Flukonazol Pmcs 100 Mg

Kód 0187661 ( )
Registrační číslo 26/ 067/04-C
Název FLUKONAZOL PMCS 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0187663 POR CPS DUR 100X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0187661 POR CPS DUR 20X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0187665 POR CPS DUR 28X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0187662 POR CPS DUR 50X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0187664 POR CPS DUR 7X100MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FLUKONAZOL PMCS 100 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls100416/2012 a příloha ke sp. zn. sukls116705/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Flukonazol PMCS 100 mg

tvrdé tobolky fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Flukonazol PMCS 100 mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flukonazol PMCS 100 mg užívat 3. Jak se Flukonazol PMCS 100 mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Flukonazol PMCS 100 mg uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Flukonazol PMCS 100 mg a k čemu se používá

Flukonazol PMCS 100 mg patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol.

Flukonazol PMCS 100 mg se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida. Dospělí Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí: - Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryptococcus

neoformans)

- Kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis) - Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech

(např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí

- Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě protézy - Kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí – infekce pochvy nebo penisu - Kožní infekce – např. infekce nohou, infekce kůže, infekce třísel, infekce nehtů

Flukonazol PMCS 100 mg můžete rovněž dostat: - k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy - k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce - ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida - k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém

nebo jeho činnost je nedostatečná)

Děti a mladiství (0–17 let) Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí: - Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku - Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech

(např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí

- Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan zapříčiněný kvasinkovou houbou

kryptokokem)

Flukonazol PMCS 100 mg můžete rovněž dostat: - k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém je slabý a

nepracuje správně)

- k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flukonazol PMCS 100 mg užívat

Neužívejte přípravek Flukonazol PMCS 100 mg - jestliže jste alergický(á) na flukonazol nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6) anebo na jiné azolové látky příbuzné flukonazolu. Příznaky mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.

- jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií) - jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) - jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí) - jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) - jestliže užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Flukonazol PMCS 100 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Sdělte svému lékaři - jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami - jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémy se srdeční arytmií - jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi - jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže

s dýcháním)

Další léčivé přípravky a Flukonazol PMCS 100 mg

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií) nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí) nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí), protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Flukonazol PMCS 100 mg (viz bod “Neužívejte přípravek Flukonazol PMCS 100 mg”).

Některé léky se mohou s přípravkem Flukonazol PMCS 100 mg vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že užíváte kterýkoliv z následujících léků: - rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí) - alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika) - amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva) - amfotericin B, vorikonazol (antimykotika) - léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky) - benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při

úzkosti

- karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů) - nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi – vysoký tlak krve) - cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu) - cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě

rakoviny

- halofantrin (užívaný k léčbě malárie) - statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých

hladin cholesterolu

- methadon (užívaný při bolesti) - celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní

protizánětlivé léky (NSAID)

- perorální antikoncepce (užívaná ústy) - prednison (steroid) - zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů) - léky na diabetes mellitus (cukrovku), jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo

tolbutamid

- theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu) - vitamin A (potravinový doplněk)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Flukonazol PMCS 100 mg s jídlem a pitím

Lék můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, Flukonazol PMCS 100 mg neužívejte, pokud Vám lékař neřekne.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo záchvaty.

Důležité informace o některých složkách přípravku Flukonazol PMCS 100 mg

Tento lék obsahuje malé množství laktosy (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Flukonazol PMCS 100 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se polykají celé se sklenicí vody. Nejlepší je užívat tobolky ve stejnou dobu každý den.

Obvyklé dávkování pro různé indikace je uvedeno níže. Dospělí

Stav

Dávka

Léčba kryptokokové meningitidy

400 mg první den, poté 200 až 400 mg jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo déle, pokud je třeba. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg.

Prevence opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili.

Léčba kokcidioidomykózy

200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg.

Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány

800 mg první den, poté 400 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili.

Léčba infekce postihující sliznice dutiny ústní, krku a otlaků v místě protézy

200 mg až 400 mg první den, poté 100 mg až 200 mg, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili.

Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávka závisí na lokalizaci infekce

50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili.

Prevence opětovného výskytu infekce v ústech nebo v krku

100 až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 3krát týdně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Kvasinková infekce postihující pohlavní orgány

150 mg jako jednorázová dávka

Ochrana před opětovným výskytem kvasinkové infekce pochvy

150 mg každý třetí den, celkově 3 dávky (den 1, 4, a 7), následně jednou týdně po dobu 6 měsíců, kdy hrozí riziko vzniku infekce

Léčba infekce kůže a nehtů

V závislosti na místě infekce 50 mg jednou denně, 150 mg jednou týdně, 300 až 400 mg jednou týdně po 1 až 4 týdny (u infekce nohou až po 6 týdnů, léčba u infekce nehtů trvá až do doby, než je nehet nahrazen novým)

Prevence kandidové infekce (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)

200 až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Mladiství ve věku od 12 do 17 let Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé). Děti ve věku do 11 let Maximální dávka pro děti je 400 mg denně. Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

Stav

Denní dávka

Kvasinková infekce sliznice a krku – dávkování a doba léčby závisí na závažnosti infekce a na její lokalizaci

3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg tělesné hmotnosti smí být podáno první den)

Kryptokoková meningitida nebo kandidován infekce vnitřních orgánů

6 až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže činnost jejich imunitního systému není dostatečná)

3 až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Užití u dětí ve věku 0 až 4 týdny Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny: Stejná dávka jako výše ovšem jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti každých 48 hodin.

Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny: Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti každých 72 hodin.

Lékaři někdy předepisují odlišné dávkování. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Starší pacienti Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami. Pacienti s ledvinovými problémy Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flukonazol PMCS 100 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste užili příliš mnoho tobolek najednou, můžete pocítit nevolnost. Kontaktujte svého lékaře nebo ihned navštivte nejbližší nemocnici. Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny sluchového a zrakového vnímání (halucinace a paranoidní chování). Podpůrná léčba příznaků (např. výplach žaludku) může napomoci ke zvládnutí tohoto stavu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flukonazol PMCS 100 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít dávku, vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud je již doba na následující dávku, neberte si zapomenutou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud se objeví kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě to sdělte svému lékaři: - náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi - otok očních víček, obličeje nebo rtů - svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny - kožní vyrážka - závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech)

Flukonazol PMCS 100 mg může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují: - únava - ztráta chuti k jídlu - zvracení - zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, přestaňte přípravek užívat a okamžitě to sdělte svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytují u více než 1 ze 100 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 10, jsou uvedeny dále: - bolest hlavy - žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení - zvýšené hodnoty jaterních testů - vyrážka Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytují u více než 1 z 1000 léčených pacientů, ale u méně než 1 ze 100, jsou uvedeny dále: - snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost - snížení chuti k jídlu - nespavost, ospalost - záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti - zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech - bolest svalů - poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) - pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení - únava, pocit necítění se dobře, horečka Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytují u více než 1 z 10000 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 1000, jsou uvedeny dále: - nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních destiček,

které pomáhají zastavit krvácení

- červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních

destiček, jiné změny krve

- změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuku) - nízká hladina draslíku v krvi - třes - abnormální hodnoty EKG, změny srdeční frekvence nebo rytmu - selhání jater - alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže,

závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů

- ztráta vlasů

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Flukonazol PMCS 100 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Flukonazol PMCS 100 mg obsahuje Léčivou látkou je flukonazolum. Jedna tobolka obsahuje fluconazolum 100 mg. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý, želatina, indigokarmín, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol, hydroxid draselný, roztok amoniaku 30%).

