Eplerenon +Pharma 25 Mg

Kód 0174504 ( )
Registrační číslo 34/ 779/11-C
Název EPLERENON +PHARMA 25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace +pharma arzneimittel gmbh, Graz, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0174503 POR TBL FLM 10X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174504 POR TBL FLM 20X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174505 POR TBL FLM 30X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174506 POR TBL FLM 50X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174507 POR TBL FLM 60X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174508 POR TBL FLM 90X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak EPLERENON +PHARMA 25 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sukls187720/2010, sukls187723/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Eplerenon +pharma 25 mgEplerenon +pharma 50 mg

potahované tablety

eplerenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Eplerenon +pharma a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eplerenon +pharma užívat

3.

Jak se přípravek Eplerenon +pharma užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Eplerenon +pharma uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK EPLERENON +PHARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Eplerenon +pharma patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných selektivní blokátory aldosteronu. Tyto blokátory potlačují účinek aldosteronu, látky vytvářené v těle, která je důležitým regulátorem krevního tlaku a srdeční funkce. Někdy mohou zvýšené hladiny aldosteronu ve Vašem těle způsobit změny vedoucí k srdečnímu selhání.

Přípravek Eplerenon +pharma může, v kombinaci s jinými látkami používanými k léčbě srdečního selhání, pomoci zabránit zhoršení srdečního selhání po infarktu myokardu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EPLERENON +PHARMA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Eplerenon +pharma:

-

jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na eplerenon nebo kteroukoli další složku přípravkuEplerenon +pharma.

-

máte-li vysokou hladinu draslíku v krvi (hyperkalémii).

-

užíváte-li léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organizmu (draslík šetřící diuretika) nebo doplňky stravy s obsahem draslíku.

-

máte-li středně těžké až těžké onemocnění ledvin.

-

máte-li těžké onemocnění jater.

-

užíváte-li léčivé přípravky používané k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol nebo itrakonazol).

-

užíváte-li léčivé přípravky zastavující množení virů pro léčbu HIV infekce (nelfinavir nebo ritonavir).

-

užíváte-li antibiotika, používaná pro léčbu bakteriálních infekcí (klaritromycin nebo telitromycin).

-

užíváte-li nefazodon používaný pro léčbu deprese.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Eplerenon +pharma je zapotřebí

-

trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater (viz též „Neužívejte přípravek Eplerenon +pharma“).

-

užíváte-li lithium (obvykle užívané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární afektivní porucha).

-

užíváte-li takrolimus nebo cyklosporin (používané pro léčbu onemocnění kůže jako je psoriáza nebo ekzém, a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Eplerenon +pharma současně s následujícími léčivými přípravky (viz „Neužívejte přípravek Eplerenon +pharma“):

-

Itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir,nelfinavir (látky zastavující množení virů pro léčbu HIV), klaritromycin, telitromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí) nebo nefazodon (používaný pro léčbu deprese), protože tyto přípravky mohou zpomalit rozklad přípravku Eplerenon +pharma a prodloužit tak jeho účinek v organizmu.

-

Draslík šetřící diuretika (léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organizmu) a doplňky stravy obsahující draslík (tablety s obsahem soli), protože tyto přípravky zvětšují riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Eplerenon může vzájemně působit s:

-

Lithium (obvykle podávané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární afektivní porucha). Bylo zjištěno, že používání lithia společně s diuretiky a ACE inhibitory (užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) způsobuje výrazné zvýšení hladin lithia v krvi, což může vyvolat následující nežádoucí účinky: ztráta chuti k jídlu, poškození zraku, únava, svalová slabost a svalové záškuby.

-

Cyklosporin nebo takrolimus (používané pro léčbu onemocnění kůže, jako je psoriáza nebo ekzém a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci). Tyto přípravky mohou zapříčinit potíže s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID – některé léky proti bolesti jako např. ibuprofen, které ulevují od bolesti, ztuhlosti a zánětu). Tyto přípravky mohou vést k potížím s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-

Trimethoprim (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí) může zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-

ACE inhibitory (např. enalapril) a antagonisté receptorů pro angiotensin II (např. kandesartan) (používané pro léčbu vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění srdce a ledvin) mohou zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-

Alfa-1 blokátory, jako např. prazosin nebo alfuzosin (používané pro léčbu vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění prostaty) mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

-

Tricyklická antidepresiva jako je např. amitriptylin nebo amoxapin (užívané pro léčbu depresí), antipsychotické látky (nazývané též neuroleptika) jako je např. chlorpromazin nebo haloperidol (užívané pro léčbu duševních poruch), amifostin (používaný během chemoterapie

při léčbě rakoviny) a baklofen (užívaný pro léčbu svalových spasmů). Tyto přípravky mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

-

Glukokortikoidy, jako např. hydrokortison nebo prednison (užívané pro léčbu zánětu a určitých onemocnění kůže) a tetrakosatid (používaný převážně pro diagnózu a léčbu poruch kůry nadledvinek) mohou zmenšit účinek přípravku Eplerenon +pharma na snížení krevního tlaku.

