Fluconazole B.braun 2 Mg/ml

Kód 0126901 ( )
Registrační číslo 26/ 048/09-C
Název FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0126902 INF SOL 10X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze
0126903 INF SOL 10X200ML/400MG Infuzní roztok, Infuze
0126901 INF SOL 10X50ML/100MG Infuzní roztok, Infuze
0126905 INF SOL 20X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze
0126906 INF SOL 20X200ML/400MG Infuzní roztok, Infuze
0126904 INF SOL 20X50ML/100MG Infuzní roztok, Infuze
0126908 INF SOL 50X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze
0126909 INF SOL 50X200ML/400MG Infuzní roztok, Infuze
0126907 INF SOL 50X50ML/100MG Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak FLUCONAZOLE B.BRAUN 2 MG/ML

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls236917/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml

infuzní roztok

Fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:1.

Co je přípravek Fluconazole B. Braun a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluconazole B. Braun používat

3.

Jak se přípravek Fluconazole B. Braun používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Fluconazole B. Braun uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Fluconazole B. Braun a k čemu se používá

Fluconazole B. Braun patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika“. Léčivou látkou je flukonazol.

Flukonazol se používá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

DospělíVáš lékař Vám může tento léčivý přípravek dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:●

Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryprococcus neoformans)

Kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis)

Infekce vyvolané kvasinkou Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. srdce, plíce) nebo v močovém ústrojí

Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku a otlaků v místě protézy

Fluconazole B. Braun můžete rovněž dostat:●

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce

k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)

Děti a dospívající (0 až 17 let)Váš lékař Vám může tento léčivý přípravek dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:●

Slizniční kvasinková infekce – infekce zasahující sliznici úst, hrdla

Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. srdce, plíce) nebo v močovém traktu

Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou kryptokokem)

Fluconazole B. Braun rovněž můžete dostat:●

K prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud je Váš imunitní systém oslabený a řádně nefunguje)

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluconazole B. Braun 2 mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek Fluconazole B. Braun:

jestliže jste alergický(á) na flukonazol, jiné léčivé přípravky, které jste užíval(a) k léčbě mykotických infekcí nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6). Mezi příznaky patří svědění, zčervenání kůže nebo potíže s dýcháním.

jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)

jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)

jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)

jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)

jestliže užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí)

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, jestliže●

máte problémy s játry nebo ledvinami

trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií

máte abnormální koncentrace draslíku, vápníku či hořčíku v krvi

se u Vás projeví závažné kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo potíže s dýcháním).

Další léčivé přípravky a Fluconazole B. Braun

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminikum k léčbě alergií) nebo cisaprid (užívaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (užívaný k léčbě mentálních nemocí) nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) a nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí), protože tyto léčivé přípravky se nesmí užívat společně s přípravkem Fluconazole B. Braun (viz bod: „Nepoužívejte přípravek Fluconazole B. Braun“).

Některé léčivé přípravky se mohou s přípravkem Fluconazole B. Braun vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků:

rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)

alfentanil, fentanyl (používané jako anestetika)

amitriptylin, nortriptylin (používané jako antidepresiva)

amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)

léčivé přípravky na ředění krve k prevenci vzniku krevních sraženin (warfarin a podobné přípravky)

benzodiazepiny (midazolam, triazolam či podobné léčivé přípravky) používané při nespavosti nebo úzkosti

karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)

nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (u hypertenze – vysokého krevního tlaku)

cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (přípravky k prevenci odmítnutí transplantátu)

cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné přípravky) používané k léčbě rakoviny

halofantrin (používaný k léčbě malárie)

statiny (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin nebo podobné přípravky) používané ke snížení vysoké hladiny cholesterolu

methadon (užívaný při bolesti)

celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID))

perorální antikoncepční prostředky

prednison (steroid)

zidovudin, známý rovněž jako AZT; sachinavir (používaný u pacientů s HIV)

léčivé přípravky na diabetes mellitus, např. chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid

theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)

vitamín A (potravinový doplněk)

Informujte svého lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval/a v nedávné době, nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, přípravek Fluconazole B. Braun neužívejte, pokud Vám lékař neřekne. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při řízení vozidel nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že by příležitostně mohlo dojít k závrati nebo záchvatu.

Fluconazole B. Braun obsahuje sodík

V 1 ml přípravku Fluconazole B. Braun je obsaženo 3,54 mg sodíku. To je třeba brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

3.

Jak se přípravek Fluconazole B. Braun používá

Tento léčivý přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra pomalou injekcí (infuzí) do žíly. Fluconazole B. Braun se dodává jako roztok. Dále se již neředí. Na konci příbalové informace jsou uvedeny informace určené pro zdravotnické pracovníky.

Doporučená dávka přípravku je...Obvyklé dávky tohoto léčivého přípravku pro různé indikace jsou uvedeny níže. Pokud si nejste jistý/áproč přípravek Fluconazole B. Braun dostáváte, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

DospělíStav

Dávka

Léčba kryptokokové meningitidy

400 mg první den, poté 200 mg až 400 mg jednou denně po dobu 6 - 8 týdnů nebo déle dle potřeby. Někdy se dávky zvyšují až na 800 mg.

Prevence

opětovného

výskytu

kryptokokové

meningitidy

200 mg jednou denně dokud Vám lékař neřekne,abyste léčbu ukončili

Léčba kokcidioidomykózy

200 mg až 400 mg jednou denně po dobu 11 až 24 měsíců nebo déle dle potřeby. Někdy se dávky zvyšují až na 800 mg

Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány vyvolané kvasinkami Candida

800 mg první den, poté 400 mg jednou denně, dokudVám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba infekce postihující sliznici dutiny ústní, krku a otlaků v místě protézy

200 mg až 400 mg první den, poté 100 – 200 mg,dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávka závisí na lokalizaci infekce

50 mg až 400 mg jednou denně po dobu 7 až 30 dní,dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Prevence opětovného výskytu infekce v ústech nebo v krku

100 mg až 200 mg jednou denně nebo 200 mg třikrát týdně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Prevence kandidové infekce způsobené kvasinkou Candida (pokud je Váš imunitní systém oslabený a řádně nefunguje)

200 mg až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Dospívající ve věku od 12 do 17 letDodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (dávkování buď pro dospělé, nebo pro děti)

Děti ve věku do 11 letMaximální dávka pro děti je 400 mg denně.

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

Stav

Denní dávka

Kvasinková infekce sliznice a krku vyvolané kvasinkou Candida – dávka a délka léčby závisí na závažnosti infekce a na její lokalizaci

3 mg na kg tělesné hmotnosti (první den může být podáno 6 mg na kg tělesné hmotnosti)

Kryptokoková meningitida nebo kandidové infekce vnitřních orgánů vyvolané kvasinkami Candida

6 až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Ochrana dětí před kandidovou infekcí způsobenou kvasinkou Candida (pokud jejich imunitní systém řádně nefunguje)

3 až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Použití u dětí ve věku 0 až 4 týdny

Použití u dětí ve věku 3 až 4 týdny:

●Stejná dávka jako výše, ale podávaná jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kgtělesné hmotnosti každých 48 hodin.

Použití u dětí ve věku méně než 2 týdny:

● Stejná dávka jako výše, ale podávaná jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg

tělesné hmotnosti každých 72 hodin.

Lékaři někdy předepisují odlišné dávky. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacientiPokud nemáte problémy s ledvinami, podává se obvyklá dávka pro dospělé.

Pacienti s onemocněním ledvin

Váš lékař může změnit Vaši dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Fluconazole B. Braun, než mělo být

Jestliže se domníváte, že Vám bylo podáno více přípravku Fluconazole B. Braun než mělo být,informujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru. Mezi příznaky možného předávkování může patřit pocit, že slyšíte, vidíte, cítíte a myslíte si věci, které nejsou skutečné (halucinace a paranoidní chování).

Jestliže Vám dávka přípravku Fluconazole B. Braun nebyla podána

Protože Vám bude tento léčivý přípravek podáván pod přísným lékařským dohledem, je nepravděpodobné, že by došlo k vynechání dávky. Informujte však svého lékaře nebo lékárníka, pokud se domníváte, že došlo k vynechání dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníkanebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U některých pacientů došlo k rozvoji alergických reakcí, i přesto, že závažné alergické reakce jsou vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi

otok očních víček, obličeje nebo rtů

svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny

kožní vyrážka

závažné kožní reakce, jako je vyrážka s puchýři (může se objevit v ústech a na jazyku)

Přípravek Fluconazole B. Braun může mít vliv na Vaše játra. Příznaky jaterních problémů zahrnují:

únava

ztráta chuti k jídlu

zvracení

zežloutnutí pokožky nebo bělma očí (žloutenka)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, ukončete užívání přípravku Fluconazole B. Braun a informujte neprodleně svého lékaře.

