Gedena 50 Mg Žvýkací Tablety

Kód 0179934 ( )
Registrační číslo 83/ 398/12-C
Název GEDENA 50 MG ŽVÝKACÍ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Alvogen IPCo S.ar.l., Luxembourg, Lucembursko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0179932 POR TBL MND 1X50MG Žvýkací tableta, Perorální podání
0179933 POR TBL MND 2X50MG Žvýkací tableta, Perorální podání
0179934 POR TBL MND 4X50MG Žvýkací tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GEDENA 50 MG ŽVÝKACÍ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls54124/2011, sukls54125/2011, sukls54126/2011

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Gedena 25 mg žvýkací tabletyGedena 50 mg žvýkací tablety

Gedena 100 mg žvýkací tablety

Sildenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,protože obsahuje pro vás důležité informace.-

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud na sobě zpozorujete jakékoli nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. To zahrnuje i nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Gedena a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gedena užívat

3.

Jak se přípravek Gedena užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Gedena uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Gedena a k čemu se používá

Sildenafil patří do skupiny léčivých látek zvaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Napomáhá relaxaci cév ve vašem penisu, čímž umožní krvi vtéci do penisu, když se sexuálně vzrušíte. Sildenafil napomůže dosáhnout erekce, pouze pokud jste sexuálně stimulováni. Sildenafil byste neměli užívat, pokud netrpíte erektilní dysfunkcí. Sildenafil by neměly užívat ženy.

Gedena představuje léčbu mužů s erektilní dysfunkcí, někdy známou jako impotence. To je, když muž není schopen dosáhnout ztopoření penisu nebo jej není schopen udržet dostatečně tvrdý a ztopořený k provozování sexuální aktivity.

Pokud se necítíte lépe nebo se cítíte hůře, musíte o tom informovat lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gedena užívat

Přípravek Gedena neužívejte:

-

Pokud užíváte léky zvané nitráty, protože tato kombinace může způsobit potenciálně nebezpečný pokles krevního tlaku. Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z těchto léků, které se obvykle podávají ke zmírnění anginy pectoris (nebo „bolestí na hrudi“). Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud užíváte některý z léků známých jako donory oxidu dusnatého, jako je amylnitrit („poppers“), protože tato kombinace může rovněž vést k potenciálně nebezpečnému poklesu krevního tlaku.

-

Pokud jste alergičtí na sildenafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto léčivého přípravku (uvedeno v části 6).

-

Pokud máte vážné potíže se srdcem nebo játry.

-

Pokud jste v nedávné době prodělali mozkovou mrtvici nebo srdeční infarkt nebo máte nízký krevní tlak.

-

Pokud trpíte některými vzácnými dědičnými chorobami očí (jako je retinitis pigmentosa).

-

Pokud jste někdy trpěli ztrátou zraku pro nearteritickou přední ischemickou neuropatii očního nervu (NAION).

Upozornění a opatřeníNež začnete přípravek Gedena užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:

Pokud trpíte srpkovitou anémií (porucha červených krvinek), leukémií (rakovina bílých krvinek), mnohočetným myelomem (rakovina kostní dřeně).

Pokud trpíte deformitou penisu nebo máte Peyronieovu chorobu.

Pokud máte potíže se srdcem. Váš lékař v takovém případě musí důkladně zvážit, zda vaše srdce zvládne další zátěž v podobě sexu.

Pokud právě trpíte žaludečním vředem nebo problémy s krvácením (jako je hemofilie).

Pokud zpozorujete náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte přípravek užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Přípravek Gedena byste neměli užívat spolu s jinými perorálními nebo lokálními léčivými přípravky na erektilní dysfunkci.

Děti a dospívajícíZvláštní ustanovení u dětí a dospívajícíchPřípravek Gedena nesmí být podáván osobám mladším 18 let.

Zvláštní ustanovení u pacientů s problémy s ledvinami a játryPokud máte problémy s ledvinami nebo játry, měli byste o tom informovat svého lékaře. Váš lékař může rozhodnout o snížení dávky přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek GedenaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užívali či mohli užívat.

Gedena žvýkací tablety se mohou s některými léčivými přípravky vzájemně ovlivňovat, zejména s těmi, které jsou podávány k léčbě bolesti na hrudi. V případě akutních obtíží musíte ošetřujícího zdravotníka řešícího Vaše obtíže informovat, že jste užili přípravek Gedena a kdy k tomu došlo. Přípravek Gedena neužívejte spolu s dalšími léčivými přípravky, pokud vám váš lékař nesdělí, že tak učinit smíte.

Přípravek Gedena nesmíte užívat, pokud užíváte léky zvané nitráty, protože kombinace těchto léčivých přípravků může způsobit potenciálně nebezpečný pokles krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře

nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků, které se obvykle podávají ke zmírnění anginy pectoris (nebo „bolestí na hrudi“).

Přípravek Gedena nesmíte užívat, pokud užíváte některý z léčivých přípravků známých jako donory oxidu dusnatého, jako je amylnitrit („poppers“), protože tato kombinace může rovněž vést k potenciálněnebezpečnému poklesu krevního tlaku.

Pokud užíváte léky známé jako inhibitory proteázy, jako léky určené k léčbě HIV, váš lékař pravděpodobně zpočátku předepíše nejnižší dávku (25 mg) přípravku Gedena.

Někteří pacienti užívající alfablokátory na léčbu vysokého krevního tlaku nebo zvětšenou prostatu mohou pociťovat závrať nebo točení hlavy, což může být způsobeno nízkým krevním tlakem při rychlém posazení nebo postavení. Někteří pacienti pociťovali tyto příznaky při současném užívání přípravku Gedena s alfablokátory. Nejčastěji se tak stane do 4 hodin od užití přípravku Gedena. Abyste snížili pravděpodobnost výskytu těchto příznaků, před zahájením užívání přípravku Gedena byste měli být nastaveni na pravidelnou denní dávku svého alfablokátoru. Váš lékař vám pravděpodobně zpočátku předepíše podávat nižší dávku (25 mg) přípravku Gedena.

