Flexove 625 Mg Tablety

Kód 0163751 ( )
Registrační číslo 29/ 186/07-C
Název FLEXOVE 625 MG TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Laboratoires Expanscience, Curbevoie, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0163751 POR TBL NOB 180X625MG Tableta, Perorální podání
0163750 POR TBL NOB 180X625MG Tableta, Perorální podání
0052695 POR TBL NOB 180X625MG Tableta, Perorální podání
0052694 POR TBL NOB 180X625MG Tableta, Perorální podání
0163753 POR TBL NOB 20X625MG Tableta, Perorální podání
0144289 POR TBL NOB 20X625MG Tableta, Perorální podání
0052692 POR TBL NOB 40X625MG Tableta, Perorální podání
0163748 POR TBL NOB 40X625MG Tableta, Perorální podání
0163752 POR TBL NOB 60X625MG Tableta, Perorální podání
0052696 POR TBL NOB 60X625MG Tableta, Perorální podání
0052693 POR TBL NOB 60X625MG Tableta, Perorální podání
0163749 POR TBL NOB 60X625MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FLEXOVE 625 MG TABLETY


{0>PACKAGE LEAFLET:<}100{>PŘÍBALOVÁ INFORMACE:<0} {0>INFORMATION FOR THE USER <}100{>INFORMACE PRO UŽIVATELE<0}

{0>Glucomed and associated names 625 mg tablets<}0{>Flexove 625 mg tablety<0}

{0>Glucosamine<}100{>Glukosaminum<0}

{0>Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.<}100{>Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.<0}

 • {0>Keep this leaflet.<}100{>Ponechejte si příbalovou informaci pro případ,<0} {0>You may need to read it again.<}100{>že si ji budete potřebovat přečíst znovu.<0}

 • {0>If you have further questions, please ask your doctor or your pharmacist.<}100{>Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.<0}

 • {0>This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others.<}100{>Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.<0} {0>It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.<}100{>Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.<0}

 • {0>If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.<}0{>Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.<0}

{0>In this leaflet:<}100{>V příbalové informaci naleznete:<0}

1. {0>What Glucomed is and what it is used for<}100{>Co je přípravek Flexove a k čemu se používá<0}

2. {0>Before you take Glucomed <}0{>Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flexove užívat<0}

3. {0>How to take Glucomed<}0{>Jak se přípravek Flexove užívá<0}

4. {0>Possible side effects<}100{>Možné nežádoucí účinky<0}

5 {0>How to store Glucomed <}75{>Jak přípravek Flexove uchovávat <0}

6. {0>Further information<}100{>Další informace<0}

1. {0>WHAT GLUCOMED IS AND WHAT IT IS USED FOR<}100{>CO JE PŘÍPRAVEK FLEXOVE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ<0}

{0>Glucomed belongs to the group of medicines called other anti-inflammatory and anti-rheumatic agents, non-steroids.<}0{>Flexove patří do skupiny léčivých přípravků, která se nazývá jiné protizánětlivé látky a nesteroidní antirevmatika.<0}

{0>Glucomed is used for the relief of symptoms in mild to moderate osteoarthritis of the knee.<}100{>Přípravek Flexove se používá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.<0}

2. {0>BEFORE YOU TAKE GLUCOMED<}75{>ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLEXOVE UŽÍVAT<0}

{0>Do not take Glucomed<}75{>Neužívejte přípravek Flexove<0}

 • {0>if you are allergic (hypersensitive) to glucosamine or to any of the other ingredients of Glucomed.<}83{>Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glukosamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Flexove.<0}

 • {0>if you are allergic (hypersensitive) to shellfish, since glucosamine is manufactured from shellfish.<}97{>Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na měkkýše, protože glukosamin se vyrábí z měkkýšů.<0}

{0>Take special care with Glucomed<}97{>Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flexove je zapotřebí<0}

 • {0>if you suffer from impaired glucose tolerance.<}100{>Jestliže máte poruchu glukózové tolerance.<0} {0>More frequent controls of your blood glucose levels may be necessary when starting treatment with glucosamine.<}100{>Před zahájením léčby glukosaminem mohou být nezbytné častější kontroly hladiny glukózy v krvi.<0}