-

Digoxin (užívaný pro léčbu onemocnění srdce). Hladiny digoxinu v krvi se mohou snížit při současném užívání s přípravkem Eplerenon +pharma.

-

Warfarin (látka snižující srážlivost krve): Opatrnosti je třeba při užívání warfarinu, protože vysoké hladiny warfarinu v krvi mohou ovlivnit účinky přípravku Eplerenon +pharma na organizmus.

-

Erythromycin (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí), saquinavir (antivirový přípravek užívaný pro léčbu HIV), flukonazol (užívaný pro léčbu plísňových infekcí), amiodaron,diltiazem a verapamil (užívané pro léčbu onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) zpomalují rozklad přípravku Eplerenon +pharma a tím prodlužují jeho účinek v organismu.

-

Třezalka tečkovaná (bylinný léčivý přípravek), rifampicin (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (užívané mimo jiné pro léčbu epilepsie) mohou zrychlit rozklad přípravku Eplerenon +pharma a snížit tak jeho účinek v organismu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Eplerenon +pharma s jídlem a pitímPřípravek Eplerenon +pharma lze užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojeníÚčinek přípravku Eplerenon +pharma nebyl u těhotných žen zkoumán. Není známo, zda se eplerenon vylučuje do mateřského mléka. Je na zvážení lékaře, zda ukončíte kojení, nebo přerušíte užívání léku.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoliv léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Po užití přípravku Eplerenon +pharma můžete pociťovat závratě. Pokud se tak stane, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Eplerenon +pharma:Eplerenon +pharma obsahuje mléčný cukr laktózu. Pokud Vám někdy lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím tohoto přípravku svého lékaře.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK EPLERENON +PHARMA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Eplerenon +pharma přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Eplerenon +pharma se mohou užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety spolkněte celé a zapijte dostatečným množstvím vody.

Tablety přípravku Eplerenon +pharma by měly být vždy předepsány v kombinaci s dalšími léky na srdeční selhání, jako jsou např. beta-blokátory. Obvyklá počáteční dávka je jedna 25 mg tableta 1x denně, která se přibližně za 4 týdny zvyšuje na jednu 50 mg tabletu 1x denně (buď jedna 50 mg tableta nebo dvě 25 mg tablety).

Před zahájením léčby přípravkem Eplerenon +pharma, v průběhu prvního týdne léčby, jeden měsíc po zahájení léčby nebo při každé změně dávky, by měla být stanovena hladina draslíku v krvi.

V závislosti na hladině draslíku v krvi může být dávka přípravku Eplerenon +pharma lékařem upravena.

U pacientů s mírně závažným onemocněním ledvin a u pacientů s mírně až středně závažným onemocněním jater není nutná úprava počáteční dávky. Trpíte-li onemocněním ledvin či jater, bude Vám častěji kontrolována hladina draslíku v krvi (viz také „Neužívejte přípravek Eplerenon+pharma“).

U starších pacientů: není nutná úprava počáteční dávky.U dětí a dospívajících: užívání přípravku Eplerenon +pharma se doporučuje.

Jestliže jste užil/a více přípravku Eplerenon +pharma, než jste měl/a:Užijete-li větší množství přípravku Eplerenon +pharma, než Vám bylo předepsáno, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Po užití většího množství přípravku Eplerenon +pharma se nejčastěji mohou objevit příznaky jako je nízký krevní tlak (projevující se pocitem lehkosti hlavy, závratí, rozmazaným viděním, slabostí, akutní ztrátou vědomí) nebo hyperkalémie - vysoká hladina draslíku v krvi (projevující se svalovými křečemi, průjmem, nevolností, závratí nebo bolestí hlavy).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Eplerenon +pharma:Pokud již nastal čas užít další tabletu, předchozí zapomenutou tabletu vynechejte a užijte rovnou další tabletu ve stanovený čas. Jinak užijte tabletu, jakmile si vzpomenete, zbývá-li doba delší než 12 hodin do užití další tablety. Potom pokračujte v užívání tablet jako dříve. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Eplerenon +pharmaJe důležité užívat přípravek Eplerenon +pharma podle doporučení lékaře do doby, než lékař doporučí léčbu ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Eplerenon +pharma nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků:-

otok obličeje, jazyka nebo hrdla

-

obtížné polykání

-

vyrážka nebo obtížné dýchání

To jsou příznaky angioneurotického edému.

