Famosan 20 Mg

Kód 0047262 ( )
Registrační číslo 09/ 018/96-A/C
Název FAMOSAN 20 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0047862 POR TBL FLM 100X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0096193 POR TBL FLM 20X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0059595 POR TBL FLM 50X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0047262 POR TBL FLM 500X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak FAMOSAN 20 MG

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls96835/2011 a sukls96844/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - Rp

Informace pro použití, čtěte pozorně!

FAMOSAN 20mg

FAMOSAN 40 mg

(Famotidinum)

potahované tablety

Výrobce a držitel registračního rozhodnutí

PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčská 1, 140 00 Praha 4

Složení

Léčivá látka: Famotidinum 20 nebo 40 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocné látky:

Famosan 20 mg: mikrokrystalická celulosa, laktosa, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, hypromelosa, makrogol, červený oxid železitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, dimetikonová emulze

Famosan 40 mg: mikrokrystalická celulosa, laktosa, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, hypromelosa, makrogol, žlutý oxid železitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, dimetikonová emulze

Indikační skupina

Antacida, antiulceróza, H2-antagonisté

Charakteristika

Famotidin patří do skupiny inhibitorů histaminových H2-receptorů. Molárně je 6-15krát účinnější než ranitidin a mnohonásobně účinnější než přípravky cimetidinu. Snižuje sekreci o více než 80 %. Rychle se vstřebává ve střevě. Účinek není ovlivněn náplní žaludku.

Indikace

-

žaludeční a dvanáctníkový vřed;

-

bulbitida (zánět sliznice dvanácterníku);

-

refluxní esofagitida (zánět sliznice jícnu na podkladě zpětného toku žaludečního obsahu);

-

Zollinger - Ellisonův syndrom;

-

dyspeptický syndrom spojený s žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou (zažívací obtíže, projevující se nechutenstvím, nevolností, pálením žáhy, nadýmáním, pocity plnosti, případně bolestmi břicha, spojené se zvýšenou produkcí nadměrně kyselé žaludeční šťávy).

Kontraindikace

Těhotenství a kojení; přecitlivělost na famotidin a podobné inhibitory H2-receptorů.

Přípravek nesmí být podán dětem mladším 6 let.

Nežádoucí účinky

Famosan® je obecně velmi dobře snášen. Nežádoucí účinky se objevují pouze u 3-7 % pacientů. Podobně jako u jiných inhibitorů H2-receptorů by se mohly vyskytnout bolesti hlavy, závratě, sucho v ústech, nevolnost, zvracení, nadýmání, zácpa, průjem, nechutenství, velmi vzácně křeče, menstruační poruchy a vypadávání vlasů. Výskyt těchto nežádoucích účinků je třeba oznámit ošetřujícímu lékaři.

Interakce

Klinicky významné interakce přípravku Famosan s jinými léky nejsou známy.

Dávkování

Při léčbě lze s výhodou kombinovat přípravek FAMOSAN® 20 mg s přípravkem FAMOSAN® 40 mg.

U vředové choroby žaludku nebo dvanáctníku je obvyklá dávka FAMOSANu 2krát 1 tableta po 20 mg denně (interval 12 hodin) nebo 1 tableta po 40 mg jednorázově na noc po dobu 4-8 týdnů. Přesnou délku léčby určí lékař podle výsledků endoskopické kontroly.

Při prevenci opakování vředu se užívá na noc 1 tableta přípravku FAMOSAN 20 mg po dobu několika měsíců.

U Zollinger - Ellisonova syndromu se podle závažnosti onemocnění užívá 20-40 mg, tj. 1 až 2 tablety přípravku FAMOSAN 20 mg (při dávce 40 mg 1 tableta přípravku FAMOSAN 40 mg) každých 6 hodin, po dobu nutnou ke klinickému zlepšení. Maximální celková denní dávka může v některých případech dosáhnout až 480 mg, tj. 24 tablet přípravku FAMOSAN 20 mg nebo 12 tablet přípravku FAMOSAN 40 mg.

U ostatních indikací je obvyklá dávka 40 mg, tj. 2 tablety přípravku FAMOSAN 20 mg nebo 1 tableta přípravku FAMOSAN 40 mg na noc.

