Eplerenon Actavis 25 Mg

Kód 0174317 ( )
Registrační číslo 34/ 736/11-C
Název EPLERENON ACTAVIS 25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0174311 POR TBL FLM 10X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174322 POR TBL FLM 100X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174334 POR TBL FLM 100X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174323 POR TBL FLM 10X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174312 POR TBL FLM 14X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174324 POR TBL FLM 14X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174313 POR TBL FLM 20X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174325 POR TBL FLM 20X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174314 POR TBL FLM 28X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174326 POR TBL FLM 28X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174315 POR TBL FLM 30X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174327 POR TBL FLM 30X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174316 POR TBL FLM 50X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174328 POR TBL FLM 50X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174317 POR TBL FLM 56X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174329 POR TBL FLM 56X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174318 POR TBL FLM 60X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174330 POR TBL FLM 60X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174319 POR TBL FLM 84X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174331 POR TBL FLM 84X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174320 POR TBL FLM 90X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174332 POR TBL FLM 90X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174321 POR TBL FLM 98X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0174333 POR TBL FLM 98X1X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak EPLERENON ACTAVIS 25 MG

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187702/2010, sukls187704/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Eplerenon Actavis 25 mg

potahované tablety

Eplerenon Actavis 50 mg

potahované tablety

eplerenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Eplerenon Actavis a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eplerenon Actavis užívat 3. Jak se přípravek Eplerenon Actavis užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Eplerenon Actavis uchovávat 6. Další informace 1.

CO JE PŘÍPRAVEK EPLERENON ACTAVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Eplerenon Actavis patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných selektivní blokátory aldosteronu. Tyto blokátory potlačují účinek aldosteronu, látky vytvářené v těle, která je důležitým regulátorem krevního tlaku a srdeční funkce. Zvýšené hladiny aldosteronu ve Vašem těle mohou způsobit změny vedoucí k srdečnímu selhání. Eplerenon Actavis může, v kombinaci s jinými léčivými přípravky používanými k léčbě srdečního selhání, pomoci zabránit zhoršení srdečního selhání po infarktu myokardu. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EPLERENON ACTAVIS UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Eplerenon Actavis: - jste-li přecitlivělý/á (alergický/á) na eplerenon nebo kteroukoli další složku přípravku

Eplerenon Actavis

- máte-li vysokou hladinu draslíku v krvi (hyperkalémii) - užíváte-li léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu (draslík šetřící diuretika)

nebo doplňky stravy s obsahem draslíku

- máte-li středně těžké až těžké onemocnění ledvin - máte-li těžké onemocnění jater - užíváte-li léky používané k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol nebo itrakonazol) - užíváte-li protivirové léky pro léčbu infekce HIV (ritonavir nebo nelfinavir) - užíváte-li antibiotika, používaná pro léčbu bakteriálních infekcí (klaritromycin nebo

telitromycin)

- užíváte-li nefazodon používaný pro léčbu deprese.

2

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Eplerenon Actavis je zapotřebí - máte-li onemocnění ledvin nebo jater (viz též „Neužívejte přípravek Eplerenon Actavis“) - užíváte-li lithium (obvykle užívané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané

bipolární afektivní porucha)

- užíváte-li takrolimus nebo cyklosporin (používané pro léčbu onemocnění kůže, jako je psoriáza

nebo ekzém, a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Užívání eplerenonu může ovlivnit jiné léky. Ty mohou naopak ovlivnit účinek eplerenonu. Eplerenon Actavis nesmíte používat současně s následujícími léčivými přípravky (viz „Neužívejte přípravek Eplerenon Actavis“): - Itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir,

nelfinavir (protivirová léčiva pro léčbu infekce HIV), klaritromycin, telitromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí) nebo nefazodon (používaný pro léčbu deprese), protože tyto přípravky mohou zpomalit štěpení eplerenonu a prodloužit tak jeho účinek v organismu.

- Draslík šetřící diuretika (léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu) a doplňky

stravy obsahující draslík (tablety s obsahem soli), protože tyto přípravky zvětšují riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Eplerenon se může vzájemně ovlivňovat s následujícími léky: - Lithium (obvykle podávané k léčbě maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární

afektivní porucha). Bylo zjištěno, že používání lithia společně s diuretiky a inhibitory ACE (užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) způsobuje výrazné zvýšení hladin lithia v krvi, což může vyvolat následující nežádoucí účinky: nechutenství, poškození zraku, únava, svalová slabost a svalové záškuby.

- Cyklosporin nebo takrolimus (používané k léčbě onemocnění kůže, jako je lupénka nebo ekzém,

a pro prevenci rejekce [odhojení orgánů] po transplantaci). Tyto přípravky mohou zapříčinit potíže s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

- Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID – některé léky proti bolesti, jako např. ibuprofen, které

ulevují od bolesti, ztuhlosti a zánětu). Tyto přípravky mohou vést k potížím s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

- Trimethoprim (užívaný k léčbě bakteriálních infekcí) může zvětšit riziko zvýšení hladiny

draslíku v krvi.