Další zaznamenané nežádoucí účinky zahrnují:Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů ze 100)-

zvýšená hladina draslíku v krvi (příznaky zahrnují svalové křeče, průjem, pocit na zvracení, závrať nebo bolest hlavy)

-

závrať

-

nízký krevní tlak

-

průjem, pocit na zvracení

-

vyrážka

-

porucha funkce ledvin

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů z 1000):-

zánět ledvin a ledvinové pánvičky (pyelonefritida)

-

zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie)

-

dehydratace, zvýšené hladiny cholesterolu nebo triglyceridů (krevních tuků) v krvi, nízké hladiny sodíku v krvi

-

poruchy spánku (nespavost)

-

bolest hlavy

-

onemocnění srdce, např. nepravidelný srdeční puls, srdeční infarkt a srdeční selhání

-

pokles krevního tlaku, který může způsobit závrať při vstávání, trombóza (krevní sraženina) dolní končetiny

-

bolest v krku

-

plynatost, zvracení

-

svědění, zvýšené pocení

-

bolest zad, křeče dolních končetin

-

pocit slabosti a celkové nepohody

-

zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi, což může ukazovat na potíže s ledvinami, zánět ledvin

-

zvětšení prsů u mužů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK EPLERENON +PHARMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Neužívejte přípravek Eplerenon +pharma po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“ / „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Eplerenon +pharma obsahuje

Léčivou látkou je eplerenonum. Jedna tableta obsahuje 25 mg nebo 50 mg eplerenonum.

Pomocné látky jsou:

monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza (E460), sodná sůl

kroskarmelózy (E468), hypromelóza (E464), natrium-lauryl-sulfát, mastek (E553b), magnesium-stearát (jádro tablety); hypromelóza (E464), polysorbát (E433), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) (potahová vrstva tablety).

Jak přípravek Eplerenon +pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Eplerenon +pharma 25 mg: světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné straně a „25“ na druhé straně tablety.

Eplerenon +pharma 50 mg: světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné straně a „50“ na druhé straně tablety.

Potahované tablety přípravku Eplerenon +pharma jsou dostupné v

blistrech po 10, 20, 30, 50, 60,

90 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

+pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

VýrobceSynthon BV, Nijmegen, NizozemskoSynthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Barcelona, ŠpanělskoGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Graz, Rakousko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:Česká republika

Eplerenon +pharma 25 mg / 50 mg, potahované tablety

Maďarsko

Plerecard 25 mg / 50 mg filmtabletta

Polsko

Plerecard

Rakousko

Eplerenon Genericon 25 mg / 50 mg Filmtabletten

Slovenská republika

Eplerenon +pharma 25 mg / 50 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.11.2011.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sukls187720/2010, sukls187723/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Eplerenon +pharma 25 mg, potahované tabletyEplerenon +pharma 50 mg, potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje eplerenonum 25 mg.Jedna tableta obsahuje eplerenonum 50 mg.

Pomocná látka:Jedna 25 mg tableta obsahuje 35,7 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).Jedna 50 mg tableta obsahuje 71,4 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Eplerenon +pharma 25 mg: světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“na jedné straně a „25“ na druhé straně tablety.

Eplerenon +pharma 50 mg: světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“na jedné straně a „50“ na druhé straně tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Eplerenon je indikován jako doplněk standardní terapie, včetně terapie beta blokátory, pro snížení rizika kardiovaskulární mortality a morbidity u stabilizovaných pacientů s dysfunkcí levé komory (LVEF  40%) a s klinickými známkami srdečního selhání po nedávno prodělaném infarktu myokardu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Pro individuální úpravu dávky jsou dostupné tablety o síle 25 mg a 50 mg eplerenonu.

Doporučovaná udržovací dávka eplerenonu je 50 mg jednou denně (JD). Léčba by měla být zahájena dávkou 25 mg jednou denně, která by měla být v průběhu nejlépe 4 následujících týdnů vytitrována do cílové denní dávky 50 mg, užívané jednou denně. Dávku je nutno titrovat s ohledem na plazmatickou hladinu draslíku (viz Tabulka 1). Léčba eplerenonem by měla být zahájena v rozmezí 3-14 dnů po prodělaném akutním infarktu myokardu. U pacientů s plazmatickou hladinou draslíku > 5,0 mmol/l by neměla být léčba eplerenonem zahájena (viz bod 4.3).

Plazmatická hladina draslíku by měla být stanovena před zahájením léčby eplerenonem, v průběhu prvního týdne léčby a za měsíc po zahájení léčby nebo po každé úpravě dávky. V průběhu další léčby by měla být plazmatická hladina draslíku stanovována pravidelně podle potřeby.

Po zahájení léčby by měla být dávka upravena v závislosti na plazmatické hladině draslíku tak, jak znázorňuje Tabulka 1.

