Eprex 400 Iu/0,1Ml

Kód 0014969 ( )
Registrační číslo 12/ 161/89-B/C
Název EPREX 400 IU/0,1ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014969 INJ SOL 6X0.5ML/2KU Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak EPREX 400 IU/0,1ML

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls68191/2011, sukls68193/2011, sukls68206/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

EPREX 200 IU/0,1 ml, EPREX 400 IU/0,1 ml, EPREX 1 000 IU/0,1 ml

Injekční roztok

(epoetinum alfa)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo

lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, sestře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je EPREX a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EPREX používat

3.

Jak se EPREX používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak EPREX uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE EPREX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

EPREX je injekční roztok, který obsahuje epoetin alfa, bílkovinu, která povzbuzuje kostní dřeň ke zvýšené tvorbě červených krvinek. Červené krvinky obsahují hemoglobin (látku, která zajišťuje přenos kyslíku). Epoetin alfa je kopií lidské bílkoviny erytropoetinu a působí stejným způsobem.

EPREX je určen k léčbě příznaků anemie (chudokrevnosti) způsobené ledvinovým onemocněním.

u dětí podstupujících hemodialýzu

u dospělých podstupujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu (pročištění krve svyužitím nálevu do břišní dutiny)

u dospělých trpících závažnou anemií, kteří dosud nepodstupují dialýzu.

Jestliže trpíte ledvinovým onemocněním, je možné, že máte nedostatek červených krvinek, protože Vaše ledviny netvoří dostatek erytropoetinu (nutného k tvorbě červených krvinek). Přípravek EPREX je předepisován k povzbuzení kostní dřeně ke zvýšené tvorbě červených krvinek.

EPREX je určen k léčbě anemie v případě, že podstupujete chemoterapii nádorového bujení, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu (nádoru kostní dřeně) a Váš lékař usoudí, že u Vás může nastat značná potřeba krevní transfuze. EPREX může potřebu krevní transfuze snížit.

EPREX je určen nemocným se středně závažnou formou anemie před plánovanou operací k odběru jejich vlastní krve před operací. Krev pak může být použita během operace

nebo po operaci. EPREX povzbudí tvorbu červených krvinek a tím je umožněn odběr většího objemu krve pro transfuzi vlastní krve.

EPREX může být použit u dospělých se středně závažnou formou anemie, kteří podstupují rozsáhlou ortopedickou operaci (např. operaci při náhradě kyčle nebo kolena) ke snížení potřeby případných krevních transfuzí.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EPREX POUŽÍVAT

Nepoužívejte EPREX

pokud u Vás není uspokojivě upravena léčba případného vysokého krevního tlaku.

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na epoetin alfa nebo na kteroukoli další složku přípravku EPREX (uvedenou v bodu 6. Další informace).

pokud budete podroben/a plánované rozsáhlé ortopedické operaci (např. operaci kyčlí nebo kolen) a jestliže:

trpíte závažným srdečním onemocněním

trpíte závažnými žilními a tepennými poruchami

jste nedávno prodělal/a srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu

nemůžete užívat léky na ředění krve,

nemusí být EPREX pro Vás vhodný. Poraďte se, prosím, s lékařem. Při léčbě přípravkem EPREX potřebují někteří lidé užívat léky snižující riziko tvorby krevních sraženin. Pokud nemůžete užívat léky zabraňující tvorbě krevních sraženin, nesmíte používat EPREX.

pokud byla u Vás zjištěna čistá aplazie červené krevní řady (kostní dřeň nevytváří dostatek červených krvinek) po předchozí léčbě jakýmkoli přípravkem, který povzbuzuje tvorbu červených krvinek (včetně přípravku EPREX). Viz bod 4. Možné nežádoucí účinky.

ke zvýšení tvorby červených krvinek (získání většího množství krve), pokud nemůžete podstoupit transfuzi vlastní krve během operace nebo po operaci.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EPREX je zapotřebí

Pokud se Vás týkají některé z následujících skutečností, je důležité o nich informovat lékaře. Je možné, že Vaše léčba přípravkem EPREX může nadále pokračovat, ale poraďte se nejdříve se svým lékařem.

Pokud trpíte nebo jste trpěl/a:

srdečními chorobami, včetně anginy pectoris;

vysokým krevním tlakem;

tvorbou krevních sraženin nebo je u Vás vyšší riziko tvorby krevních sraženin (např. při nadměrné hmotnosti, cukrovce nebo jste-li dlouho upoután/a na lůžko z důvodu operace nebo nemoci);

epileptickými záchvaty nebo křečemi;

anemií z jiných příčin;

jaterními chorobami;

porfyrií (vzácná porucha krve).

V případě, že trpíte nádorovým onemocněním, je zapotřebí si být vědom/a, že přípravky, které povzbuzují tvorbu červených krvinek, jako přípravek EPREX, mohou teoreticky působit

jako růstový faktor, a proto mohou ovlivnit růst nádoru. V závislosti na Vašem osobním stavu může být vhodnější krevní transfuze. Poraďte se o tom, prosím, se svým lékařem.

Při užívání jiných přípravků, které povzbuzují tvorbu červených krvinek, je zapotřebí zvýšené pozornosti: EPREX je jedním ze skupiny přípravků, které povzbuzují tvorbu červených krvinek stejným způsobem jako lidská bílkovina erytropoetin. Váš lékař vždy přesně zaznamená, jaký konkrétní přípravek užíváte.

Jestliže dostanete v průběhu léčby přípravek z této skupiny jiný než EPREX, poraďte se před jeho použitím se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

EPREX obvykle neovlivňuje účinek jiných léků, lékaře však informujte o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud užíváte léky obsahující léčivou látku cyklosporin (užívaný např. po transplantaci ledvin), lékař může v průběhu léčby přípravkem EPREX požadovat vyšetření krve ke zjištění hladiny cyklosporinu v krvi.

Přípravky doplňující železo nebo podporující krvetvorbu mohou zvýšit účinek přípravku EPREX. O jejich užívání rozhodne lékař.

Pokud se dostanete do nemocnice, na kliniku nebo k obvodnímu lékaři, informujte lékaře, že užíváte EPREX. Může to ovlivnit jinou léčbu nebo výsledky vyšetření.

Těhotenství a kojení

Pokud se Vás cokoli z níže uvedeného týká, je důležité o tom informovat Vašeho lékaře. Možná budete moci používat Eprex, ale poraďte se o tom předem se svým lékařem.

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná.

Pokud kojíte.

3.

JAK SE EPREX POUŽÍVÁ

Váš lékař provedl vyšetření krve a rozhodl, že potřebujete EPREX.

Eprex může být podán injekčně:

buď do žíly, nebo hadičky vedoucí do žíly (intravenózně)

nebo pod kůži (subkutánně).

Váš lékař rozhodne, jak Vám bude EPREX podáván. Obvykle Vám budou injekce podávány lékařem, zdravotní sestrou nebo příslušným zdravotníkem. Někteří lidé, v závislosti na důvodu proč EPREX potřebují, se mohou později naučit podávat si podkožní injekci sami: viz Pokyny, jak si podávat EPREX samostatně.

EPREX by neměl být používán:

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnitřním a vnějším obalu

pokud víte, že roztok byl, nebo se domníváte, že mohl být nedopatřením zmražen

při poruše chladničky.

Dávka přípravku EPREX je odvozena od Vaší tělesné hmotnosti v kilogramech. Příčina anemie je rovněž faktorem, podle kterého lékař stanoví správnou dávku.

V průběhu léčby přípravkem EPREX Vám bude pravidelně kontrolován krevní tlak.

Osoby s ledvinovým onemocněním

Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu ve Vaší krvi mezi 10 a 12 g/dl (6,2 –7,5 mmol/l), protože vysoká koncentrace hemoglobinu může zvýšit riziko tvorby krevních sraženin a úmrtí.

Obvyklá úvodní dávka přípravku EPREX činí u dospělých i dětí 50 mezinárodních jednotek (IU) na kilogram (/kg) tělesné hmotnosti podávaných třikrát týdně. U nemocných podstupujících peritoneální dialýzu (pročištění krve s využitím nálevu do břišní dutiny) se EPREX podává dvakrát týdně.

Dospělým i dětem se EPREX podává injekcí do žíly nebo hadičkou vedoucí do žíly. Pokud tento přístup (do žíly nebo hadičkou) není dostupný, lékař může rozhodnout o podání pod kůži (subkutánně). Toto platí i pro nemocné podstupující peritoneální dialýzu.

Váš lékař zajistí pravidelné vyšetření krve, aby bylo jisté, že lék stále správně působí a může upravovat dávku, obvykle každý čtvrtý týden.

Jakmile se anemie zlepší, lékař u Vás bude pokračovat v pravidelných kontrolách krve a může Vám dále upravit dávku pro další léčbu.

K zajištění vyšší účinnosti můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX dostávat doplňky železa.

Pokud podstupujete dialýzu v době zahájení léčby přípravkem EPREX, může být zapotřebí upravit dialyzační režim. O tom rozhodne lékař.

Dospělí podstupující chemoterapii

Váš lékař může u Vás zahájit léčbu přípravkem EPREX, jestliže máte koncentraci hemoglobinu v krvi 10 g/dl (6,2 mmol/l) nebo nižší.

Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu ve Vaší krvi mezi 10 a 12 g/dl (6,2 –7,5 mmol/l), protože vysoká koncentrace hemoglobinu může zvýšit riziko tvorby krevních sraženin a úmrtí.

Obvyklá úvodní dávka činí buď 150 IU/kg tělesné hmotnosti třikrát týdně, nebo 450 IU/kg jednou týdně.

EPREX se podává injekcí pod kůži.

Váš lékař zajistí vyšetření krve a může upravovat dávku podle průběhu léčby anemie.

K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX dostávat doplňky železa.

Léčba přípravkem EPREX obvykle pokračuje ještě jeden měsíc po ukončení chemoterapie.

Dospělí v programu odběrů a shromažďování vlastní krve

Obvyklá dávka činí 600 IU/kg tělesné hmotnosti podávaných dvakrát týdně.

EPREX se podává injekcí do žíly, po dobu 3 týdnů před operací, po odběru krve.

K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX dostávat doplňky železa.

Dospělí s plánovanou rozsáhlou ortopedickou operací

Doporučená dávka činí 600 IU/kg podkožně jednou týdně.

EPREX se podává injekcí pod kůži po dobu tří týdnů před operací a v den operace.

Při potřebě zkrátit z léčebných důvodů předoperační období, činí obvyklá denní dávka 300 IU/kg deset dnů před operací, v den operace a po čtyři dny bezprostředně po operaci.

Pokud vyšetření krve před operací prokáží příliš vysokou hladinu hemoglobinu (krevního barviva), bude léčba ukončena.

K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX dostávat doplňky železa.

Pokyny, jak samostatně podávat injekci přípravku EPREX

Na počátku léčby Vám bude EPREX podáván zdravotnickými pracovníky. Lékař však může později rozhodnout, že bude pro Vás výhodné, abyste se naučil/a Vy nebo Váš pečovatel podávat injekci pod kůži (subkutánně) samostatně.

Bez vyškolení lékařem nebo zdravotní sestrou si nezkoušejte podávat injekci samostatně.

EPREX podávejte vždy přesně dle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry.

Ujistěte se, že vždy podáváte pouze množství roztoku odpovídající pokynům lékaře nebo zdravotní sestry.

EPREX používejte pouze, pokud byl správně uchováván – viz bod 5. Jak EPREX uchovávat.

Před použitím nechte stříkačky přípravku EPREX stát do dosažení pokojové teploty. To obvykle trvá 15 až 30 minut. Přípravek použijte do 3 dnů od vyjmutí z chladničky.

Z každé předplněné injekční stříkačky přípravku EPREX použijte vždy pouze jednu dávku.

Je-li EPREX podáván pod kůži (subkutánně), injikovaný objem pro jednorázovou injekci obvykle nepřesáhne jeden mililitr (1 ml).

EPREX se podává samostatně, nikoli spolu s dalšími injekčními roztoky.

Injekční stříkačky EPREX neprotřepávejte. Dlouhé silné třepání může přípravek poškodit. Pokud byl přípravek silně protřepáván, nepoužívejte jej.

Jak si podávat injekci samostatně s použitím předplněné injekční stříkačky:

Předplněné injekční stříkačky jsou opatřeny bezpečnostním nástavcem, který pomáhá předejít poranění způsobenému použitou jehlou. Viz označení na obalu.

-

Vyndejte injekční stříkačku z chladničky. Roztok má získat pokojovou teplotu.

-

Zkontrolujte stříkačku, ujistěte se o správnosti dávky, o tom, že neuplynula doba použitelnosti, stříkačka není poškozená, roztok je čirý a není zmrzlý.

-

Zvolte místo podání. Vhodná místa jsou vrchní strana stehna a břicho v okolí žaludku, ale nikoli v blízkosti pupíku. Místo pokaždé měňte.

-

Umyjte si ruce. Použijte tampon s dezinfekčním prostředkem k dezinfekci místa injekce.

-

Oddělte kryt stříkačky přidržením stříkačky a opatrným sejmutím krytu bez otáčení. Netlačte na píst, nedotýkejte se jehly, ani netřepejte stříkačkou.

-

Před podáním injekce odstraňte přebytečný roztok zatlačením na píst tak, aby ve stříkačce zůstalo pouze množství roztoku odpovídající pokynům lékaře nebo zdravotní sestry.

-

Vytvořte kožní záhyb přidržením kůže mezi palcem a ukazováčkem. Na kůži netlačte.

-

Zaveďte jehlu do vytvořeného záhybu. Lékař nebo zdravotní sestra Vám mohou předvést, jak to udělat.

-

Zkontrolujte, zda jste neporušil/a cévu. Mírně povytáhněte píst zpět. Když uvidíte krev, úplně vytáhněte jehlu a zkuste injekci na jiném místě.

-

Stlačte palcem píst stříkačky, jak nejdále to jde, aby byl podán celý objem roztoku odpovídající správné dávce. Tlačte pomalu a stejnoměrně, kožní záhyb stále přidržujte. Bezpečnostní nástavec se neaktivuje, dokud není podána celá dávka.

-

Když je píst zasunut, jak nejdále to jde, vytáhněte jehlu a uvolněte kůži.

-

Sejměte palec z pístu a nechte jehlu, aby se celá zasunula do bezpečnostního nástavce.

-

Po podání injekce přitlačte na několik vteřin v místě vpichu tampon.

-

Použitou stříkačku odložte do bezpečné nádoby - viz bod 5. Jak EPREX uchovávat.

Jestliže jste použil/a více přípravku EPREX, než jste měl/aPokud se domníváte, že dávka přípravku EPREX byla příliš vysoká, informujte neprodleně lékaře nebo zdravotní sestru. Nežádoucí účinky při předávkování jsou nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek EPREXPodejte příští injekci, co nejdříve si vzpomenete. Pokud zbývá do Vaší příští injekce jeden den, zapomenutou injekci vynechejte a pokračujte v původním plánu pro dávkování. Dávku nezdvojujte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i EPREX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě informujte lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z nežádoucích účinků uvedených v tomto seznamu.

Velmi časté nežádoucí účinkyTyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 osob užívajících EPREX.

Příznaky podobné chřipce jako jsou bolest hlavy, bolesti kloubů, pocity slabosti, únavy a závratě. Tyto příznaky mohou být častější na počátku léčby. Pokud se tyto příznaky objeví během podání injekce, je možné jim zamezit pomalejším podáním.

Časté nežádoucí účinkyTyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 10 ze 100 osob užívajících EPREX.

Zvýšení krevního tlaku u lidí s nádorovým onemocněním a u osob se symptomatickou anemií způsobenou ledvinovým onemocněním. Příznakem náhlého zvýšení krevního tlaku může být bolest hlavy, zejména náhlá, bodavá bolest hlavy připomínající migrénu, pocit zmatenosti nebo výskyt záchvatů. Tento stav vyžaduje okamžitou léčbu. Zvýšení krevního tlaku může vyžadovat podávání dalších léků (nebo úpravu dávkování léků, které již k léčbě vysokého tlaku užíváte).

Bolest na hrudi, dušnost, bolestivé otoky nohou, které mohou být příznakem tvorby krevních sraženin (trombóza).

Vyrážky na kůži a otoky (edémy) kolem očí, které mohou být projevem alergické reakce.

Pokud podstupujete hemodialýzu:

Krevní sraženiny (trombóza) se mohou u Vás tvořit v cévní spojce. Toto je pravděpodobnější, pokud máte nízký krevní tlak nebo komplikovaný žilní přístup.

Krevní sraženiny se mohou rovněž tvořit v dialyzačním přístroji. Váš lékař může rozhodnout o zvýšení dávek heparinu během dialýzy.

Velmi vzácné nežádoucí účinkyTyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 1 z 10 000 osob užívajících EPREX.

Příznaky čisté aplazie červené krevní řady (PRCA).PRCA znamená neschopnost tvorby dostatku červených krvinek v kostní dřeni. PRCA může způsobit náhlou a závažnou anemii. Jejími příznaky jsou:

neobvyklá únava,

pocit závratí,

dušnost.

PRCA byla hlášena velmi vzácně po měsících až letech léčby přípravkem EPREX a jinými přípravky, které povzbuzují tvorbu červených krvinek u nemocných s dlouhodobým ledvinovým selháním.

Pokud podstupujete hemodialýzu, může u Vás, zejména na začátku léčby, dojít ke zvýšení počtu malých krevních buněk (zvaných krevní destičky), které se normálně účastní tvorby krevních sraženin. Váš lékař bude tento stav kontrolovat.

Můžete zaznamenat zčervenání, pálení a bolest v místě vpichu.

Neprodleně sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud jste si vědom/a některého z těchto účinků nebo pokud zpozorujete jakékoli jiné účinky v průběhu léčby přípravkem EPREX.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5.

JAK EPREX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

EPREX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na předplněné injekční stříkačce za označením Použitelné do (EXP).Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2-8 °C).Přípravek EPREX můžete vyjmout z chladničky a uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) nejdéle 3 dny. Jestliže byl přípravek vyjmut z chladničky a dosáhl pokojové teploty (do 25 °C), musí být buď použit do 3 dnů, nebo zlikvidován.

Chraňte před mrazem a neprotřepávejte.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte EPREX, jestliže je porušen uzávěr nebo je roztok zabarven nebo obsahuje viditelné částice.

