Fluconazole Ibigen 2 Mg / Ml Infuzní Roztok

Kód 0134304 ( )
Registrační číslo 26/ 500/11-C
Název FLUCONAZOLE IBIGEN 2 MG / ML INFUZNÍ ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace IBIGEN, S.r.l., Aprilia, Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0134308 INF SOL 1X200MG/100ML Infuzní roztok, Infuze
0134302 INF SOL 1X400MG/200ML Infuzní roztok, Infuze
0134305 INF SOL 1X100MG/50ML Infuzní roztok, Infuze
0134310 INF SOL 20X200MG/100ML Infuzní roztok, Infuze
0134304 INF SOL 20X400MG/200ML Infuzní roztok, Infuze
0134307 INF SOL 20X100MG/50ML Infuzní roztok, Infuze
0134309 INF SOL 5X200MG/100ML Infuzní roztok, Infuze
0134303 INF SOL 5X400MG/200ML Infuzní roztok, Infuze
0134306 INF SOL 5X100MG/50ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak FLUCONAZOLE IBIGEN 2 MG / ML INFUZNÍ ROZTOK

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221633/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok

fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi..

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok a k čemu se používá. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní

roztok podán.

3. Jak se přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok podává. 4. Možné nežádoucí účinky. 5. Jak přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok uchovávat. 6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLUCONAZOLE IBIGEN 2 MG/ML INFUZNÍ ROZTOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok se používá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

DospělíTento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí.

Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryptococcus neoformans)

Kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis) Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. srdce,

plíce) nebo močovém ústrojí.

Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě protézy

FLUCONAZOLE IBIGEN 2mg /ml infuzní roztok můžete rovněž dostat:

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce k prevence infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo jeho

činnost je nedostatečná)

Děti a adolescenti (0 – 17 let)

Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:

Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku

Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. srdce,

plíce) nebo močovém traktu

Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan zapříčiněný kvasinkovou houbou kryptokokem)

Přípravek Fluconazole Ibigen 20mg/ml můžete rovněž dostat:

k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém systém je slabý a

nepracuje správně)

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLUCONAZOLE IBIGEN 2 MG/ML INFUZNÍ ROZTOK UŽÍVAT

Neužívejte přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flukonazol, na jiné léky, které jste užíval/a k léčbě mykotických infekcí nebo na kteroukoli další složku přípravku FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok. Příznaky mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním

jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)

jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)

jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)

jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)

jestliže užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je zapotřebí

Sdělte svému lékaři

jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami

jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémy se srdeční arytmií

jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi

jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminikum k léčbě alergií) nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí) nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí), protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Fluconazole (viz bod: “Neužívejte přípravek Fluconazole”).

Některé léky se mohou s přípravkem FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že užíváte některé z následujících léků:

rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)

alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika)

amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva)

amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)

léky k ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné přípravky)

benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při úzkosti

karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)

nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi - vysoký tlak krve )

cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu )

cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě rakoviny

halofantrin (užívaný k léčbě malárie)

statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých hladin cholesterolu

methadon (užívaný při bolesti)

celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní protizánětlivé léky– NSAID)

perorální antikoncepce

prednison (steroid)

zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů )

léky na diabetes mellitus jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid

theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)

vitamin A (potravinový doplněk)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení Sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok

neužívejte, pokud Vám lékař neřekne.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závtatě nebo záchvaty.

Důležité informace o některých složkách přípravku FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok Flukonazol IBIGEN obsahuje 0.154 mmol sodíku v 1 ml. To je třeba brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLUCONAZOLE IBIGEN 2 MG/ML INFUZNÍ ROZTOK UŽÍVÁ

Přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra do žíly pomalou injekcí (infuzí).FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml je dodáván jako roztok. Dále se již neředí. Na konci této příbalové informace jsou uvedeny informace pro zdravotníky .

Obvyklé dávkování pro různé indikace je uvedeno níže: Ověřte si se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud si nejste jisti proč přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok dostáváte.

Dospělí

Stav

Dávka

Léčba kryptokokové meningitidy

400 mg první den, poté 200 až 400 mg jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo déle, pokud je třeba. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg

Prevence opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne,abyste léčbu ukončili

Léčba kokcidioidomykózy

200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba.. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg.

Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány

800 mg první den, poté 400 mg jednou denně , dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba infekce postihující sliznice dutiny ústní, krku a otlaků v místě protézy

200 až 400 mg první den, poté 100 až 200 mg ,dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávkazávisí na lokalizaci infekce

50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní,

dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Prevence opětovného výskytu infekce v ústech nebo v krku

100 mg až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 3krát týdně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Prevence kandidové infekce (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)

200 mg až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Mladiství ve věku od 12 do 17 let

Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (aťdávkování pro děti nebo pro dospělé).

Děti ve věku do 11 let

Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

Stav

Denní dávka

Kvasinková infekce sliznice a krku– dávka závisí na závažnosti infekce a na její lokalizaci

3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg tělesné hmotnosti smí být podáno první den)

Kryptokoková meningitida nebo kandidováinfekce vnitřních orgánů

6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže činnost jejich imunitního systému

není

dostatečná)

3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Užití u dětí ve věku 0 až 4 týdny

Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny:Stejná dávka jako výše ovšem jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti každých 48 hodin.

Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny:Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti každých 72 hodin.

Lékaři někdy předepisují odlišné dávkování. Vždy užívejte přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacienti

Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pacienti s ledvinovými problémy

Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užil/a více přípravku FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok než jste měl(a) Jestliže máte obavu, že Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok, oznamte to ihned svému lékaři nebo zdravotní sestře. Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat to, že slyšíte, vidíte, cítíte nebo myslíte si věci, které nejsou reálné (halucinace a bludné představy).

Jestliže Vám dávka přípravku FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok nebyla podána Protože Vám bude lék podán pod přísným dohledem, je nepravděpodobné, že byste mohli zapomenout užít dávku. Nicméně, jestliže se domníváte, že Vám dávka nebyla podána, oznamte to svému lékaři nebo lékarníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud se objeví, kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře.

náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi

otok očních víček, obličeje nebo rtů

svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny

kožní vyrážka

závažné kožní reakce jako je vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech).

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují:

únava

ztráta chuti k jídlu

zvracení

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok a sdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100 jsou uvedeny dále:

bolesti hlavy

žaludeční nevolnost, průjem , pocit na zvracení, zvracení

zvýšené jaterní testy

vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 1 000 jsou uvedeny dále:  snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost  snížení chuti k jídlu  nespavost, ospalost  záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti  zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech  bolest svalů  poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)  pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení  únava, pocit necítění se dobře, horečka

Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 10 000 jsou uvedeny dále

 nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních destiček,

které pomáhají zastavit krvácení

 červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních

destiček, jiné změny krve

 změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuků) nízká hladina draslíku v krvi třes abnormal elektrokardiogram (EKG), změny v srdeční frekvenci nebo rytmu selhání jater alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže,

závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů

 ztráta vlasů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK FLUCONAZOLE IBIGEN 2 MG/ML INFUZNÍ ROZTOK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Lékař nebo zdravotní sestra před použitím přípravku zkontrolují dobu použitelnosti uvedenou na obalu. Nepoužívejte přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.

Tento léčivý přípravek musí být použit ihned po prvním otevření lahvičky a jakýkoliv nespotřebovaný obsah se musí zlikvidovat.

Pouze k jednorázovému použití. Nepoužívejte FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok, pokud obsahuje viditelné částice, není čirý nebo je-li lahvička poškozena.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok obsahuje

Léčivou látkou přípravku je flukonazol.

1 ml obsahuje 2 mg flukonazolu.

Pomocnými látkami jsou voda na injekci a chlorid sodný.