Tabulka 1: Úprava dávky po zahájení léčby.

Plazmatická hladina draslíku (mmol/l)

Postup

Úprava dávky

< 5,0

Zvýšit

25 mg obden až 25 mg JD25 mg JD až 50 mg JD

5,0 – 5,4

Udržet

Bez úpravy dávky

5,5 – 5,9

Snížit

50 mg JD až 25 mg JD25 mg JD až 25 mg obden25 mg obden až do vysazení

 6,0

Vysadit

neuplatňuje se

Pokud bylo podávání eplerenonu zastaveno z důvodu plazmatické hladiny draslíku dosahující  6,0 mmol/l, eplerenon může být znovu nasazen až tehdy, když plazmatické hodnoty draslíku poklesnou pod 5,0 mmol/l, a to v dávce 25 mg, podávané každý druhý den.

Děti a dospívajícíPodávání eplerenonu dětem se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

Starší pacientiU starších pacientů není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem k věkem podmíněnému poklesu renálních funkcí je u starších pacientů vyšší riziko vzniku hyperkalémie. Toto riziko může být dále zvýšeno, je-li spolu se zvýšenou systémovou expozicí přítomna komorbidita, a to zejména mírná až střední jaterní insuficience. Doporučuje se pravidelné sledování plazmatické hladiny draslíku (viz bod 4.4).

Renální insuficienceU pacientů s mírnou renální insuficiencí není nutná počáteční úprava dávky. Je doporučováno pravidelné sledování plazmatické hladiny draslíku (viz bod 4.4). Eplerenon nelze odstranit dialýzou.

Jaterní insuficienceU pacientů s mírnou až střední jaterní insuficiencí není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem ke zvýšené systémové expozici eplerenonu u pacientů s mírnou až střední jaterní insuficiencí, je u těchto pacientů, a to zejména u starších, doporučováno časté a pravidelné sledování plazmatické hladiny draslíku (viz bod 4.4).

Souběžná léčbaV případě souběžné léčby mírnými až středně silnými inhibitory CYP3A4, např. amiodaronem, diltiazemem a verapamilem, může být léčba zahájena počáteční dávkou 25 mg JD. Dávka by neměla překročit 25 mg JD (viz bod 4.5).Eplerenon může být podáván s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na eplerenon nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1).

Pacienti s plazmatickou hladinou draslíku > 5,0 mmol/l při zahájení léčby.

Pacienti se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 50 ml/min).

Pacienti s těžkou jaterní insuficiencí (Třída C podle Child-Pugha)

Pacienti užívající draslík šetřící diuretika, doplňky stravy obsahující draslík nebo silné inhibitory enzymu CYP3A4 (např. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telithromycin a nefazodon) (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

HyperkalémieV souvislosti s mechanismem účinku eplerenonu může v průběhu jeho užívání dojít ke vzniku hyperkalémie. Plazmatické hladiny draslíku by měly být stanoveny u všech pacientů před zahájením léčby a při úpravě dávky. Během léčby je doporučováno pravidelné sledování plazmatické hladiny draslíku, zejména u pacientů s rizikem rozvoje hyperkalémie, jako jsou (starší) pacienti s renální insuficiencí (viz bod 4.2) a pacienti s diabetem. Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalémie není užívání doplňků stravy obsahujících draslík po zahájení léčby eplerenonem doporučováno. Bylo zjištěno, že snížení dávky eplerenonu snižuje plazmatické hladiny draslíku. V jedné studii bylo prokázáno, že přidání hydrochlorothiazidu k eplerenonu zamezuje zvýšení plazmatické hladiny draslíku.

Porucha funkce ledvinHladina draslíku by měla být pravidelně sledována u pacientů s poruchou renální funkce včetně diabetické mikroalbuminurie. Riziko hyperkalémie se zvyšuje se snižující se funkcí ledvin. Ačkoli jsou údaje ze studie EPHESUS u pacientů s diabetem 2. typu a mikroalbuminurií omezeny počtem pacientů, byl u nich pozorován zvýšený výskyt hyperkalémie. Proto by měli být tito pacienti léčeni s opatrností. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou.

Porucha funkce jaterU pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní insuficiencí nebylo pozorováno zvýšení plazmatické hladiny draslíku nad 5,5 mmol/l (třída A a B podle Child Pugha). U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní insuficiencí by měly být monitorovány hladiny iontů. Použití eplerenonu u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí nebylo hodnoceno, a proto je u těchto pacientů jeho použití kontraindikováno (viz bod 4.3).

Induktory enzymu CYP3A4Současné podávání eplerenonu se silnými induktory enzymu CYP3A4 není doporučováno (viz bod 4.5).

Lithium, cyklosporin, tacrolimus by neměly být v průběhu léčby eplerenonem užívány (viz bod 4.5).

