Gammagard S/d

Kód 0017376 ( )
Registrační číslo 75/ 152/00-C
Název GAMMAGARD S/D
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BAXTER CZECH spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0017375 INF PSO LQF 0.5GM+SOL Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok, Infuze
0017376 INF PSO LQF 10GM+SOL Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok, Infuze
0017378 INF PSO LQF 2.5GM+SOL Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok, Infuze
0017377 INF PSO LQF 5GM+SOL Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak GAMMAGARD S/D

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls92333/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GAMMAGARD S/D

Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem

Immunoglobulinum humanum normale

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.– Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je GAMMAGARD S/D a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GAMMAGARD S/D používat

3.

Jak se GAMMAGARD S/D používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Uchovávání přípravku GAMMAGARD S/D

6.

Další informace

1.

CO JE GAMMAGARD S/D A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

GAMMAGARD S/D patří do skupiny léčiv nazývaných imunoglobuliny. Tato léčiva obsahují lidské protilátky, které jsou přítomny v lidské krvi. Protilátky pomáhají Vašemu tělu bojovat s infekcemi. Léčiva jako je GAMMAGARD S/D se používají tehdy, když nemáte v krvi dostatečné množství protilátek. Takoví pacienti jsou náchylní k častým infekcím. GAMMAGARD S/D lze také použít, pokud potřebujete doplňující protilátky k léčbě určitých zánětlivých onemocnění (autoimunních onemocnění).

GAMMAGARD S/D se používá k:

Léčbě pacientů s nedostatečným množstvím protilátek (substituční léčba). Existuje šest skupin:1.

Pacienti s vrozeným nedostatkem protilátek (syndromy primárního imunodeficitu-PID), například:–

vrozená agamaglobulinémie nebo hypogamaglobulinémie

běžný variabilní imunodeficit

těžké kombinované imunodeficity

Wiskott-Aldrichův syndrom

2.

Pacienti s nádorem krve (chronická lymfatická leukémie), který vede ke snížené tvorbě protilátek a opakovaným infekcím tam, kde selhala preventivní léčba antibiotiky

3.

Pacienti s nádorem kostní dřeně (mnohočetný myelom) a sníženou tvorbou protilátek s opakovanými infekcemi, kteří nereagují na vakcinaci proti určitým typům bakterií (pneumokoky)

4.

Děti a adolescenti (věk 0 – 18 let) s vrozeným AIDS, kteří trpí častými infekcemi

5.

Pacienti se sníženou tvorbou protilátek po transplantaci buněk kostní dřeně od jiné osoby

6.

Nezralé děti s nízkou porodní hmotností a rizikem infekce

Léčbě pacientů s určitými zánětlivými onemocněními (imunomodulace). Existují tři skupiny:

1.

Pacienti, kteří mají nedostatek krevních destiček (primární/idiopatická trombocytopenická purpura, ITP) a kteří jsou vystaveni vysokému riziku krvácení nebo podstoupí v blízké budoucnosti chirurgický výkon

2.

Pacienti s onemocněním charakterizovaným mnohočetnými záněty nervů v celém těle (Guillain-Barrého syndrom)

3.

Pacienti s onemocněním, které způsobuje mnohočetné záněty různých tělesných orgánů (Kawasakiho choroba)

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GAMMAGARD S/D POUŽÍVAT

Nepoužívejte GAMMAGARD S/D:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na imunoglobuliny nebo na kteroukoliv složku přípravku GAMMAGARD S/D. Pomocné látky jsou uvedeny v bodě 6. Další informace.

jestliže trpíte deficitem (nedostatkem) imunoglobulinu A. Můžete mít ve Vaší krvi protilátky proti imunoglobulinu A. GAMMAGARD S/D však obsahuje pouze velmi malé množství IgA (méně než 3 µg/ml v 5% roztoku).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GAMMAGARD S/D je zapotřebí:Potřebná doba monitorování během infuze-

Během infuze přípravku GAMMAGARD S/D budete pečlivě sledován(a), aby se vyloučila jakákoli reakce. Váš lékař se vždy ujistí, že rychlost infuze přípravku GAMMAGARD S/D je pro Vás vhodná.

-

pokud je rychlost podání přípravku GAMMAGARD S/D příliš vysoká

-

trpíte-li stavem s nízkou hladinou protilátek v krvi (hypogamaglobulinémie nebo agamaglobulinémie)

-

pokud jste dosud nebyl(a) tímto přípravkem léčen(a)

-

pokud od jeho posledního podání uplynula dlouhá doba (například několik týdnů)

-

V takových případech budete během celé infuze a po dobu jedné hodiny po ní pečlivě sledován(a).

-

pokud Vám byl přípravek GAMMAGARD S/D již dříve podán a poslední dávku jste dostal(a) nedávno, budete sledován(a) pouze během infuze a nejméně 20 minut po infuzi.

Kdy může být nutné zpomalení nebo úplné zastavení infuzeVzácně se může stát, že Vaše tělo bude citlivé na léčiva obsahující protilátky. K takové situaci může především dojít, pokud trpíte nedostatkem imunoglobulinu A. V těchto vzácných případech se u Vás mohou vyskytnout alergické reakce, například náhlý pokles krevního tlaku nebo šok, i když jste už byl(a) v minulosti přípravky obsahujícími protilátky léčen(a)-

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, oznamte to ihned svému lékaři nebo zdravotní sestře:o

náhlé sípání, ztížené dýchání nebo svíravý pocit na hrudi

o

bolest hlavy

o

horečka

o

otok víček, obličeje, rtů nebo krevních cév

o

boule na kůži nebo svědivé červené skvrny

o

svědění celého těla

Dle rozhodnutí Vašeho ošetřujícího lékaře může být infuzní rychlost zpomalena nebo může být infuze zastavena.

Zvláštní skupiny pacientů-

Váš lékař bude zvláště pozorný, pokud máte nadváhu, pokročilý věk, cukrovku nebo pokud jste imobilizován(a).Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat pokud:o

máte vysoký krevní tlak

o

nízký objem krve (hypovolemii)

o

zvýšenou viskozitu krve nebo potíže s cévami (cévní onemocnění).

V těchto situacích mohou imunoglobuliny zvýšit riziko vzniku srdeční příhody, mozkových příhod, plicní embolie nebo hluboké žilní trombózy, ačkoli k tomu dochází jen ve velmi vzácných případech.Informujte svého lékaře, pokud trpíte cukrovkou. GAMMAGARD S/D neobsahuje sacharózu ani maltózu. 5% roztok přípravku GAMMAGARD S/D obsahuje 21,7 mg glukózy v jedné dávce, což by mohlo ovlivnit hladinu cukru ve Vaší krvi.

-

Váš lékař bude také zvlášť opatrný pokudomáte nebo jste dříve měl(a) potíže s ledvinami neboo

užíváte léčivé přípravky, které mohou Vaše ledviny poškodit (nefrotoxická léčiva), protože existuje vzácná možnost akutního selhání ledvin. Informujte prosím svého lékaře, pokud trpíte onemocněním ledvin.

o

Obsah proteinu může vést k vyšší viskozitě krve.

Informace o zdrojovém materiálu přípravku GAMMAGARD S/DGAMMAGARD S/D je vyroben z lidské plazmy (tekuté složky krve). Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy je dodržována řada opatření zabraňujících přenosu infekce na pacienty. Patří sem pečlivý výběr dárců krve a plazmy, který vylučuje možné přenašeče infekčních onemocnění, a testování každého vzorku plazmy na přítomnost virů a infekcí. Do procesu zpracování krve a plazmy zahrnují výrobci kroky, při nichž jsou inaktivovány nebo odstraněny viry. Přes všechna tato opatření při přípravě léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy nelze možnost přenosu infekce zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry či jiné infekce.