- Inhibitory ACE (např. enalapril) a antagonisté receptorů pro angiotensin II (např.

kandesartan), které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění srdce a ledvin, mohou zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

- Alfa-1 blokátory, jako např. prazosin nebo alfuzosin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku

a některých onemocnění prostaty), mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

- Tricyklická antidepresiva, jako je např. amitriptylin nebo amoxapin (užívané k léčbě depresí),

antipsychotika (nazývané též neuroleptika), jako je např. chlorpromazin nebo haloperidol (užívané k léčbě duševních poruch), amifostin (používaný během chemoterapie při léčbě rakoviny) a baklofen (užívaný k léčbě svalových spazmů). Tyto přípravky mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

- Glukokortikoidy, jako např. hydrokortison nebo prednison (užívané pro léčbu zánětu a některých

onemocnění kůže), a tetrakosatid (používaný převážně pro diagnózu a léčbu poruch kůry nadledvinek) mohou zmenšit účinek přípravku Eplerenon Actavis na snížení krevního tlaku.

- Digoxin (užívaný pro léčbu onemocnění srdce). Hladiny digoxinu v krvi se mohou snížit při

současném užívání s přípravkem Eplerenon Actavis.

3

- Warfarin (látka snižující srážlivost krve): Opatrnosti je třeba při užívání warfarinu, protože

vysoké hladiny warfarinu v krvi mohou ovlivnit účinky přípravku Eplerenon Actavis na organismus.

- Erythromycin (užívaný k léčbě bakteriálních infekcí), sachinavir (antivirový přípravek užívaný

k léčbě HIV), flukonazol (užívaný k léčbě plísňových infekcí), amiodaron, diltiazem a verapamil (užívané k léčbě onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) zpomalují rozkládání přípravku Eplerenon Actavis a tím prodlužují jeho účinek v organismu.

- Třezalka tečkovaná (rostlinný léčivý přípravek), rifampicin (užívaný k léčbě bakteriálních

infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (užívané mj. k léčbě epilepsie) mohou zrychlit rozkládání přípravku Eplerenon Actavis a snížit tak jeho účinek v organismu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích uvedených výše nebo o jakýchkoli jiných lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Užívání přípravku Eplerenon Actavis s jídlem a pitím Eplerenon Actavis lze užívat s jídlem i bez jídla. Těhotenství a kojení Účinek eplerenonu nebyl u těhotných žen zkoumán. Není známo, zda se eplerenon vylučuje do mateřského mléka. Je na zvážení lékaře, zda ukončíte kojení, nebo přerušíte užívání léku. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Po užití přípravku Eplerenon Actavis můžete pociťovat závratě. Pokud se tak stane, neřiďte ani neobsluhujte stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Eplerenon Actavis: Eplerenon Actavis obsahuje mléčný cukr laktózu. Pokud Vám někdy lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK EPLERENON ACTAVIS UŽÍVÁ

Vždy užívejte Eplerenon Actavis přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety přípravku Eplerenon Actavis se mohou užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety spolkněte celé a zapijte hojným množstvím vody. Eplerenon Actavis se obvykle podává v kombinaci s dalšími léky na srdeční selhání, jako jsou např. beta-blokátory. Obvyklá počáteční dávka je jedna 25 mg tableta 1x denně, která se přibližně za 4 týdny zvyšuje na 50 mg 1x denně (buď jedna 50 mg tableta nebo dvě 25 mg tablety). Před zahájením léčby přípravkem Eplerenon Actavis, v prvním týdnu léčby, za měsíc po zahájení léčby nebo při každé změně dávky se má stanovit hladina draslíku v krvi. V závislosti na hladině draslíku v krvi může lékař dávku přípravku Eplerenon Actavis upravit. U pacientů s mírným onemocněním ledvin a u pacientů s mírným až středně těžkým onemocněním jater není nutná úprava počáteční dávky. Trpíte-li onemocněním ledvin či jater, bude Vám častěji kontrolována hladina draslíku v krvi (viz také "Neužívejte přípravek Eplerenon Actavis"). U starších pacientů: není nutná úprava počáteční dávky. U dětí a dospívajících: užívání přípravku Eplerenon Actavis se nedoporučuje.

4

Jestliže jste užil/a více přípravku Eplerenon Actavis, než jste měl/a: Užijete-li větší množství přípravku Eplerenon Actavis, než jste měl/a, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Po užití většího množství přípravku Eplerenon Actavis se nejčastěji mohou objevit příznaky jako je nízký krevní tlak (projevující se jako pocit lehkosti v hlavě, závratěmi, rozmazaným viděním, slabostí, akutní ztrátou vědomí) nebo hyperkalemie - vysoká hladina draslíku v krvi (projevující se svalovými křečemi, průjmem, nevolností, závratěmi nebo bolestí hlavy). Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Eplerenon Actavis: Pokud již téměř nastal čas užít další tabletu, předchozí zapomenutou tabletu vynechejte a užijte rovnou další tabletu ve stanovený čas. Jestliže zbývá více než 12 hodin do užití další tablety, vezměte si zapomenutou tabletu, jakmile si vzpomenete, a dále pokračujte v užívání tablet jako dříve. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Eplerenon Actavis Je důležité užívat přípravek Eplerenon Actavis podle doporučení lékaře do doby, než lékař doporučí léčbu ukončit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ

ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Eplerenon Actavis nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc: - otok obličeje, jazyka nebo hrdla - obtížné polykání - kopřivka a obtížné dýchání. Jedná se o příznaky angioneurotického edému (závažné alergické reakce). Další hlášené nežádoucí účinky jsou: Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů ze 100): zvýšená hladina draslíku v krvi (projevuje se jako svalové křeče, průjem, pocit na zvracení, závrať nebo bolest hlavy), závrať, nízký krevní tlak, průjem, pocit na zvracení, vyrážka, porucha funkce ledvin. Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1-10 pacientů z 1000): zánět ledvin a ledvinných pánviček (pyelonefritis), zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie), dehydratace, zvýšené hladiny cholesterolu nebo triglyceridů (krevních tuků) v krvi, nízké hladiny sodíku v krvi, poruchy spánku (nespavost), bolest hlavy, onemocnění srdce, např. nepravidelný srdeční puls, srdeční infarkt a srdeční selhání, pokles krevního tlaku, který může způsobit závrať při vstávání, trombóza (krevní sraženina) v dolní končetině, bolest v krku, plynatost, zvracení, svědění, zvýšené pocení, bolest zad, křeče dolních končetin, pocit slabosti nebo celkové nevůle, zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi, což může ukazovat na potíže s ledvinami, zánět ledvin, zvětšení prsů u mužů. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5

5. UCHOVÁVÁNÍ

PŘÍPRAVKU EPLERENON ACTAVIS

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Eplerenon Actavis nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za výrazem EXP (Použitelné do:). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ

INFORMACE

Co Eplerenon Actavis obsahuje - Léčivou látkou přípravku Eplerenon Actavis je eplerenonum. Jedna tableta obsahuje 25 mg nebo

50 mg eplerenonum.

- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), sodná sůl

kroskarmelosy (E468), hypromelosa (E464), natrium-lauryl-sulfát, mastek (E553b) a magnesium-stearát (jádro tablety); hypromelosa (E464), polysorbát 80 (E433), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) (potahová vrstva tablety).

Jak přípravek Eplerenon Actavis vypadá a co obsahuje toto balení Eplerenon Actavis 25 mg je světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné straně a „25“ na druhé straně tablety. Eplerenon Actavis 50 mg je světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné straně a „50“ na druhé straně tablety. Eplerenon Actavis je k dispozici v blistrech s 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 tabletami; v jednodávkových blistrech obsahujících 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1 nebo 100 x 1 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island Výrobci: Synthon Hispania SL Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona Španělsko Synthon BV Microweg 22 6545 CM, Nijmegen Nizozemsko

6

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy: Česká republika: Eplerenon Actavis 25 mg / 50 mg, potahované tablety Španělsko:

Eplerenona Actavis 25 mg / 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.11.2011.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187702/2010, sukls187704/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Eplerenon Actavis 25 mg potahované tablety Eplerenon Actavis 50 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje eplerenonum 25 mg. Jedna tableta obsahuje eplerenonum 50 mg. Pomocná látka: Jedna 25 mg tableta obsahuje 35,7 mg monohydrátu laktosy (viz bod 4.4) Jedna 50 mg tableta obsahuje 71,4 mg monohydrátu laktosy (viz bod 4.4) Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

FORMA

Potahované tablety. Tableta 25 mg: světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné straně a „25“ na druhé straně tablety. Tableta 50 mg: světle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „E9RN“ na jedné straně a „50“ na druhé straně tablety. 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Eplerenon je indikován jako doplněk standardní terapie, včetně terapie beta-blokátory, ke snížení rizika kardiovaskulární mortality a morbidity u stabilizovaných pacientů s dysfunkcí levé komory (LVEF

 40%) a s klinickými známkami srdečního selhání po nedávno prodělaném infarktu

myokardu. 4.2 Dávkování a způsob podání Pro individuální úpravu dávky jsou dostupné tablety o síle 25 mg a 50 mg eplerenonu. Doporučovaná udržovací dávka eplerenonu je 50 mg 1x denně. Léčba se má zahájit dávkou 25 mg 1x denně, která by měla být v průběhu nejlépe 4 následujících týdnů zvýšena na cílovou denní dávku 50 mg 1x denně. Dávku je nutno zvyšovat s ohledem na plazmatickou hladinu kalia (viz tabulka 1). Léčba eplerenonem se má obvykle zahájit během 3 - 14 dnů po prodělaném akutním infarktu myokardu. U pacientů s hladinou kalia v séru > 5,0 mmol/l by neměla být léčba eplerenonem zahájena (viz bod 4.3). Hladina kalia v séru by měla být stanovena před zahájením léčby eplerenonem, v průběhu prvního týdne léčby a za měsíc po zahájení léčby nebo po každé úpravě dávky. V průběhu další léčby se má sérová hladina kalia stanovovat pravidelně podle potřeby.