Další nežádoucí účinky:Pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

bolest hlavy

žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení

zvýšené jaterní testy

vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob):

snížení počtu červených krvinek, které mohou způsobit bledost pleti a slabost nebo dušnost

snížení chuti k jídlu

nespavost, ospalost

záchvaty, závratě, pocit točení hlavy, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti

zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech

bolesti svalů

poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení

únava, pocit necítění se dobře, horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob):

nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních destiček, které pomáhají zastavit krvácení

červené nebo nachové zbarvení pokožky, které může být způsobeno nízkým počtem krevních destiček, nebo jiné změny krve

změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu, tuku v krvi)

třes

nízký obsah draslíku v krvi

abnormální výsledek elektrokardiogramu (EKG), změny v srdeční frekvenci nebo rytmu

jaterní selhání

alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku a olupování kůže, závažné kožní reakce, otoky rtů nebo obličeje

ztráta vlasů

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

Jak přípravek Fluconazole B. Braun uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za textemEXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvičky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nezmrazujte.

Tento léčivý přípravek musí být použit ihned po prvním otevření lahvičky.

Použijte pouze, pokud je roztok čirý a neobsahuje viditelné částice. Nepoužívejte, pokud je lahvička poškozena.

Lahvičky jsou určeny pouze pro jednorázové použití. Po použití je nutno lahvičky a jakýkoli zbývající obsah zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Fluconazole B.Braun obsahuje

Léčivou látkou je fluconazolum

Každý ml obsahuje fluconazolum 2 mg

Pomocnými látkami jsou

chlorid sodný a voda na injekci

Jak přípravek Fluconazole B.Braun vypadá a co obsahuje toto balení

Fluconazole B. Braun je čirý, bezbarvý roztok výše uvedených složek ve vodě.

Dodává se v lahvičkách z polyethylénu, obsahujících 50 ml, 100 ml nebo 200 mlVelikost balení: Balení po 10, 20 nebo 50 lahvičkách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciB. Braun Melsungen AGCarl-Braun-Straße 134212 Melsungen, Německo

Poštovní adresa:34209 Melsungen, Německo

Tel.: +49-5661-71-0Fax: +49-5661-71-45 67

VýrobceB. Braun Medical S.A.Carretera de Terrassa, 12108191 Rubí (Barcelona)Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Německo, Lucembursko

Fluconazol B. Braun 2 mg/ml Infusionslösung

Belgie

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oplossing voor infusie

Česká republika, Řecko, Polsko, Švédsko

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml

Dánsko,

Fluconazole “B. Braun” 2 mg/ml

Finsko

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infuusioneste, liuos

Maďarsko

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oldatos infúzió

Irsko, Velká Británie

Fluconazole 2 mg/ml solution for infusion

Itálie

Fluconazolo B. Braun 2 mg/ml

Holandsko

Fluconazol B. Braun 2 mg/ml, oplossing voor infusie

Norsko

Fluconazol B. Braun 2 mg/ml infusjonsvaeske

Portugalsko

Fluconazol B. Braun

Rumunsko

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml soluţie perfuzabilă

Slovenská republika

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

Slovinsko

Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infudiranje

Španělsko

Fluconazol B. Braun 2 mg/ml solución para perfusion EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.3.2012

______________________________________________________________________________________

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Intravenózní infuze se má podávat nejvýše rychlostí 10 ml/min. Fluconazole B. Braun je připravenv 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml), každých 200 mg (100 ml lahvička) obsahuje 15 mmol Na

+ a 15 mmol Cl-. Jelikož je přípravek Fluconazole B. Braun dodáván ve fyziologickém roztoku, je

třeba u pacientů vyžadujících omezení příjmu sodíku nebo tekutin věnovat pozornost jejich celkově podanému množství.

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml je kompatibilní s následujícími roztoky:

a) Infuzní roztok glukosy 200 mg/ml (je-li k dispozici)b) Ringerův infuzní roztokc) Hartmannův roztok,Ringerův roztok s laktátem (je-li k dispozici)d) Roztok chloridu draselného 20 mEq/l v glukose 50 mg/ml (je-li k dispozici)e) Infuzní roztok hydrogenuhličitanu sodného 84 mg/ml (8,4%) (je-li k dispozici)f) Infuzní roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)g) Infuzní roztok Sterofundin ISO (je-li k dispozici)

Flukonazol se podává zavedenou kanylou naředěný v jednom z výše uvedených roztoků. Ačkoli nebyly popsány žádné specifické inkompatibility, před infuzí se nedoporučuje mísit flukonazol s žádnými dalšími léčivými přípravky.

Infuzní roztok je pouze k jednorázovému použití.

Z mikrobiologického hlediska, je nutno přípravek použít okamžitě. Není-li použit okamžitě, je délka a způsob skladování před použitím na odpovědnosti uživatele a nemá normálně přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 až 8 ° C, pokud rozpouštění neproběhlo za kontrolovaných a platných aseptických podmínek.

Ředění je nutno provést za aseptických podmínek, roztok je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje viditelné částice a že není zabarven. Roztok lze použít pouze, pokud ječirý a bez viditelných částic.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad je nutno zlikvidovat v souladu s místními požadavky.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls236917/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Fluconazole B. Braun 2 mg/mlinfuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

50 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 100 mg100 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 200 mg200 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 400 mg

Jeden ml obsahuje fluconazolum 2 mg

Pomocné látky se známým účinkem:Každý ml také obsahuje 0,15 mmol (3,5 mg) sodíku

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztokČirý, bezbarvý, vodný roztokpH: 4,8 – 8,0

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Fluconazole B. Braun je indikován pro následující mykotické infekce (viz bod 5.1).

Fluconazole B. Braun je indikován u dospělých k léčbě:

Kryptokokové meningitidy (viz bod 4.4)

Kokcidioidomykózy (viz bod 4.4).

Invazivní kandidózy.

Slizniční kandidózy (včetně orofaryngeální kandidózy, jícnové kandidózy, kandidurie a chronické mukokutánní kandidózy),

Chronické orální atrofické kandidózy (záněty vzniklé pod umělým chrupem) pokud dentálníhygiena nebo topická léčba není dostatečná.

Fluconazole B. Braun je indikován u dospělých k profylaxi:

Relapsu kryptokokové meningitidy u pacientů s vysokým rizikem rekurence.

Relapsu orofaryngeální nebo jícnové kandidózy u pacientů nakažených HIV, u kterých je vysoké riziko relapsu.

Profylaxe kandidových infekcí u pacientů s dlouhodobou neutropenií (např. pacienti s hematologickými malignitami

podstupující chemoterapii nebo pacienti podstupující

transplantaci kmenových buněk krvetvorby (viz bod 5.1).

2

Fluconazole B. Braun je indikován u novorozenců, kojenců, batolat, dětí a mladistvých ve věku od 0 do 17 let:

Fluconazole B. Braun se používá k léčbě slizniční kandidózy (orofaryngeální, jícnové), invazivníkandidózy, kryptokokové meningitidy a k profylaxi kandidových infekcí u imunologicky oslabenýchpacientů. Fluconazole B. Braun lze použít jako udržovací léčbu k prevenci relapsu kryptokokové meningitidy u dětí s vysokým rizikem rekurence choroby (viz bod 4.4).

Léčbu lze zahájit ještě před obdržením výsledků kultivačního nebo dalšího laboratorního vyšetření; ale jakmile jsou výsledky těchto vyšetření dostupné, je třeba podle nich protiinfekční léčbu upravit.

Je nutné brát v úvahu oficiální doporučení pro správné použití antimykotik.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávka má být volena podle druhu a závažnosti mykotické infekce. Pokud charakter infekce vyžadujeopakované podání, pak má léčba pokračovat až do doby vymizení klinických nebo laboratorních známek aktivity onemocnění. Při předčasném ukončení léčby může dojít k rekurenci infekce.

Dospělí

Indikace

Dávkování

Délka léčby

Kryptokokóza

- Léčba

kryptokokové meningitidy

Iniciální dávka: 1. den 400 mgNásledující dávka:

200 mg až 400 mg denně

Obvykle nejméně 6 až 8 týdnů. U život ohrožujících infekcí může být dávka zvýšena až na 800 mg 1x denně.