Přijatá opatření při výrobě přípravku GAMMAGARD S/D jsou pokládána za účinná u tzv. obalených virů, jako je virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B a virus hepatitidy C, a u neobalených virů hepatitidy A a parvoviru B19. GAMMAGARD S/D také obsahuje určité protilátky, které mohou předcházet infekci virem hepatitidy A a parvovirem B19.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInformujte, prosím, svého lékaře

o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo

o jakémkoli očkování, které jste podstoupil/a během posledních šesti týdnů.

Infuze imunoglobulinů jako je GAMMAGARD S/D může narušit účinnost některých živých virových vakcín, např. proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím. Po podání přípravku GAMMAGARD S/D proto možná budete muset počkat až 3 měsíce před podáním živé atenuované vakcíny, která obsahuje živý oslabený virus. Před vakcinací proti spalničkám možná budete muset počkat po podání přípravku GAMMAGARD S/D až 1 rok.

Vliv na vyšetření krveGAMMAGARD S/D obsahuje širokou paletu různých protilátek. Některé z nich mohou ovlivnit výsledky krevních testů. Pokud je Vám odebírána krev, informujte, prosím, osobu, která odběr provádí, nebo svého lékaře o tom, že jste užíval(a) přípravek GAMMAGARD S/D.

Těhotenství a kojení

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte. Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek GAMMAGARD S/D během těhotenství a kojení používat.

Nebyly prováděny klinické studie s přípravkem GAMMAGARD S/D u těhotných a kojících žen. Léčiva s obsahem protilátek však byla po léta používána u těhotných a kojících žen a neočekává se jejich škodlivý vliv na průběh těhotenství nebo na dítě.

Pokud kojíte a užíváte přípravek GAMMAGARD S/D, mohou se protilátky z léčiva objevit také v mateřském mléce. Proto může být vaše dítě chráněno před určitými infekcemi.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůU pacientů se během léčby přípravkem GAMMAGARD S/D mohou objevit reakce (např. závrať nebo nevolnost) ovlivňující schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud se to stane, měl(a) byste počkat, až tyto reakce pominou.

Důležité informace o některých složkách přípravku GAMMAGARD S/DInformujte svého lékaře, pokud jste diabetik. GAMMAGARD S/D obsahuje max. 0,4 g glukózy, která by mohla ovlivnit hladiny Vašeho krevního cukru a kterou je třeba vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. GAMMAGARD S/D obsahuje 3,4 mg/ml sodíku. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

JAK SE GAMMAGARD S/D POUŽÍVÁ

GAMMAGARD S/D je určen k intravenóznímu podání (infuzí do žíly). Aplikaci provádí Váš lékař nebo zdravotní sestra. Dávkování a četnost infuzí se bude měnit podle Vašeho stavu a tělesné hmotnosti. Na začátku infuze budete dostávat GAMMAGARD S/D pomalu. Podle toho, jak se cítíte, může potom Váš lékař postupně zvyšovat rychlost infuze.

Použití u dětíU dětí (věk 0 – 18 let) platí stejné indikace, dávky a četnost infuzí jako u dospělých.

Jestliže jste použil(a) více přípravku GAMMAGARD S/D, než jste měl(a)Předávkování může vést ke zhoustnutí krve (hyperviskozitě). Čím hustší bude Vaše krev, tím hůře bude protékat cévami Vašeho těla. V důsledku toho budou životně důležité orgány jako mozek, plíce atd. zásobovány menším množstvím kyslíku. K takové situaci může dojít především tehdy, jste-li rizikový pacient, například pokud jste v pokročilém věku nebo pokud máte potíže se srdcem nebo s ledvinami. Věnujte pozornost dostatečnému příjmu tekutin, aby nedošlo k dehydrataci, a informujte svého lékaře, pokud máte nějaké zdravotní obtíže.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek GAMMAGARD S/D nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Možné nežádoucí účinky však lze omezit zpomalením rychlosti infuze.

Po léčbě imunoglobuliny (léčivé přípravky jako je GAMMAGARD S/D) se obecně mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Časté nebo méně časté nežádoucí účinky (které se objevují u méně než 1 z 10, ale u více než 1z 1000 pacientů) jsou zimnice, bolest hlavy, horečka, zvracení, alergické reakce, nevolnost, bolest kloubů, nízký krevní tlak a mírná bolest dolní části zad.

Vzácné nežádoucí účinky, které se objevují méně než 1 z 1 000 pacientů, jsou:-

případy náhlého poklesu krevního tlaku,

-

případy ekzému a podobných reakcí (přechodné kožní reakce)

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se objevují u méně než 1 z 10 000 pacientů nebo které nelze z dostupných údajů určit, jsou:-

ojedinělé případy alergických reakcí (anafylaktický šok), a to i tehdy, pokud se neobjevily reakce po předchozích infuzích,

-

případy přechodné mozkové horečky (reverzibilní aseptická meningitida),

-

izolované případy přechodného poklesu počtu červených krvinek (reverzibilní hemolytická anémie/hemolýza),

-

přechodný vzestup hodnot jaterních testů (jaterní transaminázy), vzestup kreatininu v séru a selhání ledvin,

-

tvorba sraženin v žilách (tromboembolické reakce), které mohou vést k srdeční příhodě, mozkové mrtvici, plicnímu postižení (embolie plic) a hluboká žilní trombóza.

Níže je uveden seznam nežádoucích účinků, které hlásili někteří pacienti během testování přípravku GAMMAGARD S/D v klinických studiích a nežádoucích účinků hlášených z postmarketingové fáze:

Velmi časté nežádoucí účinky (pozorované u více než 1 z 10 pacientů): žádné

Časté nežádoucí účinky (pozorované u méně než 1 z 10 pacientů):

Bolest hlavy, zrudnutí, nevolnost, zvracení, únava, zimnice, horečka

Méně časté nežádoucí účinky (pozorované u méně než 1 ze 100 pacientů):Chřipka, úzkost, rozrušení, neobvyklá ospalost, zastřené vidění, pocit nepravidelné srdeční akce, dušnost, krvácení z nosu, průjem, bolest v horní části břicha, žaludeční nevolnost, zánět v ústech, svědění, kopřivka, studený pot, nadměrné pocení, bolest zad, svalová křeč, bolest končetiny, bolest na hrudi, nepříjemný pocit na hrudi, neobvyklý pocit, pocit chladu, pocit horka, onemocnění podobné chřipce, zarudnutí v místě vpichu, prosakování v místě vpichu, bolest v místě vpichu, pocit nemoci nebo nemoc, bolest, vysoký krevní tlak, kolísání krevního tlaku, ztráta chuti k jídlu

Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):Zánět mozkových blan nezpůsobený bakteriální infekcí, rozpad červených krvinek, snížení počtu červených krvinek, snížení počtu krevních destiček, zduření lymfatických uzlin, alergické reakce různého stupně závažnosti včetně alergického šoku, neklid, závrať, abnormální pocit na kůži, mimovolný třes, křeče, krvácení do mozku, (přechodná) mrtvice, migréna, ztráta vědomí, světloplachost, poruchy vidění, bolest očí, uzávěr centrální oční žíly, srdeční infarkt, namodralý odstín kůže, zrychlená srdeční akce, zpomalená srdeční akce, vysoký krevní tlak, bledost, nízký krevní tlak, zánět žil, uzávěr krevních cév, kašel, napětí v krku, snížení hladiny kyslíku v krvi, dýchavičnost, sípot, křeč dýchacích cest, uzávěr krevních cév v plicích, tekutina v plicích, poruchy trávení, bolest břicha, zánět jater (nepřenosný), zarudnutí kůže, kožní výsevy, zánět kůže, alergický otok hlubokých kožních vrstev, bolest kloubů a svalů, selhání ledvin, celková slabost, otok tělesných tkání, reakce v místě injekce a infuze, zimnice, pozitivita Coombsova testu

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU GAMMAGARD S/D

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek GAMMAGARD S/D po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte, pokud si všimnete cizorodých částic nebo změny barvy.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek GAMMAGARD S/D obsahuje

Léčivou látkou přípravku GAMMAGARD je Immunoglobulinum humanum normale. GAMMAGARD S/D se rekonstituuje ve vodě na injekci na 5% (50 mg/ml) nebo 10% (100 mg/ml) roztok proteinu. Nejméně 90% proteinu představuje imunoglobulin G (IgG).

Pomocné látky jsou lidský albumin, glycin, chlorid sodný, monohydrát glukózy a voda na injekci.

Jak GAMMAGARD S/D vypadá a co obsahuje toto baleníGAMMAGARD S/D je lyofilizovaný bílý nebo nažloutlý prášek, bez viditelných cizorodých částic. GAMMAGARD je dostupný ve velikostech balení 2,5 g, 5 g a 10 g.

Každé balení obsahuje

lahvičku s práškem 2,5 g, 5 g nebo 10 g

50 ml, 96 ml nebo 192 ml vody na injekci

sterilní převodní zařízení a

sterilní infuzní set s filtrem.

Držitel rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r.o.Karla Engliše 3201/6150 00 Praha 5Česká republika

VýrobceBaxter S.A.Bd. R. Branquart 80B-7860 LessinesBelgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 23.5.2011.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách SÚKL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JSOU URČENY POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY:

Zvláštní opatření pro uchováváníJe-li rekonstituce prováděna asepticky mimo sterilní laminární box, měl by být přípravek podán co nejdříve, nejpozději do 2 hodin po rekonstituci. Je-li rekonstituce prováděna asepticky ve sterilním laminárním boxu, může být rekonstituovaný přípravek uchováván chlazený (2-8°C) po dobu až 24 hodin. Nejsou-li splněny tyto podmínky, nelze udržet sterilitu rekonstituovaného přípravku. Částečně spotřebované lahvičky je třeba zlikvidovat.

Rekonstituce – používejte aseptickou techniku

Zahřejte GAMMAGARD S/D a vodu na injekci (rozpouštědlo) na pokojovou teplotu. Tato teplota se musí udržovat až do úplného rozpuštění přípravku.A.

5% roztok:

1.

Odstraňte ochranné kryty z lahviček a očistěte uzávěry dezinfekčním roztokem.

2.

Sejměte ochranný kryt z jednoho konce převodního zařízení. Nedotýkejte se přitom hrotu.

3a.

Umístěte lahvičku s rozpouštědlem na vodorovný povrch a propíchněte odkrytým hrotem uzávěr lahvičky s rozpouštědlem v jeho středu.

UPOZORNĚNÍ: Není-li uzávěr lahvičky propíchnut středem, může dojít k vytlačení uzávěru.

3b.

Převodní zařízení pevně zatlačte dolů, aby v něm lahvička pevně držela.Převodní zařízení s připojenou lahvičkou přidržte a sejměte kryt z druhého hrotu převodního zařízení. Nedotýkejte se přitom hrotu.

4.

Lahvičku s rozpouštědlem a připojenou převodní jehlou přidržte v úhlu k lahvičce s koncentrátem, abyste předešli vylití rozpouštědla.Poznámka: nedržte lahvičku s rozpouštědlem dnem vzhůru, aby nedošlo k vylití rozpouštědla.

5a.

Propíchněte lahvičku s koncentrátem středem uzávěru a současně rychle obraťte lahvičku s rozpouštědlem dnem vzhůru, abyste zamezili vylití rozpouštědla.

UPOZORNĚNÍ: Není-li uzávěr lahvičky propíchnut středem, může dojít k vytlačení uzávěru a ztrátě vakua.

5b.

Převodní zařízení pevně zatlačte dolů, aby v něm lahvička pevně držela.

6.

Když je přesun rozpouštědla ukončen, vytáhněte převodní zařízení a prázdnou lahvičku s rozpouštědlem z lahvičky s koncentrátem. Lahvičkou s koncentrátem ihned jemně otáčejte, abyste obsah řádně promíchali.

UPOZORNĚNÍ: Netřepejte. Zabraňte zpěnění.

Jehlu, injekční stříkačku a zbytek rozpouštědla po použití zlikvidujte.B.

10% roztok:

1.

Odstraňte ochranné kryty z lahviček a očistěte uzávěry dezinfekčním roztokem.

2.

Pro přípravu 10% roztoku je nutné odstranit polovinu objemu rozpouštědla. Objem rozpouštědla, který je třeba odstranit z lahvičky s rozpouštědlem před napojením převodního zařízení je uveden v tabulce 2. Aseptickým postupem natáhněte nepotřebný objem rozpouštědla pomocí podkožní jehly do injekční stříkačky. Naplněnou injekční stříkačku a jehlu zlikvidujte.

3.

S použitím zbývajícího objemu rozpouštědla pokračujte v krocích 2-6, jak jsou popsány v oddílu A.

TABULKA 2Objem rozpouštědla, který je třeba odstranitKoncentrace

lahvička 2,5 g

lahvička 5 g

lahvička 10 g

5%

K rekonstituci 5% roztoku neodstraňujte žádné rozpouštědlo

10%

25 ml

48 ml

96 ml

Podání – použijte aseptickou techniku.

Postupujte podle návodu na použití infuzního setu, který je součástí každého balení. Pokud použijete jiný infuzní set, ujistěte se, že souprava obsahuje podobný filtr.

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

K úplnému rozpuštění by mělo dojít do 30 minut.

Přípravek je třeba před použitím zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.

Rekonstituovaný přípravek by měl tvořit čirý až lehce opalescentní, bezbarvý až světle žlutý

roztok. Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují depozita. Rekonstituované přípravky musí být před podáním vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují částice nebo zda nemají změněnou barvu.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Po jednorázovém použití zlikvidujte převodní zařízení.

Způsob podáníPro intravenózní podání.Pokud je to možné, doporučuje se podávat 10% roztok do antekubitálních žil. To může u pacienta snížit pravděpodobnost vzniku nepříjemných pocitů v místě vpichu.

GAMMAGARD S/D 5% (50 mg/ml) má být podáván intravenózně úvodní rychlostí 0,5 ml/kg TH/hod. Obecně se doporučuje pomalejší zahájení infuze u pacientů, kteří začínají s léčbou přípravkem GAMMAGARD S/D nebo jsou převáděni z jiného intravenózního imunoglobulinu. Pokud dobře snášeli několik infuzí střední rychlosti, lze zrychlit až na maximální infuzní rychlost.Pokud je dobře snášen, je možno rychlost podání postupně zvyšovat na maximální rychlost 4 ml/kg TH/hod. Pacientům, kteří snášejí infuzi 5% roztoku GAMMAGARD S/D při rychlosti podání 4 ml/kg TH/hod, je možno infundovat 10% koncentraci při počáteční rychlosti 0,5 ml/kg TH/hod. Pokud se neobjeví žádné nežádoucí účinky, je možno rychlost postupně zvyšovat až na maximální rychlost podání 8 ml/kg TH/hod.

