Finasterid Orion 5 Mg Potahované Tablety

Kód 0118762 ( )
Registrační číslo 87/ 343/07-C
Název FINASTERID ORION 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ORION PHARMA A/S, KVISTGARD, Finsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0118762 POR TBL FLM 100X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0118758 POR TBL FLM 30X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FINASTERID ORION 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195072/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Finasterid Orion 5 mg potahované tablety

finasteridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Finasterid Orion a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Finasterid Orion užívat

3.

Jak se Finasterid Orion užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Finasterid Orion uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE FINASTERID ORION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Finasterid Orion patří do skupiny léků nazývaných inhibitory testosteron-5-alfa reduktázy. Působí tak, že zmenšují prostatu u mužů.

Finasterid Orion se používá k léčbě a kontrole nezhoubného zvětšení prostaty (benigní prostatická hyperplazie - BPH). Způsobuje ústup zvětšené prostaty, zlepšuje průtok moči a zmírňuje příznaky způsobené BPH, a snižuje riziko akutní retence moči a potřeby chirurgického zákroku.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FINASTERID ORION

UŽÍVAT

Neužívejte Finasterid Orion-

jestliže jste alergický (přecitlivělý) na finasterid nebo na kteroukoli další složku Finasteridu

Orion-

jestliže jste žena (viz též bod „Těhotenství a kojení“)

-

u dětí

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Finasterid Orion je zapotřebí-

jestliže máte velké množství zbytkové moči a/nebo velmi snížený průtok moči. V tomto

případě musíte být pod lékařským dohledem kvůli zúžení močového ústrojí.-

jestliže máte porušenou funkci jater. U takových pacientů může docházet ke zvyšování

plazmatické koncentrace finasteridu.-

jestliže zaznamenáte změny v prsou jako jsou bulky, bolest, zvětšení prsu (gynekomastie)

nebo výtok.

Pokud se Vás týkají nebo týkaly v minulosti některé ze skutečností uvedených výše, sdělte to svému lékaři.

Před zahájením léčby finasteridem a během léčby je třeba provést klinické vyšetření (včetně

2

hmatového vyšetření konečníkem) a stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) v séru.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyNebyly prokázány žádné významné interakce s jinými léčivými přípravky.Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníFinasterid Orion je určen k užívání pouze u mužů.

Pokud je vaše partnerka těhotná, nevystavujte ji vlivu spermatu, které může obsahovat nepatrné množství přípravku.

Těhotné ženy nebo ženy, které mohou otěhotnět nesmějí manipulovat s rozlomenými nebo rozdrcenými tabletami Finasteridu Orion. Jestliže je finasterid absorbován pokožkou nebo užitý ústy těhotné ženy, která nosí plod mužského pohlaví, může se jí narodit dítě se znetvořenými pohlavními orgány. Tablety finasteridu jsou potaženy, což brání kontaktu s léčivou látkou za předpokladu, že nedošlo k rozlomení či rozdrcení tablety.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNejsou k dispozici žádné údaje o tom, že by Finasterid Orion mohl ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Finasterid Orion Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete Finasterid Orion užívat.

3.

JAK SE FINASTERID ORION UŽÍVÁ

Vždy užívejte Finasterid Orion přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta denně (odpovídající 5 mg finasteridu).

Potahované tablety se mohou užívat nalačno nebo s jídlem. Potahované tablety se polykají celé, nesmí se dělit nebo drtit.

Ačkoliv lze již brzy pozorovat zlepšení stavu, může být nevyhnutné, aby léčba trvala alespoň šest měsíců, aby bylo možné posoudit, zda byla dosažena příznivá odpověď na léčbu.

Váš lékař určí, jak dlouho máte pokračovat v užívání Finasteridu Orion 5 mg. Léčbu nepřerušujte dříve, jinak se příznaky mohou vrátit.

Pacienti s poruchou funkce jaterNejsou zkušenosti s užíváním Finasteridu Orion 5 mg u pacientů s omezenou funkcí jater (viz také „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Finasterid Orion 5 mg je zapotřebí“).