- Udržovací

léčba

k zabránění relapsukryptokokové meningitidy

u

pacientů s vysokým rizikem rekurence choroby

200 mg denně

Neomezená při denní dávce200 mg

Kokcidioidomykóza

200 mg až 400 mg

11 až 24 měsíců či déle v závislosti na pacientovi. U některých infekcí zejména u meningeálních onemocnění lze zvážit dávku 800 mg denně

Invazivní kandidóza

Iniciální dávka: 1. den 800 mg Následující dávka:400 mg denně

Obecně doporučené trváníléčby kandidemie je 2 týdny po první negativníhemokultuře a vymizení známek a příznakůodpovídajících kandidemii

Léčba slizničníkandidózy

- Orofaryngeální

kandidóza

Iniciální dávka:1. den 200 mg až

400 mg

Následující dávka:100 mg až 200 mg

denně

7 až 21 dní (až do remiseorofaryngeální kandidózy).Delší doba může být užita upacientů s těžkým postiženímimunity.

- Kandidóza jícnu

Iniciální dávka:1. den 200 mg až

400 mg

Následující dávka:

14 až 30 dní (až do remise kandidózy jícnu).Delší doba může být užita upacientů s těžkým postižením

3

100 mg až 400 mg

denně

imunity.

- Kandidurie

200 mg až 400 mg

denně

7 až 21 dní. Delší doba může být užita u pacientů s těžkým postižením imunity.

- Chronická

atrofická kandidóza

50 mg denně

14 dní

- Chronická

mukokutánní kandidóza

50 mg až 100 mg

denně

Až 28 dní. Delší doba závisí nazávažnosti infekce nebo na stavu imunity.

Prevence relapsuslizniční kandidózy u HIV pozitivníchpacientů s vysokým rizikem relapsu

- Orofaryngeální

kandidóza

100 až 200 mg denně nebo 200 mg třikrát týdně

Po dobu neurčitou u pacientů s chronickým

potlačením

imunity

- Kandidóza jícnu

100 mg až 200 mg denně nebo 200 mg třikrát týdně

Po dobu neurčitou u pacientů s chronickým

potlačením

imunity

Profylaxekandidových infekcíu pacientů s prolongovanouneutropenií

200 až 400 mg

Léčba má být zahájena několikdní

před

očekávaným

nástupem

neutropenie

a

v terapii pokračovat ještě 7 dní po odeznění neutropenie, poté, co počet neutrofilů překročí 1 000 buněk na mm

3.

Zvláštní populace

Starší pacientiDávkování má být upraveno na základě renální funkce (viz "renální poškození").

Renální poškozeníFluconazole B. Braun se vylučuje převážně močí jako nezměněná účinná látka. Dávku při jednorázové léčbě není třeba upravovat. U pacientů (včetně pediatrické populace) s poruchou funkce ledvinléčeným opakovanými dávkami flukonazolu podáváme iniciální dávku 50 mg až 400 mg na základědoporučené denní dávky pro indikaci. Následující denní dávka (v závislosti na indikaci) má býtupravena podle následující tabulky:

Clearance kreatininu (ml/min)

Procento doporučené dávky

> 50

100%

≤ 50 (bez dialýzy)

50%

Pravidelná dialýza

100 % po každé dialýze

Pacienti na pravidelné dialýze mají dostat 100 % doporučené dávky po každé dialýze; ve dnech bez dialýzy mají pacienti dostat sníženou dávku podle jejich clearance kreatininu.

Jaterní poškozeníVzhledem k omezenému množství dostupných údajů týkajících se pacientů s jaterním poškozením mábýt pacientům s jaterní dysfunkcí flukonazol podáván s opatrností (viz bod 4.4 a 4.8).

Pediatrická populace: U dětí nemá být překročena maximální dávka 400 mg denně.

Délka léčby závisí, stejně jako u podobných infekcí u dospělých, na klinické a mykologické odezvě. Fluconazole B. Braun se podává v jedné denní dávce každý den.

4

Dávkování u dětí se sníženou renální funkcí viz dávkování v bodě "Renální poškození". Farmakokinetika flukonazolu nebyla u pediatrické populace s renálním poškozením studována (pro „Donošené novorozence“ s nezralou funkcí ledvin, prosím čtěte níže).

Kojenci, batolata a děti (ve věku od 28 dní do 11 let):

Indikace

Dávkování

Doporučení

- Slizniční kandidóza

Iniciální dávka: 6 mg/kg Následující dávka: 3 mg/kg

denně

První den léčby je vhodné podat iniciální dávku 6 mg/kg, čímž serychleji dosáhne ustálené hladiny

- Invazivní kandidóza- Kryptokoková meningitida

Dávka: 6 až 12 mg/kg denně

V závislosti na celkovézávažnosti infekce

- Udržovací léčba k prevenci

relapsu kryptokokové meningitidy u dětí s vysokým rizikem rekurence

Dávka: 6 mg/kg denně

V závislosti na celkovézávažnosti infekce

- Prevence kandidové infekce

u pacientů se sníženou imunitou

Dávka: 3 až 12 mg/kg denně

Závisí na rozsahu a délce trvání vyvolané

neutropenie

(viz

dávkování u dospělých)

Dospívající (ve věku od 12 do 17 let):V závislosti na tělesné hmotnosti a pohlavním vývoji musí lékař zhodnotit, jaké dávkování (pro dospělého či dítě) bude nejvhodnější. Z klinických údajů vyplývá, že děti mají vyšší clearanceflukonazolu než bylo pozorováno u dospělých. Dávka 100, 200 a 400 mg u dospělých koresponduje s dávkou 3, 6 a 12 mg/kg u dětí k získání srovnatelné systémové expozice.

Novorozenci (ve věku 0 až 27 dní):U novorozenců probíhá vylučování flukonazolu pomalu.Farmakokinetické údaje podporující toto dávkování u novorozenců jsou omezené (viz bod 5.2).

Věková skupina

Dávkování

Doporučení

Novorozenci (0 až 14 dní)

Stejná dávka v mg/kg jako ukojenců, batolat a dětí podávaná každých 72 hodin

Nesmí

být

překročena

maximální dávka 12 mg/kg každých 72 hodin

Novorozenci (15 až 27 dní)

Stejná dávka v mg/kg jako ukojenců, batolat a dětí podávaná každých 48 hodin

Nesmí

být

překročena

maximální dávka 12 mg/kg každých 48 hodin

Způsob podání

Flukonazol lze podávat buď perorálně, nebo intravenózní infuzí, cesta podání závisí na klinickém stavu pacienta. Při přechodu z intravenózního na perorální podání a naopak není nutno měnit denní dávku.Intravenózní infuzi je třeba podávat nejvýše rychlostí 10 ml/min. Fluconazole B. Braun je připraven v 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml); každých 200 mg (100 ml lahvička) obsahuje 15 mmol Na

+ a 15 mmol Cl-. Jelikož je Fluconazole B. Braun dodáván ve fyziologickém roztoku, je třeba u

pacientů vyžadujících omezení příjmu sodíku nebo tekutin věnovat pozornost jejich celkově podanému množství.

Pokyny pro zacházení s přípravkem viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na jiné azolové látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

5

.

Na základě výsledků interakční studie s opakovanou dávkou je u pacientů, kteří užívají opakované dávky přípravku Fluconazole B. Braun 400 mg denně a vyšší, kontraindikováno současné užívání terfenadinu. Současné podání jiných léků se známým účinkem na prodloužení QT intervalu, které jsou metabolizovány enzymem P450 CYP 3A4, jako jsou cisaprid, astemizol, pimozid, chinidin a erythromycin je kontraindikováno u pacientů užívajících flukonazol (viz body 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tinea capitisFlukonazol byl studován pro léčbu tinea capitis u dětí. Prokázalo se, že není účinnější než griseofulvin, a celková míra klinické úspěšnosti činila méně než 20 %. Z tohoto důvodu seFluconazole B. Braun nemá podávat k léčbě tinea capitis.

Kryptokokóza Průkaz účinnosti flukonazolu v léčbě dalších forem kryptokokózy (např. plicní a kožní kryptokokóza)je omezený, což zamezuje doporučení dávkování.

Systémové endemické mykózyPrůkaz

účinnosti

flukonazolu

v

léčbě

dalších

forem

endemických

mykóz,

např.

parakokcidioidomykózy, lymfokutánní sporotrichózy a histoplazmózy jsou omezené, což zamezujedoporučené dávkování.

Renální systémPacientům s renální dysfunkcí má být přípravek Fluconazole B. Braun podáván s opatrností (viz bod 4.2).

Hepatobiliární systémPacientům s jaterní dysfunkcí má být přípravek flukonazol podáván s opatrností.

Flukonazol je spojován se vzácnými případy závažného toxického poškození jater s možným fatálním zakončením, a to především u pacientů v závažném stavu. V případech flukonazolem navozenéhepatotoxicity nebyla zjištěna závislost na velikosti denní dávky, délce léčby, pohlaví ani věkupacienta. Flukonazolem navozená hepatotoxicita byla po vysazení léčby obvykle reverzibilní.

