Finard 5 Mg

Kód 0129214 ( )
Registrační číslo 87/ 128/08-C
Název FINARD 5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0129213 POR TBL FLM 10X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129214 POR TBL FLM 14X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129215 POR TBL FLM 28X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129216 POR TBL FLM 30X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129218 POR TBL FLM 500X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129217 POR TBL FLM 60X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0180432 POR TBL FLM 90X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FINARD 5 MG

- 1 -

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132569/2008 a příloha ke sp.zn. sukls248715/2010, sukls189585/2010, sukls26617/2008, sukls44829/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Finard 5 mgPotahované tabletyFinasteridum

- Než začnete tento přípravek užívat, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Finard 5 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Finard 5 mg užívat

3.

Jak se přípravek Finard 5 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Finard 5 mg uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FINARD 5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Finard 5 mg jsou potahované tablety, které obsahují 5 mg finasteridu jako účinné látky.

Váš lékař Vám předepsal přípravek Finard 5 mg, protože trpíte onemocněním známým jako benigní hyperplazie prostaty (BPH). BPH je nezhoubné zvětšení prostaty, které se obvykle vyskytuje u mužů po padesátce. Vaše prostata (nacházející se u močového měchýře) se zvětšila,a tím Vám způsobila obtížnější močení. Můžete mít příznaky jako častější nucení k močení, hlavně v noci, pocit, že se Vám právě teď chce močit, potíže se započetím močení, slabý nebo přerušovaný proud moči nebo pocit, že se Vám nedaří úplně vyprázdnit močový měchýř.

U některých mužů může BPH vést k závažným problémům, včetně infekcí močového ústrojí, náhlé neschopnosti močit (akutní retence moči), a dokonce k nezbytnosti chirurgického zákroku. Proto by měl muž s příznaky BPH navštívit svého lékaře.

Přípravek Finard 5 mg patří do skupiny léků, které se nazývají inhibitory 5α-reduktázy. Tyto léky způsobují zmenšení zvětšené prostaty u mužů. Přípravek Finard 5 mg u vás může snížit riziko vývoje náhlé neschopnosti močit (známé jako akutní retence moči) a potřeby chirurgického zákroku.

BPH se vyvíjí v průběhu dlouhého časového údobí. U některých pacientů se příznaky brzyzlepší, ale někdy je třeba užívat přípravek Finard 5 mg nejméně 6 měsíců, aby bylo možno zjistit, zda se Vaše příznaky zlepšily.

- 2 -

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FINARD 5 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Finard 5 mg Jestliže jste alergický (přecitlivělý) na finasterid nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Ženy, které jsou nebo by mohly být těhotné, nesmějí přípravek Finard 5 mg užívat. Také by se neměly dotýkat rozdrcených ani rozlomených tablet přípravku Finard 5 mg (viz Těhotenství a kojení).

Přípravek Finard 5 mg se předepisuje pouze mužům. Přípravek nesmějí užívat ženy a děti.

Informujte svého lékaře o všech zdravotních problémech, které jste měl nebo máte, a o všech svých alergiích.

Při použití přípravku Finard 5 mg je zapotřebí zvláštní opatrnosti.

Přípravek Finard 5 mg slouží pouze k léčbě benigní hyperplazie prostaty u mužů.

Přípravek Finard 5 mg může ovlivnit krevní test zvaný PSA. Pokud Vás lékař na tento test pošle, upozorněte ho, že užíváte Finard 5 mg.

Přípravek Finard 5 mg obsahuje monohydrát laktózy. Jestliže trpíte nesnášenlivostí na některé cukry, poraďte se před používáním tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Přípravek Finard 5 mg normálně nemá vliv na užívání jiných léků. Měli byste však vždy upozornit svého lékaře na všechny přípravky, které užíváte nebo se chystáte užívat, včetně léků, které je možno získat bez předpisu.

Užívání přípravku Finard 5 mg s jídlem a pitím

Přípravek Finard 5 mg se může užívat spolu s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Ženy, které jsou nebo by mohly být těhotné, se nesmí dotýkat rozdrcených ani rozlomených tablet přípravku Finard 5 mg kvůli možnost vstřebání účinné látky a následnému riziku pro plod mužského pohlaví.Není známo, zda finasterid přechází do mateřského mléka.

Tablety přípravku Finard 5 mg jsou pokryty potahovou vrstvou, která zabraňuje kontaktu s účinnou látkou, pokud tablety nejsou rozlomené nebo rozdrcené.

Jestliže u těhotných žen, které mají plod mužského pohlaví, dojde ke vstřebání přípravku Finard 5 mg pokožkou nebo přípravek požijí ústy, dítě se může narodit se znetvořenými pohlavními orgány. Pokud dojde u těhotné ženy ke kontaktu s účinnou látkou přípravku Finard 5 mg, je třeba poradit se s lékařem. Jestliže je Vaše partnerka těhotná, nebo může být těhotná, musíte se vyvarovat toho, aby byla vystavena Vašemu semenu, které může obsahovat zbytky léku.