Jak přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok vypadá a co obsahuje toto balení FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic.Dodává se buď ve skleněných lahvičkách s celkovým obsahem 100 mg, 200 mg nebo 400 mg flukonazolu. FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je dodáván v krabičce obsahující 1, 5, nebo 20 infuzních lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci IBIGEN S. r. l. - Via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT) – ItálieTel.: + 39 06 921501 Fax: +39 06 92150500

Výrobce Bioindustria L.I.M – Via De Ambrosiis 2-4-6 – 15067 Novi Ligure – ItalyTel.: + 39 0143 3131 Fax: + 39 0143 73052

Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.A.Via Fossignano 2, 04011 Aprilia (LT)Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 22.2.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

Intravenózní infuze se má podávat nejvýše rychlostí 10 ml/min.

Přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je připraven v 0,9 % roztoku chloridu sodného (9 mg/ml); na každých 200 mg připadá po 15 mmol Na

+

a Cl-. Vzhledem k tomu, že se flukonazol dodává ve

fyziologickém roztoku, je třeba u pacientů vyžadujících omezení příjmu sodíku či tekutin věnovat pozornost

jejich celkově podanému množství

Intravenózní infuze FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml je kompatibilní s následujícími roztoky:a) Glukóza 5% a 20% roztok b) Ringerův roztok c) Hartmannův roztok d) Chlorid draselný v glukóze e) Bikarbonát sodný 4,2 % a 5 % roztok f) Roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9% roztok)

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok se podává zavedenou kanylou naředěný v jednom z výše uvedených roztoků. Ačkoli nebyla popsána žádná specifická inkompatibilita, nedoporučuje se před infúzí mísit flukonazol s jinými léky.

Infuzní roztok je pouze pro jednorázové podání.

Z mikrobiologického hlediska, je nutno přípravek použít okamžitě. Není-li přípravek spotřebován okamžitě, je délka a způsob skladování na odpovědnosti uživatele a neměla by být delší než 24 hodin při 2-8°C, pokud neproběhlo rozpouštění za kontrolovaných a platných aseptických podmínek.

Ředění se provádí za aseptických podmínek. Před podáním je nutné zkontrolovat, že v roztoku nejsou přítomny viditelné částice a že není zabarven. Smí být použit pouze pokud je roztok čirý a bez viditelných částic.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221633/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 2 mg.Jedna 50 ml lahvička obsahuje fluconazolum 100 mg.Jedna 100 ml lahvička obsahuje fluconazolum 200mg.Jedna 200 ml lahvička obsahuje fluconazolum 400 mg.

Pomocné látky:

1 ml také obsahuje 9 mg chloridu sodného (odpovídá 0,154 mmol sodíku)

Toto musí vzít v úvahu pacienti na dietě s omezením soli

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok. Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok, bez viditelných částic. Roztok je izoosmotický s pH 4,0 -8,0.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je indikován pro následující mykotické infekce (viz bod 5.1):

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je indikován u dospělých k léčbě:

 Kryptokokové meningitidy (viz bod 4.4). Kokcidioidomykózy (viz bod 4.4). Invazivní kandidózy. Slizniční kandidózy, včetně orofaryngeální ,jícnové kandidózy, kandidurie a chronické

mukokutánní kandidózy

 Chronické orální atrofické kandidózy (záněty vzniklé pod umělým chrupem), pokud

dentální hygiena nebo topická léčba není dostatečná.

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je indikován u dospělých k profylaxi:

Relapsu kryptokokové meningitidy u pacientů s vysokým rizikem rekurence.

Relapsu orofaryngeální nebo jícnové kandidózy u pacientů nakažených HIV , u kterých je vysoké riziko relapsu.

Profylaxe kandidových infekcí u pacientů s dlouhodobou neutropenií (jako jsou pacientis hematologickými malignitami podstupující chemoterapii nebo transplantaci kmenových buněk krvetvorby (viz bod 5.1)).

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je indikován u novorozenců, kojenců, batolat, dětí a mladistvých ve věku od 0 do 17 let:

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok se užívá k léčbě slizniční kandidózy (orofaryngeální, jícnové), invazivní kandidózy, kryptokokové meningitidy a k profylaxi kandidových infekcí u imunologicky oslabených pacientů. FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok se může užívat jako udržovací léčba k prevenci relapsu kryptokokové meningitidy u dětí s vysokým rizikem rekurence (viz bod 4.4).

Léčbu je možné zahájit ještě před obdržením výsledků kultivačního nebo jiného laboratorníhovyšetření, ale jakmile jsou výsledky těchto vyšetření dostupné, je třeba podle nich antiinfekční léčbu upravit.

Je nutné brát v úvahu oficiální doporučení pro správné použití antimykotik..

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávka má být volena podle druhu a závažnosti mykotické infekce. Pokud charakter infekce, vyžaduje opakované podání, pak musí léčba pokračovat až do vymizení klinických a laboratorních známek aktivity onemocnění. Při předčasném ukončení léčby může dojít k rekurenci infekce.

Dospělí:

Indikace

Dávkování

Trvání léčby

Kryptokokóza

-Léčba

kryptokokové

meningitidy

Iniciální dávka: 400 mg v den 1Následující

dávka:

200 mg až 400 mg denně

Obvykle činí alespoň 6 až 8 týdnů. U život ohrožujících

infekcí

může být denní dávka zvýšena až na 800 mg 1x denně.

-Udržovací

léčba

k zabránění

relapsu

kryptokokové meningitidy u pacientů s vysokým

rizikem

rekurence

200 mg denně

Po dobu neurčitou v denní dávce 200 mg

Kokcidioidomykóza

200 mg až 400 mg

11 měsíců až do 24

měsíců

nebo

déle

v závislosti

na

pacientovi. U některých infekcí zejména u meningeálních onemocnění může býtzvažována dávka 800 mg denně

Invazivní kandidóza

Iniciální dávka: 800 mg v den 1.Následná dávka: 400 mg denně

Obecně doporučované trvání léčby kandidemie je 2 týdny po první negativní hemokultuře a vymizení známek

a

příznaků odpovídajícíchkandidémii.

Léčba

slizniční

kandidózy

-Orofaryngeální kandidóza

Iniciální dávka: 200mg až 400 mg v den 1.Následující

dávka:

100 mg až 200 mg denně

7 až 21 dní (až do remise

orofaryngeální

kandidózy).Delší doba může být užita

u

pacientů

s těžkým

postižením

imunity.

- Kandidóza jícnu

Iniciální dávka: 200mg až 400 mg v den 1.Následující

dávka:

100 mg až 200 mg denně

14 až 30 dní (až do remise kandidózy jícnu). Delší doba může být užita

u

pacientů

s těžkým

postižením

imunity

-Kandidurie

200 mg až 400 mg denně

7 až 21 dní. Delší doba může

být

užita

u

pacientů

s těžkým

postižením imunity.

-Chronická

atrofická

kandidóza

50 mg denně

14 dní

-Chronická mukokutánníkandidóza

50 mg až 100 mg denně

Až 28 dní. Delší doba závisí na závažnosti infekce nebo na stavuimunity.

Prevence

relapsu

slizniční kandidózyu

HIVpozitivních

pacientů s vysokým rizikem relapsu

-Orofaryngeální kandidóza

100 mg až 200 mg denně nebo 200 mg třikrát týdně.

Po dobu neurčitou u pacientů s chronickým potlačením imunity

-Kandidóza jícnu

100 mg až 200 mg denně nebo 200 mg třikrát týdně.

Po dobu neurčitou u pacientů s chronickým potlačením imunity

Profylaxe kandidových infekcí u

pacientů

s prolongovanou

200 mg až 400 mg

Léčba má být zahájena několik

dnů

před

očekávaným nástupem neutropenie a v terapii

neutropenií

pokračovat ještě dalších7 dní

po odeznění

neutropenie, poté, co počet

neutrofilů

přesáhne1000 / mm

3 .

