Fildlata 100 Mg

Kód 0166436 ( )
Registrační číslo 83/1007/10-C
Název FILDLATA 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Sigillata Ltd., London, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0166435 POR TBL FLM 1X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166438 POR TBL FLM 12X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166436 POR TBL FLM 4X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166437 POR TBL FLM 8X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FILDLATA 100 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls80562/2010, sukls80563/2010, sukls80566/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fildlata 25 mg Fildlata 50 mg

Fildlata 100 mg

potahované tablety

Sildenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnetejakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Fildlata a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fildlata užívat3. Jak se přípravek Fildlata užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Fildlata uchovávat6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK FILDLATA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Fildlata je lék ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Účinkuje tak, že při sexuálním vzrušení uvolňuje krevní cévy v penisu a tím umožňuje přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek Fildlata Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravek užívat. Přípravek by neměly užívat ženy.

Přípravek Fildlata se používá k léčbě mužů s poruchami erektilní dysfunkcí.. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FILDLATA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Fildlata:-

pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože tato kombinace může způsobit potenciálněnebezpečné snížení krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

-

pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože tato kombinace může také způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku

-

pokud jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku Fildlata

-

pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater

-

pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mozkovou mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak

-

pokud máte některé vzácné dědičné onemocnění oka (jako např. onemocnění sítnice zvané retinitis pigmentosa)

-

pokud jste přišel o zrak v důsledku nearteriální přední ischemické neuropatie optického nervu(NAION).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fildlata je zapotřebíOznamte svému lékaři, pokud:-

máte srpkovitou anémii (poruchu červených krvinek), leukémii (nádorové onemocnění bílýchkrvinek), mnohočetný myelom (nádorové onemocnění kostní dřeně)

-

máte deformitu penisu nebo Peyronieovou chorobou

-

máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku

-

máte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii)

-

zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat přípravek Fildlata a okamžitěvyhledejte svého lékaře.

Současně s přípravkem Fildlata byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravekpodávaný ústy nebo místně.

Léčba dětí a dospívajícíchPřípravek Fildlata není určen pro osoby mladší 18 let.

Léčba pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jaterPokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost probrat s lékařem. Ten posoudí, zdaje nutné dávku přípravku Fildlata upravit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívalv nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Fildlata může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určenyk léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů byste mělošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek Fildlata a kdy. Neužívejte přípravek Fildlata společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Neužívejte přípravek Fildlata, pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože jejich souběžné užití můžezpůsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Neužívejte přípravek Fildlata, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např.isoamyl-nitrit, protože jejich souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě HIV, doporučí Vámobvykle Váš lékař přípravek Fildlata o nejmenší možné síle 25 mg.

Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty,mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem přirychlém sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užitísildenafilu s alfa-blokátory. Výše uvedené příznaky se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání přípravku Fildlata. Aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků, měl byste být na stálé denní dávce alfa-blokátoru, než začnete užívat přípravek Fildlata. Lékař může zahájit Vaši léčbu přípravkem Fildlata nižší dávkou 25 mg.

Užívání přípravku Fildlata s jídlem a pitímPřípravek Fildlata může být užíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však účinekpřípravku Fildlata může projevit později.Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššíhoúčinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Fildlata nepožívat větší množstvíalkoholu.

Těhotenství a kojeníPřípravek Fildlata není určen pro použití u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Fildlata může způsobit závratě a narušit zrak. Měl byste proto znát svoji reakci na přípravek Fildlata před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku FildlataSdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, jako je např. laktóza, obraťte se před použitím přípravku Fildlata na svého lékaře.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK FILDLATA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Fildlata přesně podle pokynů lékaře. Nejste-li si jist správným užíváním, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg.

Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Fildlata denně.

Užijte přípravek Fildlata zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže máte pocit, že přípravek Fildlata účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svémulékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Fildlata Vám pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, pokteré začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půlhodinou až hodinou. Pokud přípravek Fildlata užijete společně s těžkým jídlem, může se nástupúčinku oddálit.

Pokud po užití přípravku Fildlata nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavnístyk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Jestliže jste užil více přípravku Fildlata, než jste mělMůžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mgnezlepšuje dále účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet než jste měl.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fildlata nežádoucí účinky, které se ale nemusívyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím sildenafilu bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevila bolest na hrudníku:-

snažte se odpočívat v polosedu

-

neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty

-

ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Všechny léčivé přípravky, včetně přípravku Fildlata, mohou způsobit alergické reakce. Obraťte se ihned na svého lékaře, zaznamenáte-li po užití přípravku Fildlata jakýkoliv z následujících příznaků:náhlý sýpot, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.

Po užití přípravku Fildlata byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce. Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte přípravek Fildlata užívat a okamžitěvyhledejte lékaře.