LaktózaTablety obsahující laktózu by neměly být podávány pacientům se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakceDraslík šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslíkVzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalémie by neměl být eplerenon podáván pacientům užívajícím draslík šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík (viz bod 4.3). Draslík šetřící diuretika mohou zesilovat účinek antihypertenziv a jiných diuretik.

LithiumNebyly provedeny farmakologické studie lékových interakcí eplerenonu s lithiem. Nicméně u pacientů užívajících lithium současně s diuretiky a ACE inhibitory byla zjištěna toxicita lithia (viz bod 4.4). Eplerenon by proto neměl být podáván současně s lithiem. Pokud je tato kombinace nezbytná, měly by být sledovány plazmatické hladiny lithia (viz bod 4.4).

Cyklosporin, takrolimusCyklosporin a takrolimus mohou způsobit poruchu funkce ledvin a zvyšují riziko vzniku hyperkalémie. Eplerenon by se proto neměl podávat současně s cyklosporinem nebo takrolimem. Pokud je tato kombinace nezbytná, měla by být pečlivě sledována plazmatická hladina draslíku a renální funkce (viz bod 4.4).

Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID)Použití NSAID může způsobit zejména u rizikových pacientů (starších a/nebo dehydratovaných) akutní renální selhání, a to účinkem přímo na glomerulární filtraci. Pacienti užívající eplerenon a NSAID by měli být přiměřeně hydratováni a před zahájením léčby by měla být vyšetřena jejich renální funkce.

TrimetoprimSouběžné podávání trimetoprimu s eplerenonem zvyšuje riziko vzniku hyperkalémie. Proto by měla být sledována plazmatická hladina draslíku a renální funkce, a to zejména u pacientů s poruchou renální funkce a u starších pacientů.

ACE inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotensin-II (AIIA)S opatrností je třeba podávat eplerenon současně s ACE inhibitory nebo antagonisty receptoru pro angiotensin-II. Kombinace eplerenonu s těmito látkami může zvýšit výskyt hyperkalémie u pacientů s rizikem porušené funkce ledvin, jako jsou např. starší pacienti. Je doporučováno pečlivé sledování plazmatických hladin draslíku a renální funkce.

Alfa 1 blokátory (např. prazosin, alfuzosin)Při kombinaci alfa-1-blokátorů s eplerenonem existuje riziko zvýšení hypotenzního účinku a/nebo posturální hypotenze. V průběhu současného podávání alfa-1-blokátorů se doporučuje sledování vzniku možné posturální hypotenze.

Tricyklická antidepresiva, neuroleptika, amifostin, baklofenSoučasné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potencovat antihypertenzní účinek a riziko posturální hypotenze.

Glukokortikoidy, tetracosaktidSoučasné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potenciálně snižovat antihypertenzní účinky eplerenonu (retence sodíku a tekutin).

Farmakokinetické interakceStudie in vitro naznačují, že eplerenon neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 nebo CYP3A4. Eplerenon není substrátem ani inhibitorem P-glykoproteinu.

DigoxinJe-li digoxin podáván současně s eplerenonem, zvyšuje se jeho AUC o 16 % (90 % CI: 4 % - 30 %). Opatrnost si vyžaduje podávání digoxinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí.

WarfarinPři současném podávání warfarinu nebyly zaznamenány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce. Opatrnost si vyžaduje podávání warfarinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí.

Substráty enzymu CYP3A4Výsledky farmakokinetických studií s pokusnými substráty enzymu CYP3A4, tj. s midazolamem a cisapridem, neprokázaly při podávání těchto léčivých látek současně s eplerenonem žádné významné farmakokinetické interakce.

Inhibitory enzymu CYP3A4- Silné inhibitory enzymu CYP3A4: Je-li eplerenon podáván současně s látkami inhibujícími enzym CYP3A4, může dojít k významným farmakokinetickým interakcím. Při současném podání eplerenonu se silným inhibitorem enzymu CYP3A4 (ketokonazol 200 mg dvakrát denně) došlo ke 441% zvýšení AUC eplerenonu (viz bod 4.3). Současné užívání eplerenonu a silných inhibitorů enzymu CYP3A4, jako je např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telithromycin a nefazadon, je kontraindikováno (viz bod 4.3).

- Mírné až střední inhibitory enzymu CYP3A4: Současné podávání erytromycinu, saquinaviru, amiodaronu, diltiazemu, verapamilu a flukonazolu vedlo k významným farmakokinetickým interakcím s řádovým zvýšením AUC pohybujícím se od 98% do 187%. Při současném podávání těchto inhibitorů enzymu CYP3A4 by neměla dávka eplerenonu překročit 25 mg (viz bod 4.2).