Zvláštní populace

Starší Dávkování má být upraveno na základě renální funkce (viz „Renální poškození“)

Renální poškozeníDávku při jednorázové léčbě není třeba upravovat. . Pacientům (včetně dětí) s poruchou renální funkce, léčených opakovanými dávkami podáváme iniciální dávku 50 - 400 mg flukonazolu, na základě doporučené denní dávky pro indikaci. Následující denní dávka (v závislosti na indikaci) má být upravena podle následující tabulky:

Clearance kreatininu

Procento doporučené dávky

>50

100%

≤50 (bez dialýzy)

50%

Pravidelná dialýza

100% po každé dialýze

Pacienti na pravidelné dialýze mají dostat 100 % doporučené dávky po každé dialýze; ve dnech bez dialýzy mají pacienti dostat dávku sníženou podle jejich clearance kreatininu.

Jaterní poškození Vzhledem k tomu, že u pacientů s jaterním poškozením jsou k dispozici pouze omezené údaje, měl by být přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok pacientům s jaterní dysfunkcí podáván s opatrností (viz body 4.4 a 4.8).

Pediatrická populace:

Maximální dávka 400 mg denně nesmí být u dětí překročena.

Trvání léčby , tak jako u obdobných infekcí u dospělých, závisí na klinické a mykologické odezvě. Flukonazol se podává v jedné denní dávce každý den.

Děti se sníženou renální funkcí- viz dávkování v bodu "Renální poškození". Farmakokinetika flukonazolu nebyla u pediatrické populace s renální insuficiencí studována (pro„Donošené novorozence “ s nezralou funkcí ledvin, prosím čtěte níže).

Kojenci, batolata a dětí (ve věku od 28 dní do 11 let)

Indikace

Dávkování

Doporučení

-Slizniční kandidóza

Počáteční dávka: 6 mg/kg Následující dávky: 3 mg/kg denně

První den léčby je vhodné podat

iniciální dávku 6

mg/kg, čímž se rychleji dosáhne ustálené hladiny.

-Invazivní kandidózy Kryptokoková

meningitida.

Dávka: 6 až 12 mg/kg denně

V závislosti

na

celkové

závažnosti infekce

Udržovací léčba k zabránění relapsu

kryptokokové

meningitidy u dětí s vysokým rizikem rekurence

Dávka: 6 mg/kg denně

V závislosti

na

celkové

závažnosti infekce

–Prevence kandidové infekceu pacientů se sníženou imunitou

Dávka: 3 až 12 mg/kg denně

V závislosti na rozsahu a délce

trvání

indukované

neutropenie (viz Užití u dospělých)

Mladiství(ve věku od 12 do 17 ):

V závislosti na tělesné hmotnosti a pohlavním vývoji musí lékař zhodnotit, jaké dávkování ( dospělínebo děti) je nejvhodnější. Klinické údaje naznačují, že děti mají vyšší clearance flukonazolu než bylo pozorováno u dospělých. Dávka 100, 200 a 400 mg u dospělých koresponduje s dávkou 3, 6 a 12 mg/kg u dětí k získání srovnatelné systémové expozice.

Novorozenci (ve věku od 0 do 27 dní):U novorozenců probíhá vylučování flukonazolu pomalu.Farmakokinetické údaje podporující toto dávkování u novorozenců jsou omezené, (viz bod 5.2).

Věková skupina

Dávkování

Doporučení

Novorozenci (0 až 14 dní)

Stejná dávka mg/kg jako pro novorozence, batolata , děti, podávaná každých 72 hodin

Maximální dávka 12 mg/kg každých 72 hodin nesmí být překročena.

Novorozenci (od 15 do 27 dní)

Stejná dávka mg/kg jako pro novorozence, batolata , děti, podávaná každých 48 hodin

Maximální dávka 12 mg/kg každých 48 hodin nesmí být překročena.

Způsob podáníFlukonazol lze podávat buď perorálně, nebo intravenózní infuzí, cesta podání závisí na klinickém stavu pacienta. Při převodu z intravenózní na perorální formu podání, nebo obráceně , není nutné měnit denní dávku.

Intravenózní infuze by se měla podávat nejvýše rychlostí 10 ml/min. FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je připravena v 0,9% roztoku chloridu sodného; na 200 mg (100 ml lahev )připadá po 15 mmol Na+ a Cl-. Vzhledem k tomu, že se flukonazol dodává ve fyziologickém roztoku,,je třeba u pacientů vyžadujících omezení příjmu sodíku či tekutin věnovat pozornost jejich celkově podanému množství.

Pokyny pro zacházení s přípravkem viz bod 6.6.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, k příbuzným azolovým látkám nebo ke kterékoliv pomocné látce přípravku (viz bod 6.1).

Na základě výsledků interakčních studií s opakovanou dávkou je u pacientů, kteří užívají opakované dávky flukonazolu 400 mg/den a vyšší, kontraindikováno současné užívání terfenadinu. Současné podávání jiných léků se známým účinkem na prodloužení QT intervalu, které jsou metabolizovány enzymem P450 CYP 3A4 jako např. cisaprid, astemizol, pimozid, chinidin a erythromycin je kontraindikováno u pacientů užívajících flukonazol (viz body 4.4 a 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tinea capitisFlukonazol byl studován pro léčbu tinea capitis u dětí. Ukázalo se že není lepší než griseofulvin, celková míra klinické úspěšnosti byla méně než 20 %. Z tohoto důvodu se FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok nemá užívat k léčbě tinea capitis .

KryptokokózaPrůkaz

účinnosti flukonazolu v léčbě dalších forem kryptokokózy (např. plicní a kožní ) je

omezený, což zamezuje doporučení dávkování.

Systémové endemické mykózyPrůkaz

účinnosti flukonazolu v léčbě dalších forem endemické

mykózy

jako jsou

parakokcidioidomykóza, lymfokutánní sporotrichóza a histoplazmóza jsou omezené, což zamezuje doporučení dávkování.

Renální systém

Pacientům s renální dysfunkcí má být se FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok

podáván s opatrností (viz bod 4.2).

Hepatobiliární systémPacientům s jaterní dysfunkcí má být přípravek FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok podáván s opatrností.

Flukonazol je spojován se vzácnými případy závažného toxického poškození jater s možnýmfatálním zakončením, a to především u pacientů se závažném stavu. V případech flukonazolem navozené hepatotoxicity nebyla nalezena závislost na velikosti denní dávky, délce terapie, pohlaví nebo věku . Flukonazolem navozená hepatotoxicita byla po vysazení léčby obvykle reverzibilní .Pacienti, u kterých se objeví během léčby přípravkem FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok abnormální hodnoty jaterních testů, musí být pečlivě sledováni z důvodu možného vývoje závažnějšího jaterního poškození. Pacient by měl být informován o průvodních příznacích závažného hepatického účinku (závažná asténie, anorexie, přetrvávající nauzea, zvracení a žloutenka). Léčbu flukonazolem je nutné okamžitě přerušit a pacient má kontaktovat lékaře.

Kardiovaskulární systémNěkteré azoly, včetně flukonazolu, bývají spojovány s prodloužením QT intervalu na elektrokardiogramu. Během postmarketingového sledování se u pacientů užívajících flukonazol objevily velmi vzácné případy prodloužení QT intervalu a torsade de pointes. Tato hlášení se týkala pacientů s četnými vzájemně působícími rizikovými faktory, jako je srdeční choroba organického původu , elektrolytové abnormality a současně užívané léky, které mohou přispívat ke vzniku abnormalit.

Pacientům s těmito potenciálně proarytmickými předpoklady má být flukonazol podáván s opatrností. Současné podávání s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT interval a jsou metabolizovány prostřednictvím cytochromu P450 (CYP) 3A4 je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5).

HalofantrinHalofantrin je substrátem CYP3A4 a je spojován s prodloužením QTc intervalu při doporučených terapeutických dávkách.. Současné podání flukonazolu a halofantrinu se proto nedoporučuje (viz bod 4.5).