Pacienti s poruchou funkce ledvinNení třeba upravovat dávkování. Užívání Finasteridu Orion 5 mg u pacientů, kteří musí podstoupit hemodialýzu nebylo doposud sledováno.

Starší pacientiNení třeba upravovat dávkování.Máte-li pocit, že účinek Finasteridu Orion 5 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

3

Jestliže jste užil více přípravku Finasterid Orion, než jste mělUžijete-li více přípravku Finasteridu Orion 5 mg, než jste měl, nebo dojde-li k náhodnému požití léku dítětem, okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl užít Finasterid OrionJestliže jste zapomněl užít dávku Finasteridu Orion 5 mg, užijte ji co nejdříve, pokud však již téměř nastal čas na další dávku, pokračujte v léčbě tak, jak Vám bylo předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Finasterid Orion nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastější nežádoucí účinky jsou impotence a snížený zájem o pohlavní styk. Tyto účinky se běžně vyskytují na začátku léčby ale u většiny pacientů při pokračování léčby obvykle netrvají dlouho.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 ze 100 pacientů):-

Snížený zájem o pohlavní styk, impotence, snížený objem spermatu.

-

Spavost.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů):-

Poruchy ejakulace, citlivost prsů, zvětšení prsů.

-

Vyrážka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů):-

Výtok z prsů, uzlíky na prsou.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):-

Bušení srdce.

-

Svědění, kopřivka.

-

Alergické reakce včetně otoku tváře.

-

Zvýšení hladiny jaterních enzymů.

-

Bolestivost varlat.

Finasterid může mít vliv na výsledky vyšetření laboratorních testů PSA.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK FINASTERID ORION UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Finasterid Orion nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

4

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Finasterid Orion obsahuje

-

Léčivou látkou je finasteridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg finasteridum.

-

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob,

sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát. Potahová vrstva tablety obsahuje hypromelosu, mikrokrystalickou celulosu, makrogol-400- stearát.

Jak Finasterid Orion vypadá a co obsahuje toto balení

Finasterid Orion jsou bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s průměrem 7 mm, s vyraženým “F” a “5” na jedné straně.

Neprůhledný PVC/PVDC/Al blistr: 30 a 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

Orion CorporationOrionintie 1 FI-02200 EspooFinsko

Výrobce

Orion Corporation, Orion Pharma Tengströminkatu 8 FI-20360 TurkuFinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Norsko, Slovensko, Švédsko, Polsko: Finasterid Orion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

4.3.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195072/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Finasterid Orion 5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje finasteridum 5 mg.Pomocné látky: Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg monohydrátu laktózy.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s průměrem 7 mm, s vyraženým “F” a “5” na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Finasterid Orion je určen pro léčbu a kontrolu benigní hyperplazie prostaty (BPH) s cílem:

vyvolat regresi zvětšené prostaty, zlepšit průtok moči a zmírnit symptomy související s BPH

snížit incidenci akutní retence moči a potřebu provedení chirurgického zákroku včetně transuretrální

resekce prostaty (TURP) a prostatektomie.

Tablety Finasterid Orion 5 mg se mají podávat pacientům se zvětšenou prostatou (objem prostaty nad cca 40 ml).

4.2

Dávkování a způsob podání

Pouze k perorálnímu podání.

Doporučená dávka je jedna 5 mg tableta denně s jídlem nebo bez jídla. Tableta se polyká celá a nesmí se dělit či drtit (viz bod 6.6). I když lze zlepšení stavu pozorovat během krátké doby, může být nutná minimální délka léčby 6 měsíců k tomu, aby bylo možno objektivně posoudit, zda bylo dosaženo příznivé odpovědi na léčbu.

Dávkování při jaterní insuficienci Nejsou k dispozici údaje od pacientů s jaterní insuficiencí (viz bod 4.4).

Dávkování při renální insuficienciU pacientů s různými stupni renální insuficience (s klesajícími hodnotami clearance kreatininu až k 9 ml/min.) není nutná úprava dávkování, protože farmakokinetické studie neprokázaly žádný vliv renální insuficience na eliminaci finasteridu. Finasterid nebyl hodnocen u pacientů v režimu hemodialýzy.

