Fluconazol-Teva 2 Mg/ml

Kód 0116079 ( )
Registrační číslo 26/ 423/09-C
Název FLUCONAZOL-TEVA 2 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0116077 INF SOL 10X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze
0116079 INF SOL 10X200ML/400MG Infuzní roztok, Infuze
0116076 INF SOL 1X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze
0116078 INF SOL 1X200ML/400MG Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak FLUCONAZOL-TEVA 2 MG/ML

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls236442/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fluconazol – Teva 2 mg/ml, infuzní roztok

fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotnického personálu.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo jinému zdravotnickému personálu.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Fluconazol – Teva a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluconazol – Teva užívat

3.

Jak se přípravek Fluconazol – Teva užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Fluconazol – Teva uchovávat

6.

Další informace

1.

Co je přípravek Fluconazol – Teva a k čemu se používá

Flukonazol – Teva patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika“. Léčivou látkou je flukonazol.

Přípravek Fluconazol – Teva se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

DospělíTento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:-

Kryptokoková meningitida – zánět mozkových blan

vyvolaný kvasinkou Cryptococcus

neoformans

-

Kokcidioidomykóza – infekce dýchacích cest

vyvolaná houbou Coccidioides immitis

-

Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. srdce, plíce) nebo v močovém ústrojí

-

Slizniční kvasinkové infekce – infekce sliznice úst, krku a otlaků v místě protézy.

Přípravek Fluconazol – Teva můžete rovněž dostat k:-

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

-

k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce

-

k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)

Děti a dospívající (ve věku od 0 do 17 let)Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:-

Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku

-

Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. srdce, plíce) nebo v močovém traktu

-

Kryptokoková meningitida – zánět mozkových blan

vyvolaný kvasinkou Cryptococcus

neoformans

Přípravek Fluconazol – Teva můžete rovněž dostat k:-

k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)

-

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fluconazol – Teva užívat

Nesmíte být léčen/a přípravkem Fluconazol – Teva jestliže-

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flukonazol, na jiné léky, které jste užíval/a k léčbě mykotických infekcí nebo na kteroukoli další složku přípravku Fluconazol – Teva. Příznaky mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.

-

užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)

-

užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)

-

užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)

-

užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)

-

užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fluconazol – Teva je zapotřebíSdělte svému lékaři jestliže-

máte problémy s játry nebo ledvinami

-

trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií

-

máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi

-

se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInformujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminikum k léčbě alergií) nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí) nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí), protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Fluconazol – Teva (viz bod „Nesmíte být léčen/a přípravkem Fluconazol – Teva jestliže“).

Některé léky se mohou s přípravkem Fluconazol – Teva vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že užíváte kterýkoli z následujících léků:

-

rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)

-

alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika)

-

amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva)

-

amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)

-

léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky)

-

benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při úzkosti

-

karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)

-

nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi – vysoký tlak krve)

-

cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu)

-

cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčběrakoviny

-

halofantrin (užívaný k léčbě malárie)

-

statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých hladin cholesterolu

-

methadon (užívaný při bolesti)

-

celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)

-

perorální antikoncepce

-

prednison (steroid)

-

zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pozitivních pacientů)

-

léky na diabetes mellitus jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid

-

theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)

-

vitamin A (potravinový doplněk)

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotnický personál o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníSdělte svému lékaři, pokud jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, přípravek Fluconazol – Teva neužívejte, pokud Vám lékař neřekne. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo záchvaty.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fluconazol – TevaPřípravek Fluconazol – Teva obsahuje 0,154 mmol sodíku v 1 ml. To je třeba brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

3.

Jak se přípravek Fluconazol – Teva užívá

Tento léčivý přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra do žíly pomalou infuzí do žíly.Přípravek Fluconazol – Teva se dodává jako roztok. Dále se již neředí. Na konci této příbalové informace jsou uvedeny informace pro zdravotnické pracovníky.

Obvyklé dávkování tohoto léčivého přípravku pro různé indikace je uvedeno níže. Ověřte si se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud si nejste jistý/á, proč přípravek Fluconazol – Teva dostáváte.

DospělíStav

Dávka

Léčba kryptokokové meningitidy

400 mg první den, poté 200 až 400 mg jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo déle, pokud je potřeba. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg.

Prevence opětovného výskytu

kryptokokové

meningitidy

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba kokcidioidomykózy

200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 až24 měsíců nebo déle, je-li potřeba. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg.

Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány

800 mg první den, poté 400 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba infekce postihující sliznice dutiny ústní, krku a otlaků v místě protézy

200 až 400 mg první den, poté 100 až 200 mg, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávka závisí na lokalizace infekce

50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Prevence opětovného výskytu infekce v ústech nebo krku

100 až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 3 krát týdně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Prevence kandidové infekce (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)

200 až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Dospívající ve věku od 12 do 17 letDodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).

Děti ve věku do 11 letMaximální dávka pro děti je 400 mg denně.

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

Stav

Denní dávka

Kvasinková infekce sliznice a krku – dávka a délka léčby závisí na závažnosti infekce a na její lokalizaci

3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg tělesné hmotnosti smí být podáno první den)

Kryptokoková meningitida nebo kandidová infekce vnitřních orgánů

6 až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže činnost

jejich

imunitního

systému

není

dostatečná)

3 až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Užití u dětí ve věku 0 až 4 týdnyUžití u dětí ve věku 3 až 4 týdny:Stejná dávka jako výše ovšem podaná jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti každých 48 hodin.Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny:Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnostikaždých 72 hodin.

Lékaři někdy předepisují odlišné dávkování. Vždy užívejte léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacientiPodává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pacienti sledvinovými problémyLékař Vám může změnit Vaši dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Fluconazol – Teva, než mělo býtJestliže se obáváte, že Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Fluconazol – Teva, oznamte to ihnedsvému lékaři nebo zdravotní sestře. Příznaky možného předávkování mohou být pocit, že slyšíte, vidíte, cítíte a myslíte si věci, které nejsou skutečné (halucinace a paranoidní chování).

Jestliže Vám dávka přípravku Fluconazol – Teva nebyla podánaProtože Vám bude tento léčivý přípravek podán pod lékařským dohledem, je nepravděpodobné, že bude dávka opomenuta. Nicméně, jestliže se domníváte, že Vám dávka nebyla podána, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fluconazol – Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře.

-

náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi

-

otok očních víček, obličeje nebo rtů

-

svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny

-

kožní vyrážka

-

závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech)

Přípravek Fluconazol – Teva může mít vliv na Vaše játra. Známky jaterních problémů zahrnují:-

únava

-

ztráta chuti k jídlu

-

zvracení

-

zažloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

Pokud nastane kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek Fluconazol – Teva asdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:Pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100, jsou uvedeny dále:-

bolest hlavy

-

žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení

-

zvýšené jaterní testy

-

vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 1 000, jsou uvedeny dále:-

snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost

-

snížení chuti k jídlu

-

nespavost, ospalost

-

záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti

-

zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech

-

bolest svalů

-

poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

-

pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení

-

únava, pocit celkové nevolnosti, horečka

Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 10 000, jsou uvedeny dále:-

nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím, a krevních destiček, které pomáhají zastavit krvácení

-

červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních destiček, jiné změny krve

-

změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuků v krvi)

-

třes

-

nízká hladina draslíku v krvi

-

abnormality na elektrokardiogramu (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu

-

selhání jater

-

alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže, závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů

-

ztráta vlasů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

5.

Jak přípravek Fluconazol – Teva uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. Chraňte před mrazem.

Z mikrobiologického hlediska spotřebujte jednou otevřený přípravek okamžitě, nepoužitelný roztok by měl být zlikvidován.

Pouze k jednorázovému použití.

Nepoužívejte přípravek Fluconazol – Teva, jestliže si všimnete viditelných částic, pokud není roztok čirý nebo jestliže je vak poškozen.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Další informace

Co přípravek Fluconazol – Teva 2 mg/ml, infuzní roztok obsahuje-

Léčivou látkou je fluconazolum.

-

1 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 2 mg.

-

100 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 200 mg.

-

200 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 400 mg.

