Duratocin

Kód 0003941 ( )
Registrační číslo 56/ 144/06-C
Název DURATOCIN
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ferring-Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0003941 INJ SOL 5X100MCG/ML Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak DURATOCIN

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls10529/2007a příloha k sp. zn. sukls6013/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DURATOCIN, 100 mikrogramů/1 ml, injekční roztokCarbetocinum

Přečtěte si pečlivě tuto příbalovou informaci dříve, než dostanete injekci DURATOCINu.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případné další otázky zeptejte se, prosím, svého lékaře, porodní asistentky nebo sestry.

Pokud se u Vás objevily závažné nežádoucí účinky, nebo pokud jste si všimla jakéhokoliv nažádoucího účinku, který nebyl v příbalové informaci uveden, oznamte to svému lékaři, porodní asistentce nebo sestře.

Tento lék může předepsat pouze lékař.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je DURATOCIN a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost , než začnete DURATOCIN užívat3. Jak se DURATOCIN užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek DURATOCIN uchovávat6. Další informace

1. Co je DURATOCIN a k čemu se používá

DURATOCIN se používá k léčbě žen, které právě porodily dítě císařským řezem. U některých žen po porodu císařským řezem nedochází k dostatečně rychlé kontrakci (stažení) dělohy, což zvyšuje pravděpodobnost většího krvácení, než je běžné. DURATOCINzpůsobí stažení dělohy a tak snižuje riziko krvácení.

Léčivou látkou v přípravku DURATOCIN je karbetocin. Je to látka podobná oxytocinu, která je přirozeně vytvářena v těle za účelem stahů dělohy během porodu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DURATOCIN užívat

DURATOCIN se nesmí podávat do doby, než bude dítě porozeno.

Dříve, než Vám lékař podá DURATOCIN, bude potřebovat všechny informace o Vašem zdravotním stavu. Rovněž byste měla sdělit Vašemu lékaři veškeré nové příznaky, které se uVás objevily v průběhu léčby léčivým přípravkem DURATOCIN.

DURATOCIN se nesmí podávat

jestliže, jste alergická na karbetocin nebo jakoukoliv jinou složku léčivého přípravku DURATOCIN (viz kap. 6).

jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin.

jestliže trpíte preeklampsií ( vysoký krevní tlak v těhotenství) nebo eklampsií ( těhotenská toxikóza)

jestliže máte závažné onemocnění srdce

jestliže máte epilepsii

jestliže se u Vás někdy objevila alergická reakce na oxytocin (někdy se podává ve formě kapek nebo injekce v průběhu porodu nebo po porodu.).

Pokud se Vás to týká, oznamte to svému lékaři.

Lékař Vám bude věnovat zvláštní péči při použití přípravku DURATOCIN jestliže míváte migrény jestliže máte astma jestliže máte problémy se srdcem nebo krevním oběhem (například vysoký krevní tlak). jestliže máte jiné zdravotní problémy

Pokud se Vás týká něco z výše uvedeného, oznamte to Vašemu lékaři.

Vzájemné působení přípravku DURATOCIN s dalšími léčivými přípravky

Pokud užíváte nebo jste poslední dobou užila jakékoliv jiné léky včetně těch, které jsou k dostání bez předpisu, oznamte to Vašemu lékaři.

Těhotenství a kojení

DURATOCIN se nesmí užívat během těhotenství, ale může být podán po porodu císařským řezem.Bylo prokázáno, že malé množství oxytocinu prochází krví kojících matek do mateřského mléka, ale předpokládá se, že se odbourává v útrobách kojenců.

3. Jak se DURATOCIN užíváDURATOCIN se podává pomocí injekce do žíly, ihned po porodu dítěte císařským řezem, provedeným v epidurální nebo spinální anestézii. Dávkování je jedna ampule (100 mikrogramů).

Jestliže jste užila více přípravku DURATOCIN než jste měla

Jestliže jste náhodně užila příliš velkou dávku přípravku DURATOCIN,může se Vaše dělohazačít stahovat tak silně, že může dojít k jejímu poškození nebo k silnému krvácení. Můžete

rovněž trpět ospalostí, apatií a bolestí hlavy způsobenou vodou, která se začne ve Vašemtěle hromadit. Budete léčena pomocí jiných léků a případně operace.

4. Možné nežádoucí účinky Podobně, jako všechny léky, může mít i DURATOCIN nežádoucí účinky, které se však neprojeví u každého pacienta.

Nejčastější nežádoucí účinky se projeví minimálně u 10 žen ze 100, které jsou léčeny přípravkem DURATOCIN. Patří k nim:

 nevolnost bolest břicha  svědění zčervenání kůže  pocit horkosti  nízký krevní tlak  bolest hlavy  třes

Mezi další nežádoucí účinky, které mohou postihnout 1 – 10 žen ze sta, patří následující:  zvracení závrať bolest v zádech nebo na hrudi  kovová chuť v ústech  anémie(chudokrevnost) dušnost zimnice

Některé ženy mohou občas pociťovat rychlý srdeční tep nebo pocení.

