Femoston 1/10

Kód 0010206 ( )
Registrační číslo 56/ 041/02-C
Název FEMOSTON 1/10
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Abbott Healthcare Products B.V., Weesp, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0010204 POR TBL FLM 28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0010206 POR TBL FLM 84(3X28) Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FEMOSTON 1/10

1

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls161384/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Femoston 1/10, potahované tablety

1 mg estradiolum, 1 mg estradiolum + 10 mg dydrogesteronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Femoston 1/10 a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Femoston 1/10 užívat

3.

Jak se přípravek Femoston 1/10 užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Femoston 1/10 uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK FEMOSTON 1/10 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Farmakoterapeutická skupina: sekvenční hormonální substituční terapie (kombinace estradiolu a dydrogesteronu).

Terapeutické indikace

Hormonální substituční terapie (HST) pro léčbu příznaků nedostatku estrogenu u postmenopauzálních žen.

Pro preventivní léčbu osteoporózy (řídnutí kostí) u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích zlomenin, které netolerují, nebo nesmějí užívat jinou preventivní léčbu osteoporózy.

Zkušenosti s léčbou žen starších než 65 let jsou omezené.

Jak přípravek Femoston 1/10 působí?

Estradiol - aktivní složka přípravku - je chemicky i biologicky identický s přirozeným lidským hormonem. Je proto označován jako lidský estrogen. Estradiol je základní estrogen a je nejaktivnější z hormonů vaječníků. Přirozené estrogeny hrají určitou roli v ovlivnění dělohy a přídatných orgánů, včetně vlivu na děložní sliznici (výstelka děložní dutiny) a cyklické změny na čípku a v pochvě.

Estrogeny mají důležitou roli v metabolismu kostí a tuků. Estrogeny ovlivňují také autonomní nervový systém a mohou mít nepřímé pozitivní účinky na psychiku.

Dydrogesteron je látka, která má při podání ústy účinek srovnatelný s injekčně podaným přirozeným hormonem progesteronem, který patří do skupiny ženských pohlavních hormonů – gestagenů.

Při hormonální substituční terapii působí dydrogesteron především na děložní sliznici. Zajišťuje její ochranu před nadměrným zvětšením nebo nádorovými procesy, které mohou být vyvolány estrogeny. Dydrogesteron nemá nežádoucí androgenní účinky (účinky vyvolané mužskými pohlavními hormony).

2

Protože estrogeny podporují růst děložní sliznice, zvyšují samotné estrogeny riziko zvětšení děložní sliznice a rakoviny. Přidání gestagenu značně snižuje estrogeny zvýšené riziko zvětšení děložní sliznice u žen s dělohou.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKFEMOSTON 1/10 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Femoston 1/10-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na estradiol nebo dydrogesteron nebo na kteroukoli další složku přípravku Femoston 1/10

-

jestliže se Vás týká některá z následujících podmínek:

• měla jste v minulosti nebo existuje podezření na rakovinu prsu

• zjištěný hormonálně aktivní nádor závislý na působení estrogenu (např. děložní sliznice) nebo je podezření na něj

• zjištěný hormonálně aktivní nádor závislý na působení gestagenu nebo podezření na něj

• krvácení z rodidel z nezjištěné příčiny

• neléčené zvětšení děložní sliznice

• předchozí žilní tromboembolismus (tvorba krevních sraženin v žilách) bez známé příčiny nebo současný žilní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza, plicní embolismus)

• aktivní nebo nedávné tromboembolické onemocnění tepen (např. angina, infarkt myokardu)

• akutní poruchy funkce jater nebo jaterní onemocnění v minulosti, pokud se jaterní funkce nevrátily k normálním hodnotám

• porfyrie (porucha metabolismu porfyrinů).

Pouze pokud nejsou indikace omezeny na postmenopauzální ženy:

• zjištěné těhotenství nebo podezření na něj.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Femoston 1/10 je zapotřebí

Hormonální substituční terapie postmenopauzálních příznaků by měla být započata pouze pro léčbu těch příznaků, které negativně ovlivňují kvalitu života. V každém případě by měla být nejméně jednou ročně pečlivě přehodnocena rizika a přínos léčby. V hormonální substituční terapii by se mělo pokračovat pouze tehdy, převažují-li výhody léčby před jejími riziky.

Lékařská vyšetření

Před započetím nebo opakovaným nasazením léčby jakýmkoli přípravkem pro hormonální substituční terapii byste se měla podrobit celkovému osobnímu vyšetření, které zahrnuje i zjišťování rodinných údajů. To je základem dalšího vyšetření včetně gynekologického vyšetření a vyšetření prsou s přihlédnutím ke kontraindikacím a upozornění pro použití. Během léčby Vás lékař bude pravidelně kontrolovat podle Vašich individuálních potřeb. Měla byste být lékařem upozorněna, o kterých změnách Vašich prsou máte informovat Vašeho lékaře nebo sestru. Vyšetření včetně mamografie mají být prováděna v souladu s běžnou vyhledávací praxí a upravena podle Vašich klinických potřeb.

Stavy, které vyžadují dohled

Jsou-li přítomny, případně se dříve vyskytly nebo se v průběhu těhotenství nebo při předchozí hormonální léčbě zhoršily některé z následujících stavů, má být pacientka pečlivě sledována. Je třeba uvážit, že tyto stavy se mohou během léčby přípravkem Femoston 1/10 znovu vyskytnout nebo se zhoršit. Jedná se o tyto stavy:

- leiomyom (nezhoubný nádor dělohy) nebo endometrióza (výskyt ložisek sliznice dělohy v podobě cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech)

3

- dřívější tromboembolická onemocnění nebo rizikové faktory pro tato onemocnění (viz níže)

- rizikové faktory pro hormonálně aktivní tumory, např. rakovina prsu v 1. stupni dědičnosti

- hypertenze (vysoký krevní tlak)

- jaterní onemocnění (např. nezhoubný nádor jater)

- diabetes mellitus (cukrovka) s postižením cév nebo bez něj

- cholelithiasis (tvorba a přítomnost žlučových kaménků v žlučových cestách a žlučníku)

- migréna nebo (těžká) bolest hlavy

- systémový lupus erythematodes (závažné celkové onemocnění autoimunitního charakteru)

- dřívější zvětšení děložní sliznice (viz níže)

- epilepsie

- astma

- otoskleróza (onemocnění vnitřního ucha projevující se šelesty a nedoslýchavostí).

Důvody pro okamžité přerušení léčby

Léčba má být přerušena, objeví-li se kontraindikace pro její podávání nebo za následujících okolností:

- žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí

- významný vzestup krevního tlaku

- nový výskyt migrenózní bolesti hlavy

- těhotenství.

Hyperplasie endometria (zvětšení děložní sliznice)

Riziko zvětšení děložní sliznice a rakoviny je zvýšeno, pokud jsou estrogeny podávány samostatně po delší období (viz bod 4. Nežádoucí účinky). Přidání gestagenů po dobu nejméně 12 dní cyklu u žen s dělohou značně snižuje toto riziko.