Po zahájení léčby by měla být dávka upravena v závislosti na hladině kalia v séru tak, jak znázorňuje tabulka 1. Tab. 1: Úprava dávky po zahájení léčby.

Hladina kalia v séru (mmol/l)

Postup Úprava

dávky

< 5,0

Zvýšit

25 mg obden až 25 mg 1x denně 25 mg 1x denně až 50 mg 1x denně

5,0 – 5,4

Ponechat

Bez úpravy dávky

5,5 – 5,9

Snížit

50 mg 1x denně až 25 mg 1x denně 25 mg 1x denně až 25 mg obden 25 mg obden až do vysazení

 6,0

Vysadit Neuplatňuje se

Pokud bylo podávání eplerenonu zastaveno z důvodu hladiny kalia v séru dosahující

 6,0 mmol/l,

eplerenon může být znovu nasazen až tehdy, když hladina kalia v séru poklesne pod 5,0 mmol/l, a to v dávce 25 mg, podávané obden. Děti a dospívající Podávání eplerenonu dětem se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti u pediatrické populace nedoporučuje. Starší pacienti U starších pacientů není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem k věkem podmíněnému poklesu funkce ledvin je u starších pacientů vyšší riziko vzniku hyperkalemie. Toto riziko může být dále zvýšeno, je-li spolu se zvýšenou systémovou expozicí přítomna komorbidita, a to zejména mírná až střední jaterní insuficience. Doporučuje se pravidelné sledování hladiny kalia v séru (viz bod 4.4). Porucha funkce ledvin U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin není nutná počáteční úprava dávky. Doporučuje se pravidelné sledování hladiny kalia v séru (viz bod 4.4). Eplerenon nelze odstranit dialýzou. Porucha funkce jater U pacientů s mírnou až střední poruchou funkce jater není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem ke zvýšené systémové expozici eplerenonu u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater se u těchto pacientů, a to zejména u starších, doporučuje časté a pravidelné sledování hladiny kalia v séru (viz bod 4.4). Souběžná léčba V případě souběžné léčby mírnými až středně silnými inhibitory CYP3A4, např. amiodaronem, diltiazemem a verapamilem, může být léčba zahájena počáteční dávkou 25 mg 1x denně. Dávka by neměla překročit 25 mg 1x denně (viz bod 4.5). Eplerenon se může podávat s jídlem nebo na lačno (viz bod 5.2). 4.3 Kontraindikace

 Hypersensitivita na eplerenon nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1).  Pacienti s hladinou kalia v séru > 5,0 mmol/l při zahájení léčby.  Pacienti se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 50 ml/min).  Pacienti s těžkou jaterní insuficiencí (Třída C podle Child-Pugha).  Pacienti užívající kalium šetřící diuretika, doplňky stravy obsahující draslík nebo silné inhibitory

enzymu CYP3A4 (např. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telithromycin a nefazodon) (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní

upozornění a zvláštní opatření pro použití

Hyperkalemie V souvislosti s mechanismem účinku eplerenonu může v průběhu jeho užívání dojít ke vzniku hyperkalemie. Hladiny kalia v séru by měly být sledovány u všech pacientů před zahájením léčby a při úpravě dávky. Během léčby je doporučováno pravidelné sledování hladiny kalia v séru, zejména u pacientů s rizikem rozvoje hyperkalemie, jako jsou (starší) pacienti s renální insuficiencí (viz bod 4.2) a pacienti s diabetem. Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalemie se užívání doplňků stravy obsahujících draslík po zahájení léčby eplerenonem nedoporučuje. Bylo prokázáno, že snížení dávky eplerenonu snižuje hladiny kalia v séru. V jedné studii bylo prokázáno, že přidání hydrochlorothiazidu k eplerenonu zamezuje zvýšení hladiny kalia v séru. Porucha funkce ledvin U pacientů s poruchou renální funkce včetně diabetické mikroalbuminurie by měly být pravidelně sledovány hladiny kalia. Riziko hyperkalemie se zvyšuje se snižující se funkcí ledvin. Ačkoli jsou údaje ze studie EPHESUS u pacientů s diabetem 2. typu a mikroalbuminurií omezeny malým počtem pacientů, byl u nich pozorován zvýšený výskyt hyperkalemie. Proto mají být tito pacienti léčeni s opatrností. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou. Porucha funkce jater U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní insuficiencí nebylo pozorováno zvýšení hladiny kalia v séru nad 5,5 mmol/l (třída A a B podle Child Pugha). U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní insuficiencí je třeba monitorovat hladiny minerálů. Použití eplerenonu u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí nebylo hodnoceno, a proto je u těchto pacientů jeho použití kontraindikováno (viz bod 4.3). Induktory enzymu CYP3A4 Současné podávání eplerenonu se silnými induktory enzymu CYP3A4 se nedoporučuje (viz bod 4.5). Lithium, cyklosporin, takrolimus se nemají v průběhu léčby eplerenonem užívat (viz bod 4.5). Laktóza Tablety přípravku Eplerenon Actavis obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy by neměli tento přípravek užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Farmakodynamické interakce Kalium šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalemie by neměl být eplerenon podáván pacientům užívajícím kalium šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík (viz bod 4.3). Kalium šetřící diuretika mohou zesilovat účinek antihypertenziv a jiných diuretik. Lithium Nebyly provedeny studie lékových interakcí eplerenonu s lithiem. Nicméně u pacientů užívajících lithium současně s diuretiky a inhibitory ACE byla zjištěna toxicita lithia (viz bod 4.4). Eplerenon by proto neměl být podáván současně s lithiem. Pokud je tato kombinace nezbytná, měly by být sledovány plazmatické hladiny lithia (viz bod 4.4). Cyklosporin, takrolimus Cyklosporin a takrolimus mohou způsobit poruchu funkce ledvin a zvyšují riziko vzniku hyperkalemie. Eplerenon by se proto neměl podávat současně s cyklosporinem nebo takrolimem. Pokud je tato kombinace nezbytná, měla by být pečlivě sledována plazmatická hladina kalia a renální funkce (viz bod 4.4). Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID)