Před použitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

- 3 -

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNejsou k dispozici žádné údaje o tom, že by Finard 5 mg mohl ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Finard 5 mg

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami nesnášenlivosti vůči galaktóze, vrozený nedostatek laktázy, či poruchou vstřebávání glukózy-galaktózy by neměli tento lék užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK FINARD 5 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Finard 5mg přesně podle pokynů svého lékaře.Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Obvyklá dávka je jedna tableta denně.

Jestliže jste užil více přípravku Finard 5 mg, než jste měl:

Obraťte se ihned na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Finard 5 mg

Snažte se užívat přípravek Finard 5 mg tak, jak Vám ho lékař předepsal. Pokud přesto vynecháte jednu dávku, nezdvojujte následující dávku. Jenom si vezměte další dávku jako obvykle.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Finard 5 mg vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U finasteridu byly pozorovány tyto vedlejší účinky:

Snížené množství semene v ejakulátu, impotence (nemožnost dosáhnout erekce), problémy s ejakulací.

Ztráta chuti na sex.

Bušení srdce.

Vyrážka, svědění a kopřivka, otok obličeje a rtů.

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů.

Zduřelé prsy, citlivost prsou.

Bolest varlat.

Jakékoli změny tkáně prsou jako např.: bulky, bolestivost, zvětšení,prsou nebo propadlé bradavky musíte ihned nahlásit Vašenu lékaři, protože to mohou být známkou závažného stavu, jako například karcinom prsu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

- 4 -

5.

JAK PŘÍPRAVEK FINARD 5 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu.

Nepoužívejte přípravek Finard 5 mg po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce. Doba použitelnosti znamená poslední den příslušného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek Finard 5 mg

- Léčivou látkou je finasterid, 5 mg. Jedna tableta obsahuje 5 mg finasteridu.- Pomocnými látkami jsou:

Jádro: Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymetylškrobu, předbobtnalý škrob (kukuřičný), sodná důl dokusátu, žlutý oxid železitý a magnesium- stearát.

Potah:

hypromelóza 2910/6, oxid titaničitý, makrogol 400 a indigokarmín.

Jak přípravek Finard 5 mg vypadá a obsah balení přípravku:

Modré kulaté bikonvexní potahované tablety.

Finard 5 mg se dodává jako 5 mg tablety v baleních po 10, 14, 28, 30, 60, 90 a 500 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel:ARDEZ Pharma s.r.o., Kosoř, Česká republika.

Výrobce:West Pharma – Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A.Rua João de Deus, nº 11, Venda Nova2700 - 486 Amadora, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Portugalsko: Finasterida Impruve 5 mg comprimidosŠpanělsko: Finasteride Tecnigen 5 mg comprimidosPolsko:

Aprost 5 mg

Řecko:

Glopisine

- 5 -

Maďarsko:

Finasteride Pharmacenter

Česká republika: Finard 5mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.4.2011

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

- 1 -

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132569/2008 a příloha ke sp.zn. sukls248715/2010, sukls189585/2010, sukls26617/2008, sukls44829/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Finard 5 mgPotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Finasteridum 5 mg v jedné potahované tabletě.

Pomocné látky: Jedna potahovaná tableta obsahuje monohydrát laktózy 106.4 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Modré kulaté bikonvexní potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Finard 5 mg je indikován k léčbě symptomatické benigní hyperplazie prostaty (BPH) u pacientů se zvětšenou prostatou s cílem:

- zmírnit symptomy,- snížit riziko výskytu akutní retence moče,- snížit riziko nutnosti chirurgického výkonu včetně transuretrální resekce prostaty (TURP) a prostatektomie.

Finard 5 mg způsobuje regresi zvětšené prostaty, zlepšení průtoku moči a zmírnění symptomů spojených s BPH.

4.2

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka je jedna 5 mg tableta denně, s jídlem nebo bez jídla.

I když zmírnění symptomů lze pozorovat brzy, k posouzení terapeutického efektu je zapotřebí, aby léčba finasteridem trvala alespoň 6 měsíců. Ke zjištění, zda bylo dosaženo klinické odpovědi, je nutno provádět pravidelná vyšetření pacienta.. Léčba by pak měla dlouhodobě pokračovat.

Finard 5 mg lze podávat samostatně nebo v kombinaci s alfa-blokátorem doxazosinem (viz bod 5.1).

Dávkování při poškození jaterNejsou k dispozici žádné údaje o podávání finasteridu pacientům s jaterním poškozením..

- 2 -

Dávkování při renální insuficienciU pacientů s různým stupněm renální insuficience (clearance kreatininu snížená až na 9 ml/min) není nutná úprava dávkování, protože u nich farmakokinetické studie neprokázaly vliv na eliminaci finasteridu. Dávkování u starších osobDávku není nutno nijak upravovat, i když farmakokinetické studie prokázaly snížení rychlosti eliminace finasteridu u pacientů starších 70 a více let.