Krvácení

Během prvních měsíců léčby se může občas objevit krvácení z průniku a špinění. Pokud se krvácení z průniku nebo špinění vyskytne po určité době léčby, případně pokračuje po jejím přerušení, měla by být příčina krvácení vyšetřena.

Rakovina prsu

Pro všechny přípravky hormonální substituční terapie je nadměrné riziko rakoviny prsu při užívání po dobu několika let zřejmé a zvyšuje se s délkou užívání, ale po skončení léčby se během několika let (nanejvýše pěti) vrací na původní hodnotu. U žen neužívajících hormonální substituční terapii se očekává, že asi u 32 z 1000 bude diagnostikována rakovina prsu ve věku 50 až 64 let. U uživatelek pouze estrogenové substituční léčby je počet případů navíc za 5 a 10 let 1,5 a 5. U uživatelek kombinované estrogen-progestagenové léčby je počet případů navíc po 5 a 10 letech 6 a 19. Viz také bod 4. Nežádoucí účinky.

Žilní tromboembolismus (tvorba krevních sraženin v žilách)

Hormonální substituční terapie je spojována s vyšším relativním rizikem rozvoje žilního tromboembolismu, např. hluboké žilní trombózy nebo plicního embolismu. Riziko tromboembolické nemoci u uživatelek hormonální substituční terapie ve srovnání s ženami neužívajícími tuto léčbu sezvyšuje 2 až 3krát. U žen neužívajících hormonální substituční terapii se odhaduje, že počet případů žilního tromboembolismu, které se vyskytnou během 5letého období, je asi 3 na 1000 žen ve věku 50-59 let a 8 na 1000 žen ve věku 60-69 let. Odhaduje se, že u zdravých žen, které užívají přípravky pro hormonální substituční terapii pět let, bude počet dodatečných případů žilního tromboembolismu během 5letého období 2 až 6 (nejlepší odhad = 4) na 1000 žen ve věku 50-59 let a 5 až 15 (nejlepší odhad = 9)

4

na 1000 žen ve věku 60-69 let. Výskyt takové příhody je pravděpodobnější v prvním roce hormonální substituční terapie než později. Obecně uznávanými rizikovými faktory pro žilní tromboembolismus jsou osobní nebo rodinná anamnéza, závažná obezita (Body Mass Index > 30 kg/m²) a systémový lupus erythematosus. Ohledně role křečových žil u žilního tromboembolismu nedošlo ke shodě. Pokud se po zahájení léčby žilní tromboembolismus rozvine, lék by měl být vysazen.

V případě výskytu tromboembolických příznaků (např. bolestivý otok nohou, náhlá bolest na hrudi, poruchy dýchání) se obraťte na svého lékaře.

Riziko vzniku žilního tromboembolismu může být dočasně zvýšeno delší nehybností (zejména dolních končetin), závažnějšími úrazy nebo většími chirurgickými zákroky. Před plánovaným chirurgickým zákrokem (zvláště břišní operace a zákroky na dolních končetinách) se poraďte se svým lékařem o případném dočasném přerušení léčby. Toto přerušení je vhodné provést čtyři až šest týdnů před plánovaným chirurgickým výkonem.

Mozková mrtvice

U některých přípravků pro hormonální substituční léčbu, které obsahovaly kombinaci konjugovaných estrogenů s medroxyprogesteronacetátem, bylo pozorováno zvýšené riziko mozkové mrtvice. Není známo, zda se zvýšené riziko vztahuje i na ostatní přípravky hormonální substituční terapie.

Rakovina vaječníků

Dlouhodobé užívání (nejméně 5 let) samotných estrogenů v hormonální substituční terapii u žen bez dělohy je v některých epidemiologických studiích spojováno se zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků. Není jisté, zda dlouhodobé užívání kombinované hormonální substituční terapie má jiné riziko než hormonální substituční léčba samotnými estrogeny.

Ostatní stavy

• Estrogeny mohou způsobit zadržování tekutin v těle. Proto by pacientky se srdečním nebo ledvinovým onemocněním měly být pečlivě sledovány. Pacientky s terminálním renálním selháním by měly být pozorně sledovány, protože lze očekávat zvýšené hladiny účinných látek Femostonu 1/10 v krvi.

• Ženy s hypertriglyceridemií (zvýšená koncentrace tuků v krvi) by měly být při substituční estrogenové terapii nebo při hormonální substituční terapii pečlivě sledovány, protože byly hlášeny řídké případy podstatného zvýšení hladiny triglyceridů v plasmě při estrogenové terapii, které vedlo u těchto žen k zánětu slinivky břišní.

• Estrogeny zvyšují množství bílkoviny, která váže hormon štítné žlázy, čímž zvyšují hladinu cirkulujícího hormonu štítné žlázy. Ostatní vazebné bílkoviny mohou být v séru zvýšeny, např. ty, které váží kortikoidy nebo pohlavní hormony, což se projevuje zvýšenými cirkulujícími hladinami kortikosteroidů a pohlavních hormonů. Volné nebo biologicky aktivní koncentrace hormonů se nemění. Ostatní plasmatické bílkoviny mohou být zvýšeny.

• Vliv hormonální substituční terapie na poznávací schopnosti (myšlení, paměť, orientace, atd.) není jasný.

• Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, neměly byste tento lék užívat.

Pouze pokud nejsou indikace omezeny na postmenopauzální ženy:

• Tato kombinace estrogenu s gestagenem není antikoncepční. Pacientky v perimenopauzálním období by měly být poučeny, aby používaly nehormonální antikoncepční metody.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Studie interakcí nebyly provedeny.

Některé léky, jako léky proti křečím (např. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin) a léky proti infekcím (např. rifampicin, rifabutin, nevirapine, efavirenz) mohou snižovat účinek estrogenů tím, že působí jejich zvýšené odbourávání.

Podobně se projevuje i kombinace s látkami ritonavir a nelfinavir.

5

Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou mohou také zvýšit odbourávání estrogenů a tím snížit jejich účinek.

Klinický význam: zvýšené odbourávání estrogenů a gestagenů může snižovat jejich účinek a způsobovat změny děložního krvácení.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Femoston 1/10 s jídlem a pitímFemoston 1/10 může být podáván bez ohledu na příjem potravy.

Těhotenství a kojení

Femoston 1/10 není v těhotenství indikován. Pokud se těhotenství během léčby přípravkem Femoston 1/10 objeví, má být léčba ihned přerušena. Klinická data o velkém počtu žen exponovaných v těhotenství dydrogesteronu neukazují nežádoucí ovlivnění plodu touto látkou.

Výsledky většiny dosavadních epidemiologických studií, které sledovaly nechtěné expozice plodu kombinacím estrogenů s ostatními gestageny, neprokázaly teratogenní účinek (vznik vrozených vývojových vad) ani negativní vliv na plod.

