Forcan - 150

Kód 0016397 ( )
Registrační číslo 26/ 046/03-C
Název FORCAN - 150
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0016396 POR CPS DUR 1X150MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0016397 POR CPS DUR 2X150MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FORCAN - 150

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls35197/2007, sukls36504/2007, sukls37068/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FORCAN- 50

FORCAN-150FORCAN-200

Tvrdé tobolky

(Fluconazolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Forcan a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Forcan užívat

3.

Jak se Forcan užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Forcan uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE FORCAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Forcan je vysoce účinný přípravek proti infekcím způsobených mikroskopickými houbami, zejména kvasinkami. Používá se:

k léčbě:

povrchových (slizničních, kožních), orgánových (jaterních, plicních, ledvinových, mozkových atd.) infekcí vyvolaných zejména kvasinkami rodu kandida (Candida albicans a další) a kryptokoky (Cryptococcus neoformans a další).

V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic úst a jícnu, při akutních i chronických infekcích gynekologických a mužského genitálu a infekcích kůže.

V léčbě orgánových infekcí se flukonazol uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním (cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné formy oslabení obranyschopnosti, AIDS a další).

k zabránění vzniku infekce:

u nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbové infekce mohla probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FORCAN UŽÍVAT

Neužívejte Forcan

Pokud jste přecitlivělý/á na flukonazol (léčivá látka přípravku Forcan), na imidazoly (léčivé látky některých léků) nebo na jiné léky proti houbovým onemocněním, nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku Forcan;

pokud užíváte přípravky obsahující cisaprid (léky podporující vyprazdňování žaludku).

Nemocní užívající opakovaně vysoké dávky flukonazolu (400 mg denně a vyšší) nesmí současně užívat léky obsahující terfenadin (lék proti alergii).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Forcan je zapotřebí

Pokud trpíte jakýmkoliv chronickým onemocněním jater, i pokud máte jen zvýšené hodnoty jaterních testů;

pokud trpíte srdečním onemocněním spojeným s poruchami rytmu (tzv. arytmie), nebo s poruchami funkce srdeční svaloviny (tzv. kardiomyopatie);

pokud vám lékař zjistil sníženou hladinu krevního draslíku, hořčíku, nebo vápníku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte následující léky:

warfarin, pelentan (léky snižující krevní srážlivost);

benzodiazepiny - midazolam, triazolam (léky ke zklidnění);

léky proti cukrovce - chlorpropamid, glibenklamid, glipizid, tolbutamid;

fenytoin (lék proti epilepsii);

theofylin (lék proti dušnosti);

terfenadin (léky proti alergii);

rifabutin nebo rifampicin (antibiotika);

cisaprid (lék pro nemocné s poruchami pasáže zažívacím ústrojím);

zidovudin (lék k léčbě AIDS);

cyclosporin nebo tacrolimus (léky k potlačení imunity);

hydrochlorothiazid (lék proti vysokému krevnímu tlaku).

Uvedený výčet informací o vzájemném působení s jinými léky se týká především opakovaného užívání flukonazolu (účinné látky přípravku Forcan), není dosud jasné, zda se mohou vyskytnout i při jednorázové terapii jedinou dávku přípravku Forcan.

Užívání přípravku Forcan s jídlem a pitím

Tobolky Forcan se polykají celé, nerozkousané, zapijí se skleničkou tekutiny. Přípravek se může užívat nezávisle na jídle a pití. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Forcan v běžných dávkách a v krátkodobé léčbě během těhotenství neužívejte.

Při těžkých život ohrožujících houbových infekcích, kde prospěch pro matku převáží nebezpečí možného ohrožení plodu, je užívání přípravku Forcan v těhotenství přípustné, ale pouze se souhlasem lékaře.

Flukonazol (účinná látka přípravku Forcan) se vylučuje do mléka kojících matek. Při opakovaném podávání nebo vysokých dávkách flukonazolu se kojení nedoporučuje. Po jednorázové terapii jedinou dávkou přípravku Forcan lze v kojení pokračovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Forcan sám o sobě nesnižuje schopnosti řízení motorových vozidel ani vykonávání činností, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Forcan

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, domluvte se se svým ošetřujícím lékařem dříve než začnete užívat tento přípravek.

3.

JAK SE FORCAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Forcan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

Denní dávka flukonazolu je závislá na druhu a závažnosti kvasinkové infekce.

Dospělí:

Léčba infekce:

obvyklé dávkování je při systémových (orgánových) kvasinkových onemocněních 200-400 mg 1krát denně po dobu asi 2-8 týdnů. Při kvasinkovém postižení sliznic je dávka obvykle 100 mg nebo 50 mg denně asi po dobu 14-30 dnů. Při kvasinkovém onemocnění pochvy se užije 1 tableta po 150 mg. K zabránění recidivy (opakování) infekce nebo v případě dlouhodobé (chronické) opakující se infekce se užívá 1 tableta po 150 mg v intervalu 1krát týdně až 1krát měsíčně. Při léčbě zánětu žaludu a předkožky způsobeného kvasinkami obvykle stačí jediná dávka - tableta o síle 150 mg.Při léčbě kvasinkových kožních onemocnění se užívá zpravidla 150 mg 1krát týdně nebo 50 mg 1krát denně po dobu 2-4 týdnů, u kvasinkového onemocnění nehtů až několik měsíců. U některých kožních onemocnění se užívá dávka 300 mg 1krát týdně po dobu jednoho až tří týdnů.

Profylaxe - zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců:

nemocní ohrožení kvasinkovou infekcí obvykle užívají preventivně 50-400 mg 1krát denně.

Děti:

Při postižení sliznic podáváme obvykle dětem dávku 3 mg/kg/den. Při systémovém (orgánovém) postižení dávku 6-12 mg/kg/den. V prevenci kvasinkového onemocnění se dávkování pohybuje v rozmezí 3-12 mg/kg/den.Novorozencům do 2 týdnů života tuto dávku podáváme každých 72 hodin, novorozencům mezi 2-4 týdny každých 48 hodin.