 • {0>if you have kidney or liver dysfunction, since no studies have been performed in such patients dose recommendations cannot be given.<}100{>Pokud máte poruchy funkce jater nebo ledvin; protože u těchto pacientů nebyly provedeny žádné studie, nelze pro ně vydat žádná doporučení ohledně dávky.<0}

 • {0>If you have a known risk factor for cardiovascular disease, since hypercholesterolemia has been observed in a few cases in patients treated with glucosamine.<}100{>Pokud je známo, že máte zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění (onemocnění srdce a cév), protože u pacientů léčených glukosaminem byla pozorována zvýšená hladina cholesterolu.<0}

 • {0>If you suffer from asthma.<}0{>Pokud máte průduškové astma.<0} {0>When starting on glucosamine, you should be aware of potential worsening of symptoms.<}76{>Pacienti s astmatem, kteří zahajují užívání glukosaminu, si musí být vědomi možnosti zhoršení příznaků.<0}

{0>Taking other medicines<}100{>Užívání jiných léků<0}

{0>Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines including medicines obtained without a prescription.<}99{>Informujte svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka, pokud v současnosti užíváte nebo jste užíval(a) jiné léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.<0}

{0>Caution should be exercised if Glucomed has to be combined with other medicines, especially warfarin and tetracycline.<}84{>Pokud má být přípravek Flexove kombinován s jinými léky, je nutná opatrnost, zejména pokud se jedná o warfarin a tetracyklin.<0} {0>Please contact your doctor for medical advice.<}0{>Poraďte se se svým lékařem.<0}

{0>Taking Glucomed with food and drink<}84{>Užívání přípravku Flexove spolu s potravou a nápoji<0}

{0>You can take the tablets with or without food.<}77{>Tablety lze užívat spolu s potravou nebo bez ní.<0}

{0>Pregnancy and breast-feeding<}100{>Těhotenství a kojení<0}

{0>Glucomed should not be used during pregnancy.<}94{>Přípravek Flexove nesmí být během těhotenství užíván.<0}

{0>The use of glucosamine during breastfeeding is not recommended <}0{>Užívání glukosaminu se při kojení nedoporučuje.<0}

{0>Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.<}100{>Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.<0}

{0>Driving and using machines:<}100{>Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:<0}

{0>No studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.<}100{>Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.<0} {0>If you experience dizziness or drowsiness from the tablets, you should not be driving or operating machinery.<}100{>Pokud budete po užití tablet pociťovat ospalost nebo závratě, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.<0}

3. {0>HOW TO TAKE GLUCOMED <}75{>JAK SE PŘÍPRAVEK FLEXOVE UŽÍVÁ<0}

{0>Always take Glucomed exactly as your doctor has told you.<}91{>Vždy užívejte přípravek Flexove přesně podle pokynů svého lékaře.<0} {0>You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.<}100{>Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.<0}

{0>The usual starting dose is 2 tablets (1250 mg glucosamine) once daily.<}84{>Obvyklá zahajovací dávka je 2 tablety (1250 mg glukosaminu) jednou denně.<0}

{0>Glucosamine is not indicated for the treatment of acute painful symptoms.<}100{>Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti.<0} {0>Relief of symptoms (especially pain relief) may not be experienced until after several weeks of treatment and in some cases even longer.<}100{>K úlevě (zejména k úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve, než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době.<0} {0>If no relief of symptoms is experienced after 2-3 months, continued treatment with glucosamine should be re-evaluated.<}100{>Pokud nedojde k úlevě od bolesti po 2-3 měsících, je třeba trvalou léčbu glukosaminem přehodnotit.<0}

{0>For oral use.<}100{>Perorální podání (k vnitřnímu užití).<0}

{0>The tablets should be swallowed together with some water or other suitable liquid.<}100{>Tablety je nutno polykat celé a zapít vodou nebo jinou vhodnou tekutinou.<0}

{0>If you take more Glucomed than you should<}88{>Jestliže jste užil(a) více přípravku Flexove, než jste měl(a)<0}

