Gaviscon Žvýkací Tablety

Kód 0158459 ( )
Registrační číslo 09/ 574/10-C
Název GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Hull, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0158450 POR TBL MND 12 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158444 POR TBL MND 16 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158451 POR TBL MND 16 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158452 POR TBL MND 18 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158453 POR TBL MND 20 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158454 POR TBL MND 22 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158455 POR TBL MND 24 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158445 POR TBL MND 24 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158456 POR TBL MND 32 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158457 POR TBL MND 36 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158458 POR TBL MND 40 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158459 POR TBL MND 44 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158460 POR TBL MND 48 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158446 POR TBL MND 32 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158441 POR TBL MND 4 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158447 POR TBL MND 48 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158442 POR TBL MND 6 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158448 POR TBL MND 64 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158443 POR TBL MND 8 Žvýkací tableta, Perorální podání
0158449 POR TBL MND 8 Žvýkací tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY

strana 1 (celkem 4)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77166/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gaviscon žvýkací tablety

(natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Gaviscon žvýkací tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Gaviscon žvýkací tablety a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon žvýkací tablety užívat

3.

Jak se přípravek Gaviscon žvýkací tablety užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Gaviscon žvýkací tablety uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Gaviscon žvýkací tablety vytváří ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrtsva brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu, a tak zmírňuje pocit pálení žáhy a nepříjemné pocity, které žaludeční kyselina v ústech a krku působí.

Pálení žáhy se může objevit po jídle (např. po tučných nebo pálivých jídlech) nebo během těhotenství,případně u pacientů s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu (např. těžkosti s polykáním a/nebo bolestivé polykání, vředy v ústech, zvracení).

Přípravek Gaviscon žvýkací tablety se používá k léčbě příznaků gastroezofageálního refluxu (onemocnění, pri kterém se obsah žaludku vrací do jícnu), jako jsou regurgitace kyseliny (únik žaludeční kyseliny ze žaludku zpět do jícnu), pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství, případně u nemocných s příznaky spojenými s esofagitidou (zánětem jícnu způsobeným zpětným tokem obsahu žaludka do jícnu).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte Gaviscon žvýkací tablety:-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku přípravku Gaviscon žvýkací tablety, protože se velmi vzácně vyskytly potíže s dechem a vyrážka (podrobnější informace viz dále).

strana 2 (celkem 4)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon žvýkací tablety je zapotřebí:Tento přípravek obsahuje sodík (5,3 mmol v dávce 2 tablet) a vápník (1,6 mmol v dávce 2 tablet):-

pokud Vám byla doporučena dieta s výrazným omezením některé z těchto solí, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat;

-

poraďte se také, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, pokud trpíte nebo jste trpěl(a)závažným onemocněním ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tyto choroby ovlivňovat.

Pokud víte, že máte sníženou hladinu žaludeční kyseliny, poraďte se, prosím, se svým lékařem, protože účinnost přípravku tím může být snížená.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dnů, poraďte se s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:Neužívejte tento přípravek, pokud jste v předchozích 2 hodinách užil(a) jiný lék (podáván ústy), protože přípravek Gaviscon žvýkací tablety může ovlivnit účinek některých jiných léků.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon žvýkací tablety:Pokud máte fenylketonurii, vězte, že tento příopravek obsahuje sladidlo aspartam, zdroj fenylalaninu.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ

Perorální podání. Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: Při obtížích 2 až 4 tablety po jídle a před spaním, nejvýše 4krát denně.

Děti mladší 12 let: Podávat pouze po konzultaci s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Gaviscon žvýkací tablety, než jste měl(a):Pokud užijete příliš velké množství přípravku, můžete trpět nadýmáním. Pravděpodobně Vám to nijak neuškodí, ale raději se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gaviscon žvýkací tablety:Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Gaviscon žvýkací tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

strana 3 (celkem 4)

Pokud se u Vás následující nežádoucí účinky projeví, přestaňte tento přípravek užívat a neprodleně poraďte se se svým lékařem.

Přestaňte užívat tento přípravek a neprodleně informujte svého lékaře,

pokud se u Vvás projeví tyto nebo jiné nežádoucí účinky.

Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10 000 používatelů) se může vyskytnout alergická reakce na složky přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi.

5.

JAK GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Gaviscon žvýkací tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistrua na krabičce za „Použitelné do: měsíc/rok“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Gaviscon žvýkací tablety obsahuje:-

Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg v každé žvýkací tabletě.

-

Pomocnými látkami jsou mannitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E 951), aroma máty peprné, magnesium-stearát (E 572) a draselná sůl acesulfamu (E 950).Tablety neobsahují cukr ani gluten.