Jak přípravek Flukonazol PMCS 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Flukonazol PMCS 100 mg jsou tvrdé neprůhledné, želatinové tobolky (vel. č. 2), vrchní část modrá, spodní část bílá s černým potiskem FC100, uvnitř bílý prášek. Flukonazol PMCS 100 mg je dodáván v baleních po 7, 20, 28, 50 nebo 100 tobolkách. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1,140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

13.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls100416/2012 a příloha ke sp. zn. sukls116705/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Flukonazol PMCS 100 mg

tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje fluconazolum 100 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

tvrdá tobolka

Tvrdé, neprůhledné, želatinové tobolky (vel. č. 2), vrchní část modrá, spodní část bílá s černým potiskem FC100, uvnitř bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Flukonazol PMCS 100 mg je indikován pro následující mykotické infekce (viz bod 5.1). Flukonazol PMCS 100 mg je indikován u dospělých k léčbě:

- Kryptokokové meningitidy (viz bod 4.4) - Kokcidioidomykózy (viz bod 4.4) - Invazivní kandidózy - Slizniční kandidózy, včetně orofaryngeální, jícnové kandidózy, kandidurie a chronické

mukokutánní kandidózy

- Chronické orální atrofické kandidózy (záněty vzniklé pod umělým chrupem), pokud dentální

hygiena nebo topická léčba není dostatečná.

- Vaginální kandidózy akutní či rekurentní; pokud lokální léčba není dostačující. - Kandidové balanitidy, pokud lokální léčba není dostačující. - Dermatomykózy včetně tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor, a kožních

kandidových infekcí, je-li indikována systémová léčba.

- Tinea unguium (onychomykóza), pokud jiná agens nejsou účinná. Flukonazol PMCS 100 mg je indikován u dospělých k profylaxi: - Relapsu kryptokokové meningitidy u pacientů s vysokým rizikem rekurence - Relapsu orofaryngeální nebo jícnové kandidózy u pacientů nakažených HIV, u kterých je vysoké

riziko relapsu

- Ke snížení výskytu rekurentní vaginální kandidózy (4 nebo více epizod ročně). - Profylaxe kandidových infekcí u pacientů s dlouhodobou neutropenií (jako jsou pacienti

s hematologickými malignitami podstupující chemoterapii nebo transplantaci kmenových buněk krvetvorby (viz bod 5.1).

Flukonazol PMCS 100 mg je indikován u novorozenců, kojenců, batolat, dětí a mladistvých ve věku od 0 do 17 let:

- K léčbě slizniční kandidózy (orofaryngeální, jícnové), invazívní kandidózy, kryptokokové

meningitidy a k profylaxi kandidových infekcí u imunologicky oslabených pacientů.

- Jako udržovací léčba k prevenci relapsu kryptokokové meningitidy u dětí s vysokým rizikem

rekurence (viz bod 4.4).

Léčbu je možné zahájit ještě před obdržením výsledků kultivačního nebo jiného laboratorního vyšetření, ale jakmile jsou výsledky těchto vyšetření dostupné, je třeba podle nich antiinfekční léčbu upravit. Je nutné brát v úvahu oficiální doporučení pro správné použití antimykotik. Ne všechny síly jsou vhodné v jednotlivých indikacích. Viz bod 4.2.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávka má být volena podle druhu a závažnosti mykotické infekce. Pokud charakter infekce vyžaduje opakované podání, pak musí léčba pokračovat až do vymizení klinických a laboratorních známek aktivity onemocnění. Při předčasném ukončení léčby může dojít k rekurenci infekce. Upozornění: Pro dávkování 50 mg flukonazolu je třeba použít jiný přípravek.

Dospělí

Indikace

Dávkování

Trvání léčby

Kryptokokóza

- Léčba kryptokokové meningitidy

Iniciální dávka 400 mg v den 1 Následující dávka: 200 až 400 mg denně

Obvykle činí alespoň 6–8 týdnů. U život ohrožujících infekcí může být dávka zvýšena až na 800 mg 1x denně.

- Udržovací léčba k zabránění relapsu kryptokokové meningitidy u pacientů s vysokým rizikem rekurence

200 mg denně

Po dobu neurčitou v denní dávce 200 mg.

Kokcidioidomykóza

200 až 400 mg

11 až 24 měsíců nebo déle v závislosti na pacientovi. U některých infekcí zejména u meningeálního onemocnění může být zvažována dávka 800 mg denně.

Invazivní kandidóza

Iniciální dávka: 800 mg v den 1 Následující dávka: 400 mg denně

Obecně doporučované trvání léčby kandidemie je 2 týdny po 1. negativní hemokultuře a vymizení známek a příznaků odpovídajících kandidemii.

Léčba slizniční kandidózy

- Orofaryngeální kandidóza

Iniciální dávka 200–400 mg v den 1 Následující dávka: 100 až 200 mg denně

7 až 21 dní (až do remise orofaryngeální kandidózy). Delší doba může být užita u pacientů s těžkým postižením imunity.

- Kandidóza jícnu

Iniciální dávka 200–400 mg v den 1 Následující dávka: 100 až 200 mg denně

14 až 30 dní (až do remise kandidózy jícnu). Delší doba může být užita u pacientů s těžkým postižením imunity.

- Kandidurie

200 až 400 mg denně

7 až 21 dní. Delší doba může být užita u pacientů s těžkým postižením imunity.

- Chronická atrofická kandidóza

50 mg denně

14 dní.

- Chronická mukokutánní kandidóza

50 až 100 mg denně

Až 28 dní. Delší doba závisí na závažnosti infekce nebo na stavu imunity.

Prevence relapsu slizniční kandidózy u HIV pozitivních pacientů s vysokým rizikem relapsu

- Orofaryngeální kandidóza

100 až 200 mg denně nebo 200 mg třikrát týdně

Po dobu neurčitou u pacientů s chronickým potlačením imunity.

-Kandidóza jícnu

100 až 200 mg denně nebo 200 mg třikrát týdně

Po dobu neurčitou u pacientů s chronickým potlačením imunity.

Kandidóza genitálu - Akutní vaginální

kandidóza - Kandidová balanitida

150 mg

Jednorázová dávka

- Léčba a prevence rekurentní vaginální kandidózy (4 nebo více epizod ročně).

150 mg každý třetí den v celkovém množství 3 dávky (den 1, 4, a 7) následovaná udržovací dávkou 150 mg jednou týdně

Udržovací dávka: 6 měsíců.

Dermatomykóza

- tinea pedis, - tinea corporis, - tinea cruris, - kandidové infekce

150 mg jednou týdně nebo 50 mg jednou denně

2 až 4 týdny, tinea pedis může vyžadovat délku léčby až 6 týdnů

- tinea versicolor

300 až 400 mg jednou týdně

1 až 3 týdny

50 mg jednou denně

2 až 4 týdny

- tinea unguium (onychomycosis)

150 mg jednou týdně

Léčba by měla pokračovat až do té doby, kdy nehet poškozený infekcí je nahrazen nehtem novým. To obvykle trvá 3 až 6 měsíců, respektive 6 až 12 měsíců u nehtů palců. Růst nehtů je ale velmi individuální a záleží i na věku pacienta. I po úspěšné léčbě dlouhodobé chronické infekce nehtu může někdy přetrvávat jeho deformace.

