Faxiprol 75

Kód 0137040 ( )
Registrační číslo 30/ 451/07-C
Název FAXIPROL 75
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Medico Uno Pharma Kft., Biatorbágy, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0137033 POR TBL PRO 10X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137034 POR TBL PRO 10X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137050 POR TBL PRO 100X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137049 POR TBL PRO 100X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137035 POR TBL PRO 14X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137036 POR TBL PRO 14X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137037 POR TBL PRO 20X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137038 POR TBL PRO 20X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137040 POR TBL PRO 28X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137039 POR TBL PRO 28X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137041 POR TBL PRO 30X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137042 POR TBL PRO 30X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137043 POR TBL PRO 50X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137044 POR TBL PRO 50X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137051 POR TBL PRO 500X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137052 POR TBL PRO 500X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137045 POR TBL PRO 56X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137046 POR TBL PRO 56X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137047 POR TBL PRO 60X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137048 POR TBL PRO 60X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0146084 POR TBL PRO 70X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0146085 POR TBL PRO 98X75MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FAXIPROL 75

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls93945/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Faxiprol 75

Faxiprol 150

venlafaxinum

tablety s

prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-

li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z

nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V

této příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Faxiprol a k

čemu se používá.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Faxiprol užívat.

3.

Jak se Faxiprol užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Faxiprol uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE FAXIPROL A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Faxiprol je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv označovaných jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)

. Tato skupina léčiv se používá k léčbě deprese a dalších

onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.

Přípravek Faxiprol je určen k léčbě deprese u dospělých. Faxiprol je určen také k léčbě dospělých s následujícími úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím), panická porucha (panický záchvat ).

Správná léčba deprese nebo

úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže

mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FAXIPROL UŽÍVAT

Neužívejte Faxiprol

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku

Faxiprol

jestliže užíváte nebo jste v poslední 14 dnech užíval(a) jiné

léky nazývané ireversibilní inhibitory

monoaminooxidázy (MAOI), které se užívají k

léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání

ireversibilních MAOI s

jinými léky včetně přípravku Faxiprol může vyvolat závažné nebo

dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení

užívání přípravku Faxiprol než začnete užívat nějaký ireversibilní MAOI (viz také

„Serotoninový syndrom“ a „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Zvláštní opatrnosti při použití Faxiprol je zapotřebí

Užíváte-li další léky

, které při současném užívání s přípravkem Faxiprol mohou zvýšit riziko

rozvoje serotoninového syndromu (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Pokud máte problémy s

polykáním, žaludeční nebo střevní obtíže, kvůli kterým se Vám hůře

pol

yká a hůře prochází potrava zažívacím traktem.

Máte-

li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).

Máte-

li nebo jste měli vysoký krevní tlak.

Pokud jste prodělali srdeční onemocnění.

Pokud jste prodělali záchvaty (křeče).

Pokud jste měli nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie).

Máte-

li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze) nebo

pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení.

Zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu.

Máte-

li nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit

vzrušení nebo euforie).

Máte-li v anamnéze agresivní chování.

Faxiprol

může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to přihodí,

měl/a byste informovat lékaře. Pokud se vás týká kterýkoli z

těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívat

Faxiprol.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení příznaků vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto

myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou

dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: -

Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

-

Jestliže jste

mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného

chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého

lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou

poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám

řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování. Sucho v ústech

10 % pacientů léčených venlafaxinem trpí suchem v ústech. To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu.

Proto byste měl/a věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní. Cukrovka (diabetes)

Přípravek Faxiprol může ovlivnit hladiny krevního cukru. Proto může být nutná úprava dávek Vašich léků na cukrovku.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let Faxiprol

by za normálních okolností neměli používat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u

pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích

účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité

chování a hněv). Přesto může Váš lékař předepsat Faxiprol pacientům mladším 18 let, pokud

usoudí, že je to v

jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Faxiprol pacientovi do 18 let a chcete se o

tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého

lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni

venlafaxinem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého

lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v

této věkové skupině prokázány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat Faxiprol současně s dalšími léky.

Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez lékařského

předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo lékárníkem.

Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI: viz bod „

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Faxiprol užívat“).

Serotoninový syndrom:

Při léčení venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu stavu nazývanému

serotoninový syndrom (viz „Možné nežádoucí účinky“), zvláště pak při užívání současně s jinými

léky. Příkladem těchto léků jsou:

triptany (používané k

léčení migrény)

léky používané k

léčení deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva nebo léky s

obsahem lithia

léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k

léčení infekcí)

léky obsahující moklobemid, reverzibilní MAOI (používaný k

léčení deprese)

léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení

tělesné hmotnosti)

léky obsahující tramadol (proti bolesti)

léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný

přípravek, používaný k léčení mírných depresí)

léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi)

Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů: neklid,

halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny krevního

tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Pokud se domníváte, že máte serotoninový syndrom, vyhledejte rychle zdravotnickou pomoc. Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Faxiprol a měly by být užívány s opatrností. Je

obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:

Ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním)

Klaritromycin, telitromycin (antibiotika k léčbě infekcí)

Atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (léky k léčbě HIV infekce)

Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů)

Metoprolol (betablokátor k

léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží)

- Užívání Faxiprol s jídlem a pitím

Přípravek Faxiprol se má užívat s jídlem. (viz bod 3 „jak se Faxiprol užívá“). Během léčby přípravkem Faxiprol

byste neměli pít alkohol.

Těhotenství a kojení

Sdělte svému lékaři, jestliže otěhotníte nebo se snažíte otěhotnět. Měla byste užívat Faxiprol až poté, co

lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.

Pokud užíváte

Faxiprol v

průběhu těhotenství, informujte o tom svého lékaře nebo porodní asistentku,

neboť Vaše dítě by mohlo mít po narození určité příznaky. Tyto příznaky obvykle začínají v průběhu

prvních 24 hodin po narození dítěte. Příznaky mohou zahrnovat podrážděnost, třes, snížené napětí svalů,

soustavný pláč, potíže se spánkem, neprospívání nebo problémy s dýcháním. Pokud by Vaše dítě mělo po

narození tyto příznaky a měla jste obavy, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku. Ubezpe

čte se, že Váš gynekolog (popř.i porodní asistentka) ví, že užíváte Faxiprol. Užívání

podobných látek (tzv.

SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního

stavu, tzv.perzistují

cí plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a

promodráním k

ůže.Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto

p

říznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Přípravek Faxiprol se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude účinkovat na dítě. Tyto

účinky mohou způsobovat příznaky jako je plačtivost, podrážděnost a poruchy spánku. Po ukončení kojení se také mohou objevit p

říznaky odpovídající přerušení léčby venlafaxinem. Proto byste se měla poradit

s

lékařem a on/ona rozhodne, zda přerušíte kojení nebo léčení přípravkem Faxiprol.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás Faxiprol ovlivňuje.

Důležité informace o některých složkách Faxiprol

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost určitých cukrů, obraťte

se před začátkem užívání tohoto léčivého přípravku na svého lékaře. 3. JAK SE FAXIPROL UŽÍVÁ Vždy užívejte Faxiprol

přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá

doporučená počáteční dávka přípravku k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a

sociální úzkostné poruchy je jedna tableta 75 mg

denně. Váš lékař může zvýšit Vaši dávku až na maximálně

375 mg denně při depresi. Při léčení panické poruchy se začíná s nižší dávkou (37,5 mg), která se pak

postupně zvyšuje. Maximální dávka k léčení generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den. Tablety užívejte

každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer, polykejte je celé a zapijte

je vodou.

Tablety nerozdělujte, nedrťte, nežvýkejte ani nerozpouštějte.

Přípravek Faxiprol se má užívat s jídlem. Máte-

li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba Vaši

dávku přípravku Faxiprol upravit.

Nepřestávejte užívat přípravek Faxiprol bez předchozí porady s Vaším lékařem (viz bod Jestliže jste přestali užívat Faxiprol) Jestliže jste užil(a) více

přípravku Faxiprol, než jste měl(a):

Pokud užijete více

přípravku Faxiprol než jste měl(a), okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (od spavosti

po bezvědomí), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Faxiprol:

Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas k užití následujíc

í dávky, vynechte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku Faxiprol, než máte

na každý den předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Faxiprol:

Nepřestávejte v užívání léčiva ani nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to ani tehdy, cítíte-li se už lépe.

Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále Faxiprol užívat, poradí Vám postupně snižovat dávku

předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku Faxiprol se mohou vyskytnout

nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo když jsou dávky sníženy příliš rychle. Někteří

pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit „točení hlavy“, bolest hlavy, nespavost, pocity, že se vše

okolo točí a pohybuje (vertigo), noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu,

nevolnost, průjem, nervozita, pohybový neklid, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy

elektrického šoku, slabost, pocení, křeče, nebo příznaky podobné chřipce.

Váš lékař Vám poradí, jakým způsobem byste měl/a postupně ukončit léčbu přípravkem Faxiprol. Pocítíte-

li některé z těchto příznaků nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady. Máte-li jakékoli další otázky týkající se

užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Faxiprol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nemějte obavy, pokud v období užívání přípravku Faxiprol uvidíte tabletu ve Vaší stolici. Při průchodu trávicím traktem se z

tablety pomalu uvolňuje venlafaxin. „Skořápka“ tablety se nerozpouští a odchází

stolicí. A tak i když můžete spatřit tabletu ve stolici, Vaše dávka venlafaxinu již byla absorbována. Alergické reakce

Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále přípravek Faxiprol. Neprodleně informujte

svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:

Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání.

Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou.

Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.

Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka, (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži které často

svědí).

Závažné nežádoucí účinky P

okud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, bude možná zapotřebí rychlá lékařská

pomoc: •

Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak.

Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice.

Nervov

é poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty.

Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie.

Vysazení léku (viz „Jak se Faxiprol

užívá“ a „Jestliže jste přestali užívat Faxiprol “)

Úplný seznam nežádouc

ích účinků

Frekvence (pravděpodobnost výskytu) nežádoucích účinků je klasifikována následovně:

Velmi časté

Postihují více než 1 uživatele z 10

Časté

Postihují

1 až 10 uživatelů ze 100

Méně časté

Postihují

1 až 10 uživatelů z 1000

Vzácné

Postihují 1 a

ž 10 uživatelů z 10 000

Není známo

Frekvence nemohla být z

dostupných údajů určena

Poruchy krve a mízního systému

Méně časté:

Podlitiny; dehtově černá stolice nebo krev ve stolici, což může být

známkou vnitřního krvácení.

Není známo:

S

nížený počet krevních destiček ve Vaší krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku

vzniku podlitin a krvácení; poruchy krve, jako jsou

určité typy anémií,

snížení počtu určitých typů bílých krvinek, které mohou vést ke zvýšenému riziku infekce. Závažné snížení

určitých typů bílých krvinek

(agranulocytóza), které může způsobit příznaky jako je horečka a celkové závažné zhoršení stavu, nebo

horečka a místní příznaky infekce jako bolest

v

krku, hrtanu, ústní dutině a potíže s močením. Pokud si všimnete

kteréhokoli z

těchto příznaků, okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře.

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:

Ztráta hmotnosti, zvýšená hladina cholesterolu

Méně časté:

Zvýšení hmotnosti

Není známo:

D

robné změny hladin jaterních enzymů v krvi; snížená hladina sodíku

v krvi; s

vědění; zežloutnutí kůže nebo oční spojivky; tmavá moč, nebo

příznaky podobné chřipce, které jsou příznaky zánětu jater (hepatitidy);

zmatenost, nadměrný příjem vody (známý jako SIADH); abnormální tvorba

mateřského mléka.

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Sucho v ústech; bolest hlavy

Časté:

Abnormální sny; snížený pohlavní pud; závratě; zvýšené svalové napětí;

nespavost; nervozita; mravenčení; útlum; třes; zmatenost; pocit odloučení

(odpojení) od sebe samotného a od skutečnosti

Méně časté:

Nedostatek citu nebo emocí; halucinace; nechtěné pohyby svalů;

agitovanost/neklid; porušená koordinace a rovnováha

Vzácné:

Pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát na místě; křeče nebo

záchvaty; nadměrný pocit vzrušení nebo euforie

Není známo:

Vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo neklid a pocení, nebo

záškuby svalů, které nelze ovládat, což můžou být příznaky závažných

stavů, známých jako neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie,

ospalost, trvalé rych

lé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit opilosti,

pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotoninového syndromu;

dezorientace a zmatenost často spojená s halucinacemi (delirium); ztuhlost,

stahy a nedobrovolné pohyby svalů; myšlenky na sebepoškození nebo

sebevraždu,

pocit, že se vše okolo točí nebo pohybuje (vertigo), agrese

Poruchy vidění a sluchu

Časté:

Rozmazané vidění

Méně časté:

Změny chuti; zvonění v uších (tinnitus)

Není známo:

Těžké bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění

Srdeční a cévní poruchy

Časté:

Zvýšení krevního tlaku; návaly horka/náhlé zrudnutí; bušení srdce

Méně časté:

Pocit závratě (zvláště po příliš rychlém napřímení), mdloba, zrychlení

srdečního rytmu

Není známo:

Snížení krevního

tlaku; nenormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep,

který může vést ke mdlobám

Poruchy dýchání

Časté:

Zívání.

Není známo:

Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic

spojeného se zvýšením počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie)

Poruchy trávicího traktu

Velmi časté:

Nevolnost

Časté:

Snížená chuť k jídlu, zácpa, zvracení.

Méně časté:

Skřípání zubů, průjem

Není známo:

Silné bolesti břicha nebo zad (které mohou indikovat závažné problémy

střev, jater nebo slinivky břišní)

Poruchy kůže a podkoží

Velmi časté:

Pocení (včetně nočních potů)

Méně časté:

Vyrážka; výrazné vypadávání vlasů

Není známo:

Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže;

svědění; mírná vyrážka

Poruc

hy svalů

Není známo:

Nevysvětlitelná bolest svalů, bolestivost na tlak nebo slabost (rabdomyolýza)

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:

Obtížné močení; zvýšená frekvence močení

Méně časté:

Neschopnost močit

Vzácné:

M

imovolný únik moči (močová inkontinence)

Poruchy pohlavních orgánů

Časté:

Abnormální výron semene/orgasmus (muži), neschopnost orgasmu,

porucha erekce (impotence); poruchy menstruace jako zvýšené krvácení

nebo zvýšená nepravidelnost krvácení

Méně časté:

Abnormální orgasmus (ženy)

Celkové poruchy

Časté:

Astenie (slabost); zimnice

Méně časté:

Nadměrná citlivost na sluneční záření, otok obličeje, úst, jazyka, hrdla nebo

horních a dolních končetin provázený problémy s polykáním nebo dýcháním (angioedém). Pokud se u Vás ob

jeví příznaky angioedému,

přestaňte ihned přípravek Faxiprol užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Není známo:

Otok tváře nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní

vyrážkou (což může být závažná alergická reakce)

Faxiprol

někdy způsobuje nechtěné účinky, kterých si nemusíte být vědom/a, jako např. zvyšování krevního

tlaku nebo bušení srdce; nebo mírně změněné hodnoty jaterních enzymů, sodíku nebo cholesterolu. V

zácněji může Faxiprol snižovat funkci krevních destiček,

což může vést ke zvýšenému riziku podlitin

nebo krvácení. Z

tohoto důvodu u Vás může Váš lékař příležitostně požadovat provedení krevních testů,

obzvláště pokud užíváte Faxiprol delší dobu. Pokud se kterýkoli z

nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK FAXIPROL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte Faxiprol po uplynutí doby použitelnosti

vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje

k

poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Blistry: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

HDPE lahvička: Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní p

rostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co Faxiprol obsahuje

Léčivou látkou je venlafaxinum. Jedna tableta

s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxinum 75 nebo 150 mg (ve formě

hydrochloridu).