Užívání přípravku Gedena s jídlem, pitím a alkoholemPřípravek Gedena lze užívat s jídlem nebo i bez něj. Nicméně můžete zjistit, že při užití přípravku Gedena s těžko stravitelným jídlem bude trvat déle, než začne účinkovat.

Pití alkoholu může dočasně narušit vaši schopnost dosáhnout erekce. Abyste z přípravku měli maximální užitek, není vhodné před užitím přípravku Gedena vypít nadměrné množství alkoholu.

Těhotenství, kojení a fertilitaPřípravek Gedena není určen pro ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Gedena může způsobovat závrať a ovlivňovat zrak. Než budete řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje, měli byste si být vědomi, jak na přípravek Gedena reagujete.

Gedena žvýkací tablety obsahují aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Pokud trpíte fenylketonurií (vzácná dědičná porucha metabolismu), měli byste to brát v úvahu.

Gedena žvýkací tablety obsahují monohydrát laktosy. Pokud vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Gedena užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Nejste-li si jisti, že pokynům dobře rozumíte, nebo máte-li jiné nejasnosti, konzultujte je se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka je 50 mg.

Přípravek Gedena nesmíte užívat častěji než jednou denně.

Přípravek Gedena byste měli užít přibližně jednu hodinu před plánovaným sexem. Tabletu je třeba celou rozžvýkat a poté spolknout.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gedena je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Gedena napomůže dosáhnout erekce, pouze pokud jste sexuálně stimulováni. Doba, za kterou přípravek Gedena začne účinkovat, se liší pacient od pacienta, ale normálně to trvá půlhodinu až hodinu. Můžete zjistit, že při užití přípravku Gedena s těžko stravitelným jídlem bude trvat déle, než začne účinkovat.

Pokud vám přípravek Gedena nepomůže v dosažení erekce nebo erekce netrvá dostatečně dlouho, abyste dokončili sexuální styk, měli byste to sdělit svému lékaři.

Jestliže jste užili více přípravku Gedena, než jste měli

Můžete pozorovat zesílení nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávky nad 100 mg nezvyšují účinnost.

Neužívejte více tablet, než vám doporučil váš lékař.

Pokud jste užili více tablet, než jste měli, vyhledejte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Gedena jsou obvykle slabé až mírné a krátkého trvání.

Pokud máte během pohlavního styku nebo po něm bolesti na hrudi:- Uložte se do polosedu a zkuste se uvolnit.- K odstranění bolesti neužívejte nitráty.- Okamžitě kontaktujte lékaře.

Všechny léky včetně přípravku Gedena mohou způsobovat alergické reakce. Pokud po užití přípravku Gedena zaznamenáte jakýkoliv z následujících příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře: náhle hvízdavý dech, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo krku.

Po užití přípravku Gedena byla hlášena dlouhotrvající a někdy bolestivá erekce. Pokud máte erekci, která trvá déle než 4 hodiny, měli byste neprodleně kontaktovat lékaře.

Pokud zpozorujete náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte přípravek Gedena užívat a neprodleněkontaktujte lékaře.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 člověka z 10): Bolest hlavy

Časté (mohou postihnout až 1 člověka z 10): Zarudnutí obličeje, zažívací potíže, ovlivnění zraku (včetně změn barevného vidění, přecitlivělosti na světlo, rozmazaného vidění nebo snížení ostrosti zraku), ucpaný nos a závrať

Méně časté (mohou postihnout až 1 člověka ze 100):Zvracení, kožní vyrážka, krvácení na očním pozadí, podráždění očí, krví podlité oči/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, abnormální citlivost oka, nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, bolest svalů, pocit ospalosti, snížená citlivost na dotyk, točení hlavy, zvonění v uších, nausea, sucho v ústech, bolest na hrudi a pocit únavy

Vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 1000):Vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloba, mozková mrtvice, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu

Další nežádoucí účinky zaznamenané po uvedení přípravku na trh zahrnují: bušení srdce, bolest na hrudi, náhlé úmrtí, srdeční infarkt nebo dočasně snížený průtok krve některými částmi mozku. Většina těchto mužů (ale nikoliv všichni) měla potíže se srdcem již před užitím tohoto přípravku. Není možné stanovit, zda tyto události přímo souvisely s přípravkem Gedena. Rovněž byly hlášeny případy křečí nebo záchvatů a vážných kožních reakcí charakterizovaných vyrážkou, puchýři, odlupováním pokožky a bolestí, které vyžadovaly okamžité lékařské ošetření.

Pokud se u vás objeví jakékoli nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. To zahrnuje i nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Gedena uchovávat

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu a na blistru pod označením EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Žádné léky nevyhazujte do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Gedena obsahuje

-

Léčivá látka je sildenafilum 25 mg, 50 mg nebo 100 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: draselná sůl polakrilinu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, povidon K-30, aspartam (E951), sodná sůl kroskarmelosy, aroma máty peprné (skládající se z maltodextrinu, modifikovaného škrobu E1450 a silice máty peprné), magnesium-stearát, hydroxid draselný (k úpravě pH) nebo kyselina chlorovodíková (k úpravě pH).

Jak přípravek Gedena vypadá a co obsahuje toto balení

25 mg: bílá, trojúhelníková, bikonvexní tableta, s vyraženým číslem „25“ na jedné straně.50 mg: bílá, trojúhelníková, bikonvexní tableta, s vyraženým číslem „50“ na jedné straně.100 mg: bílá, trojúhelníková, bikonvexní tableta, s vyraženým číslem „100“ na jedné straně.

