Eplesyn 25 Mg

Kód 0174382 ( )
Registrační číslo 34/ 580/12-C
Název EPLESYN 25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0174359 POR TBL FLM 10X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174370 POR TBL FLM 100X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174382 POR TBL FLM 100X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174371 POR TBL FLM 10X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174360 POR TBL FLM 14X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174372 POR TBL FLM 14X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174361 POR TBL FLM 20X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174373 POR TBL FLM 20X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174362 POR TBL FLM 28X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174374 POR TBL FLM 28X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174363 POR TBL FLM 30X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174375 POR TBL FLM 30X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174364 POR TBL FLM 50X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174376 POR TBL FLM 50X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174365 POR TBL FLM 56X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174377 POR TBL FLM 56X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174366 POR TBL FLM 60X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174378 POR TBL FLM 60X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174367 POR TBL FLM 84X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174379 POR TBL FLM 84X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174368 POR TBL FLM 90X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174380 POR TBL FLM 90X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174369 POR TBL FLM 98X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174381 POR TBL FLM 98X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak EPLESYN 25 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187706/2010, sukls187708/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Eplesyn 25 mg

potahované tablety

Eplesyn 50 mg

potahované tablety

eplerenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Eplesyn a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eplesyn užívat

3. Jak se přípravek Eplesyn užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Eplesyn uchovávat

6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK EPLESYN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Eplesyn patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných selektivní blokátory aldosteronu. Tyto

blokátory potlačují účinek aldosteronu, látky vytvářené v těle, která je důležitým regulátorem krevního

tlaku a srdeční funkce. Zvýšené hladiny aldosteronu ve Vašem těle mohou způsobit změny vedoucí k

srdečnímu selhání.

Eplesyn může, v kombinaci s jinými léčivými přípravky používanými k léčbě srdečního selhání,

pomoci zabránit zhoršení srdečního selhání po infarktu myokardu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EPLESYN

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Eplesyn:

- jste-li přecitlivělý/á (alergický/á) na eplerenon nebo kteroukoli další složku přípravku Eplesyn

- máte-li vysokou hladinu draslíku v krvi (hyperkalémii)

- užíváte-li léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu (draslík šetřící diuretika)

nebo doplňky stravy s obsahem draslíku

- máte-li středně těžké až těžké onemocnění ledvin

- máte-li těžké onemocnění jater

- užíváte-li léky používané k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol nebo itrakonazol)

- užíváte-li protivirové léky pro léčbu infekce HIV (ritonavir nebo nelfinavir)

- užíváte-li antibiotika, používaná pro léčbu bakteriálních infekcí (klaritromycin nebo

telitromycin)

- užíváte-li nefazodon používaný pro léčbu deprese.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Eplesyn je zapotřebí

- máte-li onemocnění ledvin nebo jater (viz též „Neužívejte přípravek Eplesyn“)

- užíváte-li lithium (obvykle užívané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané

bipolární afektivní porucha)

- užíváte-li takrolimus nebo cyklosporin (používané pro léčbu onemocnění kůže, jako je psoriáza

nebo ekzém, a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání eplerenonu může ovlivnit jiné léky. Ty mohou naopak ovlivnit účinek eplerenonu.

Eplesyn nesmíte používat současně s následujícími léčivými přípravky (viz „Neužívejte přípravek

Eplesyn“):

- Itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir,

nelfinavir (protivirová léčiva pro léčbu infekce HIV), klaritromycin, telitromycin (používané

k léčbě bakteriálních infekcí) nebo nefazodon (používaný pro léčbu deprese), protože tyto

přípravky mohou zpomalit štěpení eplerenonu a prodloužit tak jeho účinek v organismu.

- Draslík šetřící diuretika (léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu) a doplňky

stravy obsahující draslík (tablety s obsahem soli), protože tyto přípravky zvětšují riziko zvýšení

hladiny draslíku v krvi.

Eplerenon se může vzájemně ovlivňovat s následujícími léky:

- Lithium (obvykle podávané k léčbě maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární

afektivní porucha). Bylo zjištěno, že používání lithia společně s diuretiky a inhibitory ACE

(užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) způsobuje výrazné zvýšení

hladin lithia v krvi, což může vyvolat následující nežádoucí účinky: nechutenství, poškození

zraku, únava, svalová slabost a svalové záškuby.

- Cyklosporin nebo takrolimus (používané k léčbě onemocnění kůže, jako je lupénka nebo ekzém,

a pro prevenci rejekce [odhojení orgánů] po transplantaci). Tyto přípravky mohou zapříčinit potíže

s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

- Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID – některé léky proti bolesti, jako např. ibuprofen, které

ulevují od bolesti, ztuhlosti a zánětu). Tyto přípravky mohou vést k potížím s ledvinami a zvětšit

tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

- Trimethoprim (užívaný k léčbě bakteriálních infekcí) může zvětšit riziko zvýšení hladiny

draslíku v krvi.