Podávání přípravku dětem od 6 let je možné pouze na základě pečlivého zvážení lékařem vzhledem k závažnosti onemocnění. V těchto případech se užívá 0,4 mg až 0,6 mg na kilogram tělesné hmotnosti dítěte.

Tablety přípravku Famosan se polykají nerozkousané s několika doušky tekutiny.

Při ledvinné nedostatečnosti dochází k významnému prodloužení účinku přípravku Famosan.

Upozornění

Před zahájením léčby inhibitory H2-receptorů je nutné, aby lékař vyloučil nádorový původ choroby.

Laboratorně by mohl být zaznamenán vzestup jaterních diagnostických enzymů a močoviny, eventuálně pokles leukocytů a trombocytů. Při předávkování nebo náhodném požití dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet po 20 mg

10, 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet po 40 mg

Datum poslední revize20.7.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls96835/2011 a sukls96844/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

FAMOSAN 20 mg

FAMOSAN 40 mg

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

1 potahovaná tableta obsahuje famotidinum 20 mg nebo 40 mg.

Pomocné látky: 1 potahovaná tableta obsahuje monohydrát laktosy 46,5 mg nebo 93 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Famosan 20 mg : hladké, hnědorůžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 7 mm

Famosan 40 mg : hladké, hnědožluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 9 mm

4. KLINICKÉ ÚDAJE:

4.1 Terapeutické indikace

Indikační skupina - antiulcerosum, antagonista H2-receptorů

FAMOSAN je účinný přípravek vhodný k léčbě všech chorobných stavů spojených se žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou.

Patří sem:

Různé lokalizace a formy peptické vředové choroby: vřed jícnu, žaludku, bulbu duodena, postbulbární vřed duodena, peptický vřed v anastomóze po operaci žaludku. Použití FAMOSANU se týká ve všech těchto případech jak indikace léčebné, tak profylaktické;

Akutní, tzv. stresový vřed po těžkých traumatech a chirurgických operacích, včetně transplantací orgánů;

Vřed vyvolaný léčbou kortikoidy a nesteroidními antirevmatiky, jeho léčba i profylaxe;

Zollinger-Ellisonův syndrom s mnohočetným výskytem peptického vředu;

Hemoragická gastropatie;

Refluxní ezofagitida;

Funkční gastropatie spojená s hyperaciditou a pyrózou.

FAMOSAN® je rovněž účinným profylaktikem krvácení z různých peptických lézí a před celkovou

anestezií u nemocných ohrožených aspirací kyselého obsahu (Mendelsonův syndrom). Je také podpůrným léčebným prostředkem v terapii akutní pankreatitidy. FAMOSAN® není vhodný k léčbě různých klinických příznaků funkční žaludeční dyspepsie, kdy se nejedná o žaludeční hypersekreci a hyperaciditu.

4.2 Dávkování a způsob podání

U vředové choroby žaludku nebo dvanáctníku je obvyklá dávka FAMOSANu 2krát 1 tableta po 20 mg denně (interval 12 hodin) nebo 40 mg jednorázově na noc po dobu 4-8 týdnů. Délka léčby se řídí endoskopickým průkazem vyhojení vředu. Při profylaxi recidivy vředu je obvyklá dávka 20-40 mg na noc.

U Zollinger-Ellisonova syndromu se řídí dávka FAMOSANu aktuální závažností nemoci. Většinou je to 20-40 mg každých 6 hodin až do klinického zlepšení. Maximální celková denní dávka nemá překročit 480 mg famotidinu. Léčba tohoto onemocnění je dlouhodobá.

U ostatních uvedených indikací je nejčastější léčba v dávkách 2krát 20 mg denně (interval 12 hod.) nebo 20-40 mg famotidinu jednorázově na noc.

Podávání přípravku dětem od 6 let je možné pouze na základě pečlivého zvážení naléhavosti indikace. V těchto případech se podává 0,4 mg až 0,6 mg na kilogram tělesné hmotnosti dítěte.