Použití NSAID může způsobit, zejména u rizikových pacientů (starších a/nebo dehydratovaných), akutní selhání ledvin, a to účinkem přímo na glomerulární filtraci. Pacienti užívající eplerenon a NSAID mají být přiměřeně hydratováni a před zahájením léčby se jim má vyšetřit jejich funkce ledvin. Trimetoprim Souběžné podávání trimetoprimu s eplerenonem zvyšuje riziko vzniku hyperkalemie. Proto by měla být sledována hladina kalia v séru a funkce ledvin, a to zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin a u starších pacientů. Inhibitory ACE, antagonisté receptoru pro angiotensin-II (AIIA) S opatrností je třeba podávat eplerenon současně s inhibitory ACE nebo antagonisty receptoru pro angiotensin-II. Kombinace eplerenonu s těmito léčivy může zvýšit výskyt hyperkalemie u pacientů s rizikem porušené funkce ledvin, jako jsou např. starší pacienti. Doporučuje se pečlivé sledování hladin kalia v séru a funkce ledvin. Alfa-1-blokátory (např. prazosin, alfuzosin) Při kombinaci alfa-1-blokátorů s eplerenonem existuje riziko zvýšení hypotenzního účinku a/nebo posturální hypotenze. V průběhu současného podávání alfa-1-blokátorů se doporučuje sledování vzniku možné posturální hypotenze. Tricyklická antidepresiva, neuroleptika, amifostin, baklofen Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potencovat antihypertenzní účinek a riziko posturální hypotenze. Glukokortikoidy, tetrakosaktid Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potenciálně snižovat antihypertenzní účinky eplerenonu (retence sodíku a tekutin). Farmakokinetické interakce Studie in vitro naznačují, že eplerenon neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 nebo CYP3A4. Eplerenon není substrátem ani inhibitorem P-glykoproteinu. Digoxin Je-li digoxin podáván současně s eplerenonem, zvyšuje se jeho AUC o 16 % (90% CI: 4 % - 30 %). Při podávání digoxinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí je nutná opatrnost. Warfarin Při současném podávání warfarinu nebyly zaznamenány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce. Při podávání warfarinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí je nutná opatrnost. Substráty enzymu CYP3A4 Výsledky farmakokinetických studií s pokusnými substráty enzymu CYP3A4, tj. s midazolamem a cisapridem, neprokázaly při podávání těchto léčivých látek současně s eplerenonem žádné významné farmakokinetické interakce. Inhibitory enzymu CYP3A4 - Silné inhibitory enzymu CYP3A4: Je-li eplerenon podáván současně s látkami inhibujícími enzym CYP3A4, může dojít k významným farmakokinetickým interakcím. Při současném podání eplerenonu se silným inhibitorem enzymu CYP3A4 (ketokonazol 200 mg dvakrát denně) došlo ke 441% zvýšení AUC eplerenonu (viz bod 4.3). Současné užívání eplerenonu a silných inhibitorů enzymu CYP3A4, jako je např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telithromycin a nefazadon, je kontraindikováno (viz bod 4.3). - Mírné až střední inhibitory enzymu CYP3A4: Současné podávání erytromycinu, sachinaviru, amiodaronu, diltiazemu, verapamilu a flukonazolu vedlo k

významným farmakokinetickým

interakcím s řádovým zvýšením AUC pohybujícím se od 98 % do 187 %. Při současném podávání těchto inhibitorů enzymu CYP3A4 by neměla dávka eplerenonu překročit 25 mg (viz bod 4.2). Induktory enzymu CYP3A4 Současné podávání třezalky tečkované (silného induktoru enzymu CYP3A4) spolu s eplerenonem způsobilo 30% snížení AUC eplerenonu. Výraznější snížení AUC eplerenonu může nastat při použití silnějších induktorů enzymu CYP3A4, jako je rifampicin. Vzhledem k riziku snížené účinnosti eplerenonu při současném podávání silných induktorů enzymu CYP3A4 (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná) se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4). Antacida Na základě výsledků farmakokinetické klinické studie se při současném použití antacid a eplerenonu nepředpokládají žádné zvláštní interakce. 4.6 Fertilita,