Induktory enzymu CYP3A4Současné podávání třezalky tečkované (silného induktoru enzymu CYP3A4) spolu s eplerenonem způsobilo 30% snížení AUC eplerenonu. Výraznější snížení AUC eplerenonu může nastat při použití silnějších induktorů enzymu CYP3A4 jako je rifampicin. Vzhledem k riziku snížené účinnosti eplerenonu při současném podávání silných induktorů enzymu CYP3A4 (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), není tato kombinace doporučována (viz bod 4.4).

AntacidaNa základě výsledků farmakokinetických klinických studií nejsou očekávány zvláštní interakce při současném použití antacid a eplerenonu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Potřebné údaje o použití eplerenonu u těhotných žen nejsou dostupné. Studie na zvířatech neprokázaly přímé nebo nepřímé nežádoucí účinky na průběh těhotenství, embryofetální vývoj, porod a postnatální vývoj dítěte (viz bod 5.3). Eplerenon by měl být těhotným ženám předepisován se zvýšenou opatrností.

KojeníNení známo, zda dochází po perorálním podání eplerenonu k jeho vylučování do lidského mateřského mléka. Nicméně předklinické údaje ukázaly, že eplerenon a jeho metabolity jsou přítomny v mateřském mléce potkanů, a že mláďata vystavená eplerenonu touto cestou se vyvíjela normálně.Vzhledem k neznámým potenciálním nežádoucím účinkům na kojence, je nutno zvážit, zda přerušit kojení, nebo přerušit užívání léku matkou.

FertilitaVe studiích prováděných na potkanech v dávce do 300 mg/kg není ovlivněna fertilita.Nejsou dostupná klinická data, není známo potenciální riziko u lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Eplerenon nezpůsobuje ospalost nebo poruchu kognitivních funkcí, ale při řízení a obsluze strojů by se mělo počítat s možným rizikem vzniku závratí, které se mohou v průběhu léčby vyskytnout.

4.8

Nežádoucí účinky

Ve studii účinnosti a přežití (studie EPHESUS) byl pacientům se srdečním selháním po prodělaném akutním infarktu myokardu podáván eplerenon. Celková incidence nežádoucích účinků zaznamenaná ve skupině léčené eplerenonem (78,9 %) byla srovnatelná s incidencí nežádoucích účinků ve skupině s placebem (79,5 %). K přerušení léčby v důsledku vzniku nežádoucích účinků došlo u 4,4 % pacientů ve skupině užívající eplerenon a u 4,3 % pacientů ve skupině užívající placebo.

Níže uvedené nežádoucí účinky vyplývají buď z výsledků studie EPHESUS - jedná se o ty, u nichž existuje pravděpodobná příčinná souvislost s léčbou, nebo jsou závažné a jejich incidence byla významně vyšší ve skupině léčené eplerenonem v porovnání se skupinou užívající placebo, nebo byly pozorovány po uvedení přípravku na trh. Nežádoucí účinky jsou uvedeny po orgánových systémech a s absolutní frekvencí. Frekvence výskytu je definována jako: častá ( ≥ 1/100 až < 1/10); méně častá (≥1/1000 až < 1/100) a neznámá (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestatace

Méně časté: pyelonefritida

Poruchy krve a lymfatického systémuMéně časté: eozinofilie

Poruchy metabolismu a výživyČasté: hyperkalémieMéně časté: hyponatremie, dehydratace, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie

Psychiatrické poruchyMéně časté: nespavost

Poruchy nervového systémuČasté: závratěMéně časté: bolesti hlavy

Srdeční poruchyMéně časté: infarkt myokardu, levostranné srdeční selhání, fibrilace síní

Cévní poruchyČasté: hypotenzeMéně časté: arteriální trombóza dolních končetin, posturální hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyMéně časté: faryngitida

Gastrointestinální poruchyČasté: průjem, nevolnostMéně časté: zvracení, flatulence

Poruchy kůže a podkožíČasté: vyrážkaMéně časté: svědění, zvýšené poceníNeznámá frekvence: angioneurotický edém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněMéně časté: bolest zad, křeče dolních končetin

Poruchy ledvin a močových cestČasté: abnormální renální funkce

Poruchy reprodukčního systému a prsuMéně časté: gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: astenie, únava

Vyšetření

Méně časté: zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení hladiny kreatininu

Ve studii EPHESUS bylo zaznamenáno více případů cévní mozkové příhody u starších pacientů ( > 75 let věku). Nicméně v incidenci cévní mozkové příhody u této věkové kategorie nebyl statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených eplerenonem (30) a skupinou užívající placebo(22).