Pacienti s poškozením ledvin

Dávku při jednorázové léčbě flukonazolem není třeba upravovat.Dávkování pacientům s poruchou funkcí ledvin léčených opakovanými dávkami flukonazolem stanoví lékař v závislosti na stupni poškození ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Forcan, než jste měl(a)?

Při předávkování nebo náhodném požití flukonazolu podejte živočišné uhlí a vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Forcan?

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Mohu ukončit léčbu přípravkem Forcan jakmile ustoupí mé potíže?

Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Forcan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání flukonazolu (léčivá látka přípravku Forcan) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100): bolesti hlavy, kožní vyrážky, pocity na zvracení, zvracení, bolesti břicha, průjem; zvýšení hladin jaterních testů.

Méně často (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 1000): slabost, únava, malátnost, horečka, křeče, závrať, mravenčení nebo svědění v kůži a svalech, třes, svědění, nechutenství, zvýšené pocení, zácpa, dyspepsie (tj. říhání, nadýmání, celkový pocit špatného trávení), sucho v ústech, změny vnímání chuti, bolesti ve svalech, poruchy spánku, městnání žluči, poškození jater, žloutenka, zvýšení hladiny žlučového barviva v krvi, snížení počtu krvinek,.

Vzácně (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10000): nadměrná reakce imunitního systému (anafylaxe), jaterní selhání, exfoliativní kožní reakce (masivní tvorba kožních puchýřů, jejich praskání a odlupování).

Dále byly hlášeny níže uvedené nežádoucí účinky v situacích, kdy je příčinná souvislost nejistá (např. v otevřených klinických hodnoceních, zkušenosti po uvedení na trh):

Vzácně (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10000): záchvaty, vypadávání vlasů, jaterní selhání, zánět jater, snížení počtu krevních destiček, zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, zvýšení hladiny tuků v krvi, snížení hladiny draslíku v krvi.

Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10000 pacientů): exfoliativní kožní reakce (masivní tvorba kožních puchýřů, jejich praskání a odlupování), nadměrná reakce imunitního systému (anafylaxe), otok obličeje, svědění.

Pokud se vyskytne masivní tvorba červených skvrn na kůži, celková horkost, červenání v obličeji, otoky, pocit tísně na hrudníku obtíže s dechem, pocity na mdloby apod., přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Během dlouhodobé léčby budete muset v pravidelných intervalech podstoupit některá vyšetření moče a krve, která budou zaměřena převážně na zjištění funkcí jater a ledvin, popřípadě na změny v krvetvorbě.

5.

JAK FORCAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Forcan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Forcan obsahuje

-

Léčivou látkou je fluconazolum.

-

Forcan-50 obsahuje fluconazolum 50 mg v 1 tvrdé tobolce.

-

Forcan-100 obsahuje fluconazolum 100 mg v 1 tvrdé tobolce.

-

Forcan-150 obsahuje fluconazolum 150 mg v 1 tvrdé tobolce.

--

Pomocnými látkami jsou:

-

Forcan-50:

-

monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, brilantní modř FCF, tartrazin, oxid titaničitý, želatina, methylparaben, propylparaben

-

Forcan-150:

-

monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, brilantní modř FCF, oranžová žluť, ponceau 4R, oxid titaničitý, želatina, methylparaben, propylparaben

-

Forcan-200:

-

monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, brilantní modř FCF, tartrazin, ponceau 4R, oxid titaničitý, želatina, methylparaben, propylparaben, azorubin

Jak přípravek Forcan vypadá a co obsahuje toto balení

Forcan 50 - tvrdé neprůhledné želatinové tobolky( vel.2), světle zelené tělo a tmavě zelené víčko, uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek.

Forcan 100 - tvrdé neprůhledné želatinové tobolky(vel.1), oranžové tělo a černé víčko, uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek.

Forcan 150 - tvrdé neprůhledné želatinové tobolky( vel.0), černé tělo a karmínové víčko, uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek.

.

Velikost balení:Forcan 50: 4, 7, 14 nebo 28 tobolek v Al stripu.Forcan 150: 1 nebo 2 tobolky v Al stripu.Forcan 200: 4, 14 nebo 28 tobolek v Al stripu..

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciCipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie

VýrobceS&D Pharma CZ, s.r.o., Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.4. 2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls35197/2007, sukls36504/2007, sukls37068/2007

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

FORCAN- 50FORCAN-150FORCAN-200Tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: fluconazolum 50 mg, 150 mg nebo 200 mg v 1tvrdé tobolce; Pomocné látky: monohydrát laktosy, methylparaben, propylpoarabenÚpný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMATvrdé tobolkyPopis přípravku:Forcan 50 mg - tvrdé neprůhledné želatinové tobolky (vel.2), tělo tobolky světle zelené, víčko tobolky tmavě zelené, uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek.Forcan 150 mg - tvrdé neprůhledné želatinové tobolky (vel.1), tělo tobolky oranžové, víčko tobolky černé, uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek.Forcan 200 mg – tvrdé neprůhledné želatinové tobolky (vel.0), tělo tobolky černé, víčko tobolky karmínové, uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčbu je možné začít ještě před obdržením výsledků kultivačního nebo jiného laboratorního vyšetření, ale jakmile jsou výsledky těchto vyšetření dostupné, je třeba podle nich antiinfekční léčbu upravit.

1. Kryptokokóza, včetně kryptokokové meningitidy a jiných forem infekce (např. plicní, kožní). K léčbě nemocných bez imunitního deficitu i pacientů s AIDS, po orgánové transplantaci či jinak imunosuprimovaných. Flukonazol lze použít pro udržovací léčbu k zabránění relapsu kryptokokového onemocnění u pacientů s AIDS.

2. Systémová kandidóza, včetně kandidemie, diseminovaná kandidóza a další formy invazivní kandidové infekce, mezi něž patří infekce peritoneální, postižení endokardu, oka, plic a močového ústrojí. Léčba je indikována u pacientů s maligním onemocněním, léčených na jednotkách intenzivní péče, kteří dostávají cytotoxickou nebo imunosupresivní terapii, anebo jsou vlivem jiných faktorů predisponováni ke kandidové infekci.