Přípravek se nepodává při kojení (viz také bod 1.).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Femoston 1/10 nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na řízení a obsluhu motorových vozidel a strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Femoston 1/10Monohydrát laktózy: jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před použitím tohoto přípravku s Vaším lékařem.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK FEMOSTON 1/10 UŽÍVÁ

V prvních 14 po sobě jdoucích dnech 28denního cyklu se užívá 1 bílá tableta s 1 mg estradiolu denně; ve zbývajících 14 dnech se užívá denně 1 šedá tableta s 1 mg estradiolu a s 10 mg dydrogesteronu.

Okamžitě po 28denním cyklu začíná nový léčebný cyklus. Pacientky užívají jednu tabletu denně (perorálně) podle pořadí označeném na balení. Léčba má pokračovat bez přerušení.

Při zahajování i pokračování léčby postmenopauzálních příznaků má být použita co nejmenší účinná dávka a trvání léčby má být co nejkratší (viz také bod 2.).

1.Léčba příznaků menopauzy

Obecně má léčba začít Femostonem 1/10. Podle klinické odpovědi pacientky může být léčba dále individuálně upravena. Pokud se potíže spojené s nedostatkem estrogenu nezlepší, dávkování může být zvýšeno použitím přípravku Femoston 2/10.

2.Prevence osteoporózy

Při výběru vhodného dávkování pro prevenci postmenopauzální osteoporózy je třeba zvážit očekávaný účinek na kostní hmotu, který závisí na dávce (viz bod 1.) a dále individuální snášenlivost léčby.

Jestliže jste užila více přípravku Femoston 1/10, než jste měla

Žádné případy předávkování přípravkem Femoston 1/10 nebyly hlášeny.

6

Jak estradiol, tak dydrogesteron jsou látky s nízkou toxicitou. Teoreticky by se při předávkování mohla objevit nauzea, zvracení, ospalost a poruchy rovnováhy. Je nepravděpodobné, že by bylo třeba nějaké specifické léčby příznaků předávkování. Toto platí i pro předávkování u dětí.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Femoston 1/10

Nezdvojujte následující dávku (2 tablety), abyste nahradila vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Femoston 1/10

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Femoston 1/10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (frekvence 1-10%):

Bolest hlavy, migréna, pocit na zvracení, bolest břicha, plynatost, křeče nohou, bolest/napětí prsů, krvácení z průniku a špinění, bolest v pánvi, slabost, vzestup/úbytek na váze.

Méně časté (frekvence < 1%):Kvasinková infekce pochvy, vzrůst velikosti nezhoubných nádorů dělohy, deprese, změna libida, nervozita, poruchy rovnováhy, žilní tromboembolismus (další informace viz níže), choroby žlučníku, alergické kožní reakce, vyrážka, kopřivka, svědění, bolest zad, změny erozí na čípku, změny sekretuděložního hrdla, bolestivá menstruace, periferní edém (otok).

Vzácné (frekvence < 0,1%):Nesnášenlivost kontaktních čoček, změny zakřivení (strmost) rohovky, změny jaterních funkcí, někdy se žloutenkou, slabostí nebo nevolností a bolestí břicha, zvětšení prsů, příznaky jako před menstruací.

Velmi vzácné (frekvence < 0,01%), včetně jednotlivých hlášení:

Chudokrevnost vyvolaná předčasným a nadměrným zánikem červených krvinek, reakce z přecitlivělosti, chorea (nervová porucha spočívající v mimovolních rychlých pohybech), srdeční infarkt, mrtvice, zvracení, angioedém (otok vznikající na různých místech těla – obličej, dýchací a trávicí ústrojí), erythema multiforme (kožní onemocnění), erythema nodosum (onemocnění charakterizované výskytem červenofialových bolestivých uzlů, zejména na kůži bérců), cévní purpura (drobné tečkovité krvácení),poruchy pigmentace (žlutohnědá kožní skvrna), které mohou přetrvávat i po přerušení léčby, zhoršení porfyrie (porucha metabolismu porfyrinů).

Rakovina prsu

Viz část Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Femoston 1/10 je zapotřebí v bodě 2.

Ostatní nežádoucí reakce, hlášené v souvislosti s léčbou kombinací estrogenu s gestagenem:

hormonálně aktivní nádory, jak nezhoubné, tak zhoubné, např. rakovina děložní sliznice**

žilní tromboembolismus, např. hluboká žilní trombóza nohou nebo pánve a plicní embolismus, jsou častější u žen užívajících hormonální substituční léčbu než u žen, které ji neužívají. Další informace jsou uvedeny v bodě 2.

zvýšení velikosti nádorů závislých na gestagenu (např. nádor vycházející z obalu mozku a míchy), viz bod 2.

pravděpodovná demence (viz bod 2.).

7

** Rakovina děložní sliznice

U žen s dělohou roste s délkou užívání samotných estrogenů (bez přidání gestagenu) riziko zvětšení děložní sliznice a její rakoviny. Podle údajů z epidemiologických studií je nejlepší odhad rizika diagnostikované rakoviny děložní sliznice u žen ve věku mezi 50 a 65 lety, neužívajících hormonální substituční terapii, asi 5 na 1000. V závislosti na dávce estrogenu a délce léčby je hlášený vzrůst rizika rakoviny děložní sliznice u pacientek užívajících samotné estrogeny 2x až 12x vyšší ve srovnání s ženami, které neužívaly tuto léčbu. Přidání gestagenu k samotné estrogenové léčbě značně snižuje toto zvýšené riziko.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK FEMOSTON 1/10 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Femoston 1/10 po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Uchovávejte při teplotě do 30°C. Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Femoston 1/10 obsahuje

Léčivými látkami jsou estradiolum (estradiolum hemihydricum) a dydrogesteronum.

Femoston 1/10 obsahuje 1 mg estradiolum (estradiolum hemihydricum 1,03 mg) v jedné tabletě pro prvních 14 dní cyklu (bílé tablety). Pro zbývajících 14 dní 28denního cyklu obsahuje jedna tableta 1 mg estradiolum (estradiolum hemihydricum 1,03 mg) a 10 mg dydrogesteronum (šedé tablety).

Pomocnými látkami jsou:

• monohydrát laktózy, hypromelóza, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

• bílé tablety: potahová soustava Opadry Y-1-7000 bílá: oxid titaničitý (E171), hypromelóza, makrogol 400.

• šedé tablety: potahová soustava Opadry II 85F27664 šedá: oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), polyvinylalkohol, makrogol 3350, mastek.

Jak přípravek Femoston 1/10 vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety s 1 mg estradiolu: bílé, kulaté, bikonvexní tablety pro orální podání, na jedné straně je vyraženo „379“.

Tablety s 1 mg estradiolu a 10 mg dydrogesteronu: šedé, kulaté, bikonvexní tablety pro orální podání, na jedné straně je vyraženo „379“.

Tablety jsou baleny do blistrů po 28 nebo 84 (3x28) tabletách. Všechny velikosti balení nemusí být na trhu. Blistry jsou z PVC s hliníkovou vrstvou (PVC/Al), v krabičce.

