Glypressin 1 Mg

Kód 0020253 ( )
Registrační číslo 84/ 393/05-C
Název GLYPRESSIN 1 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ferring-Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0020253 INJ PSO LQF 5X1MG+1 Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak GLYPRESSIN 1 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80267/2010 a příloha k sp.zn. sukls40641/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Glypressin 1 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Terlipressini acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud se všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je GLYPRESSIN a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLYPRESSIN používat

3.

Jak se GLYPRESSIN používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak GLYPRESSIN uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE GLYPRESSIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

GLYPRESSIN obsahuje prášek s rozpouštědlem pro přípravu injekčního roztoku. Bílý, ochlazením vysušený prášek obsahuje terlipresin.

GLYPRESSIN se používá k léčbě krvácení z jícnových varixů. Krvácející jícnové varixy jsou zvětšené krevní cévy, které se tvoří v žaludku nebo jícnu jako komplikace jaterního onemocnění. Může dojít k jejich praskutí a krvácení, což je život ohrožující kompliace.

Po injekci do krevního oběhu se aktivní látka, terlipresin rozštěpí a uvolní se látka, zvaná lypresin. Dojde k tomu ve stěnách krevních cév, což způsobí jejich zúžení a omezení průtoku krve do postižených žil, a tím sníží se krvácení.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GLYPRESSIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte GLYPRESSIN-

jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku GLYPRESSIN

- při těhotenství

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GLYPRESSIN je zapotřebí-

jestliže trpíte vyšším krevním tlakem

-

jestliže trpíte srdečním onemocněním

-

u dětí a starších pacientů musí být z důvodu omezených zkušeností dbáno zvláštní opatrnosti během léčby

-

při septickém šoku .Septický šok je závažný stav způsobený sníženým průtokem krve a snížením tlaku krve jako následek závažné infekce.

Oznamte svému lékaři, jestliže se některý z výše uvedených stavů týká Vás.V průběhu léčby přípravkem GLYPRESSIN Vám bude stále kontrolován krevní tlak, srdeční tep a rovnováha tekutin.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Obzvlášť je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky na léčbu srdce (např. propofol nebo beta-blokátory), neboť jejich účinek se při současném použití s přípravkem GLYPRESSIN zvyšuje.

Těhotenstvi a kojení Léčba přípravkem GLYPRESSIN v průběhu těhotenství je kontraindikována. GLYPRESSIN by neměl být podáván kojícím ženám neboť informace o přestupu přípravku GLYPRESSIN do mateřského mléka nejsou dostačující.

Poraďte se se svým lékařem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůÚčinky nejsou známy.

3.

JAK SE GLYPRESSIN POUŽÍVÁ

GLYPRESSIN je lék, který se používá v nemocnicích a může být podán pouze kvalifikovanými pracovníky.

Rozpoštědlo se smíchá přes gumovou zátku skleněné lahvičky s práškem určeným k injekci. Intravenózní injekce čirého roztoku musí být podána ihned po jeho smíchání.

Obvyklá dávka přípravku GLYPRESSIN u akutního krvácení z jícnových varixů je 2 mg s následnou dávkou 1 nebo 2 mg každé 4 hodiny, do zástavy krvácení po dobu 24 hod. Léčba by měla trvat maximálně 48 hodin. Po podání úvodní dávky může být dávkování upraveno podle vaší tělesné hmotnosti nebo v případě výskytu nežádoucích účinků.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i GLYPRESSIN nežádoucí účinky; které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených) jsou :-

bolest hlavy

-

bradykardie (příliš pomalý srdeční tep)

-

zvýšený krevní tlak

-

periferní zúžení cév (nedostatečné prokrvení kůže) projevující se bledostí

-

přechodná bolest břicha

-

přechodný průjem

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000 léčených) jsou :-

nízká krevní sodíková úroveň pokud není kontrolována bilance tekutin

-

nepravidelný srdeční rytmus

-

zvýšená tepová frekvence

-

bolest na hrudi

-

infarkt myokardu (infarkt)

-

plicní edém

-

nedostatečný tok krve ve střevě

-

periférní cyanóza (namodralé zbarvení kůže způsobené nedostatkem kyslíku)

-

návaly horka

-

dýchací potíže a respirační selhání (obtíže při dýchání)

-

přechodná nevolnost

-

občasné zvracení

-

nekrózy v místě vpichu

Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000) jsou:-

dušnost (dýchací obtíže).

Frekvence nežádoucích účinků není známá (z dostupných údajů ji nelze určit):-

selhání srdce (příznaky zahrnují problémy s dýcháním, únavu a oteklé kotníky)

-

Torsade de pointes (akutní srdeční příhoda)

-

kožní nekrózy (poškození tkáně)

-

kontrakce dělohy

-

snížení průtoku krve dělohou

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5.

JAK GLYPRESSIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte GLYPRESSIN po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.