Velmi častým nežádoucím účinkem (může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) je bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 - 10 pacientů ze 100) zahrnují: zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazaného vidění nebo snížené ostrosti vidění), ucpaný nos a závrať.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 - 10 pacientů z 1000) zahrnují: zvracení,kožní vyrážku, krvácení na očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojitévidění, neobvyklý pocit v oku, nepravidelnou nebo zrychlenou srdeční frekvenci, bolest svalů, ospalost, sníženou citlivost na dotek, poruchu rovnováhy, zvonění v uších, nucení na zvracení, sucho v ústech, bolest na hrudi a únavu.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 - 10 pacientů z 10000) zahrnují: vysoký krevnítlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozkovou příhodu, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztrátusluchu.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou: bušení srdce, bolest na hrudi, náhlou smrt, srdeční infarkt nebo dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím přípravku Fildlata. Rovněž byly hlášeny případy křečí nebo záchvatů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK FILDLATA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

°C.

Přípravek Fildlata nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svéholékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránitživotní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fildlata obsahuje-

Léčivou látkou je sildenafil. Jedna tableta obsahuje 25 mg, 50 mg nebo 100 mg sildenafilu (ve formě citrátové soli).

-

Pomocné látky jsou:Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), povidon K29-32 (E1201), sodná sůl kroskarmelosy (E468), magnesium-stearát (E572).Potah tablety: hypromelosa 2910/6 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Jak přípravek Fildlata vypadá a co obsahuje toto baleníPotahovaná tableta.Fildlata 25 mg: modré eliptické, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým nápisem „SL25“ na jedné straně.Fildlata 50 mg: modré eliptické, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým nápisem „SL50“ na jedné straně.Fildlata 100 mg: modré eliptické, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým nápisem „SL100“ na jedné straně.

Tablety se dodávají v blistrech v krabičce po 1, 4, 8 nebo 12 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Sigillata Ltd.Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal RoadLondýn NW10 7JHVelká Británie

VýrobceActavis Ltd.BLB 016 Bulebel Industrial EstateZejtun ZTN 3000Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EU registrován pod těmito názvy:Holandsko: Fildlata 25 mg, 50 mg & 100 mg

Polsko: FildlataČeská republika: Fildlata 25, 50 & 100 mgEstonsko: FildlataLitva: Fildlata 25, 50 & 100 mg plėvele dengtos tabletėsLotyšsko: Fildlata 25, 50 & 100 mg apvakotās tabletes

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.12.2010.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls80562/2010, sukls80563/2010, sukls80566/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Fildlata 25 mgFildlata 50 mgFildlata 100 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Fildlata 25 mg: Jedna tableta obsahuje sildenafilum 25 mg (ve formě sildenafili citras).Pomocné látky: monohydrát laktosy 62,38 mg v jedné tabletěFildlata 50 mg: Jedna tableta obsahuje sildenafilum 50 mg (ve formě sildenafili citras).Pomocné látky: monohydrát laktosy 124,76 mg v jedné tabletěFildlata 100 mg: Jedna tableta obsahuje sildenafilum 100 mg (ve formě sildenafili citras).Pomocné látky: monohydrát laktosy 249,52 mg v jedné tabletě

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Fildlata 25 mg: modré eliptické, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým nápisem „SL25“ na jedné straně.Fildlata 50 mg: modré eliptické, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým nápisem „SL50“ na jedné straně.Fildlata 100 mg: modré eliptické, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým nápisem „SL100“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikaceLéčba erektilní dysfunkce u mužů, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku.

Pro dosažení účinku přípravku Fildlata je nezbytné sexuální dráždění.

4.2 Dávkování a způsob podáníK perorálnímu podání.

Použití u dospělýchDoporučená dávka je 50 mg, kterou je třeba užít podle potřeby přibližně jednu hodinu před sexuální aktivitou.Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 100 mg nebo snížit na 25 mg. Maximální doporučená dávka je 100 mg. Maximální doporučená frekvence dávkování je jedenkrát denně. Pokud se přípravek Fildlata užije současně s jídlem, může dojít ke zpoždění nástupu účinku ve srovnání se stavem nalačno (viz bod 5.2).

Použití u starších osobU starších pacientů není nutná úprava dávek.

Použití u osob se sníženou funkcí ledvinDávkování popsané v odstavci „Použití u dospělých” se vztahuje na nemocné s mírnou nebo středně těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu = 30 - 80 ml/min).Protože clearance sildenafilu je u nemocných se závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) snížena, doporučuje se zahájit léčbu dávkou 25 mg. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 50 mg či 100 mg.

Použití u osob se sníženou funkcí jaterProtože clearance sildenafilu je u nemocných s poruchou jater (např. cirhóza) snížena, doporučuje se zahájit léčbu dávkou 25 mg. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 50 mg či 100 mg.

Použití u dětí a dospívajícíchPřípravek Fildlata není určen pro děti a mladistvé do 18 let.

Použití u nemocných užívajících jiné lékyS výjimkou ritonaviru, jehož současné užití se sildenafilem není doporučeno (viz bod 4.4), měla by být u nemocných, kteří současně užívají přípravky inhibující CYP34 jako počáteční dávka užita dávka 25 mg (viz bod 4.5).

