Gecrol 0,5 Mg

Kód 0176587 ( )
Registrační číslo 59/ 867/10-C
Název GECROL 0,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Heaton a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0176588 POR CPS DUR 100X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145045 POR CPS DUR 100X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0176584 POR CPS DUR 30X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145041 POR CPS DUR 30X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0176585 POR CPS DUR 50X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145042 POR CPS DUR 50X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0176586 POR CPS DUR 60X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145043 POR CPS DUR 60X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0176587 POR CPS DUR 90X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145044 POR CPS DUR 90X0.5MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GECROL 0,5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls91320/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GECROL 0,5 mg, tvrdé tobolky

GECROL 1 mg, tvrdé tobolkyGECROL 5 mg, tvrdé tobolky

Tacrolimusum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek GECROL a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GECROL užívat3. Jak se přípravek GECROL užívá4. Možné nežádoucí účinky5 Jak přípravek GECROL uchovávat6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek GECROL a k čemu se používáGECROL patří do skupiny léků nazývaných imunosupresiva. Imunitní systém Vašeho těla se poté, co Vám byl transplantován nějaký orgán (např. játra, ledviny, srdce), bude snažit tento orgán odloučit.

GECROL se používá k řízení Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo transplantovaný orgán přijalo.

GECROL se často používá v kombinaci s jinými léky, které rovněž potlačují imunitní systém.

GECROL Vám také může být předepsán, pokud již dochází k odlučování jater, ledviny, srdce nebo jiného orgánu, který Vám byl transplantován, nebo pokud jakákoli léčba, kterou jste užíval(a), nebyla ke kontrole Vaší imunitní odpovědi po transplantaci dostačující.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GECROL užívat Neužívejte GECROL:- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na takrolimus nebo na kteroukoli další složku přípravku GECROL.- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některé antibiotikum patřící do skupiny makrolidů (např. erytromycin, klarithromycin, josamycin).

Upozornění a opatření- Přípravek GECROL užívejte každý den tak dlouho, dokud budete potřebovat imunosupresi k potlačení odloučení transplantovaného orgánu. Zůstávejte v pravidelném styku se svým lékařem.- Po dobu užívání přípravku GECROL Vám bude Váš lékař pravděpodobně čas od času provádět řadu různých vyšetření (včetně vyšetření krve, moči, srdeční činnosti, zraku a neurologických testů). To je zcela normální a pomůže to lékaři určit nejvhodnější dávku přípravku GECROL pro Vás.

- Vyhýbejte se užívání rostlinných léčivých přípravků, např. třezalky tečkované (Hypericum perforatum) nebo jiných rostlinných přípravků, protože mohou ovlivnit účinnost a dávku přípravku GECROL, který máte užít. Máte-li pochyby, prosím, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli rostlinný přípravek nebo lék.- Řekněte svému lékaři, jestliže máte problémy s játry nebo jste měl(a) onemocnění, které mohlo Vaše játra poškodit; protože to může ovlivnit dávku přípravku GECROL, kterou užíváte.- Řekněte svému lékaři, jestliže máte průjem déle než jeden den, protože by mohlo být nutné upravit dávku přípravku GECROL, kterou užíváte.- Noste vhodný ochranný oděv a používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, abyste omezil(a) vystavení kůže slunečnímu a UV záření. Důvodem je možné riziko zhoubných kožních změn v důsledku imunosupresivní léčby.- Potřebujete-li nějaké očkování, prosím, informujte svého lékaře předem. Váš lékař Vám poradí nejvhodnější postup.

Další léčivé přípravky a přípravek GECROLProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a o rostlinných přípravcích.

GECROL se nesmí užívat současně s cyklosporinem.

Hladiny přípravku GECROL v krvi mohou být ovlivněny jinými léky, které užíváte, a naopak hladiny jiných léků v krvi mohou být ovlivněny užíváním přípravku GECROL. To může vyžadovat zvýšení nebo snížení dávky přípravku GECROL. Zvláště byste měl(a) upozornit svého lékaře, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval (a) léky, které obsahují tyto léčivé látky:- antimykotika (léky proti plísním, např. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol) a antibiotika (zejména makrolidová antibiotika) používaná k léčbě infekcí, např. erythromycin, klarithromycin, josamycin nebo rifampicin- inhibitory HIV proteáz, např. ritonavir- omeprazol nebo lansoprazol, které se užívají k léčbě žaludečních vředů- hormonální přípravky s ethinylestradiolem (např. antikoncepční tablety) nebo danazol- léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem (např. nifedipin, nikardipin, diltiazem a verapamil)- léky známé jako „statiny“, které se používají k léčbě zvýšeného cholesterolu a triglyceridů- antiepileptika fenytoin nebo fenobarbital- kortikosteroidy prednisolon a methylprednisolon- antidepresivum nefazodon- třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Informujte svého lékaře pokud užíváte nebo potřebujete užívat ibuprofen, amfotericin B nebo protivirové léky (např. aciklovir). Jejich současné podávání s přípravkem GECROL může zhoršit problémy s ledvinami nebo nervovým systémem.

Jestliže užíváte přípravek GECROL, je také třeba, aby Váš lékař věděl, jestli užíváte doplňky draslíku nebo draslík šetřící diuretika (např. amilorid, triamteren nebo spironolakton), určité látky působící proti bolesti (tzv. nesteroidní antirevmatika, např. ibuprofen), antikoagulancia (léky proti srážení krve) nebo perorální přípravky k léčbě diabetu.

Pokud se potřebujete nechat očkovat, informujte, prosím, svého lékaře předem.

Užívání přípravku GECROL s jídlem a pitím a alkoholemObecně byste měl (a) užívat GECROL na lačno nebo 2-3 hodiny po jídle případně alespoň 1 hodinu před jídlem. Pokud užíváte GECROL, nejezte grapefruity ani nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojeníPokud plánujete otěhotnět nebo si myslíte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Takrolimus se vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte GECROL, neměla byste kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNeřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud se při užívání přípravku GECROL cítíte ospalý (á), máte závratě nebo problémy s ostrostí vidění. Tyto účinky jsou častěji pozorovány, jestliže požíváte alkohol.

GECROL obsahuje laktosu. Pokud víte od svého lékaře, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek GECROL užívá

Vždy užívejte GECROL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Když si v lékárně vybíráte předepsaný lék, vždy se ujistěte, že dostáváte stále stejný přípravek obsahující takrolimus, kromě případů, že se Váš odborný lékař (transplantolog) rozhodl provést změnu na jiný přípravek s takrolimem. Tento přípravek byste měl (a) užívat dvakrát denně. Pokud přípravek, který dostanete, vypadá jinak než obvykle nebo pokud se změnily pokyny ohledně dávkování, poraďte se co nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem a ověřte si, že máte správný lék.

Počáteční dávku k prevenci odloučení Vašeho transplantovaného orgánu určí Váš lékař výpočtem na základě Vaší tělesné hmotnosti. Tato dávka podávaná ihned po transplantaci leží obvykle v rozmezí 0,075 – 0,30 mg / kg hmotnosti / den,v závislosti na transplantovaném orgánu.

Vaše dávka závisí na Vašem celkovém zdravotním stavu a na tom, které další imunitu potlačující léky užíváte. K určení správné dávky a její případné úpravě je čas od času nutné provádět krevní testy u Vašeho lékaře. Jakmile se Váš stav stabilizuje, lékař pravděpodobně dávku tobolek takrolimu sníží. Lékař Vám řekne přesně, kolik tobolek a jak často máte užívat.

GECROL se užívá perorálně (ústy) 2 x denně, obvykle ráno a večer. Obecně byste měl (a) užívat tobolky takrolimu na lačno nebo alespoň 1 hodinu před anebo 2-3 hodiny po jídle.Tobolky se polykají celé, zapíjí se sklenicí vody. Tobolky užijte hned po vyjmutí z blistru. Pokud užíváte tobolky takrolimu, nejezte grapefruity ani nepijte grapefruitovou šťávu. Nepolykejte vysoušedlo obsažené v balení.

Jestliže jste užil (a) více přípravku GECROL, než jste měl (a)Pokud užijete omylem příliš mnoho tobolek přípravku GECROL, navštivte okamžitě svého lékaře nebo oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl (a) užít GECROLNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.Pokud jste zapomněl (a) užít své tobolky přípravku GECROL, počkejte, dokud není čas na další dávku, a pak pokračujte jako předtím.