Zvláštní upozornění

Dojde-li k výskytu nežádoucí reakce v souvislosti s infuzí, je třeba snížit rychlost podávání infuze

nebo ji zastavit.

Při každé aplikaci přípravku GAMMAGARD S/D doporučujeme zaznamenat název a číslo šarže

přípravku.

InkompatibilityGAMMAGARD S/D nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. Doporučuje se, aby GAMMAGARD S/D byl podáván odděleně od jiných léčivých přípravků, které pacient dostává.

Doporučené dávkování

Indikace

Dávka

Frekvence injekcí

Substituční léčba u primárního imunodeficitu

Substituční léčba u sekundárního imunodeficitu

Vrozený AIDS

Nezralé děti s nízkou porodní hmotností

(novorozenci mladší než 7 dnů)

Hypogamaglobulinémie (< 4 g/l) u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

- léčba infekcí a profylaxe reakce štěpu

proti hostiteli (GVHD)

- přetrvávající nedostatečná tvorba

protilátek

úvodní dávka:

0,4–0,8 g/kg TH

poté:

0,2–0,8 g/kg TH

0,2–0,4 g/kg TH

0,2–0,4 g/kg TH

0,5 g/kg TH

0,2 – 0,4 g/kg TH

0,2 – 0,4 g/kg TH

0,2 – 0,4 g/kg TH

každé 3–4 týdny pro zajištění minimální předinfuzní hladiny IgG alespoň 5–6 g/l

každé 3–4 týdny pro zajištění minimální předinfuzní hladiny IgG alespoň 5–6 g/l

každé 3-4 týdny

dvě injekce s odstupem 1 týdne, poté celkem 5 infuzí každých 14 dnů nebo do doby propuštění z nemocnice

každé 3-4 týdny pro zajištěníminimální hladiny IgGnad 5 g/l

každý týden ode dne –7 až do 3 měsíců po transplantaci

každý měsíc, dokud se hladiny protilátek nevrátí k normálu

Imunomodulace:

Primární imunitní trombocytopenie(Idiopatická trombocytopenická purpura)

Guillain-Barrého syndrom

Kawasakiho choroba

0,8–1 g/kg TH

nebo

0,4 g/kg TH/d

0,4 g/kg TH/d

1,6–2 g/kg TH

nebo

2 g/kg TH

v den 1; je-li to možné, opakovat jednou během tří dnů

po dobu 2–5 dnů

po dobu 5 dnů

v rozdělených dávkách po dobu 2–5 dnů v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou

v jedné dávce v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls92333/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

GAMMAGARD S/D prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale (IVIg)

GAMMAGARD S/D je dodáván jako prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem obsahující 2,5 g, 5 g, 10 g normálního lidského imunoglobulinu (IgG) v 1 lahvičce. GAMMAGARD S/D se rozpouští ve vodě na injekci na 5% (50 mg/ml) roztok nebo 10% (100 mg/ml) roztok proteinu, přičemž minimálně 90 % proteinu tvoří IgG.Distribuce podtříd IgG:IgG1  56,9 %IgG2  16,0 %IgG3  3,3 %IgG4  0,3 %

Maximální obsah imunoglobulinu A (IgA): max. 3 g/ml v 5% roztoku.

Vyrobeno z plazmy lidských dárců.

Pomocné látky: lidský albumin, glycin, chlorid sodný, monohydrát glukosyÚplný seznam pomocných látek viz 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem.GAMMAGARD S/D je lyofilizovaný, bílý nebo nažloutlý prášek/koláč, bez přítomnosti viditelných cizorodých částic.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Substituční léčba u dospělých a dětí a adolescentů (0-18 let) u:

Syndromů primárního imunodeficitu (PID) s poruchou tvorby protilátek (viz bod 4.4)

Hypogamaglobulinémie a rekurentních bakteriálních infekcí u pacientů s chronickou

lymfatickou leukemii, u nichž selhala antibiotická profylaxe

Hypogamaglobulinémie a rekurentních bakteriálních infekcí u pacientů s mnohočetným

myelomem ve fázi plateau, kteří nereagovali na imunizaci proti pneumokokům

Hypogamaglobulinémie u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových

buněk

Vrozeného AIDS s rekurentními bakteriálními infekcemi.

Nezralé děti s nízkou porodní hmotností

Imunomodulace u dospělých a dětí a adolescentů (0-18 let) u:

-

Primární imunitní trombocytopenie (Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP)), u

pacientů, u nichž je vysoké riziko krvácení, nebo před chirurgickým výkonem k úpravě počtu trombocytů

-

Guillain-Barrého syndromu

-

Kawasakiho choroby

4.2

Dávkování a způsob podání

Substituční léčba by měla být zahájena a sledována pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou imunodeficitů.

DávkováníDávka a režim dávkování závisí na indikaci.

Při substituční léčbě je třeba přizpůsobit dávkování individuálně u každého pacienta podle jeho farmakokinetické a klinické odpovědi. Následující režimy dávkování slouží jako vodítko.

Substituční léčba u syndromů primárního imunodeficitu

Režim dávkování by měl být takový, aby nejnižší hladina IgG (měřená před další infuzí) byla minimálně 5-6 g/l. Dosažení rovnováhy trvá tři až šest měsíců od zahájení léčby. Doporučovaná úvodní dávka je 0,4-0,8 g/kg tělesné hmotnosti (TH), po níž následuje dávka minimálně 0,2 g/kg TH podávaná každé tři až čtyři týdny.

Dávka potřebná k dosažení minimálních koncentrací 5-6 g/l před další infuzí se pohybuje mezi 0,2-0,8 g/kg/TH/měsíc. Po dosažení rovnovážného stavu se interval mezi dávkami pohybuje od tří do čtyř týdnů.Je třeba měřit hladiny před další infuzí a porovnávat je s incidencí infekcí. Ke snížení počtu infekcí může být zapotřebí zvýšit dávkování s cílem dosáhnout vyšších předinfuzních hladin.

Hypogamaglobulinémie a rekurentní bakteriální infekce u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií, u nichž selhala antibiotická profylaxe, hypogamaglobulinémie a rekurentní bakteriální infekce u pacientů s mnohočetným myelomem ve fázi plateau, kteří nereagovali na imunizaci proti pneumokokům, děti s vrozeným AIDS a rekurentními bakteriálními infekcemi.

Doporučená dávka je 0,2-0,4 g/kg TH každé tři až čtyři týdny.

Nezralé děti s nízkou porodní hmotností

K profylaxi pozdního rozvoje infekce u nezralých dětí s nízkou porodní hmotností dostávají novorozenci mladší než 7 dnů 0,5 g/kg TH a stejnou dávku o týden později. Poté následuje celkem 5 infuzí každých 14 dnů nebo do propuštění z nemocnice.

Hypogamaglobulinémie u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

U léčby infekcí a profylaxe reakce štěpu proti hostiteli se dávky stanovují individuálně. Doporučená dávka je 0,2-0,4 g/kg TH každé tři až čtyři týdny. Předinfuzní hladiny by měly být udržovány nad 5 g/l.

Primární imunitní trombocytopenie

Existují dvě alternativní schémata léčby:

0,8-1 g/kg TH podáno v den jedna; tuto dávku lze opakovat jednou během 3 dnů

0,4 g/kg podáváno denně po dobu dvou až pěti dnů.