8

Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott Healthcare Products B.V.

Weesp, Nizozemsko

Výrobce

Abbott Biologicals B.V.

Olst, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

12.9.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/12

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls161384/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Femoston 1/10, potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Femoston 1/10 obsahuje 1 mg estradiolum (estradiolum hemihydricum 1,03 mg) v jedné tabletě pro prvních 14 dní cyklu (bílé tablety). Pro zbývajících 14 dní 28denního cyklu obsahuje jedna tableta 1 mg estradiolum (estradiolum hemihydricum 1,03 mg) a 10 mg dydrogesteronum (šedé tablety).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety s 1 mg estradiolu:

bílé, kulaté, bikonvexní tablety pro orální podání, na jedné straně je vyraženo „379“

Tablety s 1 mg estradiolu a 10 mg dydrogesteronu:

šedé, kulaté, bikonvexní tablety pro orální podání, na jedné straně je vyraženo „379“

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Hormonální substituční terapie (HST) pro léčbu příznaků nedostatku estrogenu u postmenopauzálních žen.

Pro preventivní léčbu osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích fraktur, které netolerují, nebo mají kontraindikovánu jinou preventivní léčbu osteoporózy.

Zkušenosti s léčbou žen starších než 65 let jsou omezené.

4.2.

Dávkování a způsob podání

V prvních 14 po sobě jdoucích dnech 28denního cyklu se užívá 1 bílá tableta s 1 mg estradiolu denně; ve zbývajících 14 dnech se užívá denně 1 šedá tableta s 1 mg estradiolu a s 10 mg dydrogesteronu.

Okamžitě po 28denním cyklu začíná nový léčebný cyklus. Pacientky užívají jednu tabletu denně (perorálně) podle pořadí označeném na balení. Léčba má pokračovat bez přerušení.

Při zahajování i pokračování léčby postmenopauzálních příznaků má být použita co nejmenší účinná dávka a trvání léčby má být co nejkratší (viz také bod 4.4.).

1. Léčba příznaků menopauzy

Léčba má začít Femostonem 1/10. Podle klinické odpovědi pacientky může být léčba dále individuálně upravena. Pokud se potíže spojené s nedostatkem estrogenu nezlepší, dávkování může být zvýšeno použitím přípravku Femoston 2/10.

2. Prevence osteoporózy

2/12

Při výběru vhodného dávkování pro prevenci postmenopauzální osteoporózy je třeba zvážit očekávaný účinek na kostní hmotu, který závisí na dávce (viz bod 5.1.Farmakodynamické vlastnosti) a dále individuální snášenlivost léčby.

4.3.

Kontraindikace

• přecitlivělost na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek přípravku

• diagnostikovaný v minulosti nebo suspektní karcinom mammy

• diagnostikovaný nebo suspektní estrogendependentní maligní tumor (např. endometria)

• diagnostikovaný nebo suspektní progestogendependentní novotvar

• nediagnostikované genitální krvácení

• neléčená hyperplasie endometria

• předchozí idiopatický nebo současný žilní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza, plicní embolismus)

• aktivní nebo nedávné arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina, infarkt myokardu)

• akutní poruchy funkce jater nebo jaterní onemocnění v anamnéze, pokud se jaterní funkce nevrátily k normálním hodnotám

• porfyrie

Pouze pokud nejsou indikace omezeny na postmenopauzální ženy:

• diagnostikované či suspektní těhotenství

4.4.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Hormonální substituční terapie postmenopauzálních příznaků by měla být započata pouze pro léčbu těch příznaků, které negativně ovlivňují kvalitu života. V každém případě by měla být nejméně jednou ročně pečlivě přehodnocena rizika a přínos léčby. V hormonální substituční terapii by se mělo pokračovat pouze tehdy, převažují-li výhody léčby před jejími riziky.

Lékařská vyšetření

Před započetím nebo opakovaným nasazením léčby jakýmkoli přípravkem pro hormonální substituční terapii by měla být odebrána kompletní osobní a rodinná anamnéza pacientky. Ta je základem dalšího vyšetření včetně gynekologického vyšetření a vyšetření prsou s přihlédnutím ke kontraindikacím a speciálnímu upozornění. Během léčby jsou doporučovány pravidelné kontroly, jejichž frekvence a povaha má být upravena podle individuálních potřeb pacientky. Ženy mají být upozorněny, o kterých změnách jejich prsou je třeba informovat jejich lékaře nebo sestry. Vyšetření včetně mamografie mají být prováděna v souladu s běžnou vyhledávací praxí a upravena podle klinických potřeb ženy.

Stavy, které vyžadují dohled

Jsou-li přítomny, případně se dříve vyskytly nebo se v průběhu těhotenství nebo při předchozí hormonální léčbě zhoršily některé z následujících stavů, má být pacientka pečlivě sledována. Je třeba uvážit, že tyto stavy se mohou během léčby přípravkem Femoston 1/10 znovu vyskytnout nebo se zhoršit. Jedná se o tyto stavy:

- leiomyom (děložní fibroidy) nebo endometrióza

- dřívější tromboembolická onemocnění nebo rizikové faktory pro tato onemocnění (viz níže)

- rizikové faktory pro estrogendependentní tumory, např. rakovina prsu v 1. stupni dědičnosti

- hypertenze

- jaterní onemocnění (např. adenom jater)

3/12

- diabetes mellitus s postižením cév nebo bez něj

- cholelithiasis

- migréna nebo (těžká) bolest hlavy

- systémový lupus erythematodes

- hyperplasie endometria v anamnéze (viz níže)

- epilepsie

- astma

- otoskleróza.

Důvody pro okamžité přerušení léčby

Léčba má být přerušena, objeví-li se kontraindikace pro její podávání nebo za následujících okolností:

- žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí

- významný vzestup krevního tlaku

- nový výskyt migrenózní bolesti hlavy

- těhotenství.

Hyperplasie endometria

Riziko hyperplasie endometria a rakoviny je zvýšeno, pokud jsou estrogeny podávány samostatně po delší období (viz bod 4.8. Nežádoucí účinky). Přidání gestagenů po dobu nejméně 12 dní cyklu u žen s dělohou značně snižuje toto riziko.

Krvácení

Během prvních měsíců léčby se může občas objevit krvácení z průniku a špinění. Pokud se krvácení z průniku nebo špinění vyskytne po určité době léčby, případně pokračuje po jejím přerušení, měla by být příčina krvácení vyšetřena. To může zahrnovat i endometriální biopsii k vyloučení malignity endometria.

Rakovina prsu

Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení, tzv. Women´s Health Initiative study (WHI) a epidemiologické studie včetně tzv. Million Women Study (MWS) informovaly o zvýšeném riziku rakoviny prsu, která byla diagnostikovaná u žen užívajících estrogeny, kombinace estrogenu s gestagenem nebo tibolon pro hormonální substituční léčbu po dobu několika let (viz bod 4.8. Nežádoucí účinky).

