Gadovist 1,0 Mmol/ml

Kód 0151047 ( )
Registrační číslo 48/ 535/00-C
Název GADOVIST 1,0 MMOL/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bayer Pharma AG, Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0151047 INJ SOL 15ML Injekční roztok, Injekce
0003132 INJ SOL 1X15ML Injekční roztok, Injekce
0003133 INJ SOL 1X30ML Injekční roztok, Injekce
0003138 INJ SOL 1X65ML Injekční roztok, Injekce
0003131 INJ SOL 1X7.5ML Injekční roztok, Injekce
0151048 INJ SOL 20ML Injekční roztok, Injekce
0151049 INJ SOL 30ML Injekční roztok, Injekce
0003135 INJ SOL 5X10ML+STŘ Injekční roztok, Injekce
0003136 INJ SOL 5X15ML+STŘ Injekční roztok, Injekce
0003137 INJ SOL 5X20ML+STŘ Injekční roztok, Injekce
0003134 INJ SOL 5X7.5ML+STŘ Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak GADOVIST 1,0 MMOL/ML

1

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls185679/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gadovist 1,0 mmol/ml

injekční roztok

Gadobutrolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než vám bude tento přípravek podán.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, lékaře či osoby, která vám Gadovist podává

(radiologa), nebo personálu v nemocnici či centru zajišťujícím vyšetření MRI-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři,radiologovi nebo personálu v nemocnici či centru zajišťujícím vyšetření MRI.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Gadovist a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude Gadovist podán

3.

Jak se Gadovist používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Gadovist uchovávat

6.

Další informace

7.

Doplňující informace určená pouze pro zdravotnické pracovníky

1.

CO JE GADOVIST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gadovist je kontrastní látka pro vyšetření mozku, páteře, jater, ledvin a cév (CE-MRA) zobrazovací metodou magnetické rezonance (MRI).

MRI je jednou z metod snímkování ke stanovení lékařské diagnózy, která využívá rozdílného chování molekulvody v normální a abnormální tkáni. Vlastní snímkování zajišťuje složitý systém magnetů a krátkovlnné energie.

Přípravek je dodáván jako roztok pro nitrožilní injekce. Tento lék je určen pouze k diagnostickým účelům.

Gadovist se používá u dospělých, dospívajících a u dětí od 7 let věku.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE GADOVIST PODÁN

Nepoužívejte Gadovist

Neexistuje kontraindikace (zdravotní komplikace), při které by Vám nemohl být Gadovist podán.

Zvláštní opatrnosti při použití GADOVISTU je zapotřebí:- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gadobutrol nebo na kteroukoli složku Gadovistu (viz bod „6.

Další informace“)

-

jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a alergii (například sennou rýmu, kopřivku) či astma

-

jestliže jste už dříve měl/a reakci na kontrastní látky

-

jestliže máte vážně sníženou funkci ledvin

-

jestliže trpíte onemocněním mozku které je doprovázeno záchvaty

2

Před tím, než Vám bude Gadovist podán, informujte lékaře, pokud máte některou z výše uvedených komplikací. Lékař rozhodne, zda lze plánované vyšetření provést, či nikoli.

Po použití Gadovistu se mohou vyskytnou reakce připomínající alergii, vedoucí k srdečním problémům, ztíženému dýchání nebo kožním reakcím. Mohou se vyskytnout závažné reakce. Většina těchto reakcí se vyskytne během půl hodiny po podání. Proto se doporučuje následné sledování.Vyskytnout se mohou i opožděné reakce (po několika hodinách či dnech), viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky”.

Prosím informujte svého lékaře:

 jestliže Vaše ledviny řádně nefungují  jestliže jste nedávno podstoupil(a) nebo se chystáte podstoupit transplantaci jater

Před rozhodnutím o použití Gadovistu může lékař považovat za potřebné provést krevní test k ověření funkce ledvin, zejména u pacientů ve věku 65 let a starších.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

TěhotenstvíPokud se domníváte, že jste těhotná, nebo existuje jakákoli možnost, že byste těhotná být mohla, musíte o tom říci svému lékaři, protože Gadovist se nepodává v těhotenství, pokud to není zcela nezbytné.

KojeníPokud kojíte nebo se chystáte kojit, řekněte o tom svému lékaři. Lékař s Vámi prodiskutuje, zda budete v kojení pokračovat nebo zda kojení po podání Gadovistu na 24 hodin přerušíte.

3.

JAK SE GADOVIST POUŽÍVÁ

Gadovist je podáván zdravotnickým pracovníkem injekčně do žíly. MRI vyšetření může okamžitě poté začít.Konkrétní dávka Gadovistu pro Vás závisí na tělesné váze a vyšetřovaném místě. U dospělých obvykle dostačuje jediná injekce s dávkou 0,1 mililitru Gadovistu na kg tělesné hmotnosti (tj., osoba vážící 70 kg má dostat 7 ml Gadovistu). Maximálně lze podat celkem 0,3 mililitru Gadovistu na kg tělesné hmotnosti.Při vyšetření mozku, páteře, jater a ledvin zobrazovací metodou magnetické rezonance je většinou dostačující jedna injekce d 0,1 ml Gadovistu/kg tělesné hmotnosti.

V případě vyšetření cév magnetickou rezonancí, je doporučována jedna injekce s 7,5 až 15 ml (pro osoby s hmotností nižší než 75 kg) nebo 10 až 20 ml (pro osoby s hmotností 75 kg a více), v závislosti na typu vyšetření.

Dávkování u speciálních skupin pacientůPoužití Gadovistu se nedoporučuje u pacientů se závažnými problémy s ledvinami a u pacientů, kteří nedávno prodělali transplantaci jater nebo se na tuto transplantaci v brzké době chystají. Pokud je použití nezbytné, měla by Vám být během vyšetření podána pouze jedna dávka Gadovistu a další injekce nemá být podána dříve než za 7 dní.

U dětí od 7 let a u dospívajících se pro všechna vyšetření doporučuje jediná injekce s dávkou 0,1 mililitru Gadovistu na kg tělesné hmotnosti (viz část 1. Co je Gadovist a na co se používá).

3

Starší osobyJste-li ve věku 65 let a vyšším, není úprava dávky nutná, ale může být u Vás proveden krevní test k ověření funkce ledvin.

Další informace o podávání Gadovistu a manipulaci s ním jsou uvedeny na konci příbalové informace (viz bod Další informace).