Dávkování u starších osobDávku není nutno nijak upravovat, ačkoli farmakokinetické studie prokázaly, že rychlost eliminace

2

finasteridu je u pacientů ve věku nad 70 let mírně snížena.

4.3

Kontraindikace

Finasterid není indikován u žen ani u dětí.

Finasterid Orion je kontraindikován v těchto situacích: - Hypersenzitivita na finasterid nebo na kteroukoli pomocnou látku. - U žen, které jsou nebo by potenciálně mohly být těhotné (viz body 4.4, 4.6 a 6.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné

Pacienty s velkým objemem reziduální moči a/nebo výrazně zmenšeným proudem moči je třeba

pečlivě sledovat pro možnost obstrukční uropatie. Je nutné zvážit možnost chirurgického řešení.

U pacientů léčených finasteridem se doporučuje konzultace urologa.

Před zahájením léčby finasteridem je třeba vyloučit obstrukci z důvodu trilobulárního typu růstu

prostaty.

U pacientů s jaterní insuficiencí nejsou žádné zkušenosti. Jelikož finasterid je metabolizován

v játrech (viz bod 4.2), doporučuje se opatrnost u pacientů se sníženou funkcí jater, jelikož u těchto pacientů může dojít ke zvýšení plazmatických hladin finasteridu.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Vliv na specifický prostatický antigen (PSA) a detekci karcinomu prostatyU pacientů s karcinomem prostaty, léčených finasteridem, dosud nebyl prokázán žádný klinický přínos. Pacienti s BPH a zvýšenými hladinami specifického prostatického antigenu (PSA) byli sledováni v kontrolovaných klinických studiích s opakovaným stanovováním hodnot PSA a biopsiemi prostaty. Podle těchto studií se nezdálo, že by finasterid měnil míru detekce karcinomu prostaty. Celková incidence karcinomu prostaty u pacientů léčených finasteridem nebo placebem se významně nelišila.

Doporučuje se, aby se pacienti před započetím terapie finasteridem, a později periodicky, podrobovali vyšetření per rectum, jakož i dalším vyšetřením na vyloučení karcinomu prostaty. Sérový PSA se také používá k detekci karcinomu prostaty. Obecně lze říci, že hladina PSA > 10 ng/ml vybízí k dalšímu zhodnocení a zvážení biopsie; pro hladiny PSA mezi 4 a 10 ng/ml je doporučeno další zhodnocení stavu. U mužů s karcinomem prostaty a bez tohoto onemocnění lze pozorovat značné překrývání hodnot PSA. Proto nelze u mužů s BPH a s hodnotami PSA v normálním referenčním rozmezí, bez ohledu na léčbufinasteridem, vyloučit karcinom prostaty. Hladina PSA < 4 ng/ml nevylučuje karcinom prostaty.

Finasterid působí snížení koncentrací PSA v plazmě přibližně o 50% u pacientů s BPH, dokonce i za přítomnosti karcinomu prostaty. Toto snížení sérových hladin PSA u pacientů s BPH léčených finasteridem by mělo být vzato v úvahu při hodnocení údajů PSA a nevylučuje současný výskyt karcinomu prostaty. Toto snížení lze předpokládat v celém rozmezí hladin PSA, i když se u jednotlivých pacientů může lišit. Analýza hodnot PSA u více než 3000 pacientů ve 4-leté, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s finasteridem ( Long-Term Efficacy and Safety Study (PLESS)) potvrdila, že u typických pacientů léčených finasteridem po dobu 6 měsíců a déle je nutno hodnoty PSA násobit, při srovnávání s normálními hladinami u neléčených mužů, dvěma. Tato úprava zachovává senzitivitu a specificitu stanovení PSA i jeho schopnost odhalit karcinom prostaty.

Jakýkoliv přetrvávající vzestup hladiny PSA u nemocných léčených finasteridem by měl být pečlivě vyhodnocen, včetně úvahy non-compliance k terapii finasteridem. Finasterid nesnižuje významně hodnotu volného PSA (poměr volného k celkovému PSA). Poměr volného k celkovému PSA zůstává konstantní i při působení finasteridu. Pokud se procentuální hodnoty volného PSA použijí jako pomůcky k detekci karcinomu prostaty, není nutno jeho hodnotu nijak upravovat.