V případě relapsu je možné léčbu zopakovat.

Guillain-Barrého syndrom

0,4 g/kg/den po dobu 5 dnů

Kawasakiho choroba

1,6-2,0 g/kg TH má být podáno v rozdělených dávkách po dobu dvou až pěti dnů nebo 2,0 g/kg jako jedna dávka. Pacientům by měla být souběžně podávána kyselina acetylsalicylová.

Doporučené dávkování je shrnuto v následující tabulce:

Indikace

Dávka

Frekvence injekcí

Substituční léčba u primárního imunodeficitu

Substituční léčba u sekundárního imunodeficitu

Vrozený AIDS

Nezralé děti s nízkou porodní hmotností

(novorozenci mladší než 7 dnů)

Hypogamaglobulinémie (< 4 g/l) u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

- léčba infekcí a profylaxe reakce štěpu

proti hostiteli (GVHD)

- přetrvávající nedostatečná tvorba

protilátek

úvodní dávka:

0,4–0,8 g/kg TH

poté:

0,2–0,8 g/kg TH

0,2–0,4 g/kg TH

0,2–0,4 g/kg TH

0,5 g/kg TH

0,2 – 0,4 g/kg TH

0,2 – 0,4 g/kg TH

0,2 – 0,4 g/kg TH

každé 3–4 týdny pro zajištění minimální předinfuzní hladiny IgG alespoň 5–6 g/l

každé 3–4 týdny pro zajištění minimální předinfuzní hladiny IgG alespoň 5–6 g/l

každé 3-4 týdny

dvě injekce s odstupem 1 týdne, poté celkem 5 infuzí každých 14 dnů nebo do doby propuštění z nemocnice

každé 3-4 týdny pro zajištěníminimální hladiny IgGnad 5 g/l

každý týden ode dne –7 až do 3 měsíců po transplantaci

každý měsíc, dokud se hladiny protilátek nevrátí k normálu

Imunomodulace:

Primární imunitní trombocytopenie(Idiopatická trombocytopenická purpura)

Guillain-Barrého syndrom

Kawasakiho choroba

0,8–1 g/kg TH

nebo

0,4 g/kg TH/d

0,4 g/kg TH/d

1,6–2 g/kg TH

nebo

2 g/kg TH

v den 1; je-li to možné, opakovat jednou během tří dnů

po dobu 2–5 dnů

po dobu 5 dnů

v rozdělených dávkách po dobu 2–5 dnů v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou

v jedné dávce v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou

Pediatrická populaceDávkování u dětí a dospívajících (od 0 do18 let) se neliší od dávkování u dospělých, protože dávkování je u každé indikace dáno tělesnou hmotností a upravováno dle klinického přínosu u výše zmíněných stavů.

Způsob podání

K intravenóznímu podání.Doporučuje se podávat 10% roztok přípravku GAMMAGARD S/D do kubitálních žil. To může u pacienta snížit pravděpodobnost vzniku nepříjemných pocitů v místě vpichu.

GAMMAGARD S/D 5% (50 mg/ml) má být podáván intravenózně úvodní rychlostí 0,5 ml/kg TH/hod. Obecně se doporučuje pomalejší zahájení infuze u pacientů, kteří začínají s léčbou přípravkem GAMMAGARD S/D nebo jsou převáděni z jiného intravenózního imunoglobulinu. Pokud dobře snášeli několik infuzí střední rychlosti, lze zrychlit až na maximální infuzní rychlost, viz též bod 4.4.Pokud je dobře snášen, je možno rychlost podání postupně zvyšovat na maximální rychlost 4 ml/kg TH/hod. Pacientům, kteří snášejí infuzi 5% roztoku GAMMAGARD S/D při rychlosti podání 4 ml/kg TH/hod, je možno infundovat 10% koncentraci při počáteční rychlosti 0,5 ml/kg TH/hod. Pokud se neobjeví žádné nežádoucí účinky, je možno rychlost postupně zvyšovat až na maximální rychlost podání 8 ml/kg TH/hod.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita nebo známá přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 4.4).Hypersenzitivita na lidské imunoglobuliny, zvláště u pacientů s protilátkami proti IgA.GAMMAGARD S/D neobsahuje více než 3 mikrogramy IgA v 1 ml 5% roztoku.GAMMAGARD S/D je kontraindikován u pacientů se známou anafylaxí nebo závažnou přecitlivělostí na GAMMAGARD S/D s méně než 3 mikrogramy/ml IgA v 5% roztoku.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

5% roztok přípravku GAMMAGARD S/D obsahuje 21,7 mg glukózy v jedné dávce. To je třeba vzít v úvahu v případě latentního diabetu (kde se může objevit přechodná glykosurie), u diabetu nebo u pacientů na dietě s nízkým obsahem cukru. Akutní renální selhání viz níže.

Některé závažné nežádoucí účinky mohou souviset s rychlostí infuze. Je nutno přesně dodržovat doporučenou rychlost infuze, která je uvedena v bodě „4.2 Způsob podání“. Pacienti musí být pečlivě monitorováni a je nutno sledovat, zda se u nich v době infuze neobjeví jakékoli symptomy.Některé nežádoucí účinky se mohou vyskytovat častěji-

v případě vysoké rychlosti infuze,

-

u pacientů s hypo- či agamaglobulinémií s IgA deficitem či bez něj;

-

u pacientů, kteří dostávají normální lidský imunoglobulin poprvé nebo –v ojedinělých případech–při změně přípravku normálního lidského imunoglobulinu nebo po uplynutí dlouhé doby od předchozí infuze.

Případným komplikacím je možné často zabránit tím, že:-

pacientům, kteří nejsou citliví na normální lidský imunoglobulin, se podá první dávka přípravku pomalu (0,5 až 1 ml/kg TH/hod);

-

zajistí se pečlivé monitorování pacientů a sleduje se, zda se u nich po dobu infuze neobjevují nežádoucí účinky. Týká se to zvláště pacientů, kteří dostávají normální lidský imunoglobulin poprvé, pacientů, kteří jsou převedeni z jiného přípravku intravenózního imunoglobulinu nebo u nichž uplynul dlouhý interval od podání předchozí infuze. Tito pacienti musí být monitorováni během první infuze a jednu hodinu po první infuzi, aby se zachytily možné známky nežádoucíhoúčinku. Všichni ostatní pacienti musí být sledováni minimálně 20 minut po podání;

-

zohlední se obsah glukózy (maximální obsah 0,4 g/g IgG) v případě latentního diabetu (kde může dojít k přechodné glykosurii), v případě diabetu nebo u pacientů na dietě s nízkým obsahem cukru.

Podávání intravenózních imunoglobulinů vyžaduje u všech pacientů:

adekvátní hydrataci před zahájením infuze intravenózního imunoglobulinu

sledování výdeje moči

sledování hladin kreatininu v séru

vyhnout se současnému podávání kličkových diuretik.

Dojde-li k výskytu nežádoucího účinku, je nutné snížit rychlost podávání nebo zastavit infuzi. Potřebná léčba závisí na povaze a závažnosti nežádoucího účinku. V případě šoku je třeba dodržovat standardní lékařské postupy pro léčbu šoku.

Hypersenzitivita

Pravé hypersenzitivní reakce jsou vzácné. Mohou se vyskytnout ve velmi vzácných případech IgA deficitu s anti-IgA protilátkami.IVIg není indikován u pacientů se selektivním deficitem IgA tam, kde je deficit IgA jedinou abnormalitou. Tito pacienti by měli být léčeni jen tehdy, pokud je jejich deficit IgA spojen s imunodeficitem, u kterého je léčba intravenózními imunoglobuliny jasně indikovaná.