Jestliže jste přestal (a) užívat GECROLPokud přestanete užívat přípravek GECROL, zvyšuje se nebezpečí odloučení transplantovaného orgánu. Neukončujte léčbu, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i GECROL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

GECROL oslabuje obranné mechanismy Vašeho těla, aby zabránil odloučení transplantovaného orgánu. V důsledku toho není Vaše tělo schopno bojovat proti infekcím tak jako jindy. Pokud užíváte GECROL, můžete častěji než obvykle onemocnět různými infekcemi kůže, ústní dutiny, žaludku a střev, plic a močových cest.

Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky včetně alergických a anafylaktických reakcí. Po léčbě takrolimem byly v důsledku potlačené imunity hlášeny nezhoubné i zhoubné nádory.

Možné nežádoucí účinky se dělí do následujících kategorií:Velmi časté nežádoucí účinky se vyskytují u více než jednoho z deseti pacientů.Časté nežádoucí účinky se vyskytují u méně než jednoho z deseti pacientů, ale více než u jednoho ze sta pacientů.Méně časté nežádoucí účinky se vyskytují u méně než jednoho ze sta pacientů, ale více než u jednoho z tisíce pacientů.Vzácné nežádoucí účinky se vyskytují u méně než jednoho z tisíce pacientů, ale více než u jednoho z deseti tisíc pacientů.Velmi vzácné nežádoucí účinky se vyskytují u méně než jednoho z deseti tisíc pacientů.

Velmi časté nežádoucí účinky- zvýšená hladina krevního cukru, cukrovka, zvýšená hladina draslíku v krvi- obtížné usínání- třes, bolest hlavy- zvýšený krevní tlak- průjem, nevolnost- ledvinové obtíže

Časté nežádoucí účinky- pokles počtu krevních buněk (krevních destiček, červených nebo bílých krvinek), zvýšení počtu bílých krvinek, změny v červeném krevním obraze- snížené krevní hladiny hořčíku, fosfátů, draslíku, vápníku nebo sodíku, nadbytek tekutin v těle, zvýšení krevních hladin kyseliny močové nebo tuků, snížená chuť k jídlu, zvýšená kyselost krve, další změny koncentrací solí v krvi- příznaky úzkosti, zmatenosti a dezorientace, deprese, změny nálad, noční můry, halucinace, duševní poruchy- záchvaty, poruchy vědomí, pocity necitlivosti a brnění (někdy bolestivé) v rukou a nohou, závratě, zhoršená schopnost psát, poruchy nervového systému- rozmazané vidění, zvýšená citlivost na světlo, oční poruchy- zvonění v uších- zhoršení krevního průtoku v srdečních cévách, zrychlený srdeční tep- krvácení, částečné nebo úplné ucpání krevních cév, snížený krevní tlak- dušnost, změny plicní tkáně, hromadění tekutiny kolem plic, zánět hltanu, kašel, příznaky podobné chřipce- záněty nebo vředy způsobující bolest břicha nebo průjem, žaludeční krvácení, záněty nebo vředy v ústech, hromadění tekutiny v břiše, zvracení, bolest břicha, špatné trávení, zácpa, plynatost, nadýmání, řídká stolice, žaludeční problémy- změny hodnot jaterních enzymů a změny funkce jater, zežloutnutí kůže, poškození jaterní tkáně a zánět jater- svědění, vyrážka, vypadávání vlasů, akné, zvýšené pocení- bolesti kloubů, končetin nebo zad, svalové křeče- nedostatečná funkce ledvin, snížená tvorba moči, ztížené nebo bolestivé močení

- celková slabost, horečka, hromadění tekutin v těle, bolest a diskomfort, vzestup krevních hladin alkalické fosfatázy, zvýšení tělesné hmotnosti, porucha vnímání teploty- nedostatečná funkce transplantovaného orgánu

Méně časté nežádoucí účinky- změny krevní srážlivosti, pokles počtu všech krevních buněk- dehydratace, snížené hladiny krevních bílkovin nebo cukrů, zvýšená hladina krevních fosfátů- kóma, krvácení do mozku, mrtvice, ochrnutí, mozkové poruchy, poruchy mluvení a řeči, poruchy paměti- rozmazané vidění v důsledku změn na oční čočce- zhoršení sluchu- nepravidelná srdeční akce, vynechávání srdečního tepu, snížený srdeční výkon, choroby srdečního svalu, zbytnění srdeční svaloviny, bušení srdce, abnormální EKG nálezy, abnormality srdeční frekvence a pulsu- krevní sraženiny v cévách končetin, šok- dechové obtíže, poruchy dýchacího systému, astma- neprůchodnost střev, zvýšená hladina krevního enzymu amylázy, reflux žaludečního obsahu do krku, opožděné vyprazdňování žaludku- záněty kůže, pocit pálení při oslunění- poruchy kloubů- neschopnost se vymočit, bolestivá menstruace a abnormální menstruační krvácení- selhání některých orgánů, příznaky podobné chřipce, zvýšená citlivost na teplo a chlad, pocit tlaku na hrudníku, neklid nebo neobvyklé pocity, zvýšená hladina krevního enzymu laktátdehydrogenázy, pokles tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky- drobná krvácení do kůže v důsledku krevních sraženin- zvýšená svalová ztuhlost- slepota- hluchota- hromadění tekutiny kolem srdce- náhlá dušnost- tvorba cyst ve slinivce břišní- poruchy cévního zásobení jater- závažné onemocnění projevující se výskytem puchýřů na kůži, sliznici úst, očích a pohlavním ústrojí, zvýšení ochlupení- žízeň, pády, pocit sevření hrudníku, snížená pohyblivost, vředy

Velmi vzácné nežádoucí účinky- svalová slabost- abnormální echokardiogram- selhání jater, zúžení žlučovodu- bolestivé močení s výskytem krve v moči- zmnožení tukové tkáně

Byly hlášeny případy čisté aplázie červené krevní řady (velmi závažný pokles počtu červených krvinek).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek GECROL uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30° C.Uchovávejte v původním obalu (uvnitř hliníkového sáčku), aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte GECROL po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do/EXP. Je-li hliníkový sáček otevřen, všechny tobolky musí být užity do 1 roku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek GECROL obsahujeGECROL 0,5 mg, tvrdé tobolky:Léčivou látkou je tacrolimusum. Jedna tobolka obsahuje 0,5 mg tacrolimusum.Pomocnými látkami jsou:Obsah tobolky: Povidon K30, sodná sůl kroskarmelosy (E468), laktosa, magnesium-stearát.Tobolka: oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), želatina

GECROL 1 mg, tvrdé tobolky:Léčivou látkou je tacrolimusum. Jedna tobolka obsahuje 1 mg tacrolimusum.Pomocnými látkami jsou:Obsah tobolky: Povidon K30, sodná sůl kroskarmelosy (E468), laktosa, magnesium-stearát.Tobolka: oxid titaničitý E171), želatina

GECROL 5 mg, tvrdé tobolky:Léčivou látkou je tacrolimusum. Jedna tobolka obsahuje 5 mg tacrolimusum.Pomocnými látkami jsou:Obsah tobolky: Povidon K30, sodná sůl kroskarmelosy (E468), laktosa, magnesium-stearát.Tobolka: oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), želatina

Jak GECROL vypadá a co obsahuje toto baleníGECROL 0,5 mg, tvrdé tobolky:GECROL 0,5 mg jsou slonovinově bílé tvrdé želatinové tobolky obsahující bílý prášek. GECROL 0,5 mg, tvrdé tobolky je dodáván v blistrech po 10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem, které chrání tobolky před vlhkostí. Vysoušedlo nepolykejte.

GECROL 1 mg, tvrdé tobolky:GECROL 1 mg jsou bílé tvrdé želatinové tobolky obsahující bílý prášek. GECROL 1 mg, tvrdé tobolky je dodáván v blistrech po 10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem, které chrání tobolky před vlhkostí. Vysoušedlo nepolykejte.

GECROL 5 mg, tvrdé tobolky:GECROL 5 mg jsou červené tvrdé želatinové tobolky obsahující bílý prášek. GECROL 5 mg, tvrdé tobolky je dodáván v blistrech po 10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem, které chrání tobolky před vlhkostí. Vysoušedlo nepolykejte.

Velikost balení: 30, 50, 60, 90 nebo 100 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraci:Heaton a.s.PrahaČeská republika

Výrobce:Laboratorios CINFA, S. A.Olaz-Chipi, 10-Polig Areta 31620 Huarte-Pamplona, (Navarra)Španělsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod těmito názvy:GECROLČeská republika, Slovenská republika

EVENILVelká Británie

FINACTIVItálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls91320/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

GECROL 0,5 mg, tvrdé tobolkyGECROL 1 mg, tvrdé tobolkyGECROL 5 mg, tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

GECROL 0,5 mg, tvrdé tobolky obsahuje 0,5 mg léčivé látky tacrolimusumPomocná látka se známým účinkem: laktosa 109,1 mg.