3

Ovlivnění laboratorních testů Vliv na hladinu PSA Koncentrace PSA v séru koreluje s věkem nemocného a objemem prostaty, a objem prostaty koreluje s věkem nemocného. Když hodnotíme laboratorní hodnoty PSA, měli bychom vzít v úvahu skutečnost, že u nemocných léčených finasteridem hladiny PSA klesají. U většiny pacientů pozorujeme rychlý pokles PSA během prvních měsíců terapie, po tomto období se PSA hladiny stabilizují na nové hladině. Hladina po léčbě má přibližně poloviční hodnotu hladiny před léčbou. Proto je nutno u typických pacientů, léčených finasteridem po dobu 6 měsíců a déle, násobit hodnoty PSA, při srovnávání s normálním rozmezím u neléčených mužů, dvěma. Klinická interpretace , viz bod 4.4. Vliv na specifický prostatický antigen (PSA) a detekci karcinomu prostaty.

Karcinom prstu u mužůU mužů užívajících 5 mg finasteridu v klinických studiích i postmarketingovém období byly hlášeny karcinomy prsu. Lékař musí své pacienty poučit, aby jej okamžitě informovali o jakékoli změně v prsní tkáni, jako jsou bulky, bolest, gynekomastie nebo výtok.

Pediatrické použitíFinasterid není indikován pro děti. Bezpečnost a účinnost u dětí nebyly ověřeny.

TěhotenstvíTěhotné ženy či ženy, které mohou otěhotnět, by neměly manipulovat s rozdrcenými či rozlomenými tabletami finasteridu, jelikož existuje možnost absorpce finasteridu a následného potenciálního rizika pro plod mužského pohlaví. Tablety finasteridu jsou potaženy, což brání kontaktu s léčivou látkou za předpokadu, že nedošlo k rozlomení či rozdrcení tablety (viz body 4.6 a 6.6).

Jaterní insuficienceVliv jaterní insuficience na farmakokinetiku finasteridu nebyl studován.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce. Nezdá se, že by finasterid ovlivňoval enzymatický systém cytochromu P450 3A4, i přesto, že je jím primárně metabolizován. Ačkoli riziko, že finasterid ovlivní farmakokinetiku jiných léků je považováno za nízké, je pravděpodobné, že inhibitory nebo induktory cytochromu P450 3A4 ovlivní plazmatické koncentrace finasteridu. Přesto, na základě bezpečnostního rozmezí, není pravděpodobné, že by zvýšení hladiny způsobené současným užíváním s inhibitory bylo klinicky významné. Finasterid zřejmě významně neovlivňuje metabolizmus léků spojený s enzymatickým systémem cytochromu P450. Následující léčivé přípravky byly testovány u mužů: propranolol, digoxin, glibenklamid, glyburid, warfarin, theophylin a antipyrin a nebyly zjištěny žádné významné klinické interakce.

Jiná souběžná terapie: Ačkoli v klinických studiích nebyly prováděny zvláštní studie interakcí, byl finasterid užit souběžně s ACE-inhibitory, alfa-blokátory, beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů, srdečními nitráty, diuretiky, H2 antagonisty, inhibitory HMG-CoA reduktázy, nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) včetně aspirinu, paracetamolem, chinolony a benzodiazepiny, aniž se projevily klinicky významné nepříznivé interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Finasterid není indikován u žen.

TěhotenstvíFinasterid je kontraindikován u žen, které jsou těhotné nebo mohou být potenciálně těhotné (viz bod 4.3.).

4

Díky schopnosti inhibitorů typu II 5-alfa-reduktázy inhibovat přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron mohou tyto léky, včetně finasteridu, způsobit abnormality zevních genitálií plodů mužského pohlaví, pokud jsou podány těhotným ženám (viz bod 5.3).

