Glypressin 1 Mg Injekční Roztok

Kód 0166695 ( )
Registrační číslo 84/ 849/10-C
Název GLYPRESSIN 1 MG INJEKČNÍ ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ferring-Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0166695 INJ SOL 5X8.5ML/0.85MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak GLYPRESSIN 1 MG INJEKČNÍ ROZTOK

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Glypressin 1 mg injekční roztok

(Terlipressini acetas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Glypressin a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glypressin používat

3.

Jak se Glypressin používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Glypressin uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE GLYPRESSIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Glypressin injekční roztok obsahuje léčivou látku terlipresin-acetát.

Glypressin se používá k léčbě krvácení z jícnových varixů. Krvácející jícnové varixy jsou zvětšené krevní cévy, které se tvoří v žaludku nebo jícnu jako komplikace jaterního onemocnění. Může dojít k jejich praskutí a krvácení, což je život ohrožující komplikace.

Po injekci do krevního oběhu se aktivní látka, terlipresin rozštěpí a uvolní se látka, zvaná lypresin. Dojde k tomu ve stěnách krevních cév, což způsobí jejich zúžení a omezení průtoku krve do postižených žil, a tím sníží se krvácení.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GLYPRESSIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Glypressin-

jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Glypressin

- při těhotenství

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glypressin je zapotřebí-

jestliže trpíte vyšším krevním tlakem

-

jestliže trpíte srdečním onemocněním

-

u dětí a starších pacientů musí být z důvodu omezených zkušeností dbáno zvláštní opatrnosti během léčby

-

při septickém šoku.Septický šok je závažný stav způsobený sníženým průtokem krve asnížením tlaku krve jako následek

Oznamte svému lékaři, jestliže se některý z výše uvedených stavů týká Vás.

V průběhu léčby přípravkem GLYPRESSIN Vám bude stále kontrolován krevní tlak, srdeční tep a rovnováha tekutin.

Důležité informace o některých složkách přípravku GlypressinTento přípravek obsahuje 1,33 mmol (nebo 30,7 mg) sodíku v ampuli. Poraďte se se svým lékařem, pokud držíte kontrolovanou dietou s nízkým obsahem sodíku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Obzvlášť je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky na léčbu srdce (např. propofol nebo beta-blokátory), neboť jejich účinek se při současném použití s přípravkem Glypressinzvyšuje.

Těhotenstvi a kojení Léčba přípravkem Glypressin v průběhu těhotenství je kontraindikována. Glypressin by neměl být podáván kojícím ženám neboť informace o přestupu přípravku Glypressin do mateřského mléka nejsou dostačující.

Poraďte se se svým lékařem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNevztahuje se, Glypressin je lék pouze pro použití v nemocnicích.

3.

JAK JAK SE GLYPRESSIN POUŽÍVÁ

Glypressin je lék, který se používá v nemocnicích a může být podán pouze kvalifikovanými pracovníky.

Přípravek je podáván intravenózně (přímo do krevního oběhu).

Obvyklá dávka přípravku Glypressin u akutního krvácení z jícnových varixů je 2 mg s následnou dávkou 1 nebo 2 mg každé 4 hodiny, do zástavy krvácení po dobu 24 hod. Léčba by měla trvat maximálně 48 hodin.

Po podání úvodní dávky může být dávkování upraveno podle vaší tělesné hmotnosti nebo v případě výskytu nežádoucích účinků

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Glypressin nežádoucí účinky; které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených) jsou :-

bolest hlavy

-

bradykardie (příliš pomalý srdeční tep)

-

zvýšený krevní tlak

-

periferní zúžení cév (nedostatečné prokrvení kůže) projevující se bledostí

-

přechodná bolest břicha

-

přechodný průjem

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000 léčených) jsou :-

nízká krevní sodíková úroveň pokud není kontrolována bilance tekutin

-

nepravidelný srdeční rytmus

-

zvýšená tepová frekvence

-

bolest na hrudi

-

infarkt myokardu (infarkt)

-

plicní edém

-

nedostatečný tok krve ve střevě

-

periférní cyanóza (namodralé zbarvení kůže způsobené nedostatkem kyslíku)

-

návaly horka

-

dýchací potíže a respirační selhání (obtíže při dýchání)

-

přechodná nevolnost

-

občasné zvracení

-

nekrózy v místě vpichu

Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000) jsou:-

dušnost (dýchací obtíže).

Frekvence nežádoucích účinků není známá (z dostupných údajů ji nelze určit):-

selhání srdce (příznaky zahrnují problémy s dýcháním, únavu a oteklé kotníky)

-

Torsade de pointes (akutní srdeční příhoda)

-

kožní nekrózy (poškození tkáně)

-

kontrakce dělohy

-

snížení průtoku krve dělohou

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5.