Vzácně může normální lidský imunoglobulin navodit pokles krevního tlaku s anafylaktickou reakcí, dokonce i u pacientů, kteří předchozí léčbu normálním lidským imunoglobulinem snášeli dobře.Pacienti s protilátkami proti IgA nebo s deficitem IgA, které jsou součástí základního primárního imunodeficitu, kvůli němuž je indikována léčba IVIg, mohou mít zvýšené riziko anafylaktické reakce. Při použití přípravku GAMMAGARD S/D byla hlášena anafylaxe, přestože obsahuje jen malá množství IgA (viz bod 4.8). Pacienti, u nichž se vyskytla závažná hypersenzitivní reakce, by měli dostat IVIg jen pod velmi pečlivým dohledem v prostředí, kde je k dispozici podpůrná péče pro léčbu život ohrožujících reakcí.

Tromboembolie

Bylo klinicky prokázáno, že existuje souvislost mezi aplikací IVIg a tromboembolickými příhodami, jako je infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, plicní embolie a hluboké žilní trombózy. Předpokládá se, že tyto příhody souvisejí s relativním zvýšením viskozity krve, způsobeným vysokým přílivem imunoglobulinu u rizikových pacientů. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při předepisování a infuzi IVIg u obézních pacientů a u pacientů s preexistujícím rizikem vzniku trombotických příhod (jako je pokročilý věk, hypertenze, diabetes mellitus a anamnéza cévního onemocnění nebo trombotických epizod, u pacientů se získanými nebo dědičnými trombofiliemi, u pacientů, kteří jsou dlouhou dobu imobilizováni, u pacientů se závažnou hypovolémií a u pacientů s onemocněními, která zvyšují viskozitu krve).

U pacientů s rizikem tromboembolických nežádoucích reakcí by měly být přípravky IVIg podávány minimální infuzní rychlostí v nejnižší možné dávce.

Akutní renální selhání

U pacientů léčených IVIg byly hlášeny případy akutního renálního selhání. Může se jednat o akutní selhání ledvin, akutní tubulární nekrózu, proximální tubulární nefropatii a osmotickou nefrózu. Ve většině případů byly identifikovány rizikové faktory, jako jsou preexistující renální insuficience, diabetes mellitus, hypovolémie, nadváha, současné podávání nefrotoxických léčivých přípravků či věk nad 65 let, sepse, paraproteinémie.

V případě poruchy funkce ledvin je třeba zvážit přerušení léčby IVIg.

Hlášení o dysfunkci ledvin a akutním selhání ledvin byly spojovány s použitím mnoha registrovaných přípravků IVIg obsahujících různé pomocné látky jako je sacharóza, glukóza a maltóza; z celkového

počtu však nepoměrnou většinu představují ty, které obsahují sacharózu jako stabilizátor. U rizikových pacientů lze zvážit použití přípravků IVIg, které neobsahují sacharózu. GAMMAGARD S/D neobsahuje sacharózu nebo maltózu.

U pacientů s rizikem akutního renálního selhání by měly být přípravky IVIg podávány minimální infuzní rychlostí v nejnižší možné dávce.

Syndrom aseptické meningitidy (AMS)

Ve spojení s léčbou IVIg byl hlášen syndrom aseptické meningitidy. Přerušení léčby IVIg vedlo k remisi AMS bez následků během několika dnů. Syndrom obvykle nastupuje během několika hodin až do 2 dnů po léčbě IVIg. Vyšetření mozkomíšního moku je často pozitivní, s pleocytózou až několik tisíc buněk v mm3, zejména granulocytů, a zvýšenými hladinami proteinu až na několik set mg/dl. AMS se může objevit častěji ve spojení s léčbou vysokými dávkami IVIg (2 g/kg).

Hemolytická anémie

IVIg mohou obsahovat protilátky proti krevním skupinám, které mohou působit hemolyticky a navodit potažení erytrocytů imunoglobulinem in vivo, což může vyvolat pozitivní přímou antiglobulinovou reakci (Coombsův test) a vzácně hemolýzu. Po podání IVIg se v důsledku zvýšené sekvestrace erytrocytů může vyvinout hemolytická reakce. Příjemci IVIg by měli být monitorováni s ohledem na klinické známky a příznaky hemolýzy.

Interference se sérologickými testy

Po aplikaci imunoglobulinu může v krvi pacienta dojít k přechodnému vzestupu pasivně přenesených protilátek, a tím ke vzniku zavádějících pozitivních výsledků v sérologických testech např. hepatitida A, hepatitida B, spalničky a varicela.

Pasivní přenos protilátek proti erytrocytárním antigenům, například A, B, D, může ovlivnit některé sérologické testy na protilátky proti červeným krvinkám, například přímý antiglobulinový test (přímý Coombsův test).

Přenosná agens

GAMMAGARD S/D se vyrábí z lidské plazmy. Standardní opatření k prevenci infekce v souvislosti s použitím léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zahrnují výběr dárců, testování jednotlivých odběrů krve a poolů plazmy na specifické ukazatele infekce a zavedení účinných výrobních kroků k inaktivaci / odstranění virů. Přes všechna tato opatření při přípravě léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy nelze možnost přenosu infekce zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo nově vznikající viry a jiné patogeny, jako je původce Creutzfeldt-Jakobovy choroby (CJD).Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako jsou HIV, HBV a HCV, a u neobalených virů HAV a parvoviru B19.Klinické zkušenosti potvrzují, že k přenosu viru hepatitidy typu A nebo parvoviru B19 pomocí imunoglobulinů nedochází, a předpokládá se, že obsah protilátek významně přispívá k protivirové ochraně.

Další upozornění

U pacientů léčených IVIg se může objevit hyperproteinémie a zvýšená viskozita séra.

U pacientů léčených IVIg byly hlášeny případy výskytu nekardiogenního plicního edému (akutní plicní poranění v souvislosti s transfuzí, TRALI).

Obsah sodíku v maximální denní dávce může významně ovlivnit doporučený příjem sodíku u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. U těchto pacientů je třeba při stanovení příjmu sodíku v dietě

spočítat a vzít v úvahu množství sodíku obsažené v přípravku. 5% roztok přípravku GAMMAGARD S/D obsahuje přibližně 3,4 mg/ml sodíku.

Při každé aplikaci přípravku GAMMAGARD S/D pacientovi se doporučuje pečlivě zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vakcíny obsahující živé atenuované viryPodání imunoglobulinu může narušit po dobu minimálně 6 týdnů až 3 měsíců účinnost vakcín, které obsahují živé atenuované viry, např. spalniček, zarděnek, příušnic a planých neštovic. Před očkováním vakcínou, která obsahuje živé atenuované viry, by od podání tohoto přípravku měly uplynout 3 měsíce. V případě vakcíny proti spalničkám může toto narušení přetrvávat až 1 rok. U pacientů očkovaných proti spalničkám by se proto měla zkontrolovat hladina jejich protilátek.

Pediatrická populaceNebyly provedeny studie interakce s přípravkem GAMMAGARD S/D v pediatrické populaci.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíBezpečnost použití přípravku GAMMAGARD S/D v těhotenství u člověka nebyla ověřena v kontrolovaných klinických studiích, proto by měl být u těhotných a kojících žen podáván jen s velkou opatrností. U přípravků IVIg podávaných během těhotenství byl prokázán zvýšený průnik placentou ve třetím trimestru. Klinické zkušenosti s imunoglobuliny nepředpokládají negativní vliv na průběh těhotenství nebo na plod či novorozence.