{0>If you have taken large quantities you must consult your doctor or a hospital.<}100{>Pokud jste užil(a) velké množství přípravku, musíte se poradit s lékařem nebo v nemocnici.<0}

{0>If you forget to take Glucomed<}84{>Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flexove<0}

{0>Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.<}100{>Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.<0}

{0>If you stop taking Glucomed<}80{>Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Flexove<0}

{0>Your symptoms may reoccur.<}0{>Příznaky se mohou objevit znovu.<0}

{0>If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.<}100{>Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.<0}

4. {0>POSSIBLE SIDE EFFECTS<}100{>MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY<0}

{0>Like all medicines, Glucomed can cause side effects, although not everybody gets them.<}100{>Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flexove nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.<0}

{0>The following have been reported:<}100{>Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:<0}

{0>Common (≥1/100 to <1/10):<}100{>Časté (≥1/100 až <1/10):<0} {0>headache, tiredness, nausea, abdominal pain, indigestion, diarrhoea, constipation.<}100{>bolest hlavy, únava, pocit na zvracení, bolest břicha, trávicí potíže, průjem, zácpa.<0}

{0>Uncommon (≥1/1,000 to < 1/100):<}98{>Méně časté (≥1/1 000 až < 1/100):<0} {0>rash, itching, flushing.<}100{>vyrážka, svědění, návaly.<0}

{0>If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.<}100{>Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.<0}

5. {0>HOW TO STORE GLUCOMED <}75{>JAK PŘÍPRAVEK FLEXOVE UCHOVÁVAT <0}

{0>Keep out of the reach and sight of children.<}100{>Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.<0}

{0>Do not use Glucomed after the expiry date which is stated on the blister/carton or tablet container.<}74{>Přípravek Flexove nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru/krabičce nebo lahvičce.<0}

{0>Keep the bottle or blister tightly closed.<}87{>Lahvičku nebo blistr uchovávejte dobře uzavřené.<0} {0>Store in the original package in order to protect from moisture.<}100{>Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.<0}

{0>Store below 30˚C.<}97{>Uchovávejte při teplotě do 30°C.<0}

{0>Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.<}100{>Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.<0} {0>Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.<}100{>Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.<0} {0>These measures will help to protect the environment.<}100{>Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.<0}

6. {0>FURTHER INFORMATION<}100{>DALŠÍ INFORMACE<0}

{0>What Glucomed contains <}0{>Co přípravek Flexove obsahuje<0}

 • {0>The active substance is glucosamine.<}100{>Léčivou látkou je glukosamin.<0} Jedna{0>Each tablet contains 625 mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloride)<}99{> tableta obsahuje 625 mg glukosaminum (ve formě glukosamini hydrochloridum).<0}

 • {0>The other ingredients are microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, low substituted hydroxypropyl cellulose (L-HPC) and magnesium stearate.<}100{>Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, hyprolóza, částečně substituovaná hyprolóza a magnesium-stearát.<0}

{0>What Glucomed looks like and content of the pack<}85{>Jak přípravek Flexove vypadá a co obsahuje toto balení<0}

{0>Glucomed is a white to light beige, oval tablet marked with “G” and a score line.<}85{>Přípravek Flexove jsou bílé až světle béžové oválné tablety s označením „G“ a půlicí rýhou.<0} Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.<0}

{0>PVC/PVDC-aluminium blisters packed in paper cartons.<}100{>Blistry PVC/PVDC-hliník zabalené v papírových krabičkách.<0}
{0>Pack-sizes of 40, 60 or 180 tablets.<}93{>Velikost balení 40, 60 nebo 180 tablet.<0}

{0>HDPE tablet container with a silica gel desiccant in paper bags.<}100{>HDPE lahvička obsahující vysoušedlo (silikagel) v papírovém sáčku.<0}
{0>Pack-sizes of 60 or 180 tablets.<}100{>Velikost balení 60 nebo 180 tablet.<0}

{0>Not all pack sizes may be marketed.<}100{>Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.<0}