Profylaxe kandidových infekcí u pacientů s prolongovanou neutropenií

200 až 400 mg

Léčba má být zahájena několik dnů před očekávaným nástupem neutropenie a v terapii pokračovat ještě dalších 7 dní po odeznění neutropenie, poté co počet neutrofilů přesáhne 1000/mm3.

Zvláštní populace

Starší Dávkování má být upraveno na základě renální funkce (viz Renální poškození).

Renální poškození Dávku při jednorázové léčbě není třeba upravovat. Pacientům (včetně dětí) s poruchou renální funkce léčeným opakovanými dávkami podáváme iniciální dávku 50–400 mg flukonazolu, na základě doporučené denní dávky pro indikaci. Následující denní dávka (v závislosti na indikaci má být upravena podle následující tabulky:

Clearance kreatininu

Procento doporučené dávky

> 50

100 %

≤ 50 (bez dialýzy)

50 %

Pravidelná dialýza

100 % po každé dialýze

Pacienti na pravidelné dialýze mají dostat 100 % doporučené dávky po každé dialýze, ve dnech bez dialýzy mají pacienti dostat dávku sníženou podle jejich clearance kreatininu.

Jaterní poškození Vzhledem k tomu, že u pacientů s jaterním poškozením jsou k dispozici pouze omezené údaje, měl by být Flukonazol PMCS 100 mg pacientům s jaterní dysfunkcí podáván s opatrností (viz body 4.4 a 4.8).

Pediatrická populace Maximální dávka 400 mg denně nesmí být u dětí překročena.

Trvání léčby, tak jako u obdobných infekcí u dospělých, závisí na klinické a mykologické odezvě. Flukonazol PMCS 100 mg se podává v jedné denní dávce každý den.

Děti se sníženou renální funkcí – viz dávkování v bodě Renální poškození. Farmakokinetika flukonazolu nebyla u pediatrické populace s renální insuficiencí studována (pro „Donošené novorozence“ s nezralou funkcí ledvin, prosím čtěte níže).

Kojenci, batolata a dětí (ve věku od 28 dní do 11 let):

Indikace

Dávkování

Doporučení

Slizniční kandidóza

Počáteční dávka: 6 mg/kg Následující dávky: 3 mg/kg denně

První den léčby je vhodné podat iniciální dávku 6 mg/kg, čímž se rychleji dosáhne ustálené hladiny.

Invazivní kandidóza Kryptokoková meningitida

Dávka: 6 až 12 mg/kg denně

V závislosti na celkové závažnosti onemocnění.

Udržovací léčba k zabránění relapsu kryptokokové meningitidy u dětí s vysokým rizikem rekurence

Dávka: 6 mg/kg denně

V závislosti na celkové závažnosti onemocnění.

Profylaxe kandidové infekce u imunitně oslabených pacientů

Dávka: 3 až 12 mg/kg denně

V závislosti na rozsahu a délce trvání indukované neutropenie (viz užití u dospělých).

Mladiství (ve věku od 12 do 17 let):

V závislosti na tělesné hmotnosti a pohlavním vývoji musí lékař zhodnotit, jaké dávkování (dospělí nebo děti) je nejvhodnější. Klinické údaje naznačují, že děti mají vyšší clearance flukonazolu než bylo pozorováno u dospělých. Dávka 100, 200 a 400 mg u dospělých koresponduje s dávkou 3, 6 a 12 mg/kg u dětí k získání srovnatelné systémové expozice.

Bezpečnost a účinnost v indikaci kandidóza genitálu nebyla u pediatrické populace stanovena. Současná dostupná data o bezpečnosti pro jiné pediatrické indikace jsou popsána v bodě 4.8. Je-li u dospívajících (ve věku od 12 do 17 let) léčba kandidózy genitálu nezbytná, dávkování je stejné jako u dospělých.

Donošení novorozenci (ve věku od 0 do 27 dní) U novorozenců probíhá vylučování flukonazolu pomalu. Farmakokinetické údaje podporující toto dávkování u novorozenců jsou omezené, viz bod 5.2.

Věková skupina

Dávkování

Doporučení

Novorozenci (0 až 14 dní)

Stejná dávka v mg/kg jako pro novorozence, batolata, děti podávaná každých 72 hodin

Maximální dávka 12 mg/kg každých 72 hodin nesmí být překročena.

Novorozenci (od 15 do 27 dní)

Stejná dávka v mg/kg jako pro novorozence, batolata, děti podávaná každých 48 hodin

Maximální dávka 12 mg/kg každých 48 hodin nesmí být překročena.

Způsob podání

Tobolky se polykají celé nezávisle na jídle.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na příbuzné azolové látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Na základě výsledků interakčních studií je u pacientů, kteří užívají opakované dávky flukonazolu 400 mg/den a vyšší, kontraindikováno současné užívání terfenadinu. Současné podání jiných léků se známým účinkem na prodloužení QT intervalu, které jsou metabolizovány cytochromem P-450 (CYP) 3A4, jako např. cisaprid, astemizol, pimozid, chinidin a erytromycin, je u pacientů užívajících flukonazol kontraindikováno (viz body 4.4 a 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Tinea capitis Flukonazol byl studován pro léčbu tinea capitis u dětí. Ukázalo se, že není lepší než griseofulvin, celková míra klinické úspěšnosti byla méně než 20 %. Z toho důvodu se Flukonazol PMCS 100 mg nemá užívat k léčbě tinea capitis.

Kryptokokóza Průkaz účinnosti flukonazolu v léčbě dalších forem kryptokokózy (např. plicní, kožní) je omezený, což zamezuje doporučení dávkování.

Systémové endemické mykózy Průkaz účinnosti flukonazolu v léčbě dalších forem endemické mykózy, jako jsou parakokcidiomykóza, lymfokutánní sporotrichóza a histoplazmóza jsou omezené, což zamezuje doporučení dávkování.

Renální systém Pacientům s renální dysfunkcí má být Flukonazol PMCS 100 mg podáván s opatrností (viz také 4.2).

Hepatobiliární systém Pacientům s jaterní dysfunkcí má být Flukonazol PMCS 100 mg podáván s opatrností.

Flukonazol je spojován se vzácnými případy závažného toxického poškození jater s možným fatálním zakončením, a to především u pacientů v závažném stavu. V případech flukonazolem navozené hepatotoxicity nebyla nalezena závislost na velikosti denní dávky, délce terapie, pohlaví nebo věku. Flukonazolem navozená hepatotoxicita byla po vysazení léčby obvykle reverzibilní.

Pacienti, u kterých se objeví během léčby přípravkem Flukonazol PMCS 100 mg abnormální hodnoty jaterních testů, musí být pečlivě sledováni z důvodu možného vývoje závažnějšího jaterního poškození.

Pacient by měl být informován o průvodních příznacích závažného hepatického selhání (závažná astenie, anorexie, přetrvávající nauzea, zvracení a žloutenka). Léčbu flukonazolem je nutné okamžitě přerušit a pacient má kontaktovat lékaře.

Kardiovaskulární systém Některé azoly, včetně flukonazolu, bývají spojovány s prodloužením QT intervalu na elektrokardiogramu. Během postmarketingového sledování se u pacientů užívajících flukonazol objevily velmi vzácné případy prodloužení QT intervalu a torsades de pointes. Tato hlášení se týkala pacientů s četnými spolupůsobícími rizikovými faktory, jako je vrozená srdeční vada, poruchy elektrolytické rovnováhy a současně užívané léky, které mohou přispívat ke vzniku abnormalit.