Dětská populaceTento přípravek by se neměl podávat dětem, protože nejsou k dispozici žádné údaje obezpečnosti a účinnosti finasteridu u dětí.

4.3

Kontraindikace

Finard 5 mg je kontraindikován u žen a dětí.

Finard 5 mg je kontraindikován v těchto situacích:

přecitlivělost na kteroukoliv složku přípravku,

těhotenství – ženy, které jsou nebo by mohly otěhotnět (viz bod 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení. Vystavení účinkům finasteridu – riziko pro plod mužského pohlaví).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Aby se předešlo obstrukčním komplikacím, je důležité pacienty s velkým množstvím reziduální moči a/nebo výrazně zmenšeným proudem moči pečlivě kontrolovat. Alternativou by v takovém případě mohla být operace.

Vliv na prostatický specifický antigen (PSA) a detekci karcinomu prostaty

U pacientů s karcinomem prostaty léčených finasteridem nebyl dosud prokázán žádný klinický přínos. Pacienti s BPH a zvýšenou hladinou prostatického specifického antigenu (PSA) byli sledováni v kontrolovaných klinických studiích s opakovanými měřeními hodnoty PSA a biopsiemi prostaty. V těchto studiích BPH neměl finasterid vliv na rychlost detekce karcinomuprostaty a celkový výskyt karcinomu prostaty se mezi pacienty léčenými finasteridem a těmi, kterým bylo podáváno placebo, významně nelišil.

Před zahájením léčby a pravidelně během léčby finasteridem se doporučuje provádět vyšetření prostaty per rectum , stejně tak jako ostatní vyšetřeníK detekci karcinomu prostaty se využívá hodnot PSA v séru.

Obecně by zjištění hraniční hodnoty PSA  10 ng/ml (Hybritech) při testech mělo vést k dalšímu hodnocení a eventuální biopsii; u hodnot PSA 4 – 10 ng/ml se další hodnocení doporučuje. Hodnoty PSA u mužů s karcinomem prostaty a bez něj se ve velké míře překrývají. Proto u mužů s BPH a hodnotami PSA v rámci normálních referenčních hodnot nelze vyloučit karcinom prostaty nezávisle na léčbě přípravkem Finard 5 mg.Zjištění hraniční hodnoty PSA < 4 ng/ml nevylučuje karcinom prostaty.

Finasterid působí u pacientů s BPH snížení koncentrace PSA v séru přibližně o 50 %, dokonce i za přítomnosti karcinomu prostaty. Toto snížení sérových hladin PSA u pacientů s BPHléčených finasteridem by mělo být vzato v úvahu při hodnocení PSA a nevylučuje současný

- 3 -

výskyt karcinomu prostaty. Toto snížení lze předvídat pro celou škálu hodnot PSA, i když se může u jednotlivých pacientů lišit. Analýza hodnot PSA u více než 3000 pacientů ve dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii s finasteridem, Long-Term Efficacy and Safety Study, prováděné po dobu delší 4 let potvrdila, že pro účely srovnání s normálními hodnotami u neléčených mužů je nutno hodnoty PSA běžných pacientů léčených finasteridem po dobu 6 měsíců či déle násobit dvěma. Tato úprava zachovává senzitivitu a specifičnost stanovení PSA i jeho schopnost odhalit karcinom prostaty.

Jakýkoliv přetrvávající vzestup hladiny PSA u nemocných léčených finasteridem by měl být pečlivě vyhodnocen, včetně úvahy, zda pacient nepřestal finasterid užívat.

Finasterid významně nesnižuje procento volného PSA (poměr volného k celkovému PSA). Tato hodnota zůstává konstantní i při působení finasteridu. Jestliže se hodnota volného PSA použije jako pomůcka k detekci karcinomu prostaty, není nutná žádná úprava této hodnoty.

Testy lékových/laboratorních interakcí

Účinky na hladiny PSASérové koncentrace PSA korelují s věkem pacienta a objemem prostaty. Objem prostaty koreluje s věkem pacienta. Při hodnocení laboratorní výsledků PSA je třeba vzít v úvahu, že hladiny PSA u pacientů léčených finasteridem klesají. U většiny pacientů lze pozorovat rychlý pokles PSA v prvních měsících léčby, po kterém se hladiny PSA stabilizují na nových výchozích hodnotách. Hodnoty po léčbě tvoří přibližně polovinu hodnot před léčbou. Proto u většiny pacientů léčených finasteridem po dobu šesti měsíců a více je nutné hodnoty PSA zdvojnásobit, aby bylo možné je porovnávat s normálními hodnotami u neléčených mužů. Pro klinické hodnocení viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití, Vliv na prostatický specifický antigen (PSA) a detekci karcinomu prostaty

Karcinom prsu u mužůV průběhu klinických studií a po uvedení přípravku na trh byla při užívání finasteridu v dávce 5 mg zaznamenána rakovina prsu. Lékaři by měli své pacienty instruovat, aby okamžitě nahlásili jakékoli změny prsní tkáně, jako jsou bulky, bolest, gynekomastie nebo výtok z bradavek.