Dermatologické reakceZřídka se během léčby flukonazolem mohou objevit exfoliativní kožní reakce , jako je Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. K závažným kožním reakcím na mnohá léčiva jsou náchylnější pacienti s AIDS. Pokud se u pacientů s povrchní kožní mykózou objeví exantém, jehož příčinou může být

flukonazol, má být terapie tímto

přípravkem přerušena. Jestliže se u pacientů s invazivní nebo systémovou mykózou objeví vyrážka je třeba je pečlivě sledovat a terapii flukonazolem přerušit, pokud se objeví bulózní léze nebo erythema multiforme.

HypersenzitivitaVzácně byly hlášeny případy anafylaxe (viz bod 4.3).

Cytochrom P450Flukonazol je silný inhibitor CYP 2C9 a středně silný inhibitor CYP3A4. Flukonazol je rovněž inhibitor CYP2C19. Pacienti léčení flukonazolem,kteří jsou současně léčeni léky s úzkouterapeutickou šíří a metabolizovanými prostřednictvím CYP2C9 , CYP2C19 a CYP3A4 mají být sledováni (viz bod 4.5).

TerfenadinSoučasné podávání přípravku FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztokv dávce do 400 mg spolu s terfenadinem je třeba pečlivě monitorovat (viz body 4.3 a 4.5).

Pomocné látkyPřípravek obsahuje sodík 0,154 mmol / ml. To je třeba brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě .

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky je kontraindikováno:

Cisaprid: Byly hlášeny případy srdečních příhod včetně poruch komorového rytmu typu torsade de pointes u nemocných kteří užívali souběžně flukonazol a cisaprid.Z výsledků kontrolované studiebylo zjištěno , že souběžné podávání flukonazolu 200 mg 1x denně a cisapridu 20 mg 4 x denně způsobilo významný nárůst v plazmatických koncentracích cisapridu a prodloužení QT intervalu . Současné užívání cisapridu je kontraindikováno u pacientů , kteří užívají flukonazol (viz bod 4.3).

Terfenadin: protože byl popsán výskyt závažných srdečních dysrytmií následujících po prodloužení QTc intervalu u pacientů, kteří užívali azolová antimykotika spolu s terfenadinem,byly provedeny studie interakcí také u flukonazolu. Při podávání flukonazolu v dávce 200 mg denně se neprokázaly žádné změny v QTc intervalu. Pokud je flukonazol užíván v dávce 400 mg nebo 800 mg denně souběžně terfenadinem dochází k signifikantnímu vzestupu plazmatických hladin terfenadinu. Užívání flukonazolu v dávce 400 mg/den a vyšší v kombinaci s terfenadinem je tedykontraindikováno (viz bod 4.3 Kontraindikace). Při souběžném podávání flukonazolu v dávce pod 400 mg/den v kombinaci s terfenadinem je třeba nemocného pečlivě sledovat.

Astemizol: Současné podávání flukonazolu s astemizolem může snížit clearance astemizolu. Výsledné zvýšené plazmatické koncentrace astemizolu mohou vést k prodloužení QT, a vzácnémuvýskytu torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a astemizolu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pimozid: Přestože nebyly prováděny studie in vitro či in vivo, současné podávání flukonazolu s pimozidem může vést k inhibici metabolismu pimozidu. Zvýšené plazmatické koncentrace pimozidu mohou vést k prodloužení QT a vzácnému výskytu torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a pimozidu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Chinidin: Přestože nebyly prováděny studie in vitro či in vivo , současné podávání flukonazolu s chinidinem může vést k inhibici metabolismu chinidinu. Užití chinidinu bývá spojovános prodloužením QT a se vzácným výskytem torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a chinidinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Erythromycin: Současné podávání flukonazolu a erythromycinu může zvýšit riziko kardiotoxicity(prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Současné podání flukonazolu a erythromycinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky nelze doporučit:

Halofantrin: Flukonazol může vzhledem k inhibičnímu účinku na CYP3A4 zvýšit plasmatické koncentrace halofantrinu. Současné podání flukonazolu a halofantrinu může zvýšit riziko kardiotoxicity (prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Této kombinaci je třeba se vyhnout (viz bod 4.4).

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky vede k opatřením a úpravámdávky:

Účinek ostatních léčivých přípravků na flukonazol

Rifampicin: Souběžné podávání flukonazolu a rifampicinu mělo za následek 25 % snížení AUC flukonazolu a zkrácení jeho poločasu o 20%. Pokud dostává pacient souběžně oba léky, je třeba

zvážit zvýšení dávek flukonazolu.

Interakční studie dále prokázaly, že perorální vstřebávání flukonazolu se klinicky významně nezhoršuje při současném perorálním podání spolu s jídlem, cimetidinem a antacidy a ani po celotělovém ozáření při transplantaci kostní dřeně.

Účinek flukonazolu na ostatní léčivé přípravky

Flukonazol je silným inhibitorem isoenzymu cytochromu P450(CYP) 2C9 a středně silným inhibitorem

CYP3A4.

Flukonazol

je

rovněž

inhibitor

CYP2C19.

Vedle

níže

uvedených/zaznamenaných interakcí existuje riziko zvýšených plazmatických koncentrací jiných sloučenin metabolizovaných enzymy CYP2C9 a CYP3A4 a podávaných současně s flukonazolem. Z tohoto důvodu je nutná opatrnost při souběžném podání těchto kombinací a pacienti mají být pečlivě sledováni. Vzhledem k dlouhému poločasu flukonazolu, přetrvává enzym inhibující účinek flukonazolu po dobu 4- 5 dnů po jeho vysazení (viz bod 4.3).

Alfentanil: Při současné léčbě flukonazolem (400 mg) a intravenózním alfentanilem (20 μg/kg) došlo u zdravých dobrovolníků ke zvýšení AUC 10 alfentanilu na dvojnásobek, ,pravděpodobně v důsledku inhibice CYP3A4. Úprava dávky alfentanilu může být nezbytná.

Amitriptylin, nortriptylin: Flukonazol zvyšuje účinek amitriptylinu a nortriptylinu. 5-nortriptylin a/nebo S-amitriptylin mohou být měřeny na počátku kombinované léčby a po jednom týdnu. Dávkování amitriptylinu/nortriptylinu může být upraveno , pokud je nezbytné.

Amfotericin B: Současné podávání flukonazolu a amfotericinu B infikovaným imunokompetentním a imunosuprimovaným myším poskytlo následující výsledky: malý aditivní antimykotický účinek na systémovou infekci vyvolanou C. albicans, žádný účinek u intrakraniální infekce vyvolanéCryptococcus neoformans, a vzájemný antagonismus těchto přípravků při systémové infekci vyvolané A. fumigatus. Klinický význam výsledků získaných z těchto studií není znám.

Antikoagulancia: Po uvedení přípravku na trh, stejně jako u ostatních azolových antimykotik, byly hlášeny krvácivé příhody (podlitiny, epistaxe,krvácení do gastrointestinálního traktu , hematurie a melena) . Tyto nežádoucí účinky byly důsledkem prodloužení protrombinového času u pacientů užívajících flukonazol současně s warfarinem. Během současné léčby flukonazolem a warfarinem se prodloužil protrombinový čas až na dvojnásobek, pravděpodobnědíky inhibici metabolizmu warfarinu prostřednictvím CYP2C9. Protrombinový čas u pacientů užívajících antikoagulancia kumarinového typu současně s flukonazolem má být pečlivě monitorován. Úprava dávky warfarinu může být nezbytná.

Krátkodobě působící benzodiazepiny, např midazolam, triazolam: Po perorálním podávánímidazolamu způsoboval flukonazol významné zvýšení koncentrace midazolamu s následnými psychomotorickými účinky. Současné užívání flukonazolu 200 mg a midazolamu 7,5 mg perorálně zvýšilo AUC i poločas midazolamu na 3,7-násobek respektive 2,2 -násobek. Flukonazol 200 mg denně podávaný současně s triazolamem 0,25 mg perorálně zvýšil AUC i poločas triazolamu na 4,4- násobek respektive 2,3-násobek. Zvýšené a prodloužené účinky triazolamu byly pozorovány při současné léčbě s flukonazolem. Jestliže je u pacientů léčených flukonazolem nutná souběžná léčba benzodiazepinem, má být zváženo

snížení dávek benzodiazepinů a pacienti mají být

přiměřeně monitorováni.