těhotenství a kojení

Těhotenství Potřebné údaje o použití eplerenonu u těhotných žen nejsou k dispozici. Studie na zvířatech neprokázaly přímé nebo nepřímé nežádoucí účinky na průběh těhotenství, embryofetální vývoj, porod a postnatální vývoj dítěte (viz bod 5.3). Eplerenon se má těhotným ženám předepisovat se zvýšenou opatrností. Kojení: Není známo, zda dochází po perorálním podání eplerenonu k jeho vylučování do lidského mateřského mléka. Nicméně předklinické údaje ukázaly, že eplerenon a jeho metabolity jsou přítomny v mateřském mléce potkanů, a že mláďata vystavená eplerenonu touto cestou se vyvíjela normálně. Vzhledem k neznámým potenciálním nežádoucím účinkům na kojence, je nutno zvážit, zda přerušit kojení, nebo přerušit užívání léku matkou. Fertilita Ve studiích na potkanech nebyl prokázán vliv na fertilitu v dávkách do 300 mg/kg. Klinické údaje nejsou k dispozici a potenciální riziko pro člověka není známo. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky eplerenonu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Eplerenon nezpůsobuje ospalost nebo poruchu kognitivních funkcí, ale při řízení a obsluze strojů by se mělo počítat s možným rizikem vzniku závratí, které se mohou v průběhu léčby vyskytnout. 4.8 Nežádoucí

účinky

Ve studii účinnosti a přežití (studie EPHESUS) byl pacientům se srdečním selháním po prodělaném akutním infarktu myokardu podáván eplerenon. Celková incidence nežádoucích účinků zaznamenaná ve skupině léčené eplerenonem (78,9 %) byla srovnatelná s incidencí nežádoucích účinků ve skupině s placebem (79,5 %). K přerušení léčby v důsledku vzniku nežádoucích účinků došlo u 4,4 % pacientů ve skupině užívající eplerenon a u 4,3 % pacientů ve skupině užívající placebo. Níže uvedené nežádoucí účinky vyplývají buď z výsledků studie EPHESUS - jedná se o ty, u nichž existuje pravděpodobná příčinná souvislost s léčbou nebo jsou závažné a jejichž incidence byla významně vyšší ve skupině léčené eplerenonem v porovnání se skupinou užívající placebo, nebo byly pozorovány po uvedení přípravku na trh. Nežádoucí účinky jsou uvedeny po orgánových systémech a s absolutní frekvencí. Frekvence výskytu je definována jako: častá (≥ 1/100 až < 1/10), méně častá (≥ 1/1000 až < 1/100) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). Infekce a infestace Méně časté: pyelonefritida Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté: eozinofilie

Poruchy metabolismu a výživy Časté: hyperkalemie Méně časté: hyponatremie, dehydratace, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie Psychiatrické poruchy Méně časté: nespavost Poruchy nervového systému Časté: závratě Méně časté: bolesti hlavy Srdeční poruchy Méně časté: infarkt myokardu, levostranné srdeční selhání, fibrilace síní Cévní poruchy Časté: hypotenze Méně časté: arteriální trombóza dolních končetin, posturální hypotenze Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté: faryngitida Gastrointestinální poruchy Časté: průjem, nausea Méně časté: zvracení, flatulence Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté: vyrážka Méně časté: svědění, zvýšené pocení Neznámá frekvence: angioneurotický edém Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Méně časté: bolest zad, křeče dolních končetin Poruchy ledvin a močových cest Časté: abnormální funkce ledvin Poruchy reprodukčního systému a prsu: Méně časté: gynekomastie Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: astenie, únava Vyšetření Méně časté: zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení hladiny kreatininu Ve studii EPHESUS bylo zaznamenáno číselně více případů cévní mozkové příhody u starších pacientů (> 75 let věku). Nicméně v incidenci cévní mozkové příhody u této věkové kategorie nebyl statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených eplerenonem (30) a skupinou užívající placebo (22). 4.9 Předávkování Nebyl hlášen žádný případ předávkování u člověka. Jako nejpravděpodobnější klinická manifestace předávkování by se dala očekávat hypotenze nebo hyperkalemie. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou. Bylo prokázáno, že se eplerenon významně váže na aktivní uhlí. Vyskytne-li se symptomatická hypotenze, je třeba zahájit podpůrnou léčbu. V případě výskytu hyperkalemie je nutné zahájit standardní léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté aldosteronu, ATC kód: C03DA04. Eplerenon je selektivnější pro rekombinantní lidské mineralokortikoidní receptory ve srovnání s vazbou na rekombinantní lidské glukokortikoidní receptory, receptory pro progesteron a androgeny. Eplerenon brání vazbě aldosteronu na mineralokortikoidní receptory; aldosteron je klíčový hormon v systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), který se účastní regulace krevního tlaku a patofyziologie kardiovaskulárních chorob. Bylo prokázáno, že eplerenon způsobuje trvalý vzestup plazmatické hladiny reninu a aldosteronu v důsledku inhibice negativní zpětné vazby aldosteronu na sekreci reninu. Z toho vyplývající zvýšená plazmatická reninová aktivita a cirkulující hladiny aldosteronu nepřevyšují účinek eplerenonu. Ve studiích zabývajících se stanovením velikostí léčebné dávky u chronického srdečního selhání (NYHA klasifikace II-IV) mělo přidání eplerenonu ke standardní terapii za následek předpokládané, na dávce závislé zvýšení aldosteronu. Stejně tak v kardiorenální vedlejší studii studie EPHESUS vedla terapie eplerenonem k významnému vzestupu hladiny aldosteronu. Tyto výsledky potvrzují blokádu mineralokortikoidních receptorů u pacientů s chronickým srdečním selháním. Eplerenon byl hodnocen ve studii účinnosti a přežití při podávání eplerenonu u srdečního selhání po akutním infarktu myokardu (studie EPHESUS). EPHESUS byla dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie trvající 3 roky a bylo do ní zařazeno 6632 pacientů s akutním infarktem myokardu (IM), dysfunkcí levé komory (která byla stanovena pomocí měření ejekční frakce levé komory [LVEF]