Jak Gaviscon žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení:Přípravek Gaviscon žvýkací tablety jsou téměř bílé až krémové, slabě skvrnité tablety.

4 žvýkací tablety6 žvýkacích tablet8 žvýkacích tablet12 žvýkacích tablet16 žvýkacích tablet18 žvýkacích tablet20 žvýkacích tablet22 žvýkacích tablet24 žvýkacích tablet32 žvýkacích tablet36 žvýkacích tablet

strana 4 (celkem 4)

40 žvýkacích tablet44 žvýkacích tablet48 žvýkacích tablet64 žvýkacích tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:Reckitt Benckiser Healthcare (UK) LimitedDansom LaneHull, HU8 7DSVelká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten

Bulharsko

Gaviscon Peppermint Tablets 250mg/135.5mg/80mg chewable tablets

Česká republika

Gaviscon žvýkací tablety

Francie

Gavisconell sans sucre menthe, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique

Dánsko

Galieve Peppermint

Německo

Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten

Maďarsko

Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta

Irsko

Gaviscon 250mg Peppermint Chewable Tablets

Lucembursko

Gaviscon formulation adaptée menthe 250 mg comrpimé à croquer

Portugalsko

Gaviscon

Slovenská republika

Gaviscon žuvacie tablety

Velká Británie

Gaviscon Peppermint Tablets

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.Vinohradská 2828/151130 00 Praha 3Tel: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.2.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

strana 1 (celkem 4)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77166/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gaviscon žvýkací tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna žvýkací tableta obsahuje natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg.

Pomocná látka: aspartam 3,75 mg v jedné tabletě.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tableta.

Téměř bílé až krémové slabě skvrnité tablety.

Na jedné straně tablety vyraženo: meč a kruh.Na opačné straně vyraženo: G250.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba příznaků gastroezofageálního refluxu, jako jsou regurgitace žaludeční kyseliny, pálení žáhy aporuchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství nebo u nemocných s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Perorální podání. Tabletu je třeba řádně rozžvýkat.

Dospělí a děti od 12 let: 2 až 4 tablety po jídle a před spaním (nejvýše 4 x denně).

Děti do 12 let: Podávání pouze na doporučení lékaře.

Starší lidé: Pro tuto věkovou skupinu není nutno měnit dávkování.4.3

Kontraindikace

Podání tohoto léčivého přípravku je kontraindikováno u pacientů se známou nebo předpokládanoupřecitlivělostí na léčivé látky nebo na kteroukoli z pomocných látek.

strana 2 (celkem 4)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V dávce 4 tablet je obsaženo 246 mg sodíku (10,6 mmol). To je třeba vzít v úvahu u pacientů, u nichž je potřeba do značné míry omezit příjem solí ve stravě, např. v některých případech městnavého srdečního selhání a poškozené funci ledvin.

V dávce 4 tablet je obsaženo 320 mg uhličitanu vápenatého (3,2 mmol). Při léčbě pacientů s hyperkalcémií, nefrokalcinózou a opakovanou tvorbou ledvinových kamenů obsahujících vápník jepotřeba zvýšené opatrnosti.

Tento přípravek obsahuje aspartam, proto by neměl být podán pacientům s fenylketonúrií.

U nemocných s velmi nízkou tvorbou žaludeční kyseliny může dojít ke snížení účinnosti léčby.

Pokud po sedmi dnech léčby nenastane zlepšení, je potřeba přehodnotit klinický stav.

Všeobecně se nedoporučuje lék podávat dětem mladším 12 let, pokud tuto léčbu nedoporučí lékař.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Protože přípravek obsahuje uhličitan vápenatý, který působí jako antacidum, měl by být mezi užitímpřípravku Gaviscon a jiných léků, zejména H2-antihistaminik, tetracyklinů, digoxinu, fluorochinolonů,solí železa, ketokonazolu, neuroleptik, thyroxinu, penicilaminu, betablokátorů (atenololu, metoprololu,propanololu), glukokortikoidů, chlorochinu a bifosfonátů, zachován interval 2 hodiny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

V otevřené kontrolované studii s 281 těhotnými ženami nebyly prokázány významné nežádoucí účinkypřípravku Gaviscon na průběh těhotenství nebo na zdraví plodu / novorozence. Na základě této ipředchozích zkušeností lze tento přípravek užívat v těhotenství i během kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné.