Karbamazepin: Bylo pozorováno, že flukonazol inhibuje metabolismus karbamazepinu a zvyšujekoncentrace karbamazepinu v séru o 30 %. Existuje riziko rozvoje toxicity karbamazepinem. Úprava dávky karbamazepinu může být nezbytná v závislosti na koncentraci/účinku.

Blokátory kalciového kanálu: Některé blokátory kalciového kanálu ( nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil a felodipin) jsou metabolizovány CYP3A4. Flukonazol zvyšuje systémovou expozici antagonistů kalciového kanálu. Doporučuje se časté sledování možného výskytunežádoucích účinků.

Celekoxib: Během současné léčby flukonazolem (200 mg denně) a celekoxibem (200 mg) se zvýšily Cmax a AUC celekoxibu o 68%, respektive 134%. Při kombinovaném podání s flukonazolem může být nezbytné snížit dávky celekoxibu na polovinu.

Cyklofosfamid: Kombinovaná léčba cyklofosfamidem vede ke zvýšení sérových hladin bilirubinu a kreatininu. Kombinace může být podávána , pokud se bere v úvahu riziko zvýšení sérových hladin bilirubinu a kreatininu.

Fentanyl: Byl hlášen jeden fatální případ intoxikace fentanylem v důsledku možné interakcefentanylu a flukonazolu. Mimoto se u zdravých dobrovolníků ukázalo, že flukonazol významně zpomaloval eliminaci fentanylu. Zvýšené koncentrace fentanylu mohou vést k respirační depresi. Pacienti mají být pečlivě sledováni pro možné riziko respirační deprese. Úprava dávky fentanylu může být nezbytná.

Inhibitory HMG-CoA reduktázy: Riziko myopatie a rabdomyolýzy se zvyšuje, pokud se flukonazol podává současně s inhibitory HMG-CoA reduktázy, které jsou metabolizovány prostřednictvímCYP3A4, jako např. atorvastatin nebo simvastatin, nebo pomocí CYP2C9 jako je fluvastatin. Pokud je kombinovaná léčba nezbytná, má se u pacientů sledovat případný výskyt příznaků myopatie a rhabdomyolýzy a mají se sledovat hladiny kreatininkinázy. Podávání inhibitory HMG-CoA reduktázy je nutné ukončit, pokud je pozorováno výrazné zvýšení kreatininkinázy nebo je stanovena nebo se předpokládá myopatie/rabdomyolýza.

Imunosupresiva (tj. cyklosporin, everolimus, sirolimus a takrolimus):

Cyklosporin: Flukonazol významně zvyšuje koncentraci a AUC cyklosporinu. Během současného podání flukonazolu 200 mg denně a cyklosporinu (2,7 mg/kg/den)došlo k 1,8- násobnému zvýšení AUC u cyklosporinu .Tato kombinace může být použita při současném

snížení dávek

cyklosporinu, v závislosti na jeho koncentraci.

Everolimus: Ačkoliv nebylo studováno v žádných in vitro nebo in vivo studiích, flukonazol může zvýšit koncentrace everolimu v séru prostřednictvím inhibice CYP3A4.

Sirolimus: Flukonazol zvyšuje plazmatické koncentrace sirolimu pravděpodobně inhibicí metabolismu sirolimu prostřednictvím CYP3A4 a P-glykoproteinu. Tuto kombinaci lze podávat při úpravě dávky sirolimu v závislosti na míře účinku/. koncentrace

Takrolimus: Flukonazol může až pětinásobně zvyšovat sérové koncentrace perorálně podávaného takrolimu a to díky inhibici metabolismu takrolimu prostřednictvím CYP3A4 ve střevech. Při intravenózním podávání takrolimu nebyly žádné významné farmakokinetické změny pozorovány. Zvýšené hladiny takrolimu byly spojovány

s nefrotoxicitou. Dávky perorálně podávaného

takrolimu je nutné snížit v závislosti na koncentraci takrolimu.

Losartan: Flukonazol inhibuje metabolismus losartanu na jeho aktivní metabolit (E-3174), který je zodpovědný za většinu antagonistického účinku k receptoru pro angiotenzin II, který se objevuje v průběhu léčby losartanem. Pacientům se má neustále monitorovat krevní tlak.

Methadon: Flukonazol může zvýšit koncentraci methadonu v séru. Úprava dávky methadonu můžebýt nezbytná.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID): Při současném podávání flurbiprofenu s flukonazolem, byly Cmax a AUC flurbiprofenu zvýšeny o 23 %, resp. 81% v porovnání s podáváním samotného flurbiprofenu. Obdobně byly při současném podávání farmakologicky aktivního izomeru [S-(+)-ibuprofenu] s flukonazolem zvýšeny C

max

a AUC racemického ibuprofenu (400 mg)o 15 % resp. 82

% v porovnání s podáváním samotného racemického ibuprofenu.

Ačkoli to nebylo specificky studováno, flukonazol může zvýšit systémovou expozici NSAID, které jsou

metabolizovány

prostřednictvím CYP2C9 (např. naproxen, lornoxikam, meloxikam,

diklofenak). Doporučuje se časté sledování pro možný výskyt nežádoucích účinků a toxicitysouvisejících s NSAID. Úprava dávky NSAID může být nezbytná.

Fenytoin: Flukonazol inhibuje hepatický metabolismus fenytoinu. Současné opakované podávání200 mg flukonazolu a 250 mg fenytoinu intravenózně, vyvolalo nárůst AUC

24

fenytoinu o 75% a

Cmin o 128%. Při souběžném podávání je nutné sledovat sérovou koncentraci fenytoinu, aby nedošlo k intoxikaci fenytoinem.

Prednison: Byl hlášen případ, kdy u pacienta po transplantaci jater, který byl léčen prednisonem, došlo k rozvoji akutní adreno-kortikální nedostatečnosti po ukončení tříměsíční léčby flukonazolem. Ukončení podávání flukonazolu pravděpodobně způsobilo zvýšení aktivity CYP3A4 což následně vedlo ke zvýšení metabolismu prednisonu. U pacientů dlouhodobě léčených flukonazolem a prednisonem musí být po vysazení flukonazolu pečlivě sledována možnost vzniku adreno-kortikální nedostatečnosti.

Rifabutin: Flukonazol zvyšuje koncentraci rifabutinu v séru vedoucí ke zvýšení AUC rifabutinu až o 80 %. Objevily se zprávy o výskytu uveitidy u pacientů, kteří souběžně užívali flukonazol a rifabutin. Při kombinované léčbě je nutné brát v úvahu příznaky toxicity rifabutinu.

Sachinavir: Flukonazol zvyšuje AUC sachinaviru o přibližně 50 % , Cmax o přibližně 55% a to díky inhibici hepatického metabolismu sachinaviru prostřednictvím CYP3A4 a inhibici P-glykoproteinu. Interakce se sachinavirem/ritonavirem nebyla studována a může být klinicky významná. Úprava dávky sachinaviru může být nezbytná.

Látky obsahující sulfonylmočovinu: Flukonazol u zdravých dobrovolníků prodlužoval plazmatický poločas současně podávaných perorálních sloučenin sulfonylmočoviny (např. chlorpropamid glibenklamid, glipizid, a tolbutamid). Při souběžném podávání je nutná častá kontrola glykemie a doporučuje se případné snížení dávky sulfonylmočoviny.

Theofylin: V placebem kontrolované studii vzájemných interakcí vedlo podávání 200 mg flukonazolu po 14 dní k 18% poklesu střední plazmatické clearance theofylinu. U pacientů, kterým jsou podávány vysoké dávky theofylinu či kteří jsou z jiné příčiny zvýšeně ohroženi jeho

toxicitou, je třeba při souběžné léčbě flukonazolem pátrat po známkách toxicity theofylinu a příslušně upravit jeho dávku, pokud k takovým projevům dojde.