Injekční stříkačky EPREX nepoužívejte, pokud se přípravku týká cokoli z výše uvedeného. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co EPREX obsahuje

Léčivou látkou je: epoetinum (epoetin) alfa (množství je uvedeno v tabulce níže).

Pomocnými látkami jsou: polysorbát 80, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, glycin a voda na injekci.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku".

Jak EPREX vypadá a co obsahuje toto balení?

EPREX je k dispozici ve formě injekčního roztoku v předplněných injekčních stříkačkách. Předplněné injekční stříkačky jsou opatřeny bezpečnostním nástavcem (viz tabulka níže). Jedno balení přípravku obsahuje 6 předplněných injekčních stříkaček. EPREX je čirý bezbarvý roztok bez viditelných mechanických částic.

Balení přípravku

Odpovídající balení přípravku pro každou sílu – množství/objem

Množstvíepoetinu alfa

Předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním nástavcem

200 IU/0,1 ml1 000 IU/ 0,5 ml

400 IU/0,1 ml2 000 IU/ 0,5 ml

1000 IU/0,1 ml3 000 IU/ 0,3 ml4 000 IU/ 0,4 ml5 000 IU/ 0,5 ml6 000 IU/ 0,6 ml8 000 IU/ 0,8 ml10 000 IU/ 1 ml

8,4 mikrogramu

16,8 mikrogramu

25,2 mikrogramu33,6 mikrogramu42,0 mikrogramu50,4 mikrogramu67,2 mikrogramu84,0 mikrogramů

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciJanssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceJanssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Nizozemsko

Kdy byla tato informace schválena 19.4.2011

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls160392/2008, sukls160393/2008, sukls160394/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

EPREX

200 IU/0,1 ml, injekční roztok

EPREX

400 IU/0,1 ml, injekční roztok

EPREX

1 000 IU/0,1 ml, injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

INJEKČNÍ STŘÍKAČKYKONCENTRACE / OBJEM

LÉČIVÁ LÁTKAEpoetinum alfa *

1000 IU/0,5 ml

8,4 µg/0,5 ml

2000 IU/0,5 ml

16,8 µg/0,5 ml

3000 IU/0,3 ml

25,2 µg/0,3 ml

4000 IU/0,4 ml

33,6 µg/0,4 ml

5000 IU/0,5 ml

42,0 µg/0,5 ml

6000 IU/0,6 ml

50,4 µg/0,6 ml

8000 IU/0,8 ml

67,2 µg/0,8 ml

10 000 IU/ 1,0 ml

84,0 µg/1,0 ml

* získáván z ovariálních buněk čínských křečků (Chinese Hamster Ovary, CHO) s použitím technologie rekombinantní DNA.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok k intravenózní a subkutánní aplikaci v předplněných injekčních stříkačkách.Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok bez viditelných mechanických částic.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikace

Léčba symptomatické anemie spojené s chronickým renálním selháním (CRF) u dospělých a pediatrických pacientů

Léčba anemie spojené s chronickým renálním selháním u pediatrických a dospělých hemodialyzovaných pacientů a dospělých pacientů dialyzovaných peritoneálně.

Léčba těžké anemie renálního původu s vyjádřenými klinickými příznaky u dospělých pacientů s renální insuficiencí, kteří nejsou dosud dialyzováni.

Léčba anemie a snížení potřeby transfuze dospělých pacientů podstupujících chemoterapiisolidních tumorů, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu, a v případě rizika transfuze vyplývající z celkového stavu pacienta (např. stavu kardiovaskulárního systému, anemie již přítomné před zahájením chemoterapie).

Zvýšení výtěžku autologní krve u dospělých pacientů v programu předoperačního autologního odběru a ke snížení rizika alogenních krevních transfuzí. Použití v této indikaci musí být posouzeno s ohledem na popisovaná rizika tromboembolických příhod. Léčba je vhodná pouze u středně závažné anemie (Hb 10-13 g/dl [6,2-8,1 mmol/l], bez deficitu železa) v případě, že nelze využít postupů pro úsporu krve nebo tyto postupy nepostačují při plánovaném velkém chirurgickém výkonu náročném na potřebu velkého objemu krve (4 nebo více krevních jednotek u žen a 5 nebo více u mužů).

Snížení počtu alogenních krevních transfuzí u dospělých pacientů bez deficitu železa, především u plánovaných velkých ortopedických operací s vysokým rizikem komplikací spojených s transfuzí. Použití by mělo být vymezeno pro pacienty se středně závažnou anemií (Hb 10-13 g/dl), kteří nejsou zařazeni do programu předoperačního autologního odběru a při očekávané krevní ztrátě středního rozsahu (900-1800 ml).

Při použití v perichirurgii je zapotřebí vždy dodržovat zásady správného postupu zacházení s krví a krevními deriváty.

4.2 Dávkování a způsob podání

Způsob podání

Je zapotřebí respektovat všechny zásady parenterální aplikace, před aplikací vždy zkontrolovat kvalitu injekčního roztoku, zda neobsahuje nerozpuštěné částice nebo zda nedošlo ke změně barvy.

a) Intravenózní injekce: Aplikace by měla trvat nejméně 1-5 minut, v závislosti na celkové dávce. U hemodialyzovaných pacientů se injekce podává v průběhu dialýzy přímo do punktované arteriovenózní spojky. Injekce může být rovněž podána na konci dialýzy kanylou dialyzační soupravy, kdy za účelem propláchnutí uzávěru a zajištění bezpečného průniku léčivé látky do systémové cirkulace následuje po injekci epoetinu alfa aplikace 10 ml izotonického roztoku chloridu sodného.

U pacientů reagujících na epoetin alfa „chřipkovými příznaky“ je zapotřebí volit pomalejší rychlost aplikace.

Přípravek nelze podávat intravenózní infuzí nebo kombinovat s jinými léky.

b) Subkutánní injekce: Maximální objem aplikovaný do jednoho místa by neměl přesáhnout 1 ml. Při nutnosti podání většího objemu je zapotřebí injekci aplikovat do více míst.

Injekce se aplikují pod kůži končetin nebo přední stěny břišní.

V případech, kdy lékař rozhodne, že je možné, aby pacient nebo jeho pečovatel aplikoval subkutánně injekci přípravku EPREX samostatně, je nutné pacientovi nebo pečovateli dát přesné instrukce týkající se správné dávky a způsobu podání přípravku.Viz kapitola 3. Jak se EPREX používá (Pokyny, jak samostatně podávat injekci přípravku EPREX) příbalové informace.

Léčba symptomatické anemie u dospělých a pediatrických pacientů s chronickým renálním selháním:

U pacientů s chronickým renálním selháním a rutinním intravenózním přístupem (u dialyzovaných pacientů) je přednostní intravenózní podání. Pokud není intravenózní přístup snadno dostupný (u pacientů dosud nedialyzovaných a pacientů dialyzovaných peritoneálně), může být EPREX aplikován subkutánně.

Příznaky a následky anemie se mohou lišit v závislosti na věku a pohlaví pacienta a dalších současně probíhajících onemocněních. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby lékař individuálně u každého pacienta zhodnotil klinický stav a průběh onemocnění.

EPREX se podává za účelem zvýšení koncentrace hemoglobinu nejvýše na 12 g/dl (7,5 mmol/l). Koncentrace hemoglobinu se nemá zvyšovat o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) během čtyř týdnů. Pokud k tomu dojde, je nutné upravit dávku, jak je dále uvedeno.

Vzhledem k variabilitě mezi jednotlivými pacienty mohou koncentrace hemoglobinu u jednotlivých pacientů být nižší nebo vyšší, než je požadovaný limit. Rozdíly v koncentraci hemoglobinu je nutné korigovat pomocí úpravy dávky tak, aby cílová koncentrace hemoglobinu byla v rozmezí 10 g/dl (6,2 mmol/l) až 12 g/dl (7,5 mmol/l). U pediatrických pacientů je doporučené rozmezí cílové koncentrace hemoglobinu 9,5 g/dl až 11 g/dl (5,9 mmol/l – 6,8 mmol/l).

Je zapotřebí zabránit tomu, aby koncentrace hemoglobinu byla trvale vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l). Pokud se koncentrace hemoglobinu zvyšuje více než o 2 g/dl (1,25 mmol/l) za měsíc nebo pokud je koncentrace trvale vyšší než 12 d/dl (7,5 mmol/l), musí být dávka epoetinu alfa snížena o 25 %. Pokud koncentrace hemoglobinu přesáhne 13 g/dl (8,1 mmol/l), léčba epoetinem alfa musí být přerušena až do poklesu pod 12 g/dl (7,5 mmol/l) a znovu zahájena dávkou sníženou o 25 %.

Pacienti musí být pečlivě monitorováni, aby bylo zaručeno, že dostávají nejnižší možnou dávku přípravku EPREX, která zajišťuje odpovídající kontrolu anemie a jejích příznaků.

U všech pacientů by měl být před zahájením i v průběhu léčby epoetinem alfa vyhodnocován stav železa a v případě potřeby zajištěna příslušná suplementace. Před zahájením léčby je rovněž nutné vyloučit další příčiny anemie, např. deficit vitaminu B12 nebo kyseliny listové. Pokud se nedostaví odezva na terapii epoetinem alfa, je zapotřebí neprodleně zahájit vyšetření jiných příčin, k nimž patří: deficit železa, kyseliny listové nebo vitaminu B12, aluminiová intoxikace, interkurentní infekce, zánětlivé nebo traumatické příhody, okultní krvácení, hemolýza, fibróza kostní dřeně jakéhokoli původu.

