Flixotide 250 Inhaler N

Kód 0047657 ( )
Registrační číslo 14/ 059/00-C
Název FLIXOTIDE 250 INHALER N
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GLAXO GMBH, OLDESLOE, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0047658 INH SUS PSS 120X250RG Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu, Inhalační podání
0047657 INH SUS PSS 60X250RG Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu, Inhalační podání

nahoru

Příbalový létak FLIXOTIDE 250 INHALER N

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224885/2009, sukls224886/2009, sukls224888/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Flixotide 50 Inhaler N

Flixotide 125 Inhaler N Flixotide 250 Inhaler N

Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Fluticasoni propionas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete 1)

Co je přípravek Flixotide Inhaler N a k čemu se užívá

2)

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flixotide Inhaler N užívat

3)

Jak se přípravek Flixotide Inhaler N užívá

4)

Možné nežádoucí účinky

5)

Jak přípravek Flixotide Inhaler N uchovávat

6)

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK FLIXOTIDE INHALER N A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Přípravek se nazývá Flixotide Inhaler N. Přípravek Flixotide Inhaler N se dodává ve formě suspenze k inhalaci v tlakové nádobce, která v případě potřeby při inhalaci umožňuje doručení přípravku přímo do plic. Tato suspenze je v tlakové nádobce s dávkovacím ventilem (dávkovačem) a náustkem. Jedna odměřená dávka obsahuje 50, 125 nebo 250 mikrogramů flutikason-propionátu (fluticasoni propionas). Flixotide Inhaler N neobsahuje freony, ale pomocnou látku norfluran. Balení síly 50 mikrogramů je dostupné v tlakové nádobce obsahující 120 odměřených dávek. Balení sil 125 a 250 mikrogramů je dostupné v tlakových nádobkách obsahujících 60 nebo 120 odměřených dávek. Flutikason-propionát je jednou z látek patřících do skupiny léčiv, které se nazývají kortikosteroidy, jednoduše nazývané steroidy. Kortikosteroidy se užívají k léčbě bronchiálního astmatu, protože mají protizánětlivý účinek. Tyto látky snižují otok a dráždění ve stěnách drobných průdušek v plicích, a tak usnadňují dýchání. Kortikosteroidy rovněž působí při pravidelném užívání preventivně proti vzniku astmatických záchvatů.

2

Flutikason-propionát se nemá zaměňovat s jinými steroidními přípravky, jako jsou např. anabolika, zneužívaná některými sportovci a užívaná jako tablety nebo injekce. Váš lékař Vám vybral tento přípravek, protože vyhovuje Vám a Vašemu stavu. Přípravek Flixotide Inhaler N se užívá k léčbě bronchiálního astmatu u pacientů, kteří potřebují pravidelnou léčbu a u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, dlouhodobé onemocnění, které je zapříčiněno tím, že drobné dýchací cesty v plicích jsou neprůchodné. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

FLIXOTIDE INHALER N UŽÍVAT Odpovíte-li na některou z těchto otázek kladně „ano“, než začnete přípravek užívat, obraťte se na svého lékaře a ujistěte se, zda tento přípravek je pro Vás vhodným. -

Jste těhotná nebo plánujete v brzké době otěhotnět?

-

Kojíte?

-

Už jste měl někdy reakci přecitlivělosti na přípravek Flixotide Inhaler N, flutikason-propionát, nebo na kteroukoliv složku přípravku?

-

Měli jste již někdy moučnivku dutiny ústní?

-

Máte, nebo jste byli již někdy léčeni pro tuberkulózu (TB)?

V některých případech není vhodné inhalovaný flutikason-propionát užívat s jinými přípravky (např. některými virostatiky užívanými při léčbě HIV nebo perorálními přípravky proti houbovitým onemocněním). Inhalační přípravek flutikason-propionát neužívejte, pokud užíváte přípravek, který se nazývá ritonavir, aniž byste o tom informovali svého lékaře. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o všech léčivých přípravcích, které užíváte nebo které jste užíval(a) v nedávné minulosti. Nezapomeňte informovat i o léčivech, které jste si opatřil(a) bez lékařského předpisu 3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLIXOTIDE INHALER N UŽÍVÁ Flixotide Inhaler N vytváří jemnou mlhu, kterou musíte inhalovat do Vašich plic. Ujistěte se, že víte, jak správně inhalátor používat. Máte-li nějaké problémy, nebo nerozumíte pokynům, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. Přípravek Flixotide Inhaler N je určen pouze k inhalaci ústy. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Příbalová informace Vás vždy informuje, kolik a jak často máte přípravek užívat. Nejste-li si něčím jist/á, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Obvyklou dávkou je: Bronchiální astma Dospělí a mladiství starší 16 let: 100 až 1000 mikrogramů dvakrát denně.