KojeníImunoglobuliny jsou vylučovány do mateřského mléka a mohou přispět k ochraně novorozence před patogeny vstupujícími do organismu přes sliznici.

FertilitaKlinické zkušenosti s imunoglobuliny nepředpokládají negativní vliv na fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být ovlivněna některými nežádoucími účinky spojenými s přípravkem GAMMAGARD S/D. Pacienti, kteří mají během léčby nežádoucí reakce, by měli před započetím řízení nebo obsluhy strojů počkat, až tato reakce pomine.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Při intravenózním podání normálních imunoglobulinů se mohou výjimečně objevit nežádoucí účinky jako zimnice, bolesti hlavy, závratě, horečka, zvracení, alergické reakce, nauzea, bolest kloubů, pokles krevního tlaku či mírná bolest v dolní části zad.

Vzácně mohou normální lidské imunoglobuliny způsobit náhlý pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech anafylaktický šok, a to i v případech, kdy pacient při předchozím podání žádné známky hypersenzitivity neměl.

Po podání normálních lidských imunoglobulinů byly pozorovány případy aseptické meningitidy,ojedinělé případy hemolytické anemie/hemolýzy a vzácné případy přechodných kožních reakcí.

Bylo pozorováno zvýšení hladin sérového kreatininu a/nebo akutní selhání ledvin.

Velmi vzácně byly pozorovány tromboembolické reakce jako infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, plicní embolie a hluboká žilní trombóza.

Klinicky je dokumentována možná souvislost mezi podáním IVIg a sklonem k rozvoji trombotických příhod. Přesná příčina tohoto jevu není známa. U pacientů s anamnézou a predispozicí ke kardiovaskulárním chorobám či trombotickým příhodám je proto třeba postupovat při předepisování a infuzi IVIg opatrně. Analýza hlášení nežádoucích účinků nasvědčuje tomu, že vysoká rychlost infuze může být rizikovým faktorem vzniku obliterujících cévních příhod.Nežádoucí účinky zjišťující akutní a střednědobou bezpečnost přípravku GAMMAGARD S/D byly shrnuty z pivotní klinické studie s přípravkem GAMMAGARD S/D a ze studie fáze IV. Nežádoucí účinky hlášené z těchto dvou studií a z postmarketingových zkušeností jsou shrnuty a klasifikovány podle tříd orgánových systémů a četností výskytu podle databáze MedDRA v tabulce níže.

Četnost výskytu je vyjádřena za použití následujících kritérií: velmi časté (1/10), časté (1/100 až<1/10), méně časté (1/1 000 až <1/100), vzácné (1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).Nežádoucí účinky jsou v rámci každé skupiny četností řazeny podle snižující se závažností.

Nežádoucí účinky (NÚ) po podání přípravku GAMMAGARD S/D

Třída orgánového

systému MedDRA

Upřednostňovaný termín MedDRA (Verze 13.0)

Kategorie

četnost výskytu

NÚ*

Infekce a infestace

Chřipka

Méně časté

Aseptická meningitida

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému

Hemolýza, anémie, trombocytopenie, lymfadenopatie.

Není známo

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita, anafylaktická nebo anafylaktoidní

reakce, anafylaktický šok

Není známo

Psychiatrické poruchy

Úzkost, vzrušení

Méně časté

Neklid

Není známo

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Časté

Letargie

Méně časté

Závratě, parestezie, třes, křeče, krvácení do CNS a cerebrovaskulární příhody, přechodná ischemická ataka, migréna, synkopa

Není známo

Poruchy oka

Zastřené vidění

Méně časté

Fotofobie, poruchy vidění, bolest očí, trombóza retinální žíly

Není známo

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté

Infarkt myokardu, cyanóza, tachykardie, bradykardie

Není známo

Cévní poruchy

Zrudnutí

Časté

Hypertenze, bledost, hypotenze, tromboflebitida, hluboká žilní trombóza, trombóza duté žíly, arteriální trombóza

Není známo

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dyspnoe, epistaxe

Méně časté

Kašel, tíseň v krku, hypoxie, hyperventilace, sípot, bronchospasmus, plicní embolie, plicní edém

Není známo

Gastrointestinální poruchy

Nauzea, zvracení

Časté

Průjem, bolest horní části břicha, žaludeční dyskomfort, stomatitida

Méně časté

Dyspepsie, bolest břicha

Není známo

Poruchy jater a žlučových cest

Hepatitis (neinfekční hepatitida)

Není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus, kopřivka, studený pot, hyperhidróza

Méně časté

Erytém, vyrážka, dermatitida, angioedém

Není známo

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolest zad, svalová křeč, bolest končetin

Méně časté

Arthralgie, myalgie

Není známo

Poruchy ledvin a močových cest

Renální selhání

Není známo

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, zimnice, pyrexie

Časté

Bolest na hrudi, nevolnost na hrudi, pocit abnormality, pocit chladu, pocit horka, onemocnění podobné chřipce, erytém v místě infuze, extravazace v místě infuze, bolest v místě infuze, malátnost, bolest

Méně časté

Astenie, edém, reakce v místě infuze

Není známo

Vyšetření

Zvýšení krevního tlaku, kolísání krevního tlaku

Méně časté

Pozitivní přímý Coombsův test

Není známo

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Méně časté

*dle procenta infuzí.

Informace o bezpečnosti vzhledem k přenosným agens viz bod 4.4.

4.9

Předávkování

Předávkování může vést k přetížení oběhu a hyperviskozitě, zejména u rizikových pacientů, včetně starších pacientů či pacientů se srdeční nebo renální poruchou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunní séra a imunoglobuliny: normální lidský imunoglobulin k intravaskulárnímu podání, ATC kód: J06BA02

GAMMAGARD S/D obsahuje převážně funkčně intaktní imunoglobulin G (IgG) se širokým spektrem protilátek proti infekčním agens.

GAMMAGARD S/D obsahuje IgG protilátky přítomné v běžné populaci. Obvykle je připraven ze směsné lidské plazmy minimálně od 1 000 dárců. Distribuce podtříd imunoglobulinu G odpovídá distribuci v nativní lidské plazmě. Odpovídající dávky tohoto léčivého přípravku mohou upravit abnormálně nízké hladiny imunoglobulinu G do normálního rozmezí.

Mechanizmus účinku v jiných indikacích než je substituční léčba není zcela objasněn, ale zahrnuje imunomodulační účinky.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

GAMMAGARD S/D je po intravenózním podání ihned a úplně biologicky dostupný v oběhu příjemce. Je relativně rychle distribuován mezi plazmou a extravaskulární tekutinou; rovnováhy mezi intravaskulárním a extravaskulárním oddílem je dosaženo přibližně po 3-5 dnech.

Biologický poločas GAMMAGARDU S/D je přibližně 37,7 ± 15 dnů. Tento poločas se může u různých pacientů individuálně lišit, zejména při primárním imunodeficitu.

IgG a IgG-komplexy jsou odbourávány v buňkách retikuloendotelového systému.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Imunoglobuliny jsou normální složkou lidského těla.