- Inhibitory ACE (např. enalapril) a antagonisté receptorů pro angiotensin II (např.

kandesartan), které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění srdce a

ledvin, mohou zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

- Alfa-1 blokátory, jako např. prazosin nebo alfuzosin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku

a některých onemocnění prostaty), mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při

vstávání.

- Tricyklická antidepresiva, jako je např. amitriptylin nebo amoxapin (užívané k léčbě depresí),

antipsychotika (nazývané též neuroleptika), jako je např. chlorpromazin nebo haloperidol

(užívané k léčbě duševních poruch), amifostin (používaný během chemoterapie při léčbě

rakoviny) a baklofen (užívaný k léčbě svalových spazmů). Tyto přípravky mohou vést k náhlému

poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

- Glukokortikoidy, jako např. hydrokortison nebo prednison (užívané pro léčbu zánětu a některých

onemocnění kůže), a tetrakosatid (používaný převážně pro diagnózu a léčbu poruch kůry

nadledvinek) mohou zmenšit účinek přípravku Eplesyn na snížení krevního tlaku.

- Digoxin (užívaný pro léčbu onemocnění srdce). Hladiny digoxinu v krvi se mohou snížit při

současném užívání s přípravkem Eplesyn.

- Warfarin (látka snižující srážlivost krve): Opatrnosti je třeba při užívání warfarinu, protože

vysoké hladiny warfarinu v krvi mohou ovlivnit účinky přípravku Eplesyn na organismus.

- Erythromycin (užívaný k léčbě bakteriálních infekcí), sachinavir (antivirový přípravek užívaný

k léčbě HIV), flukonazol (užívaný k léčbě plísňových infekcí), amiodaron, diltiazem a

verapamil (užívané k léčbě onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) zpomalují rozkládání

přípravku Eplesyn a tím prodlužují jeho účinek v organismu.

- Třezalka tečkovaná (rostlinný léčivý přípravek), rifampicin (užívaný k léčbě bakteriálních

infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (užívané mj. k léčbě epilepsie) mohou zrychlit

rozkládání přípravku Eplesyn a snížit tak jeho účinek v organismu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích uvedených výše nebo o jakýchkoli

jiných lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

Užívání přípravku Eplesyn s jídlem a pitím

Eplesyn lze užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Účinek eplerenonu nebyl u těhotných žen zkoumán. Není známo, zda se eplerenon vylučuje do

mateřského mléka. Je na zvážení lékaře, zda ukončíte kojení, nebo přerušíte užívání léku.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Po užití přípravku Eplesyn můžete pociťovat závratě. Pokud se tak stane, neřiďte ani neobsluhujte

stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Eplesyn:

Eplesyn obsahuje mléčný cukr laktózu. Pokud Vám někdy lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí

některých cukrů, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK EPLESYN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Eplesyn přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Eplesyn se mohou užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety spolkněte celé a zapijte

hojným množstvím vody.

Eplesyn se obvykle podává v kombinaci s dalšími léky na srdeční selhání, jako jsou např. beta-

blokátory. Obvyklá počáteční dávka je jedna 25 mg tableta 1x denně, která se přibližně za 4 týdny

zvyšuje na 50 mg 1x denně (buď jedna 50 mg tableta nebo dvě 25 mg tablety).

Před zahájením léčby přípravkem Eplesyn, v prvním týdnu léčby, za měsíc po zahájení léčby nebo při

každé změně dávky se má stanovit hladina draslíku v krvi. V závislosti na hladině draslíku v krvi

může lékař dávku přípravku Eplesyn upravit.

U pacientů s mírným onemocněním ledvin a u pacientů s mírným až středně těžkým onemocněním

jater není nutná úprava počáteční dávky. Trpíte-li onemocněním ledvin či jater, bude Vám častěji

kontrolována hladina draslíku v krvi (viz také "Neužívejte přípravek Eplesyn").

U starších pacientů: není nutná úprava počáteční dávky.

U dětí a dospívajících: užívání přípravku Eplesyn se nedoporučuje.

Jestliže jste užil/a více přípravku Eplesyn, než jste měl/a:

Užijete-li větší množství přípravku Eplesyn, než jste měl/a, informujte okamžitě svého lékaře nebo

lékárníka. Po užití většího množství přípravku Eplesyn se nejčastěji mohou objevit příznaky jako je

nízký krevní tlak (projevující se jako pocit lehkosti v hlavě, závratěmi, rozmazaným viděním, slabostí,

akutní ztrátou vědomí) nebo hyperkalemie - vysoká hladina draslíku v krvi (projevující se svalovými

křečemi, průjmem, nevolností, závratěmi nebo bolestí hlavy).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Eplesyn:

Pokud již téměř nastal čas užít další tabletu, předchozí zapomenutou tabletu vynechejte a užijte rovnou

další tabletu ve stanovený čas.