3

Děti a mladiství od 4 do 16 let: 50 až 200 mikrogramů dvakrát denně. Děti od 1 do 4 let: 100 mikrogramů dvakrát denně. Chronická obstrukční plicní nemoc Dospělí: 500 mikrogramů dvakrát denně. Předtím, než pocítíte přínos léčby, budete možná užívat přípravek několik dní, je proto velmi důležité, abyste přípravek užívali pravidelně každý den. Nesmíte ukončit léčbu, i když se cítíte lépe, pokud Váš lékař sám léčbu neukončí. Neužívejte tento přípravek k léčbě náhlého zhoršení dušnosti, nepomůže Vám. Potřebujete jiný přípravek. Užíváte-li více než jeden přípravek, musíte být opatrní, aby nedošlo k jejich záměně. Někteří pacienti mohou mít potíže s koordinací nádechu se spuštěním dávkovacího ventilu. Ke zlepšení léčby může přispět použití zdravotnického prostředku, zvláště při podávání přípravku malým dětem. Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník budou schopni Vám pomoci. Pokyny pro správné použití Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, sestra nebo lékárník. Přípravek je obsažen v tlakové nádobce uložené v plastikovém obalu s náustkem. Testování inhalátoru Před prvním použitím inhalátoru nebo v případě, že jste inhalátor nepoužívali týden nebo ještě déle opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku, dobře inhalátor protřepejte a vypuštěním dvou dávek ověřte, že opravdu funguje. Dávejte pozor, aby Vám inhalátor neupadl, mohlo by dojít k samovolnému vypuštění dávky.

Použití inhalátoru 1. Opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku. 2. Zkontrolujte, zda je náustek zvenku i zevnitř čistý a není nikde cizí předmět. 3. Dobře inhalátor protřepejte a znovu se ujistěte, že nedošlo k uvolnění žádných částí a že obsah inhalátoru se rovnoměrně promíchal. 4. Držte inhalátor ve svislé poloze mezi palcem a ukazováčkem tak, že palec je na spodní straně pod náustkem.

4

5. Co nejhlouběji vydechněte, ale jen tak, aby to pro Vás bylo příjemné. Vložte náustek do úst mezi zuby a obemkněte jej rty, ale neskousněte.

6. Začněte se pomalu a plynule nadechovat ústy a těsně poté, co začnete s nádechem, stlačte horní část inhalátoru (dno tlakové nádobky) směrem dolů, aby se uvolnila odměřená dávka aerosolu. Dávku aerosolu uvolněnou z inhalátoru, plynule vdechněte co nejhlouběji do plic.

7. Zadržte dech, vyjměte inhalátor z úst a zvedněte prst, kterým jste předtím stlačoval(a) horní část inhalátoru. Dech nechte zadržený několik sekund, nebo tak dlouho, dokud Vám to nezačne být nepříjemné.

Vypláchněte si ústa vodou a pak ji vyplivněte, můžete tak předejít případnému výskytu moučnivky nebo chrapotu. 8. Máte-li vdechnout druhou dávku, podržte inhalátor ve svislé poloze náustkem dolů a dnem tlakové nádobky nahoru a vyčkejte asi půl minuty. Potom zopakujte kroky 3 až 7.

5

9. Ihned po podání dávky kryt náustku nasaďte zpět. Ve správné pozici klapne. Nasazení nevyžaduje užití nadměrné síly.

Důležité Nespěchejte s kroky 5, 6 a 7. Je důležité, abyste těsně před uvedením inhalátoru do chodu začali co nejpomaleji vdechovat. Na začátku si tuto činnost párkrát nacvičte před zrcadlem. Pozorujete-li “mlžení” vycházející z horní části inhalátoru nebo kolem úst, začněte znovu od bodu 2. Pokud Vám lékař doporučil jiný postup, pečlivě ho dodržujte. Máte-li nějaké potíže, poraďte se se svým lékařem.

Čištění inhalátoru Nejméně jednou týdně byste měl(a) svůj inhalátor vyčistit. 1. Odstraňte kryt náustku. 2. Neodstraňujte kovovou nádobku z plastového obalu. 3. Náustek otřete uvnitř a vně suchým hadříkem. 4. Nasaďte na náustek kryt.

KOVOVOU TLAKOVOU NÁDOBKU NEDÁVEJTE DO VODY. Jestliže jste užil(a) více přípravku Flixotide Inhaler N, než jste měl(a) Užijete-li náhodně větší množství přípravku, informujte o tom ihned svého lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flixotide Inhaler N Zapomenete-li si vzít dávku, užijte jej ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původním sledu užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokud se ihned po užití inhaleru Vaše dýchání nebo dušnost zhoršuje, přestaňte inhaler okamžitě užívat a informujte o tom Vašeho lékaře, jakmile to bude možné. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Flixotide Inhaler N K dosažení optimálního léčebného přínosu je nutné, abyste přípravek užívali každodenně, jak je doporučeno, dokud Vám lékař nedoporučí ukončit léčbu. Podávání přípravku Flixotide Inhaler N nikdy náhle nepřerušujte, jelikož by mohlo dojít ke zhoršení Vašich příznaků a mohlo by dojít k vývoji příznaků souvisejících s hormonální poruchou. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Někteří pacienti mohou být alergičtí na tento přípravek. Objeví-li se brzy po podání přípravku Flixotide Inhaler N některý z následujících příznaků, PŘESTAŇTE tento přípravek užívat a ihned o tom informujte svého lékaře:

- náhlá dušnost nebo svírání na hrudi - otok očních víček, tváře, rtů, jazyka nebo hrtanu - hrudkovitá kožní vyrážka nebo „kopřivka“ kdekoliv na těle Pokud se po užití inhaleru Vaše dýchání nebo dušnost zhoršuje, ihned o tom informujte Vašeho lékaře.