GECROL 1 mg, tvrdé tobolky obsahuje 1 mg léčivé látky tacrolimusumPomocná látka se známým účinkem: laktosa 108,6 mg.

GECROL 5 mg, tvrdé tobolky obsahuje 5 mg léčivé látky tacrolimusumPomocná látka se známým účinkem: laktosa 104,6 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolkaGECROL 0,5 mg, jsou slonovinově bílé tvrdé tobolky, obsahující bílý prášek.GECROL 1 mg, bílé tvrdé tobolky, obsahující bílý prášek.GECROL 5 mg, červené tvrdé tobolky, obsahující bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1. Terapeutické indikace

Přípravek GECROL je indikován u dětí a dospělých proProfylaxi rejekce transplantátu u příjemců jaterního, ledvinového nebo srdečního alogenního štěpu.

Léčbu v případě rejekce alogenního štěpu resistentního na léčbu jinými imunosupresivními léčivými přípravky.

4. 2. Dávkování a způsob podání

DávkováníLéčba přípravkem GECROL vyžaduje pečlivé sledování přiměřeně kvalifikovaným a vybaveným personálem. Předepisovat tento léčivý přípravek a provádět změny imunosupresivní léčby může pouze lékař, který má zkušenosti s imunosupresivní léčbou a ošetřováním pacientů po transplantaci.

Náhodná, neúmyslná nebo nekontrolovaná záměna různých forem takrolimu, a to jak s okamžitým tak s prodlouženým uvolňováním, je nebezpečná. Může vést k rejekci štěpu nebo zvýšenému výskytu nežádoucích účinků včetně nedostatečné nebo nadměrné imunosuprese v důsledku klinicky významných rozdílů v systémové expozici takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy jednou formou takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny lékové formy nebo režimu dávkování lze provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v transplantologii (viz body 4.4 a 4.8). Po změně

na jakoukoli jinou formu je nutno monitorovat terapeutické hladiny a provést úpravu dávky tak, aby se systémová expozice takrolimu udržovala na stále stejné úrovni.

Všeobecná doporučeníDoporučené počáteční dávkování, které je uvedeno dále, je myšleno pouze jako návod. Dávkování takrolimu musí být založeno primárně na individuálním klinickém zhodnocení rejekce a tolerability každého pacienta doplněném o sledování krevních hodnot (viz dále „Doporučené cílové minimální koncentrace v plné krvi“). Jestliže jsou zřejmé klinické známky rejekce, je třeba zvážit změnu imunosupresivního režimu.Takrolimus může být podáván buď intravenózně, nebo perorálně. Zpravidla může podávání začít perorálně. Pokud je to nutné, lze obsah tobolky vysypat do vody, a tu podat nazogastrickou sondou. Vpočátečním pooperačním období je takrolimus běžně podáván v kombinaci s jinými imunosupresivy. Dávkování se může lišit v závislosti na zvoleném imunosupresivním režimu.

Způsob podáváníDoporučuje se denní perorální dávku rozdělit na dvě dílčí dávky (např. ráno a večer). Tobolky je třeba užít ihned po vyjmutí z blistru. Pacienta je vhodné upozornit, aby nepolykal vysoušedlo. Tobolky se mají polykat s tekutinou (nejlépe vodou).Tobolky se mají užívat nalačno, nebo nejméně 1 hodinu před, případně 2-3 hodiny po jídle, aby se tak zajistila maximální absorpce (viz bod 5.2.).

Délka léčbyAby se zabránilo odloučení transplantovaného štěpu, musí být imunosupresivní léčba dlouhodobá, a nelze tedy stanovit maximální délku perorálního terapie.

Doporučené dávkování - transplantace jater

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělýchPerorální léčbu takrolimem je třeba začít dávkou 0,10-0,20 mg/kg/den rozdělenou na dvě dávky (např. ráno a večer). Podávání má začít přibližně 12 hodin po skončení operace.Pokud stav pacienta nedovoluje zahájit perorální léčbu, je třeba začít intravenózní léčbu dávkou 0,01-0,05 mg/kg/den podávanou kontinuální infúzí po dobu 24 hodin.

Profylaxe rejekce transplantátu u dětíPočáteční perorální dávka 0,30 mg/kg/den se rozdělí na dvě dávky (např. ráno a večer). Pokud stav pacienta nedovoluje zahájit perorální léčbu, je třeba začít intravenózní léčbu dávkou 0,05 mg/kg/den podávanou kontinuální infúzí po dobu 24 hodin.

Úprava dávky v potransplantačním období u dospělých a dětíV potransplantačním období se dávky takrolimu obvykle snižují. V některých případech je možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii takrolimem. Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může vyžadovat další přizpůsobení dávky.

Léčba rejekce u dospělých a dětíPro zvládnutí rejekční krize byly používány zvýšené dávky takrolimu, doplňková léčba kortikosteroidy a zavedení krátkodobého podávání mono/polyklonálních protilátek. Pokud se objeví příznaky toxicity (např. výrazné nežádoucí účinky - viz bod 4.8), může být nutné snížit dávky takrolimu.Při přechodu na takrolimus je léčbu třeba zahájit počáteční perorální dávkou doporučenou k primární imunosupresi.Informace o přechodu z cyklosporinu na GECROL jsou uvedeny níže v odstavci „Přizpůsobení dávky u zvláštních skupin pacientů“.

Doporučené dávkování - transplantace ledvin

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělýchPerorální léčba takrolimem má začít dávkou 0,20-0,30 mg/kg/den rozdělenou do dvou dílčích dávek (např. ráno a večer). Léčba má začít do 24 hodin po ukončení chirurgického zákroku.V případech, kde klinický stav pacienta neumožňuje perorální léčbu, je třeba intravenózní léčbu zahájit dávkou 0,05-0,10 mg/kg/den jako kontinuální 24 hodinovou infúzi.

Profylaxe rejekce transplantátu u dětíPočáteční perorální dávku 0,30 mg/kg/den je třeba rozdělit do dvou dávek (např. ráno a večer). Pokud klinický stav pacienta nedovoluje perorální podávání, musí se podat počáteční intravenózní dávka 0,075-0,100 mg/kg/den jako kontinuální 24 hodinová infúze.

Úprava dávky v potransplantačním období u dospělých a dětíV potransplantačním období se dávky takrolimu obvykle snižují. V některých případech se souběžná imunosupresivní terapie může ukončit, a pacient může dostávat léčbu založenou na takrolimu. Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může vyžadovat další přizpůsobení dávky.

Léčba rejekce u dospělých a dětíPro zvládnutí epizod rejekce byly používány zvýšené dávky takrolimu, doplňková léčba kortikosteroidy a krátkodobé podávání mono/polyklonálních protilátek. Pokud se objeví příznaky toxicity (např. výrazné nežádoucí účinky viz bod 4.8), může být nutné snížit dávky přípravku GECROL.

Při přechodu na takrolimus je léčbu třeba zahájit počáteční perorální dávkou doporučenou k primární imunosupresi.

Informace o přechodu z cyklosporinu na GECROL jsou uvedeny (viz níže „Přizpůsobení dávky u zvláštních skupin pacientů“).

Doporučené dávkování - transplantace srdce

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělýchTakrolimus lze užívat buď s protilátkovou indukcí (což umožňuje pozdější zahájení terapie takrolimem), nebo u klinicky stabilizovaných pacientů alternativně i bez ní.Po indukci protilátkami má být perorální léčba takrolimem zahájena dávkou 0,075 mg/kg/den rozdělenou do dvou dílčích dávek (např. ráno a večer).

Podávání má být zahájeno do 5 dnů po provedeném chirurgickém zákroku, jakmile je klinický stav pacienta stabilizován. Pokud nelze, vzhledem ke klinickému stavu pacienta, podat dávku perorální cestou, je třeba zahájit intravenózní léčbu ve formě kontinuální 24hodinové infúze v dávce 0,01 – 0,02 mg/kg/den.

Byl publikován i alternativní postup, kdy byl takrolimus podán perorálně do 12 hodin po transplantaci. Tento přístup byl vyhrazen pro pacienty bez orgánové dysfunkce (např. renální). V takových případech byl takrolimus podáván perorálně v počáteční dávce 2–4 mg denně v kombinaci s mykofenolát-mofetilem a kortikoidy anebo v kombinaci se sirolimem a kortikoidy.