Jestliže zbývá více než 12 hodin do užití další tablety, vezměte si zapomenutou tabletu, jakmile si

vzpomenete, a dále pokračujte v užívání tablet jako dříve. Nezdvojujte následující dávku, abyste

nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Eplesyn

Je důležité užívat přípravek Eplesyn podle doporučení lékaře do doby, než lékař doporučí léčbu

ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Eplesyn nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

- otok obličeje, jazyka nebo hrdla

- obtížné polykání

- kopřivka a obtížné dýchání.

Jedná se o příznaky angioneurotického edému (závažné alergické reakce).

Další hlášené nežádoucí účinky jsou:

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů ze 100):

zvýšená hladina draslíku v krvi (projevuje se jako svalové křeče, průjem, pocit na zvracení, závrať

nebo bolest hlavy), závrať, nízký krevní tlak, průjem, pocit na zvracení, vyrážka, porucha funkce

ledvin.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů z 1000):

zánět ledvin a ledvinných pánviček (pyelonefritis), zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek

(eozinofilie), dehydratace, zvýšené hladiny cholesterolu nebo triglyceridů (krevních tuků) v krvi, nízké

hladiny sodíku v krvi, poruchy spánku (nespavost), bolest hlavy, onemocnění srdce, např.

nepravidelný srdeční puls, srdeční infarkt a srdeční selhání, pokles krevního tlaku, který může

způsobit závrať při vstávání, trombóza (krevní sraženina) v dolní končetině, bolest v krku, plynatost,

zvracení, svědění, zvýšené pocení, bolest zad, křeče dolních končetin, pocit slabosti nebo celkové

nevůle, zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi, což může ukazovat na potíže s ledvinami, zánět

ledvin, zvětšení prsů u mužů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU EPLESYN

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Eplesyn nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za výrazem EXP

(Použitelné do:). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Eplesyn obsahuje

- Léčivou látkou přípravku Eplesyn je eplerenonum. Jedna tableta obsahuje 25 mg nebo 50 mg

eplerenonum.

- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), sodná sůl

kroskarmelosy (E468), hypromelosa (E464), natrium-lauryl-sulfát, mastek (E553b) a magnesium-

stearát (jádro tablety);

hypromelosa (E464), polysorbát 80 (E433), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid

železitý (E172) (potahová vrstva tablety).

Jak přípravek Eplesyn vypadá a co obsahuje toto balení

Eplesyn 25 mg je světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné

straně a „25“ na druhé straně tablety.

Eplesyn 50 mg je světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné

straně a „50“ na druhé straně tablety.

Eplesyn je k dispozici v blistrech s 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 tabletami;

v jednodávkových blistrech obsahujících 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1,

84 x 1, 90 x 1, 98 x 1 nebo 100 x 1 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM, Nijmegen

Nizozemsko

Výrobci:

Synthon Hispania SL

Sant Boi de Llobregat

08830 Barcelona

Španělsko

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM, Nijmegen

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován

pod těmito názvy:

Česká republika:

Eplesyn 25 mg / 50 mg, potahované tablety

Řecko:

Eplerenone Synthon 25 /50 mg

Španělsko:

Eplerenona Synthon 25 / 50 mg, comprimidos EFG EFG

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.11.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187706/2010, sukls187708/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Eplesyn 25 mg

potahované tablety

Eplesyn 50 mg

potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje eplerenonum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje eplerenonum 50 mg.

Pomocná látka:

Jedna 25 mg tableta obsahuje 35,7 mg monohydrátu laktosy (viz bod 4.4)

Jedna 50 mg tableta obsahuje 71,4 mg monohydrátu laktosy (viz bod 4.4)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Tableta 25 mg: světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné

straně a „25“ na druhé straně tablety.

Tableta 50 mg: světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné

straně a „50“ na druhé straně tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Eplerenon je indikován jako doplněk standardní terapie, včetně terapie beta-blokátory, ke snížení

rizika kardiovaskulární mortality a morbidity u stabilizovaných pacientů s dysfunkcí levé komory

(LVEF ≤ 40%) a s klinickými známkami srdečního selhání po nedávno prodělaném infarktu

myokardu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Pro individuální úpravu dávky jsou dostupné tablety o síle 25 mg a 50 mg eplerenonu.

Doporučovaná udržovací dávka eplerenonu je 50 mg 1x denně. Léčba se má zahájit dávkou 25 mg 1x

denně, která by měla být v průběhu nejlépe 4 následujících týdnů zvýšena na cílovou denní dávku 50

mg 1x denně. Dávku je nutno zvyšovat s ohledem na plazmatickou hladinu kalia (viz tabulka 1).

Léčba eplerenonem se má obvykle zahájit během 3 - 14 dnů po prodělaném akutním infarktu

myokardu.

U pacientů s hladinou kalia v séru > 5,0 mmol/l by neměla být léčba eplerenonem zahájena (viz bod

4.3).

Hladina kalia v séru by měla být stanovena před zahájením léčby eplerenonem, v průběhu prvního

týdne léčby a za měsíc po zahájení léčby nebo po každé úpravě dávky. V průběhu další léčby se má

sérová hladina kalia stanovovat pravidelně podle potřeby.