6

Pokud se během několika dní zhoršuje dušnost a sípání navzdory užívání nového přípravku, nebo zvyšujete-li užívání jiného inhalačního přípravku, ihned o tom informujte svého lékaře. Mnoho pacientů užívajících tento přípravek nemá žádné problémy. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flixotide Inhaler N nežádoucí účinky. Velmi vzácně po inhalaci přípravku se u některých pacientů může objevit bolest hrtanu nebo jazyka, nebo se hlas změní v chrapot. U některých pacientů se může objevit moučnivka v oblasti dutiny ústní nebo v hrdle, proto si po každém vdechu ihned vykloktejte vodou a pak ji vyplivněte, pomůžete tak odstranit bolestivost a moučnivku (postižení dutiny ústní kvasinkami). Informujte o tom svého lékaře, ale léčbu nepřerušujte, pokud Vám lékař nedoporučí jiný postup. U pacientů s CHOPN byl častěji hlášen výskyt zánětu plic (pneumonie). Je možné, že někteří pacienti, hlavně ti, kteří užívají vyšší dávky tohoto přípravku, mohou velmi vzácně trpět následujícími nežádoucími účinky: kulatý obličej, pokles minerální kostní hustoty, onemocnění očí a zpomalení růstu u dětí. U některých pacientů se mohou více objevovat pohmožděniny. Může dojít ke zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi. Jste-li diabetikem, bude Vám častěji odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může vyžádat úpravu dosavadní léčby cukrovky. U pacientů užívajících tento přípravek se může objevit velmi vzácně pocit úzkosti, poruchy spánku nebo změny chování, včetně podrážděnosti (převážně u dětí). Máte-li jiné příznaky, u kterých si nejste jistí, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 5. JAK PŘÍPRAVEK FLIXOTIDE INHALER N UCHOVÁVAT Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem a přímým světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Kovová tlaková nádobka je pod tlakem, proto se nesmí rozebírat, propichovat, deformovat silou ani spalovat (odhazovat do ohně) a to ani, když je prázdná. Stejně jako u většiny léčivých přípravků v tlakových obalech se terapeutický efekt přípravku může snížit, je-li tlaková nádobka studená. Nepoužívejte přípravek Flixotide Inhaler N po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE

7

Co přípravek Flixotide Inhaler N obsahuje Flixotide 50 Inhaler N obsahuje léčivou látku Fluticasoni propionas, 50 mikrogramů v jedné odměřené dávce. Flixotide 125 Inhaler N obsahuje léčivou látku Fluticasoni propionas, 125 mikrogramů v jedné odměřené dávce. Flixotide 250 Inhaler N obsahuje léčivou látku Fluticasoni propionas, 250 mikrogramů v jedné odměřené dávce. Pomocnou látkou pro všechny síly je norfluran. Jak přípravek Flixotide Inhaler N vypadá a co obsahuje balení Flixotide Inhaler N je bílá až bělavá suspenze. Přípravek je v hliníkové tlakové nádobce uzavřené dávkovacím ventilem vložené do rozprašovače, krabička.

Velikost balení:

Flixotide 50 Inhaler N: 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 50 mikrogramů léčivé látky). Flixotide 125 Inhaler N: 60 nebo 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 125 mikrogramů léčivé látky). Flixotide 250 Inhaler N: 60 nebo 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 250 mikrogramů léčivé látky). Držitel rozhodnutí o registraci Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie. Výrobci Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Španělsko Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko. Datum revize textu 21.3.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224885/2009, sukls224886/2009, sukls224888/2009

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Flixotide 50 Inhaler N Flixotide 125 Inhaler N Flixotide 250 Inhaler N Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Fluticasoni propionas, 50 mikrogramů v jedné odměřené dávce. Fluticasoni propionas, 125 mikrogramů v jedné odměřené dávce. Fluticasoni propionas, 250 mikrogramů v jedné odměřené dávce. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu. Neobsahuje freony. Bílá až bělavá suspenze. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutická indikace

Léčba a prevence bronchospazmu u bronchiálního astmatu a reverzibilní složky bronchiální obstrukce u bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci.

4.1.1 Astma

Flutikason-propionát má v plicích výrazný protizánětlivý účinek.

Snižuje výskyt příznaků a exacerbací astmatu u pacientů, kteří byli předtím léčeni samotným bronchodilatačním léčivem nebo v kombinaci s jinými profylaktickými léčivy. Těžká forma astmatu vyžaduje pravidelné lékařské sledování, protože může dojít k úmrtí. Pacienti s těžkou formou astmatu mají trvalé příznaky a časté exacerbace, s omezenou fyzickou kapacitou. Hodnoty jejich maximální výdechové rychlosti (peak expiratory flow, PEF) na začátku léčby jsou nižší než 60 % náležité hodnoty, s větší než 30% variabilitou, a po podání bronchodilatačního léčiva se obvykle nevracejí k normálním hodnotám. Tito pacienti potřebují vysokou inhalační dávku (viz pokyny pro dávkování) nebo terapii perorálními kortikosteroidy. Náhlé zhoršení příznaků může vyžadovat aplikaci zvýšených dávek kortikosteroidů, jež mají být podávány pod dohledem lékaře neodkladné péče.