Profylaxe rejekce transplantátu u dětíPři pediatrické transplantaci srdce se takrolimus používá s indukcí protilátkami i bez ní.U pacientů bez indukce protilátkami je doporučená počáteční dávka v případě zahájení léčby intravenózním podáváním takrolimu 0,03-0,05 mg/kg/den v kontinuální infúzi po dobu 24 hodin, aby koncentrace takrolimu v krvi dosahovala hodnot 15-25 ng/ml. Jakmile je to klinicky proveditelné, mají

být pacienti převedeni na perorální léčbu. První dávka při perorální terapii by měla být 0,30 mg/kg/den, a měla by být zahájena 8 až 12 hodin po ukončení intravenózního podávání.

Po indukci protilátkami, pokud je léčba takrolimem zahájena perorálně, je doporučená počáteční dávka 0,10-0,30 mg/kg/den a má být aplikována ve dvou dílčích dávkách (např. ráno a večer).

Úprava dávky v potransplantačním období u dospělých a dětíDávky takrolimu se v potransplantačním období obvykle snižují. V některých případech se souběžná imunosupresivní terapie může ukončit, a pacient může dostávat duální léčbu založenou na takrolimu. Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může vyžadovat další přizpůsobení dávky.

Léčba rejekce u dospělých a dětíPro zvládnutí epizod rejekce krize byly používány zvýšené dávky takrolimu, doplňková léčba kortikosteroidy a krátkodobé podávání mono/polyklonálních protilátek.U dospělých pacientů převedených na takrolimus má být počáteční perorální dávka 0,15 mg/kg/den podávána ve dvou dílčích dávkách (např. ráno a večer).U pediatrických pacientů převedených na takrolimus má být počáteční perorální dávka 0,20-0,30 mg/kg/den podávána ve dvou dílčích dávkách (např. ráno a večer).Informace o konverzi z cyklosporinu na GECROL je v níže uvedené kapitole „Přizpůsobení dávky u zvláštních skupin pacientů“.

Doporučené dávkování - léčba rejekce u jiných typů alotransplantacíDoporučené dávkování u transplantací plic, pankreatu a střeva je založeno na omezených údajích z prospektivních klinických studií. U pacientů po transplantaci plic byl takrolimus podáván v počáteční perorální dávce 0,10-0,15 mg/kg/den, u pacientů po transplantaci pankreatu byla počáteční perorální dávka 0,2 mg/kg/den a u pacientů po transplantaci střeva byla tato dávka 0,3 mg/kg/den.

Přizpůsobení dávky u zvláštních skupin pacientůPacienti s poruchou jaterních funkcíU pacientů se závažným poškozením jater může být nutné snížení dávky, aby se udržely minimální krevní hladiny v rovnovážném stavu v doporučeném cílovém rozmezí.

Pacienti s poruchou funkce ledvinJelikož farmakokinetika takrolimu není ovlivněna funkcí ledvin, není třeba dávkování upravovat. Vzhledem k nefrotoxickému potenciálu takrolimu se nicméně doporučuje pečlivé sledování renálních funkcí (včetně koncentrace sérového kreatininu, výpočtu clearance kreatininu a sledování výdeje moče).

Pediatričtí pacientiPediatričtí pacienti potřebují k dosažení obdobných hladin v krvi obecně dávky 1,5 až 2x vyšší než dospělí.

Starší pacientiZ doposud získaných poznatků nevyplývá, že by se dávkování takrolimu u starších pacientů mělo upravovat.

Konverze z cyklosporinuPacientům převáděným z terapie založené na cyklosporinu na terapii založenou na takrolimu je nutné věnovat pozornost (viz body 4.4 a 4.5). Terapii takrolimem je možné začít po stanovení koncentrace cyklosporinu v krvi a po zvážení klinického stavu pacienta. V případě zvýšených hladin cyklosporinu v krvi je vhodné podávání takrolimu odložit. V praxi byla terapie takrolimem zahajována 12-24 hodin po ukončení léčby cyklosporinem. Po změně terapie je vhodné pokračovat ve sledování hladin cyklosporinu v krvi, protože může být ovlivněna jeho clearance.

Doporučené cílové minimální koncentrace v plné krviDávkování musí být založeno primárně na klinickém odhadu rejekce a tolerability každého jednotlivého pacienta.

Několik imunologických metod stanovení koncentrace takrolimu v krvi je dostupných pro optimalizaci dávkování, včetně poloautomatického stanovení mikročásticovou enzymovou imunoanalýzou (MEIA). Porovnání koncentrací uveřejněných v literatuře je nutné aplikovat na konkrétní klinické případy opatrně a v souvislostech s použitou metodou. V běžné klinické praxi jsou hladiny v plné krvi sledovány pomocí imunologických metod.

V potransplantačním období mají být v krvi sledovány minimální hladiny takrolimu v krvi. Při perorálním podávání se krev na stanovení minimální hladiny takrolimu má odebírat 12 hodin po jeho podání, tedy těsně před podáním další dávky. Jelikož GECROL je přípravek s nízkou clearance, může se změna v nastavení režimu dávkování projevit v krvi až po několika dnech. Minimální hladiny takrolimu v krvi mají být kontrolovány v časném potransplantačním období přibližně 2x týdně, a potom pravidelně v průběhu udržovací léčby. Monitorování hladin takrolimu v krvi je nutné také při úpravě jeho dávek, změně imunosupresivního režimu, nebo při souběžné terapii látkami, které mohouměnit koncentraci takrolimu v krvi (viz bod 4.5).

Z analýz klinických studií vyplývá, že většina pacientů může být úspěšně léčena, jestliže jsou v krvi minimální hladiny takrolimu udržovány pod hodnotou 20 ng/ml. Při interpretaci hladin v plné krvi je nutné brát ohled na klinický stav pacienta.

V klinické praxi byly v plné krvi minimální hladiny takrolimu v časném potransplantačním období obvykle v rozsahu 5-20 ng/ml u pacientů po transplantaci jater a 10-20 ng/ml u pacientů po transplantaci ledvin a srdce. Následně, v průběhu udržovací léčby, byly hladiny u všech typů transplantací obvykle v rozmezí 5-15 ng/ml u pacientů po transplantacích jater, ledvin i srdce.

4. 3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na takrolimus nebo jiné makrolidy nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4. 4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V iniciální potransplantační fázi má být rutinně prováděno vyšetření následujících parametrů: krevního tlaku, EKG, neurologického a očního stavu, glykémie nalačno, iontů (zvláště draslíku), funkčních testů jater a ledvin, hematologických parametrů, srážlivosti a hladin bílkovin v plazmě. Pokud dojde ke klinicky relevantním změnám sledovaných parametrů, je třeba imunosupresivní režim patřičně upravit.

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn různých forem takrolimu s okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. Tyto záměny vedly k závažným nežádoucím účinkům včetně rejekce štěpu a dalším nežádoucím účinkům, které mohou být důsledkem buď nedostatečné nebo nadměrné expozice takrolimu. Pacienti mají být léčeni vždy jednou formou takrolimu s odpovídajícím denním režimem dávkování. Změny formy nebo dávkování lze provádět pouze pod přímým dohledem odborníka v transplantologii (viz body 4.2 a 4.8).

Vzhledem k riziku interakcí vedoucích k poklesu hladin takrolimu v krvi a tedy snížení jeho klinického účinku je třeba se vyhnout užívání rostlinných léčivých přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) nebo jiných rostlinných přípravků současně s přípravkem GECROL (viz bod 4.5).Vzhledem k tomu, že hladiny takrolimu v krvi se mohou významně měnit při průjmových stavech, je třeba v těchto případech koncentraci takrolimu v krvi sledovat zvlášť pečlivě.

Je nutné se vyhnout současnému podávání cyklosporinu a takrolimu a pacientům, kterým je podáván takrolimus poté, co užívali cyklosporin, je nutné věnovat pozornost (viz body 4.2 a 4.5).