2

Po zahájení léčby by měla být dávka upravena v závislosti na hladině kalia v séru tak, jak znázorňuje

tabulka 1.

Tab. 1: Úprava dávky po zahájení léčby.

Hladina kalia v séru

(mmol/l)

Postup

Úprava dávky

< 5,0

Zvýšit

25 mg obden až 25 mg 1x denně

25 mg 1x denně až 50 mg 1x denně

5,0 – 5,4

Ponechat

Bez úpravy dávky

5,5 – 5,9

Snížit

50 mg 1x denně až 25 mg 1x denně

25 mg 1x denně až 25 mg obden

25 mg obden až do vysazení

6,0

Vysadit

Neuplatňuje se

Pokud bylo podávání eplerenonu zastaveno z důvodu hladiny kalia v séru dosahující ≥ 6,0 mmol/l,

eplerenon může být znovu nasazen až tehdy, když hladina kalia v séru poklesne pod 5,0 mmol/l, a to v

dávce 25 mg, podávané obden.

Děti a dospívající

Podávání eplerenonu dětem se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti u

pediatrické populace nedoporučuje.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem k věkem podmíněnému poklesu

funkce ledvin je u starších pacientů vyšší riziko vzniku hyperkalemie. Toto riziko může být dále

zvýšeno, je-li spolu se zvýšenou systémovou expozicí přítomna komorbidita, a to zejména mírná až

střední jaterní insuficience. Doporučuje se pravidelné sledování hladiny kalia v séru (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin není nutná počáteční úprava dávky. Doporučuje se

pravidelné sledování hladiny kalia v séru (viz bod 4.4). Eplerenon nelze odstranit dialýzou.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až střední poruchou funkce jater není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem

ke zvýšené systémové expozici eplerenonu u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce

jater se u těchto pacientů, a to zejména u starších, doporučuje časté a pravidelné sledování hladiny

kalia v séru (viz bod 4.4).

Souběžná léčba

V případě souběžné léčby mírnými až středně silnými inhibitory CYP3A4, např. amiodaronem,

diltiazemem a verapamilem, může být léčba zahájena počáteční dávkou 25 mg 1x denně. Dávka by

neměla překročit 25 mg 1x denně (viz bod 4.5).

Eplerenon se může podávat s jídlem nebo na lačno (viz bod 5.2).

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na eplerenon nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1).

Pacienti s hladinou kalia v séru > 5,0 mmol/l při zahájení léčby.

Pacienti se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 50 ml/min).

Pacienti s těžkou jaterní insuficiencí (Třída C podle Child-Pugha).

Pacienti užívající kalium šetřící diuretika, doplňky stravy obsahující draslík nebo silné inhibitory

enzymu CYP3A4 (např. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin,

telithromycin a nefazodon) (viz bod 4.5).

3

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Hyperkalemie

V souvislosti s mechanismem účinku eplerenonu může v průběhu jeho užívání dojít ke vzniku

hyperkalemie. Hladiny kalia v séru by měly být sledovány u všech pacientů před zahájením léčby a při

úpravě dávky. Během léčby je doporučováno pravidelné sledování hladiny kalia v séru, zejména u

pacientů s rizikem rozvoje hyperkalemie, jako jsou (starší) pacienti s renální insuficiencí (viz bod 4.2)

a pacienti s diabetem. Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalemie se užívání doplňků stravy

obsahujících draslík po zahájení léčby eplerenonem nedoporučuje. Bylo prokázáno, že snížení dávky

eplerenonu snižuje hladiny kalia v séru. V jedné studii bylo prokázáno, že přidání hydrochlorothiazidu

k eplerenonu zamezuje zvýšení hladiny kalia v séru.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou renální funkce včetně diabetické mikroalbuminurie by měly být pravidelně

sledovány hladiny kalia. Riziko hyperkalemie se zvyšuje se snižující se funkcí ledvin. Ačkoli jsou

údaje ze studie EPHESUS u pacientů s diabetem 2. typu a mikroalbuminurií omezeny malým počtem

pacientů, byl u nich pozorován zvýšený výskyt hyperkalemie. Proto mají být tito pacienti léčeni

s opatrností. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní insuficiencí nebylo pozorováno zvýšení hladiny kalia v

séru nad 5,5 mmol/l (třída A a B podle Child Pugha). U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní

insuficiencí je třeba monitorovat hladiny minerálů. Použití eplerenonu u pacientů se závažnou jaterní

insuficiencí nebylo hodnoceno, a proto je u těchto pacientů jeho použití kontraindikováno (viz bod

4.3).

Induktory enzymu CYP3A4

Současné podávání eplerenonu se silnými induktory enzymu CYP3A4 se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Lithium, cyklosporin, takrolimus se nemají v průběhu léčby eplerenonem užívat (viz bod 4.5).