3. Slizniční kandidózy, k nimž patří orofaryngeální, jícnová a neinvazivní bronchopulmonální infekce, kandidurie, mukokutánnní a chronická orální atrofická kandidóza (záněty vzniklé pod umělým chrupem). Léčit je možné jak nemocné imunologicky oslabené, tak i osoby bez imunologické zátěže.Prevence relapsu orofaryngeální kandidózy u pacientů s AIDS.

4. Kandidóza genitálu. Vaginální kandidóza, akutní či recidivující, dále jako profylaxe ke snížení výskytu rekurentní vaginální kandidózy (3 nebo více epizod ročně). Kandidová balanitida.

5. Prevence mykóz u pacientů s malignitami, u nichž je zvýšené riziko těchto infekcí důsledkem cytotoxické chemoterapie nebo radioterapie.

6. Dermatomykózy tj. tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor, tinea unguinum (onychomykóza) a kožní kandidové infekce.

7. Systémové endemické mykózy u imunokompetentních nemocných, jako jsou kokcidiomykóza, parakokcidiomykóza, sporotrichóza a histoplazmóza.

4.2. Dávkování a způsob podání

Denní dávku flukonazolu volíme podle druhu a závažnosti fungální infekce. Ve většině případů vaginální kandidózy je dostatečná jednorázová dávka. Pokud charakter infekce vyžaduje opakované dávkování, pak musí léčba pokračovat až do vymizení klinických a laboratorních známek aktivity choroby. Při předčasném ukončení léčby může dojít k relapsu infekce.U pacientů s AIDS, s kryptokokovou meningitidou nebo recidivující orofaryngeální kandidózou je k zabránění relapsu obvykle nutné pokračovat udržovací terapií.

Dospělí1. U kryptokokové meningitidy ale i v jiných lokalizacích kryptokokové infekce je obvykle dávka 400 mg první den a dále 200-400 mg denně v 1 denní dávce. U život ohrožujících infekcí způsobených Cryptocossus neoformans může být dávka zvýšena až na 800 mg 1x denně. Trvání léčby kryptokokových infekcí závisí na klinické a mykologické odezvě, ale u kryptokokové meningitidy trvá alespoň 6-8 týdnů.

K prevenci relapsu kryptokokové meningitidy je u pacientů s AIDS - po dokončení úvodní útočné terapie -vhodné trvale podávat flukonazol v denní dávce 200 mg.

2. U kandidemie, diseminované kandidózy a ostatních invazivních kandidových infekcí se obvykle první den podává 400 mg a dále 200 mg denně.V závislosti na klinické odpovědi může být denní dávka zvýšena na 400 mg. U život ohrožujících infekcí způsobených rodem Candida může být dávka zvýšena až na 800 mg 1x denně. Na klinické odezvě závisí i délka léčby.

3. V případě orofaryngeální kandidózy se obvykle podává 50-100 mg v 1 denní dávce po dobu 7-14 dnů. U pacientů s těžkým postižením imunity lze v případě potřeby pokračovat v terapii po delší dobu. U atrofické orální kandidózy vzniklé ve spojitosti s umělým chrupem se obvykle podává 50 mg 1krát denně po dobu 14 dnů.Zubní náhradu současně desinfikujeme lokálními antiseptiky.

U ostatních kandidových slizničních infekcí (s výjimkou kandidózy genitálu - viz. níže), např. ezofagitidy, neinvazivních bronchopulmonálních infekcí, kandidurie, mukokutánních kandidóz atd. je obvykle účiná denní dávka 50-100 mg podávaná 14-30 dnů.

U nemocných s AIDS je možné po dokončení útočné fáze léčby zabránit relapsu orofaryngeální kandidózydávkou 150 mg 1krát týdně.

4. Při léčbě vaginální kandidózy podáváme 150 mg flukonazolu v 1 perorální dávce.

Ke snížení výskytu rekurentní vaginální kandidózy je možné podávat 150 mg 1krát měsíčně. Délka léčby je individuální, pohybuje se v rozmezí 4-12 měsíců. U některých pacientek je třeba doporučit častější dávkování. Jednorázovou dávku 150 mg používáme i pro léčbu kandidové balanitídy.

5. Pro prevenci kandidózy se doporučené dávkování pohybuje v závislosti na individuálním riziku vzniku mykotické infekce, a to od 50-400 mg denně.Pacientům s vysokým rizikem systémové infekce, např. těm, u kterých lze předpokládat hlubokou či dlouhodobou neutropenii, doporučujeme podávat 400 mg denně v 1 dávce. Flukonazol je lépe začít podávat několik dnů před očekávaným nástupem neutropenie a v terapii pokračovat ještě dalších 7 dní potom, co počet neutrofilů dosáhl 1000/mm3.

6. Pro kožní infekce, včetně tinea pedis, corporis, cruris a infekce kandidové je doporučené dávkování 150 mg týdně nebo 50 mg denně. Léčba obvykle trvá 2-4 týdny, ale tinea pedis může vyžadovat až 6ti týdenní léčbu.U tinea versicolor je doporučená dávka 300 mg jedenkrát týdně po dobu 2 týdnů. U některých nemocných je někdy nutná ještě dávka 300 mg i v třetím týdnu, zatímco u jiných může stačit jen jednorázové podání dávky 300-400 mg. Je také možné použít alternativní dávkování 50 mg jedenkrát denně po dobu 2-4 týdnů.Doporučená dávka k léčbě tinea unguium je 150 mg 1krát týdně. Léčba by měla pokračovat až do doby, kdy je nehet poškozený infekcí nahrazen novým. To obvykle trvá 3-6 měsíců a u nehtů palců 6-12 měsíců. Růst nehtů je ale velmi individuální a záleží i na věku pacienta. I po úspěšné léčbě chronické infekce nehtu může někdy přetrvávat jeho defigurace.