Pro všechny přípravky hormonální substituční terapie je nadměrné riziko při užívání po dobu několika let zřejmé a zvyšuje se s délkou užívání, ale po skončení léčby se během několika let (nanejvýše pěti) vrací na původní hodnotu.

V Million Women Study bylo relativní riziko rakoviny prsu spojené s konjugovanými koňskými estrogeny(CEE) nebo estradiolem (E2) vyšší, pokud byl přidán gestagen, ať už sekvenčně nebo kontinuálně, a to bez ohledu na jeho typ. Nebylo prokázáno rozdílné riziko mezi různými cestami podání.

Ve studii WHI byl kontinuálně podávaný přípravek obsahující konjugovaný koňský estrogen a medroxyprogesteronacetát (CEE+MPA) spojený s rakovinou prsu, která byla rozměrem mírně větší a častěji měla metastázy místních lymfatických uzlin ve srovnání s placebem.

Hormonální substituční terapie, zvláště léčba kombinací estrogenu s gestagenem, zvyšuje denzitu mamografického obrazu, což může negativně ovlivnit radiologickou detekci rakoviny prsu.

Žilní tromboembolismus

4/12

Hormonální substituční terapie je spojována s vyšším relativním rizikem rozvoje žilního tromboembolismu, např. hluboké žilní trombózy nebo plicního embolismu. Jedna randomizovaná kontrolovaná studie a epidemiologické studie odhalily dva až třikrát vyšší riziko pro pacientky užívající tuto léčbu než pro ty, které ji neužívají. Pro neužívající ženy je odhadováno, že počet případů žilního tromboembolismu, které se vyskytnou v průběhu 5 let, je asi 3 na 1 000 žen ve věku 50-59 let a 8 na 1 000 žen ve věku 60-69 let. Odhaduje se, že u zdravých žen, které užívají přípravky pro hormonální substituční terapii po dobu 5 let, sepočet případů žilního tromboembolismu navíc během 5 let pohybuje mezi 2 a 6 (nejlepší odhad = 4) na 1 000 žen ve věku 50-59 let a mezi 5 a 15 (nejlepší odhad = 9) na 1 000 žen ve věku 60-69 let. Výskyt takových příhod je pravděpodobnější v prvním roce hormonální substituční terapie než později.

• Všeobecně známé rizikové faktory pro žilní tromboembolismus zahrnují rizika v osobní a rodinné anamnéze, těžkou obezitu (Body Mass Index > 30 kg/m

2) a systémový lupus erythematodes. K úloze

varikózních žil u žilního tromboembolismu není jednoznačné stanovisko.

• Pacientky s žilním tromboembolismem v anamnéze nebo se známými trombofilickými stavy mají zvýšené riziko žilního tromboembolismu. Hormonální substituční léčba může toto riziko zvyšovat. Pacientky s osobní nebo vážnou rodinnou anamnézou tromboembolismu nebo opakovanými spontánními potraty by měly být vyšetřeny, aby se vyloučila trombofilní predispozice. Dokud nebyly důkladně vyhodnoceny trombofilické faktory nebo nasazena antikoagulační léčba, měla by být hormonální substituční terapie považována za kontraindikovanou. U žen, které již užívají antikoagulační léčbu, je nutné pečlivé zvažování poměru rizika a přínosu hormonální substituční terapie.

• Riziko žilního tromboembolismu může být dočasně zvýšeno delší nehybností, závažnějšími traumaty nebo většími chirurgickými zákroky. Jako u všech pacientů po operaci by měla být věnována zvýšená pozornost profylaktickým opatřením k zabránění vzniku žilní trombózy. Pokud delší imobilizace následuje po plánovaných operacích, zvláště břišních nebo ortopedických zákrocích na dolních končetinách, mělo by být zváženo dočasné přerušení hormonální substituční léčby, podle možnosti čtyři až šest týdnů před plánovaným zákrokem. Léčba má být obnovena až po úplné mobilizaci pacientky.

• Objeví-li se žilní tromboembolismus po začátku léčby, má být léčba přerušena. Pacientky mají být poučeny, aby oznámily okamžitě svému lékaři případný výskyt tromboembolických příznaků (např. bolestivý otok nohou, náhlou bolest na hrudi, dyspnoe).

Onemocnění koronárních tepen

Randomizované kontrolované studie neprokázaly kardiovaskulární přínos kontinuální kombinované léčbykonjugovanými estrogeny s medroxyprogesteronacetátem (MPA). Dvě velké klinické studie (WHI a HERS, tj. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) ukázaly možné zvýšené riziko kardiovaskulární morbidity v prvním roce hormonální substituční terapie a žádný celkový přínos. Pro ostatní přípravky hormonální substituční terapie existují pouze omezená data z randomizovaných kontrolovaných studií, které sledovaly vliv této léčby na kardiovaskulární morbiditu nebo mortalitu. Je tedy nejisté, zda se tyto výsledky vztahují i na ostatní přípravky pro hormonální substituční terapii.

Mozková mrtvice

V jedné velké randomizované klinické studii (WHI) bylo sekundárně nalezeno zvýšené riziko ischemické mrtvice u zdravých žen během kontinuální léčby kombinací konjugovaných estrogenů s MPA. U žen bez hormonální substituční terapie je odhadováno, že počet případů mrtvice, které se vyskytnou během 5 let, je asi 3 na 1 000 žen ve věku 50-59 let a 11 na 1 000 žen ve věku 60-69 let. Odhaduje se, že u žen užívajících konjugované estrogeny s MPA po dobu 5 let, bude počet případů mrtvice navíc mezi 0 a 3 (nejlepší odhad = 1) na 1 000 uživatelek ve věku 50-59 let a mezi 1 a 9 (nejlepší odhad = 4) na 1 000 uživatelek ve věku 60-69 let. Není známo, zda se zvýšené riziko vztahuje i na ostatní přípravky hormonální substituční terapie.

Rakovina vaječníků

5/12

Dlouhodobé užívání (nejméně 5 let) samotných estrogenů v hormonální substituční terapii u žen bez dělohy je v některých epidemiologických studiích spojováno se zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků. Není jisté, zda dlouhodobé užívání kombinované hormonální substituční terapie má jiné riziko než hormonální substituční léčba samotnými estrogeny.

Ostatní stavy

• Estrogeny mohou způsobit retenci tekutin. Proto by pacientky se srdečním nebo ledvinovým onemocněním měly být pečlivě sledovány. Pacientky s terminálním renálním selháním by měly být pozorně sledovány, protože lze očekávat zvýšené hladiny účinných látek Femostonu 1/10 v krvi.

• Ženy s preexistující hypertriglyceridemií by měly být při substituční estrogenové terapii nebo při hormonální substituční terapii pečlivě sledovány, protože byly hlášeny řídké případy podstatného zvýšení hladiny triglyceridů v plasmě při estrogenové terapii, které vedlo u těchto žen k pankreatitidě.