Laktóza

Tablety přípravku Eplesyn obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance

galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy by neměli tento přípravek

užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Kalium šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík

Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalemie by neměl být eplerenon podáván pacientům

užívajícím kalium šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík (viz bod 4.3). Kalium šetřící

diuretika mohou zesilovat účinek antihypertenziv a jiných diuretik.

Lithium

Nebyly provedeny studie lékových interakcí eplerenonu s lithiem. Nicméně u pacientů užívajících

lithium současně s diuretiky a inhibitory ACE byla zjištěna toxicita lithia (viz bod 4.4). Eplerenon by

proto neměl být podáván současně s lithiem. Pokud je tato kombinace nezbytná, měly by být

sledovány plazmatické hladiny lithia (viz bod 4.4).

Cyklosporin, takrolimus

Cyklosporin a takrolimus mohou způsobit poruchu funkce ledvin a zvyšují riziko vzniku

hyperkalemie. Eplerenon by se proto neměl podávat současně s cyklosporinem nebo takrolimem.

Pokud je tato kombinace nezbytná, měla by být pečlivě sledována plazmatická hladina kalia a renální

funkce (viz bod 4.4).

4

Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID)

Použití NSAID může způsobit, zejména u rizikových pacientů (starších a/nebo dehydratovaných),

akutní selhání ledvin, a to účinkem přímo na glomerulární filtraci. Pacienti užívající eplerenon a

NSAID mají být přiměřeně hydratováni a před zahájením léčby se jim má vyšetřit jejich funkce

ledvin.

Trimetoprim

Souběžné podávání trimetoprimu s eplerenonem zvyšuje riziko vzniku hyperkalemie. Proto by měla

být sledována hladina kalia v séru a funkce ledvin, a to zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin a

u starších pacientů.

Inhibitory ACE, antagonisté receptoru pro angiotensin-II (AIIA)

S opatrností je třeba podávat eplerenon současně s inhibitory ACE nebo antagonisty receptoru pro

angiotensin-II. Kombinace eplerenonu s těmito léčivy může zvýšit výskyt hyperkalemie u pacientů

s rizikem porušené funkce ledvin, jako jsou např. starší pacienti. Doporučuje se pečlivé sledování

hladin kalia v séru a funkce ledvin.

Alfa-1-blokátory (např. prazosin, alfuzosin)

Při kombinaci alfa-1-blokátorů s eplerenonem existuje riziko zvýšení hypotenzního účinku a/nebo

posturální hypotenze. V průběhu současného podávání alfa-1-blokátorů se doporučuje sledování

vzniku možné posturální hypotenze.

Tricyklická antidepresiva, neuroleptika, amifostin, baklofen

Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potencovat antihypertenzní účinek a

riziko posturální hypotenze.

Glukokortikoidy, tetrakosaktid

Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potenciálně snižovat antihypertenzní

účinky eplerenonu (retence sodíku a tekutin).

Farmakokinetické interakce

Studie in vitro naznačují, že eplerenon neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9,

CYP2D6 nebo CYP3A4. Eplerenon není substrátem ani inhibitorem P-glykoproteinu.

Digoxin

Je-li digoxin podáván současně s eplerenonem, zvyšuje se jeho AUC o 16 % (90% CI: 4 % - 30 %).

Při podávání digoxinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí je nutná opatrnost.

Warfarin

Při současném podávání warfarinu nebyly zaznamenány žádné klinicky významné farmakokinetické

interakce. Při podávání warfarinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí je nutná

opatrnost.

Substráty enzymu CYP3A4

Výsledky farmakokinetických studií s pokusnými substráty enzymu CYP3A4, tj. s midazolamem a

cisapridem, neprokázaly při podávání těchto léčivých látek současně s eplerenonem žádné významné

farmakokinetické interakce.

Inhibitory enzymu CYP3A4

- Silné inhibitory enzymu CYP3A4: Je-li eplerenon podáván současně s látkami inhibujícími enzym

CYP3A4, může dojít k významným farmakokinetickým interakcím. Při současném podání eplerenonu

se silným inhibitorem enzymu CYP3A4 (ketokonazol 200 mg dvakrát denně) došlo ke 441% zvýšení

AUC eplerenonu (viz bod 4.3). Současné užívání eplerenonu a silných inhibitorů enzymu CYP3A4,

jako je např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telithromycin a nefazadon,

je kontraindikováno (viz bod 4.3).

- Mírné až střední inhibitory enzymu CYP3A4: Současné podávání erytromycinu, sachinaviru,

amiodaronu, diltiazemu, verapamilu a flukonazolu vedlo k významným farmakokinetickým

5

interakcím s řádovým zvýšením AUC pohybujícím se od 98 % do 187 %. Při současném podávání

těchto inhibitorů enzymu CYP3A4 by neměla dávka eplerenonu překročit 25 mg (viz bod 4.2).