Pacientům s těmito potenciálně proarytmickými předpoklady má být flukonazol podáván s opatrností. Současné podávání s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT interval a jsou metabolizovány prostřednictvím cytochromu P-450 (CYP) 3A4, je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5).

Halofantrin Halofantrin je substrátem CYP3A4 a je spojován s prodloužením QTc intervalu při doporučených terapeutických dávkách. Současné podání flukonazolu a halofantrinu se proto nedoporučuje (viz bod 4.5).

Dermatologické reakce Zřídka se během léčby flukonazolem mohou objevit exfoliativní kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. K závažným kožním reakcím na mnohá léčiva jsou náchylnější pacienti s AIDS. Pokud se u pacientů s povrchovou kožní mykózou objeví exantém, jehož příčinou může být flukonazol, má být terapie tímto přípravkem přerušena. Jestliže se u pacientů s invazivní nebo systémovou mykózou objeví vyrážka, je třeba je pečlivě sledovat a terapii flukonazolem přerušit, pokud se objeví bulózní léze nebo erythema multiforme.

Hypersensitivita Vzácně byly hlášeny případy anafylaxe (viz bod 4.3).

Cytochrom P-450 Flukonazol je silný inhibitor CYP2C9 a středně silný inhibitor CYP3A4. Flukonazol je rovněž inhibitor CYP2C19. Pacienti léčení flukonazolem, kteří jsou současně léčeni léky s úzkou terapeutickou šíří a metabolizovanými prostřednictvím CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4, mají být sledováni (viz bod 4.5).

Terfenadin Současné podávání přípravku Flukonazol PMCS 100 mg v dávce do 400 mg spolu s terfenadinem je třeba pečlivě monitorovat (viz body 4.3 a 4.5).

Pomocné látky Přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky je kontraindikováno: Cisaprid: Byly hlášeny případy srdečních příhod včetně poruch komorového rytmu typu torsades de pointes u nemocných, kteří užívali souběžně flukonazol a cisaprid. Z výsledků kontrolované studie bylo zjištěno, že souběžné podávání flukonazolu 200 mg 1x denně a cisapridu 20 mg 4x denně způsobilo významný nárůst plazmatických koncentrací cisapridu a prodloužení QT intervalu. Současné užívání cisapridu je kontraindikováno u pacientů, kteří užívají flukonazol (viz bod 4.3).

Terfenadin: Protože byl popsán výskyt závažných srdečních dysrytmií následujících po prodloužení QTc intervalu u pacientů, kteří užívali azolová antimykotika spolu s terfenadinem, byly provedeny studie interakcí také u flukonazolu. Při podávání flukonazolu v dávce 200 mg denně se neprokázaly žádné změny v QTc intervalu. Pokud je flukonazol užíván v dávce 400 mg nebo 800 mg denně souběžně s terfenadinem, dochází k signifikantnímu vzestupu plazmatických hladin terfenadinu. Užívání flukonazolu v dávce 400 mg/den a vyšší v kombinaci s terfenadinem je tedy kontraindikováno (viz bod 4.3). Při souběžném podávání flukonazolu v dávce pod 400 mg/den v kombinaci s terfenadinem je třeba nemocného pečlivě sledovat.

Astemizol: Současné podávání flukonazolu s astemizolem může snížit clearance astemizolu. Výsledné zvýšené plazmatické koncentrace astemizolu mohou vést k prodloužení QT a vzácnému výskytu torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a astemizolu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pimozid: Přestože nebyly prováděny studie in vitro nebo in vivo, současné podávání flukonazolu s pimozidem může vést k inhibici metabolismu pimozidu. Zvýšené plazmatické koncentrace pimozidu mohou vést k prodloužení QT a vzácnému výskytu torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a pimozidu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Chinidin: Přestože nebyly prováděny studie in vitro nebo in vivo, současné podávání flukonazolu s chinidinem může vést k inhibici metabolismu chinidinu. Užití chinidinu bývá spojováno s prodloužením QT a se vzácným výskytem torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a chinidinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Erythromycin: Současné podávání flukonazolu a erythromycinu může zvýšit riziko kardiotoxicity (prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Současné podání flukonazolu a erythromycinu je kontraindikováno (viz bod 4.3). Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky nelze doporučit:

Halofantrin: Flukonazol může vzhledem k inhibičnímu účinku na CYP3A4 zvýšit plasmatické koncentrace halofantrinu. Současné podání flukonazolu a halofantrinu může zvýšit riziko kardiotoxicity (prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Této kombinaci je třeba se vyhnout (viz bod 4.4.). Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky vede k opatřením a úpravám dávky: Účinek ostatních léčivých přípravků na flukonazol Rifampicin: Souběžné podávání flukonazolu a rifampicinu mělo za následek 25% snížení AUC flukonazolu a zkrácení jeho poločasu o 20 %. Pokud dostává pacient souběžně oba léky, je třeba zvážit zvýšení dávek flukonazolu.

Interakční studie dále prokázaly, že perorální vstřebávání flukonazolu se klinicky významně nezhoršuje při současném perorálním podání spolu s jídlem, cimetidinem a antacidy a ani po celotělovém ozáření při transplantaci kostní dřeně.

Účinek flukonazolu na ostatní léčivé přípravky

Flukonazol je silným inhibitorem isoenzymu cytochromu P-450 (CYP) 2C9 a středně silným inhibitorem

CYP3A4.

Flukonazol

je

rovněž

inhibitor

CYP2C19.

Vedle

níže

uvedených/zaznamenaných interakcí existuje riziko zvýšených plazmatických koncentrací jiných sloučenin metabolizovaných enzymy CYP2C9 a CYP3A4 a podávaných současně s flukonazolem. Z tohoto důvodu je nutná opatrnost při souběžném podání těchto kombinací a pacienti mají být pečlivě sledováni. Vzhledem k dlouhému poločasu flukonazolu přetrvává enzym inhibující účinek flukonazolu po dobu 4–5 dnů po jeho vysazení (viz bod 4.3).

Alfentanil: Při současné léčbě flukonazolem (400 mg) a intravenózním alfentanilem (20 µg/kg) došlo u zdravých dobrovolníků ke zvýšení AUC10 alfentanilu na dvojnásobek, pravděpodobně v důsledku

inhibice CYP3A4. Úprava dávky alfentanilu může být nezbytná.

Amitriptylin, nortriptylin: Flukonazol zvyšuje účinek amitriptylinu a nortriptylinu. 5-nortriptylin a/nebo S-amitryptylin mohou být měřeny na počátku kombinované léčby a po jednom týdnu. Dávkování amitriptylinu/nortriptylinu může být upraveno, pokud je to nezbytné.

Amfotericin B: Současné podávání flukonazolu a amfotericinu B infikovaným imunokompetentním a imunosuprimovaným myším poskytlo následující výsledky: malý aditivní antimykotický účinek na systémovou infekci vyvolanou C. albicans, žádný účinek u intrakraniální infekce vyvolané Cryptococcus neoformans, a vzájemný antagonismus těchto přípravků při systémové infekci vyvolané A. fumigatus. Klinický význam výsledků získaných z těchto studií není znám.

Antikoagulancia: Po uvedení přípravku na trh, stejně jako u ostatních azolových antimykotik, byly hlášeny krvácivé příhody (podlitiny, epistaxe, krvácení do gastrointestinálního traktu, hematurie a melena). Tyto nežádoucí účinky byly důsledkem prodloužení protrombinového času u pacientů užívajících flukonazol současně s warfarinem. Během současné léčby flukonazolem a warfarinem se prodloužil protrombinový čas až na dvojnásobek, pravděpodobně díky inhibici metabolismu warfarinu prostřednictvím CYP2C9. Protrombinový čas u pacientů užívajících antikoagulancia kumarinového typu současně s flukonazolem má být pečlivě monitorován. Úprava dávky warfarinu může být nezbytná.