Dospělí

Profylaktická léčba:

- mírného astmatu (hodnoty PEF na začátku léčby vyšší než 80 % náležité hodnoty, s menší než 20% variabilitou): u pacientů, kteří potřebují častější intermitentní symptomatickou bronchodilatační medikaci;

2

- středně těžkého astmatu (hodnoty PEF na začátku léčby v rozmezí 60 až 80 % náležité hodnoty, s 20 až 30% variabilitou): u pacientů, kteří potřebují pravidelnou protiastmatickou medikaci, a u pacientů, jejichž astma je při dosavadní jiné profylaktické farmakoterapii nebo při aplikaci samotného bronchodilatačního léčiva nestabilní nebo se zhoršuje;

- těžkého astmatu (hodnoty PEF na začátku léčby menší než 60 % náležité hodnoty, s větší než 30% variabilitou): u pacientů s těžkým chronickým astmatem. Zahájení terapie inhalačním flutikason-propionátem může u mnohých pacientů, kteří byli pro udržení příznaků pod adekvátní kontrolou závislí na systémových kortikosteroidech, významně snížit nebo eliminovat jejich nároky na perorální kortikosteroidy.

Děti

Každé dítě, které potřebuje profylaktickou protiastmatickou medikaci, včetně pacientů, jejichž příznaky nejsou při dosavadní profylaktické medikaci pod kontrolou.

4.1.2 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Symptomatická léčba CHOPN:

Klinické studie prokázaly, že pravidelná aplikace inhalačního flutikason-propionátu má příznivé účinky na plicní funkce, omezuje příznaky CHOPN, snižuje četnost a závažnost exacerbací a zmenšuje potřebu doplňkového podání perorálních kortikosteroidů. Rovněž se zpomaluje zhoršování celkového zdravotního stavu. 4.2 Dávkování a způsob podání Pacienti mají být poučeni o profylaktické povaze léčby inhalačním flutikason-propionátem a o tom, že jej mají inhalovat pravidelně, i když jsou asymptomatičtí. Flutikason-propionát je určen výhradně k perorální inhalaci.

Záměrem je, aby se každá předepsaná dávka užívala minimálně ve dvou inhalacích.

Pacienti, kterým činí obtíže koordinace nádechu se spuštěním dávkovacího ventilu, mohou při inhalaci flutikason-propionátu používat zdravotnický prostředek.

4.2.1. Astma Nástup terapeutického účinku se dostaví po čtyřech až sedmi dnech podávání, ačkoliv některý přínos může být patrný hned po 24 hodinách u pacientů, kteří předtím neužívali inhalační kortikosteroidy.

Zjistí-li pacienti, že účinek užívaného úlevového krátkodobě působícího bronchodilatačního přípravku slábne, nebo potřebují-li více inhalací než obvykle, musí vyhledat lékaře.

Dávkování u dospělých a mladistvých starších než 16 let

100 až 1000 mikrogramů dvakrát denně.

3

Zahajovací dávka inhalačního flutikason-propionátu má odpovídat závažnosti onemocnění konkrétního pacienta:

mírná forma bronchiálního astmatu:

100 až 250 mikrogramů dvakrát denně;

středně těžká forma bronchiálního astmatu:

250 až 500 mikrogramů dvakrát denně;

těžká forma bronchiálního astmatu:

500 až 1000 mikrogramů dvakrát denně.

Při pokračování léčby by měla být dávka upravená podle individuální klinické odezvy, nebo snížena na minimální účinnou dávku.

Alternativně lze zahajovací dávku flutikason-propionátu stanovit odhadem ve výši poloviny celkové denní dávky beklometason-dipropionátu, nebo ekvivalentní dávky jiného inhalačního kortikosteroidu, podávaného tlakovým aerosolovým dávkovacím inhalátorem.

Dávkování u dětí ve věku 4 let a starších

50 až 200 mikrogramů dvakrát denně. Je třeba upozornit, že k podávání této dávky je vhodný přípravek obsahující dávku 50 mikrogramů léčivé látky.

K dobré kontrole astmatu u mnohých dětí vede dávkovací režim 50 až 100 mikrogramů podávaných dvakrát denně. U pacientů s nedostatečnou kontrolou astmatu může být přínosné další zvýšení dávkování až na 200 mikrogramů dvakrát denně.

Zahajovací dávka inhalačního flutikason-propionátu má odpovídat závažnosti onemocnění konkrétního dítěte.

Potom má být dávka upravena podle individuální odezvy tak, aby se dosáhlo adekvátního zvládnutí příznaků, nebo má být snížena na nejnižší dávku, která ještě účinně udrží příznaky pod kontrolou.

Tato léková forma přípravku obsahujícího flutikason-propionát nenabízí požadovaný způsob pediatrického dávkování. Vhodnější lékovou formou obsahující flutikason-propionát je např. inhalační prášková forma.

Dávkování u dětí ve věku od 1 roku do 4 let

Inhalační flutikason-propionát je u mladších dětí účinný při zvládání častých a perzistujících astmatických příznaků.

Klinické studie u dětí ve věku od 1 roku do 4 let prokázaly, že optimální kontroly příznaků se dosahuje dávkováním 100 mikrogramů dvakrát denně podávaných pomocí pediatrického zdravotnického prostředku s obličejovou maskou (jako např. Babyhaler).

Diagnóza a terapie astmatu mají být pravidelně přezkoumávány.

4.2.2 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Dávkování u dospělých

500 mikrogramů dvakrát denně. Je třeba upozornit, že k podávání této dávky je vhodný jen přípravek obsahující dávku 250 mikrogramů léčivé látky.

4

Pacienti mají být poučeni o tom, že pro optimální přínos je nutné, aby flutikason-propionát užívali každý den. Terapeutický přínos se obvykle projeví do 3 až 6 měsíců. Nedojde-li však po třech až šesti měsících ke zlepšení, má být pacient znovu podrobně vyšetřen.