Blistry v balení:1, 2, 4 žvýkací tabletyNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Alvogen IPCo S.àr.l.412F Route d'Esch, L - 2086 LuxembourgLucembursko

Výrobce

Genepharm S.A., 18km Marathon Avenue, 15351 Pallini, Řecko

Cemelog BRS Ltd., 2040 Budaörs, Vasút u. 13., Maďarsko

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Corradino Industrial Estate, Paola PLA 3000, Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko

Gedena 25/50/100 mg comprimidos mastigáveis

Slovenská republika

Gedena 25/50/100 mg žuvacie tablet

Rumunsko

Gedena 25/50/100 mg comprimate masticabile

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.6.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls54124/2011, sukls54125/2011, sukls54126/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gedena 25 mg žvýkací tabletyGedena 50 mg žvýkací tabletyGedena 100 mg žvýkací tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

GEDENA 25 MG: JEDNA ŽVÝKACÍ TABLETA OBSAHUJE 25 MG SILDENAFILUM TVOŘENÉHO IN SITU Z

35,12 MG SILDENAFILI CITRAS.

Pomocné látky se známým účinkem:

2,15 mg aspartamu70,4575 mg monohydrátu laktosy

GEDENA 50 MG: JEDNA ŽVÝKACÍ TABLETA OBSAHUJE 50 MG SILDENAFILUM TVOŘENÉHO IN SITU Z

E 70,24 MG SILDENAFILI CITRAS.

Pomocné látky se známým účinkem:

4,30 mg aspartamu140,915 mg monohydrátu laktosy

GEDENA 100 MG: JEDNA ŽVÝKACÍ TABLETA OBSAHUJE 100 MG SILDENAFILUM TVOŘENÉHO IN SITU

ZE 140,48 MG SILDENAFILI CITRAS.

Pomocné látky se známým účinkem:

8,60 mg aspartamu281,83 mg monohydrátu laktosy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tableta.

25 mg: bílá, trojúhelníková, bikonvexní tableta, s vyraženým číslem „25“ na jedné straně.50 mg: bílá, trojúhelníková, bikonvexní tableta, s vyraženým číslem „50“ na jedné straně.100 mg: bílá, trojúhelníková, bikonvexní tableta, s vyraženým číslem „100“ na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba mužů s erektilní dysfunkcí v podobě neschopnosti dosáhnout nebo udržet erekci penisu postačující k uspokojivému sexuálnímu výkonu.

Aby byl přípravek Gedena účinný, je zapotřebí sexuální stimulace.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Použití u dospělých:Doporučená dávka je 50 mg, užívá se v případě potřeby přibližně jednu hodinu před sexuální aktivitou. Tablety je potřeba před spolknutím rozžvýkat.

Na základě účinku a tolerance lze dávku zvýšit na 100 mg nebo snížit na 25 mg. Maximální doporučená dávka je 100 mg. Maximální doporučená frekvence dávkování je jednou denně. Pokud přípravek Gedena užíváte s jídlem, nástup účinku může být ve srovnání s užitím nalačno opožděný (viz bod 5.2).

Použití u starších osob:U starších pacientů není potřeba upravovat dávkování.

Použití u pacientů s poškozenou funkcí ledvin:Doporučená dávkování popsaná v části „Použití u dospělých“ se týkají pacientů s lehkým až mírným poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu = 30 - 80 ml/min).Protože clearance sildenafilu je u pacientů se závažným poškozením funkce ledvin snížená(clearance kreatininu <30 ml/min), je třeba zvážit dávku 25 mg. Na základě účinku a tolerance lze dávkování zvýšit na 50 mg a 100 mg.

Použití u pacientů s poškozenou funkcí jater:Protože clearance sildenafilu je u pacientů s poškozením jater snížená (např. u cirhózy), je třeba zvážit dávku 25 mg. Na základě účinku a tolerance lze dávkování zvýšit na 50 mg a 100 mg.

Pediatrická populacePoužití u dětí a dospívajících:Přípravek Gedena není určen osobám mladším 18 let.

Použití u pacientů užívajících další léky:S výjimkou ritonaviru, u nějž není současné podávání se sildenafilem vhodné (viz bod 4.4), je třeba u pacientů léčených současně inhibitory CYP3A4 zvážit počáteční dávku 25 mg (viz bod 4.5).

Aby se minimalizovala možnost rozvoje posturální hypotenze, pacienti by měli být před zahájením léčby sildenafilem stabilizováni v léčbě alfablokátory. Navíc by mělo být zváženo zahájení léčby sildenafilem dávkou 25 mg (viz body 4.4 a 4.5).

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Ve shodě se známými účinky na metabolismus oxidu dusnatého/cyklického guanosin-monofosfátu (cGMP), (viz bod 5.1) se sildenafil projevil jako látka potencující hypotenzní účinky nitrátů, a jeho současné podávání s donory oxidu dusnatého (jako je amylnitrit) nebo s nitráty v jakékoliv podobě je proto kontraindikováno.

Prostředky k léčbě erektilní dysfunkce včetně sildenafilu nesmí užívány osobami, u nichž není sexuální aktivita vhodná (např. pacienti se závažnými kardiovaskulárními poruchami, jako jenestabilní angina pectoris nebo těžké srdeční selhání).

Přípravek Gedena je kontraindikován u pacientů, kteří ztratili na jednom oku zrak kvůli nearteritické přední ischemické neuropatii očního nervu (NAION), a to bez ohledu na to, zda k této události došlo či nedošlo v souvislosti s předchozí expozicí inhibitorům PDE5 (viz bod 4.4).

Bezpečnost sildenafilu nebyla zkoumána u následujících podskupin pacientů a jeho použití je proto kontraindikováno: u závažného poškození jater, hypotenze (krevní tlak <90/50 mmHg), mrtvice nebo infarktu myokardu v nedávné anamnéze a známých dědičných degenerativních onemocnění retiny, jako je retinitis pigmentosa (menšina těchto pacientů má genetické postižení retinálních fosfodiesteráz).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zavedením farmakologické léčby by měla být za účelem diagnostiky erektilní dysfunkce a zjištění případných skrytých příčin zjištěna anamnéza a provedeno fyzikální vyšetření.