-

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek Fluconazol – Teva 2 mg/ml, infuzní roztok vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek Fluconazol – Teva je čirý, bezbarvý roztok s pH 6. Přípravek je dodáván do nemocnice v plastovém (polycine) infuzním vaku s polypropylenovým infuzním otvorem. Otvor je zatavený gumovou zátkou a polypropylenovým snap-cap kloboučkem. Infuzní vaky jsou uloženy v průhledném polypropylenovém obalu.

Velikost balení:100ml vaky (200 mg flukonazolu) v balení po 1 nebo 10 vacích200ml vaky (400 mg flukonazolu) v balení po 1 nebo 10 vacích

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:Teva Pharmaceuticlas CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllő, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.7.2012

Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře nebo zdravotnický personál

Každý vak je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužitelný roztok zlikvidujte.

Nepoužitelný roztok nebo odpadní materiál se musí zlikvidovat v souladu s požadavky místních předpisů a nařízení.

Před podáním je nutné roztok prohlédnout, zda neobsahuje pevné částice nebo zda není zabarven. Použít se mohou pouze čiré roztoky bez pevných částic. Pevným stiskem primárního obalu se také zkontroluje, zda roztok z balení neuniká. V případě úniku se roztok musí zlikvidovat, neboť už nemusí být sterilní.

Intravenózní infuze flukonazolu je kompatibilní s následujícími roztoky:

-

roztok glukózy 50 mg/ml (5%)

-

Ringerův roztok

-

Hartmannův roztok

-

chlorid draselný 3 mg/ml (0,3%) v 50 mg/ml roztoku glukózy (5%)

-

4,2% roztok bikarbonátu

-

roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)

Před podáním je nutné naředěné roztoky prohlédnout, zda neobsahují pevné částice nebo zda nejsou zabarveny. Použít se mohou pouze čiré a bezbarvé roztoky.

Přípravek Fluconazol – Teva lze podávat společně s některým z výše uvedených roztoků. Nebyly

zjištěny žádné konkrétní inkompatibility, i když před infuzí se nedoporučuje míchání s žádným jiným lékem.

Manipulace:Infuzní vak z ochranného obalu nevyjímáme, dokud není vše připraveno k podání.Ochranný obal otevřeme tak, že ho na jedné straně opatrně rozřízneme a váček s infuzí z něj vyjmeme. Po sejmutí ochranného obalu pevným stiskem primárního obalu zkontrolujeme, zda nedochází k drobnému úniku tekutiny. Pokud nějaký únik zjistíme, roztok zlikvidujeme, neboť už nemusí být sterilní.

Příprava k podání:Při přípravě a podání používáme sterilní materiály. Váček s infuzí zavěsíme otvorem na stojan. Roztok se musí podávat pomocí sterilního zařízení a za aseptických podmínek. Infuzní set musí být naplněn tekutinou, abychom zabránili průniku vzduchu do systému. Připojíme aplikační set. Před jeho připojením a promytím infuzního setu si přečteme instrukce; teprve potom zahájíme podávání.

Rychlosti infuze a pokyny k použitíIntravenózní infuze se má podávat nejvýše rychlostí 10 ml/min (20 mg/min).

Přípravek Fluconazol – Teva je připraven v 0,9% roztoku chloridu sodného 9 mg/ml, každých 200 mg (100ml lahvička) obsahuje 15 mmol Na

+ a Cl-. Vzhledem k tomu, že se flukonazol dodává ve

fyziologickém roztoku, je třeba u pacientů vyžadujících omezení příjmu sodíku či tekutin věnovat pozornost jejich celkově podanému množství.Flukonazol lze podávat buď perorálně, nebo intravenózní infuzí, cesta podání závisí na klinickém stavu pacienta.Pokyny k zacházení s přípravkem viz bod 6.6 SPC.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte plastové sáčky zapojené za sebou. Tento způsob zapojení by mohl vést k embolii v důsledku reziduálního vzduchu nataženého z primárního kontejneru před dokončením aplikace z dalšího kontejneru.

Z mikrobiologického hlediska je nutno přípravek použít okamžitě po otevření. Není-li přípravek spotřebován okamžitě, je délka a způsob uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls236442/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fluconazol – Teva 2 mg/ml, infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 2 mg.100 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 200 mg.200 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 400 mg.

Pomocné látky:1 ml infuzního roztoku obsahuje 9 mg chloridu sodného(354 mg sodíku ve 100 ml roztoku, 709 sodíku v 200 ml roztoku)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.Čirý, bezbarvý roztok.Roztok je izoosmotický, pH = 6.

4.

Klinické údaje

4.1

Terapeutické indikace

Fluconazol – Teva je indikován pro následující mykotické infekce (viz bod 5.1).

Fluconazol – Teva je indikován u dospělých k léčbě:

Kryptokokové meningitidy (viz bod 4.4).

Kokcidioidomykózy (viz bod 4.4).

Invazivní kandidózy.

Slizniční kandidózy, včetně orofaryngeální, jícnové kandidózy, kandidurie a chronickémukokutánní kandidózy.

Chronické orální atrofické kandidózy (záněty vzniklé pod umělým chrupem), pokud dentální hygiena nebo topická léčba není dostatečná.

Fluconazol – Teva je indikován u dospělých k profylaxi:

Relapsu kryptokokové meningitidy u pacientů s vysokým rizikem rekurence.

Relapsu orofaryngeální nebo jícnové kandidózy u pacientů nakažených HIV, u kterých je vysoké riziko relapsu.

Profylaxe kandidových infekcí u pacientů s dlouhodobou neutropenií (jako jsou pacienti s hematologickými malignitami podstupující chemoterapii nebo transplantaci kmenových buněkkrvetvorby (viz bod 5.1)).

Fluconazol – Teva je indikován u novorozenců, kojenců, batolat, dětí a mladistvých ve věku od 0 do 17 let:

Fluconazol – Teva se užívá k léčbě slizniční kandidózy (orofaryngeální, jícnové), invazivní kandidózy, kryptokokové meningitidy a k profylaxi kandidových infekcí u imunologicky oslabených pacientů. Flukonazol – Teva se může užívat jako udržovací léčba k prevenci relapsu kryptokokové meningitidy u dětí s vysokým rizikem rekurence (viz bod 4.4).

Léčbu je možné zahájit ještě před obdržením výsledků kultivačního nebo jiného laboratorníhovyšetření, ale jakmile jsou výsledky těchto vyšetření dostupné, je třeba podle nich antiinfekční léčbuupravit.

Je nutné brát v úvahu oficiální doporučení pro správné použití antimykotik.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávka má být volena podle druhu a závažnosti mykotické infekce. Pokud charakter infekce vyžadujeopakované podání, pak musí léčba pokračovat až do vymizení klinických a laboratorních známek aktivity onemocnění. Při předčasném ukončení léčby může dojít k rekurenci infekce.

Dospělí:

Indikace

Dávkování

Trvání léčby

Kryptokokóza

-

Léčba kryptokokové meningitidy

Iniciální dávka:400 mg v den 1.Následující dávka:200 mg až 400 mg denně

Obvykle činí alespoň 6-8 týdnů.U život ohrožujících infekcí

může

být

dávka zvýšena až na 800 mg

jedenkrát

denně.

-

Udržovací léčba k zabránění relapsu kryptokokové meningitidy

u

pacientů s vysokým rizikem rekurence

200 mg denně

Po dobu neurčitou v denní dávce 200 mg.

Kokcidioidomykóza

200 mg až 400 mg

11 měsíců až do 24 měsíců nebo délev závislosti

na

pacientovi.U některých infekcí, zejména

u

meningeálníhoonemocnění,

může

být zvažována dávka800 mg denně.

Invazivní kandidóza

Iniciální dávka:800 mg v den 1.Následující dávka:400 mg denně

Obecně doporučované trvání

léčby

kandidemie je 2 týdny po první

negativní

hemokultuře

a

vymizení známek a příznakůodpovídajících kandidemii.

Léčba

slizniční

-

Orofaryngeální

Iniciální dávka:

7 až 21 dní (až do

kandidózy

kandidóza

200 mg až 400 mg v den 1.Následující dávka:100 mg až 200 mg denně

remise orofaryngeální kandidózy).Delší doba může být užita

u

pacientů

s těžkým postižením imunity.

-

Kandidóza jícnu

Iniciální dávka:200 mg až 400 mg v den 1.Následující dávka:100 mg až 200 mg denně

14 až 30 dní (až do remise

kandidózy

jícnu).Delší doba může být užita

u

pacientů

s těžkým postižením imunity.