Zvláštní skupiny pacientů

Není nutné dávku upravovat u starších pacientů, ani u pacientů s jaterním nebo renálním onemocnění. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba astmatu má být vedená podle stupňového programu a odezvu pacienta je třeba pravidelně posuzovat na základě klinického obrazu a funkčního vyšetření plic.

Zvýšená spotřeba krátkodobě působících inhalačních beta2-agonistů signalizuje zhoršování kontroly astmatu. Za těchto okolností je nutné přehodnotit léčebný plán pacienta.

Náhlé a progresivní zhoršování astmatu potenciálně ohrožuje život a je třeba zvážit zahájení nebo zintenzivnění kortikosteroidní terapie. U pacientů považovaných za rizikové lze zahájit každodenní monitorování maximální výdechové rychlosti (PEF).

Flutikason-propionát není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů, ale k pravidelné dlouhodobé léčbě. K úlevě od akutních příznaků astmatu potřebují pacienti rychle a krátkodobě působící inhalační bronchodilatační přípravek.

Nedostatečnou léčebnou odezvu nebo těžké exacerbace astmatu je třeba řešit zvýšením dávky inhalačního flutikason-propionátu a v případě nutnosti aplikací systémového kortikosteroidu a/nebo v přítomnosti infekce podáním antibiotika. Ve studiích s pacienty trpícími CHOPN léčenými 500 mikrogramy flutikason-propionáte (viz nežádoucí účinky) byl hlášen zvýšený výskyt pneumonie. Lékaři by měli být ostražití ohledně možnosti vývoje pneumonie u pacientů s CHOPN, jelikož klinické vlastnosti pneumonie a častost exacerbací se překrývají. Při užívání každého inhalačního kortikosteroidu se mohou vyskytnout systémové účinky, zejména při vysokých dávkách předepisovaných po dlouhá období. Pravděpodobnost výskytu těchto účinků je mnohem menší než u perorálních kortikosteroidů (viz Předávkování). K možným systémovým účinkům patří Cushingův syndrom, Cushingova nemoc, suprese adrenální funkce, retardace růstu u dětí a mladistvých, pokles minerální kostní denzity, katarakta a glaukom. Proto je důležité, aby pacienti byli pravidelně sledováni a dávka inhalačního kortikosteroidu byla snížená na nejnižší dávku, která ještě účinně udrží příznaky astmatu pod kontrolou (viz Nežádoucí účinky). U dětí dlouhodobě léčených inhalačním kortikosteroidem se doporučuje pravidelně kontrolovat tělesnou výšku.

Citlivost některých jedinců na účinky inhalačního kortikosteroidu může být větší než u většiny pacientů. Pacienti převádění z terapie perorálními kortikosteroidy na terapii inhalačním flutikason-propionátem musí být vzhledem k možnosti narušené adrenální odezvy léčeni se zvláštní opatrností, a je u nich nutné pravidelně sledovat funkci kůry nadledvin.

5

Po zahájení léčby inhalačním flutikason-propionátem musí být terapie systémovými kortikosteroidy ukončována postupně, a pacient má být vybaven výstražnou průkazkou (kterou musí mít stále při sobě), upozorňující na to, že ve stresových obdobích může potřebovat doplňkovou terapii systémovými kortikosteroidy. Podobně může náhrada systémové kortikosteroidní léčby inhalační terapií demaskovat alergie, např. alergickou rinitidu nebo ekzém, jež byly předtím potlačeny systémově podaným přípravkem. Tyto alergie mají být léčeny symptomaticky antihistaminiky a/nebo topickými přípravky, včetně topických kortikosteroidů. Terapie flutikason-propionátem se nemá náhle přerušit. Velmi vzácně bylo hlášené zvýšení krevní hladiny glukosy (viz Nežádoucí účinky), a tuto skutečnost musí vzít v potaz lékař předepisující tento přípravek pacientům s anamnézou diabetes mellitus. Podobně jako ostatní inhalační přípravky obsahující kortikosteroidy, se má podávat se zvýšenou opatrností pacientům s aktivní nebo inaktivní plicní tuberkulózou. V průběhu postmarketingového užití byly pozorovány klinicky signifikatní lékové interakce u pacientů užívajících flutikason-propionát a ritonavir, vedoucí ke vzniku systémových účinků léčby kortikosteroidy včetně Cushingova syndromu a adrenální suprese. Současnému užívání flutikason-propionátu a ritonaviru je proto třeba se vyhnout, pokud možný přínos pro pacienta nepřeváží riziko vzniku systémových nežádoucích účinků léčby kortikosteroidy (viz Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Možnost narušené adrenální odezvy je nutné mít na paměti v každé akutní nebo elektivní situaci, včetně chirurgického výkonu, která pravděpodobně je nebo bude situací stresovou, a v těchto případech je třeba zvážit náležitou léčbu kortikosteroidy (viz Předávkování).