{0>Marketing Authorisation Holder:<}99{>Držitel rozhodnutí o registraci:<0}

{0>Navamedic ASA<}100{>Navamedic ASA<0}

{0>Vollsveien 13 C, P.O. box 438, 1327 Lysaker, Norway<}0{>Vollsveien 13 C, P.O. box 438, 1327 Lysaker, Norsko<0}

{0>Manufacturer:<}100{>Výrobce:<0}

{0>Weifa AS, Hausmannsgate 6, P. O. box 9113, Grønland, 0133 Oslo, Norway<}0{>Weifa AS, Hausmannsgate 6, P. O. box 9113, Grønland, 0133 Oslo, Norsko<0}

{0>This medicinal product is authorised in the Member States of the EEA under the following names:<}0{>Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:<0}

{0>Austria<}100{>Rakousko<0}

{0>Flexove<}0{>Flexove<0}

{0>Belgium<}100{>Belgie<0}

{0>Flexove<}100{>Flexove<0}

{0>Cyprus<}100{>Kypr<0}

{0>Glucomed<}0{>Glucomed<0}


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 1. {0>NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT<}100{>NÁZEV PŘÍPRAVKU<0}

{0>Glucomed and associated names (see Annex I) 625 mg tablets<}0{>Flexove 625 mg tablety<0}

 1. {0>QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION<}100{>KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ<0}

{0>Each tablet contains 625 mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloride).<}100{>Jedna tableta obsahuje glukosaminum 625 mg (ve formě glukosamini hydrochloridum).<0}

{0>For a full list of excipients, see section 6.1<}100{>Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.<0}

 1. {0>PHARMACEUTICAL FORM<}100{>LÉKOVÁ FORMA<0}

{0>Tablet<}100{>Tableta<0}

{0>White to light beige, oval tablet marked with “G” and a score line.<}100{>Bílá až světle béžová oválná tableta s označením „G“ a půlicí rýhou.<0} {0>The scoreline is only to facilitate breaking for ease of swallowing and not to divide into equal doses.<}100{> Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

 1. {0>CLINICAL PARTICULARS<}100{>KLINICKÉ ÚDAJE<0}

  1. {0>Therapeutic indications<}100{>Terapeutické indikace<0}

{0>Relief of symptoms in mild to moderate osteoarthritis of the knee.<}100{>Symptomatická léčba mírné až střední osteoartrózy kolene.<0}

  1. {0>Posology and method of administration<}100{>Dávkování a způsob podání<0}

{0>1250 mg glucosamine once daily for relief of symptoms.<}76{>1250 mg glukosaminu jednou denně pro úlevu od příznaků.<0}

{0>Glucosamine is not indicated for the treatment of acute painful symptoms.<}100{>Glukosamin není indikován k léčbě akutní bolesti.<0} {0>Relief of symptoms (especially pain relief) may not be experienced until after several weeks of treatment and in some cases even longer.<}100{>K úlevě (zejména k úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve, než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době.<0} {0>If no relief of symptoms is experienced after 2-3 months, continued treatment with glucosamine should be re-evaluated.<}100{>Pokud nedojde k úlevě od bolesti po 2-3 měsících, je třeba trvalou léčbu glukosaminem přehodnotit.<0}

{0>Tablets can be taken with or without food.<}85{>Tablety lze užívat spolu s potravou nebo bez ní.<0}

{0>Additional information on special populations.<}100{>Doplňkové informace o zvláštních populacích.<0}

{0>Children and Adolescents<}100{>Děti a mladiství<0}

{0>Glucomed is not recommended for use in children and adolescents below the age of 18, due to lack of data on safety and efficacy.<}99{>Podávání přípravku Flexove dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.<0}

{0>Elderly<}100{>Starší pacienti<0}

{0>No specific studies have been performed in the elderly, but according to clinical experience dosage adjustment is not required when treating otherwise healthy, elderly patients.<}100{>U starších pacientů nebyly provedeny žádné specifické studie, podle klinických zkušeností však není potřebná úprava dávek při léčbě jinak zdravých starších pacientů.<0}

{0>Impaired renal and/or liver function<}100{>Poškozená funkce jater a/nebo ledvin<0}