Jestliže jste obdržel(a) více Gadovistu, než jste měl(a)Žádný případ předávkování doposud zaznamenán nebyl. Jestliže k němu dojde, lékař bude léčit všechny vzniklé příznaky a zkontroluje správnou funkci srdce a ledvin.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Gadovist nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Většina nežádoucích účinků je mírná nebo středně závažná.

4

Nejčastějšími nežádoucími účinky (mohou postihnout 5 nebo více z 1000 pacientů), které jsou u pacientů po podání Gadovistu pozorovány, jsou: bolest hlavy, nevolnost, reakce v místě injekce, porucha chuti, a pocit horka.

Nejzávažnějšími nežádoucím účinky, které se u pacientů po podání Gadovistu vyskytují jsou srdeční zástava, (srdce přestane bít), zástava dechu a anafylaktický šok (vážná alergická reakce).

Ve vzácném případě se mohou vyskytnout reakce připomínající alergii, včetně vážné reakce, které mohou vyžadovat okamžitý zásah lékaře.

Jestliže zaznamenáte:

- otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku,

- kašel nebo kýchání,

- potíže s dýcháním,

- svědění,

- výtok z nosu,

- kopřivku,

informujte okamžitě personál MRI centra. Může se jednat o první příznaky nadcházející vážné reakce.

Bude možná nutné přerušit Vaše vyšetření a nasadit další léčbu.

Ve vzácných případech byla pozorována opožděná reakce připomínající alergii, a to po několika hodinách i dnech. V takovém případě informujte svého lékaře nebo radiologa.

Dále jsou uvedeny možné nežádoucí účinky, seřazené podle pravděpodobnosti výskytu.

Časté (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů ze 100)- bolest hlavy- nevolnostMéně časté (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů z 1000- závratě, parestézie (mravenčení), dysguesie (porucha chuti)- dyspnoe (obtíže s dýcháním)- zvracení- zarudnutí kůže (erytém)- svědění (včetně svědění celého těla) - vyrážka (včetně vyrážky na celém těle, makulární vyrážky (malé červené ploché skvrny), papulární vyrážky (malé, vystupující, ohraničené léze), svědivé vyrážky)- různé reakce v místě injekce (e.g. prosáknutí do okolní tkáně, pálení, pocit chladu, pocit tepla, zarudnutí, vyrážka, bolest nebo nebo podlitina)- pocit horka Vzácné (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů z 10 000)- reakce připomínající alergii (hypersenzitivitní/anafylaktoidní) reakce, např.:

o hypotenze (nízký krevní tlak),o kopřivka,o návaly horka,o bledost,

Frekvence výskytu níže uvedených, alergii připomínajících reakcí není známa:- anafylaktoidní šok (vážná alergická reakce),- oběhový kolaps (šok),- zástava dechu,

5

- obtíže s dechem (bronchospasmus)- cyanóza (promodrání rtů)- otok úst a krku (orofaryngeální otok)- laryngeální otok (otok krku)- vzestup krevního tlaku,- bolest na prsou- otok obličeje - angioedém (rychle se vyvíjející otok např. obličeje, krku, úst, rtů a/nebo jazyka)- zánět spojivek,- otok očních víček,- zvýšené pocení,- kašel,- kýchání,- pocit pálení

- ztráta vědomí - křeče- porucha čichu- zrychlený srdeční rytmus (tachykardie)- bušení srdce (palpitace)- sucho v ústech- celková nevolnost- pocit chladu

Není známo (frekvence výskytu nemůže být z dostupných údajů stanovena)- srdeční zástava

6

Byly hlášeny případy nefrogenní systémové fibrózy (způsobující tvrdnutí kůže s možným postižením měkkých tkání a vnitřních orgánů), většinou u pacientů, jimž byl Gadovist podán spolu s jinými kontrastními přípravkyobsahujícími gadolinium.

Dále uvedené nežádoucí účinky byly v některých případech život ohrožují nebo měly za následek smrt: anafylaktoidní šok (vážná alergii připomínající reakce), srdeční zástava, oběhové selhání (šok), zástava dechu, orofaryngeální otok (otok úst a krku), potíže s dýcháním a nízký krevní tlak.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři neboradiologovi.

7

5.

JAK GADOVIST UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Gadovist nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za slovem Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení:Chemická, fyzikální a mikrobiální stabilita při použití byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 20 – 25 °C, poté však musí být přípravek zlikvidován.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co GADOVIST obsahuje

Léčivou látkou je gadobutrol.Každý ml obsahuje 1,0 mmol gadobutrolu (ekvivalentní 604,72 mg gadobutrolum).Pomocnými látkami jsou sodná sůl kalkobutrolu, trometamol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l a voda na injekci

Pokyny pro použití/zacházení

Vizuální kontrolaTento léčivý přípravek musí být před použitím vizuálně zkontrolován.Gadovist nepoužívejte v případě silného zabarvení, výskytu částic či vadného obalu.

LahvičkyGadovist odeberte do stříkačky bezprostředně před použitím. Pryžová zátka může být propíchnuta pouze jednou.Kontrastní látku nepoužitou při jednom vyšetření je nutno zlikvidovat.

Předplněné stříkačkyPředplněná stříkačka musí být vyjmuta z obalu a připravena k aplikaci těsně před podáním. Kryt z jehly předplněné stříkačky musí být sejmut těsně před užitím.Kontrastní látku nepoužitou při jednom vyšetření je nutno zlikvidovat.

Infuzní lahveKromě toho platí pro použití infuzní láhve obsahující 65 ml roztoku následující:Kontrastní látka musí být podávána pomocí automatického injektoru. Je třeba dodržovat pokyny výrobce použitých zařízení.Další informace viz. také bod „JAK GADOVIST UCHOVÁVAT“.

Předplněné plastové válce Podání kontrastní látky musí být provedeno kvalifikovanou osobou, která má k dispozici příslušné zařízení pro podání.Při všech injekcích kontrastních látek musí být dodržována sterilní technika podání.Musí být dodržovány pokyny výrobců použitých zařízení.Kontrastní látka nespotřebovaná během jednoho vyšetření musí být zlikvidována.

8

Vzhledem k nedostatku studií kompatibility , nemíchejte tento léčivý přípravek s jinými léčivými přípravky.

Jakýkoli roztok nepoužitý při prvním vyšetření zlikvidujte v souladu s místními požadavky.

Jak GADOVIST vypadá a co obsahuje toto balení

1 skleněná lahvička se 7,5 ml roztoku obsahuje 4535 mg gadobutrolu.1 skleněná lahvička s 15 ml roztoku obsahuje 9070 mg gadobutrolu.1 skleněná lahvička s 30 ml roztoku obsahuje 18141 mg gadobutrolu.