Induktory enzymu CYP3A4

Současné podávání třezalky tečkované (silného induktoru enzymu CYP3A4) spolu s eplerenonem

způsobilo 30% snížení AUC eplerenonu. Výraznější snížení AUC eplerenonu může nastat při použití

silnějších induktorů enzymu CYP3A4, jako je rifampicin. Vzhledem k riziku snížené účinnosti

eplerenonu při současném podávání silných induktorů enzymu CYP3A4 (rifampicin, karbamazepin,

fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná) se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4).

Antacida

Na základě výsledků farmakokinetické klinické studie se při současném použití antacid a eplerenonu

nepředpokládají žádné zvláštní interakce.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Potřebné údaje o použití eplerenonu u těhotných žen nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

neprokázaly přímé nebo nepřímé nežádoucí účinky na průběh těhotenství, embryofetální vývoj, porod

a postnatální vývoj dítěte (viz bod 5.3). Eplerenon se má těhotným ženám předepisovat se zvýšenou

opatrností.

Kojení: Není známo, zda dochází po perorálním podání eplerenonu k jeho vylučování do lidského

mateřského mléka. Nicméně předklinické údaje ukázaly, že eplerenon a jeho metabolity jsou přítomny

v mateřském mléce potkanů, a že mláďata vystavená eplerenonu touto cestou se vyvíjela normálně.

Vzhledem k neznámým potenciálním nežádoucím účinkům na kojence, je nutno zvážit, zda přerušit

kojení, nebo přerušit užívání léku matkou.

Fertilita

Ve studiích na potkanech nebyl prokázán vliv na fertilitu v dávkách do 300 mg/kg. Klinické údaje

nejsou k dispozici a potenciální riziko pro člověka není známo.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky eplerenonu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Eplerenon nezpůsobuje ospalost nebo poruchu kognitivních funkcí, ale při řízení a obsluze strojů by se

mělo počítat s možným rizikem vzniku závratí, které se mohou v průběhu léčby vyskytnout.

4.8 Nežádoucí účinky

Ve studii účinnosti a přežití (studie EPHESUS) byl pacientům se srdečním selháním po prodělaném

akutním infarktu myokardu podáván eplerenon. Celková incidence nežádoucích účinků zaznamenaná

ve skupině léčené eplerenonem (78,9 %) byla srovnatelná s incidencí nežádoucích účinků ve skupině s

placebem (79,5 %). K přerušení léčby v důsledku vzniku nežádoucích účinků došlo u 4,4 % pacientů

ve skupině užívající eplerenon a u 4,3 % pacientů ve skupině užívající placebo.

Níže uvedené nežádoucí účinky vyplývají buď z výsledků studie EPHESUS - jedná se o ty, u nichž

existuje pravděpodobná příčinná souvislost s léčbou nebo jsou závažné a jejichž incidence byla

významně vyšší ve skupině léčené eplerenonem v porovnání se skupinou užívající placebo, nebo byly

pozorovány po uvedení přípravku na trh. Nežádoucí účinky jsou uvedeny po orgánových systémech a

s absolutní frekvencí. Frekvence výskytu je definována jako: častá (≥ 1/100 až < 1/10), méně častá (≥

1/1000 až < 1/100) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestace

Méně časté: pyelonefritida

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: eozinofilie

6

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: hyperkalemie

Méně časté: hyponatremie, dehydratace, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie

Psychiatrické poruchy

Méně časté: nespavost

Poruchy nervového systému

Časté: závratě

Méně časté: bolesti hlavy

Srdeční poruchy

Méně časté: infarkt myokardu, levostranné srdeční selhání, fibrilace síní

Cévní poruchy

Časté: hypotenze

Méně časté: arteriální trombóza dolních končetin, posturální hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté: faryngitida

Gastrointestinální poruchy

Časté: průjem, nausea

Méně časté: zvracení, flatulence

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: vyrážka

Méně časté: svědění, zvýšené pocení

Neznámá frekvence: angioneurotický edém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: bolest zad, křeče dolních končetin

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: abnormální funkce ledvin

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Méně časté: gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté: astenie, únava

Vyšetření

Méně časté: zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení hladiny kreatininu

Ve studii EPHESUS bylo zaznamenáno číselně více případů cévní mozkové příhody u starších

pacientů (> 75 let věku). Nicméně v incidenci cévní mozkové příhody u této věkové kategorie nebyl

statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených eplerenonem (30) a skupinou užívající

placebo (22).

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování u člověka. Jako nejpravděpodobnější klinická manifestace

předávkování by se dala očekávat hypotenze nebo hyperkalemie. Eplerenon není odstranitelný

hemodialýzou. Bylo prokázáno, že se eplerenon významně váže na aktivní uhlí. Vyskytne-li se

symptomatická hypotenze, je třeba zahájit podpůrnou léčbu. V případě výskytu hyperkalemie je nutné

zahájit standardní léčbu.

7

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté aldosteronu, ATC kód: C03DA04.

Eplerenon je selektivnější pro rekombinantní lidské mineralokortikoidní receptory ve srovnání s

vazbou na rekombinantní lidské glukokortikoidní receptory, receptory pro progesteron a androgeny.