{0>In patients with impaired renal and/or liver function no dose recommendations can be given, since no studies have been performed.<}100{>U pacientů s poškozenou funkcí jater a/nebo ledvin nelze vydat žádná doporučení ohledně dávky, protože u těchto pacientů nebyly provedeny žádné studie.<0}

  1. {0>Contraindications<}100{>Kontraindikace<0}

{0>Known hypersensitivity to glucosamine or to any of the excipients.<}93{>Hypersenzitivita na glukosamin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.<0}

{0>Glucomed must not be given to patients who are allergic to shellfish as the active substance is obtained from shellfish.<}96{>Přípravek Flexove nesmí být podáván pacientům s alergií na měkkýše, protože léčivá látka se získává z měkkýšů.<0}

  1. {0>Special warnings and precautions for use<}100{>Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití<0}

{0>A doctor must be consulted to rule out the presence of joint diseases for which other treatment should be considered.<}100{>Je nutno konzultovat lékaře, neboť musí být vyloučeno onemocnění kloubů vyžadující jinou léčbu.<0}

{0>In patients with impaired glucose tolerance, monitoring of the blood glucose levels and, where relevant, insulin requirements is recommended before start of treatment and periodically during treatment.<}100{>U pacientů s poruchou glukózové tolerance je nutno před zahájením léčby a periodicky v jejím průběhu monitorovat glykémii a potřebu inzulínu.<0}

{0>In patients with a known risk factor for cardiovascular disease, monitoring of the blood lipid levels is recommended, since hypercholesterolemia has been observed in a few cases in patients treated with glucosamine.<}100{>U pacientů se známými rizikovými faktory pro kardiovaskulární onemocnění, se doporučuje monitorovat hladiny krevních lipidů, protože v několika případech byla u pacientů léčených glukosaminem pozorována hypercholesterolémie.<0}

{0>A report on exacerbated asthma symptoms triggered after initiation of glucosamine therapy has been described (symptoms resolved after withdrawal of glucosamine).<}0{>Byla popsána exacerbace příznaků astmatu, která byla spuštěna zahájením léčby glukosaminem (příznaky ustoupily po vysazení glukosaminu).<0} {0>Asthmatic patients starting on glucosamine should therefore be aware of potential worsening of symptoms.<}0{>Pacienti s astmatem, kteří zahajují užívání glukosaminu, si proto musí být vědomi možnosti zhoršení příznaků.<0}

  1. {0>Interaction with other medicinal products and other forms of interaction<}100{>Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce<0}

{0>Data on possible drug interactions with glucosamine is limited, but increased INR with coumarin anticoagulants (warfarin and acenocoumarol) has been reported.<}0{>Údaje o možných lékových interakcích s glukosaminem jsou omezeny, bylo však hlášeno zvýšení hodnoty INR při kombinaci s kumarinovými antikoagulancii (warfarin a acenokumarol).<0} {0>Patients treated with coumarin anticoagulants should therefore be monitored closely when initiating or ending glucosamine therapy.<}0{>Pacienty léčené kumarinovými antikoagulancii je proto nutno při zahájení nebo ukončení léčby glukosaminem pečlivě monitorovat.<0}

{0>Concurrent treatment with glucosamine may increase the absorption and serum concentration of tetracyclines, but the clinical relevance of this interaction is probably limited.<}0{>Souběžná léčba glukosaminem může zvýšit absorpci a sérovou koncentraci tetracyklinů, klinický význam této interakce je však pravděpodobně omezen.<0}

{0>Due to limited documentation on potential drug interactions with glucosamine, one should generally be aware of altered response or concentration of concurrently used medicinal products.<}0{>Vzhledem k omezené dokumentaci potenciálních lékových interakcí s glukosaminem je obecně nutno mít na paměti, že odpověď na souběžně užívané přípravky nebo jejich koncentrace mohou být změněny.<0}

  1. {0>Pregnancy and lactation<}99{>Těhotenství a kojení<0}

{0>Pregnancy<}100{>Těhotenství<0}

{0>There is no adequate data from the use of glucosamine in pregnant women.<}93{>Neexistují relevantní údaje o používání glukosaminu u těhotných žen.<0} {0>From animal studies only insufficient data are available.<}100{>Ze studií na zvířatech není k dispozici dostatek údajů.<0} {0>Glucosamine should not be used during pregnancy.<}100{>Glukosamin nesmí být během těhotenství podáván.<0}