1 předplněná stříkačka s 7,5 ml roztoku obsahuje 4535 mg gadobutrolu.1 předplněná stříkačka s 10 ml roztoku obsahuje 6047 mg gadobutrolu.1 předplněná stříkačka s 15 ml roztoku obsahuje 9070 mg gadobutrolu.1 předplněná stříkačka s 20 ml roztoku obsahuje 12094 mg gadobutrolu.

1 skleněná infuzní láhev s 65 ml roztoku obsahuje 39307 mg gadobutrolu.

1 předplněný plastový válec s 20 ml roztoku obsahuje 12094 mg gadobutrolu.1 předplněný plastový válec s 15 ml roztoku obsahuje 9070 mg gadobutrolu.1 předplněný plastový válec s 30 ml roztoku obsahuje 18141 mg gadobutrolu.

Gadovist je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. Balení obsahuje:

1 skleněná lahvička která obsahuje 7,5, 15 či 30 ml injekčního roztoku

5 předplněných stříkaček po 7,5 a 10 ml injekčního roztoku (v 10 ml předplněné stříkačce)5 předplněných stříkaček po 15 ml injekčního roztoku (v 17 ml předplněné stříkačce)5 předplněných stříkaček po 20 ml injekčního roztoku

1 skleněná infuzní láhev která obsahuje 65 ml injekčního roztoku (ve 100 ml infuzní láhvi)

1 předplněný plastový válec po 20 ml, 15 ml nebo 30 ml injekčního roztoku (v 65 ml plastovém válci)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bayer Pharma AGMüllerstrasse 178D – 133 42 Berlín, NěmeckoTelefon: +49 30 468-1111

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP povolen pod názvy:

Rakousko

Gadovist

Belgie

Gadovist

Dánsko

Gadovist

Finsko

Gadovist

Francie

Gadovist

Německo

Gadovist

Řecko

Gadovist

9

Irsko

Gadovist

Itálie

Gadovist

Lucembursko

Gadovist

Nizozemí

Gadovist

Norsko

Gadovist

Portugalsko

Gadovist

Španělsko

Gadovist

Švédsko

Gadovist

Velká Británie

Gadovist

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.12.2011-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE URČENÁ POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Následující doplňující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:Čtěte také, prosím, informace uvedené v bodech 1 až 6.

o Způsob podání

Tento léčivý přípravek je určen pouze k intravenóznímu podání. Potřebná dávka je podávána intravenózně jako injekce bolusu.Při perfuzním vyšetření mozku je doporučováno použití injektoru.Kontrastní snímkování MRI lze provádět ihned poté (krátce po injekci podle používaných pulzních sekvencí a vyšetřovacího protokolu).Optimálního zesílení signálu je dosaženo během první pasáže tepnami při CE-MRA, a během asi 15 minut po injekci Gadovistu při vyšetřování CNS (čas záleží na typu léze/tkáně). Ke kontrastnímu vyšetření jsou zvláště vhodné T1-vážené skenovací sekvence. Pro perfuzní vyšetření mozku se doporučuje použít T2-vážené sekvence.

Při použití Gadovistu platí také obvyklé bezpečnostní požadavky aplikované u magnetické rezonance, například vyloučení kardiostimulátorů a feromagnetických materiálů.

Oddělitelnou část štítku z lahviček/stříkaček/láhví/předplněných plastových válců je třeba vlepit do dokumentace pacienta, aby byl přesně zaznamenán použitý kontrastní přípravek s obsahem gadolinia. Též je nutno poznamenat podanou dávku.

o Dávkování

Dospělí:

Dávkování závisí na indikaci. Jedna intravenózní injekce Gadovistu s dávkou 0,1 mmol/kg tělesné hmotnosti je většinou dostačující. Celková maximální dávka Gadovistu, která může být podána, je 0,3 mmol/kg tělesné hmotnosti (ekvivalentní 0,3 ml Gadovistu /kg tělesné hmotnosti).

Kraniální a spinální MRI

Podání Gadovistu v dávce 0,1 ml/kg tělesné hmotnosti je obvykle dostačující k zodpovězení klinických otázek. Pokud silné klinické podezření na lézi trvá i přes neprůkazný výsledek MRI, či pokud by přesnější informace o počtu, velikosti nebo rozsahu lézí mohla ovlivnit management nebo terapii pacienta, může podání další injekce Gadovistu s dávkou 0,1 ml/kg tělesné hmotnosti - 0,2 ml/kg tělesné hmotnosti během 30 minut od první injekce přispět k zvýšení diagnostického přínosu vyšetření.

10

Celotělová MRI

Podání Gadovistu v dávce 0,1 ml/kg tělesné hmotnosti je obvykle dostačující k zodpovězení klinických otázek.

CE-MRA:

Snímkování jednoho zorného pole (FOV): 7,5 ml u pacientů do tělesné hmotnosti 75 kg10 ml u pacientů s tělesnou hmotností 75 kg a více (odpovídá dávce 0,1 - 0,15 mmol/kg tělesné hmotnosti).

Snímkování více zorných polí:15 ml u pacientů s tělesnou hmotností do 75 kg20 ml u pacientů s tělesnou hmotností 75 kg a více (odpovídá dávce 0,2 - 0,3 mmol/kg tělesné hmotnosti).

Zvláštní skupiny pacientů

Děti

U dětí od 7 let a u dospívajících se doporučuje dávka 0,1 mmol Gadovistu na kg tělesné hmotnosti (což je ekvivalent 0,1 ml Gadovistu na kg tělesné hmotnosti) pro všechny indikace (viz bod 4.1 Terapeutické indikace).

Podávání Gadovistu dětem mladším než 7 let se nedoporučuje vzhledem k nedostatku údajů o eliminaci gadobutrolu ve věkové skupině 2 – 6 let.

Podávání Gadovistu dětem mladším než 2 roky se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů se závažnou poruchou ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) a u pacientů v perioperačnímobdobí transplantace jater se Gadovist podává jen po pečlivém vyhodnocení poměru mezirizikem a přínosem, jedná-li se o zcela nepostradatelnou diagnostickou informaci, nedosažitelnoupomocí MR bez použití kontrastní látky (viz bod 4.4). Jestliže je Gadovist nutné podat, jetřeba, aby dávka nepřevýšila 0,1 mmol/kg tělesné hmotnosti. Během vyšetření se nepodává více nežjedna dávka. Vzhledem k nedostatku informací o opakovaném podání není možné injekce Gadovistu opakovat dříve, než interval mezi injekcemi dosáhne alespoň 7 dní.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Hypersenzitivita

Po podání se doporučuje pacienta sledovat.Je třeba zajistit okamžitou dostupnost léčivých přípravků a zařízení pro urgentní stavy.