Užití u pediatrických pacientůFinasterid není určen k užití u dětí.Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena.

LaktózaTablety obsahují monohydrát laktózy. Pacienti s jakoukoli z následujících genetických poruch nesmí tento lék užívat: galaktózová intolerance, laktózová deficience nebo glukózo-galaktózová malabsorpce.

Jaterní nedostatečnostVliv jaterní insuficience na farmakokinetiku finasteridu nebyl studován.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly zjištěny významné interakce s jinými léčivými přípravky. Finasterid je metabolizován primárně přes cytochrom P450 3A4 systém, který ale významně neovlivňuje. Přestože riziko, že finasterid ovlivňuje farmakokinetiku jiných léků je malé, je pravděpodobné, že inhibitory a induktory cytochromu P450 3A4 budou mít vliv na plasmatickou koncentraci finasteridu. Nicméně, založeno na rozpětí bezpečnosti, jakékoli zvýšení při souběžném užívání těchto inhibitorů není pravděpodobně klinicky signifikantní. Nezdá se, že by finasterid měl signifikantní vliv na cytochrome P450 metabilizující enzymatický systém.

- 4 -

Mezi léčivé přípravky, které byly u člověka testovány a nebyly u nich zjištěny žádné klinicky významné interakce, patří propranolol, digoxin, gliburid, warfarin, teofylin a antipyrin.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíFinard 5 mg je u těhotných žen nebo u žen, které by mohly být těhotné, kontraindikován (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Díky schopnosti inhibitorů 5-reduktázy typu II inhibovat přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron mohou tato léčiva, včetně finasteridu, způsobit abnormality zevních pohlavních orgánů plodů mužského pohlaví, pokud jsou podána těhotným ženám (viz bod 6.6).

Expozice finasteridu – riziko pro plod mužského pohlaví

Těhotné ženy nebo ženy, které by mohly být těhotné, se nesmí dotýkat rozdrcených ani rozlomených tablet přípravku Finard 5 mg z důvodu možnosti vstřebání finasteridu a následného rizika pro plod mužského pohlaví (viz bod 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení).

Tablety přípravku Finard 5 mg jsou potahované a při normální manipulaci zabrání kontaktu s účinnou látkou, pokud nedojde k jejich rozbití či rozdrcení.

Malé množství finasteridu bylo nalezeno ve spermatu u pacientů užívajících 5 mg finasteridudenně. Není známo, zda plod mužského pohlaví může být ohrožen, je-li jeho matka vystavena působení semene pacienta léčeného finasteridem. Existuje-li tedy možnost otěhotnění sexuální partnerky, doporučuje se, aby pacienti minimalizovali vystavení partnerky semeni .

Kojení

Finard 5 mg není indikován pro použití u žen. Není známo, zda je finasterid vylučován do mateřského mléka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici žádné informace, které by naznačovaly, že by finasterid mohl ovlivňovat řízení motorových vozidel nebo obsluhu strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou impotence a snížení libida. Tyto účinky se dostavují obvykle na začátku léčby a u většiny pacientů mizí s pokračující léčbou.Nežádoucí účinky zaznamenané v průběhu klinických studií a/nebo po uvedení přípravku na trh jsou shrnuty níže.Frekvence nežádoucích účinků je určována následovně:Velmi časté (> 1/10)Časté (> 1/100 až < 1/10):Méně časté (≥1/1000 až < 1/100):Vzácné (≥1/10 000 až <1/1000):Velmi vzácné (<1/10 000)Není známo (z dostupných údajů nelze stanovit). Frekvenci nežádoucí účinků zaznamenaných po uvedení přípravku na trh nelze stanovit, protože jsou odvozeny ze spontánních hlášení.

- 5 -

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v klinických studiích a po uvedení přípravku na trh: karcinom prsu u mužů (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

Studie “ MTOPS (Medical Therapy of Prostatic Symptoms)”Ve studii MTOPS byly srovnávány účinky finasteridu 5 mg/den (n=768), doxazosinu 4 či 8 mg/den (n=756), kombinované léčby finasteridem 5 mg/den a doxazosinem 4 či 8 mg/den(n=786), s placebem (n=737). V této studii profil bezpečnosti a tolerance vůči přípravku v kombinované léčbě obecně odpovídal profilu jednotlivých přípravků. Četnost poruch ejakulace u pacientů podstupujících kombinovanou léčbu byla srovnatelná s incidencí těchto nežádoucích účinků u obou skupin pacientů s monoterapií.