Vinka alkaloidy: Ačkoliv studie nebyly provedeny, flukonazol může zvýšit plazmatickéhladiny vinka alkaloidů (např. vinkristin a vinblastin) a vést k neurotoxicitě, pravděpodobně způsobené inhibičním vlivem na CYP3A4.

Vitamin A: Na základě hlášeného případu u jednoho pacienta užívajícího kombinovanou léčbu s all-trans-retinovou kyselinou (kyselou formou vitaminu A) a flukonazolem došlo k rozvojinežádoucích účinků souvisejících s CNS ve formě pseudotumoru mozku, které odezněly po ukončení léčby flukonazolem. Je možné použít tuto kombinaci, ale je nutné mít na paměti výskyt nežádoucích účinků souvisejících s CNS.

Vorikonazol (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4): Současné podávání perorálního vorikonazolu (400 mg po 12 hodinách první den, poté 200 mg po 12 hodinách po 2,5 dne) a perorálního flukonazolu (400 mg první den, poté 200 mg jednou denně po 4 dny) 8 zdravým mužským subjektům vedlo ke zvýšení Cmax a AUCτ vorikonazolu o průměrně 57 % (90 % CI: 20%, 107%) resp. 79 % (90 % CI: 40%, 128%). Snížení dávky a/nebo frekvence podání vorikonazolu a flukonazolu, které by vedlo k odstranění tohoto jevu, nebylo stanoveno. Sledování nežádoucích účinků souvisejících s podáním vorikonazolu je doporučeno v případě, že vorikonazol je užit následně po flukonazolu.

Zidovudin: Flukonazol zvyšuje Cmax a AUC zidovudinu o 84 % respektive 74 %, a to díky přibližně 45% snížení clearance perorálně podávaného zidovudinu. Poločas zidovudinu byl navíc po kombinované léčbě s flukonazolem prodloužen přibližně o 128 %. U pacientů užívajících tuto kombinaci je nutné sledovat rozvoj nežádoucích účinků souvisejících s podáním zidovudinu. Může být nezbytné snížení dávky zidovudinu.

Azithromycin: V otevřené, randomizované, trojitě zkřížené studii s 18 zdravými dobrovolníkybyl

hodnocen účinek jednorázově podané dávky azithromycinu 1200 mg

perorálně na

farmakokinetiku jednorázově podané dávky 800 mg flukonazolu perorálně a stejně tak účinek flukonazolu na farmakokinetiku azithromycinu. Nebyla zjištěna žádná významná farmakokinetickáinterakce mezi flukonazolem a azithromycinem.

Perorální kontraceptiva: Byly provedeny dvě farmakokinetické studie s kombinovanou perorální kontracepcí a opakovaně podaným flukonazolem. Zatímco po podání denní dávky flukonazolu 50 mg nebyl pozorován žádný vliv na hormonální hladiny, při podání denní dávky flukonazolu 200 mg, byly AUC ethinylestradiolu a levonorgestrelu zvýšeny o 40% resp. 24%. Je tedy nepravděpodobné, že by opakované podávání flukonazolu v těchto dávkách ovlivňovalo účinnost kombinovaných perorálních kontraceptiv.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Údaje o několika stech těhotných žen léčených standardními dávkami flukonazolu (< 200 mg /den), podávaného v jednorázových nebo opakovaných dávkách během prvního trimestru neprokázaly žádný nežádoucí účinek na plod. Vyskytly se zprávy o mnohočetných vrozených vadách u novorozenců (včetně brachycefalie, ušní dysplazie,, velké fontanely, deformity femuru tvaru pastýřské hole a radio- humerální synostóza) jejichž matky byly léčeny pro kokcidioidomykózu po 3 a více měsíců vysokými dávkami flukonazolu (400-800 mg/den). Vztah mezi užíváním

flukonazolu a těmito příhodami není jasný.

Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicituteratogenní účinky (viz bod 5.3).

Flukonazol ve standardních dávkách při krátkodobé léčbě nesmí být podáván těhotným pokud, to není nezbytně nutné.

Flukonazol ve vysokých dávkách a/nebo v prodlouženém režimu léčby se nesmí podávat těhotným s výjimkou u potenciálně život ohrožujících infekcí.

Kojení Flukonazol proniká do mateřského mléka v koncentracích nižších, než jsou koncentrace plazmatické. V kojení lze pokračovat po jednorázovém podání standardní dávky 200 mgflukonazolu nebo méně. Kojení se nedoporučuje po opakovaném podání nebo po vysoké dávce flukonazolu.

FertilitaFlukonazol neměl vliv na fertilitu samců nebo samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie sledující účinek přípravku FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny. Pacienti mají být upozorněni na možné závratě nebo záchvaty (viz bod 4.8) při užívání přípravku FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok , a nemají řídit ani obsluhovat stroje pokud se tyto příznaky objeví.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji (>1/10) hlášenými nežádoucími účinky jsou bolest hlavy, bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení, zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi a vyrážka.

Níže uvedené nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny během léčby přípravkem FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok s následující četností výskytu:velmi časté: (≥ 1/10),časté: (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté: (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné: (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné: (< 1/10 000), a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Orgánový systém

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Poruchy krve a lymfatického systému

Anemie

Agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie, neutropenie

Poruchy imunitního systému

Anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Snížení chuti k jídlu

Hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie,

hypokalemie

Psychiatrické poruchy

Somnolence, insomnie

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Záchvaty, parestézie, závratě, odchylky

ve

vnímání chuti

Třes

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Torsades de pointes(viz

bod

4.4),

prodloužení

intervalu

QT (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy

Bolest

břicha,

zvracení, průjem, nauzea

Konstipace, dyspepsie, flatulence, sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšená hladina alaninaminotransferázy (viz bod 4.4)

a

aspartátaminotransferázy

(viz

bod

4.4),

zvýšená hladinaalkalické fosfatázy v krvi (viz bod 4.4)

Cholestáza(viz bod 4.4), žloutenka (viz bod

4.4),

zvýšenýbilirubin (viz bod 4.4)

Jaterní selhání (viz bod 4.4),

hepatocelulární

nekróza (viz bod 4.4), hepatitida (viz bod 4.4), hepatocelulární poškození (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

(viz

bod 4.4)

Vyrážka

po

podání

léku

(viz bod 4.4), urtikarie

(viz

bod 4.4),pruritus, zvýšené pocení

Toxická

epidermální

nekrolýza (viz bod 4.4), Stevens

Johnsonův

syndrom (viz bod 4.4), akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (viz bod 4.4), exfoliativní dermatitida, angioedém, otoky v obličeji, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vyčerpání, malátnost,astenie, horečka

Pediatrická populace:Charakter a výskyt nežádoucích účinků a labolatortních abnormalit zaznamenaných v průběhu klinických studií u dětí, s výjimkou indikace kandidózy genitálu, je srovnatelný s výskytem

nežádoucích účinků u dospělých.

4.9 Předávkování

Byly hlášeny případy předávkování flukonazolem se současným rozvojem halucinací a paranoidního chování.Při předávkování je indikována symptomatická léčba s podpůrnými opatřeními a výplachem žaludku, v případě potřeby.. Flukonazol je do značné míry vylučován močí Jeho eliminaci lze zřejmě urychlit forsírovanou diurézou. Tříhodinová hemodialýza sníží plazmatické hladiny přibližně o 50%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotika pro systémovou aplikaci, triazolové deriváty.ATC kód: J02AC01.

Mechanismus účinku: Flukonazol je triazolový antimykotický přípravek. Jeho primárním mechanismem účinku je inhibice mykotické 14 α-lanosterol demethylace zprostředkované cytochromem P 450, která představuje základní krok v biosyntéze ergosterolu. Kumulace 14 α-methylsterolů koreluje s následným úbytkem ergosterolu vbuněčných membránách hub a může být zodpovědná za antimykotický účinek flukonazolu. Flukonazol vykázal větší specificitu vůči enzymům cytochromu P 450 hub než k různým enzymatickým systémům cytochromu P 450 u savců.