Snížená funkce ledvin

Před podáním Gadovistu se u všech pacientů doporučuje provést screeningové laboratorní vyšetření k odhalení porušené funkce ledvin.

Existují zprávy o nefrogenní systémové fibróze (NSF) v souvislosti s podáním některého z kontrastních přípravků obsahujících gadolinium u pacientů se závažnou, akutní nebo chronickou poruchou funkce ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m

2). Zvláštní riziko je u pacientů podstupujících transplantaci jater vzhledem

k vysokému výskytu akutního selhání ledvin v této skupině. Je možné, že po podání Gadovistu může dojít ke vzniku NSF. Proto by měl být pacientům s vážně porušenou funkcí ledvin a pacientům v perioperačním období transplantace jater podáván pouze po pečlivém uvážení poměru mezi rizikem a přínosem a pouze když je informace k stanovení diagnózy nezbytná a není možné ji získat pomocí magnetické rezonance bez užití

11

kontrastní látky . Jestliže se nelze podání Gadovistu vyhnout, je nutno, aby dávka nepřevýšila 0,1 mmol/kg tělesné hmotnosti. Během vyšetření se nepodává více než jedna dávka. Vzhledem k nedostatku informací o opakovaném podání není možné injekce Gadovistu opakovat dříve, než interval mezi injekcemi dosáhne alespoň 7 dní.

 Starší osoby

Vzhledem k možnému zhoršení ledvinové clearence gadobutrolu u starších osob je zvláště důležité provádět u pacientů ve věku 65 let a starších screeningové vyšetření k odhalení porušené funkce ledvin.

Hemodialýza krátce po podání Gadovistu může být vhodným postupem k jeho odstranění z těla. Neexistují důkazy na podporu zahájení hemodialýzy k prevenci nebo k léčbě NSF u pacientů, kteří hemodialýzu dosud nepodstupují.

Těhotenství a kojeníGadovist se nepodává během těhotenství, pokud klinický stav ženy nevyžaduje použití Gadovistu.

Rozhodnutí, zda po podání Gadovistu v kojení pokračovat nebo ho na 24 hodin přerušit, je na lékaři a kojící matce.

PředávkováníJednorázová dávka gadobutrolu byla, až do výše 1,5 mmol gadobutrolu/kg tělesné hmotnosti, tolerována dobře.Až dosud nebyly během klinického použití zaznamenány žádné známky intoxikace z předávkování.

V případě neadekvátního předávkování se pro jistotu doporučuje zajistit sledování kardiovaskulárníchparametrů (včetně EKG) a kontrolu funkce ledvin.

Gadovist může být odstraněn hemodialýzou. Nebyl však podán důkaz, že by hemodialýzabyla vhodná k prevenci nefrogenní systémové fibrózy (NSF). Během 3 dialýz je z těla odstraněno přibližně 98% látky.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls185679/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gadovist 1,0 mmol/ml Injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje 1,0 mmol gadobutrolu (ekvivalentní 604,72 mg gadobutrolum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Bezbarvý až slabě nažloutlý, čirý roztok.bez mechanických nečistot.

Fyzikálně chemické vlastnosti 0,1 mmol/ml injekčního roztoku Gadovistu jsou uvedeny níže:Osmolalita při 37 °C: 1603 mOsm/kg H2OOsmolarita při 37 °C: 1117 mOsm/l roztokupH roztoku: 6,6 – 8,0Viskozita při 37 °C: 4,96 mPa·s

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům. Použití Gadovistu je indikováno u dospělých, dospívajících a u dětí od 7 let věku k:

- zesílení kontrastu při kraniální a spinální magnetické rezonanci (MRI),- kontrastnímu snímkování MRI dalších částí těla: jater, ledvin,- zesílení kontrastu při angiografii pomocí magnetické rezonance (CE-MRA).

4.2

Dávkování a způsob podání

4.2.1 Způsob podání

Tento léčivý přípravek je určen pouze k intravenóznímu podání. Další pokyny naleznete v části „Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním“.Potřebná dávka je podávána intravenózně jako injekce bolusu.Při perfuzním vyšetření mozku je doporučováno použití injektoru.Kontrastní snímkování MRI lze provádět ihned poté (krátce po injekci podle používaných pulzních sekvencí a vyšetřovacího protokolu).Optimálního zesílení signálu je dosaženo během první pasáže tepnami při CE-MRA a během asi 15 minut po injekci Gadovistu při vyšetřování CNS (čas záleží na typu léze/tkáně).

2

Ke kontrastnímu vyšetření jsou zvláště vhodné T1-vážené skenovací sekvence. Pro perfuzní vyšetření mozku se doporučuje použít T2-vážené sekvence.

Při použití Gadovistu platí také obvyklé bezpečnostní požadavky aplikované u magnetické rezonance, například vyloučení kardiostimulátorů a feromagnetických materiálů.

4.2.2 Dávkování

Dospělí:

Dávkování závisí na indikaci. Jedna intravenózní injekce Gadovistu s dávkou 0,1 mmol/kg tělesné hmotnosti je většinou dostačující. Celková maximální dávka Gadovistu, která může být podána, je 0,3 mmol/kg tělesné hmotnosti (ekvivalentní 0,3 ml Gadovistu /kg tělesné hmotnosti).

Kraniální a spinální MRI

Podání Gadovistu v dávce 0,1 ml/kg tělesné hmotnosti je obvykle dostačující k zodpovězení klinických otázek. Pokud silné klinické podezření na lézi trvá i přes neprůkazný výsledek MRI, či pokud by přesnější informace o počtu, velikosti nebo rozsahu lézí mohla ovlivnit management nebo terapii pacienta, může podání další injekce Gadovistu s dávkou 0,1 ml/kg tělesné hmotnosti - 0,2 ml/kg tělesné hmotnostiběhem 30 minut od první injekce přispět k zvýšení diagnostického přínosu vyšetření.

Celotělová MRI

Podání Gadovistu v dávce 0,1 ml/kg tělesné hmotnosti je obvykle dostačující k zodpovězení klinických otázek.