Před zahájením léčby sildenafilem, by měli být pacienti stabilizováni na léčbě alfa-blokátory, z důvodu minimalizace možného vzniku posturální hypotenze. Kromě toho je třeba zvážit zahájení léčby sildenafilem dávkou 25 mg (viz body 4.4. a 4.5).

4.3 KontraindikacePřecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

Ve shodě se známými účinky na metabolizmus oxidu dusnatého/cyklického guanosin monofosfátu (cGMP) (viz bod 5.1), bylo prokázáno, že sildenafil je schopen potencovat hypotenzní účinky nitrátů. Jeho současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý (jako je amylnitrit) nebo nitráty v jakékoli formě je proto kontraindikováno.

Přípravky k léčbě erektilní dysfunkce, mezi které patří sildenafil, by neměli užívat muži, pro které není sexuální aktivita vhodná (např. nemocní se závažnými kardiovaskulárními chorobami, jako je nestabilní angina pectoris nebo těžké srdeční selhání).

Přípravek Fildlata je kontraindikován u pacientů, kteří ztratili zrak na jednom oku v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), bez ohledu na to, zda tato příhoda souvisela s předchozím užitím ihibitoru PDE5 či nikoli (viz bod 4.4).

Bezpečnost sildenafilu nebyla studována u následujících podskupin nemocných, a proto jeho použití je u nich kontraindikováno: těžká jaterní porucha, hypotenze (TK< 90/50mm Hg), nedávno prodělaná cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu a také potvrzené hereditární degenerativní postižení sítnice, jako je např. retinitis pigmentosa (malá část těchto nemocných má genetické postižení retinálních fosfodiesteráz).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíAby bylo možno určit diagnózu erektilní dysfunkce a stanovit možné příčiny, je třeba u nemocného zjistit anamnézu a provést fyzikální vyšetření dříve, než je rozhodnuto o farmakologické léčbě.

Před zahájením jakékoli léčby erektilní dysfunkce by měl lékař posoudit kardiovaskulární funkce pacienta, protože sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Sildenafil má vasodilatační vlastnosti, jejichž výsledkem je malé a přechodné snížení tlaku krve (viz bod 5.1). Před

předepsáním sildenafilu by měli lékaři pečlivě zvážit, zda některé základní onemocnění u jejich pacientů nemůže být negativně ovlivněno těmito vasodilatačními účinky, a to zejména v kombinaci se sexuální aktivitou. Mezi pacienty se zvýšenou citlivostí na vasodilatancia patří nemocní s výtokovou obstrukcí krve z levé komory (např. aortální stenóza, hypertrofická obstrukční kardiomyopatie) nebo pacienti se vzácným syndromem mnohočetné systémové atrofie manifestující se jako závažné zhoršení autonomní regulace krevního tlaku.Přípravek Fildlata zvyšuje hypotenzní účinek nitrátů (viz bod 4.3).

V období po uvedení sildenafilu na trh byly hlášeny případy závažných kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, komorové arytmie, mozkové hemoragie, tranzitorních ischemických atak, hypertenze a hypotenze v časové souvislosti spoužitím sildenafilu. Většina z těchto pacientů, ale ne všichni, měla již přítomné kardiovaskulární rizikové faktory. Řada hlášených příhod vznikla během nebo krátce po pohlavním styku a několik hlášených příhod vzniklo krátce po použití sildenafilu bez souvislosti se sexuální aktivitou. Není možné určit, zda tyto příhody mají přímou souvislost s těmito nebo s jinými faktory.

Přípravky k léčbě erektilní dysfunkce, včetně sildenafilu, je třeba používat opatrně u pacientů s anatomickou deformací penisu (jako je ohnutí, fibróza kavernózních těles nebo Peyroneova choroba) nebo u pacientů s onemocněními, která je predisponují k priapismu (jako je srpkovitá anémie, mnohočetný myelom nebo leukémie).

Bezpečnost a účinnost kombinace sildenafilu s jinou léčbou erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Proto se případné použití těchto kombinací nedoporučuje.

V souvislosti s užitím sildenafilu i jiných inhibitorů PDE5 byly hlášeny poruchy zraku a případy nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION). Je nutné pacienta poučit, aby v případě náhlé poruchy zraku přestal přípravek Fildlata užívat a okamžitě vyhledal svého lékaře (viz bod 4.3).Současné užívání sildenafilu s ritonavirem není doporučeno (viz bod 4.5).

Při podání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-blokátor je třeba opatrnosti, protože souběžné podání může vést u citlivých jedinců k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Ta se může nejpravděpodobněji objevit během 4 hodin po podání sildenafilu. Předtím, než je zahájena léčba sildenafilem, by měli být pacienti hemodynamicky stabilizováni na léčbě alfa-blokátory, z důvodu minimalizace možného vzniku posturální hypotenze. Je třeba zvážit zahájení léčby sildenafilem dávkou 25 mg (viz bod 4.2). Pacienty je třeba poučit o tom, co mají dělat, objeví-li se příznaky posturální hypotenze.Studie s lidskými trombocyty ukázaly, že sildenafil potencuje antiagregační účinek nitroprusidu sodného in vitro. Neexistují informace o bezpečnosti podání sildenafilu pacientům s poruchami srážlivosti krve nebo aktivní vředovou chorobou. Proto je před podáváním sildenafilu těmto pacientům nutné pečlivě vyhodnotit přínosy a rizika této léčby.