Krátkodobě působící benzodiazepiny, např. midazolam, triazolam: Po perorálním podávání midazolamu způsoboval flukonazol významné zvýšení koncentrace midazolamu s následnými psychomotorickými účinky. Současné užívání flukonazolu 200 mg a midazolamu 7,5 mg perorálně zvýšilo AUC i poločas midazolamu na 3,7násobek respektive 2,2násobek. Flukonazol 200 mg denně podávaný současně s triazolamem 0,25 mg perorálně zvýšil AUC i poločas triazolamu na 4,4násobek respektive 2,3násobek. Zvýšené a prodloužené účinky triazolamu byly pozorovány při současné léčbě

s flukonazolem. Jestliže je u pacientů léčených flukonazolem nutná souběžná léčba benzodiazepiny, má být zváženo snížení dávek benzodiazepinů a pacienti mají být přiměřeně monitorováni.

Karbamazepin: Bylo pozorováno, že flukonazol inhibuje metabolismus karbamazepinu a zvyšuje koncentrace karbamazepinu v séru o 30 %. Existuje riziko rozvoje toxicity karbamazepinem. Úprava dávky karbamazepinu může být nezbytná v závislosti na koncentraci/účinku.

Blokátory kalciového kanálu: Některé blokátory kalciového kanálu (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil a felodipin) jsou metabolizovány CYP3A4. Flukonazol zvyšuje systémovou expozici antagonistů kalciového kanálu. Doporučuje se časté sledování možného výskytu nežádoucích účinků.

Celekoxib: Během současné léčby flukonazolem (200 mg denně) a celekoxibem (200 mg) se Cmax a

AUC celekoxibu zvýšily o 68 % respektive 134 %. Při kombinovaném podání s flukonazolem může být nezbytné snížit dávky celekoxibu na polovinu.

Cyklofosfamid: Kombinovaná léčba s cyklofosfamidem vede ke zvýšení sérových hladin bilirubinu a kreatininu. Kombinace může být podávána, pokud se vezme v úvahu riziko zvýšení sérových hladin bilirubinu a kreatininu.

Fentanyl: Byl hlášen jeden fatální případ intoxikace fentanylem v důsledku možné interakce fentanylu a flukonazolu. Mimoto se u zdravých dobrovolníků ukázalo, že flukonazol významně zpomaloval eliminaci fentanylu. Zvýšené koncentrace fentanylu mohou vést k respirační depresi. Pacienti mají být pečlivě sledováni pro možné riziko respirační deprese. Úprava dávky fentanylu může být nezbytná.

Inhibitory HMG-CoA reduktázy: Riziko myopatie a rabdomyolýzy se zvyšuje, pokud se flukonazol podává současně s inhibitory HMG-CoA reduktázy, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A4, jako např. atorvastatin a simvastatin, nebo CYP2C9, jako je fluvastatin. Pokud je kombinovaná léčba nezbytná, má se u pacientů sledovat případný výskyt příznaků myopatie a rabdomyolýzy a mají se sledovat hladiny kreatinkinázy. Podávání HMG-CoA reduktázových inhibitorů je nutné ukončit, pokud je pozorováno výrazné zvýšení kreatininkinázy nebo je stanovena nebo se předpokládá myopatie/rabdomyolýza. Imunosupresiva (tj. cyklosporin, everolimus, sirolimus a takrolimus): Cyklosporin: Flukonazol významně zvyšuje koncentraci a AUC cyklosporinu. Během současného podání flukonazolu 200 mg denně a cyklosporinu (2,7 mg/kg/den) došlo k 1,8násobnému zvýšení AUC u cyklosporinu. Tato kombinace může být použita při současném snížení dávek cyklosporinu v závislosti na jeho koncentraci.

Everolimus: Ačkoliv to nebylo studováno v žádných in vivo nebo in vitro studiích, flukonazol může zvýšit koncentrace everolimu v séru prostřednictvím inhibice CYP3A4.

Sirolimus: Flukonazol zvyšuje plasmatické koncentrace sirolimu pravděpodobně inhibicí metabolismu sirolimu prostřednictvím CYP3A4 a P-glykoproteinu. Tuto kombinaci lze podávat při úpravě dávky sirolimu v závislosti na míře účinku/koncentrace.

Takrolimus: Flukonazol může až pětinásobně zvyšovat sérové koncentrace perorálně podávaného takrolimu, a to díky inhibici metabolismu takrolimu prostřednictvím CYP3A4 ve střevech. Při intravenózním podávání takrolimu nebyly žádné významné farmakokinetické změny pozorovány. Zvýšené hladiny takrolimu byly spojovány s nefrotoxicitou. Dávky perorálně podávaného takrolimu je nutné snížit v závislosti na koncentraci takrolimu.

Losartan: Flukonazol inhibuje metabolismus losartanu na jeho aktivní metabolit (E-3174), který je zodpovědný za většinu antagonistického účinku k receptoru pro angiotensin II, který se objevuje v průběhu léčby losartanem. Pacientům se má neustále monitorovat krevní tlak.

Methadon: Flukonazol může zvýšit koncentraci methadonu v séru. Úprava dávky methadonu může být nezbytná.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID): Při současném podávání flurbiprofenu s flukonazolem byly Cmax a AUC flurbiprofenu zvýšeny o 23 % respektive 81 %, v porovnání s podáváním samotného

flurbiprofenu. Obdobně byly při současném podávání farmakologicky aktivního isomeru [S-(+)-ibuprofen] s flukonazolem zvýšeny Cmax

a AUC racemického ibuprofenu (400 mg) o 15 % resp. 82 %

v porovnání s podáváním samotného racemického ibuprofenu.

Ačkoli to nebylo specificky studováno, flukonazol může zvýšit systémovou expozici NSAID, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP2C9 (např. naproxen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak). Doporučuje se časté sledování pro možný výskyt nežádoucích účinků a toxicity souvisejících s NSAID. Úprava dávky NSAID může být nezbytná.

Fenytoin: Flukonazol inhibuje metabolismus fenytoinu v játrech. Současné opakované podávání 200 mg flukonazolu a 250 mg fenytoinu intravenózně vyvolalo nárůst AUC24 fenytoinu o 75 % a Cmin

o 128 %. Při souběžném podávání je nutné sledovat sérovou koncentraci fenytoinu, aby nedošlo k intoxikaci fenytoinem.

Prednison: Byl hlášen případ, kdy u pacienta po transplantaci jater, který byl léčen prednisonem, došlo k rozvoji akutní adreno-kortikální nedostatečnosti po ukončení tříměsíční léčby flukonazolem. Ukončení podávaní flukonazolu pravděpodobně způsobilo zvýšení aktivity CYP3A4, což následně vedlo ke zvýšení metabolismus prednisonu. U pacientů dlouhodobě léčených flukonazolem a prednisonem musí být po vysazení flukonazolu pečlivě sledována možnost vzniku adreno-kortikální nedostatečnosti.

Rifabutin: Flukonazol zvyšuje koncentraci rifabutinu v séru vedoucí ke zvýšení AUC rifabutinu až o 80 %. Objevily se zprávy o výskytu uveitidy u pacientů, kteří souběžně užívali flukonazol a rifabutin. Při kombinované léčbě je nutné brát v úvahu příznaky toxicity rifabutinu.