CE-MRA:

Snímkování jednoho zorného pole (FOV): 7,5 ml u pacientů do tělesné hmotnosti 75 kg10 ml u pacientů s tělesnou hmotností 75 kg a více (odpovídá dávce 0,1 - 0,15 mmol/kg tělesné hmotnosti).

Snímkování více zorných polí:15 ml u pacientů s tělesnou hmotností do 75 kg20 ml u pacientů s tělesnou hmotností 75 kg a více (odpovídá dávce 0,2 - 0,3 mmol/kg tělesné hmotnosti).

Speciální populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů se závažnou poruchou ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) a u pacientů v perioperačnímobdobí transplantace jater se Gadovist podává jen po pečlivém vyhodnocení poměru mezirizikem a přínosem, jedná-li se o zcela nepostradatelnou diagnostickou informaci, nedosažitelnoupomocí MR bez použití kontrastní látky (viz bod 4.4). Jestliže je Gadovist nutné podat, jetřeba, aby dávka nepřevýšila 0,1 mmol/kg tělesné hmotnosti. Během vyšetření se nepodává více nežjedna dávka. Vzhledem k nedostatku informací o opakovaném podání, není možné injekce Gadovistu opakovat dříve, než interval mezi injekcemi dosáhne alespoň 7 dní.

Děti

U dětí od 7 let a u dospívajících se doporučuje dávka 0,1 mmol Gadovistu na kg tělesné hmotnosti (což je ekvivalent 0,1 ml Gadovistu na kg tělesné hmotnosti) pro všechny indikace (viz bod 4.1 Terapeutické indikace).

3

Podávání Gadovistu dětem mladším než 7 let se nedoporučuje vzhledem k nedostatku údajů o eliminaci gadobutrolu ve věkové skupině 2 – 6 let.

Podávání Gadovistu dětem mladším než 2 roky se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

Starší osoby (ve věku 65 let a více)

Úprava dávkování není považována za potřebnou. U starších pacientů je třeba zvýšené obezřetnosti(viz oddíl 4.4).

4.3

Kontraindikace

Pro použití Gadovistu neexistuje žádná absolutní kontraindikace.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Hypersenzitivita

V případě pacientů, u kterých se v minulosti projevila hypersenzitivita na Gadovist je zapotřebí obzvláště pečlivě zvážit poměr přínosu-rizika.Stejně jako jiné, intravenózně podávané, kontrastní látky

může Gadovist vyvolat

anafylaktoidní/hypersenzitivní nebo jiné idiosynkratické reakce, charakterizované kardiovaskulárními, respiračními nebo kožními projevy, které mohou zahrnovat i vážné reakce včetně šoku.

Riziko hypersenzitivních reakcí je vyšší v případě:- předchozí reakce na kontrastní látky- bronchiálního asmatu v anamnéze- alergických reakcí v anamnéze U pacientů s predispozicí k alergiím musí být rozhodnutí o podání Gadovistu podloženo pečlivým zvážením poměru přínosu-rizika.Většina těchto reakcí nastane během půl hodiny po podání. Proto se doporučuje po podáná pacienta sledovat.Je třeba zajistit okamžitou dostupnost léčivých přípravků a zařízení pro urgentní stavy (například endotracheální rourky a respirátory).Ve vzácných případech byly zjištěny zpožděné anafylaktické reakce (po několika hodinách až dnech).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Před podáním Gadovistu se u všech pacientů doporučuje provést screeningovélaboratorní vyšetření k odhalení porušené funkce ledvin.

Existují zprávy o nefrogenní systémové fibróze (NSF) v souvislosti s podáním některéhoz kontrastních přípravků obsahujících gadolinium u pacientů se závažnou, akutní nebo chronickouporuchou funkce ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m2). Zvláštní riziko je u pacientů podstupujícíchtransplantaci jater vzhledem k vysokému výskytu akutního selhání ledvin v této skupině. Vzhledem kmožnosti výskytu NSF se u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin a u pacientův perioperačním období transplantace jater Gadovist podává jen po pečlivém vyhodnocenípoměru mezi rizikem a přínosem, jedná-li se o zcela nepostradatelnou diagnostickou informaci,nedosažitelnou pomocí MR bez použití kontrastní látky.Hemodialýza, krátce po podání Gadovistu, může být vhodným postupem k odstraněníGadovistu z těla. Neexistují důkazy na podporu zahájení hemodialýzy k prevenci nebo k léčběNSF u pacientů, kteří hemodialýzu dosud nepodstupují.

4

Starší osoby

Vzhledem k možnému zhoršení ledvinové clearence gadobutrolu u starších osob, je zvláště důležitéprovádět u pacientů starších 65 let screeningové vyšetření k odhalení porušené funkce ledvin.

KřečeStejně jako u jiných kontrastních látek obsahujících gadolinium je nutno postupovat se zvláštní opatrností u pacientů s nízkým prahem ke spuštění záchvatu křečí.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie lékových interakcí nebyly provedeny.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíNejsou k dispozici údaje o podávání gadobutrolu těhotným ženám. Studie provedené na zvířatechodhalily reprodukční toxicitu po opakovaném podávání vysokých dávek (viz bod 5.3). Gadovist se nepodává během těhotenství, pokud klinický stav ženy nevyžaduje použití gadobutrolu.

KojeníKontrastní přípravky obsahující gadolinium jsou ve velmi malých množstvích vylučovány domateřského mléka (viz bod 5.3). V klinických dávkách se neočekávají žádné účinky na dítě, vzhledemk malému množství vylučovanému do mléka a omezenému vstřebávání ze střeva. Rozhodnutí, zda popodání Gadovistu v kojení pokračovat nebo ho na 24 hodin přerušit, je na lékaři a kojícímatce.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Celkový bezpečnostní profil Gadovistu je založen na výsledcích klinických studií, kterých se účastnilo více než 4 500 pacientů, a na postmarketingovém sledování. U pacientů, kterým byl podán Gadovist, jsou nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky (≥ 0,5 %) bolest hlavy, nevolnost, reakce v místě vpichu injekce, dysgeusie a pocit horka.Nejvážnějšími nežádoucími reakcemi, které byly u pacientů po podání Gadovistu pozorovány, jsousrdeční zástava, zástava dechu a anafylaktický šok.Ve vzácných případech byly pozorovány opožděné alergické reakce (po několika hodinách i po několika dnech).Většina pozorovaných nežádoucích účinků byla mírné až střední intenzity.Nežádoucí účinky pozorované po Gadovistu jsou uvedeny v tabulce níže. Jsou klasifikovány dle tříd orgánových systémů (MedDRA verze 12.1). K popisu jednotlivých reakcí, jejich synonym a souvisejích stavů jsou použity nejvhodnější termíny MedDRA.Nežádoucí účinky, pozorované v klinických studiích, jsou klasifikovány podle frekvence výskytu. Skupiny jsou podle frekvence výskytu definovány jako: časté 1/100 až <1/10; méně časté 1/1 000 až <1/100; vzácné 1/10 000 až <1/1 000. Nežádoucí účinky, které byly pozorovány pouze v postmarketingovém sledování a pro které frekvence výskytu nemůže být určena, jsou uvedeny v kategorii „není známo“.V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