4.8

Nežádoucí účinky

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné (< 1 / 10 000)

respiračné

účinky

jako

bronchospasmus

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné (< 1 / 10 000)

anafylaktické

a

anafylaktoidné reakce

hypersenzitivní reakce jakokopřivka

4.9

Předávkování

V případě předávkování je potřebná symptomatická léčba. Nemocný může mít pocit plného žaludku nebo plynatosti.

strana 3 (celkem 4)

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva pro terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu.ATC kód: A02BX13

Po požití reaguje Gaviscon rychle se žaludeční kyselinou a vytvoří vrstvu gelu kyseliny alginové s pH blízkým neutrálnímu, který plave na povrchu obsahu žaludku. Účinně tak brání gastroezofageálnímu refluxu. U těžkých případů gastroezofageálního refluxu může dojít k regurgitaci přípravkem Gavisconvytvořeného gelu, a to před obsahem žaludku, Gaviscon tak působí zklidňujícím účinkem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Způsob účinku přípravku Gaviscon je fyzikální a nezávisí na absorpci do systémového oběhu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nebyly hlášeny žádné klinicky významné předklinické informace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Aroma máty peprnéMakrogol 20 000Mannitol (E 421)KopovidonAspartam (E 951)Draselná sůl acesulfamu (E 950)Magnesium-stearát (E 572)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blister: Nepotištěný, průhledný blistr z teplem formovatelné uPVC/PE/PVdC/Al fólie zabalený v krabičce.

strana 4 (celkem 4)

Velikost balení:Blistry obsahují 4 , 6 nebo 8 individuálně zabalených tablet.Větší balení (16, 24, 32, 48 nebo 64) jsou vytvořena kombinací výše uvedených blistů do krabiček.Velikosti balení: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 alebo 64 tablet.

Polypropylenový obal obsahující 8, 12, 16, 18, 20, 22 nebo 24 tablet.Větší balení 32 (2 x 16), 36 (2 x 18),40 (2 x 20), 44 (2 x 22) nebo 48 (2 x 24) tablet jsou vytvořenabalením výše uvedených obalů do kartonů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) LimitedDansom LaneHullHU8 7DSVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

09/574/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.7.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8.2.2011


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 7)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gaviscon žvýkací tablety

Natrii alginasNatrii hydrogenocarbonasCalcii carbonas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje aspartam (E 951).

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Žvýkací tablety

4 žvýkací tablety6 žvýkacích tablet8 žvýkacích tablet16 žvýkacích tablet24 žvýkacích tablet32 žvýkacích tablet48 žvýkacích tablet64 žvýkacích tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Strana 2 (celkem 7)

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní, poraďte se s lékařem.

Přípravek obsahuje sodík a vápník. Pokud Vám byla doporučena dieta s přísným omezením některé z těchto solí, poraďte se, prosím, se svým lékařem, než začnete přípravek používat.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮNEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) LimitedDansom LaneHullHU8 7DSVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č. ČR: 09/574/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

Strana 3 (celkem 7)

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě příznaků pálení žáhy a poruch trávení spojených s refluxem.

Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: Při obtížích užijte 2 až 4 tablety po jídle a před spaním(nejvýše 4krát denně).

Děti mladší 12 let: Podávat pouze po konzultaci s lékařem.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

gaviscon žvýkací tablety(Braillovo písmo)

Strana 4 (celkem 7)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

POLYPROPYLÉNOVÝ OBAL NA TABLETY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gaviscon žvýkací tablety

Natrii alginasNatrii hydrogenocarbonasCalcii carbonas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje aspartam (E951).

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Žvýkací tablety

8 žvýkacích tablet12 žvýkacích tablet16 žvýkacích tablet18 žvýkacích tablet20 žvýkacích tablet22 žvýkacích tablet24 žvýkacích tablet32 žvýkacích tablet36 žvýkacích tablet40 žvýkacích tablet44 žvýkacích tablet48 žvýkacích tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Strana 5 (celkem 7)

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní, poraďte se s lékařem.

Přípravek obsahuje sodík a vápník (E951). Pokud Vám byla doporučena dieta s přísným omezením některé z těchto solí, poraďte se, prosím, se svým lékařem, než začnete přípravek používat.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮNEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) LimitedDansom LaneHullHU8 7DSVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. ČR: 09/574/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu.

Strana 6 (celkem 7)

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě příznaků pálení žáhy a poruch trávení spojených s refluxem.

Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: Při obtížích užijte 2 až 4 tablety po jídle a před spaním (nejvýše 4krát denně)..

Děti mladší 12 let: Podávat pouze po konzultaci s lékařem.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

gaviscon žvýkací tablety(Braillovo písmo)

Strana 7 (celkem 7)

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ '4EA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Gaviscon žvýkací tablety

Natrii alginasNatrii hydrogenocarbonasCalcii carbonas

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser

3.

POUŽITELNOST

EXP: (bude vyraženo)

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: (bude vyraženo)

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.