Dospělí hemodialyzovaní pacienti:

U hemodialyzovaných pacientů se snadno dostupným intravenózním přístupem je přednostní intravenózní podání.

Léčba je vedena ve dvou stupních:

Korekční fáze

Obvykle se podává 50 IU/kg 3x týdně.

V případě nutnosti je možno dávkování upravovat postupným zvyšováním nebo snižováním dávky vždy o 25 IU/kg 3x týdně v intervalu nejméně 4 týdnů.

Udržovací fáze

Úprava dávkování by měla směřovat k udržení koncentrace hemoglobinu na požadované úrovni: Hb v rozmezí 10-12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l).

Doporučená celková týdenní dávka se pohybuje mezi 75-300 IU/kg.

Dostupné klinické údaje potvrzují, že léčba pacientů s počátečními velmi nízkými koncentracemi hemoglobinu (Hb < 6 g/dl nebo < 3,75 mmol/l) může vyžadovat vyšší udržovací dávky, než léčba pacientů s počáteční anemií méně závažnou (Hb > 8 g/dl nebo > 5 mmol/l).

Pediatričtí hemodialyzovaní pacienti:

Léčba je vedena ve dvou stupních:

Korekční fáze

Podává se 50 IU/kg 3x týdně intravenózně.V případě nutnosti úpravy dávkování se dávka zvyšuje postupně o 25 IU/kg 3x týdně v intervalu nejméně čtyř týdnů do dosažení léčebného cíle.

Udržovací fáze

Úprava dávkování by měla směřovat k udržení koncentrace hemoglobinu na požadované úrovni:Hb v rozmezí 9,5-11 g/dl (5,9-6,8 mmol/l).

Obecně lze říci, že dětem do 30 kg hmotnosti je zapotřebí podávat vyšší udržovací dávky než dětem nad 30 kg a dospělým.Tabulka uvádí udržovací dávky podávané v klinických studiích po 6 měsících léčby.

Dávka (IU/kg) podávaná 3x týdně

Hmotnost pacienta (kg) Střední dávka

Obvyklá udržovací dávka

<10

100

75-150

10-30

75

60-150

>30

33

30-100

Dostupné klinické údaje potvrzují potřebu vyšších udržovacích dávek u pacientů s počáteční velmi nízkou koncentrací hemoglobinu (Hb < 6,8 g/dl nebo < 4,25 mmol/l) v porovnání s pacienty s vyšší počáteční koncentrací hemoglobinu (Hb > 6,8 g/dl nebo > 4,25 mmol/l).

Dospělí pacienti s renální insuficiencí, kteří nejsou dosud dialyzováni:

V případě, že intravenózní přístup není snadno dostupný, může být EPREX podáván subkutánně.

Léčba je vedena ve dvou stupních:

Korekční fáze

Úvodní dávka 50 IU/kg 3x týdně.V případě nutnosti se dávka postupně zvyšuje o 25 IU/kg 3x týdně do dosažení léčebného cíle (v intervalu nejméně čtyř týdnů).

Udržovací fáze

Obvyklá udržovací dávka pro požadovanou koncentraci hemoglobinu 10-12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l) se pohybuje mezi 17-33 IU/kg 3x týdně.

Neměla by být překročena maximální dávka 200 IU/kg 3x týdně.

Dospělí pacienti léčení peritoneální dialýzou:

V případě, že intravenózní přístup není snadno dostupný, může být EPREX podáván subkutánně.

Léčba je vedena ve dvou stupních:

Korekční fáze

Úvodní dávka 50 IU/kg 2x týdně.

Udržovací fáze

Obvyklá udržovací dávka pro požadovanou koncentraci hemoglobinu 10-12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l) se pohybuje mezi 25-50 IU/kg 2x týdně ve dvou stejných injekcích.

Léčba pacientů s anemií v důsledku chemoterapie:

EPREX se u pacientů s anemií podává subkutánně (koncentrace hemoglobinu ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)). Příznaky a následky anemie se mohou lišit v závislosti na věku a pohlaví pacienta a jeho celkovém zdravotním stavu. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby lékař individuálně u každého pacienta zhodnotil klinický stav a průběh onemocnění.

Vzhledem k variabilitě mezi jednotlivými pacienty mohou koncentrace hemoglobinu u jednotlivých pacientů být nižší nebo vyšší, než je požadovaný limit. Rozdíly v koncentraci hemoglobinu je nutné korigovat pomocí úpravy dávky tak, aby cílová koncentrace hemoglobinu byla v rozmezí 10 g/dl (6,2 mmol/l) až 12 g/dl (7,5 mmol/l). U pediatrických pacientů je doporučené rozmezí cílové koncentrace hemoglobinu 9,5 g/dl až 11 g/dl (5,9 mmol/l – 6,8 mmol/l). Je zapotřebí zabránit tomu, aby koncentrace hemoglobinu byla trvale vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l). Pokyny pro úpravu dávky v případě, že koncentrace hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), jsou uvedeny níže.

Léčba epoetinem alfa by měla pokračovat jeden měsíc po ukončení chemoterapie.

Úvodní dávka k udržení koncentrací hemoglobinu při léčbě anemie činí 150 IU/kg 3x týdně subkutánně. Alternativně může být EPREX aplikován v úvodní dávce 450 IU/kg jednou týdně subkutánně. Pokud se po čtyřech týdnech léčby zvýší koncentrace hemoglobinu nejméně o 1 g/dl (0,62 mmol/l) nebo se zvýší počet retikulocytů o ≥ 40 000 buněk/μl nad výchozí úroveň, může být zachováno dávkování 150 IU/kg 3x týdně nebo 450 IU/kg jednou týdně.

Pokud se hemoglobin zvýší o < 1 g/dl (< 0,62 mmol/l) a počet retikulocytů o < 40 000 buněk/μl nad výchozí úroveň, dávka se zvýší na 300 IU/kg 3x týdně. Jestliže se po dalších čtyřech týdnech léčby při dávkování 300 IU/kg hemoglobin zvýší o ≥ 1 g/dl (≥ 0,62 mmol/l) nebo se zvýší počet retikulocytů o ≥ 40 000 buněk/μl nad výchozí úroveň, může být zachováno dávkování 300 IU/kg 3x týdně. Jestliže však se hemoglobin zvýší o < 1 g/dl (< 0,62 mmol/l) a počet retikulocytů o < 40 000 buněk/μl, je odpověď nepravděpodobná a léčba by měla být ukončena. Doporučované dávkovací schéma je uvedeno v diagramu:

Pacienti musí být pečlivě monitorováni, aby bylo zaručeno, že dostávají nejnižší možnou dávku přípravku stimulujícího erytropoézu (ESA), která zajišťuje odpovídající kontrolu příznaků anemie.

Úprava dávkování k udržení koncentrací hemoglobinu v rozmezí 10 g/dl (6,2 mmol/l) –12 g/dl (7,5 mmol/l):

Stoupá-li koncentrace hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za měsíc, nebo koncentrace hemoglobinu přesáhne hodnotu 12 g/dl (7,5 mmol/l), je zapotřebí redukovat dávku epoetinu alfa o 25-50 %. Pokud koncentrace hemoglobinu přesáhne 13 g/dl (8,1 mmol/l), léčba epoetinem alfa musí být přerušena až do poklesu pod 12 g/dl (7,5 mmol/l) a znovu zahájena dávkou sníženou o 25 %.

Dospělí chirurgičtí pacienti v programu předoperačního autologního odběru:

Měla by být použita intravenózní aplikace. V případě odběrů krve by měl být epoetin alfa aplikován po ukončení odběru.

Doporučený dávkovací režim představuje u pacientů s mírnou anemií (hematokrit 33-39 %) při potřebě odběru 4 jednotek krve podávání 600 IU/kg 2x týdně po tři týdny před chirurgickým výkonem. Při použití tohoto režimu bylo možno snížit 4 jednotky krve u 81 % pacientů léčených epoetinem alfa ve srovnání s 37 % u pacientů, kteří obdrželi placebo. Léčba epoetinem alfa snižuje riziko expozice homologní krve o 50 % ve srovnání s pacienty,kteří nebyli léčeni epoetinem alfa.

U všech pacientů léčených epoetinem alfa je nutné zajistit odpovídající suplementaci železa (např. 200 mg elementárního železa denně, p.o.) po celou dobu léčby epoetinem alfa. Suplementace železa by měla být zavedena co nejdříve, až několik týdnů před zahájením autologních odběrů, s cílem dosažení vysoké zásoby železa před začátkem léčby epoetinem alfa.

4 týdny

hemoglobin zvýšení

 1 g/dl

nebo

retikulocyty zvýšení

 40,000/µl

hemoglobin

zvýšení

1 g/dl

a

retikulocyty zvýšení

300 IU/kg

3x týdně

4 týdny

hemoglobinzvýšení

 1 g/dl

nebo

retikulocytyzvýšení

 40,000/µl

hemoglobin zvýšení

 1 g/dl

a

retikulocytyzvýšení 40,000/µl

 40,000/µl

150 IU/kg3x týdně

nebo

450 IU/kg1x týdně

ukončeníléčby

cílový hemoglobin? 12 g/dl

150 IU/kg 3x týdně

nebo

450 IU/kg 1x týdně

Dospělí pacienti v programu plánovaných velkých ortopedických operací:

Měla by být použita subkutánní aplikace.