7. U systémových endemických mykóz je nutná dávka 200-400 mg denně podávaná až po dobu 2 let. Délka léčby je individuální, průměrně 11-24 měsíců u kokcidiomykózy, 2-17 měsíců u parakokcidiomykózy, 1-16 měsíců u sporotrichózy a 3-17 měsíců u histoplazmózy.

DětiTrvání léčby, tak jako u obdobných infekcí u dospělých, závisí na klinické a mykologické odezvě. Maximální denní dávky pro dospělé by neměly být u dětí překročeny. Flukonazol se podává v jediné dávce každý den.

Doporučené dávkování flukonazolu u slizniční kandidózy je 3 mg/kg/den. První den léčby je vhodné podat nasycovací dávku 6 mg/kg, čímž se rychleji dosáhne ustálené hladiny.

Léčba systémové kandidózy a kryptokokových infekcí vyžaduje dávku 6-12 mg/kg/den, v závislosti na celkové závažnosti onemocnění.

U imunitně oslabených pacientů s rizikem neutropenie po chemoterapii nebo po radiační léčbě je jako prevenci fungálních infekcí vhodné podávat 3-12 mg/kg denně, podle hloubky a délky trvání indukované neutropenie (viz. dávkování u dospělých) (děti s poruchou renálních funkcí - viz dávkování u pacientů s poškozením ledvin).

Děti do 4 týdnůU novorozenců probíhá vylučování flukonazolu pomalu. V prvních 2 týdnech života je dávkování léku v mg/kg shodné jako u ostatních dětí, avšak dávky podáváme každých 72 hodin. V průběhu 2.-4. týdne života podáváme stejnou dávku každých 48 hodin.

Podávání pacientům ve vyšším věkuNejsou-li známky poškození ledvin, platí běžný způsob dávkování. U pacientů s renální poruchou (clearance kreatininu < 50 ml/min) dávkovací schéma upravujeme, jak je popsáno níže.

Pacienti s poškozením ledvinFlukonazol se v nezměněné formě vylučuje převážně močí. Dávku při jednorázové léčbě není třeba upravovat. Pacientům (včetně dětí) s poruchou renálních funkcí léčených opakovanými dávkami podáváme počáteční nasycovací dávku 50-400 mg a poté denní dávku (v závislosti na indikaci) upravíme podle následující tabulky:

Clearance kreatininu Procento doporučené dávkyml/min ml/sec --------------------------------------------------------------------------> 50 > 0,8 100% <= 50 (bez dialýzy) 0,2-0,8 50% Pravidelná dialýza 100% po každé dialýze

4.3. KontraindikaceFlukonazol nepodáváme u pacientů s hypersenzitivitou k tomuto léku či k příbuzným azolovým látkám. U nemocných, kteří užívají opakované dávky flukonazolu 400 mg/den a vyšší je kontraindikováno současné užívání terfenadinu. Současné užívání cisapridu je kontraindikováno u pacientů, kteří užívají flukonazol (viz bod 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíU

některých pacientů, a to zvláště se závažným základním onemocněním jako AIDS nebo rakovina, se při

léčbě flukonazolem vyskytovaly změny hematologických, jaterních, ledvinových a jiných biochemických hodnot laboratorních zkoušek, avšak klinický význam těchto zjištění ani souvislost s léčbou nebyly potvrzeny. Velmi vzácně byla pitvou pacientů zemřelých na těžké základní onemocnění a léčených vícečetnými dávkami flukonazolu zjištěna nekróza jater. Tito pacienti byli ovšem souběžně léčeni řadou dalších přípravků, jejichž potenciální toxicita pro játra je známa, a navíc měli základní onemocnění, které samo mohlo jaterní nekrózu vyvolávat. V případě hepatotoxicity nebyl zjištěn žádný zjevný vztah mezi ní a celkovou denní dávkou flukonazolu, délkou léčby, pohlavím nebo věkem pacienta; změněné hodnoty byly obvykle reverzibilní a po vysazení léčby flukonazolem se vracely k normálním hodnotám. Souvislost s flukonazolem nelze vyloučit, a proto je třeba pacienty, u nichž se při jeho použití objeví změny hodnot jaterních testů, sledovat kvůli potenciálním výskytu závažnějšího postižení jater. Pokud se při léčbě flukonazolem objeví klinické příznaky nebo symptomy svědčící o onemocnění jater, je třeba léčbu flukonazolem ukončit. Vzácně se u nemocných léčených flukonazolem vyskytovaly exfoliativní kožní reakce jako Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Nemocní AIDS mají větší sklon k rozvoji těžkých kožních reakcí na řadu léčiv. Léčbu flukonazolem je třeba ukončit, jestliže se u pacienta objeví v této souvislosti vyrážka, která by mohla být vyvolána užíváním Fluconzolu 150. V takovém případě se jeho další užívání nedoporučuje. Ve vzácných případech se stejně jako u jiných azolových přípravků vyskytovala anafylaxe. Některé azoly, a to včetně flukonazolu, vyvolávají prodloužení intervalu QT na elektrokardiogramu. Velmi vzácně byly případy takového prodloužení intervalu QT a postižení torsade de pointes hlášeny ze sledování bezpečnosti užívání flukonazolu po jeho zavedení na trh. Souvislost prodloužení intervalu QT s užíváním flukonazolu sice potvrzena nebyla, ale u pacientů s následujícími postiženími by se měl flukonazol užívat jen opatrně:

Vrozené nebo doložené získané prodloužení intervalu QT Kardiomyopatie, zvláště pak při selhávání srdce Sinusová bradykardie Existence symptomatických arytmií

Souběžná medikace přípravky nemetabolizovanými CY34A, o nichž je známo, že prodlužují QT interval Poruchy elektrolytů jako hypokalemie, hypomagnesemie a hypokalcemie (vid bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce)

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceAntikoagulancia: při studiu lékových interakcí zvyšoval flukonazol u zdravých mužů protrombinový čas (12%) při podávání warfarinu. Po zkušenostech s uvedením přípravku na trh, stejně jako u ostatních azolových antimykotik, byly hlášeny krvácivé příhody (podlitiny, epistaxe, krvácení do gastrointestinálního traktu, hematurie a melena). Tyto nežádoucí účinky byly důsledkem prodloužení protrombinového času u pacientů užívajících warfarin současně s flukonazolem. Protrombinový čas u pacientů užívajících antikoagulancia kumarinového typu by měl být pečlivě monitorován.