Před zahájením jakékoliv léčby erektilní dysfunkce by lékaři měli posoudit kardiovaskulární stav svých pacientů, protože existuje určitý stupeň kardiovaskulárního rizika spojený se sexuální aktivitou. Sildenafil má vazodilatační vlastnosti, které vedou k mírnému a přechodnému poklesu krevního tlaku (viz bod 5.1). Před předepsáním sildenafilu by lékaři měli důsledně zvážit, zda takové vazodilatační účinky nemohou mít na jejich pacienty s určitými průvodními onemocněními nežádoucí účinky, zejména ve spojení se sexuální aktivitou. Mezi pacienty se zvýšenou citlivostí na vazodilatátory patří pacienti s výtokovou obstrukcí levé komory (např. aortální stenóza, hypertrofická obstrukční kardiomyopatie) nebo pacienti se vzácným syndromem multisystémové atrofie (Shy-Dragerův syndrom) manifestujícím se závažně narušenou autonomní regulací krevního tlaku.

Přípravek Gedena potencuje hypotenzní účinek nitrátů (viz bod 4.3).

V časové souvislosti s užíváním přípravku Gedena byly po uvedení na trh hlášeny případy závažných kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, komorové arytmie, cerebrovaskulárního krvácení, tranzitorních ischemických atak, hypertenze a hypotenze.Většina těchto pacientů (ale nikoliv všichni) měla preexistující rizikové kardiovaskulární faktory. K většině událostí došlo dle hlášení během nebo krátce po sexuálním styku a několik jich bylo hlášeno krátce po užití přípravku Gedena bez sexuální aktivity. Není možné stanovit, zda tyto události přímo souvisely s těmito faktory nebo s faktory jinými.

Prostředky k léčbě erektilní dysfunkce včetně sildenafilu by měly být užívány s opatrností u pacientů s anatomickou deformací penisu (jako je angulace, kavernózní fibróza neboPeyronieova chorova) a u pacientů, kteří mají onemocnění, jež je může predisponovat k priapismu (jako je srpkovitá anémie, mnohočetný myelom nebo leukémie).

Bezpečnost a účinnost kombinací sildenafilu s dalšími léčivými přípravky na erektilní dysfunkci nebyla zkoumána. Proto užití takových kombinací není doporučováno.

Ve spojení s užíváním sildenafilu a dalších inhibitorů PDE5 byly zaznamenány poruchy zraku a případy nearteritické přední ischemické neuropatie očního nervu. Pacienti by měli být poučeni,

že v případě náhlé poruchy zraku by měli přestat přípravek Gedena užívat a vyhledat okamžitě lékaře (viz bod 4.3).Současné podávání sildenafilu s ritonavirem není doporučováno (viz bod 4.5).

Je třeba dbát opatrnosti, pokud je sildenafil podáván pacientům užívajícím alfablokátory, protožesoučasné podávání může vést u některých citlivých jedinců k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Nejčastěji se tak stane do 4 hodin od užití sildenafilu. Aby se minimalizovala možnost rozvoje posturální hypotenze, pacienti by měli být před zahájením léčby sildenafilem hemodynamicky stabilní na léčbě alfablokátory. Mělo by být zváženo zahájení podávání sildenafilu o velikosti dávky 25 mg (viz bod 4.2). Navíc by lékaři měli pacientům poradit, co dělat v případě výskytu příznaků posturální hypotenze.Studie s lidskými krevními destičkami naznačují, že sildenafil potencuje antiagregační účinek nitroprusidu sodného in vitro. Neexistují žádné informace o bezpečnosti podávání sildenafilu pacientům s krvácivými poruchami nebo aktivním žaludečním vředem. Proto by těmto pacientům měl být sildenafil podáván pouze po důkladném zvážení přínosu a rizika.

Přípravek Gedena není určen pro ženy.

Obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Patienti s vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, jako je galaktosémie, by tento léčivý přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných léčivých přípravků na sildenafil

Studie in vitro:Metabolismus sildenafilu je zprostředkován zejména cytochromem P450 (CYP) - izoformami 3A4 (hlavní cesta) a 2C9 (vedlejší cesta). Proto inhibitory těchto izoenzymů mohou snižovat clearance sildenafilu.

Studie in vivo:Populační farmakokinetická analýza dat klinické studie ukázala snížení clearance sildenafilu, pokud je podáván současně s inhibitory CYP3A4 (jako je ketokonazol, erytromycin, cimetidin).Ačkoliv u těchto pacientů nebyla pozorována zvýšená incidence nežádoucích účinků, pokud je sildenafil podáván souběžně s inhibitory CYP3A4, je třeba zvážit počáteční dávku 25 mg.

Současné podávání inhibitoru proteázy HIV - ritonaviru, což je vysoce účinný inhibitor P450, při jeho ustálené hladině (500 mg dvakrát denně) spolu se sildenafilem (100 mg v jedné dávce) vedlo ke 300% (4násobnému) zvýšení Cmax sildenafilu a 1000% (11násobnému) zvýšení plazmatické AUC sildenafilu. Za 24 hodin byly plazmatické hladiny sildenafilu stále přibližně 200 ng/ml ve srovnání se zhruba 5 ng/ml, pokud byl sildenafil podáván samostatně. To se shoduje se zřejmými účinky ritonaviru na širokou škálu substrátů P450. Sildenafil nemá žádný účinek na farmakokinetiku ritonaviru. Na základě těchto farmakokinetických výsledků je současné podávání sildenafilu s ritonavirem nevhodné (viz bod 4.4) a za žádných okolností by maximální dávka sildenafilu neměla překročit 25 mg za 48 hodin.

Současné podávání inhibitoru proteázy HIV sachinaviru, inhibitoru CYP3A4, při jeho ustálené hladině (1200 mg třikrát denně) spolu se sildenafilem (100 mg v jedné dávce) vedlo ke 140%

zvýšení Cmax sildenafilu a 210% zvýšení AUC sildenafilu. Sildenafil nemá žádný účinek na farmakokinetiku sachinaviru (viz bod 4.2). Silnější inhibitory CYP3A4, jako je ketokonazol a itrakonazol, by měly mít větší účinek.