Pomocnými látkami jsou: Jádro: Mannitol (E421), povidon 360, makrogol 400, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Potah tablety: Acetát celulosy, makrogol 400, potahová soustava Opadry II Y-30-18037 bílá

(směs

hypromelosy, monohydrát laktos

y, oxidu titaničitého (E172) a triacetinu)

Jak Faxiprol vypadá a co obsahuje toto balení Faxiprol 75 mg/ 150 mg, tablety s

prodlouženým uvolňováním jsou bílé, kulaté tablety s prodlouženým

uvolňováním, dostupné: - v blistrech po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 70, 98, 100 a 500 tabletách - v

HDPE lahvičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 500 tabletách

. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Medico Uno Pharma Kft. 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12. M

aďarsko

Výrobce:

Laboratorios LICONSA, S.A. Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), ŠPANĚLSKO

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EU pod těmito názvy: Švédsko

Venlafaxin AGP 37,5/75/150/225 mg depottabletter

Rakousko

Venaxibene 75/150/225 mg, Retardtabletten

Česká republika

Faxiprol 75/150

Dánsko

Faxiprol (75/150/225)

Finsko

Venlafaxine AGP 75/150/225 mg depotabletti

Německo

Venlafaxin - ratiopharm 75/150/225 mg Retardtabletten

Maďarsko

Faxiprol 37,5/75/150/225 mg retard tabletta

Norsko

Venlafaxine AGP 75/150/225 mg depotabletter

Slovinsko

Faxiprol 37, 5/75/150/225 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem

Španělsko

Zarelis retard 75/150/225 mg comprimidos de Iiberación prolongada

Slovenská republika Faxiprol 37,5/75/150/225

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.11.2011

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls93945/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Faxiprol 75 Faxiprol 150 t

ablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta

s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxinum 75 mg (ve formě

venlafaxini hydrochloridum). Jedna tableta

s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxinum 150 mg (ve formě

venlafaxini hydrochloridum). Pomocné látky: laktosa 3,4/ 5,7 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety s

prodlouženým uvolňováním.

Bílé, kulaté, bikonvexní tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba těžkých depresivních epizod.

• K

prevenci recidivy těžkých depresivních epizod.

Léčba generalizované úzkostné poruchy.

Léčba sociální úzkostné poruchy.

Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní.

4.2

Dávkování a způsob podání

Těžké depresivní epizody.

Doporučená zahajovací dávka venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním je 75 mg podaná

jednou denně. Pacientům, kteří neodpovídají na zahajovací dávku 75mg/den lze dávku zvýšit až na maximální dávku 375 mg/den.

Dávky by měly být zvyšovány ve dvoutýdenních nebo

delších intervalech. V

klinicky odůvodněných případech, s ohledem na závažnost symptomů,

lze dávky zvyšovat v

častějších intervalech, ne však kratších než 4 dny.

Kvůli riziku nežádoucích účinků závislých na dávce má být dávka navyšována pouze po klinickém vyhodnocení (viz bod 4.4). Jako udržovací dávka má být podávána ne

jnižší účinná

dávka.

Pacienti by měli být léčeni dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců nebo déle. Léčba

by měla být pravidelně přehodnocována případ od případu. Dlouhodobější léčení může být

vhodné jako prevence recidivy těžkých depresivních epizod (MDE). Ve většině případů je

doporučená dávka pro prevenci recidivy MDE stejná jako dávka užívaná k léčení stávající epizody.

Podávání antidepresivních léčivých přípravků má pokračovat nejméně ještě 6 měsíců po dosažení remise. Generalizovaná úzkostná porucha

Doporučená zahajovací dávka venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním je 75 mg jednou

denně. Pacientům nereagujícím na iniciální dávku 75 mg/den může být dávka zvýšena až na

maximálně 225 mg/den. Zvyšování dávek se má provádět v intervalech 2 nebo více týdnů.

Kvůli riziku nežádoucích účinků, souvisejících s dávkou, by zvýšení dávky mělo být provedeno až po klinickém vyhodnocení (viz bod 4.4). Jako udržovací dávka má být podávána nejnižší

účinná dávka.

Pacienti by měli být léčeni dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců nebo déle. Léčba

by měla být pravidelně přehodnocována případ od případu Sociální úzkostná porucha

Doporučená dávka venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním je 75 mg jednou denně. Není

prokázáno, že by vyšší dávky měly další léčebný přínos.

Avšak u jednotlivých pacientů nereagujících na iniciální dávku 75 mg/den je možno uvažovat o

zvýšení dávky až na maximálně 225 mg/den. Zvyšování dávek se má provádět v intervalech 2

nebo více týdnů.

Kvůli riziku nežádoucích účinků souvisejících s dávkou by zvýšení dávky mělo být provedeno až po klinickém vyhodnocení (viz bod 4.4). Jako udržovací dávka má být podávána nejnižší

účinná dávka.

Pacienti by měli být léčeni dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců nebo déle. Léčba

by měla být pravidelně přehodnocována případ od případu. Panická porucha

Doporučená dávka venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním je 37,5 mg/den užívaná po 7 dnů. Dávka by pak

měla být zvýšena na 75 mg/den. Pacientům nereagujícím na dávku 75 mg/den

může být dávka zvýšena až na maximálně 225 mg/den. Zvyšování dávek se má provádět v

intervalech 2 nebo více týdnů.

Kvůli riziku nežádoucích účinků souvisejících s dávkou by zvýšení dávky mělo být provedeno až po klinickém vyhodnocení (viz bod 4.4). Jako udržovací dávka má být podávána nejnižší

účinná dávka.

Pacienti by měli být léčeni dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců nebo déle. Léčba

by měla být pravidelně přehodnocována případ od případu.

Podávání starším pacientům Není nutná úprava dávek venlafaxinu v

závislosti na věku pacienta. Avšak při léčbě starších

pacientů je třeba postupovat s opatrností (např. kvůli možné poruše renálních funkcí, možným

změnám senzitivity a afinity neurotransmiterů souvisejících s věkem). Vždy má být užívána

nejnižší účinná dávka a v případě, že je nutné dávku zvýšit, mají být pacienti pečlivě sledováni. Podávání d

ětem a dospívajícím do 18 let

Použití venlafaxinu u dětí a dospívajících se nedoporučuje.

Kontrolované klinické studie u dětí a dospívajících s těžkou depresivní poruchou neprokázaly

účinnost a nepodporují podávání venlafaxinu těmto skupinám pacientů (viz bod 4.4. a bod 4.8.).

Účinnost a bezpečnost venlafaxinu u jiných indikací u dětí a dospívajících do 18 let nebyly stanoveny

Podávání pacientům s jaterním poškozením

U pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce jater je obecně vhodné dávku snížit o

50%. Vzhledem k interindividuální variabilitě clearance může vzniknout potřeba upravit

dávkování individuálně.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater jsou k dipozici omezené údaje. Doporučuje se

opatrnost a mělo by se uvažovat o snížení dávky o více než 50%. Měl by se zvážit potenciální

přínos léčby proti jejím rizikům u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

Podávání pacientům s poruchou funkce ledvin

Třebaže u pacientů s renálním poškozením s rychlostí glomerulární filtrace (GFR) mezi 30 a 70

ml/min není nutné měnit dávkování, doporučuje se opatrnost. U pacientů kteří vyžadují

hemodialýzu a u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (GFR <30 ml/min) má být dávka

venlafaxinu snížena o 50 %. Interindividuální variabilita clearance u těchto pacientů si však

může vyžádat individuální dávkování.

Příznaky pozorované při ukončení podávání venlafaxinu

Přípravek se nemá rychle vysazovat. Při ukončení léčby venlafaxinem by měly být dávky

postupně snižovány po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko reakce z

vysazení (viz bod 4.4 a 4.8.). Při výskytu nepřijatelných nežádoucích účinků po snížení dávky

nebo po ukončení léčby je třeba zvážit opětovné podávání dosud předepisované dávky.

Následně může lékař pokračovat ve snižování dávky, avšak v pomalejším tempu. Perorální podání.

Doporučuje se užívat tablety venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním s jídlem každý den

přibližně ve stejnou dobu. Tablety se musí polykat celé, zapíjet tekutinou a nesmí se dělit, drtit,

žvýkat ani rozpouštět.

Pacienti léčení tabletami venlafaxinu s okamžitým uvolňováním mohou být převedeni na tablety venlafaxinu s

prodlouženým uvolňováním v nejbližší ekvivalentní denní dávce. Např.

tablety venlafaxinu 37,5

mg dvakrát denně mohou být nahrazeny tabletami venlafaxinu

s

prodlouženým uvolňováním 75 mg jednou denně. Může být potřebná individuální úprava

dávkování. Tablety venlafaxinu s

prodlouženým uvolňováním nemění tvar během uvolňování léčivé látky a

celistvé jsou eliminovány stolicí.

4.3

Kontraindikace

• Hypersenzitivita na

léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku.

Současná léčba irreverzibilními inhibitory monoaminoxidázy (MAOI) je kontraindikována

kvůli riziku serotoninového syndromu se symptomy jako agitovanost, tremor a hypertermie. Podávání venlafaxinu nesmí být zahájeno

dříve než 14 dní po ukončení léčby ireverzibilním

MAOI.