 40%) a s klinickými známkami srdečního selhání. Během 3 - 14 dnů (průměrně 7 dnů) po

prodělání akutního IM dostávali pacienti eplerenon nebo placebo navíc ke standardní léčbě, a to v počáteční dávce 25 mg 1x denně. Tato dávka byla zvyšována po 4. týdnu na cílovou dávku 50 mg 1x denně, pokud hladiny kalia v séru dosahovaly hodnot < 5,0 mmol/l. V průběhu studie dostávali pacienti standardní léčbu včetně acetylsalicylové kyseliny (92 %), inhibitorů ACE (90 %), beta-blokátorů (83 %), nitrátů (72 %), kličkových diuretik (66 %) nebo inhibitorů HMG CoA reduktázy (60 %). Ve studii EPHESUS byly dva primární výsledné parametry: mortalita ze všech příčin a kombinovaný výsledný parametr úmrtí na

kardiovaskulární (KV) onemocnění nebo hospitalizace z

kardiovaskulárních příčin; 14,4 % pacientů užívajících eplerenon a 16,7 % pacientů užívajících placebo zemřelo (ze všech příčin), zatímco 26,7% pacientů užívajících eplerenon a 30,0% pacientů užívajících placebo zemřelo nebo bylo hospitalizováno z KV příčin. Ve studii EPHESUS snížil tedy eplerenon riziko smrti ze všech příčin o 15% (relativní riziko - RR 0,85; 95% interval spolehlivosti CI 0,75 - 0,96; p = 0,008) ve srovnání s placebem, a to zejména snížením KV mortality. Riziko KV smrti nebo KV hospitalizace bylo s eplerenonem sníženo o 13 % (RR 0,87; 95% CI, 0,79 - 0,95; p = 0,002). Absolutní snížení rizika výsledných parametrů mortality ze všech příčin činilo 2,3 % a KV smrti/hospitalizace činilo 3,3 %. Klinická účinnost byla prokázána zejména při zahájení léčby u lidí mladších 75 let. Přínos léčby u pacientů ve věku nad 75 let nebyl zjevný. Funkční klasifikace NYHA se zlepšila nebo zůstala stejná u statisticky významně většího počtu lidí užívajících eplerenon oproti pacientům užívajícím placebo. Výskyt hyperkalemie byl 3,4 % ve skupině s eplerenonem oproti 2,0 % ve skupině s placebem (p < 0,001). Výskyt hypokalemie byl 0,5 % ve skupině s eplerenonem oproti 1,5 % ve skupině s placebem (p < 0,001). Ve farmakokinetických studiích byly hodnoceny elektrokardiografické změny u 147 zdravých jedinců a byly zaznamenány nejednoznačné účinky eplerenonu na srdeční frekvenci, šíři QRS, PR nebo QT interval. 5.2 Farmakokinetické

vlastnosti

Absorpce a distribuce:

Absolutní biologická dostupnost eplerenonu není známa. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy přibližně za 2 hodiny. Jak vrcholová plazmatická koncentrace (Cmax), tak plocha pod křivkou