Bezpečnost přípravku GAMMAGARD S/D byla prokázána v řadě neklinických studií. Neklinické údaje z konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Experimentální studie u heterogenních druhů nebyly prováděny, protože klinické zkušenosti neprokázaly karcinogenní potenciál imunoglobulinů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Prášek:Lidský albumin (0,06 g/g IgG)GlycinChlorid sodnýMonohydrát glukosy

Rozpouštědlo:Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

GAMMAGARD S/D nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.Doporučuje se, aby GAMMAGARD S/D byl podáván odděleně od jiných léčivých přípravků, které pacient dostává.

6.3

Doba použitelnosti

2 rokyChemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného přípravku GAMMAGARD S/D byla prokázána po dobu 2 hodin při teplotě uchovávání do 25°C. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek ihned použit. Doba uchovávání připraveného roztoku a podmínky před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. Doba uchovávání by neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 až 8°C, pokud rekonstituce proběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Chraňte před mrazem, lahvička s rozpouštědlem by mohla prasknout.Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Všechny lahvičky s lyofilizátem a s rozpouštědlem jsou ze skla typu I. Lahvičky s práškem a rozpouštědlem jsou uzavřeny zátkami z brombutylové pryže, kovovým uzávěrem a plastikovým krytem.GAMMAGARD S/D je k dispozici ve velikostech balení 2,5 g, 5 g a 10 g.

Každé balení obsahuje rozpouštědlo (50 ml, 96 ml, 192 ml), sterilní převodní zařízení a sterilní infuzní set s filtrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Je-li rekonstituce prováděna asepticky mimo sterilní laminární box, měl by být přípravek podán co nejdříve, nejpozději do 2 hodin po rekonstituci. Je-li rekonstituce prováděna asepticky ve sterilním laminárním boxu, může být rekonstituovaný přípravek uchováván chlazený (2-8°C) po dobu až 24 hodin. Nejsou-li splněny tyto podmínky, nelze udržet sterilitu rekonstituovaného přípravku. Částečně spotřebované lahvičky je třeba zlikvidovat.

K úplnému rozpuštění by mělo dojít do 30 minut. Přípravek je třeba před použitím zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.

Před rekonstitucí se jedná o bílý až světle žlutý prášek/koláč, bez viditelných cizorodých částic. Rekonstituovaný přípravek je třeba před podáním zkontrolovat s ohledem na přítomnost částic a změnu barvy. Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují částice.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Rekonstituce – používejte aseptickou techniku

Zahřejte GAMMAGARD S/D a vodu na injekci (rozpouštědlo) na pokojovou teplotu. Tato teplota se musí udržovat až do úplného rozpuštění přípravku.A.

5% roztok:

1.

Odstraňte ochranné kryty z lahviček a očistěte uzávěry dezinfekčním roztokem.

2.

Sejměte ochranný kryt z jednoho konce převodního zařízení. Nedotýkejte se přitom hrotu.

3a.

Umístěte lahvičku s rozpouštědlem na vodorovný povrch a propíchněte odkrytým hrotem uzávěr lahvičky s rozpouštědlem v jeho středu.

UPOZORNĚNÍ: Není-li uzávěr lahvičky propíchnut středem, může dojít k vytlačení uzávěru.

3b.

Převodní zařízení pevně zatlačte dolů, aby v něm lahvička pevně držela.Převodní zařízení s připojenou lahvičkou přidržte a sejměte kryt z druhého hrotu převodního zařízení. Nedotýkejte se přitom hrotu.

4.

Lahvičku s rozpouštědlem a připojenou převodní jehlou přidržte v úhlu k lahvičce s koncentrátem, abyste předešli vylití rozpouštědla.Poznámka: nedržte lahvičku s rozpouštědlem dnem vzhůru, aby nedošlo k vylití rozpouštědla.

5a.

Propíchněte lahvičku s koncentrátem středem uzávěru a současně rychle obraťte lahvičku s rozpouštědlem dnem vzhůru, abyste zamezili vylití rozpouštědla.

UPOZORNĚNÍ: Není-li uzávěr lahvičky propíchnut středem, může dojít k vytlačení uzávěru a ztrátě vakua.

5b.

Převodní zařízení pevně zatlačte dolů, aby v něm lahvička pevně držela.

6.

Když je přesun rozpouštědla ukončen, vytáhněte převodní zařízení a prázdnou lahvičku s rozpouštědlem z lahvičky s koncentrátem. Lahvičkou s koncentrátem ihned jemně otáčejte, abyste obsah řádně promíchali.

UPOZORNĚNÍ: Netřepejte. Zabraňte zpěnění.

Jehlu, injekční stříkačku a zbytek rozpouštědla po použití zlikvidujte.B.

10% roztok:

1.

Odstraňte ochranné kryty z lahviček a očistěte uzávěry dezinfekčním roztokem.

2.

Pro přípravu 10% roztoku je nutné odstranit polovinu objemu rozpouštědla. Objem rozpouštědla, který je třeba odstranit z lahvičky s rozpouštědlem před napojením převodního zařízení je uveden v tabulce 2. Aseptickým postupem natáhněte nepotřebný objem rozpouštědla pomocí podkožní jehly do injekční stříkačky. Naplněnou injekční stříkačku a jehlu zlikvidujte.

3.

S použitím zbývajícího objemu rozpouštědla pokračujte v krocích 2-6, jak jsou popsány v oddílu A.

TABULKA 2Objem rozpouštědla, který je třeba odstranitKoncentrace

lahvička 2,5 g

lahvička 5 g

lahvička 10 g

5%

K rekonstituci 5% roztoku neodstraňujte žádné rozpouštědlo

10%

25 ml

48 ml

96 ml

Podání – použijte aseptickou techniku.Postupujte podle návodu na použití infuzního setu, který je součástí každého balení. Pokud použijete jiný infuzní set, ujistěte se, že souprava obsahuje podobný filtr.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAXTER CZECH spol. s r.o.Karla Engliše 3201/6150 00 Praha 5Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

75/152/00-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.3. 2000 / 18.2.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

23.5.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GAMMAGARD S/D 2,5 (5 / 10) g Prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem Normální lidský imunoglobulin 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Immunoglobulinum humanum normale 2,5 (5 / 10) g GAMMAGARD S/D se rekonstituuje v přiložené vodě na injekci na 5% (50 mg/ml) roztok nebo na 10% (100 mg/ml) roztok proteinu, z něhož minimálně 90% je IgG Maximální obsah IgA:3 μg/ml v 5% roztoku 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Prášek: lidský albumin, chlorid sodný, monohydrát glukózy, glycin Rozpouštědlo: voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 lahvička s 2,5 (5 / 10) g prášku, 1 lahvička s 50 (96 / 192) ml vody na injekci, 1 sterilní převodní zařízení, 1 sterilní infuzní set s filtrem 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

2

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 75/152/00-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJ. LAHVIČKA S PRÁŠKEM

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

GAMMAGARD S/D 2,5 (5 / 10) g Prášek pro přípravu infuzního roztoku Normální lidský imunoglobulin 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání 3.

POUŽITELNOST

Použ. do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2,5 (5 / 10 ) g 6.

JINÉ

GAMMAGARD S/D se rekonstituuje v přiložené vodě na injekci na 5% (50 mg/ml) roztok nebo na 10% (100 mg/ml) roztok proteinu, z něhož minimálně 90% je IgG Maximální obsah IgA:3 μg/ml v 5% roztoku

4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

INJ. LAHVIČKA S ROZPOUŠTĚDLEM

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Voda na injekci 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Rozpouštědlo k rekonstituci prášku. 3.

POUŽITELNOST

Použ. do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 (96 / 192) ml 6.

JINÉ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem, mohlo by dojít k prasknutí lahvičky.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.