zkrácení nebo otevření děložního hrdla.Zklidnění dělohy před, během nebo po cerkláži.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gynipral používat

Neužívejte přípravek GYNIPRAL, pokud:-

jste přecitlivělá (alergická) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku

GYNIPRAL,

-

Vzhledem k obsahu siřičitanu /sulfitu/ se nesmí GYNIPRAL injekční roztok a infúze používat u a pacientek s astmatem.

-

máte zvýšenou činnost štítné žlázy,

-

máte těžší kardiovaskulární onemocnění (ischemickou chorobu srdeční nebo výrazně zvýšené riziko

tohoto onemocnění)

, poruchy srdečního rytmu, zánět srdečního svalu, srdeční vady, vysoký krevní

tlak,

-

máte feochromocytom,

-

máte glaukom (zelený zákal),

-

máte těžké onemocnění jater a ledvin,

-

máte těžké děložní krvácení (předčasné odlučování placenty), nitroděložní infekci, méně než

20. týden gravidity

Zvláštní opatrnosti při použití GYNIPRALu je zapotřebí:

Během užívání přípravku GYNIPRAL je nutné sledovat tepovou frekvenci a krevní tlak matky a srdeční frekvenci plodu.

Doporučuje se během léčby provádět pravidelné kontroly EKG. Pacientkám, které mají individuálně zvýšenou citlivost na sympatomimetika, smí být GYNIPRAL podáván jen v nižším individuálně přizpůsobeném dávkování za zvlášť pečlivého lékařského dohledu.

Poraďte se s lékařem:-

Pokud máte onemocnění srdce, nepravidelný srdeční rytmus nebo anginu pectoris.

-

Při zřetelném zvýšení srdeční frekvence matky (přes 130/min) a při výraznějším poklesu krevního tlaku je třeba dávkování snížit, při výraznějších obtížích jako dušnost, stenokardie, pocit tísně na hrudi a při známkách srdeční insuficience je nutno léčbu GYNIPRALem okamžitě přerušit.

-

U těhotných pacientek s onemocněním diabetes mellitus je nutno kontrolovat hladinu glykemie v plazmě, protože podávání GYNIPRALu může zvláště v počáteční fázi terapie vést k individuálně rozdílnému zvýšení hladiny cukru v krvi.

-

Jestliže dojde v časově krátkém odstupu od aplikace GYNIPRALu k porodu, je třeba u novorozenců dát pozor na známky hypoglykémie, a také z důvodu možnosti diaplacentárního

přechodu kyselých metabolických produktů (laktát, ketonové kyseliny) na eventuelní vzestup acidity (změna vnitřního prostředí novorozence).

-

Při infúzní terapii přípravkem GYNIPRAL byl v ojedinělých případech, převážně se současným podáním kortikosteroidů, pozorován výskyt plicního edému. Při infúzní terapii je proto nutné pečlivé nepřetržité klinické sledování pacientky. To platí zvláště pro kombinovanou léčbu kortikosteroidy a také pro případnou koexistenci průvodních onemocnění, která podporují retenci tekutin (onemocnění ledvin, EPH-gestóza).

-

Vzhledem k možnému nebezpečí vzniku plicního edému má být udržován malý infúzní objem a mají být používány roztoky bez elektrolytů.

-

Je třeba omezit přísun kuchyňské soli.

-

Protože při stavech s nedostatkem draslíku zesilují účinky sympatomimetik na srdce, je třeba u pacientek, u kterých před zahájením tokolytické terapie byla zjištěna nízká hladina draslíku v krvi, provést doplnění hladiny draslíku k normálním hodnotám.

-

Srdce může mít na některá anestetika (léky pro celkovou anestezii, např. halotanem) zvýšenou citlivost vůči sympatomimetikům, takže při současném podání může dojít k poruchám srdečního rytmu. GYNIPRAL je proto třeba před plánovanou celkovou anestezií s použitím halotanu vysadit.

-

Při dlouhodobé tokolytické terapii je třeba sledovat stav plodu, a to běžným vyšetřovacím postupem.

-

Klinické příznaky předčasného odlučování placenty mohou být při tokolytické terapii oslabeny.

-

Při prasknutí plodové blány a otevření děložní branky na 2 - 3 cm jsou vyhlídky na úspěch tokolytické terapie omezeny.