5

Tabulka 1: Nežádoucí účinky zaznamenané u pacienů, kterým byl podán Gadovist, v rámci klinických studií nebo během postmarketingového sledování

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita/anafylaktoidní reakce (např. anafylaktoidní šok

§*, cirkulační

kolaps

§*, dechová

zástava

§*, b

bronchospasmus

§,

cyanóza

§,

orofaryngeální otok

§*,

laryngeální otok

§,

hypotenze

*,

vzestup krevního tlaku

*, bolest na

prsou

§, kopřivka,

otok obličeje

§,

angioedém

§,

konjuktivitida

§,

otok očních víček

§, návaly

horka , hyperhydróza

§,

kašel

§, kýchání§,

pocit pálení

§,

bledost)

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

ZávratěParestézie, Dysgeusie

ParosmieZtráta vědomí Křeče

Srdeční poruchy

TachykardiePalpitace

Srdeční zástava

*

Respirační, hrudní

a mediastinální poruchy

Dyspnoe

*

Gastrointestinální poruchy

Nauzea

Zvracení

Sucho v ústech

6

Poruchy kůže a podkožní tkáně

ErytémPruritus (včetně celkového pruritu)

Vyrážka (včetně celkové, makulární, papulární, pruritické vyrážky)

Nefrogení sytémová fybróza

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Reakcev místě vpichu injekce

0

Pocit návalů horka

Pocit chladuDiskomfort

§ Hypersenzitivní/anafylaktoidní reakce, zaznamenané pouze během postmarketingového sledování, frkvence výskytu není známa.

* Byly hlášeny život ohrožující a/nebo fatální případy.

0 Reakce v místě injekce (různé formy) zahrnuje následující termíny: extravazace v místě injekce, pálení v místě injekce, pocit chladu v místě injekce, pocit tepla v místě injekce, podráždění nebo vyrážka v místě injekce, bolest v místě injekce, hematom v místě injekce.

Byly hlášeny izolované případy nefrogenní systémové fibrózy (NSF) po Gadovistu, většinou upacientů, u nichž byly podány i jiné kontrastní přípravky obsahující gadolinium (viz bod 4.4).

4.9

Předávkování

Jednorázová dávka gadobutrolu byla, až do výše 1,5 mmol gadobutrolu/kg tělesné hmotnosti, tolerována dobře.Až dosud nebyly během klinického použití zaznamenány žádné známky intoxikace z předávkování.

V případě neadekvátního předávkování se doporučuje pro jistotu zajistit sledování kardiovaskulárních parametrů (včetně EKG) a kontrolu funkce ledvin.

Gadovist může být odstraněn hemodialýzou. Nebyl však podán důkaz, že by hemodialýzabyla vhodná k prevenci nefrogenní systémové fibrózy (NSF). Během 3 dialýz je z těla odstraněno přibližně 98% látky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina : Paramagnetická kontrastní látka, gadobutrol

ATC kód: V08C A09

7

Mechanizmus účinkuKontrastní účinky zajišťuje gadobutrol, neionický komplex, který se skládá z trojmocného gadolinia(III) a makrocyklického ligandu butrolu (kyselina dihydroxy-hydroxymethylpropyl-tetraazacyklododekan-trioctová).

Jestliže jsou při protonové magnetické rezonanci použity T1-vážené sekvence, vede zkrácení relaxačního času spinové mřížky excitovaného atomového jádra, indukované gadoliniovým iontem, k zesílení intenzity signálu a následně i k zesílení kontrastu určité tkáně. Nicméně při T2-vážených sekvencích vedou nehomogenity lokálního magnetického pole, indukované velkým magnetickým momentem gadolinia a velkou koncentrací (při bolusu injekce), k poklesu signálu.

Dokonce i v nízké koncentraci gadobutrol zkracuje dobu relaxace. Při 7 pH, síle magnetického pole 0,47 T (20 MHz)a 40 °C, je paramagnetický účinek (relaxivita, r1), zjišťovaný z účinku na relaxační čas spinové mřížky protonů (T1), asi 5,6 l/mmol·s a relaxivita (r2) – která se určuje z relaxačního časumezi spiny (T2) činí asi 6,5 l/mmol·s. Relaxivita jeví pouze mírnou závislost na síle magnetického pole.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Obecný úvodGadobutrol se chová v organismu stejně jako jiné velmi hydrofilní biologicky inertní sloučeniny (např. mannitol nebo inulin).

Absorbce a distribuceGadobutrol je rychle distribuován do mimobuněčného prostoru. Vazba na plazmatické proteiny je zanedbatelná.Při dávce 0,1 mmol gadobutrolu/kg tělesné hmotnosti byla průměrná hodnota 0,59 mmol gadobutrolu/l plazmy naměřena 2 minuty po injekci a 0,3 mmol gadobutrolu/l plazmy 60 minut po injekci.

Výzkum na zvířatech:Na potkanech bylo prokázáno, že gadobutrol neprochází neporušenou hematoencefalickou bariérou.Průchod placentou byl u králíků nevýrazný, u plodu bylo detegováno 0,01% dávky podané matce.U kojících potkanů bylo do mléka vyloučeno méně než 0,1% z celkové podané dávky.Na základě části dávky vyloučené močí, bylo u potkanů zjištěno, že po perorálním podání je absorbce velmi malá, přibližně 5%. Enterohepatická cirkulace pozorována nebyla.

MetabolizmusGadobutrol není metabolizován.

EliminaceGadobutrol je eliminován z plazmy, střední konečný poločas je 1,81 hodin (rozpětí 1,33-2,13 hodin). Gadobutrol je v nezměněné podobě vylučován ledvinami. Extrarenální eliminace je zanedbatelná.U zdravých osob je ledvinová clearance gadobutrolu 1,1 – 1,7 ml/min·kg a tak je srovnatelná s ledvinovou clearance inulinu, což ukazuje na fakt, že je gadobutrol vylučován hlavně glomerulární filtrací. Do dvou hodin bylo více než 50 % intravenózně podané dávky vyloučeno v moči.Gadobutrol byl zcela vyloučen během 24 hodin. Ve stolici bylo vyloučeno méně než 0,1% podané dávky.