Doporučovaný dávkovací režim představuje 600 IU/kg epoetinu alfa 1x týdně, po tři týdny před operačním výkonem (ve dnech -21, -14 a -7), a ve dni výkonu. V případech, kdy je z lékařského hlediska nutné zkrátit čas před výkonem na méně než tři týdny, by měla být aplikována denně dávka 300 IU/kg po 10 dní před výkonem, v den výkonu a po čtyři dny bezprostředně po výkonu. Pokud v průběhu předoperačních vyšetření dosáhne koncentrace hemoglobinu 15 g/dl nebo vyšší, podávání epoetinu alfa by mělo být ukončeno a další dávka by neměla být aplikována.

Před zahájením léčby je zapotřebí věnovat pozornost zamezení případnému deficitu železa. Všichni pacienti by měli v průběhu léčby epoetinem alfa obdržet adekvátní suplementaci železa (např. 200 mg elementárního železa denně, p.o.). Suplementace železa by měla být zavedena dle možnosti co nejdříve před zahájením léčby epoetinem alfa s cílem dosažení potřebné zásoby železa.

4.3 Kontraindikace

Pacienti, u nichž došlo v důsledku léčby kterýmkoli erytropoetinem k rozvoji čisté aplazie červené krevní řady, by neměli být léčeni přípravkem EPREX ani jakýmkoli jiným erytropoetinem (viz bod 4.4 - čistá aplazie červené krevní řady).

Nezvládnutelná hypertenze.

U pacientů suplementovaných epoetinem alfa musí být respektovány všechny kontraindikace spojené s programem předoperačního autologního odběru.

Přecitlivělost k léčivé látce nebo kterékoli pomocné látce.

Použití epoetinu alfa u pacientů připravovaných na plánované velké ortopedické operace a nezařazených do programu předoperačního autologního odběru je kontraindikováno u pacientů se závažným onemocněním koronárních arterií, periferních arterií, karotid, nebo s cerebrovaskulárním onemocněním, včetně pacientů, kteří nedávno prodělali infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu.

Chirurgičtí pacienti, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou podrobit antitrombotické profylaxi.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecná

U všech pacientů léčených epoetinem alfa by měl být pečlivě sledován, a v případě nutnosti korigován krevní tlak. Epoetin alfa by měl být používán s opatrností v případě neléčené, neadekvátně léčené nebo obtížně zvládnutelné hypertenze. Antihypertenzní léčbu může být zapotřebí doplnit nebo zvýšit. Není-li kontrola krevního tlaku možná, měla by být léčba epoetinem alfa ukončena.

Epoetin alfa by měl být podáván s opatrností pacientům s epilepsií a chronickým jaterním selháním.

U pacientů s chronickým renálním selháním a nádorovým onemocněním léčených epoetinem alfa je zapotřebí pravidelně sledovat koncentrace hemoglobinu až do dosažení stabilního stavu a v periodických kontrolách dále pokračovat.

U všech pacientů je zapotřebí pečlivě sledovat koncentrace hemoglobinu z důvodu potenciálního rizika tromboembolických příhod a fatálních důsledků, ke kterým může dojít u pacientů, u kterých během léčby koncentrace hemoglobinu přesáhne stanovený limit cílové koncentrace.

V průběhu léčby epoetinem alfa lze někdy pozorovat mírný vzestup počtu trombocytů v rámci normálních hodnot, které se během léčby upravují. Kromě toho byly hlášeny i případy trombocytemie nad normální hodnoty. Během prvních 8 týdnů léčby se doporučuje počet trombocytů pravidelně sledovat.

Před zahájením léčby epoetinem alfa by měly být diagnostikovány a léčeny jiné příčiny anemie (deficit železa, hemolýza, ztráta krve, deficit vitaminu B12 a kyseliny listové). Ve většině případů klesá souběžně se vzestupem hematokritu sérový feritin. V zájmu optimální odezvy na léčbu epoetinem alfa by měla být před začátkem léčby zajištěna adekvátní zásoba železa zavedením

 suplementace železa 200-300 mg/den p.o. (100-200 mg/den u pediatrických pacientů)

u pacientů s chronickým renálním selháním, u nichž jsou sérové koncentrace feritinu nižší než 100 ng/ml.

perorální suplementace železa 200-300 mg/den je doporučena u všech pacientů s nádorovým onemocněním, u nichž je saturace transferinu nižší než 20 %.

U všech pacientů s nádorovým onemocněním by měly být před zvýšením dávky pečlivě posouzeny všechny aditivní faktory anemie.

U pacientů léčených epoetinem alfa byl velmi vzácně pozorován vývoj nebo exacerbace porfyrie. Epoetin alfa by měl být podáván s opatrností pacientům s porfyrií.

Pro zlepšení dohledatelnosti látek stimulujících erytropoézu (ESA) je nutno naprosto přesně zaevidovat název předepsané ESA látky do záznamů o pacientovi.

Pacienti mají být převedeni z léčby jednou ESA na jinou pouze pod náležitým dohledem.

Čistá aplazie červené krevní řady

Velmi vzácně byla po měsících až letech léčby subkutánním epoetinem hlášena čistá aplazie červené krevní řady způsobená tvorbou protilátek. U pacientů s náhlou ztrátou účinnosti definovanou poklesem hemoglobinu (o 1 až 2 g/dl za měsíc) se zvýšenou potřebou transfuzí by měl být stanoven počet retikulocytů a prověřeny typické příčiny ztráty účinnosti (např. deficit železa, kyseliny listové nebo vitaminu B12, aluminiová intoxikace, infekce nebo zánět, krevní ztráta a hemolýza).

Pokud je počet retikulocytů korigovaný pro anemii (např., retikulocytární „index“) nízký (< 20 000/mm

3 nebo < 20 000/mikrolitr nebo < 0,5%), počty destiček a bílých krvinek jsou

normální a pokud nebyla nalezena jiná příčina ztráty účinnosti, měly by být vyšetřeny

protilátky proti erytropoetinu a vyšetřena kostní dřeň ke stanovení diagnózy čisté aplazie červené krevní řady.

V případě podezření na čistou aplazii červené krevní řady způsobenou tvorbou protilátek by měla být léčba přípravkem EPREX neprodleně ukončena. Pacienti by neměli být převáděni na léčbu jinými erytropoetiny vzhledem ke zkřížené reakci. V případě indikace by měla být pacientům zavedena vhodná léčba např. krevními transfuzemi.

Paradoxní pokles hemoglobinu a rozvoj závažné anemie související s nízkým počtem retikulocytů musí být výzvou k ukončení léčby epoetinem a k provedení testu na anti-erythropoetinové protilátky. Případy byly hlášeny u pacientů s hepatitidou C léčených interferonem a ribavirinen, když byly současně užívány epoetiny. Epoetiny nebyly schváleny pro léčbu anemie zároveň s hepatitidou C.

Léčba symptomatické anemie u dospělých a pediatrických pacientů s chronickým renálním selháním

K minimalizaci rizika zhoršení hypertenze u pacientů s chronickým renálním selháním by měla koncentrace hemoglobinu narůstat přibližně o 1 g/dl (0,62 mmol/l) za měsíc a nepřesáhnout vzestup o 2 g/dl (1,25 mmol/l) za měsíc.

U pacientů s chronickým renálním selháním nemá udržovací koncentrace hemoglobinu přesáhnout horní limit cílové koncentrace hemoglobinu dle doporučení v bodu 4.2. V klinických studiích bylo při podávání ESA s cílovou koncentrací hemoglobinu vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l) pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod.

Kontrolované klinické studie neprokázaly významný přínos podávání erytropoetinů, pokud se koncentrace hemoglobinu zvýší nad úroveň potřebnou ke kontrole příznaků anemie a zamezení potřeby krevní transfuze.

Pacienti s chronickým renálním selháním léčení přípravkem EPREX subkutánně by měli být pravidelně monitorováni z hlediska ztráty účinnosti, definované absencí nebo sníženou odpovědí na léčbu přípravkem EPREX u pacientů, kteří dříve na tuto léčbu reagovali. Je to charakterizováno trvalým poklesem hemoglobinu oproti zvýšenému dávkování přípravku EPREX.

U pacientů podstupujících hemodialýzu může dojít k trombotizaci arteriovenózní spojky, zejména u pacientů s tendencí k hypotenzi nebo tam, kde již dříve nastaly komplikace v této oblasti (např. stenózy, aneuryzmata atd.). U těchto pacientů se doporučuje včasná revize spojky a antitrombotická profylaxe např. podáním kyseliny acetylsalicylové.

V ojedinělých případech byla pozorována hyperkalemie, ačkoli příčina nebyla zjištěna. U pacientů s chronickým renálním selháním je nutno pečlivě monitorovat koncentrace sérových elektrolytů. Při zvýšené nebo stoupající sérové koncentraci draslíku je zapotřebí posoudit přerušení aplikace epoetinu alfa až do korekce sérových hodnot draslíku a kromě toho zvolit příslušnou léčbu hyperkalemie .

V důsledku vzestupu hematokritu je během dialýzy u pacientů léčených epoetinem alfa často nutné zvýšení dávek heparinu. Při nedostatečné heparinizaci může nastat okluze dialyzačního systému.