-

U žen trpících svalovým onemocněním dystrofická myotonie se při tokolytické terapii beta-adrenergiky mohou zvýraznit příznaky tohoto onemocnění. V takovém případě se doporučuje podat dávku difenylhydantoinu (phenytoin).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé β-blokátory (hypotenziva) oslabují nebo neutralizují účinek GYNIPRALu.

Současné podávání dalších sympatomimeticky působících léků, jako jsou některé přípravky pro léčbu krevního oběhu a antiastmatika, může vést k zesílenému účinku na srdce a k projevům předávkování.

Metylxantin a teofyllin účinek GYNIPRALu zesilují.

Zvýšené ukládání glykogenu v játrech během užívání glukokortikoidů se glykogenolytickým účinkem GYNIPRAL omezuje.

GYNIPRAL snižuje účinek inzulinu a perorálních antidiabetik.

GYNIPRAL by neměl být podáván současně s námelovými alkaloidy, s přípravky obsahujícími kalcium a vitamín D, mineralokortikoidy, a ani s přípravky obsahujícími dihydrotachysterol.

Těhotenství a kojení Nejsou žádné informace o negativním účinku přípravku na vývoj plodu.

Žádné informace o vlivu na kojení, neboť použití v době kojení se nepředpokládá.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNeřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože přípravek může ovlivnit pozornost a soustředění pacienta.

3.

Jak se přípravek Gynipral používá

Vždy užívejte GYNIPRAL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

Obvyklá dávka je:

1)

Akutní tokolýza

Při akutní tokolýze se pomalu aplikuje intravenózně GYNIPRAL inj 10 μg., naředěný do 10 ml roztokem chloridu sodného nebo 5% glukózy, v rozmezí 5 - 10 minut. Následně, pokud je to nutné, pokračujeme v léčbě GYNIPRAL infúzí rychlostí 0,3 μg /min (viz masivní tokolýza).

2)

Masivní tokolýza

Doporučené dávkování 0,3 μg/min.Léčbu zahajujeme podáním GYNIPRAL inj 10 μg jako bolus, pomalu i.v., návazně pak GYNIPRAL v infúzi v dávce 0,3 μg/min.Alternativně je možné aplikovat GYNIPRAL infúzi 0,3 μg /min bez předchozí bolusové injekce.Při užití infúze (20 kapek = 1 ml na obvyklých infúzních zařízeních) sledujte následující pokyny:Koncentrát k přípravě infúze naředíme do 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo roztoku 5% glukózy. Dávka: 0,3 μg /min počet ampulí

počet kapek

1 (25 μg)

120 gtt./min.

2 (50 μg)

60 gtt./min.

3 (75 μg)

40 gtt./min.

4 (100 μg)

30 gtt./min.

Denní dávka 430 μg může být překročena jen v ojedinělých případech.

3)

Dlouhodobá tokolýza

Doporučené dávkování 0,075 μg/min.Při užití infúze (20 kapek = 1 ml na obvyklých infúzních zařízeních) sledujte následující pokyny:Koncentrát k přípravě infúze naředíme do 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo roztoku 5% glukózy. Dávka: 0,075 μg /min

počet ampulí

počet kapek

1 (25 μg)

30 gtt./min.

2 (50 μg)

15 gtt./min.

Pokud během 48 hodin nenastanou již žádné děložní stahy, může být tokolýza udržena podáváním tablet (viz GYNIPRAL - tablety 0,5 mg).

Upozornění:Uvedené dávkování má pouze informativní charakter, neboť tokolýza má u jednotlivých pacientek velice individuální průběh.

InkompatibilitySulfit je velmi reaktivní sloučenina. Je třeba se proto vyvarovat směsí s jinými léky než s isotonickými roztoky chloridu sodného a roztoky glukózy.

Způsob podáníK i.v. injekci a i.v. infúzi.

Injekce: obsah ampule je třeba aplikovat pomalu (po dobu 5 až 10 minut), a to buď automatickým dávkovačem/pumpou, nebo, když to není možné, v pomalé intravenózní injekci po naředění izotonickým roztokem chloridu sodného do 10 ml. Infúze: viz dávkovací schéma výše.