-

Kandidurie

200 mg až 400 mg denně

7 až 21 dní.Delší doba může být užita

u

pacientů

s těžkým postižením imunity.

-

Chronická atrofická kandidóza

50 mg denně

14 dní

-

Chronická mukokutánníkandidóza

50 mg až 100 mg denně

Až 28 dní.Delší doba závisí na závažnosti

infekce

nebo stavu imunity.

Prevence

relapsu

slizniční kandidózy u HIV

pozitivních

pacientů

s vysokým

rizikem relapsu

-

Orofaryngeální kandidóza

100 mg až 200 mg denně nebo 200 mg třikrát týdně

Po dobu neurčitou u pacientů s chronickým potlačením imunity.

-

Kandidóza jícnu

100 mg až 200 mg denně nebo 200 mg třikrát týdně

Po dobu neurčitou u pacientů s chronickým potlačením imunity.

Profylaxe kandidovýchinfekcí

u

pacientů

s prolongovanou neutropenií

200 mg až 400 mg

Léčba

být

zahájena několik dnů před

očekávaným

nástupem neutropenie a v terapii pokračovat ještě

7 dní

po

odeznění neutropenie,poté,

co

počet

neutrofilů

přesáhne

1 000/mm

3.

Zvláštní populace

Starší:Dávkování má být upraveno na základě renální funkce (viz „Renální poškození“).

Renální poškození:Flukonazol se vylučuje jako nezměněná aktivní látka převážně močí. Dávku při jednorázové léčbě není třeba upravovat.

Pacientům (včetně dětí) s poruchou renální funkce léčeným opakovanými dávkami podáváme iniciálnídávku 50-400 mg flukonazolu na základě doporučené denní dávky pro indikaci. Následující denní dávka (v závislosti na indikaci) má být upravena podle následující tabulky:

Clearance kreatinu (ml/min)

Procento doporučené dávky

> 50

100 %

≤ 50 (bez dialýzy)

50 %

Pravidelná dialýza

100 % po každé dialýze

Pacienti na pravidelné dialýze mají dostat 100 % doporučené dávky po každé dialýze, ve dnech bez dialýzy mají dostat dávku sníženou podle jejich clearance kreatininu.

Jaterní poškození:Vzhledem k tomu, že u pacientů s jaterním poškozením jsou k dispozici pouze omezené údaje, měl bybýt flukonazol pacientům s jaterní dysfunkcí podáván s opatrností (viz body 4.4 a 4.8).

Pediatrická populace:

Maximální dávka 400 mg denně nesmí být u dětí překročena.

Trvání léčby, tak jako u obdobných infekcí u dospělých, závisí na klinické a mykologické odezvě. Fluconazol – Teva se podává v jedné denní dávce každý den.

Děti se sníženou renální funkcí – viz dávkování v bodě „Renální poškození“. Farmakokinetika flukonazolu nebyla u pediatrické populace s renální insuficiencí studována (pro „Donošené novorozence“ s nezralou funkcí ledvin, prosím čtěte níže).

Kojenci, batolata a děti (ve věku od 28 dní do 11 let):

Indikace

Dávkování

Doporučení

-

Slizniční kandidóza

Počáteční dávka: 6 mg/kgNásledující dávka: 3 mg/kg denně

První den léčby je vhodné podat iniciální dávku 6 mg/kg, čímž se rychleji dosáhne ustálené hladiny.

-

Invazivní kandidózy

-

Kryptokoková meningitida

Dávka: 6 až 12 mg/kg denně

V

závislosti

na

celkové

závažnosti infekce

-

Udržovací

léčba

k

zabránění

relapsu

kryptokokové meningitidy

u

dětí

s vysokým

rizikem

rekurence

Dávka: 6 mg/kg denně

V

závislosti

na

celkové

závažnosti infekce

-

Prevence

kandidové

infekce

u

imunitně

oslabených pacientů

Dávka: 3 až 12 mg/kg denně

V závislosti na rozsahu a délce trvání indukované neutropenie (viz Užití u dospělých)

Mladiství (ve věku od 12 do 17 let):V závislosti na tělesné hmotnosti a pohlavním vývoji musí lékař zhodnotit, jaké dávkování (dospělí nebo děti) je nejvhodnější. Klinické údaje naznačují, že děti mají vyšší clearance flukonazolu než bylo pozorováno u dospělých. Dávka 100, 200 a 400 mg u dospělých koresponduje s dávkou 3, 6 a 12 mg/kg u dětí k získání srovnatelné systémové expozice.

Novorozenci (ve věku od 0 do 27 dní):U novorozenců probíhá vylučování flukonazolu pomalu.Farmakokinetické údaje podporující toto dávkování u novorozenců jsou omezené (viz bod 5.2).

Věková skupina

Dávkování

Doporučení

Novorozenci (0 až 14 dní)

Stejná dávka v mg/kg jako pro kojence,

batolata

a

děti

Maximální dávka 12 mg/kg každých 72 hodin nesmí být

podávaná každých 72 hodin

překročena

Novorozenci (od 15 do 27 dní)

Stejná dávka v mg/kg jako pro kojence,

batolata

a

děti

podávaná každých 48 hodin

Maximální dávka 12 mg/kg každých 48 hodin nesmí být překročena

Způsob podáníFlukonazol lze podávat buď perorálně, nebo intravenózní infuzí, cesta podání závisí na klinickém stavu pacienta. Při přechodu z intravenózní na perorální formu podání, nebo obráceně, není nutné měnit denní dávku.

Intravenózní infuze se má podávat nejvýše rychlostí 10 ml/min. Přípravek Fluconazol – Teva jepřipraven v 0,9% roztoku chloridu sodného 9 mg/ml, každých 200 mg (100ml lahvička) obsahuje 15 mmol Na

+ a Cl-. Vzhledem k tomu, že se flukonazol dodává ve fyziologickém roztoku, je třeba u

pacientů vyžadujících omezení příjmu sodíku či tekutin věnovat pozornost jejich celkově podanému množství.

Pokyny pro zacházení s přípravkem viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, k příbuzným azolovým látkám nebo ke kterékoli pomocné látcepřípravku (viz bod 6.1).

Na základě výsledků interakčních studií s opakovanou dávkou je u pacientů, kteří užívají opakované dávky flukonazolu 400 mg/den a vyšší, kontraindikováno současné užívání terfenadinu. Současné podání jiných léků se známým účinkem na prodloužení QT intervalu, které jsou metabolizovány enzymem P450 (CYP) 3A4, jako např. cisaprid, astemizol, pimozid, chinidin a erythromycin je kontraindikováno u pacientů užívajících flukonazol (viz body 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tinea capitisFlukonazol byl studován pro léčbu tinea capitis u dětí. Ukázalo se, že není lepší než griseofulvin, celková míra klinické úspěšnosti byla méně než 20 %. Z toho důvodu se Fluconazol – Teva nemá užívat k léčbě tinea capitis.

KryptokokózaPrůkaz účinnosti flukonazolu v léčbě dalších forem kryptokokózy (např. plicní, kožní) je omezený, což zamezuje doporučení dávkování.

Systémové endemické mykózyPrůkaz účinnosti flukonazolu v léčbě dalších forem endemické mykózy jako jsou parakokcidioidomykóza, lymfokutánní sporotrichóza a histoplasmóza jsou omezené, což zamezuje doporučení dávkování.

Renální systémPacientům s renální dysfunkcí musí být Fluconazol – Teva podáván s opatrností (viz bod 4.2).

Hepatobiliární systémPacientům s jaterní dysfunkcí musí být Fluconazol – Teva podáván s opatrností.

Flukonazol je spojován se vzácnými případy závažného toxického poškození jater s možným fatálním zakončením, a to především u pacientů v závažném stavu. V případech flukonazolem navozené hepatotoxicity nebyla nalezena závislost na velikosti denní dávky, délce terapie, pohlaví nebo věku. Flukonazolem navozená hepatotoxicita byla po vysazení léčby obvykle reverzibilní.

Pacienti, u kterých se objeví během léčby flukonazolem abnormální hodnoty jaterních testů, musí být pečlivě sledováni z důvodu možného vývoje závažnějšího jaterního poškození.Pacient by měl být informován o průvodních příznacích závažného hepatického účinku (závažná astenie, anorexie, přetrvávající nauzea, zvracení a žloutenka). Léčbu flukonazolem je nutné okamžitě přerušit a pacient má kontaktovat lékaře.