Podávání venlafaxinu musí být ukončeno minimálně 7 dní před zahájením léčby

ireverzibilním MAOI (viz bod 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití Suicidium/ suicidální myšlenky a klinické zhoršení Deprese je spojena se zvýšeným rizikem suicidálních myšlenek, sebepoškození a sebevraždy

(příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až do dosažení signifikantní remise. Vzhledem k

tomu, že zlepšení nemusí nastat v prvních několika týdnech léčby, mají být

pacienti pečlivě sledování až do dosažení klinického zlepšení. Podle obecných klinických

zkušeností se

riziko suicidia může zvýšit v ranných stádiích uzdravení.

Další psychiatrická onemocnění, pro něž se venlafaxin předepisuje, mohou být rovněž spojeny

se zvýšeným rizikem příhod souvisejících se sebevraždou. Navíc tato onemocnění mohou být kombinována s

těžkou depresivní poruchou. Při léčení ostatních psychiatrických poruch mají

být proto dodržována stejná preventivní opatření jako u pacientů s těžkou depresivní poruchou.

Je známo, že u pacientů s anamnézou příhod souvisejících se sebevraždou nebo u pacientů se

signifikantním stupněm sebevražedných představ před zahájením léčení je vyšší riziko

sebevražedných myšlenek nebo sebevražedných pokusů a tito pacienti by měli být v průběhu

léčení pečlivě sledováni. Souhrnná analýza placebem kontrolovaných klinických studií s

antidepresivními léčivy u dospělých pacientů s psychiatrickými poruchami ukázala, že

antidepresiva zvyšují riziko suicidiálního chování v porovnání s

placebem u pacientů mladších

než 25 let. Terapie má být dopro

vázena přísným sledováním pacientů, hlavně těch, u kterých je riziko

vysoké, a to zvláště na začátku léčby a při zvyšování dávky. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají

být upozorněni na nutnost sledovat, zda se neobjevují jakékoliv známky klinického zhoršení,

suicidiální chování nebo myšlenky a neobvyklé změny v chování a v případě přítomnosti těchto

symptomů vyhledat ihned lékařskou pomoc.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Venlafaxin by neměl být užíván při léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky)

a hostilita (převážně agresivita,

opoziční chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a

dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem. Nicméně, jestliže je na

základě klinické potřeby přesto rozhodnuto o léčbě, pak by měl pacient být pečlivě

sledován pro výskyt sebevražedných symptomů. Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dl

ouhodobé bezpečnosti použití u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a rozvoje

kognitivních a behaviorálních funkcí. Serotoninový syndrom

Podobně jako u jiných serotonergních látek se může v průběhu léčení venlafaxinem vyskytnout

potenciálně život ohrožující stav, serotoninový syndrom, zvláště při souběžném podávání

jiných léčiv, která mohou ovlivňovat serotonergní neurotransmiterové systémy jako jsou MAOI (viz bod 4.3 a 4.5).

Symptomy serotoninového syndromu mohou zahrnovat změny mentálního stavu (např. agitovanost

, halucinace, koma), vegetativní labilitu (např. tachykardie, labilní krevní tlak,

hypertermie), neuromuskulární změny (např. hyperreflexie, nekoordinace) a/nebo

gastrointestinální symptomy (např. nauzea, zvracení, průjem). Glaukom úzkého úhlu

Při podávání venlafaxinu byla pozorována mydriáza. Doporučuje se pečlivě monitorovat

pacienty se zvýšeným nitroočním tlakem a pacienty s rizikem glaukomu úzkého úhlu (glaukom

s uzavřeným komorovým úhlem). Krevní tlak Vzestupy krevního tlaku závislé na dávce byly hlášeny

často. Po uvedení přípravku na trh byly

hlášeny některé případy těžké hypertenze, které vyžadovaly okamžitou léčbu. Všichni pacienti

by měli být pečlivě vyšetřeni na vysoký krevní tlak a preexistující hypertenze by měla být

upravena před zahájením podávání venlafaxinu. Pacientům má být pravidelně měřen krevní tlak

po zahájení léčby a po každém zvýšení dávky. Opatrnosti je třeba u pacientů, u kterých by

zvýšení krevního tlaku mohlo zhoršit jejich současný zdravotní stav, např. u pacientů s

poškozením srdeční funkce

Srdeční frekvence

Může se vyskytnout zvýšená srdeční frekvence, zvláště po vyšších dávkách. Opatrnosti je třeba

u pacientů, u kterých by zvýšení srdeční frekvence mohlo zhoršit jejich současný zdravotní stav.

Kardiovaskulární choroba a riziko arytmie

Venlafaxin nebyl hodnocen u pacientů s nedávno prodělaným infarktem myokardu ani s

nestabilní srdeční chorobou. Proto při jeho použití u takových pacientů je třeba opatrnosti.

Po uvedení přípravku na trh byly při podávání venlafaxinu, zvláště při jeho předávkování, hlášeny

fatální arytmie. U pacientů s vysokým rizikem závažné srdeční arytmie je proto třeba

před předepsáním venlafaxinu zvážit rizika a přínosy terapie.

Křeče V

průběhu léčení venlafaxinem se mohou vyskytnout křeče. Podobně jako jiná antidepresiva

měl by být venlafaxin podáván s opatrností u pacientů s křečemi v anamnéze a tito pacienti by

měli být pečlivě sledováni. U každého pacienta, u něhož se vyskytnou křeče, má být léčení

ukončeno. Hyponatrémie

Při podávání venlafaxinu se mohou vyskytnout případy hyponatrémie a/nebo syndromu

nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH). Tyto byly nejčastěji hlášeny u

pacientů trpících objemovou deplecí nebo u dehydratovaných pacientů. Vyšší riziko této

příhody může být u starších pacientů, pacientů užívajících diuretika a pacientů s objemovou deplecí.

Abnormální krvácení

Léčivé přípravky, které snižují zpětné vychytávání serotoninu, mohou vést ke snížené funkci

krevních destiček. U pacientů užívajících venlafaxin může být zvýšené riziko krvácení do kůže a

sliznic, včetně gastrointestinální hemoragie. Podobně jako jiné inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu má být i venlafaxin podáván s

opatrností pacientům predisponovaným

ke krvácení, včetně pacientů léčených antikoagulancii a inhibitory krevních destiček. Hladina cholesterolu v séru

U 5,3% pacientů léčených venlafaxinem a u 0,0% pacientů léčených placebem bylo zaznamenáno klinicky významné zvýšení hladiny cholesterolu v séru v

minimálně 3-

měsíčních placebem kontrolovaných klinických studiích. V průběhu dlouhodobé léčby je třeba

pamatovat na měření hladin cholesterolu v séru.

Současné podávání s látkami snižujícími tělesnou hmotnost

Bezpečnost a účinnost venlafaxinu v kombinaci s látkami snižujícími tělesnou hmotnost včetně

fenterminu nebyla stanovena. Souběžné podávání venlafaxinu a látek snižujících tělesnou

hmotnost se nedoporučuje. Venlafaxin není určen ke snižování tělesné hmotnosti ani samotný ani v kombinaci s

jinými přípravky.

Manie/hypomanie

Manie/hypomanie se může vyskytnout u malé části pacientů s poruchami nálady léčených

antidepresivy včetně venlafaxinu. Podobně jako ostatní antidepresiva by měl být venlafaxin

používán opatrně u pacientů s bipolární poruchou v osobní nebo rodinné anamnéze.

Agresivita

Agresivita se může vyskytnout u malé části pacientů, kteří dostávali antidepresiva včetně

venlafaxinu. Ta byla zjištěna po zahájení léčby, změnách dávky a po ukončení léčby.

Podobně jako ostatní antidepresiva měl by být venlafaxin používán opatrně u pacientů s agresivitou v anamnéze.

Ukončení léčby

Při ukončení léčby jsou symptomy z vysazení časté, zvláště pokud je ukončení podávání náhlé (viz bod 4.8). V

klinických studiích se nežádoucí účinky pozorované v souvislosti s ukončením

léčby (při postupném snižování dávek a poté) vyskytly u přibližně 31 % pacientů léčených

venlafaxinem a u 17 % pacientů užívajích placebo.

Riziko symptomů z vysazení může záviset na mnoha faktorech, včetně doby trvání léčby, podávané dávky a rychlosti snižování dávek.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou

závratě, poruchy smyslů (včetně parestezie), poruchy spánku (včetně insomnie a intenzivních

snů), agitovanost nebo úzkost, nauzea a/nebo zvracení, tremor a bolest hlavy. Obecně jsou tyto sympto

my mírného až středního stupně, avšak u některých pacientů mohou být těžkého stupně.