Ulamovací ampuleNapilování není nutné.

Manipulace s ampulemi OPC (one-point-cut /odlomení v jednom bodě/)

Držte barevným bodem směrem vzhůru!Roztok nacházející se ve špičce ampule přesuňte poklepáním nebo protřepáním do hlavní části ampule.

Držte barevným bodem směrem vzhůruŠpičku ampule odlomte směrem dolů.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Jestliže jste užil/a více přípravku GYNIPRAL, než jste měl/a:Předávkování se projeví zvýšením srdeční frekvence matky nad 130/min, dále se projevuje třesem, bušením srdce, bolestmi hlavy a pocením.

Tyto příznaky se zpravidla upraví po snížení dávky.

K odstranění těžkých projevů předávkování přichází v úvahu podání neselektivních beta-sympatolytik, neboť účinek GINYPRALu je jimi kompetitivně inhibován.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek GYNIPRAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

GYNIPRAL je celkově dobře snášen. Následující kategorie uvádějí nežádoucí účinky seřazené podle četnosti výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 a <1/10); méně časté (≥1/1000 a <1/100); vzácné (≥1/10 000 a <1/1 000); a velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů.

Srdeční poruchyVelmi časté: srdeční frekvence matky nepatrně stoupá. Srdeční frekvence plodu však zůstává většinou neovlivněna nebo vykazuje jen minimální výkyvy. Méně časté: pokles krevního tlaku, zvláště diastolického. Velmi vzácné: ventrikulární extrasystoly nebo anginózní potíže. Tyto příznaky odeznívají po vysazení léčby velmi rychle.

Ačkoliv není přesně zjištěno, jak často k tomu dochází, někteří lidé mohou příležitostně pociťovat bolesti na hrudi (způsobené srdečními problémy jako angina pectoris). Sdělte svému lékaři porodní

asistentce, pokud se u vás tyto příznaky projeví v době, kdy užíváte GYNIPRAL, ale nepřestaňte přípravek užívat, pokud lékař neurčí jinak.

Gastrointestinální poruchyMéně časté: nevolnost, nauzea a zvracení.Vzácné: přechodný vzestup sérových transamináz, dále může být potlačena peristaltika střev. Velmi vzácné: střevní atonie. Při tokolytické terapii je proto třeba dbát o pravidelné vyprazdňování.

Poruchy ledvin a močových cestČasté: diuréza je, zvláště v počáteční fázi léčby snížena. Koncentrace draslíku v séru během prvních dní klesá, ale normalizuje se v dalším průběhu terapie.

Poruchy nervového systémuMéně časté: bolesti hlavy, neklid, lehký třes prstů, pocení, bušení srdce a závrati.

Poruchy metabolismu a výživyČasté: Glykogenolytický účinek má za následek zvýšenou hladinu krevního cukru. Tento efekt je výraznější u pacientek s diabetes melitus.

Respirační poruchyVelmi vzácné: Vzhledem k obsahu sulfitu může dojít, zvláště u astmatiček, k alergické reakci. Mírné reakce se mohou projevit jako nauzea, průjem, ztížené dýchání, těžké pak jako akutní astmatický záchvat, porucha vědomí nebo šok. Tyto reakce mohou individuálně probíhat zcela rozdílně.

5. Jak GYNIPRAL uchovávat

Při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek GYNIPRAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti je 3 roky. Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění roztokem chloridu sodného 0,9% nebo roztokem 5% glukózy byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 15°C až 25°C.Z mikrobiologického hlediska má být infúzní roztok použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by neměla být delší než 24 hodin při 2°C až 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek obsahuje:Injekční roztok:Léčivou látkou je hexoprenalini sulfas 0,010 mg ve 2 ml.Pomocnými látkami jsou disiřičitan sodný 0,04 mg (odpovídá 0,027 mg siřičitanu sodného ), dinatrium-edetát, chlorid sodný, kyselina sírová 10% ( na úpravu pH), voda na injekci

Koncentrát pro přípravu infúzního roztoku:Léčivou látkou je hexoprenalini sulfas 0,025 mg v 5 ml.