Linearita/nelinearitaFarmakokinetika gadobutrolu u lidí je úměrná dávce (např. Cmax, AUC) a je na dávce nezávislá (např. Vss, t½).

Charakteristicky u zvláštních skupin pacientů

8

Starší pacienti (ve věku 65 let a starší)Vzhledem k fyziologickým změnám renální funkce, ke kterým dochází s věkem, byla u zdravých dobrovolníků (ve věku 65 let a starších) pozorována zvýšená systémová expozice o přibližně 33% (u mužů) a 54% (u žen) a prodloužený konečný poločas o 33% (u mužů) a o 58% (u žen). Plazmatická clearance je snížena přibližně o 25% (u mužů) a o 35% (u žen). Veškerá podaná dávka byla do 24 hodin u všech dobrovolníků vyloučena močí, žádný rozdíl mezi staršími zdravými dobrovolníky a mladšími zdravími dobrovolníky zaznamenán nebyl.

Pediatričtí pacientiFarmakokinetika gadobutralu je u pediatrické populace (věk 2-17 let) obdobná jako u dospělých (viz bod „Dávkování a způsob podání“).

Snížená funkce ledvinU pacientů se sníženou funkcí ledvin je vzhledem ke snížené glomerulární filtraci sérový poločas prodloužen.U pacientů se středně sníženou funkcí ledvin (80>CLCR>30 ml/min) byl střední konečný poločas prodloužen na 5,8 hodin, u pacientů s vážně sníženou funkcí (CLCR<30 ml/min), kteří nepodstupovali dialýzu, byl dále prodloužen na 17,6 hodin.Sérová clearance byla snížena na 0,49 ml/min/kg u pacientů se středně sníženou funkcí ledvin (80>CLCR>30 ml/min) a na 0,16 ml/min/kg u pacientů s vážně sníženou funkcí (CLCR<30 ml/min), kteří nepodstupovali dialýzu.Celková podaná dávka byla u pacientů s mírně až středně sníženou funkcí ledvin vyloučena během 72 hodin. U pacientů s vážně sníženou funkcí ledvin bylo během 5 dnů vyloučeno minimálně 80% podané dávky (viz také body „Dávkování a způsob podání“ a „Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití“).V případě vážně snížené funkce ledvin, může být použití dialýzy nezbytné. U pacientů, u kterých je dialýza nezbytná, byl gadobutrol téměř zcela odstraněn ze séra po 3. dialýze.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje, získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a toxicity a genotoxicity, po opakovaném podávání neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Reprodukční toxicita

Opakované intravenózní podávání v reprodukčně toxikologických studiích způsobovalo retardaci vývoje u potkanů a králíků a zvyšovalo úmrtnost embryí u potkanů, králíků a opic při dávkách 8 – 16x (v závislosti na povrchu těla) nebo 25-50x (v závislosti na tělesné hmotnosti) vyžší, než je diagnostická dávka u lidí.diagnostické dávky). Není známo, zda lze tyto účinky vyvolat také jediným podáním látky.

Lokální snášenlivostExperimentální studie lokální snášenlivosti indikovaly, že po jednorázovém podání do blízkosti žíly, podkožním podání a podání do svalu může dojít k mírné lokální reakci v místě podání, po neadekvátním podání do blízkosti žíly.

Bezpečnostní farmakologie

Při preklinických farmakologických studiích kardiovaskulární bezpečnosti, bylo v závislosti na dávce pozorováno přechodné zvýšení krevního tlaku a srdeční kontraktility. tento účinek u lidí pozorován nebyl.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

9

6.1

Seznam pomocných látek

sodná sůl kalkobutrolutrometamolroztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/lvoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření balení:Chemická, fyzikální a mikrobiální stabilita při použití byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 20 – 25 °C, poté však musí být přípravek zlikvidován.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Zvláštní opatření pro uchovávání sterilního výrobku po otevření jsou popsány v bodu 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

a) Skleněná lahvička, chlorobutylová zátka, Al pertl, plastikový kryt, krabička.

Velikost balení: 7,5 ml, 15 ml, 30 ml

b) Skleněná předplněná stříkačka, chlorobutylový kryt na stříkačku, plastiková odlamovací pojistka krytu, krabička.

Velikost balení: 5 x 7,5 ml, 5 x 10 ml, 5 x 15 ml, 5 x 20 ml

c) Skleněná infusní láhev, chlorobutylová zátka, Al pertl, plastikový kryt, krabička. Velikost balení: 65 ml

d) Předplněný plastový válec, bezbarvý, z cyclo-olefin-polymeru, silikonizovaný, zátka, pístová zarážka, píst, vrchní uzávěr , krabička

Velikost balení: 15 ml, 20 ml, 30 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a další zacházení s ním (v případě potřeby)

Vizuální kontrolaTento léčivý přípravek musí být před použitím vizuálně zkontrolován.Gadovist nepoužívejte v případě silného zabarvení, výskytu částic či vadného obalu.

LahvičkyGadovist odeberte do stříkačky bezprostředně před použitím. Pryžová zátka může být propíchnuta pouze jednou.

10

Kontrastní látku nepoužitou při jednom vyšetření je nutno zlikvidovat.

Předplněné stříkačkyPředplněná stříkačka musí být vyjmuta z obalu a připravena k aplikaci těsně před podáním. Kryt z jehly předplněné stříkačky musí být sejmut těsně před užitím.Kontrastní látku nepoužitou při jednom vyšetření je nutno zlikvidovat.

Infuzní lahveKromě toho platí pro použití infúzní láhve obsahující 65 ml roztoku následující:Kontrastní látka musí být podávána pomocí automatického injektoru. Je třeba dodržovat pokyny výrobce použitých zařízení.Další informace viz. také bod „Doba použitelnosti“.

Předplněné plastové válce Podání kontrastní látky musí být provedeno kvalifikovanou osobou, která má k dispozici příslušné zařízení pro podání.Při všech injekcích kontrastních látek musí být dodržována sterilní technika podání.Musí být dodržovány pokyny výrobců použitých zařízení.Kontrastní látka nespotřebovaná během jednoho vyšetření musí být zlikvidována.