Další údaje z dlouhodobého sledováníV sedmileté placebem kontrolované studii, do níž bylo zařazeno 18 882 zdravých mužů, přičemž z uvedeného počtu byly u 9 060 jedinců pro analýzu získány údaje z biopsie prostaty, byl karcinom prostaty zjištěn u 803 (18,4 %) mužů, jimž byl podáván finasterid a u 1 147 (24,4 %) mužů, kteří dostávali placebo. Ve skupině s finasteridem mělo biopsií prostaty diagnostikovaný karcinom prostaty se skóre 7  10 podle Gleasona 280 (6,4 %) mužů oproti 237 (5,1 %) mužům v placebové skupině. Další analýzy naznačily, že zvýšení prevalence karcinomu prostaty vysokého stupně pozorované ve skupině s finasteridem lze vysvětlit pomocí detekční bias způsobené účinky finasteridu na objem prostaty. Z celkového počtu případů karcinomu prostaty diagnostikovaných v této studii bylo přibližně 98% klasifikováno jako intrakapsulární (klinicky T1 nebo T2). Klinický význam údajů Gleason 7-10 není znám.

Laboratorní nálezy Při hodnocení laboratorních hodnot PSA je třeba vzít v úvahu skutečnost, že u nemocných léčených finasteridem hladina PSA obvykle klesá (viz bod 4.4 Zvlášní upozornění a opatření pro použití).

4.9

Předávkování

V klinických studiích pacienti obdrželi jednotlivou dávku až 400 mg finasteridu a opakované dávky finasteridu až 80 mg/den po dobu 3 měsíců (n=71) , aniž byly zaznamenány s dávkou související nežádoucí účinky.

Třída orgánových systémů

Frekvence: nežádoucí účinky

Vyšetření

Časté: sížení objemu ejakulátu

Srdeční poruchy

Není známo: palpitace

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: vyrážka Není známo: pruritus, kopřivka

Poruchy imunitního systému

Není známo: reakce přecitlivělosti, včetně otoku rtů a obličeje

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo: elevace jaterních enzymů

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté: impotence Méně časté: poruchy ejakulace, tlak prsů, zvětšení prsů Není známo: bolest varlat

Psychiatrické poruchy

Časté: snížení libida

- 6 -

Není doporučena žádná specifická léčba předávkování přípravkem Finard 5 mg.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory 5-reduktázy testosteronu

ATC kód: G04C B01.

Finasterid je derivovaný syntetický 4-azasteroid, specifický kompetitivní inhibitor nitrobuněčného enzymu 5-reduktázy typu II, který přeměňuje testosteron na silnější androgen, dihydrotestosteron (DHT). U benigní hyperplazie prostaty (BPH) závisí zvětšení prostaty na přeměně testosteronu v prostatě na DHT. Finasterid velmi účinně snižuje hladinu DHT v oběhu a v prostatě. Finasterid nemá žádnou afinitu k androgenovému receptoru.

U pacientů s BPH se ukázalo, že finasterid podávaný v dávce 5 mg/den po dobu 4 let snižovalsérové koncentrace DHT asi o 70% a jeho podávání bylo spojeno s průměrným snížením objemu prostaty asi o 20%. Také došlo ke snížení PSA ze základních hodnot asi o 50%, což naznačuje zpomalení růstu epiteliálních buněk prostaty. Snížení hladin DHT a regrese hyperplastické prostaty společně se snížením hladin PSA bylo pozorováno po celou dobu čtyřletých studií. V těchto studiích byly sérové hladiny testosteronu sníženy asi o 10-20%, i když se pohybovaly v mezích fyziologických hodnot.

KLINICKÉ STUDIEData ze zde uvedených studií ukazují , že finasterid snižuje riziko akutní retence moči a nutnostichirurgického zákroku díky zmírnění symptomů spojených s BPH, zvýšení maximální rychlosti průtoku moči a snížení objemu prostaty, a tím zpomaluje vývoj BPH u mužů se zvětšenou prostatou.

Dávka finasteridu 5 mg/den byla nejprve hodnocena u pacientů se symptomy BPH a zvětšeným objemem prostaty zjištěným palpací ve dvou randomizovaných, dvojitě slepých studiích kontrolovaných placebem s délkou trvání 1 rok a dalším otevřeným pětiletým prodloužením. Z 536 pacientů, kterým byl na počátku náhodně podáván finasterid v dávce 5 mg/den, prošlo 234 dalším pětiletým obdobím léčby a mohlo být zhodnoceno. Použitými parametry účinnosti byly skóre symptomů, maximální rychlost průtoku moči a objem prostaty.

Finasterid byl dále hodnocen ve studii PLESS (Long-Term Efficacy and Safety Study), dvojitě slepé, randomizované, multicentrické studii kontrolované placebem s délkou trvání 4 roky. V této studii byly hodnoceny účinky léčby finasteridem na symptomy BPH a urologické projevyspojené s BPH chirurgický výkon (tj. transuretrální resekce prostaty a prostatektomie) nebo akutní retence moči vyžadující katetrizaci. V této studii bylo randomizováno 3040 pacientů ve věku 45 až 78 s mírnými až závažnými symptomy BPH a se zvětšenou prostatou ověřenou palpací (1524 ve skupině s finasteridem a 1516 ve skupině s placebem); u 3016 pacientů byla hodnocena účinnost léčby.