Uchovávejte injekční lahvičku a ampulku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Připravený roztok se musí okamžitě spotřebovat po rozpuštění.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co GLYPRESSIN obsahuje-

Léčivá látka: jedna lahvička obsahuje 1 mg terlipresin - acetátu, odpovídající 0,86 mg terlipresinu. Koncentrace připraveného roztoku je 0,2 mg terlipresin - acetátu/1 ml.

-

Pomocnými látkami jsou: Prášek: Mannitol (E 421) a roztok kyseliny chlorovodíkové 1mol/mlRozpouštědlo : chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 1mol/ml a voda na injekci

Jak přípravek GLYPRESSIN vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. Prášek má bílou barvu. Po rozpuštění v rozpouštědle by se měl změnit v čirý, bezbarvý roztok.

GLYPRESSIN je k dostání v jedné velikosti balení: prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlemVelikost balení: 5 sad : 1 injekční lahvička + 1 ampulka v krabičce

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:Ferring – Léčiva,a.s.Jesenice u Prahy, Česká republika

Výrobce:Ferring GmbHWittland 11, KielNěmecko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:19.5.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80267/2010 a příloha k sp.zn. sukls40641/2007

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Glypressin 1 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

2.

KVALITATITVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje 1 mg terlipressini acetas, odpovídající 0,86 mg terlipressinum. Koncentrace naředěného roztoku je 0,2 mg terlipresin-acetátu/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Prášek ( injekční lahvička):Bílý, lyofilizovaný prášek:

Rozpouštědlo ( ampulka):Čirý, bezbarvý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Krvácení z jícnových varixů

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí:Úvodní dávkování intravenózní injekcí je 2 mg Glypressinu každé 4 hodiny. Léčba musí pokračovat do zástavy krvácení po dobu 24 hodin až do max. 48 hodin. Po podání úvodní dávky může být dávkování upraveno na 1 mg i.v. každé 4 hodiny u pacientů s tělesnou váhou nižší než 50 kg nebo v případě výskytu nežádoucích účinků.

4.3

Kontraindikace

Podávání je kontraindikováno v průběhu těhotenství.Hypersenzitivita na terlipresin nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V průběhu léčby musí být pečlivě monitorován tlak krve, srdeční tep, a rovnováha tekutin. Aby se zabránilo lokální nekróze, musí být injekce aplikována přísně intravenózně.

Zvláštní pozornost musí být věnována pacientům s hypertenzí a srdečními chorobami.

Terlipressin by neměli užívat pacienti se septickým šokem s nízkým minutovým objemem srdečním.

Děti a starší osoby: Vzhledem k omezeným zkušenostem dbejte zvláštní opatrnosti v průběhu léčby dětí a starších osob. Nejsou k dispozici údaje, týkající se doporučeného dávkování pro tyto speciální kategorie pacientů.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Hypotenzní účinek neselektivních beta-blokátorů na vena porta je zvyšován terlipresinem. Souběžná léčba přípravky, o kterých je známo, že způsobují bradykardii (např. propofol, sufentanil) mohou způsobit snížení srdečního tepu a srdečního výdeje. Tyto účinky jsou připisovány reflexní inhibici srdeční aktivity bludným nervem ( nervus vagus) jako důsledek zvýšeného krevního tlaku.

4.6

Těhotenství a kojení

Léčba Glypressinem v průběhu těhotenství je kontraindikovaná ( viz bod 4.3 a 5.3). Zjistilo se, že Glypressin způsobuje v ranném stádiu těhotenství kontrakce dělohy, zvyšuje nitroděložní tlak a může snížit průtok krve dělohou. Glypressin může mít škodlivé účinky na těhotenství a plod.

U králíků se po léčbě Glypressinem projevil spontánní potrat a malformace.

Informace o přechodu Glypressinu do mateřského mléka jsou nedostatečné. Glypressin by neměly užívat kojící ženy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

V průběhu klinických hodnoceních byly nejčastěji ( s frekvencí 1-10%) zaznamenány tyto nežádoucí účinky: bledost, zvýšený krevní tlak, bolesti břicha, nevolnost, průjem, bolesti hlavy.Antidiuretický účinek Glypressinu může způsobit hyponatremii jestliže se nekontroluje rovnováha tekutin.

Tabulka:Frekvence nežádoucích účinků

Vyjadřování frekvence podle MedDRA

Časté (1/100 až <1/10)

Méně časté (1/1000 až <1/100)

Vzácné (1/10000 až < 1/1000)

Není známo ( z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy metabolismu a výživy

Hyponatremie pokud není kontrolována bilance tekutin

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Srdeční poruchy

Bradykardie

Fibrilace síní

Torsade de pointes

Extrasystola ventrikulární

Selhání srdce

TachykardieBolest na hrudiInfarkt myokardu

Přetížení tekutinou, plicním edémem

Cévní poruchy

Periferní vasokonstrikce Intestinální ischémiePeriferní ischémie

Periferní cyanóza

Bledost obličeje

Návaly horka

Hypertense

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dýchací potíže

Dušnost

Respirační selhání

Gastrointestinální poruchy

Občasné křeče v břiše

Přechodná nevolnost

Přechodně průjem

Přechodně zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kožní nekróza

Stavy spojené s těhotenstvím, s šestinedělím a perinatálním obdobím

Kontrakce dělohysnížení průtoku krve dělohou

Celkové poruchy a reakce v místě vpichu

Nekrózy v místě vpichu

4.9

Předávkování

Nesmí být překročena doporučená dávka (2 mg/4 hod), jelikož by došlo ke zvýšenému riziku závažných účinků na systémovou cirkulaci.