Na základě dosud dostupných údajů nezvyšuje epoetin alfa u pacientů v predialýze rychlost progrese renální insuficience.

Léčba pacientů s anemií v důsledku chemoterapie:

Látky stimulující erytropoézu jsou růstovými faktory primárně stimulujícími tvorbu červených krvinek. Erytropoetinové receptory mohou být rovněž nalezeny na povrchu některých maligních buněčných linií. Existuje možnost, jako u všech růstových faktorů, že látky stimulující erytropoézu mohou stimulovat růst některých malignit. V několika kontrolovaných studiích nevykázaly erytropoetiny u pacientů s anemií spojenou s nádorovým onemocněním vliv na zlepšení celkového přežití nebo snížení rizika progrese nádoru.

V kontrolovaných studiích s přípravkem EPREX a dalšími ESA bylo pozorováno:

snížení lokoregionální kontroly u pacientů s nádorem hlavy nebo krku v pokročilém stádiu léčených radioterapií s cílovou koncentrací hemoglobinu vyšší než 14 g/dl (8,7 mmol/l),

zkrácení celkového přežití a zvýšení počtu úmrtí v souvislosti s progresí choroby po 4 měsících u pacientek s metastazujícícím nádorem prsu léčených chemoterapií s cílovou koncentrací hemoglobinu 12 – 14 g/dl (7,5 – 8,7 mmol/l),

zvýšené riziko úmrtí při cílové koncentraci hemoglobinu 12 g/dl (7,5 mmol/l)u pacientů s aktivním maligním onemocněním, kteří nedostávali ani chemoterapii ani radioterapii. ESA nejsou indikovány pro použití u této skupiny pacientů.

Vzhledem k výše uvedenému by měla být v některých klinických situacích u anemických pacientů s nádorovým onemocněním upřednostňována krevní transfuze. Rozhodnutí podat rekombinantní erytropoetin by mělo být založeno na posouzení rizika ku prospěchu léčby s přihlédnutím na jednotlivého pacienta a mělo by zahrnovat specifický klinický kontext. Hodnotící faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou typ a stádium nádoru, stupeň anemie, doba přežití, prostředí, ve kterém je pacient léčen a pacientova volba (viz bod 5.1).

U pacientů s nádorovým onemocněním léčených chemoterapií je zapotřebí při rozhodování o vhodnosti léčby epoetinem alfa počítat se zpožděním (přibližně 2-3 týdny) od podání látky stimulující erytropoézu po výskyt erytropoetinem indukovaných červených krvinek (pacient je podroben riziku, že bude transfundován).

Vzhledem ke zvýšenému výskytu trombovaskulárních příhod (TVEs) u pacientů s nádorovým onemocněním, léčených látkami stimulujícími erytropoézu (viz bod 4.8), by mělo být pečlivě zhodnoceno riziko oproti očekávanému přínosu léčby epoetinem alfa zejména u pacientů s nádorovým onemocněním a zvýšeným rizikem trombovaskulárních příhod, např. u obezity, a u pacientů s trombovaskulárními příhodami (TVEs) v anamnéze (např. hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolizací). Klinická studie (studie BEST) u žen s metastazujícím nádorem prsu byla navržena, aby se prokázalo, jestli je léčba epoetinem alfa ve vyšších dávkách, než jsou nutné pro korekci anemie, přínosná pro celkovou léčbu. V této studii byl výskyt fatálních tromboembolických příhod vyšší u pacientek, kterým byl podáván epoetin alfa, než u těch, které dostávaly placebo.

Chirurgičtí pacienti v programu předoperačního autologního odběru

U pacientů léčených epoetinem alfa je nutné respektovat všechna varování a zvláštní opatření spojená s předoperačním autologním převodem se zvláštním důrazem na rutinní doplnění objemu.

Pacienti v programu plánovaných velkých ortopedických operací

U pacientů zařazených do programu plánovaných velkých ortopedických operací je zapotřebí zjistit příčinu anemie a pokud možno ji léčit před zahájením léčby epoetinem alfa. U pacientů zařazených do programu plánovaných velkých ortopedických operací existuje riziko trombotických příhod, a proto je u této skupiny pacientů zapotřebí pečlivě posoudit tuto možnost oproti prospěchu léčby.

Pacienti zařazení do programu plánovaných velkých ortopedických operací musí být vzhledem k možnosti rozvoje trombotických a vaskulárních příhod u operovaných pacientů, zvláště při výskytu kardiovaskulárního onemocnění, zajištěni adekvátní antitrombotickou profylaxí. Dále je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost pacientům s predispozicí rozvoje hluboké žilní trombózy. U pacientů s výchozí koncentrací hemoglobinu > 13 g/dl nelze vyloučit zvýšené riziko pooperačních trombotických a vaskulárních příhod ve spojitosti s léčbou epoetinem alfa. Z těchto důvodů by neměl být aplikován u pacientů s výchozí koncentrací hemoglobinu > 13 g/dl.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodných iontů (23 mg) na jednu dávku, dá se tedy považovat za „sodíku prostý“.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Údaje svědčící pro alteraci metabolismu jiných léků při podávání epoetinu alfa nebyly zjištěny. Není však vyloučena potenciální interakce s cyklosporinem vzhledem k jeho vazbě na erytrocyty. Podává-li se epoetin alfa současně s cyklosporinem, je zapotřebí monitorovat koncentrace cyklosporinu v krvi a v případě nutnosti upravit dávkování cyklosporinu úměrně vzestupu hematokritu.

Neexistují údaje svědčící o interakci mezi epoetinem alfa a G-CSF nebo GM-CSF s přihlédnutím na hematologickou diferenciaci nebo proliferaci nádorových buněk bioptických vzorků in vitro.

4.6 Těhotenství a kojení

Adekvátní kontrolované studie u gravidních žen nejsou k dispozici. Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Následkem toho:

U pacientek s chronickým renálním selháním by měl být epoetin alfa podáván v těhotenství pouze pokud potenciální přínos léčby převýší možné riziko pro plod.

 Použití epoetinu alfa u gravidních nebo kojících pacientek zařazených do programu

předoperačního autologního odběru se nedoporučuje.

Není známo, zda exogenní epoetin alfa prostupuje do mateřského mléka. Epoetin alfa by měl být užíván s opatrností u kojících žen. Rozhodnutí, zda pokračovat či ukončit kojení nebo pokračovat či ukončit léčbu epoetinem alfa, by mělo být učiněno s ohledem na posouzení prospěchu na kojení dítěte a přínosu léčby epoetinem alfa u ženy.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly zjištěny.

4.8 Nežádoucí účinky

Všeobecné

U pacientů s nádorovým onemocněním a u pacientů s chronickým renálním selháním je nejčastějším nežádoucím účinkem během léčby epoetinem alfa na dávce závislé zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení již existující hypertenze. Je nutné provádět monitorování krevního tlaku, zejména na začátku léčby (viz bod 4.4). Dalšími častými nežádoucími účinky, pozorovanými v klinických studiích s epoetinem alfa, jsou hluboká venózní trombóza, plicní embolie, záchvaty, průjem, nauzea, bolest hlavy, onemocnění podobné chřipce, pyrexie, vyrážka a zvracení. Onemocnění podobné chřipce včetně bolesti hlavy, artralgie, myalgie a pyrexie se může objevit zejména na začátku léčby. Četnosti se mohou lišit v závislosti na indikaci, viz tabulka níže.

Závažné nežádoucí účinky zahrnují venózní a arteriální trombózu a embolii (včetně případů s fatálním zakončením), jako je hluboká venózní trombóza, plicní embolie, arteriální trombóza (včetně infarktu myokardu a myokardiální ischemie), retinální trombóza a trombotizace arteriovenózní spojky (včetně dialyzačního vybavení). V klinických studiích s epoetinem alfa byly dále hlášeny cerebrovaskulární příhody (včetně cerebrálního infarktu a cerebrální hemoragie) a přechodné ischemické ataky.

Byla hlášena aneuryzmata.

Byly hlášeny hypersenzitivní reakce, včetně případů vyrážky, kopřivky, anafylaktické reakce a angioneurotického edému.

Hypertenzní krize s encefalopatií a záchvaty vyžadující okamžitý zásah lékaře a intenzivní péči se vyskytly při léčbě epoetinem alfa i u pacientů, kteří měli před zahájením léčby normální nebo nízký krevní tlak. Zvláštní pozornost je nutno věnovat náhlým bodavým bolestem hlavy připomínajícím migrénu, které mohou být varovným signálem.

Čistá aplazie červené krevní řady způsobená tvorbou protilátek byla hlášena velmi vzácněv < 1/10 000 případů na pacienta/rok po měsících až letech léčby přípravkem EPREX (viz bod 4.4)

Celkový bezpečnostní profil přípravku EPREX byl hodnocen u 142 pacientů s chronickým renálním selháním a u 765 pacientů s nádorovým onemocněním, kteří se zúčastnili placebem kontrolovaných dvojitě slepých registračních klinických studií. Nežádoucí účinky hlášené u ≥ 0,2 % pacientů léčených přípravkem EPREX v těchto studiích, dalších klinických studiích a během post-marketingového sledování jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a četností výskytu.