1883 pacientů prošlo celou čtyřletou studií (1000 ve skupině s finasteridem a 883 ve skupině s placebem). Byla také hodnocena maximální rychlost průtoku moči a objem prostaty.

VLIV NA AKUTNÍ RETENCI MOČI A POTŘEBU CHIRURGICKÉHO ZÁKROKUVe čtyřleté studii PLESS bylo třeba provést chirurgický výkon a došlo k akutní retenci moči s nutností katetrizace u 13,2% pacientů, kterým byl podáván finasterid, což ukazuje 51% snížení rizika chirurgického zákroku či akutní retence moči v průběhu 4 let. Finasterid snížil riziko

- 7 -

chirurgického zákroku o 55% (10,1% u placeba ve srování s 4,6% u finasteridu) a riziko akutní retence moči o 57% (6,6% u placeba ve srování s 2,8% u finasteridu). Snížení rizika bylo nejvíce patrné mezi skupinami při prvním hodnocení (4 měsíce) a přetrvalo po celou dobu čtyřleté studie.

VLIV NA VÝSKYT PŘÍZNAKŮV obou jednoletých studiích III. fáze bylo celkové snížení symptomů pozorováno po druhém týdnu. K výraznému zlepšení došlo u těchto studií v 7. až 10. měsíci. I když u některých pacientů bylo zlepšení urologických symptomů zaznamenáno brzy, pro zhodnocení, zda došlo k uspokojivému zmírnění příznaků, bylo obvykle třeba provést studii léčby trvající alespoň 6 měsíců. Zlepšení příznaků BPH trvalo u těchto prodloužených studií dalších 5 let.

U pacientů ve čtyřleté studii PLESS byly na počátku pozorovány středně závažné až závažnépříznaky (průměrné skóre asi 15 bodů ve stupnici od 0 do 34 stupňů). U pacientů léčených po dobu celé studie (4 roky) zlepšil finasterid skóre symptomů o 3-3 body ve srovnání s 1-3 body ve skupině s placebem (p  0,001). Po roce bylo pozorováno snížení výskytu příznaků u pacientů léčených finasteridem a toto zlepšení pokračovalo až do 4. roku.

Ke zlepšení příznaků došlo během prvního roku i u pacientů, kterým bylo podáváno placebo, ale pak se příznaky opět zhoršily.

VLIV NA MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PRŮTOKU MOČIV obou jednoletých studiích III. fáze se ve druhém týdnu maximální rychlost průtoku moči ve srovnání s počáteční rychlostí významně zvýšila. Ve srovnání s placebem bylo významné zvýšení maximální rychlosti průtoku moči zaznamenáno v těchto studiích ve 4. a 7. měsíci. Tento účinek přetrval během prvního roku a udržel se i během následujících 5 let prodloužených studií.Ve čtyřleté studii PLESS došlo ve 4. měsíci ke zřetelnému oddělení skupin co se týče maximální rychlosti průtoku moči ve prospěch finasteridu, a to pokračovalo do konce studie. Průměrná hodnota maximální rychlosti průtoku moči před započetím studie byla u obou sledovaných skupin asi 11 ml/s. U pacientů, u kterých byla léčba prováděna po dobu celé studie a byla k dispozici data pro hodnocení rychlosti průtoku moči, zvýšil finasterid maximální rychlost průtoku moči o 1,9 ml/s ve srovnání s 0,2 ml/s ve skupině s placebem.

VLIV NA VELIKOST PROSTATYV obou jednoletých studiích III. fáze se průměrná velikost prostaty před započetím léčby pohybovala v rozmezí 40-50 cc. V obou studiích se při prvním hodnocení (3. měsíc studie) velikost prostaty významně snížila ve srovnání s počátečními hodnotami i se skupinou s placebem. Tento účinek přetrval v průběhu prvního roku a udržel se i během následujících 5 let prodloužených studií.

Ve čtyřleté studii PLESS byla u podskupiny pacientů (n=284) každý rok hodnocena velikost prostaty pomocí magnetické tomografie. U pacientů léčených finasteridem se velikost prostaty ve srovnání s počátečními hodnotami i se skupinou s placebem významně snižovala po celou dobu čtyřleté studie. U pacientů podskupiny, u které byla provedena magnetická tomografie a která byla léčena po celou dobu trvání studie, snížil finasterid velikost prostaty o 17,9% (z počátečních 55,9 cc na 45,8 cc na konci čtyřletého období) ve srovnání se zvýšením o 14,1% (z51,3 cc na 58,5 cc) ve skupině s placebem (p  0,001).