Při podávání doporučených terapeutických dávek flutikason-propionátu adrenální funkce a adrenální rezerva obvykle zůstávají v normě. Přínosem inhaleční léčby flutikason-propionátu je minimalizace potřeby perorálních kortikosteroidů. Po určitou dobu však může přetrvávat možnost nežádoucích účinků vyvolaných předchozí nebo intermitentní aplikací perorálních kortikosteroidů. Před elektivními výkony může rozsah adrenální dysfunkce vyžadovat konzultaci se specialistou. Ve studiích s pacienty trpícími CHOPN léčenými 500 mikrogramy flutikason-propionáte (viz nežádoucí účinky) byl hlášen zvýšený výskyt pneumonie. Lékaři by měli být ostražití ohledně možnosti vývoje pneumonie u pacientů s CHOPN, jelikož klinické vlastnosti pneumonie a četnost exacerbací se překrývají. Aby se zajistila optimální dodávka přípravku do plic, je třeba přezkoušet, jak pacient ovládá techniku inhalace, a ujistit se, že je schopen synchronizovat nádech se spuštěním dávkovacího ventilu. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Za normálních okolností je po inhalačním podání dosaženo nízkých plazmatických koncentrací flutikason-propionátu, vzhledem k velmi silnému metabolismu látky během prvního přechodu játry (first pass metabolism) a vysoké systémové clearance zprostředkované cytochromem P450 3A4 ve střevě a játrech. Z toho důvodu jsou klinicky

6

významné

interakce

s jinými

léčivy

zprostředkované

flutikason-propionátem

nepravděpodobné. Ve studiích interakcí u zdravých jedinců se prokázalo, že ritonavir (velmi silný inhibitor cytochromu P450 3A4) může značně zvýšit plazmatickou koncentraci flutikason-propionátu, což vedlo ke značné redukci sérové koncentrace kortizolu. V průběhu postmarketingového užití byly hlášeny klinicky signifikantní lékové interakce u pacientů užívajících intranasální nebo inhalační flutikason-propionát s ritonavirem, což vedlo k systémovým účinkům kortikosteroidů včetně vývoje Cushingova syndromu a adrenální suprese. Současnému podávání flutikason-propionátu a ritonaviru je třeba se vyhnout, pokud možný přínos pro pacienta nepřeváží riziko vzniku systémových nežádoucích účinků léčby kortikosteroidy. Studie prokázaly, že jiné inhibitory cytochromu P450 3A4 vytvářející zanedbatelné (erythromycin) a menší (ketokonazol) zvýšení systémové expozice flutikason-propionátu bez pozorovatelné redukce sérové koncentrace kortizolu. Nicméně opatrností je zapotřebí u souběžného podávání silných inhibitorů cytochromu P450 3A4 (např. ketokonazolu), kdy je možné zvýšení systémové expozice flutikason-propionátu. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Bezpečnost použití flutikason-propionátu v terapii těhotných žen není dostatečně prokázána. V reprodukčních studiích na zvířatech byly pozorovány účinky charakteristické pro glukokortikosteroidy pouze při systémové expozici mnohonásobně překračující doporučenou inhalační terapeutickou dávku. Testy na genotoxicitu neprokázaly mutagenní potenciál. O aplikaci flutikason-propionátu stejně jako o aplikaci jiných léčiv v období těhotenství se má uvažovat pouze tehdy, je-li očekávaný přínos pro matku větší než jakékoliv možné riziko pro plod. Kojení Vylučování flutikason-propionátu do lidského mateřského mléka nebylo zkoumáno. Po podkožním podání dávky vyvolávající měřitelnou plazmatickou hladinu flutikason-propionátu laboratorním potkaním samicím v období laktace byl flutikason-propionát prokázán v jejich mléce. Je však pravděpodobné, že plazmatické hladiny flutikason-propionátu u pacientů po jeho inhalační aplikaci v doporučených dávkách jsou velmi nízké. Přesto je nutné používání tohoto přípravku v období kojení pečlivě zvážit. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Při používání tohoto přípravku není známo negativní ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů. 4.8 Nežádoucí účinky V následujícím textu jsou nežádoucí účinky uvedené podle orgánových tříd a četností výskytu. Četnost je definována jako: velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 a 1/10), méně časté ( 1/1000 a 1/100), vzácné ( 1/10000 a 1/1000) a velmi vzácné ( 1/10000) včetně

7

jednotlivých hlášených případů. Velmi časté, časté a méně časté příhody byly obecně odvozené z klinických dat. Vzácné a velmi vzácné příhody byly obecně stanovené na základě dobrovolných hlášení. Infekční a parazitární onemocnění Velmi časté: kandidóza (soor, moučnivka) orální a faryngeální oblasti. U některých pacientů se může v orální a faryngeální oblasti vyskytnout kandidóza (soor, moučnivka). Aby se tomuto stavu předešlo, je vhodné si bezprostředně po inhalaci vypláchnout ústa vodou nebo se napít. Symptomatickou kandidózu lze léčit místně antimykotickými přípravky, přičemž se nadále pokračuje v léčbě flutikason-propionátem. Časté: pneumonie (u pacientů s CHOPN) Porucha imunitního systému Reakce přecitlivělosti s následujícími projevy: Méně časté: kožní reakce přecitlivělosti. Velmi vzácně: angioedém (hlavně ve formě faciálního a orofaryngeálního edému), respiračních příznaků (dyspneo a/nebo bronchospasmus) a anafylaktická reakce. Endokrinní poruchy K možným systémovým účinkům patří (viz Zvláštní upozornění a opatření pro použití): Velmi vzácně: Cushingův syndrom, Cushingova nemoc, suprese adrenální funkce, retardace růstu, pokles minerální kostní denzity, katarakta, glaukom. Poruchy metabolismu a výživy Velmi vzácné: hyperglykémie Psychiatrické poruchy Velmi vzácné: úzkost, porucha spánku a změny chování, včetně hyperaktivity a podrážděnosti (převážně u dětí). Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté: chrapot. U některých pacientů může inhalační flutikason-propionát způsobit chrapot. Pak může být užitečné vykloktání vodou ihned po každé inhalaci. Velmi vzácné: paradoxní bronchospazmus. Stejně jako při podávání jiných inhalačních přípravků se může vyskytnout paradoxní bronchospazmus se zhoršením hvízdavého dýchání (pískoty) bezprostředně po inhalaci dávky. V takovém případě je třeba ihned užít rychle působící inhalační bronchodilatans. Dále