Krátkodobě působící benzodiazepiny: po perorálním podávání midazolamu flukonazol způsoboval jeho významné zvýšení koncentrace s následnými psychomotorickými účinky. Tento účinek flukonazolu na midazolam se zdá být zřetelnější po perorálním podání flukonazolu než po jeho intravenózním podání. Jestliže u pacientů léčených flukonazolem je nutná souběžná léčba benzodiazepiny, mělo by se uvažovat o možném snížení jejich dávek, a pacienti by měli být monitorováni s ohledem na tuto skutečnost.

Látky obsahující sulfonylmočovinu: Flukonazol u zdravých osob prodlužoval sérový poločas současně podávaných perorálních sloučenin sulfonylmočoviny (chlorpropamid, glibenclamid, glipizid a tolbutamid). Flukonazol a perorální látky obsahující sulfonylmočovinu lze u diabetiků podávat souběžně, je však třeba mít trvale na paměti možnost hypoglykemického stavu a proto častěji kontrolovat glykemii.

Hydrochlorothiazid: souběžné podávání mnohočetných dávek hydrochlorothiazidu zdravým dobrovolníkům užívajícím flukonazol způsobuje zvýšení plazmatické koncentrace flukonazolu o 40%. Tento fakt není důvodem pro změnu dávkovacího režimu flukonazolu o osob souběžně užívajících diuretika, ale ordinující lékař by si toho měl být vědom.

Fenytoin: souběžné podávání flukonazolu a fenytoinu může klinicky významným způsobem zvýšit hladinu fenytoinu. Při souběžném podávání obou léků je nutné sledovat hladiny fenytoinu a příslušnou dávku fenytoinu upravovat podle rozmezí terapeutických hladin.

Perorální antikoncepční přípravky: při současném podávání flukonazolu v dávce 50 mg a perorálních kontraceptiv nedochází k významnější změně sérové hladiny u ethinylestradiolu a levonorgestrelu, avšak při dávce 200 mg denně je plocha pod křivkou sérové koncentrace ethinylestradiolu zvýšena o 40% a levonorgestrelu o 24%. Je tedy nepravděpodobné, že by opakované podávání flukonazolu v těchto dávkách ovlivňovalo účinnost kombinovaných perorálních kontraceptiv.Ve studii s podáváním 300 mg flukonazolu jednou týdně se zvýšily hodnoty AUC etinylestradiolu o 24 % a noretindronu o 13 %.

Rifampicin: souběžné podávání flukonazolu a rifampicinu mělo za následek 25% snížení plochy pod křivkou flukonazolu a zkrácení jeho poločasu o 20%. Pokud dostává pacient souběžně oba léky, je třeba zvážit zvýšení dávek flukonazolu.

Cyklosporin: Kinetická studie u pacientů po renální transplantaci potvrdila, že 200 mg flukonazolu denně zvolna zvyšuje koncentrace cyklosporinu. Ovšem v jiné studii, při které bylo opakovaně podáváno 100 mg flukonazolu denně, nedošlo u pacientů po transplantaci kostní dřeně ke změnám v hladinách cyklosporinu. Doporučuje se monitorovat plazmatické koncentrace cyklosporinu u pacientů souběžně užívajícíchflukonazol.

Theofylin: v placebem kontrolované studii vzájemných interakcí vedlo podávání 200 mg flukonazolu po 14 dní k 18% poklesu střední plazmatické clearance theofylinu. U pacientů, kterým jsou podávány vysoké dávky theofylinu či kteří jsou z jiné příčiny zvýšeně ohroženi jeho toxicitou, je třeba při souběžné léčbě flukonazolem pátrat po známkách theofylinové toxicity a příslušně upravit jeho dávku, pokud k takovým projevům dojde.

Terfenadin: protože byl popsán výskyt závažných dysrytmií následujících po prodloužení QTc intervalu u pacientů, kteří užívali azolová antimykotika spolu s terfenadinem, byly provedeny studie interakcí také u flukonazolu. Při podávání flukonazolu v dávce 200 mg denně se neprokázaly žádné změny v QTc intervalu. Pokud je flukonazol užíván v dávce 400 mg nebo 800 mg denně souběžně s terfenadinem, dochází k signifikantnímu vzestupu sérových hladin terfenadinu. Užívání flukonazolu v dávce 400 mg/den a vyšší v kombinaci s terfenadinen, je tedy kontraindikováno (Viz 4.3. Kontraindikace). Při souběžném podávání flukonazolu v dávce 400 mg/den v kombinaci s terfenadinem je třeba nemocného pečlivě sledovat.

Endogenní steroid: Flukonazol v dávce 50 mg denně neměl u pacientek vliv na hladiny endogenního steroidu; 200-400 mg denně nevykazovalo žádný klinicky průkazný vliv na hladiny endogenního steroidu ani na odezvu stimulovanou ACTH u zdravých dobrovolníků.

Cisaprid: vyskytly se zprávy o srdečních příhodách včetně poruch komorového rytmu typu torsade de pointes u nemocných, kteří užívali souběžně flukonazol a cisaprid. Současné užívání cisapridu je kontraindikováno u pacietů, kteří užívají flukonazol.

Rifabutin: vyskytly se zprávy o možné interakci při souběžném užívání rifabutinu a flukonazolu, kdy může dojít ke zvýšení sérových hladin rifabutinu. Objevily se zprávy o výskytu uveitídy u nemocných, kteří souběžně užívali flukonazol a rifabutin. Proto při souběžném podávání flukonazolu a rifabutinu je třeba nemocné pečlivě monitorovat.

Takrolimus: vyskytly se zprávy o možné interakci při souběžném užívání tacrolimu a flukonazolu, kdy může dojít ke zvýšení sérových hladin takrolimu. Objevily se zprávy o výskytu nefrotoxicity u nemocných, kteří souběžně užívali flukonazol a takrolimus. Proto při souběžném podávání flukonazolu a takrolimu je třeba nemocné pečlivě monitorovat.