Pacienti, u kterých se během léčby flukonazolem objeví abnormální hodnoty jaterních testů, musí býtpečlivě sledováni z důvodu možného vývoje závažného jaterního poškození. Pacient by měl být informován o průvodních příznacích závažného hepatického účinky (závažnáastenie, anorexie, přetrvávající nauzea, zvracení a žloutenka). Léčbu flukonazolem je nutné neprodleně přerušit a pacient má kontaktovat lékaře.

Kardiovaskulární systémNěkteré azolové deriváty, včetně flukonazolu, bývají spojovány s prodloužením QT intervalu na elektrokardiogramu. Během sledování po uvedení přípravku na trh se u pacientů užívajících flukonazol objevily velmi vzácné případy prodloužení QT intervalu a „torsades de pointes”. Tato hlášení se týkala pacientů s četnými vzájemně působícími rizikovými faktory, jako je srdeční choroba organického původu, elektrolytové abnormality a současně užívané léky, které mohou přispívat ke vzniku abnormalit.

Pacientům s těmito potenciálně proarytmickými předpoklady má být flukonazol podáván s opatrností. Současné podávání s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT interval a které jsou metabolizovány cytochromem P450 (CYP) 3A4, je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5).

HalofantrinHalofantrin je substrátem CYP3A4 a je spojován s prodloužením QTc intervalu při doporučených terapeutických dávkách. Současné podávání flukonazolu a halofantrinu se tudíž nedoporučuje (viz bod 4.5).

6

Dermatologické reakce Zřídka se během léčby flukonazolem mohou objevit exfoliativní kožní reakce jako jsou Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. K závažným kožním reakcím na mnohé léčivé přípravky jsou náchylnější pacienti s AIDS .

Jestliže se u pacientů s povrchní kožní mykózou objeví exantém, jehož příčinou může být flukonazol, je nutné léčbu flukonazolem přerušit.

Jestliže se u pacientů s invazní nebo systémovou mykózou objeví vyrážka, musí být pečlivě sledováni a pokud se objeví bulózní léze nebo erythema multiforme, je nutné terapii flukonazolem přerušit.

Hypersenzitivita Vzácně byly hlášeny případy anafylaxe (viz bod 4.3).

Cytochrom P450Flukonazol je silný inhibitor CYP2C9 a středně silný inhibitor CYP3A4. Flukonazol je rovněž inhibitor CYP2C19. Pacienti, kteří jsou souběžně léčeni přípravkem Fluconazole B. Braun a léčivými přípravky s úzkou terapeutickou šíří, které jsou metabolizovány pomocí CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4, mají být sledováni (viz bod 4.5).

TerfenadinSouběžné podávání flukonazolu v dávkách do 400 mg za den spolu s terfenadinem je třeba pečlivěsledovat (viz body 4.3 a 4.5).

Pomocné látkyTento léčivý přípravek obsahuje přibližně 3,54 mg sodíku v 1 ml roztoku. To je třeba brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky je kontraindikováno:

Cisaprid:

U pacientů kteří užívali souběžně flukonazol a cisaprid byly hlášeny případy srdečních příhodvčetně poruch komorového rytmu typu torsades de pointes. Z výsledků kontrolované studie bylo zjištěno, že souběžné podávání 200 mg flukonazolu 1x denně s 20 mg cisapridu 4x denně způsobilo signifikantní nárůst plazmatických hladin cisapridu a prodloužení QTc intervalu. Současné užívání cisapridu je u pacientů, kteří užívají flukonazol kontraindikována (viz bod 4.3).

Terfenadin:

Protože byl popsán výskyt závažných srdečních dysrytmií následujících po prodloužení QTc intervalu u pacientů léčených souběžně azolovými antimykotiky spolu s terfenadinem, byly provedeny interakční studie také u flukonazolu. Při podávání 200 mg flukonazolu denně se neprokázaly žádné změny v QTc intervalu. Pokud je flukonazol podáván v dávce 400 mg nebo 800 mg denně,souběžně s terfenadien, dochází k významnému vzestupu plazmatických hladin terfenadinu. Souběžné podávání flukonazolu v dávce 400 mg/den a vyšší v kombinaci s terfenadinem je tedy kontraindikována (viz bod 4.3 Kontraindikace). Při souběžném podávání flukonazolu v dávce pod 400 mg/den v kombinaci s terfenadinem je třeba nemocného pečlivěsledovat.

Astemizol (substrát CYP3A4):

Souběžné podávání flukonazolu s astemizolem může snížit clearance astemizolu. Výsledné zvýšené plazmatické koncentrace astemizolu může vést k prodloužení QT a vzácnému výskytu torsades de pointes. Souběžné podávání flukonazolu a astemizolu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

7

Pimozid:

Přestože nebyly prováděny studie in vitro nebo in vivo, může vést souběžné podávání flukonazolu s pimozidem k inhibici metabolismus pimozidu. Zvýšené plazmatické koncentrace pimozidu mohou vést k prodloužení QT a vzácně k výskytu torsade de pointes. Souběžné podávání flukonazolu a pimozidu je kontraindikováno (viz bod 4.3)

Chinidin:

Přestože nebyly prováděny studie in vitro nebo in vivo může vést souběžné podávání flukonazolu s chinidinem k inhibici metabolismu chinidinu. Podávání chinidinu bývá spojováno s prodlouženímQT a se vzácným výskytem torsades de pointes. Souběžné podávání flukonazolu a chinidinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Erythromycin:

Souběžné podávání flukonazolu a erytromycinu může zvýšit riziko kardiotoxicity (prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Souběžné podávání flukonazolu a erytromycinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Souběžné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky nelze doporučit:

Halofantrin:

Flukonazol může v důsledku inhibičního účinku na CYP3A4 zvýšit plazmatické koncentracehalofantrinu.Souběžné podávání flukonazolu a halofantrinu může zvýšit riziko kardiotoxicity (prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Této kombinaci je třeba se vyhnout (viz bod 4.4).

Souběžné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky vede k opatřením a úpravám dávky:

Účinek ostatních léčivých přípravků na flukonazol

Rifampicin

Souběžné podávání flukonazolu a rifampicinu mělo za následek 25% snížení AUC flukonazolu a jeho poločas se zkrátil o 20%. Pokud dostává pacient souběžně oba léky je třeba zvážit zvýšení dávek flukonazolu.

Interakčních studie dále prokázaly, že perorální vstřebávání flukonazol se klinicky významně nezhoršuje, pokud je flukonazol podáván společně s jídlem, cimetidinem a antacidy a ani po celotělovém ozáření při transplantaci kostní dřeně.

Účinek flukonazolu na ostatní léčivé přípravky

Flukonazol je silným inhibitorem isoenzymu cytochromu P450 (CYP) 2C9 a středně silným inhibitorem CYP3A4. Flukonazol je rovněž inhibitor isoenzymu CYP2C19. Kromě níže uvedených /zaznamenaných interakcí existuje riziko zvýšení plazmatických koncentrací jiných sloučenin metabolizovaných enzymy CYP2C9 a CYP3A4 a podávaných souběžně s flukonazolem. Z toho důvodu je při souběžném podání nutná opatrnost a pacienty je nutné pečlivě sledovat. Vzhledem k dlouhému poločasu flukonazolu přetrvává inhibiční účinek flukonazolu na enzymy 4 – 5 dnů po jeho vysazení (viz bod 4.3).

Alfentanil:

Při souběžné léčbě flukonazolem (400 mg) a intravenózním alfentanilem (20 µg/kg) u zdravýchdobrovolníků došlo k dvojnásobnému zvětšení AUC10 alfentanilu, pravděpodobně v důsledku inhibice CYP3A4. Může být nezbytná úprava dávky alfentanilu.

Amitryptylin, nortriptylin:

Flukonazol zvyšuje účinek amitryptylinu a nortriptylinu. Hladiny 5-nortriptylinu a/nebo S-

amitriptylinu mohou být měřeny na počátku kombinované léčby a po jednom týdnu. Pokud je to nezbytné může být dávkování amitryptylinu a nortriptylinu upraveno.

8

Amfotericin B:

Souběžné podávání flukonazolu a amfotericinu B infikovaným imunokompetentním a imunosuprimovaným myším poskytlo následující výsledky: malý aditivní antimykotický účinek na systémovou infekci vyvolanou C. albicans, žádný účinek u intrakraniální infekce vyvolané Cryptococcus neoformans, a vzájemný antagonismus těchto přípravků při systémové infekci vyvolané A. fumigatus. Klinický význam výsledků získaných v těchto studiích není znám.