Četnosti jsou definovány jako: Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100); vzácné (≥1/10 000, < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000). Frekvence je uvedena jako „není známa“ pokud nebyl nežádoucí účinek hlášen v placebem kontrolovaných, dvojitě slepých registračních klinických studiích nebo pokud frekvence nemůže být odvozena z dalších dostupných údajů.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánového systému

Frekvence

Nežádoucí účinek

Méně časté

Trombocytemie (pacienti s nádorovým onemocněním)

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známa

Čistá aplazie červené krevní řady způsobená tvorbou protilátek proti erytropoetinu

1

Trombocytemie (pacienti s chronickým renálním selháním)

Poruchy imunitního systému

Není známa

Anafylaktická reakceHypersenzitivita

Velmi časté

Bolest hlavy (pacienti s nádorovým onemocněním)

Časté

Záchvaty (pacienti s chronickým renálním selháním)Bolest hlavy (pacienti s chronickým renálním selháním)

Méně časté

Cerebrální hemoragie

2

Záchvaty (pacienti s nádorovým onemocněním)

Poruchy nervového systému

Není známa

Cerebrovaskulární příhoda

2

Hypertenzní encefalopatiePřechodné ischemické ataky

Poruchy oka

Není známa

Retinální trombóza

Časté

Hluboká žilní trombóza

2

(pacienti s nádorovým onemocněním)Hypertenze

Cévní poruchy

Není známa

Hluboká žilní trombóza

2

(pacienti s chronickým renálním selháním)Arteriální trombózaHypertenzní krize

Časté

Plicní embolie

2 (pacienti

s nádorovým onemocněním)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Není známa

Plicní embolie

2 (pacienti

s chronickým renálním selháním)

Velmi časté

Nauzea

Časté

Průjem (pacienti s nádorovým onemocněním)Zvracení

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Průjem (pacienti s chronickým renálním selháním)

Poruchy kůže a podkožní

Časté

Vyrážka

tkáně

Není známa

Angioneurotický edémKopřivka

Velmi časté

Artralgie (pacienti s chronickým renálním selháním)

Časté

Artralgie (pacienti s nádorovým onemocněním)

Méně časté

Myalgie (pacienti s nádorovým onemocněním)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Není známa

Myalgie (pacienti s chronickým renálním selháním)

Vrozené, familiální a genetické vady

Není známa

Porfyrie

Velmi časté

Pyrexie (pacienti s nádorovým onemocněním)Onemocnění podobné chřipce (pacienti s chronickým renálním selháním)

Časté

Onemocnění podobné chřipce (pacienti s nádorovým onemocněním)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známa

Přípravek je neúčinnýPeriferní edémPyrexie (pacienti s chronickým renálním selháním)Reakce v místě vpichu

Vícenásobná vyšetření

Není známa

Pozitivní výsledek testu na protilátky proti erytropoetinu

1

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté

Trombotizace arteriovenózní spojky včetně dialyzačního vybavení (pacienti s chronickým renálním selháním)

1 Frekvence nemůže být z klinických studií odvozena

2 Včetně případů s fatálním zakončením

Pacienti s chronickým renálním selháním

U pacientů s chronickým renálním selháním mohou být koncentrace hemoglobinu vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l) spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních příhod včetně úmrtí (viz bod 4.4).

U pacientů podstupujících hemodialýzu může dojít k trombotizaci arteriovenózní spojky, zejména u pacientů s tendencí k hypotenzi nebo tam, kde již dříve nastaly komplikace v této oblasti (např. stenózy, aneuryzmata atd.) (viz bod 4.4).

Pacienti s nádorovým onemocněním

U pacientů s nádorovým onemocněním, kterým byly podávány látky stimulující erytropoézu, včetně epoetinu alfa, byl zaznamenán vyšší výskyt tromboembolických příhod (viz bod 4.4).

Chirurgičtí pacienti

U pacientů před plánovanou rozsáhlou ortopedickou operací s výchozí koncentrací hemoglobinu 10 až 13 g/dl (6,2 –8,1 mmol/l), se výskyt trombotických/vaskulárních příhod (většinou hlubokých žilních trombóz) v celkové populaci pacientů zařazené do klinických studií jevil srovnatelný ve všech skupinách s rozdílným dávkováním přípravku a ve skupině s placebem. Klinické zkušenosti jsou však omezené.

Navíc nelze u pacientů s výchozí koncentrací hemoglobinu > 13 g/dl (8,1 mmol/l) vyloučit možnou souvislost mezi léčbou epoetinem alfa a zvýšením rizika postoperačních trombotických/vaskulárních příhod.

4.9 Předávkování

Terapeutická šíře epoetinu alfa je značná. Předávkování epoetinem alfa se může projevit příznaky, které odpovídají vystupňovaným farmakologickým účinkům hormonu. Excesivní vzestup koncentrace hemoglobinu může vyústit v nutnost provedení flebotomie a v případě potřeby i dalších podpůrných opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiATC klasifikace: B03XA01Farmakoterapeutická skupina: Antianemika, erytropoetin

Erytropoetin je glykoprotein stimulující tvorbu erytrocytů z prekurzorů kompartmentu kmenových buněk, což vyplývá z jeho promitotických a diferenciaci podporujících vlastností.

Molekulová hmotnost erytropoetinu je 32 000-40 000 daltonů. Proteinová frakce molekuly představuje přibližně 58 % a je tvořena 165 aminokyselinami. K proteinové části jsou připojeny čtyři sacharidové řetězce, a to třemi N-glykosidickými vazbami a jednou vazbou O-glykosidickou. Epoetin alfa získaný genovou technologií je glykozylovaný a má identickou sekvenci aminokyselin a identické složení sacharidů s endogenním lidským erytropoetinemizolovaným z moči anemických pacientů.

Epoetin alfa vykazuje nejvyšší možnou čistotu dosažitelnou současnými prostředky. V koncentracích účinných u lidí nejsou přítomna žádná detekovatelná residua buněčných linií použitých k výrobě.

Biologická účinnost epoetinu alfa byla demonstrována in vivo na různých zvířecích modelech (zdraví a anemičtí laboratorní potkani, polycytemické myši). Po podání epoetinu alfa se zvýšily hodnoty počtu erytrocytů, hemoglobinu, počtu retikulocytů a stupeň inkorporace

59Fe.

In vitro byla zjištěna zvýšená inkorporace

3H-thymidinu do erythroidních jaderných

slezinných buněk (myší slezinná buněčná kultura) po inkubaci s epoetinem alfa.

Pomocí buněčných kultur lidské kostní dřeně bylo prokázáno, že epoetin alfa specificky stimuluje erytropoézu, aniž by ovlivnil leukopoézu. Cytotoxický účinek na kostní dřeň nebyl prokázán.

Do tří placebem kontrolovaných studií bylo začleněno 721 pacientů s karcinomem, léčených chemoterapií bez použití derivátů platiny, 389 pacientů s hematologickými malignitami

(221 mnohočetný myelom, 144 non-Hodgkinův lymfom a 24 jiné hematologické malignity) a 332 se solidními tumory (172 prsu, 64 gynekologických, 23 plic, 22 prostaty, 21 gastrointestinálních a 30 jiné typy nádorů). Ve dvou rozsáhlých, otevřených studiích bylo zařazeno 2697 pacientů, léčených chemoterapií bez použití derivátů platiny, 1895 se solidními tumory (683 prsu, 260 plic, 174 gynekologických, 300 gastrointestinálních a 478 jiných typů nádorů) a 802 s hematologickými malignitami.

V prospektivní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii se zařazenými 375 anemickými pacienty s různými nemyeloidními malignitami, léčenými chemoterapií bez použití derivátů platiny, bylo prokázáno signifikantní snížení průvodních příznaků anemie (např. únavy, snížené energie a snížené aktivity). Údaje byly hodnoceny dle těchto klasifikací: „Functional Assessment of Cancer Therapy-Aneamia (FACT-An) obecná klasifikace, FACT-An klasifikace hodnotící únavu, Cancer Linar Analogue Scale (CLAS). Výsledky dvou dalších, méně rozsáhlých, randomizovaných, placebem kontrolovaných studií neprokázaly signifikantní zvýšení parametrů kvality života dle klasifikace EORTC-QLQ-C30 nebo CLAS.

Erytropoetin je růstovým faktorem primárně stimulujícím tvorbu červených krvinek. Erytropoetinové receptory byly rovněž nalezeny na povrchu některých maligních buněčných linií.

Přežití a progrese nádoru byly sledovány v pěti velkých kontrolovaných studiích celkově zahrnujících 2 833 pacientů, z nichž čtyři byly dvojitě zaslepené, placebem kontrolované a jedna studie byla otevřená. Do studií byli zařazení jak pacienti s nádorovým onemocněním léčení chemoterapií (dvě studie), tak i pacienti, u kterých není léčba látkami stimulujícími erytropoézu indikována: anemie u pacientů s nádorovým onemocněním, kteří nejsou léčeni chemoterapií a pacienti s nádory hlavy a krku léčení radioterapií. Cílová koncentrace hemoglobinu byla > 13 g/dl (8,1 mmol/l), v ostatních třech studiích byla 12 – 14 g/dl (7,5 –8,8 mmol/l). V otevřené studii nebyl rozdíl v celkovém přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolní skupinou. Ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích se poměr rizika pro celkové přežití pohyboval v rozmezí 1,25 a 2,47 ve prospěch kontrolní skupiny. V těchto studiích došlo, v porovnání s kontrolní skupinou, ke konzistentnímu neobjasněnému statisticky významnému zvýšení mortality u pacientů s anemií spojenou s různými běžnými nádory, kteří dostávali rekombinantní lidský erytropoetin. Výsledné celkové přežití v těchto studiích nemůže být uspokojivě vysvětleno rozdíly ve výskytu trombózy a souvisejících komplikací mezi skupinou s rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolní skupinou.