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování u člověka. Jako nejpravděpodobnější klinická manifestace předávkování by se dala očekávat hypotenze nebo hyperkalémie. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou. Bylo prokázáno, že se eplerenon významně váže na aktivní uhlí. Hrozí-li symptomatická hypotenze, měla by být zahájena podpůrná léčba. V případě výskytu hyperkalémie by měla být zahájena standardní léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonista aldosteronu, ATC kód: C03DA04

Eplerenon je selektivnější pro rekombinantní lidské mineralokortikoidní receptory ve srovnání s vazbou na rekombinantní lidské glukokortikoidní receptory, receptory pro progesteron a androgeny. Eplerenon brání vazbě aldosteronu na mineralokortikoidní receptory; aldosteron je klíčový hormon v systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), který se účastní regulace krevního tlaku a patofyziologie kardiovaskulárních chorob.

Bylo prokázáno, že eplerenon způsobuje trvalý vzestup plazmatické hladiny reninu a aldosteronu v důsledku inhibice negativní zpětné vazby aldosteronu na sekreci reninu. Z toho vyplývající zvýšená plazmatická reninová aktivita a cirkulující hladiny aldosteronu nepřevyšují účinek eplerenonu.

Ve studiích zabývajících se stanovením velikostí léčebné dávky u chronického srdečního selhání (NYHA klasifikace II-IV) mělo přidání eplerenonu ke standardní terapii za následek předpokládané, na dávce závislé zvýšení aldosteronu. Stejně tak v kardiorenální substudii studie EPHESUS, vedla terapie eplerenonem k významnému vzestupu hladiny aldosteronu. Tyto výsledky potvrzují blokádu mineralokortikoidních receptorů u pacientů s chronickým srdečním selháním.

Eplerenon byl hodnocen ve studii účinnosti a přežití při podávání eplerenonu u srdečního selhání po akutním infarktu myokardu (studie EPHESUS). EPHESUS byla dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie trvající 3 roky a zahrnující 6632 pacientů s akutním infarktem myokardu (IM), dysfunkcí levé komory (která byla stanovena pomocí měření ejekční frakce levé komory [LVEF] 40%) a s klinickými známkami srdečního selhání. V průběhu 3-14 dnů (průměrně 7 dnů) po prodělání akutního IM dostávali pacienti eplerenon nebo placebo, jako doplněk standardní terapie, a to v počáteční dávce 25 mg jednou denně. Tato dávka byla titrována po dobu 4 týdnů do cílové dávky 50 mg jednou denně, pokud hladiny plazmatického draslíku dosahovaly hodnot < 5,0 mmol/l. V průběhu léčby dostávali pacienti standardní léčbu včetně acetylsalicylové kyseliny (92%), ACE inhibitorů (90%), ß-blokátorů (83%), nitrátů (72%), kličkových diuretik (66%) nebo inhibitorů HMG CoA reduktázy (60%).

Ve studii EPHESUS byly dva primární cílové hodnocené parametry (endpointy): celková mortalita a kombinace úmrtí na kardiovaskulární (KV) onemocnění nebo hospitalizace z kardiovaskulárních příčin; 14,4 % pacientů užívajících eplerenon a 16,7 % pacientů užívajících placebo zemřelo, zatímco 26,7 % pacientů užívajících eplerenon a 30,0 % pacientů užívajících placebo zemřelo nebo bylo hospitalizováno z KV příčin. Podle studie EPHESUS snižoval tedy eplerenon celkovou mortalitu o 15% (RR 0,85; 95% CI, 0,75-0,96; p= 0,008) ve srovnání s placebem, a to primárním snížením KV mortality. Riziko KV smrti nebo KV hospitalizace bylo s eplerenonem sníženo o 13 % (RR 0,87; 95% CI, 0,79-0,95; p=0,002). Absolutní snížení rizika celkové mortality a KV smrti/hospitalizace činilo 2,3% resp. 3,3 %. Klinická účinnost byla prokázána primárně při zahájení léčby u lidí < 75 let věku. Přínos léčby u pacientů ve věku nad 75 let nebyl zjevný. Funkční klasifikace NYHA se zlepšila nebo zůstala stejná u statisticky významně většího počtu lidí užívajících eplerenon oproti pacientům užívajícím placebo. Incidence hyperkalémie byla 3,4 % ve skupině s eplerenonem oproti 2,0 % ve

skupině s placebem (p < 0,001). Incidence hypokalémie byla 0,5 % ve skupině s eplerenonem oproti 1,5 % ve skupině s placebem (p < 0,001).

V průběhu farmakokinetických studií byly hodnoceny elektrokardiografické změny u 147 zdravých jedinců a byly zaznamenány nejednoznačné účinky eplerenonu na srdeční frekvenci, šíři QRS, PR nebo QT interval.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuceAbsolutní biologická dostupnost eplerenonu není známa. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy přibližně za 2 hodiny. Jak vrcholová plazmatická koncentrace (Cmax), tak plocha pod křivkou (AUC), rostou úměrně v rozmezí dávek 10 až 100 mg, s méně významnou úměrou při dávkách nad 100 mg. Ustálený stav je dosažen v průběhu 2 dnů. Absorpce není ovlivněna jídlem.