Zvýšení krevního tlaku u pacientů se známou hypertenzí může být zvládnuto klonidinem 150 g i.v.

Bradykardie vyžadující léčbu by měla být léčena atropinem.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormony zadního laloku hypofýzy ( vasopresin a analogy) ATC kód : H01BA04

Samotný terlipresin způsobuje počáteční účinek, ale poté je přeměněn enzymatickým rozštěpením na lypresin. Dávky 1 a 2 mg Glypressinu účinně snižují tlak v portální žíle vena portae, a způsobují výraznou vazokonstrikci. Snížení portálního tlaku a průtoku krve vena azygos je závislé na dávce. Účinek u nižší dávky se začíná vytrácet po 3 hodinách, zatímco hemodynamické údaje ukazují, že dávka 2 mg je mnohem účinnější než 1 mg, jelikož má spolehlivější účinek po celou dobu 4 hodinového léčebného intervalu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika funguje jako dvou-kompartmentový model. Poločasu eliminace je dosaženo zhruba za 40 min, metabolická clearance je přibližně 9 ml/kg/min a objem distribuce kolem 0,5 l/kg. Požadovaná koncentrace lypresinu v plazmě je 30 minut po podání Glypressinu s vrcholovou koncentrací dosaženou mezi 60 a 120 min. Vzhledem k výskytu 100% zkřížené reaktivity mezi terlipresinem a lypresinem neexistuje dostupná RIA metoda pro tyto látky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity jednorázové dávky, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity neodhalily žádné zvláštní specifické riziko pro člověka. Při dávkách relevantních pro člověka bylo možné pozorovat na zvířatech pouze takové účinky, které je možno připsat farmakologickým aktivitám terlipresinu. Nejsou k dispozici farmakokinetické údaje získané od zvířat, které by se mohly porovnat s plazmatickými koncentracemi u člověka, při kterých se tyto účinky vyskytly, ale jelikož způsob podání byl intravenózní, je možno ze zvířecích studií usuzovat na systémovou expozici.

Embryofetální studie u potkanů neprokázaly nežádoucí účinky terlipresinu, ale u králíků se vyskytly potraty pravděpodobně související s mateřskou toxicitou a u malého počtu plodů se vyskytly anomálie v osifikaci a jediný osamocený případ rozštěpu patra.

Studie kancerogenity s terlipresinem nebyly provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ VLASTNOSTI

6.1

Seznam pomocných látek:

Prášek:Mannitol ( E 421)Roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l,

Rozpouštědlo:Chlorid sodnýRoztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l,Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

3 rokyPřípravek se musí použít bezprostředně po rozpuštění.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte injekční lahvičku a ampulku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Připravený roztok musí být ihned spotřebován po rozpuštění.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Injekční lahvička ze skla typu I s bromobutylovou pryžovou zátkou a ampulka ze skla typu I, krabička.Velikost balení:5 sad : 1 injekční lahvička + 1 ampulka v krabičce

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rozpouštědlo se smíchá s práškem pomocí injekce skrze pryžovou zátku injekční lahvičky. Intravenózní injekce čirého roztoku musí být aplikována ihned po rozpuštění. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring – Léčiva,a.s.Jesenice u Prahy Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

84/393/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE /PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.11.2005

10.

DATUM REVIZE TEXTU

19.5.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU>

{krabička}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Glypressin 1 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem( Terlipressini acetas)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička prášku obsahuje 1 mg terlipressini acetas, odpovídající 0,86 mg terlipressinum. Koncentrace naředěného roztoku je 0,2 mg terlipresin- acetátu/ml.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Prášek:Mannitol ( E 421)Roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l na úpravu pH

Rozpouštědlo:Chlorid sodnýVoda na injekciRoztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l na úpravu pH

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem5x (1mg + 5ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte injekční lahvičku a ampulku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring – Léčiva,a.s.Jesenice u Prahy, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

84/393/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím smíchejte prášek s přiloženým rozpouštědlem.Připravený roztok musí být ihned spotřebován po rozpuštění.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

injekční lahvička s práškem

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Glypressin 1 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlemTerlipressini acetas

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.v.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 mg

6.

JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ampulka s rozpouštědlem

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Rozpouštědlo pro Glypressin 1 mg

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

N/A

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.