VELIKOST PROSTATY JAKO PREDIKČNÍ FAKTOR ODPOVĚDI NA LÉČBUMetaanalýza, ve které byly zkombinovány údaje za jeden rok ze sedmi dvojitě slepých studií kontrolovaných placebem provedených podle podobného schématu na 4491 pacientech se symptomatickou BPH, ukázala, že u pacientů léčených finasteridem, kteří měli před zahájením léčby zvětšenou prostatu (asi 40cc a více), se zvýšil stupeň zlepšení příznaků a maximální rychlost průtoku moči.

- 8 -

LÉKOVÁ TERAPIE PROSTATICKÝCH PŘÍZNAKŮStudie lékové terapie prostatických příznaků (MTOPS) proběhla jako čtyř- až šestiletá studieprovedená na 3047 mužích se symptomatickou BPH, kterým byl náhodně podáván finasterid 5 mg/den, doxazosin 4 či 8 mg/den, kombinace finasteridu 5 mg/den a doxazosinu 4 či 8 mg/den,nebo placebo. Primárním parametrem byla doba do klinické progrese BPH definovaná jakopotvrzené zvýšení skóre příznaků o 4 body ze základní hodnoty, akutní retence moči, renální insuficience spojená s BPH, opakované infekce močového ústrojí, nebo urosepse či inkontinence. Ve srovnání s placebem vedla léčba finasteridem, doxazosinem, či jejich kombinací k významnému snížení rizika klinické progrese BPH o 34, 39, resp. 67 %. Většina projevů (274 z 351) progrese BPH se potvrdila - skóre příznaků se zvýšilo o 4 body; riziko progrese příznaků se ve skupinách s finasteridem, doxazosinem, a jejich kombinaci ve srovnání s placebem snížilo o 30, 46, resp. 64%. Akutní retence moči tvořila 41 z 351 projevů progrese BPH; riziko vývoje akutní retence moči se ve skupině s finasteridem, doxazosinem a jejich kombinací ve srovnání s placebem snížilo o 67, 31, resp. 79%. Pouze skupina léčená finasteridem a kombinací léků se významně lišila od skupiny s placebem.

DALŠÍ KLINICKÉ STUDIEUrodynamické účinky finasteridu při léčbě neprůchodnosti močových cest způsobené BPH byly hodnoceny pomocí invazivních technik v dvojitě slepé studii kontrolované placebem trvající 24 týdnů u 36 pacientů se středně závažnými až závažnými obtížemi při močení a maximální rychlostí průtoku moči nižší než 15 ml/s. U pacientů, kterým byl podáván finasterid v dávce 5 mg, bylo ve srovnání s placebem pozorováno výrazné zlepšení neprůchodnosti jako významné snížení tlaku detrusoru a zvýšení průměrné rychlosti průtoku moči.

Vliv finasteridu na velikost periferní a periuretrální zóny prostaty byl hodnocen pomocí magnetické tomografie u 20 mužů s BPH v dvojitě slepé studii kontrolované placebem trvající jeden rok. U pacientů léčených finasteridem bylo na rozdíl od mužů dostávajících placebo pozorováno výrazné snížení 11,5  3,2cc EP celkové velikosti prostaty. Toto snížení bylo především důsledkem snížení 6,2  3cc velikosti periuretrální zóny. Jelikož je periuretrální zóna odpovědná za neprůchodnost močových cest, toto snížení by mohlo být odpovědné za příznivou klinickou odpověď pozorovanou u těchto pacientů.

Informace ze sedmileté placebem kontrolované studie, do níž bylo zařazeno 18 882 zdravých mužů, věku  55 let, s normálním nálezem per rectum a PSA  3,0 ng/ml, mohou být relevantní pro muže, u kterých se finasterid podává k léčbě HBP. Na konci studie byly u 9 060 jedinců pro analýzu získány údaje z biopsie prostaty. Karcinom prostaty byl zjištěn u 803 (18,4 %) mužů, jimž byl podáván finasterid a u 1 147 (24,4 %) mužů, kteří dostávali placebo (viz také 4.8 Nežádoucí účinky, Další údaje z dlouhodobého sledování). Finasterid není určen ke snížení rizika vývoje karcinomu prostaty.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po perorální dávce

14C – finasteridu u mužů bylo 39% dávky vyloučeno močí ve formě

metabolitů (prakticky žádný nezměněný finasterid nebyl vyloučen močí) a 57% celkové dávky bylo vyloučeno stolicí. Byly identifikovány dva metabolity finasteridu s pouze slabou aktivitou 5-reduktáz typu II.

Biologická dostupnost finasteridu podle referenční intravenózní dávky je přibližně 80 % a nemá na ni vliv jídlo. Vrcholové plazmatické koncentrace je dosaženo po 2 hodinách po podání a vstřebání látky je dokončeno za 6 - 8 hodin. Poločas finasteridu je 6 hodin. Vazba na bílkovinyje asi 93%. Clearance z plasmy a distribuční objem jsou asi 165 ml/min, resp. 76 l.