Kardiovaskulární systémNěkteré azoly, včetně flukonazolu, bývají spojovány s prodloužením QT intervalu na elektrokardiogramu. Během postmarketingového sledování se u pacientů užívajících flukonazol objevily velmi vzácné případy prodloužení QT intervalu a torsades de pointes. Tato hlášení se týkala většinou pacientů s četnými vzájemně působícími rizikovými faktory, jako je srdeční choroba organického původu, elektrolytové abnormality a současně užívané léky, které mohou přispívat ke vzniku abnormalit.Pacientům s těmito potenciálně proarytmickými předpoklady má být Fluconazol – Teva podáván s opatrností. Současné podávání s dalšími léčivými přípravky, které prodlužují QT interval a jsou metabolizovány prostřednictvím cytochromu P450 (CYP) 3A4 je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5).

HalofantrinHalofantrin je substrátem CYP3A4 a je spojován s prodloužením QTc intervalu při doporučených terapeutických dávkách. Současné podání flukonazolu a halofantrinu se proto nedoporučuje (viz bod 4.5).

Dermatologické reakceZřídka se během léčby flukonazolem mohou objevit exfoliativní kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. K závažným kožním reakcím na mnohá léčiva jsou náchylnější pacienti s AIDS. Pokud se u pacientů s povrchní kožní mykózou objeví exantém, jehož příčinou může být flukonazol, má být terapie tímto přípravkem přerušena. Jestliže se u pacientů s invazivní nebo systémovou mykózou objeví vyrážka, je třeba je pečlivě sledovat a terapii flukonazolem přerušit, pokud se objeví bulózní léze nebo erythema multiforme.

HypersenzitivitaVzácně byly hlášeny případy anafylaxe (viz bod 4.3).

Cytochrom P450Flukonazol je silný inhibitor CYP2C9 a středně silný inhibitor CYP3A4. Flukonazol je rovněžinhibitor CYP2C19. Pacienti léčení přípravkem Fluconazol – Teva, kteří jsou současně léčeni lékys úzkou terapeutickou šíří a metabolizovanými prostřednictvím CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4, mají být sledováni (viz bod 4.5).

TerfenadinSoučasné podávání flukonazolu v denní dávce do 400 mg spolu s terfenadinem je třeba pečlivě monitorovat (viz body 4.3 a 4.5).

Pomocné látkyPřípravek obsahuje sodík 0,154 mmol/ml. To je třeba brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky je kontraindikováno:

Cisaprid: Byly hlášeny případy srdečních příhod včetně poruch komorového rytmu typu torsades de pointes u nemocných, kteří užívali souběžně flukonazol a cisaprid. Z výsledků kontrolované studie bylo zjištěno, že souběžné podávání flukonazolu 200 mg 1x denně a cisapridu 20 mg 4x denně způsobilo významný nárůst v plazmatických koncentracích cisapridu a prodloužení QT intervalu. Současné užívání cisapridu je kontraindikováno u pacientů, kteří užívají flukonazol (viz bod 4.3).

Terfenadin: Protože byl popsán výskyt závažných srdečních dysrytmií následujících po prodloužení QTc intervalu u pacientů, kteří užívali azolová antimykotika spolu s terfenadinem, byly provedeny studie interakcí také u flukonazolu. Při podávání flukonazolu v dávce 200 mg denně se neprokázaly žádné změny v QTc intervalu. Pokud je flukonazol užíván v dávce 400 mg nebo 800 mg denně souběžně s terfenadinem, dochází k signifikantnímu vzestupu plazmatických hladin terfenadinu. Užívání flukonazolu v dávce 400 mg/den a vyšší v kombinaci s terfenadinem je tedy kontraindikováno (viz bod 4.3). Při souběžném podávání flukonazolu v dávce pod 400 mg/den v kombinaci s terfenadinem je třeba nemocného pečlivě sledovat.

Astemizol: Současné podávání flukonazolu s astemizolem může snížit clearance astemizolu. Výsledné zvýšené plazmatické koncentrace astemizolu mohou vést k prodloužení QT a vzácnému výskytu torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a astemizolu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pimozid: Přestože nebyly prováděny studie in vitro a in vivo, současné podávání flukonazolu s pimozidem může vést k inhibici metabolizmu pimozidu. Zvýšené plazmatické koncentrace pimozidu mohou vést k prodloužení QT a vzácnému výskytu torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a pimozidu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Chinidin: Přestože nebyly prováděny studie in vitro a in vivo, současné podávání flukonazolu s chinidinem může vést k inhibici metabolizmu chinidinu. Užití chinidinu bývá spojováno s prodloužením QT a se vzácným výskytem torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a chinidinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Erythromycin: Současné podávání flukonazolu a erythromycinu může zvýšit riziko kardiotoxicity (prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Současné podávání flukonazolu a erythromycinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky nelze doporučit:

Halofantrin: Flukonazol může vzhledem k inhibičnímu účinku na CYP3A4 zvýšit plazmatické koncentrace halofantrinu. Současné podání flukonazolu a halofantrinu může zvýšit riziko kardiotoxicity (prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Této kombinaci je třeba se vyhnout (viz bod 4.4.).

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky vede k opatřením a úpravám dávky:

Účinek ostatních léčivých přípravků na flukonazol

Rifampicin: Souběžné podávání flukonazolu a rifampicinu mělo za následek 25% snížení AUCflukonazolu a zkrácení jeho poločasu o 20 %. Pokud dostává pacient souběžně oba léky, je třeba zvážit zvýšení dávek flukonazolu.

Interakční studie dále prokázaly, že perorální vstřebávání flukonazolu se klinicky významně nezhoršuje při současném perorálním podání spolu s jídlem, cimetidinem a antacidy a ani po celotělovém ozáření při transplantaci kostní dřeně.

Účinek flukonazolu na ostatní léčivé přípravky

Flukonazol je silným inhibitorem izoenzymu cytochromu P450 (CYP) 2C9 a středně silným inhibitorem

CYP3A4.

Flukonazol

je

rovněž

inhibitor

CYP2C19.

Vedle

níže

uvedených/zaznamenaných interakcí existuje riziko zvýšených plazmatických koncentrací jiných sloučenin metabolizovaných enzymy CYP2C9 a CYP3A4 a podávaných současně s flukonazolem. Z tohoto důvodu je nutná opatrnost při souběžném podání těchto kombinací a pacienti mají být pečlivě sledováni. Vzhledem k dlouhému poločasu flukonazolu, přetrvává enzym inhibující účinek flukonazolu po dobu 4-5 dnů po jeho vysazení (viz bod 4.3).

Alfentanil: Při současné léčbě flukonazolem (400 mg) a intravenózním alfentanilem (20 µg/kg) došlo u zdravých dobrovolníků ke zvýšení AUC10 alfentanilu na dvojnásobek pravděpodobně v důsledku inhibice CYP3A4. Úprava dávky alfentanilu může být nezbytná.

Amitriptylin, nortriptylin: Flukonazol zvyšuje účinek amitriptylinu a nortriptylinu. 5- nortriptylin a/nebo S-amitriptylin mohou být měřeny na počátku kombinované léčby a po jednom týdnu. Dávkování amitriptylinu/nortriptylinu může být upraveno, pokud je nezbytné.

Amfotericin B: Současné podávání flukonazolu a amfotericinu B infikovaným imunokompetentním a imunosuprimovaným myším poskytlo následující výsledky: malý aditivní antimykotický účinek na systémovou infekci vyvolanou C. albicans, žádný účinek u intrakraniální infekce vyvolané Cryptococcus neoformans a vzájemný antagonismus těchto přípravků při systémové infekci vyvolané A. fumigatus. Klinický význam výsledků získaných z těchto studií není znám.

Antikoagulancia: Po uvedení přípravku na trh, stejně jako u ostatních azolových antimykotik, byly hlášeny krvácivé příhody (podlitiny, epistaxe, krvácení do gastrointestinálního traktu, hematurie a melena). Tyto nežádoucí účinky byly důsledkem prodloužení protrombinového času u pacientů užívajících flukonazol současně s warfarinem. Během současné léčby flukonazolem a warfarinem se prodloužil protrombinový čas až na dvojnásobek, pravděpodobně díky inhibici metabolizmu warfarinu prostřednictvím CYP2C9. Protrombinový čas u pacientů užívajících antikoagulancia kumarinového typu současně s flukonazolem má být pečlivě monitorován. Úprava dávky warfarinu může být nezbytná.