Sachinavir: Flukonazol zvyšuje AUC sachinaviru přibližně o 50 %, Cmax přibližně o 55 %, a to díky

inhibici hepatického metabolismu sachinaviru prostřednictvím CYP3A4 a inhibici P-glykoproteinu. Interakce se sachinarem/ritonavirem nebyla studována a může být klinicky významná. Úprava dávky sachinaviru může být nezbytná.

Látky obsahující sulfonylmočovinu: Flukonazol u zdravých dobrovolníků prodlužoval plazmatický poločas současně podávaných perorálních derivátů sulfonylmočoviny (např. chlorpropamid, glibenklamid, glipizid a tolbutamid). Při souběžném podávání je nutná častá kontrola glykemie a doporučuje se případné snížení dávky sulfonylmočoviny.

Theofylin: V placebem kontrolované studii vzájemných interakcí vedlo podávání 200 mg flukonazolu po 14 dní k 18% poklesu střední plazmatické clearance theofylinu. U pacientů, kterým jsou podávány vysoké dávky theofylinu či kteří jsou z jiné příčiny zvýšeně ohroženi jeho toxicitou, je třeba při souběžné léčbě flukonazolem pátrat po známkách toxicity theofylinu a příslušně upravit jeho dávku, pokud k takovým projevům dojde.

Vinka-alkaloidy: Ačkoliv studie nebyly provedeny, flukonazol může zvýšit plazmatické hladiny vinka alkaloidů (např. vinkristin a vinblastin) a vést k neurotoxicitě, pravděpodobně způsobené inhibičním vlivem na CYP3A4.

Vitamin A: Na základě hlášeného případu u jednoho pacienta užívajícího kombinovanou léčbu s all-trans-retinovou kyselinou (kyselou formou vitaminu A) a flukonazolem, došlo k rozvoji nežádoucích účinku souvisejících s CNS ve formě pseudotumoru mozku, které odezněly po ukončení léčby flukonazolem. Je možné použít tuto kombinaci, ale je nutné mít na paměti výskyt nežádoucích účinku souvisejících s CNS.

Vorikonazol (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4): Současné podávání perorálního vorikonazolu (400 mg po 12 hodinách první den, poté 200 mg po 12 hodinách po 2,5 dne) a perorálního flukonazolu (400 mg první den, poté 200 mg jednou denně po 4 dny) 8 zdravým mužským subjektům vedlo ke zvýšení Cmax

a AUCτ vorikonazolu o průměrně 57 % (90% CI: 20%, 107%) resp. 79 % (90% CI: 40%, 128%).

Snížení dávky a/nebo frekvence podání vorikonazolu a flukonazolu, které by vedlo k odstranění tohoto jevu, nebylo stanoveno. Sledování nežádoucích účinků souvisejících s podáním vorikonazolu je doporučeno v případě, že vorikonazol je užit následně po flukonazolu.

Zidovudin: Flukonazol zvyšuje Cmax a AUC zidovudinu o 84 % respektive 74 %, a to díky přibližně

45% snížení clearance perorálně podávaného zidovudinu. Poločas zidovudinu byl navíc po kombinované léčbě s flukonazolem prodloužen přibližně o 128 %. U pacientů užívajících tuto kombinaci je nutné sledovat rozvoj nežádoucích účinků souvisejících s podáním zidovudinu. Může být nezbytné snížení dávek zidovudinu.

Azithromycin: V otevřené, randomizované, trojitě zkřížené studii s 18 zdravými dobrovolníky byl hodnocen účinek jednorázově podané dávky azithromycinu 1200 mg perorálně na farmakokinetiku

jednorázově podané dávky flukonazolu 800 mg perorálně a stejně tak účinek flukonazolu na farmakokinetiku azithromycinu. Nebyla zjištěna žádná významná farmakokinetická interakce mezi flukonazolem a azithromycinem.

Perorální kontraceptiva: Byly provedeny dvě farmakokinetické studie s kombinovanou perorální kontracepcí a opakovaně podaným flukonazolem. Zatímco po podání denní dávky flukonazolu 50 mg nebyl pozorován žádný vliv na hormonální hladiny, při podání denní dávky flukonazolu 200 mg byly AUC ethinylestradiolu a levonorgestrelu zvýšeny o 40 % resp. 24 %. Je tedy nepravděpodobné, že by opakované podávání flukonazolu v těchto dávkách ovlivňovalo účinnost kombinovaných perorálních kontraceptiv.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Údaje o několika stech těhotných ženách léčených standardními dávkami flukonazolu (<200 mg/den), podávaného v jednorázových nebo opakovaných dávkách v prvním trimestru, neprokázaly žádné nežádoucí účinky na plod. Existují zprávy o mnohočetných vrozených vadách u novorozenců (včetně brachycefalie, ušní dysplazie, velké fontanely, deformity femuru tvaru pastýřské hole a radio-humerální synostózy), jejichž matky byly léčeny pro kokcidioidomykózu po 3 a více měsíců vysokými dávkami flukonazolu (400–800 mg/den). Vztah mezi užíváním flukonazolu a těmito příhodami není jasný.

Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Flukonazol ve standardních dávkách při krátkodobé léčbě nesmí být podáván těhotným, pokud to není nezbytně nutné. Flukonazol ve vysokých dávkách a/nebo v prodlouženém režimu léčby se nesmí podávat těhotným s výjimkou potenciálně život ohrožujících infekcí.

Kojení Flukonazol proniká do mateřského mléka v koncentracích nižších, než jsou koncentrace plazmatické. V kojení lze pokračovat po jednorázovém podání standardní dávky 200 mg flukonazolu nebo méně. Kojení se nedoporučuje po opakovaném podání nebo po vysoké dávce flukonazolu.

Fertilita Flukonazol neměl vliv na fertilitu samců nebo samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie sledující účinek flukonazolu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny. Pacienti mají být upozorněni na možné závratě nebo záchvaty (viz bod 4.8) při užívaní přípravku Flukonazol PMCS 100 mg a nemají řídit ani obsluhovat stroje, pokud se tyto příznaky objeví.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji (>1/10) hlášenými nežádoucími účinky jsou bolest hlavy, bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení, zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi a vyrážka.

Níže uvedené nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny během léčby flukonazolem s následující četností výskytu: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Orgánový systém

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy krve a lymfatického systému

Anémie

Agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie, neutropenie

Poruchy imunitního systému

Anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Snížení chuti k jídlu

Hypertriglyceridemie,

hypercholesterolemie, hypokalemie

Psychiatrické poruchy

Nespavost, spavost

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy

Záchvaty, parestezie, závratě, odchylky ve vnímání chuti

Třes

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Torsades de pointes (viz bod 4.4), prodloužení intervalu QT (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy

Bolesti břicha, zvracení, průjem, nauzea

Konstipace, dyspepsie, flatulence, sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšená hladina alaninaminotransferázy (viz bod 4.4), aspartátaminotrasferázy (viz bod 4.4) a alkalické fosfatázy v krvi (viz bod 4.4)

Cholestáza (viz bod 4.4), žloutenka (viz bod 4.4), zvýšený bilirubin (viz bod 4.4)

Selhání jater (viz bod 4.4), hepatocelulární nekróza (viz bod 4.4), hepatitida (viz bod 4.4), hepatocelulární poškození (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka (viz bod 4.4)

Vyrážka po podání léku (viz bod 4.4), urtikarie (viz bod 4.4), pruritus, zvýšené pocení

Toxická epidermální nekrolýza (viz bod 4.4), Stevens- Johnsonův syndrom (viz bod 4.4), akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (viz bod 4.4), exfoliativní dermatitida, angioedém, otoky v obličeji, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, malátnost, astenie, horečka

Pediatrická populace

Charakter a výskyt nežádoucích účinků a laboratorních abnormalit zaznamenaných v průběhu klinických studií u dětí, s výjimkou indikace kandidózy genitálu, jsou srovnatelné s výskytem nežádoucích účinků u dospělých.