• Estrogeny zvyšují globulin vážící hormon štítné žlázy (thyroid binding globulin, TBG), čímž zvyšují hladinu cirkulujícího hormonu štítné žlázy, měřenou pomocí jódu vážícího protein (protein-bound iodine, PBI), hladinami T4 (sloupcově nebo radioimunoanalýzou) nebo hladinami T3 (radioimunoanalýzou). Absorpce T3 pryskyřicí je snížena, což odráží zvýšenou hladinu TBG. Koncentrace volného T4 a T3 se nemění. Ostatní vazebné proteiny mohou být v séru zvýšeny, např. globulin vážící kortikoidy (corticoid binding globulin, CBG), globulin vážící pohlavní hormony (sex-hormone-binding globulin, SHBG), což se projevuje zvýšenými cirkulujícími hladinami kortikosteroidů a pohlavních hormonů. Volné nebo biologicky aktivní koncentrace hormonů se nemění. Ostatní plasmatické bílkoviny mohou být zvýšeny (angiotensinogen/renin substrate, alpha-I-antitrypsin, ceruloplasmin).

• Neexistuje konečný důkaz pro zlepšení kognitivních funkcí. Jsou určité důkazy z WHI studie, které ukazují zvýšené riziko pravděpodobné demence u žen, které začínají užívat kontinuální hormonální substituční terapii kombinací CEE a MPA ve věku 65 let. Není známo, zda se tyto výsledky vztahují na mladší postmenopauzální ženy nebo na jiné přípravky hormonální substituční terapie.

• Pacienti se vzácnou dědičnou nesnášenlivostí galaktosy, nedostatkem laktázy (Lapp lactase deficiency) nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí by neměli tento lék užívat.

Pouze pokud nejsou indikace omezeny na postmenopauzální ženy:

• Tato kombinace estrogenu s gestagenem není antikoncepční. Pacientky v perimenopauzálním období by měly být poučeny, aby používaly nehormonální antikoncepční metody.

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí nebyly provedeny.

Látky, které stimulují jaterní enzymy, zvláště P450, zvyšují metabolismus estrogenů a mohou snižovat jejich účinek. Interakce jsou dokumentovány pro tyto léky, indukující jaterní enzymy: antikonvulziva (např. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin) a léky proti infekcím (např. rifampicin rifabutin, nevirapine, efavirenz).

Ritonavir a nelfinavir, ačkoli jsou známy jako silné inhibitory, mají v kombinaci se steroidními hormony naopak indukční vlastnosti.

Rostlinné přípravky obsahující St. John´s Wort (Hypericum perforatum) mohou indukovat metabolismus estrogenů.

Klinický význam: zvýšený metabolismus estrogenů a gestagenů může snižovat jejich účinek a způsobovat změny děložního krvácení.

Femoston 1/10 může být podáván bez ohledu na příjem potravy.

6/12

4.6.

Těhotenství a kojení

Femoston 1/10 není v těhotenství indikován. Pokud se těhotenství během léčby přípravkem Femoston 1/10 objeví, má být léčba ihned přerušena. Klinická data o velkém počtu žen exponovaných v těhotenství dydrogesteronu neukazují nežádoucí ovlivnění plodu touto látkou.

Výsledky většiny dosavadních epidemiologických studií, které sledovaly nechtěné expozice plodu kombinacím estrogenů s ostatními gestageny, neprokázaly teratogenní ani fetotoxický účinek.

Přípravek se nepodává při kojení.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Femoston 1/10 nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na řízení a obsluhu motorových vozidel a strojů.

4.8.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií a postmarketingové zkušenosti jsou následující:

Systémově orgánové třídy MeDRA

Časté

>1/100, <1/10

Méně časté

>1/1 000, <1/100

Vzácné

>1/10 000, <1/1 000

Velmi vácné

<1/10 000, včetně jednotlivých hlášení

Infekční a parazitární onem.

vaginální kandidózy

Novotvary benigní, maligní a nespecifikované

vzrůst velikosti leiomyomů

Poruchy krve a lymfatického syst.

hemolytická anemie

Poruchy imunitního systému

reakce z přecitlivělosti

Psychiatrické poruchy

deprese, změna libida, nervozita

Poruchy nervového syst.

migréna, bolest hlavy

poruchy rovnováhy

chorea

Oční poruchy

změny zakřivení rohovky (strmost),nesnášenlivost kontaktních čoček

Srdeční poruchy

srdeční infarkt

Cévní poruchy

žilní tromboembolismus*

mrtvice

Gastrointestinální poruchy

nausea,

bolest břicha, plynatost

zvracení

Poruchy jater a

choroby žlučníku

změny jaterních

7/12

žlučových cest

funkcí, někdy se žloutenkou, astenií nebo nevolností a bolestí břicha

Poruchy kůže a podkoží

alergické kožní reakce(např.vyrážka, kopřivka, svědění)

angioedém,erythema multiforme, erythema nodosum, cévní purpura,

chloasma nebo melasma, kterémohou přetrvávat i po přerušení léčby

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

křeče nohou

bolest zad

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

bolest a napětí prsů, krvácení z průniku a špinění, bolest v pánvi

změny erozí na čípku, změny cervikálního sekretu,dysmenorhea

zvětšení prsů, příznaky jako při premenstruačním syndromu

Vrozené a genetické vady

zhoršení porfyrie

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

astenie

periferní edém

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

zvýšení nebo snížení hmotnosti

* další informace viz níže

Rakovina prsu

Podle důkazů z velkého počtu epidemiologických studií a jedné randomizované, placebem kontrolované studie, tzv. Women´s Health Initiative (WHI), celkové riziko rakoviny prsu roste s délkou užívání hormonální substituční terapie u současných nebo nedávných uživatelek.

U samotné estrogenové substituční terapie jsou odhady relativního rizika získané z reanalýzy původních dat z 51 epidemiologických studií (ve kterých >80% hormonální substituční terapie byla pouze estrogenová léčba) 1,35 (95%CI 1,21-1,49) a z epidemiologické milion Women Study (MWS) 1,30 (95%CI 1,21-1,40). Výsledky jsou u obou studií podobné.

U kombinované hormonální substituční terapie (estrogen s gestagenem) udává několik epidemiologických studií vyšší celkové riziko rakoviny prsu než u samotné estrogenové léčby.

8/12

Studie MWS udává, že ve srovnání s ženami, které nikdy neužívaly hormonální substituční léčbu, užití různých typů kombinované léčby estrogenu s gestagenem bylo spojeno s vyšším rizikem rakoviny prsu (relativní riziko = 2,00, 95%CI: 1,88-2,12) než u samotných estrogenů (relativní riziko = 1,30, 95%CI: 1,21-1,40) nebo u tibolonu (relativní riziko = 1,45, 95%CI: 1,25-1,68).

Studie WHI odhaduje riziko na 1,24 (95%CI 1,01-1,54) po období 5,6 roku užívání kombinované hormonální substituční léčby (CEE+MPA) u všech uživatelek ve srovnání s placebem.