Při opakovaném podávání lze pozorovat akumulaci malého množství finasteridu. Při denní dávce 5 mg byla nejnižší koncentrace přípravku v ustáleném stavu 8 – 10 ng/ml a s časem se neměnila.

- 9 -

U starších mužů je rychlost eliminace finasteridu poněkud snížena. Jeho poločas je oproti průměrnému poločasu cca 6 hodin u mužů ve věku 18-60 let prodloužen na 8 hodin u mužů starších 70 let. To ale nemá klinický význam a dávku nelze snížit.

U pacientů s chronickou renální insuficiencí, jejichž clearance kreatininu se pohybovala v rozmezí 9-55 ml/min, se eliminace

14C – finasteridu nijak nelišila od eliminace u zdravých

dobrovolníků. Také vazba na bílkoviny se u pacientů s renální insuficiencí nelišila. Podíl metabolitů normálně vylučovaných močí byl vyloučen stolicí. Zdá se tedy, že vylučování stolicí kompenzuje vylučování metabolitů močí. Dávkování u nedialýzovaných pacientů s renální insuficiencí není třeba upravovat.

Přítomnost finasteridu byla zachycena v mozkomíšním moku pacientů po dobu 7-10 dní, ale nelze říci, že se přípravek selektivně koncentruje v mozkomíšním moku. Finasterid byl také zachycen v semenné tekutině pacientů, kterým bylo podávána dávka 5 mg/den. Množství finasteridu v semenné tekutině bylo 50 až 100krát nižší než dávka finasteridu (5 mg), která neovlivnila hodnoty DHT u dospělých mužů.

Nejsou k dispozici žádné údaje u pacientů s jaterní insuficiencí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie reprodukční toxicity na potkanních samcích prokázaly snížení hmotnosti prostaty a semenných váčků, snížení sekrece z přídavných genitálních žláz a snížený index fertility (následkem primárního farmakologického účinku finasteridu). Klinická relevance těchto zjištění není jasná.

Stejně jako u jiných inhibitorů 5-alfa-reduktázy byla po podání finasteridu během gestace pozorována feminizace potkanních plodů mužského pohlaví. Intravenózní podávání finasteridu březím samicím opicí Rhesus v dávkách až >800 ng/den během celého embryonálního a fetálního vývoje nevedlo k abnormalitám u plodů mužského pohlaví. Toto množství je přibližně 60-120 krát vyšší než odhanuté množství finasteridu ve spermatu mužů užívajících 5mg finasteridu a kterému mohou být ženy vystaveny. Význam modelu Rhesus pro vývoj lidského plodu byl potvrzen perorálním podáváním finasteridu v dávce 2mg/kg/den (systémová expozice (AUC) u opic byla mírně vyšší (3x) než u mužů užívajícíh 5mg finasteridu či přibližně 1-2milionkrát více než je nejvyšší odhadovaná množství finasteridu ve spermatu) březím opicím, což vedlo k abnormalitám externích genitálií plodů mužského pohlaví. U plodů mužského pohlaví nebyly pozorovány žádné jiné abnormality a u plodů ženského pohlaví nebyly pozorovány žádné abnormality související s finasteridem v žádné dávce.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro:

- monohydrát laktózy, - mikrokrystalická celulóza, - sodná sůl karboxymetylškrobu,

- 10 -

- předbobtnalý škrob (kukuřičný),- sodná důl dokusátu,- žlutý oxid železitý a- magnesium- stearát.

Potahovaná vrstva: - hypromelóza 2910/6,- oxid titaničitý, - makrogol 400,- indigokarmín.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním balení.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/AL blistr, krabička s 10, 14, 28, 30, 60, 90 a 500 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Těhotné ženy nebo ženy potenciálně těhotné se nesmí dotýkat rozdrcených ani rozlomených tablet přípravku Finard 5 mg (viz bod 4.3 Kontraindikace a 4.6. Fertilita, těhotenství a kojení-Expozice finasteridu-riziko pro plod mužského pohlaví).

6.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEZ Pharma s.r.o., Kosoř, Česká republika

7.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/128/08-C

8.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE:

2.4.2008 / 15.5.2009

9.

DATUM REVIZE TEXTU

6.4.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {KRABIČKA} 1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

FINARD 5mg Potahované tablety Finasteridum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení: Finasteridum 5mg. 3. SEZNAM

POMOCNÝCH

LÁTEK

Produkt obsahuje laktózu. Seznam dalších pomocných látek naleznete v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7. DALŠÍ

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Ženy by neměly manipulovat s rozdrcnými nebo rozlomenými tabletami přípravku Finard 5mg, pokud jsou nebo by mohly být těhotné.

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte v průvodním obalu. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEZ Pharma s.r.o, Kosoř, Česká Republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č: 87/128/08-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE

V

BRAILLOVĚ PÍSMU

FINARD 5mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU FINARD 5mg Potahované tablety Finasteridum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ARDEZ Pharma

3. POUŽITELNOST

Použ.do:: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: 5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.