Krátkodobě působící benzodiazepiny, např. midazolam, triazolam: Po perorálním podávání midazolamu způsoboval flukonazol významné zvýšení koncentrace midazolamu s následnými psychomotorickými účinky. Současné užívání flukonazolu 200 mg a midazolamu 7,5 mg perorálnězvýšilo AUC i poločas midazolamu na 3,7-násobek respektive 2,2-násobek. Flukonazol 200 mg denněpodávaný současně s triazolamem 0,25 mg perorálně zvýšil AUC i poločas triazolamu na 4,4-násobekrespektive 2,3-násobek. Zvýšené a prodloužené účinky triazolamu byly pozorovány při současné léčbě s flukonazolem. Jestliže je u pacientů léčených flukonazolem nutná souběžná léčba benzodiazepiny, má být zváženo snížení dávek benzodiazepinů a pacienti mají být přiměřeně monitorováni.

Karbamazepin: Bylo pozorováno, že flukonazol inhibuje metabolizmus karbamazepinu a zvyšuje koncentrace karbamazepinu v séru o 30 %. Existuje riziko rozvoje toxicity karbamazepinem. Úprava dávky karbamazepinu může být nezbytná v závislosti na koncentraci/účinku.

Blokátory kalciového kanálu: Některé blokátory kalciového kanálu (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil a felodipin) jsou metabolizovány CYP3A4. Flukonazol zvyšuje systémovou expozici antagonistů kalciového kanálu. Doporučuje se časté sledování možného výskytu nežádoucích účinků.

Celekoxib: Během současné léčby flukonazolem (200 mg denně) a celekoxibem (200 mg) se zvýšily Cmax a AUC celekoxibu o 68 % respektive 134 %. Při kombinovaném podání s flukonazolem může být nezbytné snížit dávky celekoxibu na polovinu.

Cyklofosfamid: Kombinovaná léčba cyklofosfamidem a flukonazolem vede ke zvýšení sérových hladin bilirubinu a kreatininu. Kombinace může být podávána, pokud se bere v úvahu riziko zvýšení sérových hladin bilirubinu a kreatininu.

Fentanyl: Byl hlášen jeden fatální případ intoxikace fentanylem v důsledku možné interakce fentanylu a flukonazolu. Mimoto se u zdravých dobrovolníků ukázalo, že flukonazol významně zpomaloval eliminaci fentanylu. Zvýšené koncentrace fentanylu mohou vést k respirační depresi. Pacienti mají být pečlivě sledováni pro možné riziko respirační deprese. Úprava dávky fentanylu může být nezbytná.

Inhibitory HMG-CoA reduktázy: Riziko myopatie a rabdomyolýzy se zvyšuje, pokud se flukonazol podává současně s inhibitory HMG-CoA reduktázy, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A4, jako je např. atorvastatin a simvastatin, nebo CYP2C9, jako je fluvastatin. Pokud je

kombinovaná léčba nezbytná, má se u pacientů sledovat případný výskyt příznaků myopatie a rabdomyolýzy a mají se sledovat hladiny kreatininkinázy. Podávání HMG-CoA reduktázových inhibitorů je nutné ukončit, pokud je pozorováno výrazné zvýšení kreatininkinázy nebo je stanovena nebo se předpokládá myopatie/rabdomyolýza.

Imunosupresiva (tj. cyklosporin, everolimus, sirolimus a takrolimus):

Cyklosporin: Flukonazol významně zvyšuje koncentraci a AUC cyklosporinu. Během současného podání flukonazolu 200 mg denně a cyklosporinu (2,7 mg/kg/den) došlo k 1,8-násobnému zvýšení AUC u cyklosporinu. Tato kombinace může být použita při současném snížení dávek cyklosporinu, v závislosti na jeho koncentraci.

Everolimus: Ačkoliv nebylo studováno v žádných in vivo nebo in vitro studiích, flukonazol může zvýšit koncentrace everolimu v séru prostřednictvím inhibice CYP3A4.

Sirolimus: Flukonazol zvyšuje plazmatické koncentrace sirolimu pravděpodobně inhibicí metabolizmu sirolimu prostřednictvím CYP3A4 a P-glykoproteinu. Tuto kombinaci lze podávat při úpravě dávky sirolimu v závislosti na míře účinku/koncentrací.

Takrolimus: Flukonazol může až pětinásobně zvyšovat sérové koncentrace perorálně podávaného takrolimu a to díky inhibici metabolizmu takrolimu prostřednictvím CYP3A4 ve střevě. Při intravenózním podávání takrolimu nebyly žádné významné farmakokinetické změny pozorovány. Zvýšené hladiny takrolimu byly spojovány s nefrotoxicitou. Dávky perorálně podávaného takrolimu je nutné snížit v závislosti na koncentraci takrolimu.

Losartan: Flukonazol inhibuje metabolizmus losartanu na jeho aktivní metabolit (E-3174), který je zodpovědný za většinu antagonistického účinku k receptoru pro angiotensin II, který se objevuje v průběhu léčby losartanem. Pacientům se má neustále monitorovat krevní tlak.

Methadon: Flukonazol může zvýšit koncentraci methadonu v séru. Úprava dávky methadonu může být nezbytná.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID): Při současném podávání flurbiprofenu s flukonazolem byly Cmax a AUC flurbiprofenu zvýšeny o 23 % respektive 81 % v porovnání s podáváním samotného flurbiprofenu. Obdobně byly při současném podávání farmakologicky aktivního isomeru [S-(+)-ibuprofen] s flukonazolem zvýšeny Cmax a AUC racemického ibuprofenu (400 mg) o 15 % respektive82 % v porovnání s podáváním samotného racemického ibuprofenu.

Ačkoli to nebylo specificky studováno flukonazol může zvýšit systémovou expozici NSAID, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP2C9 (např. naproxen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak). Doporučuje se časté sledování pro možný výskyt nežádoucích účinků a toxicity související s NSAID. Úprava dávky NSAID může být nezbytná.

Fenytoin: Flukonazol inhibuje hepatický metabolizmus fenytoinu. Současné opakované podávání 200 mg flukonazolu a 250 mg fenytoinu intravenózně vyvolalo nárůst AUC24 fenytoinu o 75 % a Cmin o 128 %. Při souběžném podávání je nutné sledovat sérovou koncentraci fenytoinu, aby nedošlo k intoxikaci fenytoinem.

Prednison: Byl hlášen případ, kdy u pacienta po transplantaci jater, který byl léčen prednisonem, došlo k rozvoji akutní adreno-kortikální nedostatečnosti po ukončení tříměsíční léčby flukonazolem. Ukončení podávání flukonazolu pravděpodobně způsobilo zvýšení aktivity CYP3A4, což následně vedlo ke zvýšení metabolizmu prednisonu. U pacientů dlouhodobě léčených flukonazolem a prednisonem musí být po vysazení flukonazolu pečlivě sledována možnost vzniku adreno-kortikální nedostatečnosti.

Rifabutin: Flukonazol zvyšuje koncentraci rifabutinu v séru vedoucí ke zvýšení AUC rifabutinu až o 80 %. Objevily se zprávy o výskytu uveitidy u pacientů, kteří souběžně užívali flukonazol a rifabutin. Při kombinované léčbě je nutné brát v úvahu příznaky toxicity rifabutinu.

Sachinavir: Flukonazol zvyšuje AUC sachinaviru přibližně o 50 %, Cmax přibližně o 55 % a to díky inhibici hepatického metabolizmu sachinaviru prostřednictvím CYP3A4 a inhibici P-glykoproteinu. Interakce se sachinarem/ritonavirem nebyla studována a může být klinicky významná. Úprava dávky sachinaviru může být nezbytná.

Látky obsahující sulfonylmočovinu: Flukonazol u zdravých dobrovolníků prodlužoval plazmatický poločas současně podávaných perorálních sloučenin sulfonylmočoviny (např. chlorpropamid, glibenklamid, glipizid a tolbutamid). Při souběžném podávání je nutná častá kontrola glykemie a doporučuje se případné snížení dávky sulfonylmočoviny.