Antikoagulancia:

Po uvedení přípravku na trh, stejně jako u ostatních azolových antimykotik, byly hlášeny krvácivé příhody (podlitiny, epistaxe, krvácení do gastrointestinálního traktu, hematurie a melena). Tyto nežádoucí účinky byly důsledkem prodloužení protrombinového času u pacientů užívajících flukonazol souběžně s warfarinem. Během souběžné léčby flukonazolem a warfarinem se protrombinový čas prodloužil až na dvojnásobek, pravděpodobně díky inhibici metabolismu warfarinu prostřednictvím CYP2C9. U pacientů, užívajících antikoagulancia kumarinového typu souběžně s flukonazolem má být protrombinový čas pečlivě monitorován. Může být nezbytné upravit dávku warfarinu.

Krátkodobě působící benzodiazepiny, např. midazolam, triazolam:

Po perorálním podávání midazolamu způsoboval flukonazol významné zvýšení koncentrace midazolamu s následnými psychomotorickými účinky. Souběžné užívání flukonazolu 200 mg a midazolamu 7,5 mg perorálně zvýšilo 3,7krát AUC midazolamu a 2,2krát jeho poločas. Souběžné podávání flukonazolu 200 mg denně a triazolamu 0,25 mg perorálně zvýšilo 4,4krát AUC triazolamu a 2,3krát jeho poločas. Při souběžné léčbě s flukonazolem byly pozorovány zvýšené a prodloužené účinky triazolamu. Jestliže je u pacientů léčených flukozanolem nutná souběžná léčba benzodiazepiny, má být zváženo snížení dávek benzodiazepinů a pacienti mají být příměřeně monitorováni.

Karbamazepin:

Bylo pozorováno, že flukonazol inhibuje metabolismus karbamazepinu a zvyšuje koncentracekarbamazepinu v séru o 30 %. Existuje riziko rozvoje toxicity karbamazepinem. V závislosti na koncentraci/účinku může být nezbytná úprava dávky karbamazepinu.

Blokátory kalciového kanálu:

Některé blokátory kalciového kanálu (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil a felodipin) jsou metabolizovány CYP3A4. Flukonazol zvyšuje systémovou expozici antagonistů kalciového kanálu. Doporučuje se časté sledování možného výskytu nežádoucích účinků.

Celekoxib:

Během souběžné léčby flukonazolem (200 mg denně) a celekoxibem (200 mg), se zvýšily Cmax a AUC celekoxibu o 68 %, resp. o 134 %. Při kombinovaném podání s flukonazolem, může být nezbytné snížit dávky celekoxibu na polovinu.

Cyklofosfamid:

Kombinovaná léčba flukonazolem a cyklofosfamidem vede ke zvýšení sérových hladin bilirubinu a kreatininu. Tato kombinace může být podávána, pokud se bere v úvahu riziko zvýšení sérových hladin bilirubinu a kreatininu.

Fentanyl:

Byl hlášen jeden fatální případ intoxikace fentanylem v důsledku možné interakce fentanylu a flukonazolu. Mimo to se u zdravých dobrovolníků ukázalo, že flukonazol významně zpomaloval eliminaci fentanylu. Zvýšené koncentrace fentanylu mohou vést k respirační depresi. Pacienti mají být pečlivě sledováni pro možné riziko respirační deprese. Může být nezbytná úprava dávkyfentanylu.

9

Inhibitory HMG-CoA reduktázy:

Riziko myopatie a rabdomyolýzy se zvyšuje, pokud se flukonazol podává současně s inhibitory HMG-CoA reduktázy, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A4, jako např. atorvastatin nebo simvastatin, nebo CYP2C9 jako je fluvastatin. Pokud je kombinovaná léčba nezbytná, má se u pacientů sledovat případný výskyt příznaků myopatie nebo rabdomyolýzy a mají se sledovat hladiny kreatininkinázy. Podávání inhibitorů HMG-CoA reduktázy je nutné ukončit, pokud je pozorováno výrazné zvýšení kreatininkinázy nebo je stanovena či se předpokádá myopatie nebo rhabdomyolýza.

Imunosupresiva (tj. cyklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus):

Cyklosporin:

Flukonazol významně zvyšuje koncentraci a AUC cyklosporinu. Během současného podání flukonazolu 200 mg denně a cyklosporinu (2,7 mg/kg/den) došlo k 1,8-násobnému zvýšení AUC cyklosporinu. Tato kombinace může být použita při současném snížení dávek cyklosporinu, v závislosti na jeho koncentraci.

Everolimus:

Ačkoliv nebylo studováno v žádných in vivo ani in vitro studiích, může flukonazol zvýšit koncentrace everolimu v séru prostřednictvím inhibice CYP3A4.

Sirolimus:

Flukonazol zvyšuje plazmatické koncentrace sirolimu pravděpodobně inhibicí metabolismu sirolimu prostřednictvím CYP3A4 a p-glykoproteinu. Tuto kombinaci lze podávat při úpravě dávky sirolimu v závislosti na míře účinku/koncentrace.

Takrolimus:

Flukonazol může až pětinásobně zvyšovat sérové koncentrace perorálně podávaného takrolimu a to díky inhibici metabolismu takrolimu prostřednictvím CYP3A4 ve střevech. Při intravenózním podávání takrolimu nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické změny. Zvýšené hladiny takrolimu byly spojovány s nefrotoxicitou. Dávky perorálně podávaného takrolimu je nutné snížitv závislosti na jeho koncentraci.

Losartan:

Flukonazol inhibuje metabolismus losartanu na jeho aktivní metabolit (E-31 74), který je zodpovědný za většinu antagonistického účinku k receptoru angiotensin II, který se objevuje v průběhu léčby losartanem. Pacientům se má neustále monitorovat krevní tlak.

Methadon:

Flukonazol může zvýšit koncentrace methadonu v séru. Může být nezbytná úprava dávky methadonu.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)

V porovnání s podáváním samotného flurbiprofenu byly při souběžném podávání flurbiprofenu s flukonazolem zvýšeny Cmax flurbiprofenu o 23 % a AUC o 81 %. Obdobně byly při souběžném podávání farmakologicky účinného isomeru [S-(+)-ibuprofen] s flukonazolem zvýšeny Cmax o 15 % a AUC o 82 % racemického ibuprofenu (400 mg) v porovnání s podáváním samotného racemického ibuprofenu.Ačkoli to nebylo specificky studováno může flukonazol zvýšit systémovou expozici NSAID, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP2C9 (např. naproxen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak). Doporučuje se časté sledování pro možný výskyt nežádoucích účinků a toxicity souvisejících s NSAID. Může být nezbytná úprava dávky NSAID.

Fenytoin:

Flukonazol inhibuje hepatický metabolismus fenytoinu. Souběžné opakované podávání 200 mgflukonazolu a 250 mg fenytoinu intravenózně vyvolalo nárůst AUC24 o 75 % a Cmin o 128 %. Při souběžném podávání je nutné sledovat sérovou koncentraci fenytoinu, aby nedošlo k intoxikacifenytoinem.

10

Prednison:

Byl hlášen případ, kdy u pacienta po transplantaci jater, který byl léčen prednisonem, došlo k rozvoji akutní adreno-kortikální nedostatečnosti po ukončení tříměsíční léčby flukonazolem. Ukončení podávání flukonazolu pravděpodobně způsobilo zvýšení aktivity CYP3A4, což následně vedlo ke zvýšení metabolismu prednisonu. U pacientů dlouhodobě léčených flukonazolem a prednisonem musí být po vysazení flukonazolu pečlivě sledována možnost vzniku adreno-kortikální nedostatečnosti.

Rifabutin:

Flukonazol zvyšuje koncentraci rifabutinu v séru, což vede ke zvýšení AUC rifabutinu až o 80 %. Objevily se zprávy o výskytu uveitidy u pacientů, kteří souběžně užívali flukonazol i rifabutin.Při kombinované léčbě je nutné brát v úvahu příznaky toxicity rifabutinu.

Sachinavir:

Flukonazol zvyšuje, díky inhibici hepatického metabolismu sachinaviru prostřednictvím CYP3A4 a inhibici p-glykoproteinu, AUC sachinaviru o přibližně 50% a Cmax o přibližně 55 %. Interakce se sachinavirem/ritonavirem nebyla studována a může být klinicky významná. Může být nezbytná úprava dávky sachinaviru.

Látky obsahující sulfonylmočovinu:

Fukonazol u zdravých dobrovolníků prodlužoval plazmatický poločas souběžně podávaných perorálně sloučenin sulfonylmočoviny (např. chlorpropamid, glibenklamid, glipizid, a tolbutamid). Při souběžném podávání je nutná častá kontrola glykemie a doporučuje se případné snížení dávky sulfonylmočoviny.