Pomocnými látkami jsou disiřičitan sodný 0,100 mg (odpovídá 0,67 mg SO2), dinatrium-edetát, , chlorid sodný, kyselina sírová 10% ( na úpravu pH), voda na injekci.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto baleníInjekce : 5 x 2 ml 5x5x2 ml

Infúze: 5 x 5 ml 5x5x5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci:Nycomed Austria GmbH.LinzRakousko

Výrobce:Nycomed Austria GmbH.LinzRakousko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena5.10. 2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.

sukls197720/2009, sukls200460/2009

a příloha k sp.zn.: sukls136439/2010, sukls136440/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

GYNIPRAL 10 μg / 2 ml GYNIPRAL 25 μg koncentrát pro přípravu infúze

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍInjekční roztok: Hexoprenalini sulfas 0,01 mg v 2 mlPomocná látka: disiřičitan sodný 0,04mg ( odpovídá 0,027mg siřičitanu sodného)

Koncentrát pro přípravu infúzního roztoku: Hexoprenalini sulfas 0,025 mg v 5 mlPomocná látka : disiřičitan sodný 0,100mg ( odpovídá 0,67mg siřičitanu sodného)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

2. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztokKoncentrát pro přípravu infúzního roztokuPopis přípravku: čirý, bezbarvý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikace

Akutní tokolýzaTlumení děložních stahů během porodu při akutní nitroděložní asfyxii (fetal distress), zklidnění před císařským řezem.Před obratem plodu z příčné polohy, při vyhřeznutí pupeční šňůry, při dystokii.V nutných případech při předčasných děložních stazích před převozem do nemocnice.1)

Masivní tokolýza

Útlum předčasných stahů při zkrácení nebo otevření děložního hrdla.2)

Dlouhodobá tokolýza

Prevence předčasného porodu při silnějších nebo častěji se opakujících stazích bez zkrácení nebo otevření děložního hrdla.Zklidnění dělohy před, během nebo po cerkláži.

4.2 Dávkování a způsob podání

1)

Akutní tokolýza

Při akutní tokolýze se pomalu aplikuje intravenózně GYNIPRAL inj 10 μg., naředěný do 10 ml roztokem chloridu sodného nebo 5% glukózy, v rozmezí 5 - 10 minut. Následně, pokud je to nutné, pokračujeme v léčbě Gynipral infúzí rychlostí 0,3 μg /min. (viz masivní tokolýza).

2)

Masivní tokolýza

Doporučené dávkování 0,3 μg/min.Léčbu zahajujeme podáním GYNIPRAL inj 10 μg jako bolus, pomalu i.v., návazně pak GYNIPRAL v infúzi v dávce 0,3 μg/min.Alternativně je možné aplikovat GYNIPRAL infúzi 0,3 μg /min. bez předchozí bolusové injekce.Při užití infúze (20 kapek = 1 ml na obvyklých infúzních zařízeních) sledujte následující pokyny:Koncentrát k přípravě infúze naředíme do 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo roztoku 5% glukózy.Dávka: 0,3 μg /min

počet ampulí

počet kapek

1 (25 μg)

120 gtt./min.

2 (50 μg)

60 gtt./min.

3 (75 μg)

40 gtt./min.

4 (100 μg)

30 gtt./min.

Denní dávka 430 μg může být překročena jen v ojedinělých případech.

3)

Dlouhodobá tokolýza

Doporučené dávkování 0,075 μg/min.Při užití infúze (20 kapek = 1 ml na obvyklých infúzních zařízeních) sledujte následující pokyny:Koncentrát k přípravě infúze naředíme do 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo roztoku 5% glukózy.Dávka: 0,075 μg /min počet ampulí

počet kapek

1 (25 μg)

30 gtt./min.

2 (50 μg)

15 gtt./min.

Pokud během 48 hodin nenastanou již žádné děložní stahy, může být tokolýza udržena podáváním tablet (viz GYNIPRAL - tablety 0,5 mg).

Upozornění:Uvedené dávkování má pouze informativní charakter, neboť tokolýza má u jednotlivých pacientek velice individuální průběh.

Injekce: obsah ampule je třeba aplikovat pomalu (po dobu 5 až 10 minut), a to buď automatickým dávkovačem/pumpou, nebo když to není možné, v pomalé intravenózní injekci po naředění izotonickým roztokem chloridu sodného do 10 ml. Infúze: viz dávkovací schéma výše

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na kteroukoli ze složek přípravku.