Když byla podána jedna 100 mg dávka sildenafilu spolu s erytromycinem, specifickým inhibitorem CYP3A4, při jeho ustálené hladině (500 mg dvakrát denně po dobu 5 dnů), došlo k 182% nárůstu systémové expozice sildenafilu (AUC). U normálních zdravých mužských dobrovolníků nebyly zjištěny žádné známky účinku azithromycinu (500 mg denně po dobu 3 dnů) na AUC, Cmax, tmax, konstantu rychlosti eliminace ani na následný poločas sildenafilu nebo jeho hlavních cirkulujících metabolitů. Cimetidin (800 mg), inhibitor cytochromu P450 a nespecifický inhibitor CYP3A4, způsobil u zdravých dobrovolníků 56% zvýšení plazmatických koncentrací sildenafilu, pokud byl souběžně podáván se sildenafilem (50 mg).

Grepová šťáva je slabým inhibitorem metabolismu CYP3A4 střevní stěny a může mírně navyšovat plazmatické hladiny sildenafilu.

Jednotlivé dávky antacida (hydroxid hořečnatý/hydroxid hlinitý) biologickou dostupnostsildenafilu neovlivňují.

Ačkoliv u všech léčivých přípravků nebyly provedeny specifické interakční studie, populačnífarmakokinetická analýza neprokázala žádný vliv souběžně podávané medikace na farmakokinetiku sildenafilu, když byl spojen s inhibitory CYP2C9 (jako je tolbutamid, warfarin, fenytoin), inhibitory CYP2D6 (jako jsou inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva), thiazidem a příbuznými diuretiky, kličkovými a draslík šetřícími diuretiky, inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin, blokátory kalciového kanálu, antagonisty betaadrenergních receptorů nebo induktorů metabolismu CYP450 (jako je rifampicin, barbituráty).

Nikorandil je směs aktivátoru draslíkového kanálu a nitrátu. Díky nitrátové složce může docházet k závažnému vzájemnému působení se sildenafilem.

Účinky sildenafilu na jiné léčivé přípravky

Studie in vitro:Sildenafil je slabý inhibitor izoforem cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 (IC50 > 150 μM). Za předpokladu plazmatických koncentrací sildenafilu přibližně 1 μM nad doporučené dávkování je nepravděpodobné, že by přípravek ovlivnil clearance substrátů těchto izoenzymů.

Nejsou k dispozici údaje o interakci sildenafilu a inhibitorů nespecifické fosfodiesterázy, jako je teofylin nebo dipyridamol.

Studie in vivo:Ve shodě se známými účinky na metabolismus oxidu dusnatého/cGMP (viz bod 5.1) se sildenafilprojevil jako látka potencující hypotenzní účinky nitrátů, a jeho současné podávání s donory oxidu dusnatého nebo s nitráty v jakékoliv podobě je proto kontraindikováno (viz bod 4.3).

Souběžné podávání sildenafilu pacientům užívajícím alfablokátory může vést u některých citlivých jedinců k symptomatické hypotenzi. Nejčastěji se tak stane do 4 hodin od užití sildenafilu (viz body 4.2 a 4.4). Ve třech specifických interakčních studiích dvou léčivých látek

byly současně podávány alfablokátor doxazosin (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg nebo 100 mg) pacientům s benigní hyperplazií prostaty (BHP) stabilizovaným na léčbě doxazosinem.V těchto sledovaných populacích bylo pozorováno další průměrné snížení krevního tlaku vleže o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg a další průměrné snížení krevního tlaku ve stoje o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg, v daném pořadí. Když byly sildenafil a doxazosin podávány současně pacientům stabilizovaným na léčbě doxazosinem, u několika málo pacientů byla hlášena symptomatická posturální hypotenze. Tato hlášení zahrnovala závrať a točení hlavy, ale nikoliv synkopu.

Nebyly zjištěny žádné významné interakce při současném podávání sildenafilu (50 mg) s tolbutamidem (250 mg) nebo warfarinem (40 mg), které jsou oba metabolizovány enzymem CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) nepotencuje zvýšení doby krvácení způsobené kyselinou acetylsalicylovou (150 mg).

Sildenafil (50 mg) nepotencuje hypotenzní účinky alkoholu u zdravých dobrovolníků s průměrnou maximální hladinou alkoholu v krvi 80 mg/dl.

Hromadění následujících tříd antihypertenzní medikace: diuretika, betablokátory, ACEinhibitory, antagonisté angiotensinu II, antihypertenzní léčivé přípravky (vazodilatátory a centrálně působící), blokátory adrenergních neuronů, blokátory kalciového kanálu a blokátory alfaadrenergních receptorů nevykazovaly ve srovnání s léčbou placebem žádný rozdíl v profilu nežádoucích účinků u pacientů užívajících sildenafil. Ve specifické interakční studii, kde byl sildenafil (100 mg) podáván společně s amlodipinem u pacientů s hypertenzí, došlo k dalšímu snížení systolického krevního tlaku vleže o 8 mmHg. Odpovídající další snížení diastolického krevního tlaku vleže bylo 7 mmHg. Tato další snížení krevního tlaku měla podobnou hodnotu jako snížení pozorovaná u samostatného podávání sildenafilu zdravým dobrovolníkům (viz bod 5.1).

Sildenafil (100 mg) neovlivnil farmakokinetiku ustálené hladiny inhibitorů proteázy HIV, sachinaviru a ritonaviru, přičemž jsou oba substráty CYP3A4.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Gedena není určen pro ženy.

V reprodukčních studiích na potkanech a králících nebyly při perorálním podávání sildenafilu zjištěny žádné významné nežádoucí účinky.