Přípravek Fildlata obsahuje monohydrát laktosy. Přípravek Fildlata nemají užívat pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorbcí glukózy-galaktózy.

Přípravek Fildlata není indikován k použití u žen.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných léků na sildenafil

Studie in vitroMetabolizmus sildenafilu je zprostředkován hlavně izoformou 3A4 (hlavní cesta) a izoformou 2C9 (vedlejší cesta) cytochromu P450 (CYP). Proto mohou inhibitory těchto izoenzymů snížit clearance sildenafilu.

Studie in vivoPopulační farmakokinetická analýza dat z klinických studií zjistila snížení clearance sildenafilu při současném podání s inhibitory CYP3A4 (jako je ketokonazol, erytromycin a cimetidin). I když nebylo pozorováno zvýšení výskytu nežádoucích účinků u těchto pacientů, při souběžném použití sildenafilu s inhibitory CYP3A4 by měla být jako úvodní podána dávka 25 mg.Při současném podávání inhibitoru HIV proteázy ritonaviru (500 mg 2x denně), což je vysoce účinný inhibitor P450, se sildenafilem (jednorázová dávka 100 mg), došlo v ustáleném stavu k 300% (čtyřnásobnému) zvýšení Cmax sildenafilu a 1000% (11násobnému) zvýšení AUC sildenafilu v plazmě.Po 24 hodinách byly plazmatické hladiny sildenafilu ještě přibližně 200 ng/ml, na rozdíl od hladiny 5 ng/ml, která je obvyklá, pokud je sildenafil podáván samostatně. Tento nález je ve shodě s význačným účinkem ritonaviru na řadu substrátů P450. Sildenafil nemá žádný vliv na farmakokinetiku ritonaviru. Na základě těchto farmakokinetických nálezů současné se podávání sildenafilu s ritonavirem nedoporučuje (viz bod 4.4) a za žádných okolností nesmí maximální dávka sildenafilu přesáhnout 25 mg v průběhu 48 hodin.

Při současném podávání inhibitoru HIV proteázy sachinaviru (1200 mg 3x denně), který je inhibitorem CYP3A4, se sildenafilem (jednorázová dávka 100 mg), došlo v ustáleném stavu ke 140% zvýšení Cmax sildenafilu a 210% zvýšení AUC sildenafilu. Sildenafil nemá žádný vliv na farmakokinetiku sachinaviru (viz bod 4.2). Lze očekávat, že účinnější inhibitory CYP3A4, jako je ketokonazol nebo itrakonazol, budou mít výraznější účinky.

Při současném užití jednotlivé dávky 100 mg sildenafilu se specifickým inhibitorem CYP3A4 erytromycinem došlo v ustáleném stavu (500 mg erytromycinu 2x denně po dobu 5 dní) ke zvýšení systémové expozice sildenafilu o 182% (AUC). U normálních zdravých dobrovolníků (mužů) nebyl prokázán účinek azitromycinu (v dávce 500 mg denně po dobu 3 dnů) na AUC, Cmax, tmax, konstantu rychlosti vylučování nebo následný poločas sildenafilu či jeho hlavního cirkulujícího metabolitu. Současné podávání cimetidinu (800 mg), což je inhibitor cytochromu P450 a nespecifický inhibitor CYP3A4, a sildenafilu (50 mg) zdravým dobrovolníkům vedlo k 56% zvýšení plazmatických hladin sildenafilu.

Grapefruitový džus, který je slabým inhibitorem metabolizmu CYP3A4 ve střevní stěně, může způsobit mírné zvýšení plazmatických hladin sildenafilu.

Jednorázové dávky antacida (hydroxid hořečnatý/ hydroxid hlinitý) neměly na biologickou dostupnostsildenafilu vliv.

Ačkoli nebyly provedeny specifické interakční studie pro všechny léčivé přípravky, populační farmakokinetická analýza neprokázala žádný účinek současně podávaných léků na farmakokinetiku sildenafilu, pokud se uvažovaly skupiny léků jako inhibitory CYP2C9 (např. tolbutamid, warfarin, fenytoin), inhibitory CYP2D6 (např. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva), thiazid a příbuzná diuretika, kličková a kalium šetřící diuretika, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, blokátory kalciových kanálů, antagonisté beta-adrenoreceptorů nebo induktory metabolizmu CYP-450 (jako např. rifampicin, barbituráty).

Nikorandil je hybrid složený z aktivátoru draslíkového kanálu a nitrátu. Z důvodu přítomnosti nitrátové složky existuje možnost závažných interakcí mezi sildenafilem a nikorandilem.

Účinky sildenafilu na jiné léky

Studie in vitroSildenafil je slabý inhibitor izoforem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 cytochromu P-450 (IC50 > 150 μM). Za předpokladu maximálních plazmatických koncentrací cca 1 μM po doporučených dávkách není pravděpodobné, že by přípravek Fildlata změnil clearance substrátů těchto izoenzymů..