Eplerenon brání vazbě aldosteronu na mineralokortikoidní receptory; aldosteron je klíčový hormon

v systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), který se účastní regulace krevního tlaku a

patofyziologie kardiovaskulárních chorob.

Bylo prokázáno, že eplerenon způsobuje trvalý vzestup plazmatické hladiny reninu a aldosteronu v

důsledku inhibice negativní zpětné vazby aldosteronu na sekreci reninu. Z toho vyplývající zvýšená

plazmatická reninová aktivita a cirkulující hladiny aldosteronu nepřevyšují účinek eplerenonu.

Ve studiích zabývajících se stanovením velikostí léčebné dávky u chronického srdečního selhání

(NYHA klasifikace II-IV) mělo přidání eplerenonu ke standardní terapii za následek předpokládané,

na dávce závislé zvýšení aldosteronu. Stejně tak v kardiorenální vedlejší studii studie EPHESUS vedla

terapie eplerenonem k významnému vzestupu hladiny aldosteronu. Tyto výsledky potvrzují blokádu

mineralokortikoidních receptorů u pacientů s chronickým srdečním selháním.

Eplerenon byl hodnocen ve studii účinnosti a přežití při podávání eplerenonu u srdečního selhání po

akutním infarktu myokardu (studie EPHESUS). EPHESUS byla dvojitě zaslepená, placebem

kontrolovaná studie trvající 3 roky a bylo do ní zařazeno 6632 pacientů s akutním infarktem myokardu

(IM), dysfunkcí levé komory (která byla stanovena pomocí měření ejekční frakce levé komory

[LVEF] ≤ 40%) a s klinickými známkami srdečního selhání. Během 3 - 14 dnů (průměrně 7 dnů) po

prodělání akutního IM dostávali pacienti eplerenon nebo placebo navíc ke standardní léčbě, a to

v počáteční dávce 25 mg 1x denně. Tato dávka byla zvyšována po 4. týdnu na cílovou dávku 50 mg 1x

denně, pokud hladiny kalia v séru dosahovaly hodnot < 5,0 mmol/l. V průběhu studie dostávali

pacienti standardní léčbu včetně acetylsalicylové kyseliny (92 %), inhibitorů ACE (90 %), beta-

blokátorů (83 %), nitrátů (72 %), kličkových diuretik (66 %) nebo inhibitorů HMG CoA reduktázy

(60 %).

Ve studii EPHESUS byly dva primární výsledné parametry: mortalita ze všech příčin a kombinovaný

výsledný parametr úmrtí na kardiovaskulární (KV) onemocnění nebo hospitalizace z

kardiovaskulárních příčin; 14,4 % pacientů užívajících eplerenon a 16,7 % pacientů užívajících

placebo zemřelo (ze všech příčin), zatímco 26,7% pacientů užívajících eplerenon a 30,0% pacientů

užívajících placebo zemřelo nebo bylo hospitalizováno z KV příčin. Ve studii EPHESUS snížil tedy

eplerenon riziko smrti ze všech příčin o 15% (relativní riziko - RR 0,85; 95% interval spolehlivosti CI

0,75 - 0,96; p = 0,008) ve srovnání s placebem, a to zejména snížením KV mortality. Riziko KV smrti

nebo KV hospitalizace bylo s eplerenonem sníženo o 13 % (RR 0,87; 95% CI, 0,79 - 0,95; p = 0,002).

Absolutní snížení rizika výsledných parametrů mortality ze všech příčin činilo 2,3 % a KV

smrti/hospitalizace činilo 3,3 %. Klinická účinnost byla prokázána zejména při zahájení léčby u lidí

mladších 75 let. Přínos léčby u pacientů ve věku nad 75 let nebyl zjevný. Funkční klasifikace NYHA

se zlepšila nebo zůstala stejná u statisticky významně většího počtu lidí užívajících eplerenon oproti

pacientům užívajícím placebo. Výskyt hyperkalemie byl 3,4 % ve skupině s eplerenonem oproti

2,0 % ve skupině s placebem (p < 0,001). Výskyt hypokalemie byl 0,5 % ve skupině s eplerenonem

oproti 1,5 % ve skupině s placebem (p < 0,001).

Ve farmakokinetických studiích byly hodnoceny elektrokardiografické změny u 147 zdravých jedinců

a byly zaznamenány nejednoznačné účinky eplerenonu na srdeční frekvenci, šíři QRS, PR nebo QT

interval.

8

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce:

Absolutní biologická dostupnost eplerenonu není známa. Maximální plazmatické koncentrace jsou

dosaženy přibližně za 2 hodiny. Jak vrcholová plazmatická koncentrace (Cmax), tak plocha pod křivkou

(AUC), jsou závislé na dávce v rozmezí dávek 10 až 100 mg a méně významná úměra je při dávkách

nad 100 mg. Ustálený stav je dosažen v průběhu 2 dnů. Absorpce není ovlivněna jídlem.