{0>Breast Feeding<}100{>Kojení<0}

{0>There is no data available on the excretion of glucosamine in human milk.<}93{>Nejsou k dispozici žádné údaje o vylučování glukosaminu do lidského mateřského mléka.<0} {0>The use of glucosamine during breastfeeding is therefore not recommended as there is no data on the safety of the newborn.<}96{>Proto se podávání glukosaminu při kojení nedoporučuje, neboť neexistují žádné údaje o bezpečnosti přípravku pro novorozence.<0}

  1. {0>Effects on ability to drive and use machines<}100{>Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje<0}

{0>No studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.<}100{>Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.<0}

{0>If dizziness or drowsiness is experienced, car driving and the operating of machinery is not recommended.<}99{>Pokud je po užití tablet pociťována ospalost nebo závratě, řízení ani obsluha strojů se nedoporučuje.<0}

  1. {0>Undesirable effects<}100{>Nežádoucí účinky<0}

{0>The most common adverse reactions associated with treatment with glucosamine are nausea, abdominal pain, indigestion, constipation, and diarrhoea.<}100{>Nejobvyklejšími nežádoucími účinky souvisejícími s léčbou glukosaminem jsounausea, bolest břicha, trávicí potíže, zácpa nebo průjem.<0} {0>In addition, headache, tiredness, rash, itching, and flushing have been reported.<}100{>Navíc byly hlášeny bolest hlavy, únava, vyrážka, svědění a návaly.<0} {0>The reported adverse reactions are usually mild and transitory.<}100{>Uváděné nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné.

<0}

{0>System Organ Class<}100{>Systémová orgánová třída<0}

{0>Common<}100{>Časté<0}

{0>(≥1/100 to <1/10)<}100{>(≥1/100 až <1/10)<0}

{0>Uncommon<}100{>Méně časté<0}

{0>(≥1/1,000 to <1/100)<}100{>(≥1/1 000 až <1/100)<0}

{0>Rare<}100{>Vzácné<0}

{0>(≥ 1/10,000 to <}0{>(≥ 1/10 000 až <0}

< 1/1000)

{0>Nervous system disorders<}100{>Poruchy nervového systému<0}

{0>Headache <}100{>Bolest hlavy<0}

{0>Tiredness<}100{>Únava<0}

-

-

{0>Gastrointestinal disorders<}100{>Gastrointestinální poruchy<0}

{0>Nausea<}100{>Nausea<0}

{0>Abdominal pain<}100{>Bolest břicha<0}

{0>Indigestion Diarrhoea<}100{>Trávicí potíže

Průjem<0}

{0>Constipation<}100{>Zácpa<0}

-

-

{0>Skin and subcutaneous tissue disorders<}100{>Poruchy kůže a podkožní tkáně<0}

-

{0>Rash<}100{>Vyrážka<0}

{0>Itching<}100{>Svědění<0}

{0>Flushing<}100{>Návaly<0}

-

{0>Sporadic, spontaneous cases of hypercholesterolaemia have been reported, but causality has not been established.<}100{>Byly hlášeny sporadické spontánní případy hypercholesterolémie, nebyl však zjištěn příčinný vztah.<0}

  1. {0>Overdose<}100{>Předávkování<0}

{0>No case of overdose has been reported.<}100{>Nebyly hlášeny žádné případy předávkování.<0}

 • {0>PHARMACOLOGICAL PROPERTIES<}100{>FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI<0}

  1. {0>Pharmacodynamic properties<}100{>Farmakodynamické vlastnosti<0}

{0>Pharmacotherapeutic group:<}100{>Farmakoterapeutická skupina:<0} {0>Other anti-inflammatory and anti-rheumatic agents, non-steroidal anti-inflammatory drugs.<}80{>Jiné protizánětlivé látky a antirevmatika, nesteroidní antirevmatika.<0}