Neexistují žádné údaje o interakci mezi sildenafilem a nespecifickými inhibitory fosfodiesterázy, jako je např. teofylin nebo dipyridamol.

Studie in vivoVe shodě se známými účinky na metabolizmus oxidu dusnatého/cGMP (viz bod 5.1), se ukázalo, že sildenafil je schopen potencovat hypotenzní účinky nitrátů. Jeho současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý nebo s nitráty v jakékoli formě je proto kontraindikováno (viz bod 4.3).

Při souběžném podání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-blokátory je třeba opatrnosti, protože souběžné podání může vést u citlivých jedinců k symptomatické hypotenzi. Ta se může nejpravděpodobněji objevit během 4 hodin po podání sildenafilu (viz body 4.2 a 4.4). Ve třech specifických studiích lékových interakcí, byl pacientům s benigní hyperplazií prostaty (BPH), kteří byli stabilizováni na léčbě doxazosinem, současně podáván alfa-blokátor doxazosin (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg a 100 mg).Ve studiích bylo u této populace pozorováno průměrné další snížení krevního tlaku vleže o 7/7 mm Hg, 9/5 mm Hg, resp. o 8/4 mm Hg a průměrné další snížení krevního tlaku ve stoje o 6/6 mm Hg, 11/4 mm Hg, resp. o 4/5 mm Hg. Při současném podání sildenafilu a doxazosinu pacientům, stabilizovaným na léčbě doxazosinem, byly ojediněle hlášeny případy symptomatické posturální hypotenze. Jednalo se o závratě a mdloby, nikoliv však synkopu.

Nebyly prokázány žádné podstatné interakce při současném podání sildenafilu (50 mg) s tolbutamidem (250 mg) nebo s warfarinem (40 mg), které jsou metabolizovány CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) nepotencoval prodloužení doby krvácivosti, způsobené kyselinou acetylsalicylovou (150 mg).

U zdravých dobrovolníků nepotencoval sildenafil (50 mg) hypotenzní účinky alkoholu, pokud průměrné maximální hladiny alkoholu v krvi dosáhly hodnot 80 mg/dl.

Při rozboru následujících skupin antihypertenziv: diuretika, β-blokátory a inhibitory ACE, blokátory receptorů pro angiotenzin II, antihypertenziva (vasodilatancia a centrálně účinkující), blokátory adrenergních neuronů, blokátory kalciových kanálů a α-blokátory, se neprokázal žádný rozdíl v profilu nežádoucích účinků u nemocných užívajících sildenafil ve srovnání s nemocnými užívajícími placebo. Ve specifické interakční studii, ve které byl sildenafil (100 mg) současně podáván s amlodipinem pacientům s hypertenzí, došlo k dalšímu snížení systolického krevního tlaku vleže o 8 mm Hg. Odpovídající další snížení diastolického krevního tlaku vleže bylo 7 mm Hg. Tyto hodnoty dalšího snížení krevního tlaku měly stejnou velikost jako hodnoty, které byly pozorovány při podávání sildenafilu zdravým dobrovolníkům samostatně (viz bod 5.1).

Sildenafil (100 mg) neovlivňoval farmakokinetiku v ustáleném stavu inhibitorů HIV proteázy sachinaviru a ritonaviru, což jsou oba substráty CYP3A4.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníPřípravek Fildlata není indikován k použití u žen.

V reprodukčních studiích u potkanů a králíků nebyly po perorálním podání sildenafilu zjištěny žádné významné nežádoucí účinky.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNebyly provedeny žádné studie zjišťující schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Závratě a poruchy vidění byly hlášeny jako nežádoucí účinky v klinických studiích se sildenafilem. Nemocní by proto měli znát svoji reakci na přípravek Fildlata dříve, než budou řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinkyBezpečnostní profil sildenafilu byl vytvořen na základě zkušeností 8691 pacientů, kteří užívali přípravek v doporučeném dávkovacím režimu v 67 placebem kontrolovaných klinických studiích. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky u pacientů užívajících sildenafil v klinických studiích byly bolest hlavy a návaly, dyspepsie, poruchy zraku, zduření nosní sliznice, závratě a zkreslení barevného vidění.

Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení sildenafilu na trh byly získány v období delším než 9 let. Vzhledem k tomu, že všechny nežádoucí účinky nejsou hlášeny, nelze u nich spolehlivě stanovit jejich frekvenci.

V tabulce jsou podle orgánových systémů a četnosti seřazeny všechny klinicky významné nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických studiích s frekvencí vyšší než u placeba (velmi časté ≥ 1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100) a vzácné (≥1/10000 až <1/1000). Dále je frekvence u klinicky významných nežádoucích účinků zjištěných po uvedení přípravku na trh uvedena jako neznámá. U každé frekvence jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti.