Obvykle se vyskytnou do několika dnů po ukončení léčby, ale existují velmi vzácná hlášení

takových symptomů u pacientů po náhodném vynechání dávky. Tyto symptomy většinou

vymizí samy, a to obvykle do 2 týdnů, ačkoli u některých jedinců mohou přetrvávat (2-3 měsíce

nebo déle). Proto se při ukončování léčby doporučuje postupné snižování dávky venlafaxinu po

dobu několika týdnů nebo měsíců, podle potřeby pacienta (viz bod 4.2). Akatizie/psychomotorický neklid Užívání venlafaxinu bylo spojeno s

rozvojem akatizie charakterizované subjektivně

nepříjemným nebo stresujícím neklidem a potřebou pohybu, která je často doprovázena

neschopností sedět či stát v klidu. Tyto příznaky se nejčastěji objevují během několika prvních

týdnů léčby. U pacientů, kteří mají tyto symptomy, může být zvýšení dávky škodlivé.

Sucho v ústech

U 10% pacientů léčených venlafaxinem bylo hlášeno sucho v ústech. To může zvýšit riziko zubního kazu

a pacienti mají být upozorněni na důležitost dentální hygieny.

Diabetes

U pacientů s diabetem může léčba SSRI nebo venlafaxinem ovlivnit glykémíi. Může být třeba upravit dávkování inzulínu a/nebo perorálních antidiabetik.

Gastrointestinální obstrukce Jelikož Faxiprol, tablety s

prodlouženým uvolňovánám se nedeformují a významně nemění tvar

v

gastrointestinálním traktu, neměly by být zpravidla podávány pacientům s preexistujícím

těžkým zúžením gastrointestináního traktu (patologickým nebo iatrogenním), pacientům s

dysfagií nebo pacientům, kteří velmi obtížně polykají tablety. U pacientů se známou

strikturou gastrointestinálního traktu byly v

zácně hlášeny symptomy obstrukce v souvislosti s

užíváním léků ve formě nedeformovatelných tablet s prodlouženým uvolňováním. Faxiprol, tablety s

prodlouženým uvolňováním by z důvodu lékové formy s prodlouženým

uvolňováním měly být podávány pouze pacientům, kteří jsou schopni tabletu spolknout celou. Faxiprol, tablety s

prodlouženým uvolňováním, obsahuje laktosu.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, s vrozeným nedostatkem laktasy nebo s malabsorpcí glukosy a galaktosy

by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) - Ireverzibilní neselektivní MAOI Venlafaxin nesmí být podáván v kombinaci s ireverzibilními neselektivními MAOIs. Podávání venlafaxinu nesmí bý

t zahájeno dříve než 14 dní od ukončení léčby ireverzibilním

neselektivním MAOI. Podávání venlafaxinu musí být ukončeno minimálně 7 dní před

zahájením léčby jakýmkoli ireverzibilním neselektivním MAOI (viz bod 4.3 a 4.4). - Reverzibilní, selektivní MAO-A inhibitor (moklobemid) Kombinace venlafaxinu s reverzibilním a selektivním MAOI, jako je moklobemid, se

nedoporučuje, pro možné riziko rozvoje serotoninového syndromu. Mezi zahájením léčení

venlafaxinem po ukončení léčení reverzibilním inhibitorem MAO může následovat ukončovací

perioda kratší než 14 dnů. Doporučuje se, aby podávání venlafaxinu bylo ukončeno minimálně

7 dní před zahájením léčby jakýmkoli reverzibilním MAOI (viz bod 4.4).

- Reverzibilní, neselektivní MAOI (linezolid) Antibiotikum linezolid je slabým reverzibilním a neselektivním MAOI a nemá být podáván

pacientům léčeným venlafaxinem (viz bod 4.4).

U pacientů, kteří ukončili užívání MAOI a ihned zahájili užívání venlafaxinu nebo u těch, kteří

ukončili užívání venlafaxinu před zahájením užívání MAOI, byly hlášeny závažné nežádoucí

účinky. Tyto účinky zahrnovaly tremor, myoklonii, pocení, nauzeu, zvracení, náhlé

zrudnutí/návaly horka, závratě a hypertermii s příznaky podobnými neuroleptickému

malignímu syndromu, křeče a smrt. Serotoninový syndrom

Podobně jako u jiných serotonergních látek může se v průběhu léčení venlafaxinem vyskytnout

serotoninový syndrom, zvláště při souběžném podávání jiných látek, které mohou ovlivňovat

serotonergní neurotransmiterový systém (např. triptany, SSRI, SNRI, lithium, sibutramin,

tramadol nebo rostlina třezalka tečkovaná [Hypericum perforatum]), s léčivými přípravky

zhoršujícími metabolismus serotoninu (včetně MAOI), nebo s prekurzory serotoninu (např.

potravinové doplňky s obsahem tryptofanu). V případě, že souběžné léčení venlafaxinem s SSRI,

SNRI nebo s agonisty serotoninového receptoru (triptan) je klinicky oprávněné,

doporučuje se pečlivě sledovat pacienta zvláště v úvodu terapie a při zvyšování dávek.

Souběžné podávání venlafaxinu s prekurzory serotoninu (např. potravinové doplňky s obsahem

tryptofanu) se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Látky ovlivňující CNS Riziko podávání venlafaxinu v

kombinaci s jinými látkami ovlivňujícími CNS nebylo

systematicky hodnoceno. Proto se při podávání venlafaxinu v kombinaci s jinými léky

ovlivňujícími CNS doporučuje opatrnost. Etanol

Klinické studie prokázaly, že venlafaxin nezhoršuje změnu psychických ani motorických

schopností způsobenou etanolem. Avšak podobně jako u všech látek ovlivňujících CNS by měli

být pacienti poučeni, aby po dobu užívání venlafaxinu nepili alkohol.

Účinek jiných léčivých přípravků na venlafaxin Ketokonazol (inhibitor CYP3A4) Farmakokinetická studie s

ketokonazolem u rychlých (EM) a pomalých (PM) metabolizátorů

CYP2D6 vedla k vyšší AUC venlafaxinu (o 70 % u PM, resp. 21 % u EM) a O-desmethyl-venlafaxinu (o 33 % u PM, resp. 23 % u EM

) po podání ketokonazolu. Souběžné podávání

inhibitorů CYP3A4 (např. atazanavir, klarithromycin, indinavir, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ketokonazol, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, telit

romycin) a venlafaxinu může

zvýšit hladiny venlafaxinu a O-

desmethylvenlafaxinu. Proto je třeba opatrnosti pokud

pacientova léčba obsahuje inhibitor CYP3A4 souběžně s venlafaxinem.

Účinek venlafaxinu na jiné léčivé přípravky Lithium

Při souběžném podávání venlafaxinu a lithia se může objevit serotoninový syndrom (viz Serotoninový syndrom).

Diazepam Venlafaxin nemá vliv na farmakokinetiku ani farmakodynamiku diazepamu ani jeho aktivního metabolitu desm

ethydiazepamu. Zdá se, že diazepam neovlivňuje farmakokinetiku venlafaxinu

ani O-desmethylvenlafaxinu. Není známo, zda existuje farmakokinetická a/nebo farmakodynamická interakce venlafaxinu s jinými benzodiazepiny. Imipramin Venlafaxin neovlivnil farmakokinetiku imipraminu ani 2-hydroxyimipraminu. V závislosti na

dávce došlo ke 2,5 až 4,5 násobnému zvětšení AUC u 2-hydroxydesipraminu po podávání denních dávek venlafaxinu 75 mg až 150 mg. Imipramin neovlivnil farmakokinetiku venlafaxinu ani O-desmethylvenl

afaxinu. Klinický význam těchto interakcí není znám. Při

současném podávání venlafaxinu a imipraminu je třeba dbát opatrnosti.

Haloperidol Farmakokinetická studie s haloperidolem prokázala pro haloperidol: snížení celkové perorální

clearance o 42 %, zvětšení AUC o 70 % a zvýšení C

max

o 88 %, ale žádnou změnu jeho

poločasu vylučování. Toto je třeba brát v úvahu u pacientů léčených haloperidolem a současně venlafaxinem. Klinický význam této interakce není znám. Risperidon Venlafaxin zvyšoval AUC risperidon

u o 50%, ale neovlivnil signifikantně farmakokinetický

profil souhrnné léčivé složky (risperidon + 9-hydroxyrisperidon). Klinický význam této interakce není znám. Metoprolol

Současné podávání venlafaxinu a metoprololu zdravým dobrovolníkům ve studii farma

kokinetické interakce obou léčiv vedlo ke zvýšení plazmatických koncentrací metoprololu

přibližně o 30-40% beze změny plazmatické koncentrace jeho účinného metabolitu α-

hydroxymetoprololu. Klinický význam tohoto zjištění u hypertenzních pacientů není znám.