Vzácně byly u pacientů léčených takrolimem pozorovány ventrikulární hypertrofie a hypertrofie septa popsané jako kardiomyopatie. Většina takových případů byla reverzibilní a vyskytovaly se primárně u dětí, u nichž byly v krvi minimální koncentrace takrolimu mnohem vyšší než doporučované maximální hladiny. Další faktory, u nichž bylo zjištěno, že zvyšují riziko výskytu těchto klinických příznaků, zahrnovaly již dříve existující srdeční choroby, léčbu kortikosteroidy, hypertenzi, poruchu funkce ledvin nebo jater, infekce, zahlcení tekutinami a edémy. U vysoce rizikových pacientů, hlavně u malých dětí a u pacientů s vysokými dávkami imunosupresiv, je proto nutné sledování před transplantací i po ní (např. zpočátku po 3 měsících a později po 9-12 měsících) pomocí takových vyšetření, jako jsou echokardiografie nebo EKG. Pokud tato vyšetření prokážou jakékoliv změny, je třeba zvážit snížení dávky takrolimu, nebo změnu léčby jiným imunosupresivním přípravkem. Takrolimus může prodloužit QT interval, ale zatím neexistuje zásadní důkaz, že způsobuje torsades de pointes. S opatrností je třeba přistupovat k pacientům s diagnostikovaným nebo suspektním vrozeným syndromem prodlouženého QT intervalu.

U pacientů léčených takrolimem se mohou vyvinout lymfoproliferativní poruchy spojené s EBV. Pacientům převedeným na takrolimus se současně nesmí aplikovat antilymfocytární terapie. U velmi malých dětí (< 2 roky), které jsou EBV-VCA-negativní, bylo zjištěno vyšší riziko rozvoje lymfoproliferativních poruch. Proto u této skupiny pacientů musí být EBV-VCA sérologie zjišťována už před zahájením léčby takrolimem. Během léčby se doporučuje pečlivé monitorování pomocí EBVPCR. EBV-PCR pozitivita může přetrvávat i několik měsíců a sama o sobě nemusí znamenat lymfoproliferativní onemocnění nebo lymfom.

U pacientů léčených takrolimem byl hlášen výskyt posteriorního reverzibilního encefalopatického syndromu (PRES). Pokud se u pacientů užívajících takrolimus objeví příznaky PRES, jako jsou bolest hlavy, alterace psychického stavu, křeče a zrakové poruchy, je třeba provést radiologické vyšetření (např. MRI). Pokud je diagnostikován PRES, doporučuje se odpovídající kontrola krevního tlaku s okamžitým přerušením systémového podávání takrolimu. Pokud se přijmou příslušná opatření, většina pacientů se zcela uzdraví.

Pacienti léčení imunosupresivy včetně takrolimu mají zvýšené riziko oportunních infekcí (bakteriálních, mykotických, virových i protozoárních). Mezi tyto stavy patří i nefropatie způsobená BK virem a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) způsobená JC virem. Tyto infekce jsou často spojeny s vysokou celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným nebo dokonce fatálním stavům. Je třeba, aby lékař bral tyto skutečnosti v úvahu u imunosuprimovaných pacientů při diferenciální diagnostice zhoršujících se funkcí ledvin nebo u pacientů s neurologickýmipříznaky.

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy čisté aplázie červené řady (PRCA). U všechtěchto pacientů se vyskytovaly rizikové faktory PRCA jako je infekce parvovirem B19, přidruženéonemocnění nebo současné podávání léčivých přípravků spojených s PRCA.

Tak jako u jiných imunosupresiv by, vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku maligních změn kůže, mělo být vystavení kůže slunečnímu a ultrafialovému světlu omezeno tím, že pacienti nosí ochranné oblečení a používají ochranný krém s vysokým ochranným faktorem.Stejně jako u jiných vysoce účinných imunosupresiv není míra rizika vzniku sekundárního novotvaru známa (viz bod 4.8).

Přípravek GECROL obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy anebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4. 5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolické interakceSystémově dostupný takrolimus je metabolizován jaterním CYP3A4. Byla také prokázána metabolizace pomocí CYP3A4 ve střevní stěně. Souběžné užívání léčivých nebo rostlinných přípravků, o nichž je známo, že inhibují nebo indukují CYP3A4, může ovlivnit metabolizmus takrolimu, a tím zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi. Proto se doporučuje sledovat hladiny takrolimu v krvi, pokud jsou souběžně podávány látky, které mohou ovlivňovat metabolizmus prostřednictvím CYP3A, a přizpůsobit podle potřeby dávku takrolimu tak, aby jeho hladiny zůstaly stejné (viz body 4.2 a 4.4).

Inhibitory metabolismuNásledující látky vykazují schopnost klinicky zvýšit hladiny takrolimu: výrazné interakce byly pozorovány u antimykotických látek, jako jsou ketokonazol, flukonazol, itrakonazol a vorikonazol, u makrolidového antibiotika erytromycinu a u inhibitorů HIV proteáz (např. ritonaviru). Současné podávání těchto látek může téměř u všech pacientů vyžadovat snížení dávek takrolimu.

Slabší interakce byly pozorovány u klotrimazolu, klaritromycinu, josamycinu, nifedipinu, nikardipinu, diltiazemu, verapamilu, danazolu, etinylestradiolu, omeprazolu a nefazodonu.

Bylo prokázáno, že následující látky jsou potenciálními inhibitory metabolismu takrolimu in vitro: bromokryptin, kortison, dapson, ergotamin, gestoden, lidokain, mefenytoin, mikonazol, midazolam, nilvadipin, norethisteron, chinidin, tamoxifen, troleandomycin.

Zvýšení hladiny takrolimu v krvi bylo zaznamenáno u grapefruitové šťávy, a proto je třeba se jejímu požívání vyhnout.

Lansoprazol a cyklosporin mohou CYP3A4 zprostředkovaný metabolismus takrolimu potenciálně inhibovat a tím hladiny takrolimu v krvi zvýšit.

Induktory metabolismuNásledující látky vykazují schopnosti klinicky snížit hladiny takrolimu: nápadné interakce byly zjištěny s rifampicinem, fenytoinem a Třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum); mohou téměř u všech pacientů vyžadovat zvýšení dávek takrolimu. Klinicky významné interakce byly rovněž zaznamenány u fenobarbitalu. Udržovací dávky kortikosteroidů způsobily snížení hladin takrolimu v krvi.

Vysoké dávky prednisolonu nebo metylprednisolonu podávané při léčbě akutní rejekce mají potenciál zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi.

Karbamazepin, metamizol a isoniazid mohou koncentraci takrolimu snížit.

Vliv takrolimu na metabolismus jiných léčivých přípravkůTakrolimus je známý inhibitor CYP3A4. Z toho důvodu může souběžné užívání takrolimu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány pomocí CYP3A4, ovlivnit metabolizmus těchto léčivých přípravků.

Současné podávání takrolimu prodlužuje poločas cyklosporinu. Kromě toho se mohou vyskytnout synergistické/aditivní nefrotoxické účinky. Z tohoto důvodu se kombinované podávání cyklosporinu a takrolimu nedoporučuje a pokud podáváme takrolimus pacientům, kteří před tím užívali cyklosporin, je třeba dbát zvýšené opatrnosti (viz body 4.2 a 4.4).Bylo prokázáno, že takrolimus zvyšuje hladiny fenytoinu v krvi.

Jelikož takrolimus může snížit clearance steroidních antikoncepčních prostředků což má za následek zvýšené hladiny těchto hormonů, je třeba zvláštní opatrnosti při rozhodování o antikoncepčních opatřeních.Znalosti o interakcích takrolimu se statiny jsou omezené. Z dostupných údajů lze soudit, že farmakokinetika statinů není současným podáváním takrolimu zásadně ovlivněna.Údaje ze studií na zvířatech ukázaly, že takrolimus může snižovat clearance a prodlužovat poločas fenobarbitalu a fenazonu.

Další interakce, které vedly ke škodlivým klinickým účinkůmSoučasné užívání takrolimu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo neurotoxický vliv, může toto působení zvýšit (např. aminoglykosidy, inhibitory gyrázy, vankomycin, sulfamethoxazol+trimethoprim, NSAIDs, ganciklovir nebo aciklovir).

Zvýšená nefrotoxicita byla pozorována po podání amfotericinu B a ibuprofenu současně s takrolimem.

Vzhledem k tomu, že léčba takrolimem může být spojena s hyperkalémií nebo může zvýšit již existující hyperkalémii, je nutné se vyhnout zvýšenému příjmu draslíku a draslík šetřících diuretik (např. amiloridu, triamterenu nebo spironolaktonu).

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v době léčby takrolimem může být méně účinná. Je nutné se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny.

Vazba na proteinyTakrolimus je velkou měrou vázán na plazmatické proteiny. Je třeba uvážit možné interakce s jinými přípravky, o nichž je známo, že mají vysokou afinitu k plazmatickým proteinům (např. nesteroidní antiflogistika, perorální antikoagulancia nebo perorální antidiabetika).