Tab. 1: Klinicky významné nežádoucí účinky hlášené s frekvencí vyšší než u placeba v kontrolovaných klinických studiích a klinicky významné nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Vzácné: reakce z přecitlivělosti

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavyČasté: závraťMéně časté: somnolence, hypestézieVzácné: cévní mozková příhoda, synkopaNení známo: tranzitorní ischemická ataka, záchvat, recidiva záchvatu

Oční poruchy

Časté: poruchy zraku, změny barevného viděníMéně časté: poruchy spojivek, poruchy oka, poruchy slzení, jiné oční poruchyNení známo: nearteritická přední ischemická neuropatie optického nervu (NAION), retinální cévní okluze, poruchy zorného pole

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté: vertigo, tinnitusVzácné: hluchota*

Cévní poruchy

Časté: návalyVzácné: hypertenze, hypotenze

Srdeční poruchy

Méně časté: palpitace, tachykardieVzácné: infarkt myokardu, fibrilace síníNení známo: komorová arytmie, nestabilní angina pectoris, náhlá srdeční smrt

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: zduření nosní slizniceVzácné: epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Časté: dyspepsieMéně časté: zvracení, nausea, sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: kožní vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: myalgie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo: priapismus, protrahovaná erekce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté: bolest na hrudi, únava

Vyšetření

Méně časté: zrychlení srdeční frekvence

*Ušní poruchy: Náhlá hluchota. Po uvedení na trh a v klinických studiích se všemi inhibitory PDE5, včetně sildenafilu Po uvedení sildenafilu na trh i z klinických studií byl hlášen malý počet případů náhlého zhoršení nebo náhlé ztráty sluchu.

4.9 PředávkováníVe studiích u zdravých dobrovolníků s jednorázovou dávkou až 800 mg byly nežádoucí účinky podobné nežádoucím účinkům, pozorovaným při nižších dávkách, jejich výskyt a závažnost však byla zvýšena. Užitím dávky 200 mg nedocházelo ke zvýšené účinnosti, ale zvyšoval se počet nežádoucích účinků (bolest hlavy, návaly, závratě, dyspepsie, zduření nosní sliznice, porušené vidění).

Při předávkování je nutno podle potřeby zavést standardní podpůrná opatření. Nelze předpokládat, že by dialýza zrychlila clearance, protože sildenafil se váže ve vysoké míře na plazmatické bílkoviny a nevylučuje se močí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: léčiva používaná při poruchách erekce. ATC kód G04B E03.

Sildenafil představuje formu perorální léčby erektilní dysfunkce. V přirozených podmínkách, tj. při sexuální stimulaci, obnovuje porušenou erektilní funkci zvýšením přítoku krve do penisu.

Fyziologickým mechanizmem při erekci penisu je uvolňování oxidu dusnatého (NO) v corpus cavernosum během sexuální stimulace. Oxid dusnatý aktivuje enzym guanylátcyklázu, což má za následek zvýšené hladiny cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP), vedoucí k uvolnění hladkého svalstva v corpus cavernosum, což umožní přítok krve.

Sildenafil je silný a selektivní inhibitor cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) v corpus cavernosum, kde je PDE5 zodpovědná za degradaci cGMP. Sildenafil má periferní místo účinku na erekci. Sildenafil nemá žádný přímý relaxační účinek na izolované lidské corpus cavernosum, avšak významně zesiluje relaxační účinek NO na tuto tkáň. Při aktivaci dráhy NO/cGMP, k níž při sexuální stimulaci dochází, má inhibice PDE5 sildenafilem za následek zvýšení hladin cGMP v corpus cavernosum. Proto je k zajištění zamýšleného příznivého farmakologického účinku sildenafilu nutná sexuální stimulace.

Studie in vitro prokázaly, že sildenafil je selektivní k PDE5, která se účastní procesu erekce. Jeho účinek je mnohem silnější na PDE5 než na než na jiné známé fosfodiesterázy. Má také 10x vyšší selektivitu k PDE5 než k PDE6, která se účastní na kaskádě převodu světla v sítnici. Při maximálních doporučených dávkách má 80x vyšší selektivitu k PDE5 než k PDE1 a více než 700x vyšší selektivitu k PDE5 než PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Sildenafil má především vyšší (více než 4000x) selektivitu k

PDE5 než k PDE3, což je cAMP-specifická izoforma fosfodiesterázy účastnící se kontroly srdeční kontraktility.Pro zhodnocení doby nutné k dosažení erekce při adekvátní sexuální stimulaci byly provedeny dvě klinické studie. Ve studii s penilní plethysmografií (RigiScan) u pacientů nalačno byla po užití sildenafilu střední doba pro dosažení erekce o 60% rigiditě (dostatečné pro pohlavní styk) 25 min. (rozmezí 12 - 37 min.). V další studii používající RigiScan byl sildenafil schopen umožnit erekci v odpověď na sexuální stimulaci ještě za 4 - 5 hodin po užití dávky.

Sildenafil působí mírné a přechodné snížení krevního tlaku, které ve většině případů nemá žádné klinické účinky. Po dávce 100 mg sildenafilu per os bylo průměrné maximální snížení krevního tlaku vleže 8,4 mm Hg. Odpovídající změna diastolického krevního tlaku vleže byla 5,5 mm Hg. Toto snížení krevního tlaku je ve shodě s vasodilatačním účinkem sildenafilu, pravděpodobně následkem zvýšených hladin cGMP v hladké svalovině cév. Jednorázové dávky sildenafilu až do 100 mg per os neměly žádný klinicky významný účinek na EKG u zdravých dobrovolníků.