Potahované tablety FAMOSANu se polykají nerozkousané a zapíjejí se vodou.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na famotidin, která je velmi vzácná. Jiné absolutní kontraindikace nejsou známé. Není vhodný u kojících žen a v graviditě. Přípravek je kontraidikován u dětí do 6 let.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby žaludečního vředu je nutné vyloučit jeho případný maligní charakter. Symptomatický účinek léku na žaludeční vřed nevylučuje jeho malignitu. U renální insuficience je nutná redukce dávek úměrně se snížením glomerulární filtrace.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy klinicky závažné negativní interakce FAMOSANu s jinými léky. Famotidinové přípravky neovlivňují ani vstřebávání jiných léků ve střevě, ani enzymatickou biotransformaci theofylinu, kumarinu, propranololu, diazepamu, aminopyrinu aj. v játrech.Terapeuticky pozitivní je kombinované použití přípravků famotidinu a antacid (hydroxid hořečnatý a hlinitý), prokazující vyšší účinnost než je pouhý součet antacidních účinků jednotlivých složek.Kombinace s parasympatolytiky je možná, dochází k potenciaci účinku. Nejednoznačné je současné podávání sukralfátu a komplexních vizmutových solí, oba tyto léky vyžadují k optimálnímu účinku kyselé intragastrické prostředí.

4.6 Těhotenství a kojení

V těhotenství není léčba FAMOSANem vhodná. Famotidin proniká do mateřského mléka, a proto je jeho použití s kojením neslučitelné.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek neovlivňuje pacientovu schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Famotidin je obecně velmi dobře snášen. Výskyt nežádoucích účinků při podávání dávek 20-80 mg

denně se pohybuje mezi 3-7 %. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolesti hlavy, únava, zácpa, průjem, závratě, nechutenství, suchost v ústech, nevolnost až zvracení. U malého počtu pacientů se objevují zvýšené hladiny transamináz a hyperbilirubinémie. Závažnější nežádoucí účinky jsou vzácnější než u vývojově starších inhibitorů H2-receptorů, nelze je však plně vyloučit. V jednotlivých případech byly popsány křeče, psychické poruchy, vypadávání vlasů, menstruační poruchy, pokles leukocytů a trombocytů.

4.9 Předávkování

Příznaky předávkování dosud pozorovány nebyly. Pokud by k předávkování došlo, následovala by symptomatická a podpůrná terapie.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiulcerosum, antagonista H2 receptorů

ATC kód: A02BA03

Famotidin je specifickým antagonistou histaminových H2-receptorů bez agonistického či antagonistického působení na histaminové H1-, muskarinové, nikotinové či alfa- a beta-receptory. Klasickou kompetitivní inhibicí na receptorech působí snížení kyselé žaludeční sekrece. Famotidin nepůsobí klinicky významnou blokádu histaminových H2-receptorů mimo gastrointestinální trakt. Nebyl prokázán žádný efekt na hladiny testosteronu, gonadotropinu či prolaktinu.Ve srovnání s cimetidinem snižuje famotidin 20-30krát účinněji aciditu žaludku u pacientů s duodenálními vředy při současném delším trvání účinku, ve srovnání s ranitidinem cca 8krát. Základními farmakologickými vlastnostmi famotidinu, kromě vysoké účinnosti, je rychlý nástup účinku, jeho dostatečně dlouhé trvání a vysoká specifičnost vazby na histaminové H2-receptory. Famotidin snižuje významně denní bazální a noční sekreci kyseliny solné i pepsinu v žaludku o více než 80 %. Jeho působením se snižuje i celkový objem žaludeční šťávy. Famotidin snižuje také sekreci jakkoliv stimulovanou (histaminem, inzulínem, pentagastrinem či potravou).Inhibiční účinek famotidinu na sekreci pepsinu je slabší než účinek na sekreci kyseliny solné a je souběžný s celkovým poklesem objemu žaludeční šťávy. Sekrece vnitřního žaludečního faktoru probíhá, stejně jako sekrece vodíkových iontů, v parietálních buňkách žaludeční sliznice a je rovněž stimulována histaminem. Dalo by se proto teoreticky předpokládat, že inhibice histaminových H2-receptorů může vyvolat malabsorpci vitamínu B12. Cílenými pokusy však tento předpoklad nebyl potvrzen.Nebyla potvrzena ani teoretická obava, že inhibitory H2-receptorů mohou svým účinkem na pH žaludečního obsahu ovlivnit bakterie přítomné v žaludku a přivodit tak vzestup koncentrace škodlivých nitrosaminů. Terapeutické dávky famotidinu nemají vliv ani na bazální hladinu gastrinu v krvi, která stoupá teprve při hodnotách pH vyšších než 5 . Inhibitory H2-receptorů neovlivňují ani zevní sekreci pankreatu, a to jak bazální, tak stimulovanou pankreozyminem, nepůsobí na vyprazdňování žaludku a nemění napětí dolního sfinkteru jícnu. Četné klinické zkušenosti potvrdily, že i jednorázová denní dávka famotidinu použitá večer před spaním, zbavuje během několika dnů nemocného obtíží při vředové gastroduodenální nemoci.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání dosahují hladiny famotidinu v plazmě maxima za 1-3,5 hod., přičemž po jednorázovém podání dávky 40 mg činí toto maximum cca 0,070-0,100 mg/l. Biologická dostupnost famotidinu z tablet je cca 43 % a není ovlivněna potravou. Vazba na bílkoviny je relativně slabá.