Vazba eplerenonu na plazmatické proteiny je okolo 50% a eplerenon se primárně váže na alfa 1-kyselé glykoproteiny. Zdánlivý distribuční objem v ustáleném stavu je odhadován na 50 (±7) litrů. Eplerenon se neváže přednostně na červené krvinky.

Metabolismus a vylučováníMetabolismus eplerenonu je primárně zprostředkován CYP3A4. V lidské plazmě nebyly nalezeny aktivní metabolity eplerenonu.

Méně než 5 % dávky eplerenonu je vylučováno v nezměněné podobě močí a stolicí. Po perorálním podání jedné značené dávky bylo vyloučeno přibližně 32 % dávky stolicí a přibližně 67 % močí. Eliminační poločas eplerenonu činí přibližně 3 až 5 hodin. Zdánlivá plazmatická clearance je přibližně 10 l/hod.

Zvláštní skupiny pacientů

Věk, pohlaví a rasaFarmakokinetika eplerenonu v dávce 100 mg jednou denně byla zkoumána u starších lidí (≥65 let), mužů, žen a u černochů. Farmakokinetika eplerenonu se významně nelišila mezi muži a ženami. V ustáleném stavu měli starší pacienti ve srovnání s mladšími (18 až 45 let) zvýšenou Cmax (22%) a AUC (45%). U černochů byla v ustáleném stavu Cmax o 19 % a AUC o 26 % nižší (viz bod 4.2.)

Renální insuficienceFarmakokinetika eplerenonu byla zkoumána u pacientů s různým stupněm renální insuficience a u pacientů podstupujících hemodialýzu. Ve srovnání s kontrolními jedinci byla AUC a Cmax v ustáleném stavu o 38 % resp. 24 % vyšší u pacientů se závažnou renální insuficiencí a o 26 % resp. 3 % nižší u pacientů podstupujících hemodialýzu. Nebyl zaznamenán žádný vztah mezi plazmatickou clearance eplerenonu a clearance kreatininu. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou (viz bod 4.4.).

Jaterní insuficienceFarmakokinetika eplerenonu 400 mg byla zkoumána a srovnávána u pacientů s mírnou jaterní insuficiencí (třída B podle Child-Pugha) a u jedinců s normálními jaterními funkcemi. Cmax a AUC v ustáleném stavu byla zvýšena o 3,6 % resp. 42 % (viz bod 4.2). Protože použití eplerenonu nebylo hodnoceno u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí, je eplerenon u této skupiny pacientů kontraindikován (viz bod 4.3).

Srdeční selháníFarmakokinetika eplerenonu 50 mg byla zkoumána u pacientů se srdečním selháním (II-IV stupně podle NYHA klasifikace). Ve srovnání se zdravými jedinci odpovídajícího věku, hmotnosti a pohlaví byla AUC a Cmax ustáleného stavu u pacientů se srdečním selháním o 38 % resp. 30 % vyšší. Ve shodě s těmito výsledky prokázala populační farmakokinetická analýza eplerenonu v podskupině pacientů ze studie EPHESUS, že clearance eplerenonu byla u pacientů se srdečním selháním podobná clearance u zdravých starších osob.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve farmakologických studiích toxicity byla po opakovaném podávání u potkanů a psů zaznamenána atrofie prostaty po expozicích mírně převyšujících klinické expoziční hladiny. Změny prostaty nebyly spojeny s nežádoucími funkčními následky. Klinický význam těchto nálezů není znám.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Monohydrát laktózyMikrokrystalická celulóza (E460)Sodná sůl kroskarmelózy (E468)Hypromelóza (E464)Natrium-lauryl-sulfátMastek (E553b)Magnesium-stearát

Potah tablety:

Hypromelóza (E464)Polysorbát 80 (E433)Makrogol 400Oxid titaničitý (E171)Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/Aluminium blistry 10, 20, 30, 50, 60, 90 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

+pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Eplerenon +pharma 25 mg: 34/779/11-C Eplerenon +pharma 50 mg: 34/780/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.11.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30.11.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Krabička na blistry

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eplerenon +pharma 25 mgEplerenon +pharma 50 mg

potahované tabletyeplerenonum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg eplerenonum.Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg eplerenonum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy: bližší údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety

10, 20, 30, 50, 60, 90 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

+pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Eplerenon +pharma 25 mg: 34/779/11-CEplerenon +pharma 50 mg: 34/780/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Eplerenon +pharma 25 mgEplerenon +pharma 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eplerenon +pharma 25 mgEplerenon +pharma 50 mg

potahované tabletyeplerenonum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

+pharma arzneimittel gmbh

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.