4.9 Předávkování

Byly hlášeny případy předávkování flukonazolem se současným rozvojem halucinací a paranoidního chování.

Při předávkování je indikována symptomatická léčba (s podpůrnými opatřeními a výplachem žaludku v případě potřeby).

Flukonazol se do značné míry vylučuje močí; jeho eliminaci lze zřejmě urychlit forsírovanou diurézou. Tříhodinová hemodialýza sníží plazmatické hladiny přibližně o 50 %.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotika pro systémovou aplikaci, triazolové deriváty, ATC kód: J02AC01

Mechanismus účinku

Flukonazol je triazolový antimykotický přípravek. Jeho primárním mechanismem účinku je inhibice mykotické 14α-lanosteroldemethylace zprostředkované cytochromem P-450, která představuje základní krok v biosyntéze ergosterolu. Kumulace 14α-methylsterolů koreluje s následným úbytkem ergosterolu v buněčných membránách hub a může být zodpovědná za antimykotický účinek flukonazolu. Flukonazol vykázal větší specificitu vůči enzymům cytochromu P-450 hub než k různým enzymatickým systémům cytochromu P-450 u savců.

Flukonazol v dávce 50 mg denně podávaný po 28 dní neovlivňoval plazmatické koncentrace testosteronu u mužů, nebo koncentrace steroidních hormonů u žen ve fertilním věku. Flukonazol v dávce 200–400 mg denně neměl klinicky významný účinek na hladiny endogenních steroidů, nebo na hormonální odpověď po stimulaci ACTH u zdravých mužských dobrovolníků. Interakční studie s antipyrinem ukazují, že jedna ani více dávek flukonazolu 50 mg neovlivňuje metabolismus této látky.

Citlivost in vitro In vitro flukonazol vykazuje antimykotický účinek vůči většině klinicky běžných druhů kandid (včetně C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata vykazuje široké spektrum citlivosti, zatímco C. krusei je k flukonazolu rezistentní.

Flukonazol rovněž vykazuje účinnost in vitro vůči Cryptococcus neoformans a Cryptococcus gattii, stejně jako vůči endemickým druhům hub Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum a Paracoccidioides brasiliensis.

PK/PD charakteristika Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že existuje korelace mezi hodnotami minimálních inhibičních koncentrací (MIC) a účinností vůči experimentálním mykózám vyvolaným Candida spp. V klinických studiích je mezi AUC a dávkou flukonazolu téměř lineární vztah (1:1). Existuje rovněž přímý, třebaže nedokonalý vztah mezi AUC nebo dávkou a uspokojivou klinickou odpovědí na léčbu perorální kandidózy a v menší míře kandidemie. Podobně je méně pravděpodobná úspěšná klinická odpověď na léčbu infekcí vyvolaných kmeny s vyššími MIC flukonazolu.

Mechanismus rezistence U Candida spp se vyvinulo několik mechanizmů rezistence vůči azolovým antimykotickým přípravkům. Je známo, že mykotické kmeny, které vyvinuly jeden nebo více těchto mechanizmů rezistence, vykazují vysoké hodnoty MIC flukonazolu, což má nežádoucí dopad in vivo i klinicky.

Byly hlášeny případy superinfekce způsobené jinými druhy kandid než Candida albicans, které jsou většinou přirozeně necitlivé k flukonazolu (např. Candida krusei). Takové případy mohou vyžadovat alternativní antimykotickou léčbu.

Hraniční hodnoty MIC (podle EUCAST) Na základě analýzy farmakokinetických a farmakodynamických dat (PK/PD) citlivosti in vitro a klinické odpovědi EUCAST-AFST (Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti – subkomise pro testování citlivosti k antimykotikům) určil hraniční hodnoty flukonazolu pro Candida spp. (EUCAST Fluconazole rational document (2007)-version 2). Tyto hodnoty byly rozděleny na hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé; které byly určeny hlavně na základě dat PK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů, a na hraniční hodnoty závislé na druhu kandid pro druhy nejčastěji vyvolávající klinické infekce. Tyto hraniční hodnoty jsou uvedeny níže:

S = citlivé, R = rezistentní A = hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé byly určeny hlavně na základě dat PK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů. Tyto jsou určeny pouze pro druhy, které nemají určeny konkrétní hraniční hodnoty MIC. -- = testování citlivosti se nedoporučuje, neboť druh neodpovídá na léčbu tímto antimykotikem. IE = není jednoznačně určeno, zda druh bude dobře odpovídat na léčbu tímto antimykotikem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu jsou obdobné při intravenózním i perorálním podání. Absorpce Perorálně podaný flukonazol se dobře vstřebává a plazmatické hladiny (a systémová biologická dostupnost) dosahují více jak 90 % hladin po intravenózní aplikaci. Současné podání s jídlem perorální absorpci neovlivní. Po podání na lačno se vrchol plazmatické koncentrace objeví za 30 až 90 minut. Plazmatické koncentrace jsou úměrné podané dávce. 90% hladiny v ustáleném stavu je dosaženo za 4–5 dnů po opakovaném podání jedné denní dávky. Podání iniciální dávky (první den léčby) ve výši dvojnásobku obvyklé denní dávky umožní dosáhnout 90% hladiny rovnovážného stavu již do druhého dne léčby. Distribuce Distribuční objem léku se blíží celkovému objemu tělesné vody. Vazba na bílkoviny plazmy je nízká (11–12 %).

Flukonazol dobře proniká do všech tělesných tekutin. Ve slinách a sputu jsou koncentrace flukonazolu obdobné plazmatickým, v mozkomíšním moku dosahují u pacientů s mykotickou meningitidou přibližně 80% plazmatické hladiny.

Vysokých koncentrací v kůži, vyšších než v séru, dosahuje flukonazol ve stratum corneum, epidermis a dermis a ve vylučovaném potu. Akumuluje se ve stratum corneum. Při jedné denní dávce 50 mg byla koncentrace flukonazolu po 12 dnech 73 μg/g tkáně a 7 dní od ukončení léčby byla koncentrace stále ještě 5,8 μg/g tkáně. Při dávce 150 mg jednou týdně byla sedmý den koncentrace flukonazolu ve stratum corneum 23,4 μg/g tkáně a sedm dní po druhé dávce 7,1 μg/g tkáně. Koncentrace flukonazolu v nehtech po čtyřech měsících užívání dávky 150 mg 1x týdně byla 4,05 μg/g ve zdravých nehtech a 1,8 μg/g v postižených nehtech. Hladina flukonazolu byla v nehtech měřitelná ještě 6 měsíců po ukončení léčby. Biotransformace Flukonazol je metabolizován pouze v malé míře. U radioaktivně značené dávky je pouze 11 % vyloučeno ve změněné formě močí. Flukonazol je selektivní inhibitor isoenzymů CYP2C9 a CYP3A4 (viz bod 4.5). Flukonazol je rovněž inhibitor isoenzymu CYP2C19. Exkrece Plazmatický poločas eliminace z plazmy je přibližně 30 hodin. Nejvýznamnější exkreční cestou jsou ledviny; asi 80 % podané dávky se vylučuje do moči v nezměněné podobě. Clearance flukonazolu je přímo úměrná clearance kreatininu. Cirkulující metabolity nebyly prokázány.