Zidovudin: ve dvou kinetických studiích byla pozorována zvýšená hladina zidovudinu způsobená sníženou konverzí zidovudinu na jeho hlavní metabolit. Při první studii byla studována hladina zidovudinu u pacientů s AIDS nebo ARC před a po podávání 200 mg flukonazolu po dobu 15 dnů. Došlo k podstatnému zvýšení AUC (plochy pod křivkou plazmatické koncentrace) zidovudinu (20%). Ve druhé, randomisované dvoufázové dvojitě zkřížené studii, byly zjišťovány hladiny zidovudinu u pacientů s HIV infekcí. Ve dvou případech s odstupem 21 dnů pacienti dostávali zidovudin 200 mg každých 8 hodin, a to buď samostatně nebo s flukonazolem v dávce 400 mg denně po dobu 7 dnů. Během současného podávání s flukonazolem došlo k podstatnému zvýšení AUC zidovudinu (74%). Pacienti, kteří užívají tuto kombinaci by měli být monitorováni s ohledem na možnost rozvoje nežádoucích reakcí spojených s vyšší hladinou zidovudinu.

Současné užívání flukonazolu s astemizolem, nebo jinými léky metabolizovanými systémem cytochromu P-450 může být spojeno se vzestupem sérových hladin těchto léků. Než budou učiněny definitivní závěry, je třeba při souběžném podávání těchto léků s flukonazolem postupovat opatrně a nemocné pečlivě monitorovat.

Interakční studie dále prokázaly, že perorální vstřebávání flukonazolu se klinicky významně nezhoršuje při současném podání spolu s jídlem, cimetidinem a antacidy a ani po celotělovém ozáření při transplantaci kostní dřeně.

Lékaři si musí být vědomi faktu, že studie interakcí s jinými léky nebyly dosud provedeny, ale že se s těmito interakcemi mohou setkat.

4.6. Těhotenství a kojeníPodávání v době těhotenství:

Nebyly provedeny žádné kontrolované studie u těhotných žen, které užívaly flukonazol. Vyskytly se zprávy o mnohočetných vrozených poruchách u novorozenců jejichž matky byly léčeny pro kokcidioidomykózu po 3 a více měsíců vysokými dávkami flukonazolu (400-800 mg/den). Vztah mezi užíváním flukonazolu a těmito příhodami není jasný. U zvířat docházelo k nežádoucím účinkům na plod jen při podávání vysokých dávek toxických pro matku. Nebyly popsány žádné účinky na plod při dávkách 5 nebo 10 mg/kg; zvýšená četnost anatomických zvláštností u plodu (nadpočetná žebra, dilatace ledvinné pánvičky) a opožděná osifikace byly pozorovány při dávkách 25 a 50 mg/kg a vyšších. Při dávkách v rozmezí od 80 mg/kg (průměrně 20-60x vyšší než je doporučovaná dávka pro dospělé) do 320 mg/kg byla popisována zvýšená embryolethalita plodů potkanů, včetně abnormalit plodu zahrnující mimo jiné zvlněná žebra, rozštěp patra a abnormální kranio-faciální osifikace. Tyto účinky jsou shodné s inhibicí syntézy estrogenu u potkanů, a mohou být výsledkem známých účinků sníženého množství estrogenu v těhotenství, při organogenezi a při porodu. Flukonazol se nedoporučuje podávat těhotným; ovšem s výjimkou pacientek s těžkými, život ohrožujícími fungálními infekcemi, u nichž očekávaný přínos léčby vyváží možné ohrožení plodu.

Podávání během kojeníFlukonazol proniká do mateřského mléka v koncentracích obdobných plazmatickým, proto je nevhodné ho podávat kojícím matkám.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeZkušenosti ukazují, že léčba flukonazolem pravděpodobně neovlivňuje schopnost řízení vozidla či obsluhy stroje.

4.8. Nežádoucí účinkyFlukonazol je všeobecně dobře tolerován.

U některých pacientů, obvykle s vážnou základní nemocí, zejména AIDS a maligními nádory, došlo v průběhu léčby flukonazolem nebo srovnatelnými přípravky ke změnám ve výsledcích renálních a hematologických/krevních testů a k poruchám jaterní funkce (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití), ale klinický význam všech těchto nálezů je sporný a jejich souvislost s léčbou nejistá.

Níže uvedené nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny během léčby flukonazolem s následující četností výskytu: Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (nelze stanovit z dostupných údajů).

Orgánový systém

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy krve a lymfatického systému

Agranulocytóza, leukopenie, neutropenie, trombocytopenie

Vzácné

Poruchy imunitního systému

Anafylaxe

Vzácné

Hypokalemie

Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy

Hypertriglyceridemie, hypercholesterolemie

Vzácné

Bolest hlavy

Časté

Poruchy nervového systému

Záchvaty, závratě, parestézie, odchylky ve vnímání chuti

Méně časté

Poruchy ucha a labyrintu

Závratě

Méně časté

Srdeční poruchy

Torsades de pointes, prodloužení QT

Vzácné

Bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení

Časté

Gastrointestinální poruchy

Dyspepsie, flatulence, sucho v ústech

Méně časté

Zvýšená hladina alanin aminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi

Časté

Cholestaza, žloutenky, zvýšená hladinabilirubinu

Méně časté

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní selhání, hepatocelulární nekróza, hepatitida, hepatocelulární poškození

Vzácné

Vyrážka

Časté

Pruritus, urtikarie, zvýšené pocení, vyrážka po podání léku

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, akutní generalizovana exantematozní pustulóza, exfoliativní dermatitida, angioedém, otoky v obličeji, alopecie

Vzácné

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, malátnost, astenie, horečka

Méně časté

4.9. PředávkováníByly hlášeny případy předávkování flukonazolem, a v jednom případě u 42letého může, postiženého infekcí AIDS, po požití dávky 8200 mg flukonazolu došlo k rozvoji halucinací a paranoidního stavu. Pacient byl přijat do nemocnice a jeho stav se upravil během 48 hodin.