4.7 Vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

V klinických studiích se sildenafilem bylo hlášeno točení hlavy a poruchy zraku, pacienti by měli být seznámeni s tím, jak na přípravek Gedena reagují, ještě než začnou řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnostní profil přípravku Gedena vychází z údajů o 8691 patientech, kteří užívalidoporučené dávky v 67 placebem kontrolovaných klinických studiích provedených s tabletami sildenafilu. Mezi pacienty léčenými sildenafilem byly v klinických studiích nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky bolesti hlavy, zarudnutí, dyspepsie, poruchy zraku, ucpaný nos, závrať a zkreslení barevného vidění.

Nežádoucí účinky tablet sildenafilu zjištěné po uvedení přípravku na trh byly shromažďovány po dobu přibližně >9 let. Protože ne všechny nežádoucí účinky jsou držiteli rozhodnutí o registraci nahlášeny a zahrnuty do bezpečnostní databáze, četnosti těchto reakcí nelze spolehlivě stanovit.

V níže zobrazené tabulce jsou uvedeny všechny klinicky důležité nežádoucí účinky, které se objevily v klinických studiích s incidencí vyšší než placebo. Jsou řazeny podle třídy orgánových systémů a četnosti (velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000).

Dále je četnost klinicky důležitých nežádoucích účinků zjištěných po uvedení přípravkuna trh uvedena jako neznámá.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Klinicky důležité nežádoucí účinky hlášené s incidencí vyšší než placebo v kontrolovaných klinických studiích s tabletami sildenafilu a klinicky důležité nežádoucí účinky hlášené v průběhu sledování po uvedení přípravku na trh

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systémuVzácné

Hypersenzitivní reakce

Poruchy nervového systémuVelmi časté

Bolesti hlavy

Časté

Závratě

Méně časté

Somnolence, hypestézie

Vzácné

Cerebrovaskulární příhoda,synkopa

Není známo

Tranzitorní ischemická ataka, křeče, záchvaty křečí

Poruchy okaČasté

Poruchy vidění, zkreslení barevného

vidění

Méně časté

Onemocnění spojivek, onemocnění oka,

poruchy slzení, jiné onemocnění

očí

Není známo

Nearteritická přední ischemická neuropatie očního nervu (NAION), okluze retinálních cév, výpadek zrakového pole

Poruchy ucha a labyrintuMéně časté

Vertigo, tinnitus

Vzácné

Hluchota*

Cévní poruchyČasté

Zarudnutí

Vzácné

Hypertenze, hypotenze

Srdeční poruchyMéně časté

Palpitace, tachykardie

Vzácné

Infarkt myokardu, fibrilace síní

Není známo

Komorová arytmie, nestabilní Angina pectoris, náhlá srdeční

smrt

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté

Zduření nosní sliznice

Vzácné

Epistaxe

Gastrointestinální poruchyČasté

Dyspepsie

Méně časté

Zvracení, nausea, sucho v ústech

Poruchy kůže, podkoží a měkké tkáněMéně časté

Kožní vyrážka

Není známo

Steven-Johnsonův syndrom (SJS), toxická epidermálnínekrolýza (TEN)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněMéně časté

Myalgie

Poruchy reprodukčního systému a prsuNení známo

Priapismus, dlouhotrvající

erekce

Celkové poruchy a lokální reakce po podáníMéně časté

Bolest na hrudi, únava

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindeMéně časté

Zvýšená srdeční frekvence

* Poruchy ucha: Náhlá hluchota. Po uvedení přípravku na trh i z klinických studií byl po užití všech PDE5 inhibitorů, včetně sildenafilu, hlášen malý počet případů náhlého zhoršení nebo náhlé ztráty sluchu.

4.9 Předávkování

Ve studiích dobrovolníků s jednotlivou dávkou byly při dávkování tablet sildenafilu do 800 mg nežádoucí účinky shodné s účinky nižších dávek, ale jejich míra incidence a závažnost byly

zvýšené. Dávky 200 mg nevedly ke zvýšení účinnosti, ale zvýšila se incidence nežádoucích účinků (bolesti hlavy, zarudnutí, závrať, dyspepsie, ucpaný nos, poruchy zraku).

V případě předávkování je třeba dle potřeby využít standardních podpůrných opatření. Dialýza ledvin očekávaně nezvyšuje clearance, protože sildenafil je silně vázán na plazmatické proteiny a neeliminuje se močí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva používaná při erektilní dysfunkci, kód ATC: G04B E03

Sildenafil představuje perorální léčbu erektilní dysfunkce. Za přirozených podmínek, tj. při sexuální stimulaci, obnovuje poškozenou erektilní funkci zvýšením toku krve do penisu.

Fyziologický mechanismus zodpovědný za erekci penisu zahrnuje uvolnění oxidu dusnatého (NO) v corpus cavernosum během sexuální stimulace. Oxid dusnatý poté aktivuje enzym guanylát-cyklázu, což vede ke zvýšení hladiny cyklického guanosin-monofosfátu (cGMP) způsobujícího relaxaci hladkých svalů v corpus cavernosum a umožní přítok krve.

Sildenafil je silný a selektivní inhibitor cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) v corpus cavernosum, kde PDE5 je zodpovědná za degradaci cGMP. Sildenafil má při erekci periferní místo účinku. Sildenafil nemá žádný přímý relaxační účinek na izolované lidské corpus cavernosum, ale silně zvýrazňuje relaxační účinek NO na tuto tkáň. Když je aktivována cesta NO/cGMP, k čemuž dochází při sexuální stimulaci, inhibice PDE5 sildenafilem vede ke zvýšení hladin cGMP v corpus cavernosum. Proto je zapotřebí sexuální stimulace, aby měl sildenafil své zamýšlené prospěšné farmakologické účinky.

Studie in vitro prokázaly, že sildenafil je selektivní pro PDE5, který se účastní na procesuerekce. Tento účinek je silnější na PDE5 než na ostatní známé fosfodiesterázy. Existuje 10násobná selektivita oproti PDE6, který se účastní v cestě fototransdukce v retině. Při maximálních doporučených dávkách je přítomna 80násobná selektivita oproti PDE1 a více než 700násobná oproti PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Sildenafil má především více než 4000násobnou selektivitu pro PDE5 oproti PDE3, izoformě cAMP-specifické fosfodiesterázy účastnící se v řízení kontraktility srdečního svalu.