4. 6. Plodnost, těhotenství a kojení

TěhotenstvíÚdaje u lidí potvrdily, že takrolimus může procházet placentou. Omezené údaje od příjemců transplantovaných orgánů neprokazují, že by ve srovnání s jinými imunosupresivními léčivy bylo riziko vlivu nežádoucích účinků na průběh a ukončení těhotenství v průběhu léčby takrolimem zvýšeno. Přesto byly hlášeny případy spontánního potratu.

V současné době nejsou k dispozici žádné další relevantní epidemiologické údaje. Podání takrolimu těhotným ženám lze zvážit, pokud je tato léčba nutná, neexistuje bezpečnější alternativa a očekávaný prospěch ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. V případě expozice in utero se doporučuje sledování novorozence s ohledem na potenciální nežádoucí účinky takrolimu (zvláště vliv na ledviny).

Existuje riziko předčasného porodu (< 37. týden), rovněž hyperkalémie u novorozence, která se však spontánně upraví.

U potkanů a králíků způsobuje takrolimus embryofetální toxicitu v dávkách, které vykazují toxicitu pro matku (viz bod 5.3).

KojeníÚdaje u lidí dále potvrdily, že takrolimus přestupuje do mateřského mléka. Poněvadž se nedá vyloučit škodlivý vliv na novorozence, neměly by ženy v době užívání přípravku GECROL kojit.

Plodnost

Takrolimus ovlivňoval fertilitu potkaních samců (viz bod 5.3).

4. 7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Takrolimus může způsobit zrakové a nervové poruchy. Tento účinek může být zvýšen, je-li současně s přípravkem GECROL požíván alkohol. 4. 8. Nežádoucí účinkyVzhledem k základnímu onemocnění a množství současně podávaných léků je profil nežádoucích účinků spojených s imunosupresivy často těžké stanovit.

Mnohé z dále uváděných nežádoucích účinků jsou reverzibilní a/nebo reagují na snížení dávky. Zdá se, že perorální podávání je spojeno s nižší incidencí nežádoucích účinků než podávání intravenózní.Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže v sestupném pořadí podle četnosti výskytu: Velmi časté (≥1/10)Časté (≥1/100,< 1/10)Méně časté (≥1/1000, <1/100)Vzácné (≥1/10 000, <1/1000)Velmi vzácné (<1/10 000)Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestaceTak jako u ostatních vysoce účinných imunosupresiv jsou také při léčbě takrolimem pacienti často vystaveni zvýšenému riziku infekcí (virových, bakteriálních, plísňových, protozoálních). Průběh dříve vzniklých infekcí se může zhoršit. Mohou vzniknout jak generalizované, tak ohraničené záněty. U pacientů léčených imunosupresivy, včetně takrolimu, byly hlášeny případy nefropatie způsobené BK virem a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) způsobená JC virem.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)U pacientů léčených imunosupresivy je zvýšené riziko vzniku malignit. V souvislosti s léčbou takrolimem bylo referováno o benigních a maligních novotvarech včetně lymfoproliferativních poruch spojených s EBV a malignit kůže.

MedDRATřídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

Anémie,

leukopenie,

trombocytopenie, leukocytóza, abnormální výsledky vyšetření erytrocytů

Méně časté

Koagulopatie,

abnormální

výsledky vyšetření koagulace a krvácení,

pancytopenie,

neutropenie

Vzácné

Trombotická trombocytopenická

purpura,

hypoprotrombinemie

Není známo

Čistá aplázie červené krevní řady,

agranulocytóza,

hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

U

pacientů,

kteří

užívají

takrolimus, byly pozorovány alergické

a

anafylaktoidní

reakce (viz bod 4.4).

Endokrinní poruchy

Vzácné

Hirsutismus

Poruchy metabolizmu a výživy

Velmi časté

Hyperglykemické

stavy,

diabetes mellitus, hyperkalémie

Časté

Hypomagnezémie,

hypofosfatémie, hypokalémie, hypokalcémie,

hyponatrémie,

retence tekutin, hyperurikémie, snížená chuť k jídlu, anorexie, metabolická

acidóza,

hyperlipidémie, hypercholesterolémie, hypertriglyceridémie,

jiné

poruchy elektrolytů

Méně časté

Dehydratace, hypoproteinémie, hyperfosfatémie, hypoglykémie

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Nespavost

Časté

Příznaky úzkosti, zmatenost a dezorientace,

deprese,

depresivní

nálady,

poruchy

nálady, noční můry, halucinace, mentální poruchy

Méně časté

Psychotické poruchy

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy, třes

Časté

Záchvaty, poruchy vědomí, parestézie

a

dysestézie,

periferní neuropatie, závratě, zhoršené

psaní,

poruchy

nervového systému

Méně časté

Kóma, krvácení do CNS a cerebrovaskulární

příhody,

paralýza

a

paréza,

encefalopatie, poruchy řeči a mluvení, amnézie

Vzácné

Hypertonie

Velmi vzácné

Myastenie

Poruchy oka

Časté

Rozmazané vidění, fotofobie, oční poruchy

Méně časté

Katarakta

Vzácné

Slepota

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Ušní šelesty

Méně časté

Nedoslýchavost

Vzácné

Neurosenzorická hluchota

Velmi vzácné

Zhoršení sluchu

Srdeční poruchy

Časté

Ischemická choroba srdeční, tachykardie

Méně časté

Komorové arytmie a zástava srdce,

selhání

srdce,

kardiomyopatie,

hypertrofie

komor,

supraventrikulární

arytmie, palpitace, abnormální EKG nálezy, abnormální nálezy srdeční frekvence a pulsu

Vzácné

Perikardiální výpotek

Velmi vzácné

Abnormální echokardiografický nález

Cévní poruchy

Velmi časté

Hypertenze

Časté

Krvácení, tromboembolické a ischemické příhody, periferní

vaskulární poruchy, hypotenzní cévní poruchy

Méně časté

Infarkt, trombóza hlubokých žil končetin, šok

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Časté

Dušnost, onemocnění plicního parenchymu, pleurální výpotek, faryngitida,

kašel,

nosní

kongesce a záněty

Méně časté

Respirační selhání, poruchy respiračního traktu, astma

Vzácné

Syndrom

akutní

dechové

nedostatečnosti

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Průjem, nauzea

Časté

Zánětlivé

gastrointestinální

stavy, gastrointestinální vředy a perforace,

krvácení

do

gastrointestinálního

traktu,

stomatitida a ulcerace, ascites, zvracení, gastrointestinální a abdominální bolest, dyspeptické příznaky, zácpa, flatulence, plynatost a nadýmání, řídká stolice,

gastrointestinální

příznaky

Méně časté

Paralytický ileus, peritonitida, akutní

a

chronická

pankreatitida, zvýšená hladina krevních

amyláz,

gastroezofageální

reflux,

poruchy vyprazdňování žaludku

Vzácné

Subileus,

pankreatická

pseudocysta

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Abnormality jaterních enzymů a funkce jater, cholestáza a žloutenka,

hepatocelulární

poškození

a

hepatitis,

cholangitida

Vzácné

Trombóza

jaterní

artérie,

okluzivní choroba jaterních žil

Velmi vzácné

Selhání jater, stenóza žlučovodu

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Svědění, vyrážka, alopecie, akné, zvýšené pocení

Méně časté

Dermatitida, fotosenzitivita

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom)

Velmi vzácné

Stevens-Johnsonův syndrom

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Bolesti kloubů, svalové křeče, bolesti v končetinách, bolesti zad

Méně časté

Poruchy kloubů

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté

Poškození ledvin

Časté

Selhání ledvin, akutní selhání ledvin,

oligurie,

renální

tubulární

nekróza,

toxická

nefropatie, abnormality nálezů v moči, příznaky postižení močového měchýře a uretry

Méně časté

Anurie, hemolyticko-uremický syndrom

Velmi vzácné

Nefropatie,

hemoragická

cystitis

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Dysmenorea a děložní krvácení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Astenické stavy, febrilní stavy, edémy, bolest a diskomfort, zvýšení

krevní

alkalické

fosfatázy,

zvýšení

tělesné

hmotnosti, porušené vnímání tělesné teploty

Méně časté

Multiorgánové

selhání,

onemocnění podobné chřipce, intolerance tepla, pocit tlaku na hrudníku,

nervozita,

pocit

neobvyklosti, zvýšená hladina krevní

laktátdehydrogenázy,

pokles tělesné hmotnosti

Vzácné

Žízeň, pády, vředy, pocit sevření

hrudníku,

snížená

pohyblivost

Velmi vzácné

Zmnožení tukové tkáně

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté

Primární dysfunkce štěpu

Byly pozorovány chyby v medikaci včetně náhodných, nezamýšlených nebo nekontrolovaných záměn různých forem takrolimu s okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním. V této souvislosti byla hlášena řada případů rejekce transplantátu (četnost nelze z dostupných údajů určit).