Theofylin:

V placebem kontrolované studii vzájemných interakcí vedlo podávání 200 mg flukonazolu po dobu 14 dnů k 18 % poklesu střední plazmatické clearance theofylinu. U pacientů, kterým jsou podáványvysoké dávky theofylinu či kteří jsou z jiné příčiny zvýšeně ohroženi jeko toxicitou, je třeba při souběžné léčbě flukonazolem pátrat po známkách toxicity theofylinu a příslušně upravit jeho dávku, pokud k takovým projevům dojde.

Vinka alkaloidy

Ačkoli studie nebyly provedeny, flukonazol může zvýšit plazmatické hladiny vinka alkaloidů (např. vinkristin a vinblastin) a vést k neurotoxicitě, pravděpodobně způsobené inhibičním vlivem na CYP3A4.

Vitamin A

Na základě jednoho hlášeného případu u jednoho pacienta užívajícího kombinovanou léčbu all-trans retinovou kyselinou (kyselou formou vitaminu A) a flukonazolem, došlo k rozvoji nežádoucích účinků souvisejících s CNS ve formě pseudotumoru mozku, které po ukončení léčby flukonazolem odezněly. Je možné použít tuto kombinaci, ale je nutné mít na paměti výskyt nežádoucích účinků souvisejících s CNS.

Vorikonazol (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4):

Souběžné podávání perorálního vorikonazolu (1. den 400 mg po 12 hodinách, poté 200 mg po12hodinách po dobu 2,5 dne) a perorálního flukonazolu (1. den 400 mg, poté 200 mg jednou denně po dobu 4 dnů) 8 zdravým mužům vedlo ke zvýšení Cmax vorikonazolu a zvětšení jeho AUCτ průměrně o 57 % (90 % CI: 20 %, 107 %), resp. 79 % (90 % CI: 40 %, 128 %). Snížení dávky a/nebo frekvence podávání vorikonazolu a flukonazolu, které by vedlo k odstranění tohoto jevu, nebylostanoveno.V případě, že je vorikonazol užit následně po flukonazolu, je doporučeno sledování nežádoucích účinků souvisejících s podáním vorikonazolu.

Zidovudin:

Flukonazol zvyšuje Cmax zidovudinu o 84 % a zvětšuje jeho AUC o 74 % a to díky přibližně 45% snížení clearance perorálně podávaného zinovudinu. Poločas zinovudinu byl navíc po kombinované

11

léčbě s flukonazolem prodloužen přibližně o 128 %. U pacientů užívajících tuto kombinaci je nutnésledovat rozvoj nežádoucích účinků souvisejících s podáním zidovudinu. Může být nezbytné snížení dávky zidovudinu.

Azithromycin:

V otevřené, randomizované, trojitě zkřížené studii s 18 zdravými dobrovolníky byl hodnocen účinek jednorázově podané perorální dávky azithromycinu 1200 mg na farmakokinetiku jednorázověpodané perorální dávky flukonazolu 800 mg a stejně tak účinek flukonazolu na farmakokinetiku azithromycinu. Mezi flukonazolem a azithromycinem nebyla zjištěna žádná významnáfarmakokinetická interakce.

Perorální kontraceptiva:

Byly provedeny dvě farmakokinetické studie s kombinovanou perorální kontracepcí a opakovaněpodaným flukonazolem. Zatímco po podání denní dávky flukonazolu 50 mg nebyl pozorován žádný vliv na hormonální hladiny, při podávání denní dávky flukonazolu 200 mg, byly AUC ethinylestradiolu zvýšeny o 40 % a levonorgestrelu o 24 %. Je tedy nepravděpodobné, že by opakované podávání flukonazolu v těchto dávkách ovlivňovalo účinnost kombinovaných perorálních kontraceptiv.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíÚdaje o několika stech těhotných ženách, léčených standardními dávkami flukonazolu (< 200 mg/den) podávaného v jednorázových nebo opakovaných dávkách během prvního trimestru, neprokázalyžádný nežádoucí účinek na plod.

Vyskytly se zprávy o mnohočetných vrozených vadách u novorozenců (včetně brachycefalie, dysplazie uší, velké fontanely, deformit femuru tvaru pastýřské hole a radio-humerální synostózy), jejichž matky byly léčeny pro kokcidioidomykózu po 3 a více měsíců vysokými dávkami flukonazolu (400 - 800 mg/den). Vztah mezi užíváním flukonazolu a těmito případy není jasný.

Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Flukonazol nesmí být podáván těhotným ve standardních dávkách při krátkodobé léčbě, pokud to není nezbytně nutné.

Flukonazol ve vysokých dávkách a/nebo v prodlouženém režimu léčby se nesmí podávat těhotným s výjimkou u potencionálně život ohrožujících infekcí.

KojeníFlukonazol proniká do mateřského mléka v koncentracích nižších, než jsou koncentrace plazmatické. V kojení lze pokračovat po jednorázovém podání standardní dávky 200 mg flukonazolu nebo méně. Po opakovaném podávání nebo po vysoké dávce flukonazolu se kojení nedoporučuje.

FertilitaFlukonazol neměl vliv na fertilitu samců nebo samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie hodnotící účinky Fluconazole B. Braun na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny. Pacienti mají být upozorněni na možné závratě nebo záchvaty (viz bod 4.8) při užívání Fluconazole B. Braun a měli by být poučeni o tom, že nemají řídit a obsluhovat stroje pokud se tyto příznaky objeví.

12

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji (>1/10) hlášenými nežádoucími účinky jsou bolest hlavy, bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení, zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi a vyrážka.

Během léčby flukonazolem byly pozorovány a hlášeny níže uvedené nežádoucí účinky s následující četností výskytu: Velmi časté (≥1/10);Časté (1/100 až <1/10);Méně časté (1/1 000 až <1/100);Vzácné (1/10 000 až <1/1 000);Velmi vzácné (<1/10 000);Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy krve alymfatického systému

Anemie

Agranulocytóza,leukopenie, neu-tropenie, trombo-cytopenie

Poruchy imunitního systému

Anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Snížená chuť k jídlu

Hypercholesterolemie, hypertriglyceridémie, hypokalemie

Psychiatricképoruchy

Somnolence, insomnie

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Záchvaty, parestézie, závratě, odchylky ve vnímání chuti

Třes

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Torsade de pointes (viz bod 4.4), prodlouženíintervalu QT (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha, zvracení, průjem, nauzea

Konstipace,dyspepsie, flatulence, sucho v ústech

Poruchy jater ažlučových cest

Zvýšená hladinaalaninaminotransferázy (viz bod 4.4) a aspartátaminotransferázy (viz bod 4.4), zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (viz bod 4.4)

Cholestáza (viz bod 4.4), žloutenka (viz bod 4.4), zvýšený bilirubin (viz bod 4.4)

Jaterní selhání (viz bod

4.4), hepatocelulární nekróza (viz bod 4.4), hepatitida (viz bod 4.4), hepatocelulární poškození (viz bod 4.4)

Poruchy kůže apodkožní tkáně

Vyrážka (viz bod 4.4)

Vyrážka po podání léku (viz bod 4.4),urtikarie (viz bod 4.4), pruritus, zvýšené pocení

Toxická epidermální nekrolýza (viz bod 4.4)

,

Stevens-Johnsonův syndrom (viz bod 4.4), akutní generalizovaná exantématózní pustulóza(viz bod 4.4), exfoliativní dermatitida, angioedém, otoky v obličeji, alopecie

Poruchy svalové akosterní soustavya pojivové tkáně

Myalgie

Celkové poruchy areakce v místěaplikace

Vyčerpání, malátnost astenie, horečka

13

Pediatrická populaceCharakter a výskyt nežádoucích účinků a laboratorních abnormalit zaznamenaných v průběhu klinických studií u dětí je srovnatelný s výskytem nežádoucích účinků u dospělých.

4.9

Předávkování

PříznakyByly hlášeny případy předávkování flukonazolem se současným rozvojem halucinací a paranoidního chování.

LéčbaPři předávkování je indikována symptomatická léčba (s podpůrnými opatřeními a výplachem žaludkuv případě potřeby).Flukonazol je do značné míry vylučován do moči. Jeho eliminaci lze zřejmě urychlit forsírovanou diurézou. Tříhodinová hemodialýza sníží plazmatické hladiny přibližně o 50%.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

ATC klasifikaceFarmakoterapeutická skupina: antimykotika pro systémové použití, triazolové derivátyATC kód: J02AC01

Mechanismus účinkuFlukonazol je triazolový antimykotický přípravek. Jeho primárním mechanismem účinku je inhibice mykotické 14α-lanosterol demethylace zprostředkované cytochromem P450, která představuje základní krok v biosyntéze ergosterolu. Kumulace 14 α-methylsterolů koreluje s následným úbytkem ergosterolu v buněčných membránách hub a může být zodpovědná za antimykotický účinek flukonazolu. Flukonazol vykázal větší specificitu vůči enzymům cytochromu P450 hub než k různýmenzymatickým systémům cytochromu P450 u savců.