Metoprolol neměnil farmakokinetický profil venlafaxinu ani jeho aktivního metabolitu O-

desmethylvenlafaxinu. Při současném podávání venlafaxinu a metoprololu je třeba opatrnosti. Indinavir Farmakokinetická studie s indinavirem prokázala snížení AUC indinaviru o 28% a snížení Cmax indinaviru o 36%. Indinavir neovlivnil farmakokinetiku venlafaxinu a O-desmethylvenlafaxinu. Klinický význam této interakce není znám.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou dostatečné údaje o podávání venlafaxinu těhotným ženám.

Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Venlafaxin

může být během těhotenství užíván pouze v případě, kdy očekávané

přínosy převažují nad možným rizikem.

Podobně jako u jiných inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI/SNRI) mohou se u

novorozenců vyskytnout příznaky z vysazení, pokud byl venlafaxin podáván až do narození

nebo vysazen krátce před ním. Někteří novorozenci vystavení účinkům venlafaxinu koncem

třetího trimestru měli komplikace vyžadující výživu sondou, podporu dýchání nebo

prodlouženou hospitalizaci. Takové komplikace mohou vzniknout ihned při porodu. Pokud matka užívala SSRI/SNRI v

pozdním stadiu těhotenství, byly u novorozenců pozorovány

následující symptomy:

podrážděnost, tremor, hypotonie, přetrvávající pláč a problémy při sání

nebo při spaní. Mohou to být symptomy v

důsledku serotonergního účinku nebo symptomy po expozici. Ve

většině případů byly tyto komplikace pozorovány ihned nebo do 24 hodin po porodu. Epidemiologické údaje nazna

čují, že užívání SSRI během těhotenství, zvláště v jeho pozdním

stádiu, m

ůže zvýšit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Ačkoliv

nebyly provedeny studie zkoumající souvis

lost mezi léčbou SNRI a rizikem vzniku PPHN,

nelze vzhledem k podobnému

mechanizmu účinku (inhibice zpětného vychytávání serotoninu)

riziko vzniku PPHN vyloučit. Kojení Venlafaxin a jeho aktivní metabolit, O-desmethylvenlafaxin,

jsou vylučovány do mateřského

mléka. Existují post-

marketingová hlášení o kojencích, u kterých se objevila plačtivost,

podrážděnost a poruchy spánku. Byly též hlášeny symptomy odpovídající vysazení léčby

venlafaxinem po ukončení kojení. Nelze vyloučit riziko nežádoucích účinků u kojených dětí.

Mělo by být proto zváženo, zda pokračovat/ukončit kojení a nebo pokračovat/ukončit léčbu

venlafaxinem a měl by při tom být posouzen prospěch kojení pro dítě a prospěch léčby venlafaxinem pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Jakýkoli psychoaktivní lék může snížit schopnost úsudku, myšlení a ovlivnit motorické

schopnosti. Každý pacient léčený venlafaxinem má být proto poučen ohledně ovlivnění

schopnosti řídit nebo obsluhovat nebezpečné stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji (>1/10) hlášené nežádoucí účinky v klinických studiích byly nauzea, sucho v ústech,

bolest hlavy a pocení (včetně nočních potů).

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a podle četnosti. Hodnocení frekvencí výskytu:

Velmi

časté:

≥ 1/10

Časté:

≥ 1/100, < 1/10

Méně časté:

≥ 1/1,000, < 1/100

Vzácné:

≥1/10,000, < 1/1,000

Není známo:

z dostupných údaj

ů nelze určit

Tělesný systém

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Četnost neznámá

Poruchy krve a lymfatického systému

Ekchymóza, gastro-intestinální hemoragie

Krvácení do sliznice, prodloužená krvácivost, trombocytopenie, krevní

dyskrazie, (včetně agranulocytózy, aplastické anémie, neutropenie a pancytopenie)

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšená hladina cholesterolu v séru, úbytek hmotnosti

Přírůstek hmotnosti

Abnormální funkční jaterní testy, hyponatrémie, hepatitis, syndrom

nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH), zvýšená hladina prolaktinu

Tělesný systém

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Četnost neznámá

Poruchy nervového systému

Sucho v ústech (10,0 %), bolest hlavy (30,3 %)*

Abnormální sny, snížení libida,

závratě, zvýšený tonus svalstva (hypertonie), nespavost, nervozita, parestezie, útlum/sedace, tremor, zmatenost, depersonalizace

Apatie, halucinace, myoklonus, agitovanost, porucha koordinace a rovnováhy

Akatizie/psychomotorický neklid,

křeče, manická reakce

Neuroleptický maligní syndrom (NMS), serotoninový syndrom, delirium, extrapyramidové

reakce (včetně dystonie a dyskineze), pozdní dyskineze, suicidiální

představy a chování**, vertigo, agrese ***

Poruchy smyslových

orgánů

Poruchy akomodace, mydriáza,

poruchy vidění

Změna chuti k jídlu, tinitus

Glaukom uzavřeného úhlu

Srdeční poruchy

Hypertenze, vazodilatace (obvykle návaly horka/ náhlé zrudnutí),

palpitace

Posturální hypotenze, synkopa, tachykardie

Hypotenze, prodloužení QT intervalu, ventrikulární fibrilace, ventrikulární

tachykardie (včetně torsade de pointes)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Zívání

Plicní eozinofilie

Gastrointestinální poruchy

Nauzea (20,0 %)

Snížená chuť k jídlu (anorexie), obstipace,

zvracení

Skřípání

zubů, průjem

Pankreatitis

Poruchy

kůže a podkoží

Pocení

(včetně

nočních

potů). [12,2 %]

Vyrážka, Alopecie

Multiformní erytém, toxická epidermální nekrolýza, Stevens

onův-Johnsonův

syndrom, pruritus, kopřivka

Poruchy pohybového systému a pojivové

tkáně

Rabdomyolýza

Tělesný systém

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Četnost neznámá

Poruchy ledvin a močových cest

Poruchy ejakulace/ orgasmu (muži), anorgasmie, erektilní dysfunkce (impotence).

ztížené močení

(většinou zpomalené mo

čení),

menstruační poruchy spojené se zvýšeným krvácením nebo zvýšeným nepravidelným

krvácením (např. menoragie, metroragie), polakisurie

Poruchy orgasmu (ženy),

retence moči

Močová inkontinence

Celkové poruchy

Astenie (únava), zimnice

Angioedém, fotosenzitivní reakce

Anafylaxe

* V souhrnných klinických studiích byla incidence bolesti hlavy 30,3

% ve skupině s venlafaxinem

versus 31,3

% ve skupině léčené placebem.

** V

průběhu léčby venlafaxinem nebo brzy po ukončení léčby byly zjištěny případy suicidálních

představ a chování (viz bod 4.4). *** Viz bod 4.4.

Ukončení podávání venlafaxinu (zvláště bylo-li náhlé) často vede k příznakům z vysazení.

Nejčastěji hlášenými reakcemi jsou závratě, smyslové poruchy (včetně parestezie), poruchy

spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů), agitovanost nebo úzkost, nauzea a/nebo zvracení, tremor, vertigo,

bolest hlavy a příznaky chřipky. Obecně jsou tyto příhody většinou

mírného až středního stupně a spontánně odeznějí, avšak u některých pacientů mohou být

závažné a/nebo dlouhodobější. Doporučuje se proto, pokud už podávání venlafaxinu není nutné,

postupně snižovat jeho dávku a pomalu jej vysadit (viz bod 4.2 a 4.4).

Pediatričtí pacienti

Všeobecně byl profil nežádoucích účinků venlafaxinu (v placebem kontrolovaných klinických

studiích) u dětí a dospívajících (věk 6 až 17 let) podobný těm, které byly pozorovány u

dospělých. Podobně jako u dospělých byla pozorována snížená chuť k jídlu, ztráta tělesné hmotnosti, zvýšený krevní tlak a zvýšená hladina cholesterolu v séru (viz bod 4.4).

V pediatrických klinických studiích byl pozorován zvýšený počet nežádoucích účinků –

suicidiálních myšlenek. Byl také zvýšený počet hlášení hostility, a zvláště u těžké depresivní poruchy, sebepoškození.

Navíc byly u dětí pozorovány následující nežádoucí účinky: bolest břicha, agitovanost, dyspepsie, ekchymóza, epistaxe a myalgie.