Theofylin: V placebem kontrolované studii vzájemných interakcí vedlo podávání 200 mg flukonazolu po 14 dní k 18% poklesu střední plazmatické clearance theofylinu. U pacientů, kterým jsou podávány vysoké dávky theofylinu, či kteří jsou z jiné příčiny zvýšeně ohroženi jeho toxicitou, je třeba při souběžné léčbě flukonazolem pátrat po známkách toxicity theofylinu a příslušně upravit jeho dávku, pokud k takovým projevům dojde.

Vinka alkaloidy: Ačkoliv studie nebyly provedeny, flukonazol může zvýšit plazmatické hladiny vinka alkaloidů (např. vinkristin a vinblastin) a vést k neurotoxicitě, pravděpodobně způsobené inhibičním vlivem na CYP3A4.

Vitamin A: Na základě hlášeného případu u jednoho pacienta užívajícího kombinovanou léčbu s all-trans-retinovou kyselinou (kyselou formou vitaminu A) a flukonazolem, došlo k rozvoji nežádoucích účinků souvisejících s CNS ve formě pseudotumoru mozku, které odezněly po ukončení léčby flukonazolem. Je možné použít tuto kombinaci, ale je nutné mít na paměti výskyt nežádoucích účinků souvisejících s CNS.

Vorikonazol (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4): Současné podávání perorálního vorikonazolu (400 mg po 12 hodinách první den, poté 200 mg po 12 hodinách po 2,5 dne) a perorálního flukonazolu (400 mg první den, poté 200 mg jednou denně po 4 dny) 8 zdravým mužským subjektům vedlo ke zvýšení Cmaxa AUCτ vorikonazolu o průměrně 57 % (90% CI: 20 %, 107 %) respektive 79 % (90% CI: 40 %, 128 %). Snížení dávky a/nebo frekvence podání vorikonazolu a flukonazolu, které by vedlo k odstranění tohoto jevu, nebylo stanoveno. Sledování nežádoucích účinků souvisejících s podáním vorikonazolu je doporučeno v případě, že vorikonazol je užit následně po flukonazolu.

Zidovudin: Flukonazol zvyšuje Cmax a AUC zidovudinu o 84 % respektive 74 %, a to díky přibližně 45% snížení clearance perorálně podávaného zidovudinu. Poločas zidovudinu byl navíc po kombinované léčbě s flukonazolem prodloužen přibližně o 128 %. U pacientů užívajících tuto kombinaci je nutné sledovat rozvoj nežádoucích účinků souvisejících s podáním zidovudinu. Může být nezbytné snížení dávky zidovudinu.

Azithromycin: V otevřené, randomizované, trojitě zkřížené studii s 18 zdravými dobrovolníky byl hodnocen účinek jednorázově podané dávky azithromycinu 1200 mg perorálně na farmakokinetiku jednorázově podané dávky flukonazolu 800 mg perorálně a stejně tak účinek flukonazolu na farmakokinetiku azithromycinu. Nebyla zjištěna žádná významná farmakokinetická interakce mezi flukonazolem a azithromycinem.

Perorální kontraceptiva: Byly provedeny dvě farmakokinetické studie s kombinovanou perorální kontracepcí a opakovaně podaným flukonazolem. Zatímco po podání denní dávky flukonazolu 50 mg nebyl pozorován žádný vliv na hormonální hladiny, při podání denní dávky flukonazolu 200 mg byly AUC ethinylestradiolu a levonorgestrelu zvýšeny o 40 % respektive 24 %. Je tedy nepravděpodobné, že by opakované podávání flukonazolu v těchto dávkách ovlivňovalo účinnost kombinovaných perorálních kontraceptiv.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíÚdaje o několika stech těhotných ženách léčených standardními dávkami flukonazolu (< 200 mg/den), podávaného v jednorázových nebo opakovaných dávkách během prvního trimestru neprokázaly žádný nežádoucí účinek na plod. Vyskytly se zprávy o mnohočetných vrozených vadách u novorozenců (včetně brachycefalie, ušní dysplazie, velké fontanely, deformity femuru tvaru pastýřské hole a radiohumerální synostózy), jejichž matky byly léčeny pro kokcidioidomykózu po 3 a více měsíců vysokými dávkami flukonazolu (400-800 mg/den). Vztah mezi užíváním flukonazolu a těmito příhodami není jasný.

Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Flukonazol ve standardních dávkách při krátkodobé léčbě nesmí být podáván těhotným, pokud to není nezbytně nutné.

Flukonazol ve vysokých dávkách a/nebo v prodlouženém režimu léčby se nesmí podávat těhotným s výjimkou u potenciálně život ohrožujících infekcí.

KojeníFlukonazol proniká do mateřského mléka v koncentracích nižších, než jsou koncentrace plazmatické.V kojení lze pokračovat po jednorázovém podání standardní dávky 200 mg flukonazolu nebo méně.Kojení se nedoporučuje po opakovaném podání nebo po vysoké dávce flukonazolu.

FertilitaFlukonazol neměl vliv na fertilitu samců nebo samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie sledující účinek přípravku Fluconazol – Teva na schopnost řídit a obsluhovat strojenebyly prováděny. Pacienti mají být upozorněni na možné závratě nebo záchvaty (viz bod 4.8) při užívání přípravku Fluconazol – Teva a nemají řídit ani obsluhovat stroje, pokud se tyto příznaky objeví.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji (> 1/10) hlášenými nežádoucími účinky jsou bolest hlavy, bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení, zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi a vyrážka.

Níže uvedené nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny během léčby flukonazolem s následující četností výskytu: velmi časté ( 1/10 až < 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), méně časté ( 1/1 000 až < 1/100), vzácné ( 1/10 000 až  1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (nelze stanovitz dostupných údajů ).

Orgánovýsystém

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy krve a lymfatického systému

anemie

agranulocytóza,

leukopenie,

trombocytopenie, neutropenie

Poruchy imunitního systému

anafylaxe

Poruchy

snížení chuti k jídlu

hypercholesterolemie,

metabolizmu

a

výživy

hypertriglyceridemie, hypokalemie

Psychiatrické poruchy

somnolence, insomnie

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

záchvaty, parestézie, závratě, odchylky ve vnímání chuti

třes

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo

Srdeční poruchy

torsades de pointes (viz bod 4.4), prodloužení intervalu QT (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy

bolest břicha, zvracení, průjem, nauzea

konstipace, dyspepsie, flatulence, sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

zvýšená

hladina

alaninaminotransferázy(viz

bod

4.4)

a

aspartátaminotransferázy(viz bod 4.4), zvýšená hladina

alkalické

fosfatázy v krvi (viz bod 4.4)

cholestáza (viz bod 4.4), žloutenka (viz bod

4.4),

zvýšený

bilirubin (viz bod 4.4)

jaterní selhání (viz bod 4.4), hepatocelulární

nekróza

(viz

bod 4.4), hepatitida (viz bod 4.4), hepatocelulární poškození (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka (viz bod 4.4)

vyrážka po podání léku (viz bod 4.4), urtikarie (viz bod 4.4), pruritus,

zvýšené

pocení

toxická epidermální nekrolýza (viz bod 4.4), Stevens-Johnsonův syndrom (viz bod 4.4), akutní generalizovaná

exantematózní

pustulóza

(viz

bod

4.4),

exfoliativní

dermatitida,

angioedém,

otoky

v obličeji,

alopecie

Poruchy svalové a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

myalgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

vyčerpání, malátnost, astenie, horečka

Pediatrická populaceCharakter a výskyt nežádoucích účinků a laboratorních abnormalit zaznamenaných v průběhu klinických studií u dětí je srovnatelný s výskytem nežádoucích účinků u dospělých.

4.9

Předávkování

Byly hlášeny případy předávkování flukonazolem se současným rozvojem halucinací a paranoidního chování. Při předávkování je indikována symptomatická léčba s podpůrnými opatřeními a výplachem žaludku v případě potřeby.Flukonazol je do značné míry vylučován do moči. Jeho eliminaci lze zřejmě urychlit forsírovanoudiurézou. Tříhodinová hemodialýza sníží plazmatické hladiny přibližně o 50 %.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotika pro systémovou aplikaci, triazolové deriváty,

ATC kód: J02AC01.

Mechanizmus účinkuFlukonazol je triazolový antimykotický přípravek. Jeho primárním mechanizmem účinku je inhibice mykotické 14α -lanosterol demethylace zprostředkované cytochromem P450, která představuje základní krok v biosyntéze ergosterolu. Kumulace 14α-methylsterolů koreluje s následným úbytkemergosterolu v buněčných membránách hub a může být zodpovědná za antimykotický účinekflukonazolu. Flukonazol vykázal větší specificitu vůči enzymům cytochromu P450 hub než k různým enzymatickým systémům cytochromu P450 u savců.