Bylo rovněž provedeno systematické zhodnocení zahrnující více než 9 000 pacientů s nádorovým onemocněním zúčastněných v 57 klinických studiích. Meta-analýza údajů o celkovém přežití poskytla odhad poměru rizika 1,08 ve prospěch kontrolní skupiny (95% CI: 0,99,01,18; 42 studií a 8 167 pacientů). Zvýšené relativní riziko tromboembolických příhod (RR 67, 95 CI: 1,35, 2,06; 35 studií a 6 769 pacientů) bylo pozorováno u pacientů léčených rekombinantním lidským erytropoetinem. U pacientů s nádorovým onemocněním léčených rekombinantním lidským erytropoetinem existuje zvýšené riziko tromboembolických příhod a nelze vyloučit negativní celkový vliv na přežití. Rozsah, v jakém se tato zjištění týkají podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům s nádorovým onemocněním léčeným chemoterapií s cílovou koncentrací hemoglobinu nižší než 13 g/dl (8,1 mmol/l), není jasný, protože údaje použité pro uvedené zhodnocení obsahovaly pouze několik pacientů splňujících tyto charakteristiky.

Byla rovněž provedena analýza údajů z 53 kontrolovaných klinických zkoušek s několika epoetiny u více než 13 900 pacientů s rakovinou (chemoterapie, radioterapie, chemoradioterapie nebo neléčení). Meta-analýza údajů celkového přežití vygenerovala odhad míry rizika přežití na 1,06 ve prospěch kontrolních skupin (95 % CI: 1,00, 1,12; 53 zkoušek a 13 933 pacientů) a pro pacienty s rakovinou léčené chemoterapií, míra celkové doby přežití byla 1,04 (95 % CI: 0,97, 1,11; 38 zkoušek a 10 441 pacientů). Meta-analýzy rovněž ukázaly konzistentní a významné zvýšení relativního rizika tromboembolických příhod u pacientů s rakovinou léčených rekombinantním lidským erythropoetinem (viz bod 4.4).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Intravenózní aplikace

Biologický poločas po opakované intravenózní aplikaci činil přibližně 4 hodiny u zdravých dobrovolníků a byl poněkud prodloužen u pacientů s renálním selháním, přibližně na 5 hodin. Biologický poločas u dětí činil přibližně 6 hodin.

Subkutánní aplikace

Po subkutánní injekci se vytvářejí mnohem nižší sérové koncentrace ve srovnání s aplikací intravenózní, koncentrace se zvyšují pomalu a vrcholových hodnot je dosaženo za 12-18 hodin po subkutánní aplikaci. Vrcholová hodnota se pohybuje vždy výrazně pod vrcholem dosaženým intravenózní aplikací (přibližně 1/20 hodnoty).

Akumulace nebyla prokázána: koncentrace zůstávají konstantní při stanovení 24 hodin po první nebo 24 hodin po poslední injekci.

Biologický poločas po subkutánní aplikaci lze obtížně stanovit a je odhadován přibližně na 24 hodin.

Biologická dostupnost epoetinu alfa aplikovaného podkožně je mnohem nižší než aplikovaného intravenózně: přibližně 20 %.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V některých předklinických toxikologických studiích u psů a laboratorních potkanů, avšak nikoli u opic, bylo podání epoetinu alfa spojeno se subklinickou fibrózou kostní dřeně (fibróza kostní dřeně je známá komplikace chronického renálního selhání u lidí a může být spojována se sekundárním hyperparathyreoidismem nebo dosud neznámými faktory. V jedné z cílených

studií

nebyly

shledány

rozdíly

v incidenci

fibrózy

kostní

dřeně

u hemodialyzovaných pacientů léčených po tři roky epoetinem alfa a hemodialyzovanými pacienty neléčenými epoetinem alfa).

Ve studiích se zvířaty snižoval epoetin alfa fetální hmotnost, prodlužoval osifikaci a zvyšoval fetální mortalitu v týdenních dávkách dvacetinásobně převyšujících doporučenou týdenní dávku určenou pacientovi. Tyto změny jsou interpretovány jako následek snížení přírůstků maternální tělesné hmotnosti.

Epoetin alfa neindukoval žádné změny v testu mutagenity na bakteriálních a savčích buněčných kulturách a in vivo v mikronukleárním testu u myší.

Dlouhodobé studie karcinogenity nebyly prováděny. V literatuře existují nejednoznačné diskuze, zda erytropoetiny mohou hrát roli v proliferaci tumorů. Tyto zprávy jsou založeny na sledování lidských nádorových buněk in vitro, avšak s nejistým klinickým významem.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látek

polysorbát 80glycinvoda na injekci

Pomocné látky s prokazatelným účinkem na organismus (v přípravku < 1 mmol):dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodnéhodihydrát hydrogenfosforečnanu sodnéhochlorid sodný

6.2 Inkompatibility

Vzhledem k absenci studií kompatibility nelze tento přípravek podávat společně s jinými léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

18 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2-8 °C), v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Toto teplotní rozmezí musí být přísně dodržováno až do dodání pacientovi. Chraňte před mrazem. Před použitím neprotřepávejte!

Jestliže je EPREX používán v rámci ambulantní péče, může jej pacient vyjmout z chladničky a uchovávat při teplotě do 25 °C nejdéle 3 dny, a to pouze jednou.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Druh obalu:

Předplněná jednorázová skleněná stříkačka s plastovým pístem opatřeným teflonovým uzávěrem, s ocelovou jehlou chráněnou pevným krytem (kaučuk pokrytý polypropylenovou vrstvou) a bezpečnostním nástavcem (polykarbonát) připojeným ke stříkačce, krabička.

Velikost balení:Injekční stříkačky: EPREX 200 IU/0,1 ml

6x 1 000 IU/0,5 ml

EPREX 400 IU/0,1 ml

6x 2 000 IU/0,5 ml

EPREX 1 000 IU/0,1 ml

6x 3 000 IU/0,3 ml6x 4 000 IU/0,4 ml6x 5 000 IU/0,5 ml6x 6 000 IU/0,6 ml6x 8 000 IU/0,8 ml6x 10 000 IU/1,0 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Nepodávejte intravenózní infuzí nebo spolu s roztoky jiných léků.

Před použitím ponechte předplněné injekční stříkačky stát do dosažení pokojové teploty. To obvykle trvá 15 až 30 minut.

Přípravek by neměl být použit, a měl by být zlikvidován-

pokud je porušen uzávěr,

-

pokud je roztok zabarven nebo obsahuje viditelné částice,

-

pokud víte, že roztok byl, nebo se domníváte, že mohl být nedopatřením zmražen,

-

při poruše chladničky.

Přípravek je určen k jednorázovému použití. Z každé injekční stříkačky použijte vždy pouze jednu dávku, přebytečný roztok odstraňte před aplikací ze stříkačky zatlačením na píst. Viz kapitola 3. Jak se EPREX používá (Pokyny, jak samostatně podávat injekci přípravku EPREX) příbalové informace.

Předplněné injekční stříkačky jsou opatřeny bezpečnostním nástavcem, který pomáhá předejít poranění způsobenému použitou jehlou. Příbalová informace obsahuje podrobný návod k zacházení s předplněnými injekčními stříkačkami.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIJanssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)EPREX

200 IU/0,1 ml : 12/161/89-A/C

EPREX

400 IU/0,1 ml : 12/161/89-B/C

EPREX

1 000 IU/0,1 ml : 12/161/89-C/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE19.6.1989 / 23.2. 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU23.2. 2011


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 3)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA PRO 6 PŘEDPLNĚNÝCH INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK 2 000 IU/0,5 ml (400 IU/0,1 ml) S OCHRANNÝM KRYTEM JEHLY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EPREX 400 IU/0,1 mlinjekční roztokepoetinum alfa

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Předplněná injekční stříkačka 0,5 ml obsahuje 2 000 IU (16,8 mikrogramu) epoetinu alfa

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

polysorbát 80glycinvoda na injekciPomocné látky s prokazatelným účinkem na organismus (v přípravku < 1 mmol):dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodnéhodihydrát hydrogenfosforečnanu sodnéhochlorid sodný

Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

injekční roztok6 předplněných injekčních stříkaček (0,5 ml) s bezpečnostním nástavcem

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intravenóznímu nebo subkutánnímu podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Strana 2 (celkem 3)

Použitelné do (EXP):

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2-8 °C).Po vyjmutí z chladničky může být přípravek uchováván při teplotě do 25 °C nejdéle 3 dny, a to pouze jednou. Chraňte před mrazem a neprotřepávejte.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag s.r.o. Praha Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

reg. č.: 12/161/89-B/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

číslo šarže (BN):

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

eprex 400 IU/0,1 ml

Strana 3 (celkem 3)

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

NÁLEPKA NA STŘÍKAČKU 2 000 IU/0,5 ml (400 IU/0,1 ml)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

EPREX 400 IU/0,1 mlinjekční roztokepoetinum alfaIV/SC

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,5 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.