Vzhledem k obsahu siřičitanu /sulfitu/ se nesmí GYNIPRAL inj. a koncentrát pro přípravu infúze používat u pacientek s astmatem.Hyperfunkce štítné žlázy, těžší kardiovaskulární onemocnění, tachyarytmie, myokarditida, mitrální vady, aortální stenóza, hypertenze, feochromocytom, těžké onemocnění jater a ledvin, glaukom, těžké děložní krvácení (předčasné odlučování placenty), nitroděložní infekce, pod 20. týden gravidity.

GYNIPRAL by neměl být užíván jako prostředek tokolytické terapie u pacientek s anamnézou ischemické choroby srdeční nebo u pacientek s výrazně zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při použití sympatomimetických přípravků, včetně přípravku GYNIPRAL, mohou být pozorovány účinky na kardiovaskulární systém. Během postmarketingového období a v publikované literatuře byly zaznamenány údaje o vzniku ischemie myokardu spojené s beta-sympatomimetiky.

Tokolytická terapie V případě tokolytické terapie by měl být GYNIPRAL podáván s opatrností a je třeba zvážit sledování kardiorespiračních funkcí, včetně sledování EKG. Léčbu je potřeba přerušit, pokud se rozvinou příznaky ischemie myokardu (např. bolest na hrudi nebo změny na EKG). GYNIPRAL by neměl být užíván jako prostředek tokolytické terapie u pacientek se zvýšenými rizikovými faktory nebo u pacientek s pre-existujícím srdečním onemocněním (viz bod 4.3).

Během aplikace GYNIPRALu je nutné sledovat tepovou frekvenci a krevní tlak matky a srdeční frekvenci plodu.Doporučuje se během terapie provádět pravidelné kontroly EKG. Pacientkám, které mají individuálně zvýšenou citlivost na sympatomimetika, smí být GYNIPRAL podáván jen v nižším individuálně přizpůsobeném dávkování za zvlášť pečlivého lékařského dohledu.

Při zřetelném zvýšení srdeční frekvence matky (přes 130/min) a při výraznějším poklesu krevního tlaku je třeba dávkování redukovat, při silnějších potížích, jako je dušnost, stenokardie, pocit tlaku na hrudi a při známkách srdeční insuficience je nutno GYNIPRAL okamžitě vysadit.U těhotných pacientek s onemocněním diabetes mellitus je nutno kontrolovat látkovou výměnu uhlohydrátů, protože při podávání GYNIPRALU může zvláště v počáteční fázi terapie dojít kindividuálně rozdílnému zvýšení hladiny cukru v krvi.Jestliže dojde v časově krátkém odstupu od aplikace GYNIPRALu k porodu, je třeba u novorozenců dát pozor na známky hypoglykémie, a také z důvodu možnosti diaplacentárního přechodu kyselých metabolických produktů (laktát, ketonové kyseliny), na eventuelní vzestup acidity.

Při infúzní terapii přípravkem GYNIPRAL byl v ojedinělých případech, převážně se současným podáním kortikosteroidů, pozorován výskyt plicního edému. Při infúzní terapii je proto nutné pečlivé nepřetržité klinické sledování pacientky. To platí zvláště pro kombinovanou léčbu kortikosteroidy, a také pro případ koexistence průvodních onemocnění, která podporují retenci tekutin (onemocnění ledvin, EPH-gestóza).Vzhledem k možnému nebezpečí plicního vzniku edému má být udržován malý infúzní objem a mají být používány roztoky bez elektrolytů.Je třeba omezit přísun kuchyňské soli.

Při stavech nedostatku draslíku se zesilují účinky sympatomimetik na myokard, proto je třeba u pacientek, u kterých před zahájením tokolytické terapie existovala hypokalémie, provést substituci kalia.

Myokard může být některými anestetiky (např. halotanem) senzibilizován vůči sympatomimetikům, takže při současném podání může dojít k poruchám srdečního rytmu. GYNIPRAL je proto třeba před plánovanou anestezií s použitím halotanu vysadit.

Při dlouhodobé tokolytické terapii je třeba vyjasnit stav fetoplacentární jednotky, a to běžným vyšetřovacím postupem.