JAK GLYPRESSIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Glypressin po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2-8°C). Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Glypressin obsahuje

-

Léčivá látka: jedna ampule s 8,5 ml roztoku obsahuje 1 mg terlipressini acetas, odpovídající 0,85 terlipressinum. 1 ml obsahuje 0,12 mg terlipressini acetas.

-

Pomocné látky: Chlorid sodný, kyselina octová, trihydrát octanu sodného, voda na injekci

Jak přípravek Glypressin vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je čirý, bezbarvý, injekční roztok.

Glypressin je dostupný v jedné velikosti balení:

5 ampulí po 8,5 ml injekčního roztoku

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Ferring – Léčiva, a.s.K Rybníku 475252 42 Jesenice u Prahy

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.11.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna ampule s 8,5 ml roztoku obsahuje 1 mg terlipressini acetas odpovídající 0,85 mg terlipressinum. Koncentrace roztoku je 0,12 mg terlipressini acetas /ml, což odpovídá 0,1 mg terlipressinum /ml.

Pomocné látkyJedna ampule obsahuje 1,33 mmol (nebo 30,7 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Krvácení z jícnových varixů

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí:Úvodní dávkování intravenózní injekcí je 2 mg přípravku Glypressin každé 4 hodiny. Léčba musí pokračovat do zástavy krvácení po dobu 24 hodin, až do max. 48 hodin. Po podání úvodní dávky může být dávkování upraveno na 1 mg i.v. každé 4 hodiny u pacientů s tělesnou váhou nižší než 50 kg nebo v případě výskytu nežádoucích účinků.

4.3

Kontraindikace

Podávání je kontraindikováno v průběhu těhotenství.Hypersenzitivita na terlipresin nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V průběhu léčby musí být pečlivě monitorován tlak krve, srdeční tep, a rovnováha tekutin. Aby se zabránilo lokální nekróze, musí být injekce aplikována přísně intravenózně. Zvláštní pozornost musí být věnována pacientům s hypertenzí a srdečními chorobami. Terlipressin by neměli užívat pacienti se septickým šokem s nízkým minutovým objemem srdečním.Tento přípravek obsahuje 1,33 mmol (nebo 30,7 mg) sodíku v jedné ampuli. Toto je nutné vzít v úvahu u pacientů s kontrolovanou dietou s nízkým obsahem sodíku.

Děti a starší osoby: Vzhledem k omezeným zkušenostem, dbejte zvláštní opatrnosti v průběhu léčbydětí a starších osob. Nejsou k dispozici údaje, týkající se doporučeného dávkování pro tyto speciální kategorie pacientů.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Hypotenzní účinek neselektivních beta-blokátorů na vena porta je zvyšován terlipresinem. Souběžnáléčba přípravky, o kterých je známo, že způsobují bradykardii (např. propofol, sufentanil) mohouzpůsobit snížení srdečního tepu a srdečního výdeje. Tyto účinky jsou připisovány reflexní inhibicisrdeční aktivity bludným nervem (nervus vagus) jako důsledek zvýšeného krevního tlaku.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Léčba přípravkem Glypressin v průběhu těhotenství je kontraindikovaná ( viz bod 4.3 a 5.3).Zjistilo se, že Glypressin způsobuje v ranném stádiu těhotenství kontrakce dělohy, zvyšujenitroděložní tlak a může snížit průtok krve dělohou. Glypressin může mít škodlivé účinky natěhotenství a plod.

U králíků se po léčbě přípravkem Glypressin projevil spontánní potrat a malformace.

Informace o přechodu přípravku Glypressin do mateřského mléka jsou nedostatečné. Glypressin byneměly užívat kojící ženy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

V průběhu klinických hodnoceních byly nejčastěji (s frekvencí 1-10%) zaznamenány tyto nežádoucíúčinky: bledost, zvýšený krevní tlak, bolesti břicha, nevolnost, průjem, bolesti hlavy.Antidiuretický účinek přípravku Glypressin může způsobit hyponatremii jestliže se nekontrolujerovnováha tekutin.