Expozice finasteridu - riziko pro mužský plod.Ve spermatu sledovaných pacientů, léčených 5 mg finasteridu denně bylo nalezeno malé množství finasteridu. Není známo, zda může dojít k nepříznivému působení na plod mužského rodu, je-li jeho matka vystavena vlivu spermatu pacienta, léčeného finasteridem. Pokud je pacientova partnerka těhotná nebo může být těhotná, doporučuje se pacientovi minimalizovat vystavení partnerky vlivu spermatu.

Těhotné ženy nebo ženy, které mohou otěhotnět nesmějí manipulovat s rozdrcenými nebo rozlomenými tabletami finasteridu, protože může dojít k absorpci finasteridu a následnému potenciálnímu riziku pro vývoj plodu mužského pohlaví (viz bod 6.6).

Tablety finasteridu jsou potaženy, což brání kontaktu s léčivou látkou za předpokladu, že nejsou rozlomeny nebo rozdrceny.

Kojení 5 mg tablety finasteridu nejsou indikovány pro použití u žen. Není známo, zda je finasterid vylučován do mateřského mléka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici údaje, které by nasvědčovaly, že by finasterid měl vliv na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou impotence a snížené libido. Tyto účinky se obvykle vyskytují na začátku léčby a u většiny pacientů mají při pokračující léčbě přechodný charakter.

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích a/nebo v postmarketingovém používání jsou uvedeny v tabulce níže.Frekvence nežádoucích účinků hlášených v klinických studiích a/nebo v postmarketingovém používání jsou uvedeny v tabulce níže.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány takto: Velmi časté (≥ 1/10), Časté (≥ 1/100 až < 1/10), Méně časté (≥ 1/1000 až <1/100), Vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), Velmi vzácné(<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Frekvence nežádoucích účinků hlášených v postmarketingovém používání nemohou být určeny přesně, jelikož vycházejí ze spontánních hlášení.

Časté

Méně časté

Velmi vzácné

Není známo

Vyšetření

Snížení

objemu

ejakulátu

Srdeční poruchy

Palpitace

Poruchy nervového systému

Ospalost

Poruchy kůže a podkoží

Vyrážka

Pruritus,kopřivka

Poruchy

Hypersenzitivn

5

imunitníhosystému

í reakce včetně otoku rtů a tváře

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení jaterních enzymů

Poruchy reprodukčního systému

a

choroby prsou

Impotence

Poruchy ejakulace, citlivost prsů, zvětšení prsů

Sekrece z prsů, uzlíky v prsech

Testikulární bolest

Psychiatrické poruchy

Pokles libida

Navíc byly v klinických studiích a postmarketingovém používání hlášeny karcinomy prsu u mužů (viz bod 4.4.).

Léčba prostatických symptomů (MTOPS) Studie MTOPS porovnávala finasterid 5 mg/den (n=768), doxazosin 4 nebo 8 mg/den (n=756), kombinovanou léčbu finasterid 5 mg/den a doxazosin 4 nebo 8 mg/den (n=786) a placebo (n=737). V této studii byl profil bezpečnosti a snášenlivosti kombinované léčby obecně ve shodě s profilem při léčbě jednotlivými látkami. Výskyt poruch ejakulace u pacientů užívajících kombinovanou terapii byl srovnatelný s výskytem tohoto nežádoucího účinku v obou monoterapiích. Další dlouhodobé údajeV 7-leté placebem kontrolované klinické studii zahrnující 18 882 zdravých mužů, z nichž 9 060 postoupilo injekční biopsii prostaty, byla rakovina prostaty prokázána u 803 (18,4 %) mužů užívajících finasterid a 1 147 (24,4 %) mužů užívajících placebo. Ve skupině užívající finasterid mělo 280 (6,4 %) mužů karcinom prostaty s Gleasonovým skóre 7 – 10 detekovaným injekční biopsií oproti 237 (5,1) mužů ve skupině placebové. Dodatečné analýzy naznačily, že zvyšující se prevalence karcinomu prostaty vysokého stupně ve finasteridové skupině může být vysvětlena jejich detekcí, díky účinku finasteridu na objem prostaty. Z celkového počtu karcinomů prostaty diagnostikovaných ve studii bylo asi 98 % klasifikováno jako intrakapsulární (klinický stupeň T1 nebo T2). Klinický význam Gleasonového skóre 7 – 10 není znám.