Klinické příznaky předčasného odlučování placenty mohou být při tokolytické terapii oslabeny.

Při prasknutí plodové blány a otevření děložní branky na 2 - 3 cm jsou vyhlídky na úspěch tokolytické terapie omezeny.Při tokolytické terapii se mohou zvýraznit symptomy existující dystrofické myotonie. V takovém případě se doporučuje podat dávku difenylhydantoinu (phenytoin).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Některé β-blokátory (hypotenziva) oslabují nebo neutralizují účinek GYNIPRALu.Současné podávání dalších sympatomimeticky působících léků, jako jsou některé přípravky pro léčbu krevního oběhu a antiastmatika, může vést k zesílenému účinku na srdce a k projevům předávkování.Metylxantin a teofyllin účinek GYNIPRALu zesilují.Zvýšené ukládání glykogenu v játrech během užívání glukokortikoidů se glykogenolytickým účinkem GYNIPRALu zmenšuje.GYNIPRAL snižuje účinek inzulinu a perorálních antidiabetik.GYNIPRAL by neměl být podáván současně s námelovými alkaloidy, s přípravky obsahujícími kalcium a vitamín D, mineralokortikoidy, a ani s přípravky obsahujícími dihydrotachysterol.

4.6 Těhotenství a kojení

Nejsou žádné informace o negativním účinku přípravku na vývoj plodu.Žádné informace o vlivu na kojení, neboť použití v době kojení se nepředpokládá.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek může ovlivnit pozornost a soustředění pacienta.

4.8 Nežádoucí účinky

GYNIPRAL je celkově dobře snášen.

Následující kategorie uvádějí nežádoucí účinky seřazené podle četnosti výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 a <1/10); méně časté (≥1/1000 a <1/100); vzácné (≥1/10 000 a <1/1 000); a velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů.

Srdeční poruchyVelmi časté: srdeční frekvence matky nepatrně stoupá. Srdeční frekvence plodu však zůstává většinou neovlivněna nebo vykazuje jen minimální výkyvy. Méně časté: pokles krevního tlaku, zvláště diastolického.

Velmi vzácné: ventrikulární extrasystoly nebo anginózní potíže. Tyto příznaky odeznívají po vysazení léčby velmi rychle.Není známo: ischemie myokardu* (viz bod 4.4)

*) spontánní hlášení během postmarketingového období, proto se frekvence výskytu udává v kategorii není známo.

Gastrointestinální poruchyMéně časté: nevolnost, nauzea a zvracení.Vzácné: přechodný vzestup sérových transamináz, dále může být potlačena peristaltika střev. Velmi vzácné: střevní atonie. Při tokolytické terapii je proto třeba dbát o pravidelné vyprazdňování.

Poruchy ledvin a močových cestČasté: diuréza je zvláště v počáteční fázi léčby snížena. Koncentrace draslíku v séru během prvních dní klesá, ale normalizuje se v dalším průběhu terapie.

Poruchy nervového systémuMéně časté: bolesti hlavy, neklid, lehký třes prstů, pocení, bušení srdce a závrati.

Poruchy metabolismu a výživyČasté: Glykogenolytický účinek má za následek zvýšenou hladinu krevního cukru. Tento efekt je výraznější u pacientek s diabetes mellitus.

Respirační poruchyVelmi vzácné: Vzhledem k obsahu sulfitu může dojít, zvláště u astmatiček, k alergické reakci. Mírné reakce se mohou projevit jako nauzea, průjem, ztížené dýchání, těžké pak jako akutní astmatický záchvat, porucha vědomí nebo šok. Tyto reakce mohou individuálně probíhat zcela rozdílně.

4.9 PředávkováníPředávkování se projevuje zvýšením srdeční frekvence matky nad 130/min, dále se projevuje třesem, bušením srdce, bolestmi hlavy a pocením.Tyto příznaky se zpravidla upraví snížením dávky. K odstranění těžkých projevů předávkování přichází v úvahu podání neselektivních beta-sympatolytik, neboť účinek GYNYPRALu je jimi kompetitivně inhibován.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTIFarmakoterapeutická skupina: Gynekologika, tokolytika (β - sympatomimetika) G 02CA

5.1 Farmakodynamické vlastnosti GYNIPRAL, β2-sypatomimetikum, působí na β2 receptorech agonisticky. Stimulací těchto receptorů dochází v děložním svalu k inhibici kontrakční aktivity.Snižuje nebo zcela zastavuje frekvenci a intenzitu děložních stahů.GYNIPRAL tlumí jak spontánní, tak i oxytocinem navozené děložní stahy. Příliš silné nebo nepravidelné stahy během porodu jsou normalizovány.Stahy, které nastanou předčasně, se ve většině případů zastaví. Těhotenství je tak možno udržet až k vypočítanému termínu porodu.