8

je nutné okamžitě ukončit aplikaci flutikason-propionátu, znovu zhodnotit stav pacienta a v případě potřeby zavést alternativní terapii. Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté: pohmožděniny 4.9 Předávkování Příznaky Akutní inhalace flutikason-propionátu v dávkách vyšších než schválených může vést k přechodné supresi hypotalamo-hypofyzární osy. Běžně nejsou požadovaná urgentní opatření, protože jako obvykle adrenální funkce se během několika dnů spontánně zotaví. Jestliže je ve vyšším než schváleném dávkování pokračováno delší dobu, může vést k signifikantní supresi adrenokortikální funkce. Při podávání vyšších dávek než schválených dětem (1000 mikrogramů denně a více) po delší dobu (několik měsíců nebo let) velmi vzácně byl pozorován vznik akutní adrenální krize. Byly pozorované charakteristické komplikace včetně hypoglykémie s následnými změnami vědomí a/nebo konvulze. Spouštěcími mechanismy akutních adrenálních krizí jsou: trauma, chirurgický zákrok, infekce nebo rychlý pokles dávek. Léčba Pacienti, kterým se podávají vyšší než schválené dávky přípravku by měli být pravidelně kontrolováni včetně postupného snižování dávek. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina - antiastmatikum. ATC kód - R03BA05. Flutikason-propionát podávaný inhalačně v doporučených dávkách má silný glukokortikoidní protizánětlivý účinek v plicích, jehož výsledkem je omezení příznaků a exacerbací astmatu. Významně omezuje příznaky chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a zlepšuje funkci plic, a to bez ohledu na věk a pohlaví pacienta, funkci plic na začátku léčby, kuřáctví nebo přítomnost atopie. To může významně zlepšit kvalitu života. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Absolutní biologická dostupnost flutikason-propionátu byla odhadována pro každou dostupnou inhalační formu a ze srovnávacích studií farmakokinetiky inhalačně a intravenózně podaných přípravků. U zdravých dospělých jedinců absolutní biologická dostupnost byla pro flutikason-propionát ve formě diskusu odhadována (7,8 %), pro flutikason-propionát použitý cestou diskhaleru (9,0 %) a flutikason-propionát v inhaleru

9

(10,9 %). U pacientů s bronchiálním astmatem nebo CHOPN byl při inhalaci flutikason-propionátem sledován nižší stupeň systémové expozice. K systémové absorpci dochází hlavně plícemi, zpočátku rychle a potom pomaleji. Zbytek inhalační dávky může být spolknut, avšak jeho příspěvek k systémové expozici je minimální, protože perorální biologická dostupnost je z důvodu nízké rozpustnosti ve vodě a presystémové metabolizace menší než 1 %. Systémová expozice se zvyšuje lineárně se stoupající inhalační dávkou. Distribuce Flutikason-propionát má velký distribuční objem v ustáleném stavu (přibližně 300 l). Vazba na plazmatické proteiny je středně vysoká (91 %). Metabolismus Flutikason-propionát je ze systémové cirkulace odstraňován velmi rychle, hlavně biotransformací na neúčinný metabolit –kyselinu karboxylovou – prostřednictvím izoenzymu cytochromu P450 CYP3A4. Zvláštní opatrnost je potřebná při souběžné aplikaci známých inhibitorů izoenzymu CYP3A4 z důvodu možného zvýšení systémové expozice flutikason-propionátu. Vylučování Dispozice flutikason-propionátu je charakterizována vysokou plazmatickou clearance (1150 ml/min) a terminálním poločasem přibližně 8 hodin. Renální clearance flutikason-propionátu je zanedbatelná (menší než 0,2 %), renální clearance metabolitu je menší než 5 %. Klinické studie Klinické studie prokázaly významné snížení příznaků CHOPN a zlepšení plicních funkcí bez ohledu na věk, pohlaví, základní plicní funkce, úrovně kouření nebo stupně hypersenzitivity. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Při testech toxicity se projevily pouze účinky typické pro silně působící kortikosteroidy, a to jen u dávek výrazně převyšujících dávky doporučované k terapeutickým účelům. Opakovanými testy toxicity, studiemi reprodukce nebo studiemi teratogenity se žádné jiné účinky neprokázaly. Flutikason-propionát u hlodavců nevykazuje in vitro a in vivo mutagenní aktivitu ani onkogenní potenciál. V experimentálních modelech se přípravek osvědčil jako nedráždící a nealergizující látka. U širokého spektra živočišných druhů vystavených denně po dobu dvou let velmi vysokým koncentracím freony neobsahujících propelentu (HFA134a), nebyl prokázán toxický účinek ani dávek převyšujících dávky, kterým by byli pravděpodobně vystaveni pacienti. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Norfluran