Při předávkování je indikována symptomatická léčba (s eventuálními podpůrnými opatřeními a výplachem žaludku).Flukonazol je výrazně vylučován do moči. Jeho eliminaci lze zřejmě urychlit forsírovanou volumovou diurézou. Tříhodinová hemodialýza sníží plazmatické hladiny přibližně o 50%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: antimykotika pro systémovou aplikaciATC kód: J02AC01

Flukonazol, který patří do nové skupiny triazolových antifungálních přípravků, je silným, specifickým inhibitorem sterolové syntézy v houbách.

Perorálně i intravenózně podaný flukonazol byl účinný v řadě fungálních infekcí na zvířecích modelech. Účinnost byla prokázána u oportunních mykóz způsobených druhy Candida spp., včetně systémové kandidózy imunokompromitovaných zvířat; dále u Cryptococcus neoformans, včetně intrakraniálních infekcí, u Microsporum spp. a u Trichophyton spp.Flukonazol byl účinný i u zvířecích modelů endemických mykóz, jako jsou infekce způsobené Blastomyces dermatitides, Coccidioides immitis, včetně intrakraniálních infekcí, Histoplasma capsulatum u normálních i imunosuprimovaných zvířat.

Byly hlášeny případy superinfekce způsobené druhy Candidas jinými než Candida albicans, které nejsou většinou přirozeně citlivé k flukonazolu (např. Candida crusei). Takové případy mohou vyžadovat alternativní antimykotickou léčbu.Flukonazol vykazuje vysokou specifičnost vůči enzymům fungálních cytochromů P-450. V dávce 50 mg denně podávaný po 28 dní neovlivňoval plazmatické koncentrace testosteronu u mužů ani koncentrace steroidních hormonů u žen ve fertilním věku. Flukonazol 200-400 mg denně neměl klinicky významný účinek na hladiny endogenních steroidů a hormonální odpověď po stimulaci ACTH u zdravých dobrovolníků. Interakční studie s antipyrinem ukázaly, že jedna ani více 50 mg dávek flukonazolu neovlivňuje metabolismus této látky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně podaný flukonazol se dobře vstřebává. Současné podání s jídlem perorální absorpci neovlivní. Po podání nalačno se vrchol plazmatické koncentrace objeví za 30-90 minut a poločas eliminace z plazmy je přibližně 30 hodin. Plazmatické koncentrace jsou úměrné podané dávce. Devadesátiprocentního ustáleného stavu koncentrace v plazmě po opakovaném podání jedné denní dávky je dosaženo za 4-5 dnů.

Podání iniciální dávky (první den léčby) ve výši dvojnásobku obvyklé denní dávky umožní dosáhnout 90ti procentního rovnovážného stavu již do druhého dne léčby. Distribuční objem léku se blíží celkové tělesné vodě. Vazba na bílkoviny plazmy je slabá (11-12%).Flukonazol dobře proniká do všech tělesných tekutin. Ve slinách a sputu jsou koncentrace flukonazolu obdobné plazmatickým, v mozkomíšním moku dosahují u pacientů s mykotickou meningitidou přibližně 80% odpovídajících hladin v plazmě. Vysokých koncentrací v kůži, vyšších než v séru, dosahuje flukonazol ve stratum corneum, epidermis a dermis a ve vylučovaném potu. Akumuluje se ve stratum corneum. Při 1 denní dávce 50 mg byla koncentrace flukonazolu po 12 dnech 73 mikrogramů/g tkáně a 7 dní od ukončení léčby byla koncentrace stále ještě 5,8 µg/g tkáně. Při dávce 150 mg 1 týdně byla sedmý den koncentrace flukonazolu ve stratum corneum 23,4 mikrogramů/g tkáně a 7 dní po druhé dávce 7,1 mikrogramů/g tkáně.

Koncentrace flukonazolu v nehtech po 4 měsících užívání dávky 150 mg 1krát týdně byla 4,05 mikrogramů/g ve zdravých nehtech a 1,8 mikrogramů/g v postižených nehtech. Hladina flukonazolu byla v nehtech měřitelná ještě 6 měsíců po ukončení léčby.

Nejvýznamnější exkreční cestou jsou ledviny; asi 80% podané dávky se vylučuje do moči v nezměněné podobě. Clearance flukonazolu je přímo úměrná clearance kreatininu. Cirkulující metabolity nebyly prokázány.Dlouhý poločas eliminace z plazmy umožňuje léčbu jedinou dávkou používanou u vaginální kandidózy a dávkování 1 denně a 1 týdně u jiných indikací.

Byla provedena studie srovnávající koncentrace ve slinách a v plazmě při jednotlivé dávce flukonazolu 100 mg podané buď v suspenzi, která byla 2 minuty ponechána v ústech a poté spolknuta nebo podané v tobolkách. Při užití suspenze byla nejvyšší koncentrace flukonazolu ve slinách pozorována 5 minut po požití a byla 182krát vyšší než nejvyšší koncentrace dosažená ve slinách 4 hodiny po požití tobolek. Zhruba po 4 hodinách byly v obou případech koncentrace flukonazolu ve slinách shodné. Nejvyšší AUC (0-96) ve slinách byly signifikantně vyšší u suspenze při srovnání s tobolkami. Nebyly pozorovány žádné rozdíly při eliminaci ze slin nebo v plazmatických farmakokinetických parametrech u obou lékových forem.