Byly specificky navrženy dvě klinické studie s tabletami sildenafilu, aby bylo stanoveno časové okno od podání dávky, v němž může sildenafil v odpovědi na sexuální stimulaci vyvolat erekci. Ve studii penilní pletyzmografie (RigiScan) u lačnících pacientů byl průměrný čas nástupu účinku u těch, kteří dosáhli erekce s 60% rigiditou (dostačující k sexuálnímu styku), 25 minut (rozpětí 12-37 minut) od podání sildenafilu. V samostatné studii RigiScan byl sildenafil stále schopen vyvolat v odpovědi na sexuální stimulaci erekci 4-5 hodin po podání dávky.

Sildenafil způsobuje mírné a přechodné snížení krevního tlaku, které ve většině případů nepřechází do klinických účinků. Průměrné maximální snížení systolického krevního tlaku vleže po perorálním podání dávky 100 mg sildenafilu bylo 8,4 mmHg. Odpovídající změna diastolického krevního tlaku vleže byla 5,5 mmHg. Tyto poklesy krevního tlaku jsou shodné s vazodilatačními účinky sildenafilu, pravděpodobně kvůli zvýšeným hladinám cGMP v hladké svalovině cév.

Jednorázové perorální dávky tablet sildenafilu až do 100 mg neměly u zdravých dobrovolníků žádný klinicky významný vliv na EKG.Ve studii hemodynamických účinků vedlo jednorázové perorální dávky tablet sildenafilu 100 mg u 14 pacientů se závažným onemocněním koronárních arterií (>70% stenóza nejméně jedné koronární artérie) k poklesu průměrného klidového systolického krevního tlaku o 7% a diastolického krevního tlaku o 6% ve srovnání se základní hodnotou. Průměrný systolický krevní tlak v plicnici klesl o 9%. Sildenafil nevykazoval žádný vliv na srdeční výdej a neovlivnil krevní průtok stenotickými koronárními artériemi.

U sildenafilu se v čase neprojevily žádné klinicky významné rozdíly v omezení anginy pectoris ve srovnání s placebem v dvojitě slepé, placebem kontrolované studii se zátěží cvičením u 144 pacientů s erektilní dysfunkcí a chronickou stabilní anginou pectoris, kteří užívali pravidelně antianginozní medikaci (s výjimkou nitrátů).

U některých pacientů byly detekovány mírné a přechodné rozdíly v rozlišení barev (modrá/zelená) pomocí Farnsworth-Munsellova testu 100 odstínů barev 1 hodinu po užití dávky 100 mg, 2 hodiny po podání dávky nebyl patrný žádný účinek. Předpokládaný mechanismus této změny v rozlišení barev souvisí s inhibicí PDE6, který se účastní v kaskádě fototransdukce v retině. Sildenafil nemá žádný vliv na zrakovou ostrost nebo kontrastní citlivost. V malé placebem kontrolované studii pacientů se zdokumentovanou časnou, věkem podmíněnou makulární degenerací (n=9) nevykazoval sildenafil (jednotlivá dávka 100 mg) žádné významné změny v provedených vyšetřeních zraku (zraková ostrost, Amslerova mřížka, rozlišení barev simulované světelnými signály, Humphreyův perimetr a fotostres).

Po jednorázových perorálních 100mg dávkách sildenafilu u zdravých dobrovolníků nebyl zjištěn žádný vliv na motilitu spermií ani jejich morfologii.

Další informace o klinických studiíchV klinických studiích byly tablety sildenafilu podávány více než 8000 pacientům ve věku 19-87 let. Byly zastoupeny následující skupiny pacientů: starší pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenzí (30,9 %), diabetem mellitem (20,3 %), ischemickou chorobou srdeční (5,8 %), hyperlipidémií (19,8 %), poraněním míchy (0,6 %), depresí (5,2 %), po transuretrální resekci prostaty (3,7 %), po radikální prostatektomii (3,3 %). Následující skupiny nebyly dobře zastoupeny nebo byly z klinických studií vyloučeny: pacienti po operaci v pánevní oblasti, pacienti po radioterapii, pacienti se závažným poškozením funkce ledvin nebo jater a pacienti s určitými kardiovaskulárními onemocněními (viz bod 4.3).

Ve studiích s fixní dávkou bylo zastoupení pacientů udávajících, že léčba zlepšila jejich erekci, 62% (25 mg), 74% (50 mg) a 82% (100 mg) ve srovnání s 25% na placebu. V kontrolovaných klinických studiích byla míra přerušení léčby sildenafilem nízká a podobná jako v případě placeba.Napříč všemi studiemi bylo zastoupení pacientů udávajících zlepšení při léčbě sildenafilem následující: psychogenní erektilní dysfunkce (84 %), smíšená erektilní dysfunkce (77 %), organická erektilní dysfunkce (68 %), starší pacienti (67 %), diabetes mellitus (59 %), ischemická choroba srdeční (69 %), hypertenze (68 %), TURP (61 %), radikální prostatektomie (43 %), poranění míchy (83 %), deprese (75 %). Bezpečnost a účinnost sildenafilu byla v dlouhodobých studiích zachována.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Sildenafil se rychle vstřebává. Maximálních pozorovaných plazmatických koncentrací je dosaženo do 30 až 120 minut (medián 60 minut) od perorálního podání nalačno. Průměrná absolutní perorální biologická dostupnost je 41 % (rozmezí 25-63 %). Když je sildenafil užit s jídlem, rychlost absorpce je snížená s průměrným zpožděním tmax o 60 minut a průměrným snížením Cmax o 29%.