4. 9. Předávkování

Zkušenosti s předávkováním jsou omezené. Bylo popsáno několik případů náhodného předávkování takrolimem s následujícími příznaky: třes, bolesti hlavy, nauzea a zvracení, infekce, kopřivka, letargie, v krvi vzestup dusíku močoviny, zvýšení koncentrace sérového kreatininu a vzestup hladin alaninaminotransferázy.Při předávkování takrolimem neexistuje žádné specifické antidotum. Pokud k němu dojde, je třeba zajistit obecná podpůrná opatření a symptomatickou léčbu.Vysoká molekulární hmotnost, nízká rozpustnost ve vodě a mohutná vazba na erytrocyty a bílkoviny krevní plasmy je důvodem, proč se předpokládá, že takrolimus nebude dialyzovatelný. Ojediněle u pacientů s velmi vysokými plazmatickými hladinami byla při redukci toxických koncentrací takrolimu účinná hemofiltrace, případně hemodiafiltrace. V případech perorální intoxikace je užitečný výplach žaludku a/nebo použití adsorbentů (jako je aktivní uhlí), pokud se použijí krátce po podání.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory kalcineurinu, ATC kód: L04AD02

Mechanismus účinkuPředpokládá se, že účinek takrolimu na molekulární úrovni je zprostředkován vazbou na cytosolový protein (FKBP12), který je odpovědný za nitrobuněčnou akumulaci farmaka. Komplex FKBP12-takrolimus se specificky a kompetitivně váže na kalcineurin, čímž jej inhibuje. Tím dochází k inhibici kalcium dependentního signálu transdukční cesty T-buněk, čímž se zamezí transkripci samostatné skupiny lymfokinových genů.

Farmakodynamické účinkyTakrolimus je vysoce účinné imunosupresivum, jehož účinek byl ověřen v pokusech in vitro a in vivo.

Takrolimus inhibuje zejména tvorbu cytotoxických lymfocytů, které jsou hlavně zodpovědné za odhojení štěpů. Potlačuje aktivaci T-buněk a proliferaci B-buněk závislou na T-helper buňkách, jakož i tvorbu lymfokinů (jako např. interleukin-2, -3 a γ-interferon) a expresi receptorů interleukinu-2.

Výsledky publikovaných údajů o jiných primárních transplantacích orgánůTakrolimus se stal uznávaným způsobem léčby jako primární imunosupresivní léčivý přípravek po transplantaci pankreatu, plic a střeva. V publikovaných prospektivních studiích byl takrolimus zkoumán jako primární imunosupresivum u 175 pacientů po transplantaci plic, 475 pacientů po transplantaci pankreatu a 630 pacientů po transplantaci střeva. Celkově se v těchto publikovaných studiích jevil profil bezpečnosti takrolimu podobný profilu, který byl zaznamenán ve velkých studiích, kde byl takrolimus podáván u primárních transplantací jater, ledvin a srdce. Výsledky účinnosti z největších studií v jednotlivých indikacích jsou shrnuty níže.

Transplantace plicPředběžná analýza nedávné multicentrické studie se zabývala 110 pacienty, kteří podle náhodného výběru 1:1 dostávali buď takrolimus, nebo cyklosporin. Léčba takrolimem byla zahájena kontinuální intravenózní infúzí v dávce 0,01 až 0,03 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávkách 0,05 až 0,3 mg/kg/den. V prvním roce po transplantaci byl zjištěn nižší výskyt akutních rejekcí u pacientů léčených takrolimem oproti těm, kteří byli léčeni cyklosporinem (11,5% proti 22,6%), nižší výskyt chronických rejekcí a syndromu obliterující bronchiolitidy (2,86% proti 8,57%). Podíl jednoletého přežití byl 80,8% ve skupině na takrolimu a 83% ve skupině na cyklosporinu (Treede et al., 3

rd ICI San

Diego, US, 2004; Abstract 22).Další randomizovaná studie zahrnovala 66 pacientů léčených takrolimem oproti 67 pacientům léčeným cyklosporinem. Léčba takrolimem byla zahájena kontinuální intravenózní infúzí v dávce 0,025 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávce 0,15 mg/kg/den s následným přizpůsobením dávky cílovým hladinám v krvi za rovnovážného stavu v rozmezí 10 až 20 ng/ml. Jeden rok přežilo 83% pacientů léčených takrolimem a 71% léčených cyklosporinem, dvouleté přežití bylo podle uvedeného pořadí 76% a 66%. Akutní rejekční příhody na 100 pacientů/dnů byly početně méně časté u skupiny na takrolimu (0,85 příhod), než u skupiny na cyklosporinu (1,09 příhod). Obliterující bronchiolitida vznikla u 21,7% pacientů léčených takrolimem a u 38,0% pacientů léčených cyklosporinem (p=0,025). Přechod na takrolimus byl potřebný u významně větší skupiny pacientů léčených cyklosporinem (n=13), než přechod takrolimem léčených pacientů na cyklosporin (n=2) (p=0,02) (Keenan et al., Ann Thoracic Surg 1995; 60:580).V další dvoucentrické studii bylo náhodně vybráno 26 pacientů do takrolimové skupiny a 24 do cyklosporinové skupiny. Podávání takrolimu bylo zahájeno kontinuální intravenózní infúzí v dávce 0,05 mg/kg/den a perorální takrolimus byl podáván v dávkách 0,1 až 0,3 mg/kg/den s následným přizpůsobováním dávky cílovým minimálním hladinám v krvi za rovnovážného stavu v rozmezí 12 až 15 ng/ml. Jeden rok přežilo 73,1% pacientů léčených takrolimem a 79,2% pacientů léčených cyklosporinem. Absence akutní rejekce po transplantaci plic byla vyšší ve skupině léčené takrolimem v 6 měsících (57,7% proti 45,8%) i v jednom roce (50% proti 33,3%).Tři studie vykazovaly podobné procento přežití. Výskyt akutní rejekce byl ve všech třech studiích početně nižší na takrolimu a jedna ze studií zjistila významně nižší výskyt syndromu obliterující bronchiolitidy při léčbě takrolimem.

Transplantace pankreatuMulticentrická studie zahrnovala 205 pacientů, kteří podstoupili současnou transplantaci pankreatu a ledvin, z nichž bylo metodou náhodného výběru 103 určeno k užívání takrolimu a 102 k užívání cyklosporinu. Počáteční perorální dávka takrolimu byla podle protokolu 0,2 mg/kg/den a byla později přizpůsobena tak, aby bylo dosaženo cílových minimálních hladin v krvi za rovnovážného stavu 8 až 15 ng/ml pátého dne a 5 až 10 ng/ml po šestém měsíci. Přihojení transplantovaného pankreatu jeden rok po operaci bylo významně vyšší po podávání takrolimu – 91,3%, než po podávání cyklosporinu –74,5% (p<0,0005), zatímco přihojení transplantovaných ledvin bylo v obou skupinách podobné. Celkem bylo z léčby cyklosporinem na takrolimus převedeno 34 pacientů, ale pouze 6 pacientů léčených takrolimem vyžadovalo převedení na alternativní léčbu (Bechstein et al., Transplantation 2004; 77:1221).

Transplantace střevaZveřejněná klinická studie z jednoho centra o použití takrolimu k primární léčbě po transplantaci střeva ukázala, že vypočítaná četnost přežití 155 pacientů (65 pouze po transplantaci střeva, 75 po transplantaci jater a střeva, 25 po multiviscerální transplantaci), dostávajících takrolimus a prednison byla po jednom roce 75%, po 5 letech 54% a po 10 letech 42%. V časné fázi sledování byla počáteční perorální dávka takrolimu 0,3 mg/kg/den. Současně s narůstající zkušeností se v průběhu 11 let trvale zlepšovaly i výsledky. Zřejmě k tomu v této indikaci během let přispěla řada inovací, jako například technika časné detekce infekcí virem Epstein-Barr (EBV) a CMV, rozhojnění kostní dřeně, doplňkové užívání antagonisty interleukinu-2 daklizumabu, nižší počáteční dávky takrolimu s minimálními cílovými hladinami za rovnovážného stavu 10 až 15 ng/ml, a nejnověji ozáření allotransplantátu (Abu-Elmagd et al., Ann Surg 2001; 234:404).