Ve studii sledující hemodynamické účinky jednorázové perorální dávky sildenafilu 100 mg u 14 pacientů s těžkou formou ischemické choroby srdeční (ICHS) (stenóza větší než 70 % minimálně na jedné koronární tepně) došlo k průměrnému poklesu systolického krevního tlaku v klidu o 7 % a diastolického krevního tlaku o 6 % oproti výchozím hodnotám. Průměrný plicní systolický tlak poklesl o 9 %. Sildenafil neměl žádný účinek na minutový objem a nezhoršoval průtok krve stenotickými koronárními tepnami.

Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující odpověď na tělesnou zátěž u 144 pacientů s erektilní dysfunkcí a chronickou stabilní anginou pectoris, kteří pravidelně užívali antianginózní léčbu (kromě nitrátů), nebyly při srovnání sildenafilu a placeba prokázány klinicky významné rozdíly v době do vzniku stenokardií znemožňujících další zátěž.

U některých jedinců byly 1 hodinu po podání dávky 100 mg pomocí Farnsworthova-Munsellova testu se 100 odstíny barev zjištěny mírné a přechodné změny v rozlišování barev (modrá/zelená), avšak za 2 hodiny po podání již nebyly žádné účinky pozorovatelné. Předpokládaný mechanizmus této změny v rozlišování barev souvisí s inhibicí PDE6, která se podílí na kaskádě převodu světla na sítnici. Sildenafil nemá žádný vliv na zrakovou ostrost ani na citlivost na kontrast. V malé placebem kontrolované studii u pacientů s prokázanou časným stadiem věkem podmíněné makulární degenerace (n = 9) nebyly po sildenafilu (jednorázová dávka, 100 mg) prokázány žádné významné změny při provedených očních vyšetřeních (zraková ostrost, Amslerova mřížka, test rozlišení barev simulující světla na semaforu, Humphreyův perimetr a fotostres).

U zdravých dobrovolníků neměla dávka 100 mg per os žádný účinek na motilitu nebo morfologii spermií.

Další informace o klinických studiíchV klinických studiích byl sildenafil podán více než 8000 pacientům ve věku 19 - 87 let. Byly zastoupeny následující skupiny nemocných: starší nemocní (19,9%), nemocní s hypertenzí (30,9%), diabetici (20,3%), s ischemickou chorobou srdeční (5,8%), hyperlipidemií (19,8%), poraněním míchy (0,6%), depresí (5,2%), pacienti po transuretrální resekci prostaty (3,7%), radikální prostatektomií (3,3%). Následující skupiny byly buď vyloučeny z klinických studií nebo nebyly dostatečně zastoupeny: nemocní po operaci v malé pánvi, po radioterapii, nemocní se závažnou ledvinovou nebo jaterní poruchou a nemocní s některými kardiovaskulárními chorobami (viz bod 4.3).

Ve studiích s fixní dávkou uvádělo zlepšení erekce díky léčbě 62% pacientů s dávkou 25 mg, 74% s dávkou 50 mg a 82% s dávkou 100 mg, a to ve srovnání s 25% při použití placeba. V kontrolovaných klinických studiích byl počet nemocných užívajících sildenafil, kteří odstoupili ze studie, nízký a srovnatelný s placebem.

Ve všech studiích byl podíl nemocných uvádějících zlepšení při léčbě sildenafilem následující:

erektilní dysfunkce (ED) psychogenního původu (84%), smíšená ED (77%), organická ED (68%), starší pacienti (67%), diabetici (59%), ICHS (69%), hypertenze (68%), TURP (61%), radikální prostatektomie (43%), poranění míchy (83%), deprese (75%). V dlouhodobých studiích přetrvávala bezpečnost a účinnost sildenafilu.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiAbsorpceSildenafil se rychle vstřebává. Maximálních pozorovaných plazmatických koncentrací se dosahuje za 30 - 120 minut (medián 60 minut) po podání perorální dávky nalačno. Průměrná absolutní biologická dostupnost po perorální dávce je 41% (rozmezí 25 – 63%). Po perorálním podání dávky sildenafilu se hodnoty AUC a Cmax zvyšují úměrně s dávkou v celém rozsahu doporučených dávek (25 - 100 mg).

Při podání sildenafilu spolu s jídlem se rychlost absorpce snižuje s průměrným zpožděním tmaxo 60 minut a průměrným snížením Cmax o 29%.

DistribucePrůměrný distribuční objem sildenafilu v ustáleném stavu (Vd) je 105 l, což ukazuje na distribuci do tkání. Po jednorázově podané perorální dávce 100 mg činí průměrná hodnota maximální celkové plazmatické koncentrace sildenafilu přibližně 440 ng/ml (CV 40 %). Protože sildenafil (a jeho hlavní cirkulující N-desmetylový metabolit) se váže na plazmatické bílkoviny z 96%, má to za následek průměrnou hodnotu maximální plazmatické koncentrace volného sildenafilu 18 ng/ml (38 nM). Vazba na bílkoviny nezávisí na celkové koncentraci léčiva.