4.9

Předávkování Po uvedení na trh byly hlášeny

případy předávkování zejména v kombinaci s alkoholem a/nebo

jinými léčivy.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky hlášenými při předávkování byly: tachykardie,

změny úrovně vědomí (od somnolence po koma), mydriáza, křeče a zvracení. Dalšími

hlášenými nežádoucími účinky byly: změny v elektrokardiogramu (např. prodloužení QT intervalu, raménková blokáda, QRS prodloužení), ventrikulární tachykardie, bradykardie,

hypotenze, vertigo a smrt.

Publikované retrospektivní studie uvádějí, že předávkování venlafaxinem může být spojeno s vyšším rizikem úmrtí v porovnání s antidepresivy SSRI, ale s nižším rizikem než je u

tricyklických antidepresiv. Epidemiologické studie prokázaly, že pacienti léčení venlafaxinem

mají vyšší riziko suicidií než pacienti léčení SSRI. Není jasné, do jaké míry může být toto

zjištění vyššího rizika úmrtí přisuzováno toxicitě venlafaxinu při předávkování a do jaké míry toto naopak souvisí s

některými charakteristikami pacientů užívajících venlafaxin. Venlafaxin

má být předepisován v co nejmenších množstvích v souladu se správným léčebným postupem, aby se snížilo

riziko předávkování.

Doporučená léčba

Doporučují se obecná podpůrná a symptomatická opatření, monitorování srdeční akce a životních funkcí.

Pokud existuje riziko aspirace, není doporučeno vyvolávat zvracení.

Výplach žaludku může být indikován, pokud je proveden brzy po užití nebo u

symptomatických pacientů. Podání aktivního uhlí může také omezit absorpci léčivé látky. Forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfúze ani

výměnná transfuze nebudou pravděpodobně

úspěšné. Žádná specifická antidota venlafaxinu nejsou známa.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná antidepresiva. ATC kód: N06AX16

Mechanismus antidepresivního účinku venlafaxinu u lidí je zřejmě spojen s potenciací aktivity

neurotransmiterů v centrálním nervovém systému. Předklinické studie ukázaly, že venlafaxin a

jeho účinný metabolit, O-desmetylvenlafaxin (ODV), jsou inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu a noradrenalinu. Venlafax

in také slabě inhibuje vychytávání dopaminu. Venlafaxin a

jeho aktivní metabolit s

nižují β-adrenergní aktivitu jak po akutním (jednotlivém) tak po

dlouhodobém podání. Venlafaxin a ODV jsou velmi podobné z hlediska jejich celkového

účinku na zpětné vychytávání neurotransmiterů a ve vazbě na receptory. Venlafaxin nemá prakticky žádnou afinitu k muskarinovým cholinergním, H1-histaminergním

nebo α

1-

adrenergním receptorům mozku potkana in vitro. Farmakologický účinek na těchto

receptorech je zřejmě spojen s různými nežádoucími účinky, které se vyskytují při léčbě ostatními antidepresivy a

patří sem anticholinergní, sedativní a kardiovaskulární nežádoucí

účinky.

Venlafaxin nepůsobí jako inhibitor aktivity monoaminoxidázy (MAO). V in vitro studiích

bylo zjištěno, že venlafaxin nemá prakticky žádnou afinitu k opiátovým ani

benzodiazepinovým receptorům.

Těžká depresivní porucha

Účinnost venlafaxinu s okamžitým uvolňováním při léčení těžkých depresivních epizod byl prokázán v

pěti randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných

krátkodobých studiích, trvajících od 4 do 6 týdnů s dávkami až 375 mg/den. Účinnost venlafaxinu s

prodlouženým uvolňováním při léčení těžkých depresivních epizod byla

stanovena ve dvou placebem kontrolovaných krátkodobých studiích,

trvajících 8 a 12 týdnů,

s dávkami v rozmezí od 75 do 225 mg/den. V

jedné dlouhodobé studii byli dospělí ambulantní pacienti, kteří reagovali v průběhu 8-týdenní

otevřené studie na podávání venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním (75,150 nebo 225 mg), rand

omizováni, aby pokračovali se stejným dávkováním venlafaxinu s prodlouženým

uvolňováním nebo placeba po dobu až 26 týdnů a byl u nich sledován relaps.

Účinnost venlafaxinu v prevenci rekurentních depresivních epizod byla hodnocena po dobu 12

měsíců ve druhé dlouhodobé, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u dospělých

ambulantních pacientů s rekurentními těžkými depresivními epizodami , kteří v poslední

epizodě deprese odpovídali na léčbu venlafaxinem (100 až 200 mg/den, rozděleno do dvou

dávek d

enně.).

Generalizovaná úzkostná porucha

Účinnost venlafaxinu v léčbě generalizované úzkostné poruchy (GAD) byla stanovena ve dvou 8-mi týdenních placebem kontrolovaných studiích s fixními dávkami (75 až 225 mg/den), v jedné 6-

ti měsíční placebem kontrolované studii s fixními dávkami (75 až 225 mg/den) a

v jedné 6-

ti měsíční placebem kontrolované studii s flexibilními dávkami (37,5, 75 a

150

mg/den) u dospělých ambulantních pacientů.

I když byla také prokázána superiorita dávky 37,5 mg/den v porovnání s placebem, tato dávka

nebyla tak konzistentně účinná jako vyšší dávky

Sociálně úzkostná porucha

Účinnost venlafaxinu v léčbě sociálně úzkostné poruchy byla stanovena ve čtyřech dvojitě zaslepených, multicentrických, placebem kontrolovaných 12-ti týdenních studiích s paralelní skupinou a flexibilními dávkami a v

jedné dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 6-ti

měsíční studii s paralelní skupinou a fixními/flexibilními dávkami u dospělých ambulantních

pacientů. Pacienti dostávali dávky v rozmezí od 75 do 225 mg/den. V 6-ti měsíční studii se

neprokázala vyšší účinnost ve skupině léčené dávkami 150 až 225 mg/den v porovnání se

skupinou léčenou dávkou 75 mg/den. Panická porucha

Účinnost venlafaxinu v léčbě panické poruchy byla stanovena ve dvou dvojitě zaslepených, 12-t

i týdenních multicentrických, placebem kontrolovaných studiích u dospělých ambulantních

pacientů s panickou poruchou s agorafobií nebo bez agorafobie. Iniciační dávka ve studiích s panickou poruchou byla 37,5

mg/den po dobu 7 dnů. Potom pacienti dostávali fixní dávky 75

nebo 150 mg/den v jedné studii a 75 nebo 225 mg/den v další studii.

Účinnost byla také stanovena v jedné dlouhodobé dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s

paralelní skupinou, sledující dlouhodobou bezpečnost, účinnost a prevenci recidivy u

dospělých ambulantních pacientů, reagujících v otevřené části léčby. Pacienti pokračovali v užívání identických dávek venlafaxinu s

prodlouženým uvolňováním, jaké dostávali v závěru

otevřené fáze studie (75, 150, nebo 225 mg).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Venlafaxin je rozsáhle metabolizován, převážně na aktivní metabolit O-desmethylvenlafaxin

(ODV). Střední zdánlivý poločas vylučování ± SD z plazmy je pro venlafaxin 5±2 hodiny a pro

ODV 11±2 hodiny. Při perorálním podávání denní dávky rozdělené do několika jednotlivých

dávek se dosáhne rovnovážného stavu hladiny venlafaxinu a ODV do 3 dnů. V rozmezí dávek od 75 do 450 mg/den má venlafaxin a ODV lineární kinetiku. Absorpce Po jednotlivé perorální dávce

je nejméně 92 % venlafaxinu s okamžitým uvolňováním

absorbováno. Vzhledem k metabolismu venlafaxinu v

předsystémové oblasti je absolutní

biologická dostupnost

venlafaxinu je přibližně 40% až 45 %. Po podání venlafaxinu s

okamžitým

uvolňováním se dosáhne maximální plazmatické koncentrace venlafaxinu do 2 hod.

a ODV do 3 hod. Po podání venlafaxinu s

prodlouženým uvolňováním se dosáhne maximální

plazmatické koncentrace venlafaxinu do 5,5 hod. a ODV do 9 hod. Pokud se podají stejné denní

dávky venlafaxinu ve formě tablet s okamžitým uvolňováním nebo jako léková forma s

prodlouženým uvolňováním, forma s prodlouženým uvolňováním mají pomalejší absorpci, ale

stejný rozsah absorpce jako tablety s okamžitým

uvolňováním. Potrava neovlivňuje biologickou

dostupnost venlafaxinu ani ODV. . Distribuce V terapeutických koncentracích jsou venlafaxin

a ODV minimálně vázány na plazmatické

bílkoviny (27 % a 30 %).