Absolutní rizika vyplývající ze studií MWS a WHI jsou následující:

Studie MWS odhaduje ze známého průměru incidence rakoviny prsu v rozvinutých zemích, že:

u žen neužívajících hormonální substituční terapii je odhad počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu asi 32 na 1000 ve věku 50-64 let

u 1000 současných nebo nedávných uživatelek hormonální substituční terapie bude počet případů navíc během odpovídajícího období:

u uživatelek pouze estrogenové léčby

-

mezi 0 a 3 (nejlepší odhad = 1,5) pro 5 let užívání

-

mezi 3 a 7 (nejlepší odhad = 5) pro 10 let užívání

• u uživatelek kombinované léčby estrogenem a gestagenem

-

mezi 5 a 7 (nejlepší odhad = 6) pro 5 let užívání

-

mezi 18 a 20 (nejlepší odhad = 19) pro 10 let užívání.

Studie WHI odhaduje, že u žen ve věku mezi 50 a 79 lety bude při léčbě kombinací estrogenu s gestagenem(CEE+MPA) po 5,6 letech sledování počet případů invazivní rakoviny prsu navíc 8 případů na 10 000 žen ročně.

Na základě údajů ze studie se odhaduje, že:

u 1000 žen v placebové skupině bude diagnostikováno asi 16 případů invazivní rakoviny prsu během 5 let

u 1000 žen, které užívaly kombinaci estrogenu s gestagenem (CEE+MPA), bude počet případů navíc mezi 0 a 9 (nejlepší odhad = 4) pro 5 let užívání.

Počet případů rakoviny prsu navíc u žen, které užívají hormonální substituční terapii je většinou podobný u žen, které začínají užívat tuto léčbu bez ohledu na věk při začátku užívání (mezi 45-65 lety) (viz bod 4.4.Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití).

Ostatní nežádoucí reakce, hlášené v souvislosti s léčbou kombinací estrogenu s gestagenem:

estrogendependentní neoplasmata, jak benigní, tak maligní, např. rakovina endometria**

*žilní tromboembolismus, např. hluboká žilní trombóza nohou nebo pánve a plicní embolismus, jsou častější u žen užívajících hormonální substituční léčbu než u žen, které ji neužívají. Další informace jsou uvedeny v části 4.3. Kontraindikace a 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

zvýšení velikosti progestogendependentních novotvarů (např. meningiomu), viz Kontraindikace

pravděpodobná demence (viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití).

**Rakovina endometria

9/12

U žen s dělohou roste s délkou užívání neoponovaných estrogenů riziko endometriální hyperplasie a endometriální rakoviny. Podle údajů z epidemiologických studií je nejlepší odhad rizika diagnostikované rakoviny endometria u žen ve věku mezi 50 a 65 lety, neužívajících hormonální substituční terapii, asi 5 na 1000. V závislosti na dávce estrogenu a délce léčby je hlášený vzrůst rizika rakoviny endometria u pacientek užívajících neoponované estrogeny 2x až 12x vyšší ve srovnání s ženami, které neužívaly tuto léčbu. Přidání gestagenu k samotné estrogenové léčbě značně snižuje toto zvýšené riziko.

4.9.

Předávkování

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování přípravkem Femoston 1/10.

Jak estradiol, tak dydrogesteron jsou látky s nízkou toxicitou. Teoreticky by se při předávkování mohla objevit nauzea, zvracení, ospalost a poruchy rovnováhy. Je nepravděpodobné, že by bylo třeba nějaké specifické symptomatické léčby. Toto platí i pro předávkování u dětí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ATC kód: G03FB08 (estrogeny: urogenitální systém a pohlavní hormony)

Sekvenční hormonální substituční terapie (kombinace estradiolu a dydrogesteronu)

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Estradiol - aktivní složka přípravku - je chemicky i biologicky identický s přirozeným lidským hormonem. Je proto označován jako lidský estrogen. Estradiol je základní estrogen a je nejaktivnější z ovariálních hormonů. Endogenní estrogeny hrají určitou roli v ovlivnění dělohy a přídatných orgánů, včetně vlivu na proliferaci endometria a cyklické změny na čípku a v pochvě.

Estrogeny mají důležitou roli v metabolismu kostí a tuků. Estrogeny ovlivňují také autonomní nervový systém a mohou mít nepřímé pozitivní psychotropní účinky.

Dydrogesteron je perorálně účinná progestační látka, která má aktivitu srovnatelnou s parenterálně podaným progesteronem.

Při hormonální substituční terapii působí dydrogesteron přechod endometria aktivovaného estrogeny do sekreční fáze. Tím zajišťuje ochranu endometria před hyperplazií nebo karcinogenezí, které mohou být vyvolány estrogeny. Dydrogesteron nemá nežádoucí androgenní účinky.

Protože estrogeny podporují růst endometria, zvyšují neoponované estrogeny riziko endometriální hyperplasie a rakoviny. Přidání gestagenu značně snižuje estrogeny zvýšené riziko hyperplasie endometria u žen s dělohou.

Informace ze studií

Úleva od příznaků deficitu estrogenů a krvácení

Úleva od postmenopauzálních příznaků byla dosažena během několika prvních týdnů léčby. Při podávání přípravku Femoston 2/10 se objevilo přibližně u 90% žen pravidelné krvácení ze spádu (způsobené vynecháním gestagenní substituce), které trvalo průměrně 5 dní. Krvácení obvykle začínalo v den podání poslední tablety gestagenní fáze. Krvácení z průniku nebo špinění se objevilo přibližně u 10% žen. Během prvního roku léčby se objevila amenorhea (ani krvácení nebo špinění) u 5-15% žen na cyklus. Při užívání Femostonu 1/10 mělo 75-80% žen pravidelné krvácení ze spádu. Začátek a trvání krvácení a počet žen s intermitentním krvácením byl stejný jako u přípravku Femoston 2/10, ale bylo více žen bez krvácení na cyklus (10-25% na cyklus).

Prevence osteoporózy

10/12

Deficit estrogenu v menopauze je spojen s rostoucím kostním obratem a úbytkem kostní hmoty. Účinek estrogenů na minerální densitu kostí závisí na dávce. Ochrana se jeví efektivní v průběhu léčby. Po přerušení podávání hormonální substituční terapie ubude kostní hmota na úroveň srovnatelnou se ženami bez této terapie.

Důkazy ze studie WHI a z meta-analýzy studií ukazují, že estrogen sám nebo v kombinaci s gestagenem při podání převážně zdravým ženám snižuje riziko zlomenin kyčle, obratlů ajiných osteoporotických zlomenin. Hormonální substituční terapie může také chránit před zlomeninami u žen s nízkou densitou kostí nebo se zjištěnou osteoporózou. Důkazy o tom jsou však omezené. Po dvou letech léčby přípravkem Femoston 2/10 byl pozorován vzestup minerální density bederních obratlů (BMD) 6,7%±3,9% (průměr ± směrodatná odchylka SD).Procento žen, u nichž se udržela nebo vzrostla kostní densita (BMD) v bederní oblasti během léčby přípravkem Femoston 1/10 bylo 94,5%. Při užívání Femostonu 1/10 byl vzestup BMD v bederní oblasti páteře 5,2%±3,8% (průměr ± SD) a u 93,0% žen nebyly zaznamenány žádné změny ani vzestup BMD bederní páteře.