Dlouhý poločas eliminace z plazmy umožňuje léčbu jedinou dávkou používanou u vaginální kandidózy při dávkování jednou denně a jednou týdně u jiných indikací. Farmakokinetika u renálního poškození

Antimykotikum Hraniční hodnoty závislé na druhu kandid (S≤/R>) mg/l

Hraniční hodnoty na druhu kandid nezávisléA

S≤/R>

Candida albicans

Candida glabrata

Candida krusei

Candida parapsilosis

Candida tropicalis

Flukonazol

IE

--

U pacientů se závažnou renální nedostatečností (GFR< 20 ml/min) je biologický poločas zvýšen z 30 na 98 hodin. Z tohoto důvodu je potřeba snížit dávku. Flukonazol je odstraněn hemodialýzou a v menší míře peritoneální dialýzou. Po 3hodinové hemodialýze je z krve odstraněno asi 50 % flukonazolu. Farmakokinetika u dětí

Farmakokinetické údaje byly hodnoceny u 113 pediatrických pacientů z 5 studií; 2 studie s jednorázovou dávkou, 2 studie s opakovanými dávkami a studie u nedonošených novorozenců. Data z jedné studie nelze interpretovat vzhledem ke změnám v podávané formě přípravku během studie. Další data byla dostupná ze studie ze soucitu.

Po podání 2–8 mg/kg flukonazolu dětem ve věku od 9 měsíců do 15 let byla zjištěna AUC okolo 38 μg.h/ml na jednotkovou dávku 1 mg/kg. Průměrný poločas plazmatické eliminace flukonazolu se po opakovaných dávkách pohyboval mezi 15 a 18 hodinami a distribuční objem byl přibližně 880 ml/kg. Po jednotlivé dávce byl zjištěn delší poločas plazmatické eliminace flukonazolu dosahující přibližně 24 hodin. To je srovnatelné s poločasem plazmatické eliminace flukonazolu po jednorázovém podání 3 mg/kg i.v. dětem ve věku 11 dní až 11 měsíců. Distribuční objem byl v této věkové skupině okolo 950 ml/kg.

Zkušenosti s flukonazolem u novorozenců jsou omezeny na farmakokinetické studie u nedonošených novorozenců. U 12 předčasně narozených dětí v průměru narozených ve 28 týdnu těhotenství byl průměrný věk při první dávce 24 hodin (rozmezí 9–36 hodin) a průměrná porodní tělesná hmotnost byla 900 g (rozmezí 750–1100 g). Sedm pacientů dokončilo dle protokolu; bylo podáno maximálně pět intravenózních infuzí v dávce 6 mg/kg flukonazolu každých 72 hodin. Průměrný poločas (v hodinách) byl 74 (rozmezí 44–185) v den 1 a klesl v čase k průměrné hodnotě 53 (rozmezí 30–131) v den 7 a 47 (rozmezí 27–68) v den 13. Plocha pod křivkou (μg.h/ml) byla 271 (rozmezí 173–385) v den 1 a vzrostla v průměru na 490 (rozmezí 292–734) v den 7 a klesla na průměrnou hodnotu 360 (rozmezí 167–566) v den 13. Distribuční objem (ml/kg) byl 1183 (rozmezí 1070–1470) v den 1 a v čase se zvýšil na průměrnou hodnotu 1184 (rozmezí 510–2130) v den 7 a 1328 (rozmezí 1040–1680) v den 13.

Farmakokinetika u starších pacientů

Byla prováděna farmakokinetická studie s 22 dobrovolníky ve věku 65 let a více, kteří užívali jednorázovou perorální dávku 50 mg flukonazolu. Deset z těchto pacientů souběžně užívalo diuretika. Cmax byla 1,54 μg/ml a nastala za 1,3 hodiny po podání dávky. Průměrná AUC byla 76,4 ± 20,3

μg.h/ml a průměrný konečný poločas eliminace byl 46,2 hodin. Hodnoty těchto farmakokinetických parametrů jsou vyšší než analogické hodnoty udávané u zdravých dobrovolníků – mladých mužů. Souběžné podávání diuretik neovlivnilo významně AUC nebo Cmax. U starších pacientů byla navíc

clearance kreatininu (74 ml/min), procento látky odstraněné v nezměněné podobě močí (0–24 hodin, 22 %) a odhady renální clearance flukonazolu (0,124 ml/min/kg) všeobecně nižší ve srovnání s mladšími dobrovolníky. Proto se zdá, že změny v dispozici flukonazolu u starších pacientů souvisejí se sníženými renálními funkčními charakteristikami této skupiny pacientů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

Karcinogeneze U myší a potkanů léčených perorálně po dobu 24 měsíců dávkami 2, 2,5, 5 nebo 10 mg/kg/den (přibližně 27x vyššími dávkami, než jsou doporučené pro člověka) nebyl prokázán karcinogenní potenciál flukonazolu. U samců potkanů léčených dávkami 5 a 10 mg/kg/den byla zaznamenána zvýšená incidence hepatocelulárního adenomu.

Reprodukční toxicita

Flukonazol neovlivňoval fertilitu samců a samic potkanů léčených perorálními denními dávkami 5, 10 nebo 20 mg/kg nebo parenterálními dávkami 5, 25 nebo 75 mg/kg.

Nebyly popsány žádné účinky na plod při dávkách 5 nebo 10 mg/kg; zvýšená četnost anatomických abnormalit u plodu (nadpočetná žebra, dilatace ledvinové pánvičky) a opožděná osifikace byly pozorovány při dávkách 25 a 50 mg/kg a vyšších. Při dávkách v rozmezí od 80 mg/kg do 320 mg/kg byla popisována zvýšená embryonální letalita u potkanů a abnormality plodu zahrnovaly zvlněná žebra, rozštěp patra a abnormální kraniofaciální osifikace.

Při perorálních dávkách 20 mg/kg se mírně opožďoval začátek porodu a při intravenózních dávkách od 20 mg/kg do 40 mg/kg byly u několika samic pozorovány funkční poruchy děložních kontrakcí a prodloužení porodu. Porodní poruchy způsobily mírný nárůst počtu mrtvě narozených mláďat a snížení míry přežití novorozených mláďat při těchto dávkách. Ovlivnění porodu potkanů souvisí s druhově specifickým snížením estrogenů jako následku vysokých dávek flukonazolu. Obdobné hormonální změny u žen užívajících flukonazol nebyly pozorovány (viz bod 5.1).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodný oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý, želatina, indigokarmín, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol, hydroxid draselný, roztok amoniaku 30%).

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Bílý neprůhledný PVC/Al blistr, krabička. Balení: 7, 20, 28, 50 nebo 100 tobolek. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

26/067/04-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 31. března 2004 Datum posledního prodloužení registrace: 17. února 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

13.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flukonazol PMCS 100 mgtvrdé tobolkyfluconazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: fluconazolum 100 mg v 1 tobolce

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktosa, aj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 (20, 28, 50 nebo 100) tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PRO.MED.CS Praha a.s.Telčská 1, 140 00 Praha 4Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 26/067/04-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Flukonazol PMCS 100 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

{blistr}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flukonazol PMCS 100 mgtvrdé tobolkyfluconazolum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PRO.MED.CS Praha a.s.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.