Vazba eplerenonu na plazmatické proteiny je okolo 50 % a eplerenon se váže zejména na alfa 1-kyselé

glykoproteiny. Zdánlivý distribuční objem v ustáleném stavu je odhadován na 50 (±7) litrů. Eplerenon

se neváže přednostně na červené krvinky.

Metabolismus a vylučování:

Metabolismus eplerenonu je primárně zprostředkován CYP3A4. V lidské plazmě nebyly nalezeny

aktivní metabolity eplerenonu.

Méně než 5% dávky eplerenonu se vylučuje v nezměněné podobě močí a stolicí. Po jednorázovém

perorálním podání radioaktivně značené dávky bylo vyloučeno přibližně 32 % dávky stolicí a

přibližně 67 % močí. Eliminační poločas eplerenonu činí přibližně 3 až 5 hodin. Zdánlivá plazmatická

clearance je přibližně 10 l/hod.

Zvláštní skupiny pacientů

Věk, pohlaví a rasa

Farmakokinetika eplerenonu v dávce 100 mg 1x denně byla studována u starších lidí (≥65 let), mužů,

žen a u černochů. Farmakokinetika eplerenonu se významně nelišila mezi muži a ženami. V ustáleném

stavu měli starší pacienti ve srovnání s mladšími (18 až 45 let) zvýšenou Cmax (22 %) a AUC (45 %).

U černochů byla v ustáleném stavu Cmax o 19 % a AUC o 26 % nižší (viz bod 4.2.)

Renální insuficience

Farmakokinetika eplerenonu byla hodnocena u pacientů s různým stupněm renální insuficience a u

pacientů podstupujících hemodialýzu. Ve srovnání s kontrolními jedinci byla v ustáleném stavu AUC

o 38 % vyšší a Cmax o 24% vyšší u pacientů se závažnou renální insuficiencí a o 26 % resp. 3 % nižší u

pacientů na hemodialýze. Nebyl zjištěn žádný vztah mezi plazmatickou clearance eplerenonu a

clearance kreatininu. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou (viz bod 4.4.).

Jaterní insuficience

Farmakokinetika eplerenonu 400 mg byla studována a srovnávána u pacientů s mírnou jaterní

insuficiencí (třída B podle Child-Pugha) a u jedinců s normálními jaterními funkcemi. V ustáleném

stavu byla Cmax zvýšena o 3,6 % a AUC byla zvýšena o 42 % (viz bod 4.2). Protože použití eplerenonu

nebylo hodnoceno u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí, je eplerenon u této skupiny pacientů

kontraindikován (viz bod 4.3).

Srdeční selhání

Farmakokinetika eplerenonu 50 mg byla hodnocena u pacientů se srdečním selháním (II. – IV. stupně

podle NYHA klasifikace). Ve srovnání se zdravými jedinci odpovídajícího věku, hmotnosti a pohlaví

byla AUC a Cmax v ustáleném stavu u pacientů se srdečním selháním o 38 % resp. 30 % vyšší. Ve

shodě s těmito výsledky prokázala populační farmakokinetická analýza eplerenonu v podskupině

pacientů ze studie EPHESUS, že clearance eplerenonu byla u pacientů se srdečním selháním podobná

clearance u zdravých starších osob.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity, hodnocení

kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve farmakologických studiích toxicity byla po opakovaném podávání u potkanů a psů zaznamenána

atrofie prostaty po expozicích mírně převyšujících klinické expoziční hladiny. Změny na prostatě

nebyly spojeny s nežádoucími funkčními následky. Klinický význam těchto nálezů není znám.

9

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Sodná sůl kroskarmelosy (E468)

Hypromelosa (E464)

Natrium-lauryl-sulfát

Mastek (E553b)

Magnesium-stearát (E470b)

Potahová vrstva tablety:

Hypromelosa (E464)

Polysorbát 80 (E433)

Makrogol 400

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/Al blistry

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 tablet

Jednodávkové blistry obsahují 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90

x 1, 98 x 1 nebo 100 x 1 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Eplesyn 25 mg: 34/580/12-C

Eplesyn 50 mg: 34/581/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.11.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

14.11.2012

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička na blistry

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eplesyn 25 mg

potahované tablety

Eplesyn 50 mg

potahované tablety

Eplerenonum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg eplerenonum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg eplerenonum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktóza aj.. Viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety.

10 tablet

14 tablet

20 tablet

28 tablet

30 tablet

50 tablet

56 tablet

60 tablet

84 tablet

90 tablet

98 tablet

100 tablet

10 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

14 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

20 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

28 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

30 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

50 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

56 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

60 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

84 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

90 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

98 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

100 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Eplesyn 25 mg: 34/580/12-C

Eplesyn 50 mg: 34/581/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Eplesyn 25 mg

Eplesyn 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eplesyn 25 mg

potahované tablety

Eplesyn 50 mg

potahované tablety

Eplerenonum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon logo

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.