Oddělitelnou část štítku z lahviček/stříkaček/láhví/předplněných plastových válců je třeba vlepit do dokumentace pacienta, aby byl přesně zaznamenán použitý kontrastní přípravek s obsahem gadolinia. Též je nutno poznamenat podanou dávku.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG, D-13342, Berlín, Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

48/535/00-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 15.11.2000Datum prodloužení registrace: 18.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU7.12.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÉ STŘÍKAČKY

Návrh textu na vnějším obalu /papírová krabička

VELIKOST BALENÍ : 5 X 7,5 ML, 5X 10 ML, 5X 15ML, 5 X 20ML

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gadovist 1 mmol/mlInjekční roztok Gadobutrolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:Gadobutrolum 604,720 mg (odpovídá Gadolinium 157,250 mg)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Sodná sůl kalkobutrolu, trometamol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

5 předplněných stříkaček o obsahu 7,5 ml (10ml, 15ml, 20ml)

Injekční roztok

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Každá předplněná stříkačka obsahuje pouze jednu dávku.Veškerá zbývající nepoužitá kontrastní látka musí být znehodnocena.Oddělitelnou část štítku ze stříkaček je třeba vlepit do dokumentace pacienta, aby byl přesně zaznamenán použitý kontrastní přípravek s obsahem gadolinia. Též je nutno poznamenat podanou dávku.

2

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německologo Bayer

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 48/535/00-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÉ STŘÍKAČKY

NÁVRH TEXTU NA VNĚJŠÍM OBALU / OBAL PŘEDPLNĚNÉ STŘÍKAČKY -BLISTR

VELIKOST BALENÍ : 5 X 7,5 ML, 5X 10 ML, 5X 15ML, 5 X 20ML

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gadovist 1,0 mmol/mlInjekční roztok Gadobutrolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:Gadobutrolum 604,720 mg (odpovídá Gadolinium 157,250 mg)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Sodná sůl kalkobutrolu, trometamol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Předplněná stříkačka o obsahu 7,5 ml (10ml, 15ml, 20ml)

Injekční roztok .

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Každá předplněná stříkačka obsahuje pouze jednu dávku.Veškerá zbývající nepoužitá kontrastní látka musí být znehodnocena.

4

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německologo Bayer

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 48/535/00-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

5

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Návrh textu na vnitřním obalu /předplněná stříkačka

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gadovist 1,0 mmol/ml

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Gadobutrolum 604,720 mg (odpovídá Gadolinium 157,250 mg) v 1 ml

Nalepovací štítek s údaji o názvu přípravku, objemu a číslu šarže.7,5 ml (10 ml, 15 ml, 20 ml)i.v.

6

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PŘEDPLNĚNÉ PLASTOVÉ VÁLCE

Návrh textu na vnějším obalu /papírová krabička

VELIKOST BALENÍ : 1 X 15 ML, 1X 20 ML, 1 X 30ML

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gadovist 1 mmol/mlInjekční roztok Gadobutrolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:Gadobutrolum 604,720 mg (odpovídá Gadolinium 157,250 mg)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Sodná sůl kalkobutrolu, trometamol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 předplněný válec o obsahu 15 ml (20ml, 30ml)Injekční roztok

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Veškerá zbylá kontrastní látka nepoužitá při vyšetření musí být znehodnocena.Oddělitelnou část štítku z předplněného plastového válce je třeba vlepit do dokumentace pacienta, aby byl přesně zaznamenán použitý kontrastní přípravek s obsahem gadolinia. Též je nutno poznamenat podanou dávku.

7

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německologo Bayer

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 48/535/00-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

8

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Návrh textu na vnitřním obalu /předplněný válec

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gadovist 1,0 mmol/ml

Injekční roztok

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, NěmeckoBayer

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

1 ml roztoku obsahuje:Gadobutrolum 604,720 mg (odpovídá Gadolinium 157,250 mg)Sodná sůl kalkobutrolu, trometamol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, voda na injekciRegistrační číslo: 48/535/00-CK intravenóznímu podání.Veškerá zbylá kontrastní látka nepoužitá při vyšetření musí být znehodnocena.

Nalepovací štítek s údaji o názvu přípravku, objemu a číslu šarže.1 předplněný válec o obsahu 15 ml (20ml, 30ml)i.v.

9

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

LAHVIČKY

Návrh textu na vnějším obalu /papírová krabička1x7,5ml, 1x15ml, 1x30ml,

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gadovist 1 mmol/mlInjekční roztok Gadobutrolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:Gadobutrolum 604,720 mg (odpovídá Gadolinium 157,250 mg)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Sodná sůl kalkobutrolu, trometamol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok 1 lahvička 7,5 ml (15ml, 30ml)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Lahvička obsahuje pouze jednu dávku.Veškerá zbývající nepoužitá kontrastní látka musí být znehodnocena.Oddělitelnou část štítku z lahvičky je třeba vlepit do dokumentace pacienta, aby byl přesně zaznamenán použitý kontrastní přípravek s obsahem gadolinia. Též je nutno poznamenat podanou dávku.

10

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německologo Bayer

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 48/535/00-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

11

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Návrh textu na vnitřním obalu / nálepka na lahvičku

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gadovist 1,0 mmol/ml

Injekční roztok

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, NěmeckoBayer

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

1 ml roztoku obsahuje:Gadobutrolum 604,720 mg (odpovídá Gadolinium 157,250 mg)Sodná sůl kalkobutrolu, trometamol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, voda na injekciRegistrační číslo: 48/535/00-C

K intravenóznímu podání.Lahvička obsahuje pouze jednu dávku.Veškerá zbývající nepoužitá kontrastní látka musí být znehodnocena.

Nalepovací štítek s údaji o názvu přípravku, objemu a číslu šarže.7,5 ml (15 ml, 30 ml)i.v.

12

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

INF. LAHEV

Návrh textu na vnějším obalu /papírová krabička1 x 65 ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gadovist 1 mmol/mlInjekční roztok Gadobutrolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:Gadobutrolum 604,720 mg (odpovídá Gadolinium 157,250 mg)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Sodná sůl kalkobutrolu, trometamol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní lahev 65 mlInjekční roztok

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Veškerá zbylá kontrastní látka nepoužitá při vyšetření musí být znehodnocena.Oddělitelnou část štítku z lahve je třeba vlepit do dokumentace pacienta, aby byl přesně zaznamenán použitý kontrastní přípravek s obsahem gadolinia. Též je nutno poznamenat podanou dávku.

8.

POUŽITELNOST

13

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německologo Bayer

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 48/535/00-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.