{0>ATC code:<}99{>ATC kód:<0} {0>M01AX05<}100{>M01AX05<0}

{0>Glucosamine is an endogenous substance, a normal constituent of the polysaccharide chains of cartilage matrix and synovial fluid glucosaminoglycans.<}100{>Glukosamin je látka endogenního původu, normální složka polysacharidových řetězců v matrix chrupavky a glukosaminoglykanů v synoviální tekutině.<0} {0>In vitro and in vivo studies have shown glucosamine stimulates the synthesis of physiological glycosaminoglycans and proteoglycans by chondrocytes and of hyaluronic acid by synoviocytes.<}98{>Studie in vitro a in vivo prokázaly, že glukosamin stimuluje syntézu fyziologických glukosaminoglykanů a proteoglykanů v chondrocytech a kyseliny hyaluronové v synoviocytech.<0}

{0>The mechanism of action of glucosamine in humans is unknown.<}100{>Mechanismus účinku glukosaminu u lidí není znám.<0}

{0>The period to onset of response cannot be assessed.<}100{>Nelze odhadnout dobu do nástupu účinku.<0}

  1. {0>Pharmacokinetic properties<}100{>Farmakokinetické vlastnosti<0}

{0>Glucosamine is a relatively small molecule (molecular mass 179), which is easily dissolved in water and soluble in hydrophilic organic solvents.<}100{>Glukosamin je relativně malá molekula (molekulová hmotnost 179), kterou lze snadno rozpustit ve vodě a v hydrofilních organických rozpouštědlech.<0}

{0>The available information on the pharmacokinetics of glucosamine is limited.<}100{>Dostupné informace o farmakokinetice glukosaminu jsou omezeny.<0} {0>The absolute bioavailability is unknown.<}100{>Absolutní biologická dostupnost není známa.<0} {0>The distribution volume is approximately 5 litres and the half-life after intravenous administration is approximately 2 hours.<}0{>Distribuční objem je přibližně 5 litrů a poločas po intravenózním podání je přibližně 2 hodiny.<0} {0>Approximately 38% of an intravenous dose is excreted in the urine as unchanged substance.<}0{>Přibližně 38 % intravenózní dávky se vyloučí do moči v nezměněné podobě.<0}

  1. {0>Preclinical safety data<}100{>Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti<0}

{0>D-glucosamine has low acute toxicity.<}100{>Akutní toxicita D-glukosaminu je nízká.<0}

{0>Animal experimental data relating to toxicity during repeated administration, reproduction toxicity, mutagenicity and carcinogenicity is lacking for glucosamine.<}100{>Údaje z pokusů na zvířatech, týkajících se toxicity po opakovaném podání, reprodukční toxicity, mutagnicity a karcinogenicity glukosaminu, neprokázaly její přítomnost.<0}

{0>Results from in vitro studies and in vivo studies in animals have shown that glucosamine reduces insulin secretion and induces insulin resistance, probably via glucokinase inhibition in the beta cells.<}100{>Výsledky studií in vitro a in vivo na zvířatech prokázaly, že glukosamin snižoval sekreci inzulínu a indukoval inzulínovou rezistenci, pravděpodobně prostřednictvím inhibice glukokinázy v beta buňkách.<0} {0>The clinical relevance is unknown.<}100{>Klinický význam není znám.<0}

 • {0>PHARMACEUTICAL PARTICULARS<}99{>FARMACEUTICKÉ ÚDAJE<0}

  1. {0>List of excipients<}100{>Seznam pomocných látek<0}

{0>Microcrystalline cellulose<}100{>Mikrokrystalická celulóza<0}

{0>Hydroxypropyl cellulose<}100{>Hyprolóza<0}

{0>Low substituted hydroxypropyl cellulose (L-HPC)<}100{>Částečně substituovaná hyprolóza<0}

{0>Magnesium stearate<}100{>Magnesium-stearát<0}

  1. {0>Incompatibilities <}100{>Inkompatibility<0}

{0>Not applicable.<}100{>Neuplatňuje se.<0}

  1. {0>Shelf life <}100{>Doba použitelnosti<0}

{0>2 years


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.