Farmakokinetika u dětí: U dětí byly zjištěny následující farmakokinetické hodnoty:

Sledovaný věk

Dávka (mg/kg)

Poločas (hod)

AUC (µ.h/ml)

11 dní - 11 měsíců

Jednorázová – IV

3mg/kg

23

110,1

9 měsíců - 13 let

Jednorázová – per os

2mg/kg

25,0

94,7

9 měsíců - 13 let

Jednorázová – per os

8mg/kg

19,5

362,5

5 let - 15 let

Opakovaná – IV

2mg/kg

17,4*

67,4

5 let - 15 let

Opakovaná – IV

4mg/kg

15,2*

139,1

5 let - 15 let

Opakovaná – IV

8mg/kg

17,6*

196,7

Průměrné stáří - 7 let

Opakovaná – per os

3mg/kg

15,5

41,6

* Označuje poslední den

U nedonošených novorozenců (narozených v 28 týdnech těhotenství) se flukonazol podával intravenózně v dávce 6 mg/kg každý třetí den a to maximálně v pěti dávkách s tím, že tito nedonošenci zůstávali na jednotce intenzivní péče. První den byl průměrný poločas (v hodinách) 74 (rozpětí od 44 do 185). S postupujícím časem hodnoty klesaly. Sedmý den dosáhl poločas průměrné hodnoty 53 (rozpětí od 30 do 131) a třináctý den to bylo 47 (rozpětí od 27 do 68). Plocha pod křivkou (µ.h/ml) byla první den 271 (rozpětí 173-385) a sedmý den dosahovala průměrně 490 (rozpětí od 292 do 734), zatímco třináctý den klesla na průměrných 360 (rozpětí od 167 do 566). Distribuční objem (ml/kg) byl první den 1183 (rozpětí od 1070 do 1470), sedmý den dosáhl průměrných 1184 (rozpětí od 510 do 2130) a třináctý den byl 1328 (rozpětí od 1040 do 1680).

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Reprodukčí toxicita projevující se anatomickými změnami u plodu (nadpočetná žebra, rozšíření ledvinové pánvičky) a opožděnou osifikací se vyskytovala u dávek 25 a 50 mg/kg a vyšších. U dávek v rozpětí od 80 mg/kg (přibližně 20-60x vyšších než je doporučená dávka u člověka) do 320 mg/kg se zvyšovala letalita zárodků krys a abnormality plodů, a to včetně volných žeber, rozštěpu patra a změněné kraniofaciální osifikace. Tyto účinky odpovídají inhibici estrogenové syntézy u krys a mohou být důsledkem známých účinků nižších hladin estrogenu během těhotenství, organogeneze a porodu.

KarcinogenezeNebyl prokázán karcinogenní potenciál flukonazolu u myší a potkanů, léčených perorálně po 24 měsíců dávkami 2, 2,5, 5 nebo 10 mg/kg/den (přibližně 2-7krát vyššími dávkami než jsou doporučené pro člověka). U samců potkanů, léčených dávkami 5 a 10 mg/kg/den, byla zaznamenána zvýšená incidence hepatocelulárního adenomu.

MutagenezeFlukonazol, následně po metabolické aktivaci, ale i bez ní, vykazoval negativní výsledky testu mutagenicity u 4 kmenů S. typhimurium a v systému myšího lymfomu L5178Y. Cytogenetické studie jak in vivo (buňky kostní dřeně myši po perorálním podání flukonazolu), tak in vitro (lidské lymfocyty vystavené dávce flukonazolu 1000 µg/ml) nepřinesly žádné známky chromozomálních mutací.

Poruchy fertilityFlukonazol neovlivňoval fertilitu samců a samic potkanů, léčených perorálními denními dávkami 5, 10 nebo 20 mg/kg nebo parenterálními dávkami 5, 25 nebo 75 mg/kg, ačkoli začátek porodu se při perorálních dávkách 20 mg/kg mírně opožďoval. Při perinatální studii na potkanech při dávce léku 5, 20 a 40 mg/kg podaného intravenózně došlo u několika samic k funkčním poruchám děložních kontrakcí a prodloužení porodu. Postižené samice dostávaly 20 mg/kg (asi 5-15 násobek dávky doporučené u člověka) a 40 mg/kg.K ovlivnění porodu nedošlo při podávání dávky 5 mg/kg. Porodní poruchy způsobily zvýšený počet mrtvě narozených mláďat a zvýšily novorozeneckou úmrtnost při odpovídajícím dávkování. Ovlivnění porodu potkanů souvisí s druhově specifickým snížením estrogenů, jako následku vysokých dávek flukonazolu. Obdobné hormonální změny u žen užívajících flukonazol nenacházíme. (Viz bod 5.1µ Farmakodynamické vlastnosti).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek-

Forcan-50:

-

monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, brilantní modř FCF, tartrazin, oxid titaničitý, želatina, methylparaben, propylparaben

-

Forcan-150:

-

monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, brilantní modř FCF, oranžová žluť, ponceau 4R, oxid titaničitý, želatina, methylparaben, propylparaben

-

Forcan-200:

-

monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, brilantní modř FCF, tartrazin, ponceau 4R, oxid titaničitý, želatina, methylparaben, propylparaben, azorubin

6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost baleníAl strip, krabička

Velikost balení: 4 x 50 mg, 7 x 50 mg, 14 x 50 mg, 28 x 50 mg

1 x 150 mg, 2 x 150 mg, 4 x 200 mg, 14 x 200 mg, 28 x 200 mgNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním a jeho likvidaci.Tobolky se polykají vcelku.Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACICipla UK Ltd., The Old Post House, Heath Road, Weybridge, Surrey, KT13 8TS, Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLAForcan 50: 26/045/03-CForcan 150: 26/046/03-CForcan 200: 26/047/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE5.2.2003 / 14.4. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU14.4. 2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU: RP

KARTONOVÁ KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUFORCAN - 150tvrdé tobolkyfluconazolum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKYJedna tobolka obsahuje fluconazolum 150 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEKPomocné látky: monohydrát laktosy, propylparaben, methylparaben.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍtvrdé tobolky1 (2) tvrdé tobolky

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNMIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOSTPoužitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍUchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮNEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉNepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACICipla (UK) Ltd., Weybridge, Surrey , Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO26/046/03-C

13. ČÍSLO ŠARŽEČ.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJVýdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMUForcan - 150

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU - stripu

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Forcan – 150tvrdé tobolkyfluconazolum

2. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍtvrdé tobolky1 (2) tvrdé tobolky

3. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACICipla (UK) Ltd.

4. POUŽITELNOSTExp.

5. ČÍSLO ŠARŽEČ.š.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.