Flukonazol v dávce 50 mg denně podávaný po 28 dní neovlivňoval plazmatické koncentrace testosteronu u mužů nebo koncentrace steroidních hormonů u žen ve fertilním věku. Flukonazol v dávce 200-400 mg denně neměl klinicky významný účinek na hladiny endogenních steroidů nebo na hormonální odpověď po stimulaci ACTH u zdravých mužských dobrovolníků. Interakční studie s antipyrinem ukazují, že jedna ani více 50mg dávek flukonazolu neovlivňuje metabolizmus této látky.

Citlivost in vitroIn vitro flukonazol vykazuje antimykotický účinek vůči většině klinicky běžných druhů kandid (včetně C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata vykazuje široké spektrum citlivosti, zatímco C. krusei je k flukonazolu rezistentní.

Flukonazol rovněž vykazuje účinnost in vitro vůči Cryptococcus neoformans a Cryptococcus gattii stejně jako vůči endemickým druhům hub Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum a Paracoccidioides brasiliensis.

PK/PD charakteristikaVe studiích na zvířatech bylo prokázáno, že existuje korelace mezi hodnotami minimálních inhibičních koncentrací (MIC) a účinností vůči experimentálním mykózám vyvolaným Candida spp. V klinických studiích je vztah mezi AUC a dávkou flukonazolu téměř lineární (1:1). Existuje rovněž přímý, třebaže nedokonalý vztah mezi AUC nebo dávkou a uspokojivou klinickou odpovědí na léčbu perorální kandidózy a v menší míře kandidemie. Podobně je méně pravděpodobná úspěšná klinická odpověď na léčbu infekcí vyvolaných kmeny s vyššími MIC flukonazolu.

Mechanizmus rezistenceU Candida spp. se vyvinulo několik mechanizmů rezistence vůči azolovým antimykotickým přípravkům. Je známo, že mykotické kmeny, které vyvinuly jeden nebo více těchto mechanizmů rezistence, vykazují vysoké hodnoty MIC flukonazolu, což má nežádoucí dopad in vivo i klinicky.

Byly hlášeny případy superinfekce způsobené jiným druhy kandid než C. albicans, které jsou většinou přirozeně necitlivé k flukonazolu (např. Candida krusei). Takové případy mohou vyžadovat alternativní antimykotickou léčbu.

Hraniční hodnoty MIC (podle EUCAST)Na základě analýzy farmakokinetických a farmakodynamických dat (PK/PD), citlivosti in vitro a klinické odpovědi EUCAST-AFST (Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti –subkomise pro testování citlivosti k antimykotikům) určil hraniční hodnoty flukonazolu pro Candida spp. (EUCAST Fluconazole rational document (2007)-version 2). Tyto hodnoty byly rozděleny na hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé; které byly určeny hlavně na základě dat PK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů, a na hraniční hodnoty závislé na druhu kandid pro druhy nejčastěji vyvolávající klinické infekce. Tyto hraniční hodnoty jsou uvedeny níže:

Antimykotikum Hraniční hodnoty závislé na druhu kandid (S ≤/R >)

Hraniční hodnoty na druhu kandidnezávislé

A

S ≤/R >

Candida albicans

Candida glabrate

Candida krusei

Candida parapsilosis

Candida tropicalis

Flukonazol

IE

--

S = citlivé, R = rezistentníA = hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé byly určeny hlavně na základě dat PK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů. Tyto jsou určeny pouze pro druhy, které nemají určeny konkrétní hraniční hodnoty MIC.-- = testování citlivosti se nedoporučuje, neboť druh neodpovídá na léčbu tímto antimykotikem.IE = není jednoznačně určeno, zda druh bude dobře odpovídat na léčbu tímto antimykotikem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu jsou obdobné při intravenózním i perorálním podání.

AbsorpcePerorálně podaný flukonazol se dobře vstřebává a plazmatické hladiny (a systémová biologická dostupnost) dosahují více jak 90 % hladin po intravenózní aplikaci. Současné podání s jídlem perorální absorpci neovlivní. Po podání nalačno se vrchol plazmatické koncentrace objeví za 30 až 90 minut. Plazmatické koncentrace jsou úměrné podané dávce. 90% hladiny v ustáleném stavu je dosaženo za 4-5 dnů po opakovaném podání jedné denní dávky. Podání iniciální dávky (první den léčby) ve výši dvojnásobku obvyklé denní dávky umožní dosáhnout 90% hladiny rovnovážného stavu již do druhého dne léčby.

DistribuceDistribuční objem léku se blíží celkovému objemu tělesné vody. Vazba na bílkoviny plazmy je nízká(11-12 %).

Flukonazol dobře proniká do všech tělesných tekutin. Ve slinách a sputu jsou koncentrace flukonazolu obdobné plazmatickým, v mozkomíšním moku dosahují u pacientů s mykotickou meningitidou přibližně 80 % plazmatické hladiny.

Vysokých koncentrací v kůži, vyšších než v séru, dosahuje flukonazol ve stratum corneum, epidermis a dermis a ve vylučovaném potu. Akumuluje se ve stratum corneum. Při jedné denní dávce 50 mg byla koncentrace flukonazolu po 12 dnech 73 μg/g tkáně a 7 dní od ukončení léčby byla koncentrace stále ještě 5,8 μg/g tkáně. Při dávce 150 mg jednou týdně byla sedmý den koncentrace flukonazolu ve stratum corneum 23,4 μg/g tkáně a sedm dní po druhé dávce 7,1 μg/g tkáně.

Koncentrace flukonazolu v nehtech po čtyřech měsících užívání dávky 150 mg 1x týdně byla 4,05 μg/g ve zdravých nehtech a 1,8 μg/g v postižených nehtech. Hladina flukonazolu byla v nehtech měřitelná ještě 6 měsíců po ukončení léčby.

BiotransformaceFlukonazol je metabolizován pouze v malé míře. U radioaktivně značené dávky je pouze 11 % vyloučeno ve změněné formě močí. Flukonazol je selektivní inhibitor izoenzymů CYP2C9 a CYP3A4 (viz bod 4.5). Flukonazol je rovněž inhibitor izoenzymu CYP2C19.

ExkrecePoločas plazmatické eliminace je přibližně 30 hodin. Nejvýznamnější exkreční cestou jsou ledviny; asi 80 % podané dávky se vylučuje do moči v nezměněné podobě. Clearance flukonazolu je přímo úměrnáclearance kreatininu. Cirkulující metabolity nebyly prokázány.

Dlouhý poločas eliminace z plazmy umožňuje léčbu jedinou dávkou používanou u vaginální kandidózy a dávkování jednou denně a jednou týdně u jiných indikací.

Farmakokinetika při renálním poškozeníU pacientů se závažnou renální nedostatečností (GFR < 20 ml/min) je biologický poločas zvýšen z 30 na 98 hodin. Z tohoto důvodu je potřeba snížit dávku. Flukonazol je odstraněn hemodialýzou a v menší míře peritoneální dialýzou. Po tříhodinové hemodialýze je z krve odstraněno asi 50% flukonazolu.

Farmakokinetika u dětíFarmakokinetické údaje byly hodnoceny u 113 pediatrických pacientů z 5 studií; 2 studie s jednorázovou dávkou, 2 studie s opakovanými dávkami a studie u nedonošených novorozenců. Data z 1 studie nelze interpretovat vzhledem ke změnám v podávané formě přípravku během studie. Dodatečná data byla dostupná ze studie ze soucitu.

Po podání 2-8 mg/kg flukonazolu dětem ve věku od 9 měsíců do 15 let, byla zjištěna AUC asi 38 μg/h/ml na jednotkovou dávku 1 mg/kg. Průměrný poločas plazmatické eliminace flukonazolu se pohyboval v rozmezí 15 a 18 hodin a distribuční objem byl přibližně 880 ml/kg po opakovaných dávkách. Vyšší poločas plazmatické eliminace flukonazolu přibližně 24 hodin byl zjištěn po jednotlivé dávce. To je srovnatelné s poločasem plazmatické eliminace flukonazolu po jednorázovém i.v. podání 3 mg/kg dětem ve věku 11 dní-11 měsíců. Distribuční objem v této věkové skupině byl kolem 950 ml/kg.