Laboratorní testy:Při hodnocení laboratorních testů PSA je třeba mít na paměti, že hladiny PSA se u pacientů při léčbě finasteridem snižují (viz bod 4.4.).4.9

Předávkování

Pacienti dostávali jednotlivé dávky finasteridu až do 400 mg a vícenásobné dávky až do 80 mg/den bez výskytu nežádoucích účinků. Neexistuje specifický léčebný postup předávkování finasteridem.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory testosteron-5-alfa-reduktázy ATC kód: G04CB01

Finasterid je syntetický 4-azasteroid, specifický kompetitivní inhibitor intracelulárního enzymu 5-alfa-reduktázy typu II. Tento enzym mění testosteron na více účinný androgen dihydrotestosteron (DHT). Normální funkce a růst prostatické žlázy, a následně i hyperplastické prostatické tkáně, jsou

6

závislé na přeměně testosteronu na DHT. Finasterid nemá žádnou afinitu k androgennímu receptoru.

Klinické studie prokazují rychlé snížení hladin DHT v séru o 70%, což vede ke snížení objemu prostaty. Po 3 měsících dochází ke snížení objemu žlázy přibližně o 20%, zmenšování pokračuje a po 3 letech dosahuje přibližně 27%. Ke zřetelnému zmenšení dochází v periuretrální zóně bezprostředně obklopující uretru. Urodynamická vyšetření rovněž potvrdila významné snížení tlaku detrusoru jako výsledek snížené obstrukce.

Významného zlepšení maximální rychlosti průtoku moči a zmírnění příznaků v porovnání se stavem na začátku léčby bylo dosaženo již po několika týdnech. Rozdíly proti placebu byly dokumentovány po 4 a 7 měsících.

Všechny parametry účinnosti byly po dobu 3-letého následného sledování zachovány.

Vliv čtyřleté léčby finasteridem na incidenci akutní retence moči, potřebu chirurgického výkonu, skóre symptomů a objem prostaty:V klinických studiích s pacienty se středně závažnými až závažnými symptomy BHP, zvětšenou prostatou podle vyšetření per rektum a s nízkým reziduálním objemem moči, snížil finasterid výskyt akutní retence moči během 4 let ze 7/100 na 3/100 a potřebu chirurgického výkonu (TURP nebo prostatektomie) z 10/100 na 5/100. Tato snížení byla spojena se zlepšením skóre symptomů QUASJI-AUA o 2 body (rozmezí 0-34), trvalou regresí objemu prostaty o přibližně 20% a trvalým zvýšením rychlosti průtoku moči.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Biologická dostupnost finasteridu se udává různě mezi 63% - 80%. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy po 1-2 hodinách po podání. Jídlo může zpozdit rychlost perorální absorpce finasteridu, ale nemá vliv na jeho biologickou dostupnost.

Distribuce

Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 90%.Bylo zjištěno, že finasterid prostupuje hematoencefalickou bariérou. Malé množství finasteridu bylo zjištěno ve spermatu léčených pacientů. Ve 2 studiích se zdravými subjekty (n=69) užívajícími 5 mg finasteridu denně po dobu 6-24 týdnů, se koncentrace finasteridu ve spermatu pohybovaly od nezjistitelné hodnoty (<0,1 ng/ml) do10,54 ng/ml. Ve dřívějších studiích využívajících méně citlivé testy se koncentrace finasteridu ve spermatu 16 subjektů užívajících 5 mg finasteridu denně pohybovala od nezjistitelné hodnoty (<0,1 ng/ml) do 21 ng/ml. Tudíž na základě ejakulátu o objemu 5 ml bylo množství finasteridu ve spermatu odhadnuto na 50- až 100-krát nižší než u dávky finasteridu (5 µg), která neměla žádný vliv na hladiny cirkulující DHT u mužů (viz bod 5.3).

Průměrný distribuční objem v ustáleném stavu je přibližně 76 l (44-96 l). Při opakovaném podávání lze pozorovat akumulaci malého množství finasteridu. Při denní dávce 5 mg byla vypočtená hodnota nejnižší koncentrace finasteridu v ustáleném stavu 8-10 ng/ml a zůstávala stabilní v čase.

