Fungicidin Léčiva

Kód 0001069 ( )
Registrační číslo 15/ 144/69-C
Název FUNGICIDIN LÉČIVA
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0001069 DRM UNG 1X10GM Mast, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak FUNGICIDIN LÉČIVA


Příloha č. 2 ke sdělení č. j. 6023/04

Příbalová informace - pro volně prodejný přípravek

Informace pro použití, čtěte pozorně

F U N G I C I D I N L É Č I V A

(Nystatinum)

mast

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce

Zentiva a. s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivá látka: Nystatinum 100 000 m.j. v 1 g masti

Pomocné látky: Bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, tekutý parafin, cetylalkohol

Indikační skupina

Antimykotické antibiotikum

Charakteristika

Léčivá látka nystatin tlumí a zastavuje růst kvasinek a některých dalších nižších hub. Z povrchu kůže a sliznice se nevstřebává.

Indikace

Fungicidin Léčiva mast mohou používat dospělí, mladiství i děti od novorozeneckého věku k léčbě kvasinkových onemocnění kůže a sliznic.

Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.

Kontraindikace

Fungicidin Léčiva mast se nesmí používat při známé přecitlivělosti na nystatin nebo jinou složku přípravku, zejména na lanolin. V prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje vnášet Fungicidin Léčiva mast do pochvy.

Nežádoucí účinky

Fungicidin Léčiva mast je obvykle dobře snášen, během léčby však může dojít k podráždění kůže, které se projeví jako zarudnutí nebo pálení v místě nanesení masti. Také může dojít k reakci z přecitlivělosti, která se může projevit zduřením a zčervenáním kůže, pálením nebo svěděním, někdy i výsevy drobných pupínků nebo puchýřků s mokváním. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte léčbu a poraďte se s lékařem o dalším používání masti.

Interakce

Při léčbě Fungicidinem Léčiva se nedoporučuje současné používání mastí s klotrimazolem, protože klotrimazol snižuje účinek nystatinu.

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s Fungicidinem Léčiva žádné volně prodejné přípravky pro místní léčbu Vašeho onemocnění. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že používáte Fungicidin Léčiva mast.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař nedoporučí jinak, nanáší se Fungicidin Léčiva mast dospělým, mladistvým i dětem ve velmi tenké vrstvě 2krát až 3krát denně na postižená místa (kůže, sliznice, do pochvy) až do vyhojení. V léčbě je třeba pokračovat i po zhojení ještě několik dní nanášením masti jen 1krát denně.

Upozornění

Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 10 dnů nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. Délka léčby bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny.

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Uchovávání

Uchovávat v suchu, při teplotě 10 - 25°C.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

10 g masti

Datum poslední revize

28. 7. 2004


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

F U N G I C I D I N L É Č I VA

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Nystatinum (min. 4 400 m.j./mg) 100 000 m.j. v 1 g masti

3. LÉKOVÁ FORMA

Léková forma: mast

Popis přípravku: dvoufázová suspenzní mast žluté barvy, konzistence vaseliny

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Intertriginózní kandidózy, kandidové paronychie, doplňkově při vaginální kandidóze.

Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od novorozeneckého věku.

4.2. Dávkování a způsob podání

Mast se nanáší ve velmi tenké vrstvě 2krát až 3krát denně na postižená místa (i intravulvárně a intravaginálně) do vyhojení. Obvyklá doba léčby je 2 týdny, podle potřeby déle. V léčbě je třeba pokračovat i po klinickém vyhojení ještě několik dní aplikací masti jednou denně.

4.3. Kontraindikace

Známá přecitlivělost na nystatin, popřípadě na některou z pomocných látek (lanolin aj.).

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Primární rezistence na nystatin je vzácná; je zkřížená s ostatními polyenovými antibiotiky.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Klotrimazol snižuje při současné aplikaci účinek nystatinu.

4.6. Těhotenství a kojení

Nystatin se z místa podání nevstřebává, proto jej lze i v době gravidity a laktace používat. Nedoporučuje se pouze intravaginální aplikace v 1. trimestru gravidity.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není známa.

4.8. Nežádoucí účinky

Jen vzácně došlo ke vzniku kontaktní alergické dermatitidy, projevům iritace či senzibilizace.

. 4.9. Předávkování

Při náhodném požití masti dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Nedošlo-li ke zvracení, je vhodné je vyvolat.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

INDIKAČNÍ SKUPINA:

Antimykotické polyenové antibiotikum

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Nystatin je antibiotikum produkované Streptomyces noursei. Patří do skupiny polyenů, má fungistatické a fungicidní účinky. Tlumí růst kvasinek rodu Candida, Rhodotorula, Torulopsis a Trichosporon a mikromycet rodu Aspergillus tím, že se fixuje na steroly a mění permeabilitu buněčné stěny.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Nystatin se z intaktní kůže a sliznic nevstřebává. O jeho resorpci ze zánětlivě změněné kůže či sliznic nejsou informace k dispozici.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita po s.c. aplikaci (LD50 ) je u myši 120 mg/kg.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek (kvalitativně)

Bílá vazelína, lanolin, bílý vosk, tekutý parafin, cetylalkohol

6.2. Inkompatibility

Přípravek se nedoporučuje magistraliter ředit nebo míchat s jinými masťovými základy.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

V suchu, při teplotě 10 - 25oC.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Druh obalu: Hliníková tuba, příbalová informace, papírová skládačka.

Balení: Tuba s 10 g masti

6.6. Návod k užití

Jen k vnějšímu použití.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva a. s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/144/69-C

9. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

  • 19.10.1994

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

28. 7. 2004


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.