Flukonazol podáváný v dávce 50 mg denně po dobu 28 dní neovlivňoval plazmatické koncentrace testosteronu u mužů nebo koncentrace steroidních hormonů u žen ve fertilním věku. Flukonazol v dávce 200 až 400 mg denně neměl u zdravých mužských dobrovolníků klinicky významný účinek na hladiny endogenních steroidů nebo na hormonální odpověď po stimulaci ACTH. Interakční studie s antipyrinem ukazují, že jedna ani více dávek flukonazolu 50 mg neovlivňuje metabolismus této látky.

Citlivost in vitroIn vitro, vykazuje flukonazol antimykotický účinek vůči většině klinicky běžným druhům kandid(včetně C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). U C. glabrata vykazuje široké spektrum citlivosti, zatímco C. krusei je k flukonazolu rezistentní.

Flukonazol rovněž vykazuje účinnost in vitro vůči Cryptococcus neoformans a Cryptococcus gattiistejně jako vůči endemickým druhům hub Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum a Paracoccidoides brasilensis.

Farmakokinetické/farmakodynamické (PK/PD) vztahyVe studiích na zvířatech bylo prokázáno, že existuje korelace mezi hodnotami minimálních inhibičních koncentrací (MIC) a účinností vůči experimentálním mykózám vyvolaných Candida spp.V klinických studiích je vztah mezi AUC a dávkou flukonazolu témeř lineární vztah (1:1). Existuje rovněž přímý, třebaže nedokonalý, vztah mezi AUC nebo dávkou a uspokojivou klinickou odpovědína léčbu perorální kandidózy a v menší míře kandidémie.Podobně je méně pravděpodobná úspěšná klinická odpověď na léčbu infekcí vyvolaných kmeny s vyššími MIC flukonazolu.

14

Mechanismus/mechanismy rezistenceU Candida spp se vyvinulo několik mechanizmů rezistence vůči azolovým antimykotickým přípravkům. Je známo, že mykotické kmeny, které vyvinuly jeden nebo více těchto mechanizmů rezistence, vykazují vysoké hodnoty MIC flukonazolu, což má nežádoucí dopad in vivo i klinicky.

Byly hlášeny případy superinfekce způsobené jinými druhy kandid než Candida albicans, které jsou většinou přirozeně necitlivé k flukonazolu (např. Candida krusei). Takové případy mohou vyžadovat alternativní antimykotickou léčbu.

Hraniční hodnoty MIC (podle EUCAST)

Na základě analýzy farmakokinetických a farmakodynamických dat (PK/PD), citlivosti in vitro a klinické odpovědi určil EUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing - Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti – subkomise pro testování citlivosti k antimykotikům) hraniční hodnotyflukonazolu pro Candida spp. (EUCAST Fluconazole rational document (2007)-verze 2). Tyto hodnoty byly rozděleny na hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé; které byly určeny hlavně na základě dat PK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů, a na hraniční hodnotyzávislé na druhu kandid pro druhy nejčastěji vyvolávající klinické infekce. Tyto hraniční hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže:

Antimykotikum Hraniční hodnoty závislé na druhu kandid (S/R>) mg/l

Hraniční hodnoty nadruhu kandid nezávislé

A

S/R>

Candida albicans

Candida glabrata

Candida krusei

Candida parapsolosis

Candida tropicalis

Flukonazol

IE

--

S = citlivé, R = rezistentníA = hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé byly určeny hlavně na základě dat PK/PD a jsou

nezávislé na distribucích MIC jednotlivých druhů. Tyto jsou určeny pouze pro druhy, které nemají určeny konkrétní hraniční hodnoty MIC.

-- = testování citlivosti se nedoporučuje, neboť druh neodpovídá na léčbu tímto antimykotikem IE = není jednoznačně určeno, zda druh bude dobře odpovídat na léčbu tímto antimykotikem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu jsou obdobné při intravenózním i perorálním podání.

AbsorpcePerorálně podaný flukonazol se dobře vstřebává a plazmatické hladiny (a systémová biologická dostupnost) dosahují více jak 90 % hladin po intravenózním podání. Současné podání s jídlem perorální absorpci neovlivní. Po podání na lačno se vrchol plazmatické koncentrace objeví za 0,5 až 1,5 hod. Plazmatické koncentrace jsou úměrné podané dávce. 90% hladiny v ustáleném stavu je dosaženo za 4 - 5 dnů po opakovaném podání jedné denní dávky. Podání iniciální dávky (1. den léčby)ve výši dvojnásobku obvyklé denní dávky umožní dosáhnout 90% hladiny rovnovážného stavu již dodruhého dne léčby.

Distribuce v organismuDistribuční objem léku se blíží celkovému objemu tělesné vody. Vazba na bílkoviny plazmy je nízká (11 – 12 %).

Flukonazol dobře proniká do všech tělesných tekutin, které byly testovány. Ve slinách a sputu jsou koncentrace flukonazolu obdobné plazmatickým. V mozkomíšním moku dosahují u pacientů s mykotickou meningitidou přibližně 80 % plazmatické hladiny.

15

Vysokých koncentrací v kůži, vyšších než v séru, dosahuje flukonazol ve stratum corneum, epidermis a dermis a ve vylučovaném potu. Flukonazol se akumuluje ve stratum corneum. Při jedné denní dávce50 mg byla koncentrace flukonazolu po 12 dnech 73 µg/g tkáně a 7 dní po ukončení léčby byla koncentrace ještě 5,8 µg/g tkáně. Při dávce 150 mg jednou týdně byla sedmý den koncentrace flukonazolu ve stratum corneum 23,4 µg/g tkáně a 7 dní po druhé dávce 7,1 µg/g tkáně.

Koncentrace flukonazolu v nehtech po 4 měsících užívání dávky 150 mg 1x týdně byla 4,05 μg/g vezdravých nehtech a 1,8 μg/g v postižených nehtech. Hladina flukonazolu byla v nehtech měřitelná ještě 6 měsíců po ukončení léčby.

BiotransformaceFlukonazol je metabolizován pouze v malé míře. U radioaktivně značené dávky, je pouze 11 % vyloučeno ve změněné formě močí. Flukonazol je selektivní inhibitor isoenzymů CYP2C9 a CYP3A4 (viz bod 4.5). Flukonazol je rovněž inhibitor isoenzymu CYP2C19.

Eliminace z organismuPlazmatický poločas eliminace z plazmy je přibližně 30 hodin. Nejvýznamnější exkreční cestou jsou ledviny; asi 80 % podané dávky se vylučuje do moči v nezměněné podobě. Clearance flukonazolu je přímo úměrná clearance kreatininu. Cirkulující metabolity nebyly prokázány.

Dlouhý poločas eliminace z plazmy umožňuje léčbu jedinou dávkou používanou u vaginální kandidózy při dávkování jednou denně a jednou týdně u jiných indikací.

Farmakokinetika u renálního poškozeníU pacientů se závažnou renální nedostatečností, (GFR< 20 ml/min) je biologický poločas zvýšen z 30 na 98 hodin. Z toho důvodu je potřeba snížit dávku. Fukonazol je odstraněn hemodialýzou a v menšímíře peritoneální dialýzou. Po 3 hodinové hemodialýze je z krve odstraněno asi 50 % flukonazolu.

Farmakokinetika u dětíFarmakokinetické údaje byly hodnoceny u 113 pediatrických pacientů z 5 studií; 2 studie s jednorázovou dávkou, 2 studie s opakovanými dávkami a studie u nedonošených novorozenců. Data z 1 studie nelze interpretovat vzhledem ke změnám v podávané formě během studie. Dodatečná data byla dostupná ze studie ze soucitu.

Po podání 2 – 8 mg/kg flukonazolu dětem ve věku od 9 měsíců do 15 let, byla zjištěna AUC asi 38 μg x h/ml na jednotkovou dávku 1 mg/kg. Průměrný poločas plazmatické eliminace flukonazolu se pohyboval v rozmezí 15 a 18 hodin a distribuční objem byl přibližně 880 ml/kg po opakovaných dávkách.

Po jednotlivé dávce byl zjištěn vyšší poločas plazmatické eliminace flukonazolu,

přibližně 24 hod. To je srovnatelné s poločasem plazmatické eliminace flukonazolu po jednorázovém i.v. podání 3 mg/kg dětem ve věku 11 dní - 11 měsíců. Distribuční objem v této věkové skupině byl kolem 950 ml/kg.