Vzhledem ke své beta2-selektivitě ovlivňuje GYNIPRAL srdeční frekvenci a krevní oběh těhotné ženy i plodu jen ve velmi omezené míře.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiBiologická dostupnost po i.v. podání je téměř 100 %. Maximální koncentrace v plazmě je dosaženo prakticky ihned, biologický poločas je asi 20 - 30 min. Pro tuto charakteristiku účinku se uplatňuje hlavně infúzní terapie po předchozím podání bolusu k dosažení terapeutické hladiny. Při podávání doporučeným způsobem nebyla pozorována kumulace přípravku v organismu.

Utlumení stahů začíná hned po i.v. injekci a přetrvává asi 20 minut. Udržení tohoto efektu je možné prostřednictvím následné dlouhodobé infúze GYNIPRAL 25 μg, koncentrát pro přípravu infúzí.

5.3 Preklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V preklinických studiích nebylo prokázáno embryotoxické ani onkogenní působení přípravku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Injekční roztok: disiřičitan sodný, dinatrium-edetát, chlorid sodný, kyselina sírová 10% ( na úpravu pH), voda na injekci

Koncentrát pro přípravu infúzního roztoku: disiřičitan sodný, dinatrium-edetát, chlorid sodný, kyselina sírová 10% ( na úpravu pH), voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Sulfit je velmi reaktivní sloučenina. Je třeba se proto vyvarovat směsí s jinými léky než s izotonickými roztoky chloridu sodného a roztoky glukózy.

6.3 Doba použitelnosti

3 rokyPo naředění: Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění roztokem chloridu sodného 0,9% nebo roztokem 5% glukózy byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 15°C až 25°C.Z mikrobiologického hlediska má být infúzní roztok použit okamžitě.Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by neměla být delší než 24 hodin při 2°C až 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Injekční roztok: ampule z bezbarvého skla, plastikový přířez, krabička Koncentrát pro přípravu infúzního roztoku: ampule z bezbarvého skla, plastikový přířez, krabička

Velikost balení:Injekční roztok: 5 x 2 ml

5x 5 x 2 ml

Koncentrát pro přípravu infúzního roztoku:

5 x 5 ml

5 x 5 x 5 ml

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

K i.v. injekci a i.v. infúzi.Ulamovací ampuleNapilování není nutnéManipulace s ampulemi OPC (one-point-cut /odlomení v jednom bodě)

Držte barevným bodem směrem vzhůru!Roztok nacházející se ve špičce ampule přesuňte poklepáním nebo protřepáním do hlavní části ampule.

Držte barevným bodem směrem vzhůruŠpičku ampule odlomte směrem dolů.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACINycomed Austria GmbH., Linz, Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Injekční roztok: 54/282/95-CKoncentrát pro přípravu infúze: 54/281/95-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENI REGISTRACE26.4.1995 / 5.10. 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU5.10. 2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gynipral 10 g / 2 mlinjekční roztokHexoprenalini sulfas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 1 ampule obsahuje Hexoprenalini sulfas 0,010 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Disiřičitan sodný 0,04 mg (odpovídá 0,027 mg SO2), dinatrium-edetát, chlorid sodný, kyselina sírová 10% ( na úpravu pH),

voda na injekci ve 2 ml

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

injekční roztok5x2 ml5x5x2 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intravenózní injekci a/nebo infúzi

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může ovlivnit pozornost a soustředění pacienta.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

NYCOMED Austria GmbH, Linz, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 54/282/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neuvádí se – odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ampule

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Gynipral 10 g /2 mlinjekční roztokHexoprenalini sulfas

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

i.v.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 ml

6. JINÉ

NYCOMED AUSTRIA GmbH

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.