Zkušenosti s flukonazolem u novorozenců jsou omezené na farmakokinetické studie u nedonošených novorozenců. U 12 předčasně narozených dětí v průměru narozených ve 28. týdnu těhotenství byl průměrný věk při první dávce 24 hodin (rozmezí 9-36 hodin) a průměrná porodní tělesná hmotnost byla 900 g (rozmezí 750-1 100 g). Sedm pacientů dokončilo protokol. Bylo podáno maximálně pět intravenózních infuzí v dávce 6 mg/kg každých 72 hodin. Průměrný poločas (v hodinách) byl 74 (rozmezí 44-185) v den 1 a klesl v čase k průměrné hodnotě 53 (rozmezí 30-131) v den 7 a 47 (rozmezí 27-68) v den 13. Plocha pod křivkou (μg/h/ml) byla 271 (rozmezí 173-385) v den 1 a vzrostla v průměru na 490 (rozmezí 292-734) v den 7 a klesla v průměru na 360 (rozmezí 167-566) v den 13. Distribuční objem (ml/kg) byl 1 183 (rozmezí 1 070-1 470) v den 1 a zvýšil se v čase v průměru na 1 184 (rozmezí 510-2 130) v den 7 a 1 328 (rozmezí 1 040-1 680) v den 13.

Farmakokinetika u starších pacientůByla prováděna farmakokinetická studie s 22 dobrovolníky ve věku 65 let a více, kteří užívali jednorázovou perorální dávku 50 mg flukonazolu. Deset z těchto pacientů souběžně užívalo diuretika. Cmax byla 1,54 μg/ml a nastala za 1,3 hodiny po podání dávky. Průměrná AUC byla 76,4±20,3 μg/h/ml a průměrný konečný poločas eliminace byl 46,2 hodin. Hodnoty těchto farmakokinetických parametrů jsou vyšší než analogické hodnoty udávané u zdravých dobrovolníků – mladých mužů. Souběžné podávání diuretik neovlivnilo významně AUC nebo Cmax. U starších pacientů byla navíc clearance kreatininu (74 ml/min), procento látky odstraněné v nezměněné podobě močí (0-24 hodin, 22 %) a odhady renální clearance flukonazolu (0,124 ml/min/kg) všeobecně nižší ve srovnání s mladšími dobrovolníky. Proto se zdá, že změny v dispozici flukonazolu u starších pacientů souvisejí se sníženými renálními funkčními charakteristikami této skupiny pacientů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujícíchmaximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

KarcinogenezeU myší a potkanů léčených perorálně po dobu 24 měsíců dávkami 2,5; 5 nebo 10 mg/kg/den (přibližně 2-7x vyššími dávkami než jsou doporučené pro člověka) nebyl prokázán karcinogenní potenciál flukonazolu. U samců potkanů, léčených dávkami 5 a 10 mg/kg/den, byla zaznamenána zvýšená incidence hepatocelulárního adenomu.

Reprodukční toxicitaFlukonazol neovlivňoval fertilitu samců a samic potkanů léčených perorálními denními dávkami 5, 10 nebo 20 mg/kg nebo parenterálními dávkami 5, 25 nebo 75 mg/kg.

Nebyly popsány žádné účinky na plod při dávkách 5 nebo 10 mg/kg; zvýšená četnost anatomických abnormalit u plodu (nadpočetná žebra, dilatace ledvinové pánvičky) a opožděná osifikace byly pozorovány při dávkách 25 a 50 mg/kg a vyšších. Při dávkách v rozmezí od 80 mg/kg do 320 mg/kg byla popisována zvýšená embryonální letalita u potkanů a abnormality plodu zahrnovaly zvlněná žebra, rozštěp patra a abnormální kranio-faciální osifikace.Při perorálních dávkách 20 mg/kg se mírně opožďoval začátek porodu a při intravenózních dávkách od 20 mg/kg do 40 mg/kg byly u několika samic pozorovány funkční poruchy děložních kontrakcí a prodloužení porodu. Porodní poruchy způsobily mírný nárůst počtu mrtvě narozených mláďat a snížení míry přežití novorozených mláďat při těchto dávkách. Ovlivnění porodu potkanů souvisí s druhově specifickým snížením estrogenů jako následku vysokých dávek flukonazolu. Obdobné hormonální změny u žen užívajících flukonazol nebyly pozorovány (viz bod 5.1).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodnýVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Z mikrobiologického hlediska je nutno přípravek použít po otevření. Není-li přípravek spotřebován okamžitě, je délka a způsob uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC.Chraňte před mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Infuzní vak (Polyolefin/Styren-ethylene-buthylene kopolymer) vybavený polypropylenovým (SFC) portem. Port je uzavřen izoprenovou pryžovou zátkou a snímatelným polypropylenovým krytem.Infuzní vak je zataven v průhledném polypropylenovém přebalu.

Velikost balení:100 ml (200 mg flukonazolu) v balení po 1 nebo 10 vacích200 ml (400 mg flukonazolu) v balení po 1 nebo 10 vacích

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Každý vak je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužitelný roztok zlikvidujte.Nepoužitelný roztok nebo odpadní materiál se musí zlikvidovat v souladu s požadavky místních předpisů a nařízení.Před podáním je nutné roztok prohlédnout, zda neobsahuje pevné částice nebo zda není zabarven. Použít se mohou pouze čiré roztoky bez pevných částic. Pevným stiskem primárního obalu se také

zkontroluje, zda roztok z balení neuniká. V případě úniku se roztok musí zlikvidovat, neboť už nemusí být sterilní.

Intravenózní infuze flukonazolu je kompatibilní s následujícími roztoky:-

roztok glukózy 50 mg/ml (5%)

-

Ringerův roztok

-

Hartmannův roztok

-

chlorid draselný 3 mg/ml (0,3%) v 50 mg/ml roztoku glukózy (5%)

-

4,2% roztok bikarbonátu

-

roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)

Před podáním je nutné naředěné roztoky prohlédnout, zda neobsahují pevné částice nebo zda nejsou zabarveny. Použít se mohou pouze čiré a bezbarvé roztoky.

Infuzi přípravku Fluconazol – Teva lze podávat společně s některým z výše uvedených roztoků.

Nebyly zjištěny žádné konkrétní inkompatibility, i když před infuzí se nedoporučuje míchání s žádným jiným lékem.

Manipulace:Infuzní vak z ochranného obalu nevyjímáme, dokud není vše připraveno k podání.Ochranný obal otevřeme tak, že ho na jedné straně opatrně rozřízneme a váček s infuzí z něj vyjmeme. Po sejmutí ochranného obalu pevným stiskem primárního obalu zkontrolujeme, zda nedochází k drobnému úniku tekutiny. Pokud nějaký únik zjistíme, roztok zlikvidujeme, neboť už nemusí být sterilní.

Příprava k podání:Při přípravě a podání používáme sterilní materiály. Váček s infuzí zavěsíme otvorem na stojan. Roztok se musí podávat pomocí sterilního zařízení a za aseptických podmínek. Infuzní set musí být naplněn tekutinou, abychom zabránili průniku vzduchu do systému. Připojíme aplikační set. Před jeho připojením a promytím infuzního setu si přečteme instrukce; teprve potom zahájíme podávání.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte plastové sáčky zapojené za sebou. Tento způsob zapojení by mohl vést k embolii v důsledku reziduálního vzduchu nataženého z primárního kontejneru před dokončením aplikace z dalšího kontejneru.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

26/423/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.6.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

27.7.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

Fluconazol – Teva 2 mg/ml, infuzní roztok

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fluconazol – Teva 2 mg/ml, infuzní roztok

Fluconazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 2 mg.100 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 200 mg.200 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 400 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodnýVoda na injekci

Před použitím si prosím přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok.

100 ml obsahuje 200 mg flukonazolu (1 nebo 10 vaků x 100 ml)200 ml obsahuje 400 mg flukonazolu (1 nebo 10 vaků x 200 ml)1 x 100ml infuzní vak/obal

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Pouze pro jednorázové použití. Zbylý roztok zlikvidujte.

Před použitím si prosím přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před prvním otevřením:Uchovávejte při teplotě do 30 ºC.Chraňte před mrazem.

Po otevření/rozpuštění:Podmínky uchovávání a používaná doba použitelnosti viz příbalová informace.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

26/423/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neuvedeno – odůvodnění přijato.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.