Biotransformace

Finasterid je metabolizován v játrech, primárně isoenzymem CYP3A4 cytochromu P450. Byly identifikovány dva metabolity s nízkými inhibičními účinky na 5-alfa-reduktázu.

Eliminace

Plazmatický poločas finasteridu je průměrně 6 hodin (4-12 hodin) (u mužů > 70 let: 8 hodin, rozmezí 6-

7

15 hodin). Plazmatický poločas nezávisí na dávce. Průměrná plazmatická clearance je 9,9 l/h (4,2 –16,7 l/h). Po podání radioaktivně značeného finasteridu bylo přibližně 39% (32 - 46%) dávky vyloučeno močí ve formě metabolitů. V moči nebyl zjištěn prakticky žádný nezměněný finasterid. Přibližně 57% (51 - 64%) celkové dávky bylo vyloučeno stolicí.

U pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu jen 9 ml/min.) nebyly pozorovány žádné změny v eliminaci finasteridu (viz bod 4.2).

U pacientů s chronickou poruchou funkce ledvin, jejichž clearance kreatininu se pohybuje od 9-55 ml/min nebyl stav po podání jedné dávky

14C-finasteridu odlišný od stavu u zdravých dobrovolníků.

Vazba na bílkoviny se také nelišila u pacientů s poruchou funkce ledvin. Ta část metabolitů, která se normálně vylučuje močí, byla vyloučena stolicí. Z toho vyplývá, že vylučování stolicí se zvyšuje úměrně k poklesu vylučování metabolitů močí. U nedialyzovaných pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie reprodukční toxicity na potkaních samcích prokázaly snížení hmotnosti prostaty a semenných váčků, sníženou sekreci z přídatných pohlavních žláz a snížený index plodnosti (způsobený primárním farmakologickým účinkem finasteridu). Klinický význam těchto nálezů není jasný.

Stejně jako u jiných inhibitorů 5-reduktázy byla po podání finasteridu v gestačním období pozorována feminizace samčích plodů potkanů. Intravenózní podání finasteridu březím opicím rodu Rhesus v dávkách dosahujících až 800 ng/den v celém období vývoje embrya a plodu nevedlo ke vzniku abnormalit u samčích plodů. Tato dávka je asi 60 – 120 krát vyšší než odhadované množství v spermatu muže, který užívá 5 mg finasteridu, a které by prostřednictvím spermatu mohla být exponována žena. Aby se potvrdila relevance vývoje plodu u modelu Rhesus pro vývoj plodu u člověka, byl finasterid podán perorálně v dávkách 2 mg/kg/den (systémová expozice (AUC) opic byla nepatrně vyšší (3x) než expozice mužů užívajících 5 mg finasteridu, nebo přibližně 1-2 ,milion krát vyšší než odhadované množství finasteridu ve spermatu) březím opicím, což mělo za následek abnormality vnějších pohlavních orgánů u samčích plodů. U plodů mužského pohlaví nebyly pozorovány žádné jiné abnormality a u plodů ženského pohlaví nebyly pozorovány žádné abnormality související s finasteridem při jakýchkoliv dávkách.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Monohydrát laktosyMikrokrystalická celulosaPředbobtnalý škrob Sodná sůl karboxymethylškrobuMagnesium-stearát Natrium-lauryl-sulfát

Potahová vrstva:Hypromelosa Mikrokrystalická celulosa Makrogol-400- stearát

6.2

Inkompatibility

8

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Neprůhledný PVC/PVDC/Al blistr: 30 a 100 tablet

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Těhotné ženy nebo ženy, které mohou otěhotnět nesmějí manipulovat s rozdrcenými nebo rozlomenými tabletami finasteridu, protože může dojít k absorpci finasteridu a následnému potenciálnímu riziku pro vývoj plodu mužského pohlaví (viz bod 4.6).

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion CorporationOrionintie 1 FI-02200 EspooFinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

87/343/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6.6.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

4.3.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.