Zkušenosti s flukonazolem u novorozenců jsou omezené na farmakokinetické studie u nedonošených novorozenců. U 12 předčasně narozených dětí v průměru narozených ve 28 týdnu těhotenství byl průměrný věk při první dávce 24 hodin (rozmezí 9 – 36 hodin) a průměrná porodní tělesná hmotnost byla 0,9 kg (rozmezí 0,75 – 1,10 kg).Sedm pacientů dokončilo protokol; každých 72 hodin bylo podáno maximálně pět intravenózních infuzí v dávce 6 mg flukonazolu/kg. Průměrný poločas (v hodinách) byl 1. den 74 (rozmezí 44 – 185)a klesl v čase k průměrné hodnotě 53 (rozmezí 30 – 131) 7. den a 47 (rozmezí 27 – 68) 13. den. Plochapod křivkou (mikrogram x h/ml) byla 1. den 271 (rozmezí 173 – 385) a vzrostla v průměru na 490 (rozmezí 292 – 734) 7. den a klesla v průměru na 360 (rozmezí 167 – 566) 13. den. Distribuční objem (ml/kg) byl 1. den 1183 (rozmezí 1070 – 1470) a zvýšil se v čase v průměru na 1184 (rozmezí 510 –2130) 7. den a 1328 (rozmezí 1040 – 1680) 13. den.

Farmakokinetika u starších pacientůByla prováděna farmakokinetická studie s 22 dobrovolníky ve věku 65 let a více, kteří užívali jednorázovou perorální dávku 50 mg flukonazolu. Deset z těchto pacientů užívalo současně diuretika. Cmax byla 1,54 µg/ml a nastala za 1,3 hod po podání dávky. Průměrná AUC byla 76,4 ± 20,3 µg x h/ml

16

a průměrný konečný poločas eliminace byl 46,2 hod. Hodnoty těchto farmakokinetických parametrůjsou vyšší než analogické hodnoty udávané u zdravých dobrovolníků - mladých mužů. Souběžné podávání diuretik neovlivnilo významně AUC nebo Cmax. U starších pacientů osob byla navíc clearance kreatininu (74 ml/min), procento látky odstraněné v nezměněné podobě močí (0-24 hodin, 22 %) a odhady renální clearance flukonazolu (0,124 ml/min/kg) všeobecně nižší ve srovnání s mladšími dobrovolníky. Proto se zdá, že změny v dispozici flukonazolu u starších pacientů souvisejíse sníženými renálními funkčními charakteristikami této skupiny pacientů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujícíchmaximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

KarcinogenezeU myší a potkanů, léčených perorálně po dobu 24 měsíců dávkami 2,5; 5 nebo 10 mg/kg/den (přibližně 2-7x vyššími dávkami, než jsou doporučené pro člověka) nebyl prokázán karcinogenní potenciál flukonazolu. U samců potkanů, léčených dávkami 5 a 10 mg/kg/den, byla zaznamenána zvýšená incidence hepatocelulárního adenomu.

Reprodukční toxicitaFlukonazol neovlivňoval fertilitu samců a samic potkanů, léčených perorálními denními dávkami 5, 10 nebo 20 mg/kg nebo parenterálními dávkami 5, 25, nebo 75 mg/kg.

Při dávkách 5 nebo 10 mg/kg nebyly popsány žádné účinky na plod; při dávkách 25 a 50 mg/kg a vyšších byla pozorována zvýšená četnost anatomických abnormalit plodu (nadpočetná žebra, dilatace ledvinové pánvičky) a opožděná osifikace. Při dávkách v rozmezí od 80 do 320 mg/kg byla popisována zvýšená embryonální letalita u potkanů a abnormality plodu zahrnovaly zvlněná žebra, rozštěp patra a abnormální kranio-faciální osifikace.Při perorálních dávkách 20 mg/kg se mírně opožďoval začátek porodu a při intravenózních dávkáchod 20 do 40 mg/kg byly u několika samic pozorovány funkční poruchy děložních kontrakcí aprodloužení porodu. Porodní poruchy způsobily mírný nárůst počtu mrtvě narozených mláďat a snížení míry přežití novorozených mláďat při těchto dávkách. Ovlivnění porodu souvisí s druhově specifickým snížením estrogenů jako následku vysokých dávek flukonazolu. U žen užívajících flukonazol nebyly obdobné hormonální změny pozorovány (viz bod 5.1).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný, voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

Neotevřené2 roky

Po prvním otevření:Léčivý přípravek musí být použit okamžitě po prvním otevření lahvičky. Viz také bod 6.6.

Po zředění dle pokynůPro směsi s roztoky uvedenými v bodě 6.6 byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na více než 72 hodin při 25°C.

17

Z mikrobiologického hlediska, je nutno přípravek použít okamžitě. Není-li použit okamžitě, je délka azpůsob skladování před použitím na odpovědnosti uživatele a nemá normálně přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 až 8°C, pokud rozpouštění neproběhlo za kontrolovaných a platných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Nezmrazujte.Uchovávejte lahvičky v zevním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření/naředěníPodmínky uchovávání naředěného roztoku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml je dodáván v lahvičkách z polyethylénu nízké hustoty (LDPE)Obsah: 50 ml, 100 ml, 200 mlVelikost balení: 10, 20 nebo 50 lahviček

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Tento léčivý přípravek je určen k jednorázovému použití. Po použití zlikvidujte lahvičku a všechen nepoužitý zbytek. Částečně použité lahvičky nepřipojujte znovu k infuzi.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přípravek musí být před podáním vizuálně zkontrolován na přítomnost částic a změnu barvy. Použít lze pouze roztok prostý částic. Nepoužívejte, je-li lahvička poškozena.

Nenapojujte lahvičku na jinou. Takový postup by mohl vést ke vzniku vzduchové embolie, vyvolané vniknutím reziduálního vzduchu z první lahvičky, jestliže infuze nebyla zcela dokončena před podáním tekutiny z další lahvičky.

Roztok musí být podáván za aseptických podmínek prostřednictvím sterilních setů. Kvůli zamezení vniknutí vzduchu do infuze musí být infuzní set naplněn tekutinou.

Přípravek Fluconazole B. Braun 2 mg/ml musí být podáván intravenózní infuzí rychlostí nepřesahující 10ml/min.

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml je kompatibilní s následujícími roztoky:

a)

Infuzní roztok glukózy 200 mg/ml (je-li k dispozici)

b)

Ringerův infuzní roztok

c)

Hartmannův roztok, Ringerův roztok s laktátem (je-li k dispozici)

d)

Roztok chloridu draselného 20 mEq/l v glukóze 50 mg/ml (je-li k dispozici)

e)

Infuzní roztok hydrogenuhličitanu sodného 84 mg/ml (8,4%) (je-li k dispozici)

f)

Infuzní roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)

g)

Infuzní roztok Sterofundin ISO (je-li k dispozici)

Flukonazol se podává zavedenou kanylou naředěný v jednom z výše uvedených roztoků. Ačkoli nebyla popsána žádná specifická inkompatibility, nedoporučuje se před infuzí mísit flukonazol s jinými léčivými přípravky.

18

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AGCarl-Braun-Straße 134212 Melsungen, Německo

Poštovní adresa:34209 Melsungen, Německo

Tel.: +49-5661-71-0Fax: +49-5661-71-45 67

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

26/048/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.1.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30.3.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA (IV 50, 100, 200 ml polyetylénový obal Ecoflac plus)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infuzní roztokfluconazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý ml obsahuje fluconazolum 2 mg

Každých 50 ml obsahuje fluconazolum 100 mg Každých 100 ml obsahuje fluconazolum 200 mg Každých 200 ml obsahuje fluconazolum 400 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: voda na injekci, chlorid sodný

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok10 x 50 ml10 x 100 ml10 x 200 ml20 x 50 ml20 x 100 ml20 x 200 ml50 x 50 ml50 x 100 ml50 x 200 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte lahvičky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nezmrazujte.

2

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG34209 MelsungenNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 26/048/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

LAHVIČKA (IV 50, 100, 200 ml polyetylénový obal Ecoflac plus)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infuzní roztokfluconazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje fluconazolum 2 mg

Každých 50 ml obsahuje fluconazolum 100 mg Každých 100 ml obsahuje fluconazolum 200 mg Každých 200 ml obsahuje fluconazolum 400 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: voda na injekci, chlorid sodný

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok

50 ml100 ml

200 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pouze pro jednorázové použití.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte lahvičky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nezmrazujte.

4

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG34209 MelsungenNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 26/048/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.