Flukonazol v dávce 50 mg denně podávaný po 28 dní neovlivňoval plazmatické koncentrace testosteronu u mužů nebo koncentrace steroidních hormonů u žen ve fertilním věku. Flukonazol v dávce 200 mg - 400 mg denně neměl klinicky významný účinek na hladiny endogenních steroidů nebo na hormonální odpověď po stimulaci ACTH u zdravých mužských dobrovolníků. Interakční studie s antipyrinem ukazují, že jedna ani více 50 mg dávek flukonazolu neovlivňuje metabolismus této látky.

Citlivost in vitroIn vitro, flukonazol vykazuje antimykotický účinek vůči většině klinicky běžných druhů kandid(včetně C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata vykazuje široké spektrum citlivosti, zatímco C. krusei je k flukonazolu rezistentní.

Flukonazol rovněž vykazuje účinnost in vitro vůči Cryptococcus neoformans a Cryptococcus gattii,

stejně jako vůči endemickým druhům hub Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis,

Histoplasma capsulatum a Paracoccidioides brasiliensis.

PK/PD charakteristika Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že existuje korelace mezi hodnotami minimálních inhibičních

koncentrací (MIC) a účinností vůči experimentálním mykózám vyvolaným Candida spp.

V klinických studiích je vztah mezi AUC a dávkou flukonazolu téměř lineární vztah (1:1). Existujerovněž přímý třebaže nedokonalý vztah mezi AUC nebo dávkou a uspokojivou klinickou odpovědí na léčbu perorální kandidózy a v menší míře kandidémie. Podobně je méně pravděpodobná úspěšná

klinická odpověď na léčbu infekcí vyvolaných kmeny s vyššími MIC flukonazolu.

Mechanismus rezistence: U Candida spp se vyvinulo několik mechanizmů rezistence vůči azolovým antimykotickým přípravkům. Je známo že mykotické kmeny, které vyvinuly jeden nebo více těchto mechanizmů rezistence, vykazují vysoké hodnoty MIC flukonazolu, což má nežádoucí dopad in vivo i klinicky.

Byly hlášeny případy superinfekce způsobené jinými druhy kandid než

Candida albicans, které jsou

většinou přirozeně necitlivé k flukonazolu (např. Candida krusei). Takové případy mohou vyžadovat alternativní antimykotickou léčbu.

Hraniční hodnoty MIC (podle EUCAST) :Na základě analýzy farmakokinetických/farmakodynamických dat (PK/PD) citlivosti in vitro a klinické odpovědi EUCAST-AFST (Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti –subkomise pro testování citlivosti k antimykotikům) určil hraniční hodnoty flukonazolu pro Candida spp. (EUCAST Fluconazole rational document (2007)-verze 2). Tyto hodnoty bylyrozděleny na hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé, které byly určeny hlavně na základě datPK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů, a na hraniční hodnoty závislé na druhu kandid pro druhy nejčastěji vyvolávající klinické infekce Tyto hraniční hodnoty jsou uvedeny níže:

Antimykotikum Hraniční hodnoty závislé na druhu kandid (S</R>) mg/l

Hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé

A

S</R>

Candida albicans

Candida glabrata

Candida krusei

Candida parapsilosis

Candida tropicalis

Flukonazol

IE

--

S = citlivé, R = rezistentní A. = hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé byly určeny hlavně na základě dat PK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů. Tyto jsou určeny pouze pro druhy, které nemají určeny konkrétní hraniční hodnoty MIC.-- = testování citlivosti se nedoporučuje, neboť druh neodpovídá na léčbu tímto antimykotikem. IE = není jednoznačně určeno, zda druh bude dobře odpovídat na léčbu tímto antimykotikem

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu jsou obdobné při intravenózním a perorálním podání.

Absorpce Perorálně podaný flukonazol se dobře vstřebává a plazmatické hladiny (a systémová biologická dostupnost) dosahují více jak 90 % hladin po intravenózní aplikaci. Současné podání s jídlem perorální absorpci neovlivní. Po podání na lačno se vrchol plazmatické koncentrace objeví za 30 až 90 minut. Plazmatické koncentrace jsou úměrné podané dávce. 90% hladiny v ustáleném stavu je dosaženo za 4-5 dnů po opakovaném podání jedné denní dávky. Podání iniciální dávky (první den léčby) ve výši dvojnásobku obvyklé denní dávky umožní dosáhnout devadesátiprocentní hladiny rovnovážného stavu již do druhého dne léčby.

Distribuce Distribuční objem léku se blíží celkovému objemu tělesné vody. Vazba na bílkoviny plazmy je nízká (11%-12%).

Flukonazol dobře proniká do všech tělesných tekutin. Ve slinách a sputu jsou koncentrace flukonazolu obdobné plazmatickým, v mozkomíšním moku dosahují u pacientů s mykotickou meningitidou přibližně 80% plazmatické hladiny.

Vysokých koncentrací v kůži, vyšších než v séru, dosahuje flukonazol ve stratum corneum, epidermis a dermis a ve vylučovaném potu. Akumuluje se ve stratum corneum. Při jedné dennídávce 50 mg byla koncentrace flukonazolu po 12 dnech 73 μg/g tkáně a 7 dní od ukončení léčby byla koncentrace stále ještě 5,8 μg/g tkáně.. Při dávce 150 mg jednou týdně byla sedmý den koncentrace flukonazolu ve stratum corneum 23,4 μg/g tkáně a sedm dní po druhé dávce 7,1 μg/gtkáně.

Koncentrace flukonazolu v nehtech po čtyřech měsících užívání dávky 150 mg 1x týdně byla 4,05 μg/g ve zdravých nehtech a 1,8 μg/g v postižených nehtech. Hladina flukonazolu byla v nehtech měřitelná ještě 6 měsíců po ukončení léčby.

Biotransformace Flukonazol je metabolizován pouze v malé míře. U radioaktivně značené dávky je pouze 11% vyloučeno v změněné formě močí. Flukonazol je selektivní inhibitor izoenzymů CYP2C9 a CYP3A4 (viz bod 4.5). Flukonazol je rovněž inhibitor izoenzymu CYP2C19..

ExkrecePlazmatický poločas eliminace z plazmy je přibližně 30 hodin. Nejvýznamnější exkreční cestou jsou ledviny; asi 80 % podané dávky se vylučuje do moči v nezměněné podobě Clearance flukonazolu je přímo úměrná clearance kreatininu. Cirkulující metabolity nebyly prokázány.

Dlouhý poločas eliminace z plazmy umožňuje léčbu jedinou dávkou používanou u vaginální kandidózy při dávkování jednou denně a jednou týdně u jiných indikací.

Farmakokinetika u renálního poškozeníU pacientů se závažnou renální nedostatečností (GFR< 20 ml/min) je biologický poločas zvýšen z 30 na 98 hodin. Z tohoto důvodu je potřeba snížit dávku. Flukonazol je odstraněn hemodialýzou a v menší míře peritoneální dialýzou. Po 3 hodinové hemodialýze je z krve odstraněno asi 50 % flukonazolu.

Farmakokinetika u dětí Farmakokinetické údaje byly hodnoceny u 113 pediatrických pacientů z 5 studií ; 2 studie s jednorázovou dávkou, 2 studie s opakovanými dávkami a studie u nedonošených novorozenců. Data z 1 studie nelze interpretovat vzhledem ke změnám v podávané formě přípravku během studie. Dodatečná data byla dostupná ze studie ze soucitu

Po podání 2 - 8 mg/kg flukonazolu dětem ve věku od 9 měsíců do 15 let, byla zjištěna AUC asi38 μg.h/ml na jednotkovou dávku 1mg/kg. Průměrný poločas plazmatické eliminace flukonazolu se pohyboval v rozmezí 15 a 18 hodin a distribuční objem byl přibližně 880 ml/kg po

opakovaných dávkách. Vyšší poločas plazmatické eliminace flukonazolu přibližně 24 hodin byl zjištěn po jednotlivé dávce. To je srovnatelné s poločasem plazmatické eliminace flukonazolu po jednorázovém i.v. podání 3 mg/kg dětem ve věku 11 dní - 11 měsíců. Distribuční objem v této věkové skupině byl kolem 950 ml/kg.