Po intravenózním podání je distribuční objem venlafaxinu

v ustáleném stavu 4,4±1,6 l/kg. Metabolismus Venlafaxin prochází výraznou

metabolickou přeměnou v játrech. Studie in vitro a in vivo

prokázaly, že venlafaxin je bitransformován na svůj hlavní metabolit ODV prostřednictvím CYP2D6. Studie in vitro a in vivo

prokázaly, že venlafaxin je metabolizován na svůj vedlejší,

méně účinný metabolit N-desmethylvenlafaxin prostřednictvím CYP3A4. Studie in vitro a in vivo ukazují, že venlafaxin je slabým inhibitorem CYP2D6. Venlafaxin neinhibuje CYP1A2, CYP2C9 ani CYP3A4. Eliminace

Venlafaxin a jeho metabolity jsou primárně vylučovány ledvinami. Přibližně 87 % dávky

venlafaxinu je během 48 hodin zachyceno v moči buď jako nezměněný venlafaxin(5%), nekonjugovaný ODV(29%), konjugovaný ODV (26%) nebo jiné vedlejší

neučinné metabolity

(27%).

Střední plazmatická clearance ± SD venlafaxinu v ustáleném stavu je 1,3±0,6 l/hod/kg a

ODV je 0,4

±0,2 l/hod/kg.

Zvláštní skupiny pacientů

Věk a pohlaví

Věk a pohlaví pacienta významně neovlivňují farmakokinetiku venlafaxinu ani ODV.

Silní/ slabí metabolizátoři CYP2D6

Slabí metabolizátoři CYP2D6 mají vyšší plazmatické koncentrace venlafaxinu než silní

metabolizátoři. Protože však celková expozice (AUC) venlafaxinu a ODV je u pomalých a

rychlých metabolizátorů podobná, není třeba dvou rozdílných dávkovacích režimů pro tyto dvě skupiny. Pacienti s poruchou funkce jater Pacienti s klasifikací Child-Pugh A (lehké jaterní poškození) a Child-

Pugh B (středně těžké

jaterní poškození) měli prodloužený poločas vylučování venlafaxinu a ODV v porovnání se zdravými osobami. Po perorálním podání byla clearance venlafaxinu a ODV snížena. Byl

pozorován vysoký stupeň individuální variability. U pacientů s těžkým jaterním poškozením jsou k dispozici pouze omezené údaje (viz bod 4.2). Pacienti s poruchou funkce ledvin

U dialyzovaných pacientů měl venlafaxin prodloužený poločas vylučování asi o 180% a sníženou clearance asi o 57% v

porovnání se zdravými osobami, zatímco poločas vylučování

ODV byl prodloužený asi o 142% a clearance byla snížena asi o 56%. U pacientů s těžkou

poruchou funkce ledvin a u pacientů vyžadujících hemodialýzu je nutné dávku upravit (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie s venlafaxinem na potkanech a myších neporkázaly jeho karcinogenitu. Venlafaxin

nebyl mutagenní v rozsáhlé řadě in vitro a in vivo testů. Studie repro

dukční toxicity na zvířatech zjistily u potkanů snížení hmotnosti mládať a zvýšení

počtu mrtvě narozených mláďat a zvýšení počtu úmrtí mláďat v průběhu prvních 5 dnů kojení.

Příčina těchto úmrtí není známa. Tyto účinky byly pozorovány pouze po dávkách 30 m

g/kg/den, které 4 x převyšují (v mg/kg) denní dávku pro člověka 375 mg. Dávka, při které se

tento účinek neprojevil, odpovídala 1,3násobku dávky pro člověka. Potenciální riziko pro

člověka není známo.

Ve studii, v níž byli samci a samičky potkanů vystaveni ODV byla pozorována snížená fertilita.

Tato expozice odpovídala přibližně 1-2násobku expozice, které je dosaženo při podávání

humánní denní dávky venlafaxinu 375

mg/den. Význam tohoto zjištění pro člověka není

známý.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro: Mannitol (E421) Povidon 360 Makrogol 400 Mikrokrystalická celulosa

Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát Potah tablety: Acetát celulosy Makrogol 400 Potahová soustava Opadry II Y-30-18037 bílá (obsahuje hypromelosu, monohydrát laktosy,

oxidu titaničitý (E171) a triacetin)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

PVC-polychlorotrifluoroethylen/Al blistr: Uchovávejt

e při teplotě do 30°C. Uchovávejte v

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

HDPE lahvička: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou, aby

byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

75 mg, 150 mg: PVC-polychlorotrifluoroethylen/Al blistr: Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 70, 98, 100 a 500 (pouze pro použití v nemocnici) tablet s

prodlouženým uvolňováním

HDPE lahvička s HDPE uzávěrem s vysoušedlem: Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 500 (pouze pro použití v nemocnici) tablet s prodlouženým

uvolňováním Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medico Uno Pharma Kft. 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12.

Maďarsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Faxiprol 75: 30/451/07-C Faxiprol 150: 30/452/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.7.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

2.11.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU OBALU (BLISTR A HDPE LAHVIČKA) Papírová krabička pro: - Blistr PVC-ACLAR/hliník:

37,5 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 500 tablet s prodlouženým uvolňováním 75 mg, 150 mg, 225 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 70, 98, 100 a 500 tablet s prodlouženým uvolňováním

- HDPE lahvička: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 500 tablet s prodlouženým uvolňováním

Zde uvedené velikosti balení jsou referenčním přípravkem schváleným ve všech členských státech. Na trhu v každém členském státě nemusí být všechny velikosti balení. Velikostí balení zahrnuté do označení na obalu pro každou zemi budou schváleny pro referenční přípravek v každém příslušném členském státě.

1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Faxiprol 37,5 / 75 / 150 / 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňování obsahuje: Venlafaxinum………………37,5 / 75 / 150 / 225 mg (jako hydrochlorid) 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy, aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

37,5 mg blistr a HDPE lahvička:

10 tablet s prodlouženým uvolňováním 14 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 60 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 500 tablet s prodlouženým uvolňováním (pouze pro použití v nemocnici)

75 mg, 150 mg, 225 mg blistr:

10 tablet s prodlouženým uvolňováním 14 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 60 tablet s prodlouženým uvolňováním 70 tablet s prodlouženým uvolňováním

98 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 500 tablet s prodlouženým uvolňováním (pouze pro použití v nemocnici)

75 mg, 150 mg, 225 mg HDPE lahvička:

10 tablet s prodlouženým uvolňováním 14 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 60 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 500 tablet s prodlouženým uvolňováním (pouze pro použití v nemocnici

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Tablety polykejte celé Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Blistr PVC-polychlorotrifluoroethylen/Al: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. HDPE lahvička: Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Medico Uno Pharma Kft. 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12. Maďarsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Faxiprol 37,5: 30/450/07-C Faxiprol 75: 30/451/07-C

Faxiprol 150: 30/452/07-C Faxiprol 225: 30/453/07-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č. š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Faxiprol 37,5 / 75 / 150 / 225 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Průhledné blistrové balení PVC/hliník 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Faxiprol 37,5 / 75 / 150 / 225 Venlafaxinum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medico Uno 3. POUŽITELNOST Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š. 5. JINÉ Perorální podání.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Samolepící papírový štítek 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Faxiprol 37,5 / 75 / 150 / 225 Venlafaxinum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňování obsahuje: Venlafaxinum………………37,5 / 75 / 150 / 225 mg (jako hydrochlorid) 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuj monohydrát laktózy, aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

37,5 mg blistr a HDPE lahvička:

10 tablet s prodlouženým uvolňováním 14 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 60 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 500 tablet s prodlouženým uvolňováním (pouze pro použití v nemocnici)

75 mg, 150 mg, 225 mg blistr:

10 tablet s prodlouženým uvolňováním 14 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 60 tablet s prodlouženým uvolňováním 70 tablet s prodlouženým uvolňováním 98 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 500 tablet s prodlouženým uvolňováním (pouze pro použití v nemocnici)

75 mg, 150 mg, 225 mg HDPE lahvička:

10 tablet s prodlouženým uvolňováním 14 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním

56 tablet s prodlouženým uvolňováním 60 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 500 tablet s prodlouženým uvolňováním (pouze pro použití v nemocnici

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání. Tablety polykejte celé 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Medico Uno Pharma Kft. 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12. Maďarsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Faxiprol 37,5: 30/450/07-C Faxiprol 75: 30/451/07-C Faxiprol 150: 30/452/07-C Faxiprol 225: 30/453/07-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č. š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.