U zdravých dobrovolníků, jimž byl podán sildenafil (jednorázová dávka 100 mg) bylo v ejakulátu 90 minut po podání dávky přítomno méně než 0,0002% (průměr 188 ng) podané dávky.

MetabolizmusSildenafil se vylučuje převážně pomocí jaterních mikrosomálních izoenzymů CYP3A4 (hlavní cesta) a CYP2C9 (vedlejší cesta). Hlavní cirkulující metabolit je výsledkem N-demetylace sildenafilu. Tento metabolit vykazuje profil selektivity vůči fosfodiesteráze podobný profilu sildenafilu a in vitro síluvůči PDE5 ve výši přibližně 50% mateřské látky. Plazmatické koncentrace tohoto metabolitu dosahují přibližně 40% hodnot zjištěných u sildenafilu. N-desmetylovaný metabolit podléhá dále biotransformaci a jeho terminální poločas je přibližně 4 hodiny.

VylučováníCelková clearance sildenafilu z organizmu je 41 l/hod s výsledným terminálním poločasem 3 - 5 hod. Po perorálním nebo intravenózním podání se sildenafil vylučuje ve formě metabolitů převážně stolicí (přibližně 80% perorálně podané dávky) a v menší míře močí (přibližně 13% perorálně podané dávky).

Farmakokinetické vlastnosti u speciálních skupin pacientů

Starší pacientiZdraví starší jedinci (65 let a více) vykazovali sníženou clearance sildenafilu, což vedlo k přibližně o 90% vyšší plazmatické koncentraci sildenafilu a účinného N-desmetylového metabolitu ve srovnání se zdravými mladými dobrovolníky (18 - 45 let). Vzhledem k rozdílu vazby na plazmatické bílkoviny závislému na věku, byl odpovídající vzestup volné plazmatické koncentrace sildenafilu přibližně 40%.

Renální nedostatečnostU dobrovolníků s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu = 30-80ml/min) nebyla farmakokinetika sildenafilu po podání jednorázové dávky 50 mg změněna. Průměrná AUC N-desmetylového metabolitu vzrostla o 126% a Cmax vzrostla o 73% ve srovnání s hodnotami u věkově srovnatelných dobrovolníků bez poruchy funkce ledvin. Tyto odlišnosti ale nebyly vzhledem k vysoké variabilitě mezi jednotlivými subjekty statisticky významné. U dobrovolníků se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) byla clearance sildenafilu snížena. To mělo za následek vzestup AUC o 100%, a Cmax o 88% ve srovnání se stejně starými dobrovolníky bez

poruchy funkce ledvin. Navíc došlo k podstatnému zvýšení hodnot AUC o 79% a Cmax o 200% pro N-desmetylový metabolit.

Jaterní nedostatečnostU dobrovolníků s mírnou až středně těžkou cirhózou jater (Child-Pughova klasifikace A a B) byla clearance sildenafilu snížena, což vedlo ke zvýšení hodnot AUC (o 84%) a Cmax (o 47%) ve srovnání s hodnotami u věkově srovnatelných dobrovolníků bez poruchy funkce jater. Farmakokinetika sildenafilu u nemocných se závažnou jaterní poruchou nebyla studována.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiNeklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látekJádro tabletymonohydrát laktosymikrokrystalická celulosa (E460)povidon K29-32sodná sůl kroskarmelosy (E468)magnesium-stearát (E572)

Potah tabletyhypromelosa 2910/6 (E464)oxid titaničitý (E171)makrogol 6000hlinitý lak indigokarmínu (E132)

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5 Druh obalu a velikosti baleníPVC-PVDC/Al blistry v krabičce po 1, 4, 8 nebo 12 tabletách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sigillata Ltd.Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal RoadLondýn NW10 7JHVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Fildlata 25 mg : 83/1005/10-C Fildlata 50 mg : 83/1006/10-C Fildlata 100 mg : 83/1007/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.12.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22.12.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fildlata 25 mg Fildlata 50 mg Fildlata 100 mgpotahované tabletysildenafilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje sildenafilum 25 mg (ve formě sildenafili citras).Jedna tableta obsahuje sildenafilum 50 mg (ve formě sildenafili citras).Jedna tableta obsahuje sildenafilum 100 mg (ve formě sildenafili citras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monoydrát laktosy. Podrobnosti jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 potahovaná tableta4 potahované tablety8 potahovaných tablet12 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sigillata Ltd.Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal RoadLondýn NW10 7JHVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Fildlata 25 mg : 83/1005/10-C Fildlata 50 mg : 83/1006/10-C Fildlata 100 mg : 83/1007/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Fildlata 25 mg Fildlata 50 mg Fildlata 100 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fildlata 25 mg Fildlata 50 mg Fildlata 100 mgpotahované tabletysildenafilum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sigillata Ltd.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.