Femoston měl také vliv na BMD kyčle. Po dvou letech léčby 1 mg estradiolu byl 2,7%±4,2% (průměr ± SD) u krčku kosti stehenní, 3,5%±5,0% (průměr ± SD) u trochanteru a 2,7%±6,7% (průměr ± SD) u Wardova trojúhelníku. Po dvou letech léčby 2 mg estradiolu byly tyto hodnoty 2,6%±5,0%; 4,6%±5,0% a 4,1%±7,4%. Procento žen, u nichž se po léčbě 1 mg estradiolu udržela nebo vzrostla hodnota BMD ve 3 oblastech kyčle bylo 67-78% a po léčbě 2 mg estradiolu to bylo 71-88%.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Estradiol, který je mikronizovaný, se po perorálním podání rychle a úplně vstřebává z trávicího ústrojí. Nastává rozsáhlá metabolizace.

Primární metabolity, nekonjugované i konjugované, jsou estron a estronsulfát. Tyto metabolity přispívají k estrogennímu účinku, jednak přímo, jednak konverzí na estradiol. Estronsulfát podléhá enterohepatální cirkulaci. Močí se vylučují převážně glukuronidy estronu a estradiolu. Estrogeny přecházejí do mateřského mléka.

Dydrogesteron - asi 63% perorálně podané dávky značeného dydrogesteronu se vyloučí močí. Úplná eliminace nastane během 72 hodin.

Dydrogesteron je u člověka kompletně metabolizován. Hlavní metabolit je 20 dihydrodydrogesteron (DHD). Tento metabolit je v moči prokazatelný hlavně jako glukuronid. Všechny vytvořené metabolity zachovávají 4,6-dien-3-on konfiguraci, zatímco k 17-hydroxylaci nedochází. To vysvětluje absenci estrogenní a androgenní aktivity.

Po perorálním podání dydrogesteronu jsou plazmatické koncentrace DHD podstatně vyšší než hladiny dydrogesteronu. Poměr AUC u dydrogesteronu a DHD je 40, poměr Cmax u těchto látek je 25. Dydrogesteron je rychle vstřebáván: hodnoty Tmax jak dydrogesteronu tak DHD kolísají mezi 0,5 - 2,5 hodinami.

Průměrný terminální eliminační poločas u dydrogesteronu je 5-7 hodin a u DHD je 14-17 hodin.

Dydrogesteron se nevylučuje do moči ve formě pregnanediolu, jak tomu je u progesteronu. Proto je možné určit tvorbu endogenního progesteronu na základě vylučování pregnanediolu.

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Prolongované podávání nefyziologických nadměrných dávek estradiolu je spojováno s indukcí tumorů cílových estrogen-dependentních orgánů u všech testovaných druhů hlodavců. Existují výrazné mezidruhové rozdíly v toxikologii, farmakologii a farmakodynamice.

11/12

Změny pozorované při studiích toxicity dydrogesteronu u zvířat jsou typické pro látky podobné progesteronu. Dávky podávané potkanům a myším, které byly dostatečné k vyvolání změn zprostředkovaných hormony, nebyly karcinogenní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy, hypromelóza, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potahová vrstva:

Bílé tablety (1 mg estradiolu): Potahová soustava Opadry Y-1-7000 bílá: oxid titaničitý (E171), hypromelóza, makrogol 400.

Šedé tablety (1 mg estradiolu a 10 mg dydrogesteronu): Potahová soustava Opadry II 85F2 7664 šedá: oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), polyvinylalkohol, makrogol 3350, mastek.

6.2.

Inkombatibility

Neuplatňuje se

6.3.

Doba použitelnosti

3 roky

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5.

Druh obalu a velikost balení

Tablety jsou baleny v blistrech po 28 nebo 84 (3x28) tabletách. Všechny velikosti balení nemusí být na trhu. Blistry jsou z PVC s hliníkovou vrstvou (PVC/Al), krabička.

6.6.

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a jeho likvidaci

Žádné zvláštní požadavky

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Abbott Healthcare Products B.V.

C.J. van Houtenlaan 36

1381 CP Weesp

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/041/02-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.2.2002 / 8.7.2009

12/12

10.

DATUM REVIZE TEXTU

12.9.2011


nahoru

Informace na obalu

1/2

TEXT NA ČESKOU KRABIČKU PRO BALENÍ PRO 1 CYKLUS

Femoston 1/10 (NÁZEV A SÍLA UVEDENY V BRAILLOVĚ PÍSMU)

28 potahovaných tablet

Perorální podání

Složení: 1 mg estradiolum (estradiolum hemihydricum 1,03 mg) v jedné bílé tabletě a 1 mg estradiolum (estradiolum hemihydricum 1,03 mg) / 10 mg dydrogesteronum v jedné šedé tabletě

Pomocné látky: monohydrát laktózy a jiné

Balení obsahuje 28 tablet pro jeden cyklus: 14 bílých tablet s 1 mg estradiolum a 14 šedých tablet s 1 mg estradiolum / 10 mg dydrogesteronum

Reg. č. 56/041/02-C

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Uchovávejte při teplotě do 30 C. Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Abbott Healthcare Products B.V.

Weesp, Nizozemsko

č.š.

Použitelné do:

TEXT NA ČESKOU KRABIČKU PRO BALENÍ PRO 3 CYKLY

Femoston 1/10 (NÁZEV A SÍLA UVEDENY V BRAILLOVĚ PÍSMU)

3x28 potahovaných tablet

Perorální podání

Složení: 1 mg estradiolum (estradiolum hemihydricum 1,03 mg) v jedné bílé tabletě a 1 mg estradiolum (estradiolum hemihydricum 1,03 mg) / 10 mg dydrogesteronum v jedné šedé tabletě

Pomocné látky: monohydrát laktózy

Balení pro jeden cyklus (28 tablet) obsahuje: 14 bílých tablet s 1 mg estradiolum a 14 šedých tablet s 1 mg estradiolum / 10 mg dydrogesteronum

Reg. č. 56/041/02-C

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Uchovávejte při teplotě do 30 C. Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

2/2

Abbott Healthcare Products B.V.

Weesp, Nizozemsko

č.š.

Použitelné do:

TEXT NA AL FOLII

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1

1 mg estradiolum

NE SO PÁ ČT ST ÚT PO

Femoston 1/10 potahované tablety

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2

1 mg estradiolum/10 mg dydrogesteronum

NE SO PÁ ČT ST ÚT PO

Abbott Healthcare Products B.V.

číslo šarže:

použitelné do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.