Famotidin prochází hematoencefalickou bariérou podobně jako ranitidin a cimetidin. Je vylučován rovněž do mateřského mléka. 20-40 % per os podaného famotidinu, resp. cca 70 % famotidinu podaného i.v., je vylučováno v nezměněné podobě močí, kde byla nalezena jen nízká koncentrace metabolitu (S-oxidu), o jehož případné biologické aktivitě není nic známo.

Eliminační poločas u subjektů s normální funkcí ledvin je cca 3 hodiny, u pacientů s kreatininovou clearance nižší než 30 ml/min se prodlužuje až na 10-12 hod.

Podobné farmakokinetické údaje byly nalezeny i v klinické bioekvivalenční studii provedené na 12 dobrovolnících s přípravkem FAMOSAN ve srovnání s přípravkem ULFAMID.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita:

Při podávání famotidinu myším a potkanům obou pohlaví v jednorázových dávkách do 8 000 mg/kg hmotnosti orální formou se neobjevily letální příznaky. Letální intravenózní dávka famotidinu pro oba druhy je od 434 do 563 mg/kg. Letální intraperitoneální a podkožní dávka je pro oba druhy 800 mg/kg a více.

Subchronická toxicita:

Při opakovaném 14denním podávání famotidinu (FAMOSAN) samcům i samicím myší a potkanů v jednotlivé dávce 3 mg a 9 mg/kg denně nebyly pozorovány závažné změny morfologických, histologických, biochemických a hematologických parametrů, které by bylo možno dát do příčinné souvislosti s testovanou látkou.

6měsíční toxikologická studie na potkanech:

K pokusu bylo použito 120 laboratorních potkanů (60 samců a 60 samic) kmene Wistar, stáří 7-8 týdnů. Famotidin byl podáván perorálně ve formě vodné suspenze po dobu 26 týdnů v dávkách 50 mg/kg, 500 mg/kg a 1 000 mg/kg hmotnosti zvířete. Nebyly zjištěny odchylky v chování ani projevech klinického stavu. Hematologické vyšetření neprokázalo změny, které by souvisely s množstvím a dobou podávání testované látky. Biochemická vyšetření krevního séra, hmotnost orgánů a patologicko-morfologická vyšetření neprokázala toxické působení famotidinu. Podle dostupné literatury nebyly prokázány žádné účinky teratogenní, mutagenní nebo kancerogenní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam všech pomocných látek

Jádro:Kukuřičný škrobLaktosa Mikrokrystalická celulosa Koloidní bezvodý oxid křemičitýMagnesium-stearát

Obal:HypromelosaMakrogol 6 000Červený oxid železitý (Famosan 20 mg)Žlutý oxid železitý (Famosan 40 mg)Oxid titaničitý

Dimetikonová emulze

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Al/PVC blistr, krabička.

Velikost balení:

FAMOSAN 20 mg: 20, 50, 100, 500 tablet

FAMOSAN 40 mg: 10, 20, 50, 100, 500 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Famosan 20 mg : 09/018/96-A/CFamosan 40 mg : 09/018/96-B/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE A DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17. 1. 1996 / 17.6. 2009

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

20.7.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Famosan 20 mgpotahované tabletyfamotidinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

famotidinum 20 mg v 1 potahované tabletě

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

20 potahovaných tablet50100500

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 09/018/96-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Famosan 20 mg

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Famosan 20 mgpotahované tabletyfamotidinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PRO.MED.CS Praha a.s.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vždy během balení přípravku vyraženo po straně blistru.

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.