Zkušenosti s flukonazolem u novorozenců jsou omezené na farmakokinetické studie u nedonošených novorozenců. U 12 předčasně narozených dětí v průměru narozených ve 28 týdnu těhotenství byl průměrný věk při první dávce 24 hodin (rozmezí 9-36 hodin) a průměrná porodní tělesná hmotnost byla 900 g (rozmezí 750-1100 g).. Sedm pacientů dokončilo protokol.Bylo podánomaximálně pět intravenózních infuzí v dávce 6 mg/kg každých 72 hodin. Průměrný poločas (v hodinách) byl 74 (rozmezí 44-185) v den 1 a klesl v čase k průměrné hodnotě 53 (rozmezí 30-131) v den 7 a 47 (rozmezí 27-68) v den 13. Plocha pod křivkou (μg.h/ml) byla 271 (rozmezí 173-385) v den 1 a vzrostla v průměru na 490 (rozmezí 292-734) v den 7 a klesla v průměru na 360 (rozmezí 167-566) v den 13. Distribuční objem (ml/kg) byl 1183 (rozmezí 1070-1470) v den 1 a zvýšil se v čase v průměru na 1184 (rozmezí 510-2130) v den 7 a 1328 (rozmezí 1040-1680 ) v den 13.

Farmakokinetika u starších pacientůByla prováděna farmakokinetická studie s 22 dobrovolníky ve věku 65 let a více, kteří užívali jednorázovou perorální dávku 50 mg flukonazolu. Deset z těchto pacientů souběžně užívalo diuretika. Cmax byla 1,54 μg/ml a nastala za 1,3 hodiny po podání dávky. Průměrná AUC byla 76,4 ± 20,3 μg

.h/ml a průměrný konečný poločas eliminace byl 46,2 hodin. Hodnoty těchto

farmakokinetických parametrů jsou vyšší než analogické hodnoty udávané u zdravých dobrovolníků-mladých mužů. Souběžné podávání diuretik neovlivnilo významně AUC nebo Cmax. U starších pacientů byla navíc clearance kreatininu (74 ml/min), procento látky odstraněné v nezměněné podobě močí (0-24 hodin, 22%) a odhady renální clearance flukonazolu (0,124 ml/min/kg) všeobecně

nižší ve srovnání s mladšími dobrovolníky.. Proto se zdá, že změny v dispozici

flukonazolu u starších pacientů souvisejí se sníženými renálními funkčními charakteristikami, této skupiny pacientů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

KarcinogenezeU myší a potkanů léčených perorálně po dobu 24 měsíců dávkami 2; 2,5; 5 nebo 10 mg/kg/den (přibližně 2 - 7x vyššími dávkami, než jsou doporučené pro člověka) nebyl prokázán karcinogenní potenciál flukonazolu,. U samců potkanů, léčených dávkami 5 a 10 mg/kg/den, byla zaznamenána zvýšená incidence hepatocelulárního adenomu.

Reprodukční toxicitaFlukonazol neovlivňoval fertilitu samců a samic potkanů léčených perorálními denními dávkami 5, 10 nebo 20 mg/kg nebo parenterálními dávkami 5, 25 nebo 75 mg/kg.

Nebyly popsány žádné účinky na plod při dávkách 5 nebo 10 mg/kg; zvýšená četnost anatomických abnormalit u plodu (nadpočetná žebra, dilatace ledvinové pánvičky) a opožděná osifikace bylypozorovány při dávkách 25 a 50 mg/kg a vyšších. Při dávkách v rozmezí od 80 mg/kg do 320 mg/kgbyla popisována zvýšená embryonální letalita u potkanů a abnormality plodu zahrnovaly zvlněnážebra, rozštěp patra a abnormální kranio-faciální osifikace .

Při perorálních dávkách 20 mg/kg se mírně opožďoval začátek porodu a při intravenózních dávkách od 20 mg/kg do 40 mg/kg byly u několika samic pozorovány funkční poruchy děložních kontrakcí a prodloužení porodu. Porodní poruchy způsobily mírný nárůst počtu mrtvě narozených mláďat a snížení míry přežití novorozených mláďat při těchto dávkách. Ovlivnění porodu potkanů souvisí s druhově specifickým snížením estrogenů jako následku vysokých dávek flukonazolu. Obdobné hormonální změny u žen užívajících flukonazol nebyly pozorovány. (viz bod 5.1).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodnýVoda na injekci

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky. Tento léčivý přípravek je pro jednorázové použití. Po otevření musí být všechen nepoužitý infuzní roztok zlikvidován.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.

Z mikrobiologického hlediska, je nutno přípravek použít okamžitě. Není-li přípravek spotřebován okamžitě, je délka a způsob uchovávání na odpovědnosti uživatele a nemá být delší než 24 hodin při 2-8 °C, pokud neproběhlo rozpouštění za kontrolovaných a platných aseptických podmínek.

6.5 Druh obalu a velikost balení

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok je dodáván v lahvičkách z čirého skla uzavřených bromobutylovou zátkou, zapečetěnou odlamovacím hliníkovým krytem.

Lahvičky s obsahem 50 ml, 100 ml nebo 200 ml infuzního roztoku. Krabička obsahuje: 1, 5, nebo 20 lahviček.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Intravenózní injekce flukonazolu je kompatibilní s následujícími roztoky:a) Glukosa 20% roztokb) Ringerův roztokc )Hartmannův roztokd) Chlorid draselný v glukóze

e) Bikarbonát sodný 4,2 % roztokf) Roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9% roztok)

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok se podává zavedenou kanylou naředěný v jednom z výše uvedených roztoků. Ačkoli nebyla popsána žádná specifická inkompatibilita, nedoporučuje se před infuzí mísit flukonazol s jinými léky.

Infuzní roztok je pouze pro jednorázové podání. .Ředění se provádí za aseptických podmínek. Před podáním je nutné zkontrolovat, že v roztoku nejsou přítomny viditelné částice a že není zabarven. Smí být použit pouze pokud je roztok čirý a bez viditelných částic.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBIGEN S. r. l. - Via Fossignano 2, 04011 Aprilia (LT)Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

26/500/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.8.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

22.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztok

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 50 ml lahvička obsahuje fluconazolum 100mg.Jedna 100 ml lahvička obsahuje fluconazolum 200mg.Jedna 200 ml lahvička obsahuje fluconazolum 400mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jedna 50 ml lahvička obsahuje 177 mg chloridu sodného.Jedna 100 ml lahvička obsahuje 354 mg chloridu sodného.Jedna 200 ml lahvička obsahuje 708 mg chloridu sodného.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 lahvička obsahující fluconazolum 2 mg/ml infuzní roztok5 lahviček obsahujících fluconazolum 2 mg/ml infuzní roztok20 lahviček obsahujících fluconazolum 2 mg/ml infuzní roztok

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Pouze k jednorázovému podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25ºC.Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBIGEN S.r.l. - Via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT) - Itálie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

26/500/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK LAHVIČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FLUCONAZOLE IBIGEN 2 mg/ml infuzní roztokfluconazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 50 ml lahvička obsahuje fluconazolum 100 mg.Jedna 100 ml lahvička obsahuje fluconazolum 200 mg.Jedna 200 ml lahvička obsahuje fluconazolum 400 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jedna 50 ml lahvička obsahuje 177 mg chloridu sodného.Jedna 100 ml lahvička obsahuje 354 mg chloridu sodného.Jedna 200 ml lahvička obsahuje 708 mg chloridu sodného.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 lahvička obsahující fluconazolum 2 mg/ml infuzní roztok5 lahviček obsahujících fluconazolum 2 mg/ml infuzní roztok20 lahviček obsahujících fluconazolum 2 mg/ml infuzní roztok

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Pouze k jednorázovému podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25ºC.Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBIGEN S.r.l. - Via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT) - Itálie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.