10

6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem a přímým světlem. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Stejně jako u většiny léčivých přípravků v tlakových obalech se terapeutický efekt přípravku může snížit, je-li tlaková nádobka studená. Tlaková nádobka se nesmí rozebírat, propichovat, deformovat silou ani spalovat (odhazovat do ohně) a to, ani když je zdánlivě prázdná. 6.5 Druh obalu a velikost balení Hliníková tlaková nádobka uzavřená dávkovacím ventilem vložená do rozprašovače, krabička. Velikost balení: Flixotide 50 Inhaler N: 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 50 mikrogramů léčivé látky). Flixotide 125 Inhaler N: 60 nebo 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 125 mikrogramů léčivé látky). Flixotide 250 Inhaler N: 60 nebo 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 250 mikrogramů léčivé látky). 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Pokyny k použití flutikazon-propionátu v inhalační formě. Testování inhalátoru Před prvním použitím inhalátoru nebo v případě, že nebyl týden nebo ještě déle používán, se lehkým tlakem sejme kryt náustku, inhalátorem se důkladně zatřepe a vypuštěním dvou dávek do vzduchu se ověří, že opravdu funguje. Použití inhalátoru 1. Pacienti mírným tlakem a stisknutím sejmou kryt náustku. 2. Pacienti by měli ověřit, zda je inhalátor z vnitřní i vnější strany, včetně náustku čistý bez

uvolněných částí.

11

3. Pacienti dobře protřepou inhalátor a znovu se ujistí, že nedošlo k uvolnění žádných částí,

a že obsah inhalátoru se rovnoměrně promíchal.

4. Pacienti uchopí inhalátor ve svislé poloze dnem nahoru a náustkem dolů. Palec položí pod

náustkem a prsty na horní straně tak, aby bylo možné stlačovat dno nádobky.

5. Pacienti co nejhlouběji vydechnou, ale jen tak, aby to pro ně bylo pohodlné. Pak vloží

náustek do úst mezi zuby a sevřou rty tak, aby se skusem nepoškodil. Pacienti musí být poučení, že se do náustku nekouše.

6. Jakmile se začne vdechovat ústy, pacienti pevně stisknou dno (horní část inhalátoru), a

tím uvolní dávku přípravku. Přitom pokračují v soustavném hlubokém dýchání.

7. Zatímco zadržují dech, pacienti vyjmou inhalátor z úst a uvolní tlak na horní část

inhalátoru. Pacienti pokračují v zadržování dechu co nejdéle je to pro ně pohodlné.

8. Pokud se má aplikovat další dávka, pacienti drží inhalátor ve svislé poloze a vyčkají asi

půl minuty, než začnou opakovat postup podle bodů 3 až 7.

9. Později vypláchněte ústa vodou a pak vodu vyplivněte. 10. Pacienti ihned po podání dávky pevně nasadí kryt náustku zpět. Ve správné pozici klapne. Nasazení nevyžaduje užití nadměrné síly. Důležité upozornění S kroky 5, 6 a 7 se nesmí spěchat. Je důležité, aby se těsně před uvedením inhalátoru do chodu začalo s co nejpomalejším vdechem. Je vhodné nacvičit si celý postup před zrcadlem. Pokud je vidět “mlha” vycházející z horní části inhalátoru nebo kolem úst, mělo by se začít znovu od bodu 2. Pokud Vám lékař doporučí odlišný postup k použití inhalátoru, musíte jej důsledně dodržovat. Máte-li nějaké potíže, ihned o nich informujte svého lékaře. Čištění Inhalátor by se měl čistit minimálně jednou týdně. 1. Odstraňte kryt náustku. 2. Neodstraňujte kovovou nádobku z plastového obalu. 3. Náustek otřete uvnitř a vně suchým hadříkem. 4. Nasaďte na náustek kryt. KOVOVOU NÁDOBKU NEPONOŘUJTE DO VODY. Děti Malé děti musejí inhalovat pod dohledem dospělé osoby. Je nutné dítě povzbuzovat při výdechu a připravit inhalátor k nádechu. Tyto činnosti musejí děti provádět spolu s dospělou osobou. Starší děti nebo oslabené osoby by měly inhalátor držet oběma rukama. Inhalátor se uchopí pod náustkem mezi dva prsty a palec se položí na dno nádobky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie.

12

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Flixotide 50 Inhaler N: 14/066/00-C, Flixotide 125 Inhaler N: 14/058/00-C, Flixotide 250 Inhaler N: 14/059/00-C. 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: 2.2.2000 Datum prodloužení registrace: 21.3.2012 9. DATUM REVIZE TEXTU 21.3.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flixotide 250 Inhaler N Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu Fluticasoni propionas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivá látka: Fluticasoni propionas, 250 mikrogramů v jedné odměřené dávce. Přípravek neobsahuje freony. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocná látka: norfluran 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu 60 odměřených dávek 120 odměřených dávek 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K inhalačnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem a přímým světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Glaxo Group Ltd. Greenford Middlesex UB6 0NN Velká Británie 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Registrační číslo: 14/059/00-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Používejte podle pokynů lékaře. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tlakovou nádobku nepropichujte, nerozbíjejte a nevhazujte do ohně. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU flixotide 250 inhaler n

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Flixotide 250 Inhaler N Fluticasoni propionas 60 odměřených dávek 120 odměřených dávek K inhalačnímu podání. 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Ltd. 3. POUŽITELNOST Použitelné do: 4. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 5. JINÉ GlaxoSmithKline(logo firmy)

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.