(AUC), jsou závislé na dávce v rozmezí dávek 10 až 100 mg a méně významná úměra je při dávkách nad 100 mg. Ustálený stav je dosažen v průběhu 2 dnů. Absorpce není ovlivněna jídlem. Vazba eplerenonu na plazmatické proteiny je okolo 50 % a eplerenon se váže zejména na alfa 1-kyselé glykoproteiny. Zdánlivý distribuční objem v ustáleném stavu je odhadován na 50 (±7) litrů. Eplerenon se neváže přednostně na červené krvinky. Metabolismus a vylučování: Metabolismus eplerenonu je primárně zprostředkován CYP3A4. V lidské plazmě nebyly nalezeny aktivní metabolity eplerenonu. Méně než 5% dávky eplerenonu se vylučuje v nezměněné podobě močí a stolicí. Po jednorázovém perorálním podání radioaktivně značené dávky bylo vyloučeno přibližně 32 % dávky stolicí a přibližně 67 % močí. Eliminační poločas eplerenonu činí přibližně 3 až 5 hodin. Zdánlivá plazmatická clearance je přibližně 10 l/hod. Zvláštní skupiny pacientů Věk, pohlaví a rasa Farmakokinetika eplerenonu v dávce 100 mg 1x denně byla studována u starších lidí (≥65 let), mužů, žen a u černochů. Farmakokinetika eplerenonu se významně nelišila mezi muži a ženami. V ustáleném stavu měli starší pacienti ve srovnání s mladšími (18 až 45 let) zvýšenou Cmax (22 %) a AUC (45 %).

U černochů byla v ustáleném stavu Cmax o 19 % a AUC o 26 % nižší (viz bod 4.2.)

Renální insuficience Farmakokinetika eplerenonu byla hodnocena u pacientů s různým stupněm renální insuficience a u pacientů podstupujících hemodialýzu. Ve srovnání s kontrolními jedinci byla v ustáleném stavu AUC o 38 % vyšší a Cmax o 24% vyšší u pacientů se závažnou renální insuficiencí a o 26 % resp. 3 % nižší u

pacientů na hemodialýze. Nebyl zjištěn žádný vztah mezi plazmatickou clearance eplerenonu a clearance kreatininu. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou (viz bod 4.4.). Jaterní insuficience Farmakokinetika eplerenonu 400 mg byla studována a srovnávána u pacientů s mírnou jaterní insuficiencí (třída B podle Child-Pugha) a u jedinců s normálními jaterními funkcemi. V ustáleném stavu byla Cmax zvýšena o 3,6 % a AUC byla zvýšena o 42 % (viz bod 4.2). Protože použití eplerenonu

nebylo hodnoceno u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí, je eplerenon u této skupiny pacientů kontraindikován (viz bod 4.3). Srdeční selhání Farmakokinetika eplerenonu 50 mg byla hodnocena u pacientů se srdečním selháním (II. – IV. stupně podle NYHA klasifikace). Ve srovnání se zdravými jedinci odpovídajícího věku, hmotnosti a pohlaví byla AUC a Cmax v ustáleném stavu u pacientů se srdečním selháním o 38 % resp. 30 % vyšší. Ve

shodě s těmito výsledky prokázala populační farmakokinetická analýza eplerenonu v podskupině pacientů ze studie EPHESUS, že clearance eplerenonu byla u pacientů se srdečním selháním podobná clearance u zdravých starších osob. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Ve farmakologických studiích toxicity byla po opakovaném podávání u potkanů a psů zaznamenána atrofie prostaty po expozicích mírně převyšujících klinické expoziční hladiny. Změny na prostatě nebyly spojeny s nežádoucími funkčními následky. Klinický význam těchto nálezů není znám. 6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety: Monohydrát laktosy Mikrokrystalická celulosa (E460) Sodná sůl kroskarmelosy (E468) Hypromelosa (E464) Natrium-lauryl-sulfát Mastek (E553b) Magnesium-stearát Potahová vrstva tablety: Hypromelosa (E464) Polysorbát 80 (E433) Makrogol 400 Oxid titaničitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba

použitelnosti

2 roky 6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/Al blistry 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 tablet Jednodávkové blistry obsahují 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1 nebo 100 x 1 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 200 Hafnarfjordur Island 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Eplerenon Actavis 25 mg : 34/736/11-C Eplerenon Actavis 50 mg : 34/737/11-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.11.2011 10. DATUM

REVIZE

TEXTU

23.11.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička na blistry

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eplerenon Actavis 25 mg potahované tabletyEplerenon Actavis 50 mg potahované tabletyEplerenonum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg eplerenonum.Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg eplerenonum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktóza aj.. Viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety.10 tablet14 tablet20 tablet28 tablet30 tablet50 tablet56 tablet60 tablet84 tablet90 tablet98 tablet100 tablet10 x 1 tableta (jednodávkové blistry)14 x 1 tableta (jednodávkové blistry)20 x 1 tableta (jednodávkové blistry)28 x 1 tableta (jednodávkové blistry)30 x 1 tableta (jednodávkové blistry)50 x 1 tableta (jednodávkové blistry)56 x 1 tableta (jednodávkové blistry)60 x 1 tableta (jednodávkové blistry)84 x 1 tableta (jednodávkové blistry)90 x 1 tableta (jednodávkové blistry)98 x 1 tableta (jednodávkové blistry)100 x 1 tableta (jednodávkové blistry)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.Reykjavikurvegur 76-78220 HafnarfjordurIsland

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Eplerenon Actavis 25 mg : 34/736/11-CEplerenon Actavis 50 mg : 34/737/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Eplerenon Actavis 25 mgEplerenon Actavis 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eplerenon Actavis 25 mg potahované tabletyEplerenon Actavis 50 mg potahované tablety

Eplerenonum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis logo

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.