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceBylo prokázáno, že u člověka může docházet k absorpci takrolimu v celém zažívacím traktu. Po perorálním podání tobolek takrolimu je maximální koncentrace (Cmax) takrolimu v krvi dosaženo přibližně za 1-3 hodiny. U některých pacientů se zdá, že takrolimus je vstřebáván kontinuálně po delší dobu, co poskytuje poměrně plochý profil absorpce. Průměrná biologická dostupnost po perorálním podání takrolimu je v rozmezí 20% - 25%.

U většiny pacientů po transplantaci jater bylo po perorálním podání (0,30 mg/kg/den) dosaženo rovnovážné koncentrace takrolimu během 3 dnů.

U zdravých osob se prokázalo, že tvrdé tobolky takrolimu v dávkách 0,5 mg, 1 mg a 5 mg jsou v případě podávání ekvivalentních dávek bioekvivalentní.Rychlost absorpce a množství absorbovaného takrolimu je nejvyšší nalačno. Přítomnost potravy snižuje jak rychlost absorpce, tak množství absorbovaného takrolimu. Tento vliv je zvláště významný u potravy s vysokým obsahem tuku, méně zřetelný je u potravy s vysokým obsahem sacharidů.

U stabilizovaných pacientů po transplantaci jater byla biologická dostupnost takrolimu po perorálním podání snížena, byl-li podán po jídle se středním obsahem tuku (34 % energetické hodnoty). Očividné bylo v plné krvi snížení AUC (27%) a Cmax (50%) a zvýšení tmax (173%).Ve studii se stabilizovanými pacienty po transplantaci ledvin, kterým byl takrolimus podán okamžitě po standardní kontinentální snídani, byl účinek na biologickou dostupnost po perorálním podání méně zřetelný. V plné krvi bylo zřejmé snížení AUC (2-12 %) a Cmax (15-38 %) a vzestup tmax (38-80 %).Žluč absorpci takrolimu neovlivňuje.Existuje nápadná korelace mezi AUC a minimálními hladinami v krvi za rovnovážného stavu. Monitorování minimálních hladin v plné krvi za rovnovážného stavu proto představuje vhodný způsob pro odhad systémové expozice.

Distribuce v organizmuVyužití takrolimu po intravenózním podání má u člověka bifázický průběh. V systémové cirkulaci se takrolimus váže silně na erytrocyty, což má za následek distribuční poměr koncentrací plná krev/plazma 20:1. V plazmě se takrolimus váže silně (98,8%) na plazmatické bílkoviny, hlavně na albumin séra a α-1-kyselý glykoprotein.Takrolimus je v těle extensivně distribuován. Distribuční objem za rovnovážného stavu odvozený od plazmatické koncentrace je přibližně 1 300 l (u zdravých dobrovolníků). Odpovídající údaje z plné krve jsou průměrně 47,6 l.

BiotransformaceTakrolimus je z velké části metabolizován v játrech, primárně cytochromem P450-3A4. Takrolimus je ze značné části metabolizován též ve střevní stěně. Bylo identifikováno několik metabolitů. Pouze u jednoho z nich byla in vitro prokázána imunosupresivní aktivita podobná takrolimu. Ostatní metabolity vykazovaly pouze malou nebo žádnou imunosupresivní aktivitu. V systémové cirkulaci je přítomen pouze jeden z inaktivních metabolitů v nízkých koncentracích. Tudíž metabolity nepřispívají k farmakologické aktivitě takrolimu.

Eliminace z organizmuTakrolimus je látka s nízkou clearance. U zdravých dobrovolníků byla celková tělesná clearance (TBC) z plné krve stanovená v průměru 2,25 l/hod. U dospělých pacientů po transplantacích jater, ledvin a srdce byla zaznamenána clearance 4,1 l/hod., 6,7 l/hod.a 3,9 l/hod. v uvedeném pořadí. U dětí po transplantacích jater je celková tělesná clearance dvakrát vyšší než u dospělých pacientů po transplantacích jater. Předpokládá se, že faktory jako nízký hematokrit a nízká hladina bílkovin, které mají za následek zvýšení podílu nevázané frakce takrolimu, nebo zvýšení metabolismu indukované kortikosteroidy mohou být odpovědné za vyšší clearance pozorovanou u příjemců transplantátů.Poločas takrolimu je dlouhý a variabilní. U zdravých jedinců je průměrný poločas stanovený z plné krve přibližně 43 hodin. U dospělých a dětských pacientů po transplantacích jater je to průměrně 11,7 a 12,4 hodin v uvedeném pořadí; v porovnání s 15,6 hodinami u dospělých pacientů po transplantacích ledvin. Zvýšené hodnoty clearance přispívají ke kratšímu poločasu pozorovanému u pacientů po transplantacích.

Po intravenózní i perorální aplikaci takrolimu značeného

14C se většina radioaktivity eliminovala

stolicí. Přibližně 2% se vyloučilo močí. Méně než 1% nezměněného takrolimu bylo detekováno v moči a stolici, což ukazuje, že takrolimus je takřka úplně metabolizován před vyloučením a že exkrece žlučí je v procesu vylučování nejdůležitější.

5. 3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve zkouškách toxicity na potkanech a paviánech byly nejvíce postiženými orgány ledviny a pankreas. U potkanů měl takrolimus toxické účinky na nervový systém a oči. U králíků byly po intravenózním podání takrolimu pozorovány reverzibilní kardiotoxické účinky.

U potkanů a králíků byla pozorována embryofetální toxicita, která byla omezena na dávky způsobující významné poškození mateřského organismu. U potkanů byly po podání toxických dávek postiženy samičí rozmnožovací funkce včetně porodu a potomstvo vykazovalo sníženou porodní hmotnost, životaschopnost a zpomalení růstu.U potkanů byl zaznamenán nepříznivý účinek takrolimu na samčí plodnost projevující se sníženým množstvím a pohyblivostí spermií.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6. 1. Seznam pomocných látek

Obsah tobolky:povidon K30,

sodná sůl kroskarmelosy (E468),laktosa,magnesium-stearát.

Obal tobolky GECROL 0,5 mg:oxid titaničitý (E171)žlutý oxid železitý (E172)želatina

Obal tobolky GECROL 1 mg:oxid titaničitý (E171)želatina

Obal tobolky GECROL 5 mg:oxid titaničitý (E171)červený oxid železitý (E172)želatina

6. 2. Inkompatibility

Takrolimus není kompatibilní s PVC. Sondy, stříkačky nebo jiná zařízení, které se používají k přípravě suspenze z obsahu tobolky přípravku GECROL nesmí obsahovat PVC.

6.3. Doba použitelnosti

2 rokyPo otevření hliníkového sáčku: 1 rok.

6. 4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30° C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

6. 5. Druh obalu a velikost balení

PVC/PVdC/Al blistr10 tvrdých tobolek v blistru, každý blistr s vysoušedlem v sáčku z hliníkové folie

Velikost balení:30, 50, 60, 90 nebo 100 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6. 6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Heaton a.s.140 00 Praha 4Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

GECROL 0,5 mg, tvrdé tobolky 59/867/10-CGECROL 1 mg, tvrdé tobolky 59/868/10-CGECROL 5 mg, tvrdé tobolky 59/869/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

26.9.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GECROL 0,5 mgGECROL 1 mgGECROL 5 mg tvrdé tobolkytacrolimusum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje tacrolimusum 0,5 mg (1 mg; 5 mg)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu

Další informace naleznete v příbalové informaci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOSTI BALENÍ

Tvrdá tobolka30 tvrdých tobolek50 tvrdých tobolek60 tvrdých tobolek90 tvrdých tobolek100 tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepolykejte vysoušedlo.Tento lék se musí brát dvakrát denně.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

2

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30° C. Uchovávejte v původním obalu (uvnitř hliníkového sáčku) aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Heaton a.s., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Gecrol 0,5 mg: 59/867/10-CGecrol 1 mg: 59/868/10-CGecrol 5 mg: 59/869/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

GECROL 0,5 (1; 5)

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA HLINÍKOVÝCH SÁČCÍCH

Hliníkový sáček

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GECROL 0,5 mg (1 mg; 5 mg)tvrdé tobolky

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Heaton

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

Sáček obsahuje vysoušedlo. Nepolykejte.

4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECHSTANDARDNÍ/JEDNODÁVKOVÝ BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GECROL 0,5 mg (1 mg; 5 mg) tvrdé tobolky tacrolimusum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Heaton

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot :

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.