DistribucePrůměrný distribuční objem při ustálené hladině (Vd) sildenafilu je 105 l, což ukazuje na distribuci do tkání. Po podání jedné perorální dávky 100 mg je průměrná maximální celková plazmatická koncentrace sildenafilu přibližně 440 ng/ml (CV 40 %). Protože se sildenafil (a jeho hlavní cirkulující N-desmetylový metabolit) z 96 % váže na plazmatické proteiny, je jeho průměrná maximální koncentrace volně v plazmě 18 ng/ml (38 nM). Navázání na proteiny je nezávislé na celkové koncentraci léčivé látky.

U zdravých dobrovolníků léčených tabletami sildenafilu (jedna dávka 100 mg) bylo méně než 0,0002 % (průměrně 188 ng) podané dávky přítomno v ejakulátu 90 minut po podání dávky.

BiotransformaceSildenafil je přednostně odbouráván jaterními mikrosomálními izoenzymy CYP3A4 (hlavní cesta) a CYP2C9 (vedlejší cesta). Hlavní cirkulující metabolit vzniká N-demetylací sildenafilu.Tento metabolit má profil selektivity fosfodiesterázy stejný jako sildenafil a účinnost in vitro na PDE5 přibližně 50 % původní léčivé látky. Plazmatické koncentrace tohoto metabolitu jsou přibližně 40 % koncentrací pozorovaných u sildenafilu. N-desmetylový metabolit je dále metabolizován s konečným poločasem přibližně 4 h.

EliminaceCelková clearance sildenafilu v těle je 41 l/h s výsledným poločasem konečné fáze 3-5 h. Po perorálním nebo intravenózním podání je sildenafil vylučován ve formě metabolitů přednostně do stolice (přibližně 80 % podané perorální dávky) a v menším množství do moči (přibližně 13 % podané perorální dávky).

Linearita/nelinearitaPo perorálním podávání sildenafilu se AUC a Cmax zvyšují úměrně dávce nad doporučeným rozmezím dávkování (25-100 mg).

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Starší pacienti:Zdraví starší dobrovolníci (65 let nebo více) měli sníženou clearance sildenafilu, což vedlo k plazmatickým koncentracím sildenafilu a aktivního N-desmetylového metabolitu přibližně o 90 % vyšším ve srovnání s hodnotami zdravých mladších dobrovolníků (18-45 let). Kvůli věkovým rozdílům ve vazbě na plazmatické proteiny bylo odpovídající zvýšení plazmatické koncentrace volného sildenafilu přibližně 40 %.

Renální insuficience:U dobrovolníků s mírným až středním poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu = 30-80 ml/min) nebyla farmakokinetika sildenafilu po podání 50 mg jednorázové perorální dávky ovlivněna. Průměrné AUC a Cmax N-desmetylového metabolitu se zvýšily o 126 % a 73 %, v daném pořadí, ve srovnání s dobrovolníky odpovídajícího věku bez poškození funkce ledvin. Nicméně kvůli vysoké variabilitě mezi pacienty nebyly tyto rozdíly statisticky významné. U dobrovolníků s těžkým poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) byla

clearance sildenafilu snížená, což vedlo k průměrným zvýšením AUC a Cmax o 100 % a 88 %, v daném pořadí, ve srovnání s dobrovolníky odpovídajícího věku bez poškození funkce ledvin. Navíc byly hodnoty AUC a Cmax N-desmetylového metabolitu významně zvýšené na 79 % a 200 %, v daném pořadí.

Jaterní insuficience:U dobrovolníků s mírnou až střední jaterní cirhózou (Child-Pugh A a B) byla clearance sildenafilu snížená, což vedlo ke zvýšení AUC (84 %) a Cmax (47 %) ve srovnání s dobrovolníky odpovídajícího věku bez poškození funkce jater. Farmakokinetika sildenafilu u pacientů s vážně poškozenou funkcí jater nebyla zkoumána.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Draselná sůl polakrilinuKoloidní bezvodý oxid křemičitýMonohydrát laktosyPovidon K-30Aspartam (E951)Sodná sůl kroskarmelosyAroma máty peprné skládající se z maltodextrinu, modifikovaného škrobu E1450 a silice máty peprnéMagnesium-stearátHydroxid draselný (k úpravě pH) nebo Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Průhledné PVC/PCTFE - hliníkové blistry.Balení:

1, 2, 4 žvýkací tabletyNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alvogen IPCo S.àr.l.412F Route d'Esch, L - 2086 LuxembourgLucembursko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Gedena 25 mg žvýkací tablety : 83/397/12-CGedena 50 mg žvýkací tablety : 83/398/12-CGedena 100 mg žvýkací tablety : 83/399/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.6.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

13.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{Krabička}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gedena 25 mg žvýkací tabletyGedena 50 mg žvýkací tabletyGedena 100 mg žvýkací tablety

Sildenafilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje 25 mg sildenafilum (tvořeného in situ z 35,12 mg sildenafili citras).Jedna žvýkací tableta obsahuje 50 mg sildenafilum (tvořeného in situ ze 70,24 mg sildenafili citras).Jedna žvýkací tableta obsahuje 100 mg sildenafilum (tvořeného in situ ze 140,48 mg sildenafili citras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Rovněž obsahuje aspartam (E951) a monohydrát laktosy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

1, 2, 4 žvýkací tablety

5.

METODA A CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.Užívejte dle pokynů svého lékaře.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBA

8.

DATUM SPOTŘEBY

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alvogen IPCo S.àr.l.412F Route d'Esch, L - 2086 LuxembourgLucembursko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Gedena 25 mg žvýkací tablety : 83/397/12-CGedena 50 mg žvýkací tablety : 83/398/12-CGedena 100 mg žvýkací tablety : 83/399/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMĚ

Gedena 25 mgGedena 50 mgGedena 100 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

{Blistry}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gedena 25 mg žvýkací tabletyGedena 50 mg žvýkací tabletyGedena 100 mg žvýkací tablety

Sildenafilum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alvogen IPCo S.àr.l.412F Route d'Esch, L - 2086 LuxembourgLucembursko

3.

DATUM SPOTŘEBY

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OSTATNÍ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.