Tabulka: Frekvence nežádoucích účinků

Vyjadřovánífrekvence podleMedDRA

Časté (1/100až <1/10)

Méně časté (1/1000 až<1/100)

Vzácné (1/10000až < 1/1000)

Není známo ( zdostupných údajůnelze určit)

Poruchymetabolismu avýživy

Hyponatremie pokudnení kontrolovánabilance tekutin

Poruchynervovéhosystému

Bolest hlavy

Srdeční poruchy

Bradykardie

Fibrilace síní

Torsade de pointes

Extrasystola ventrikulární

Selhání srdce

TachykardieBolest na hrudiInfarkt myokarduPřetížení tekutinou,plicním edémem

Cévní poruchy

Periferní

Intestinální ischémie

vasokonstrikcePeriferníischémie

Periferní cyanóza

Bledostobličeje

Návaly horka

Hypertense

Respirační, hrudnía mediastinálníporuchy

Dýchací potíže

Dušnost

Respirační selhání

Gastrointestinálníporuchy

Občasné křečev břiše

Přechodná nevolnost

Přechodněprůjem

Přechodně zvracení

Poruchy kůže apodkožní tkáně

Kožní nekróza

Stavy spojenés těhotenstvím,s šestinedělím aperinatálnímobdobím

Kontrakce dělohysnížení průtokukrve dělohou

Celkové poruchy areakce v místěvpichu

Nekrózy v místě vpichu

4.9

Předávkování

Nesmí být překročena doporučená dávka (2 mg/4 hod), jelikož by došlo ke zvýšenému riziku závažných účinků na systémovou cirkulaci.

Zvýšení krevního tlaku u pacientů se známou hypertenzí může být zvládnuto klonidinem 150 g i.v.

Bradykardie vyžadující léčbu by měla být léčena atropinem.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormony zadního laloku hypofýzy (vasopresin a analogy) ATC kód : H01BA04

Samotný terlipresin způsobuje počáteční účinek, ale poté je přeměněn enzymatickým rozštěpením na lypresin. Dávky 1 a 2 mg účinně snižují tlak v portální žíle vena portae, a způsobují výraznou vazokonstrikci. Snížení portálního tlaku a průtoku krve vena azygos je závislé na dávce. Účinek u nižší dávky se začíná vytrácet po 3 hodinách, zatímco hemodynamické údaje ukazují, žedávka 2 mg je mnohem účinnější než 1 mg, jelikož má spolehlivější účinek po celou dobu 4 hodinového léčebného intervalu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika funguje jako dvou-kompartmentový model. Poločasu eliminace je dosaženo zhruba za 40 min, metabolická clearance je přibližně 9 ml/kg/min a objem distribuce kolem 0,5 l/kg.

Požadovaná koncentrace lypresinu v plazmě je 30 minut po podání přípravku Glypressin svrcholovou koncentrací dosaženou mezi 60 a 120 min. Vzhledem k výskytu 100% zkřížené reaktivitymezi terlipresinem a lypresinem neexistuje dostupná RIA metoda pro tyto látky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity jednorázové dávky, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity neodhalily žádné zvláštní specifické riziko pro člověka. Při dávkách relevantních pro člověka bylo možné pozorovat na zvířatech pouze takové účinky, které je možno připsat farmakologickým aktivitám terlipresinu. Nejsou k dispozici farmakokinetické údaje získané od zvířat, které by se mohly porovnat s plazmatickými koncentracemi u člověka, při kterých se tyto účinky vyskytly, ale jelikož způsob podání byl intravenózní, je možno ze zvířecích studií usuzovat na systémovou expozici.

Embryofetální studie u potkanů neprokázaly nežádoucí účinky terlipresinu, ale u králíků se vyskytly potraty pravděpodobně související s mateřskou toxicitou a u malého počtu plodů se vyskytly anomálie v osifikaci a jediný osamocený případ rozštěpu patra.

Studie kancerogenity s terlipresinem nebyly provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný, kyselina octová, trihydrát octanu sodného, voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2-8°C). Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

8,5 ml roztoku v ampulích z čirého bezbarvého skla (sklo třídy I)Velikost balení: 5 x 8,5 ml

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku <a pro zacházení s ním>

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring - Léčiva a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

84/849/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.11.2010

10.

DATUM REVIZE TEXT

3.11.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GLYPRESSIN 1 mg injekční roztokTerlipressini acetas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna ampule obsahuje 1 mg terlipressini acetas, odpovídající 0,85 mg terlipressinum.1 ml roztoku obsahuje 0,12 mg terlipressini acetas.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Chlorid sodný, kyselina octová, trihydrát octanu sodného, voda na injekci.Obsahuje sodík. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok5 amp. po 8,5ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C -8°C). Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vrat´te do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring – Léčiva,a.s.Jesenice u PrahyČeská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

84/849/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

<Nevyžaduje se - odůvodnění přijato>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ampulka

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

GLYPRESSIN 1 mg injekční roztokTerlipressini acetas

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.v.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 mg/8,5 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.