DURATOCIN může způsobovat hromadění vody v těle, což může vést k ospalosti, apatii a bolesti hlavy.

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

5. Jak přípravek DURATOCIN uchovávat

Uchovávejte ampule přípravku DURATOCIN v krabičce, aby byly chráněny před světlem. Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte DURATOCIN po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu nebo ampulce. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. Další informace

Co přípravek DURATOCIN obsahuje

Léčivou látkou je karbetocin. Každý mililitr obsahuje 100 mikrogramů karbetocinu.Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, a kyselina octová 98%, vodu na injekci.DURATOCIN obsahuje méně než 1 mmol chloridu sodného (23 mg) v jedné dávce, takže je v podstatě bez sodíku.

Jak přípravek DURATOCIN vypadá a co obsahuje toto baleníDURATOCIN je čirý, bezbarvý injekční roztok, připraven k nitrožilnímu podání, dodávaný v balení obsahující 5 ampulí po 1 ml.

DURATOCIN může být použit pouze na dobře vybaveném specializovaném porodnickém oddělení.

Držitel rozhodnutí o registraci:Ferring – Léčiva,a.s.Jesenice u Prahy , Česká republika

Výrobce:Ferring GmbH, Wittland 11,D-24109 Kiel, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Rakousko, Francie, Německo, Nizozemsko, Velká Británie: PABAL 100 µgBelgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Litva, Lucembursko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Švédsko: PABALItálie: DURATOCINŠpanělsko: DURATOBAL

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.10.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls10529/2007a příloha k sp. zn. sukls6013/2007, sukls147337/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DURATOCIN, 100 mikrogramů/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Carbetocinum 100 mikrogramů/mlOxytocinová aktivita : přibližně 50 IU oxytocinu /ampuleÚplný seznam pomocných látek viz bod. 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

DURATOCIN je indikován pro prevenci děložní atonie a masivního krvácení po porodu dítěte císařským řezem s epidurální nebo míšní anestézií.

4.2.

Dávkování a způsob podání

Vezměte 1 ml léčivého přípravku DURATOCIN obsahujícího 100 mikrogramů karbetocinu a aplikujte je pomocí intravenózní injekce za odpovídajícího lékařského dohledu v nemocnici.

DURATOCIN může být podán pomalu po dobu 1 minuty pouze po porodu dítěte císařským řezem. Měl by se podat co nejdříve po porodu, pokud možno ještě před odejmutím placenty. DURATOCIN je určen pouze pro jednorázové použití. Žádné další dávky karbetocinu by neměly být podány

4.3.

Kontraindikace

 Během těhotenství a v průběhu porodu před vlastním porodem dítěte Karbetocin se nesmí použít pro indukci porodu Přecitlivělost na karbetocin nebo oxytocin nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Onemocnění jater nebo ledvin  Případy eklampsie a preeklampsie Případy závažných kardiovaskulárních onemocnění

Epilepsie

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

2

Karbetocin je určen pro použití pouze na velmi specializovaných porodnických odděleních se zkušenými a kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou neustále k dispozici.

Použití karbetocinu v kterémkoliv stadiu před porodem dítěte není vhodné vzhledem k jeho uterotonické aktivitě, která přetrvává několik hodin po jedné bolusové injekci, na rozdíl od rychlého poklesu účinku pozorovaného po vysazení infúze s oxytocinem.

V případě přetrvávajícího děložního krvácení po podání karbetocinu musí být objasněna příčina krvácení. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát v případech, jako jsou zadržené části placenty, nedostatečné vyprázdnění nebo zotavení dělohy nebo porucha krevní srážlivosti.

Karbetocin je určen pouze pro jedno použití. Musí se aplikovat pomalu po dobu 1 minuty. V případě přetrvávající děložní hypotonie nebo atonie a následného nadměrného krvácení musí být zvážena další léčba oxytocinem a/nebo ergometrinem. Nejsou dostupné žádné údaje, týkající se dodatečného dávkování karbetocinu nebo použití karbetocinu po přetrvávající atonii dělohy po oxytocinu.

Studie na zvířatech prokázaly, že karbetocin vykazuje určitou antidiuretickou aktivitu ( vasopresorická aktivita :< 0.025 IU/ampule) a proto nemůže být vyloučena možnost hyponatrémie, zvláště u pacientů, kteří dostávají též velký objem intravenózních tekutin. Je nutné rozpoznat časné příznaky, zahrnující ospalost, apatii a bolest hlavy, aby se zabránilo křečím a komatu.

Celkově je nutné používat karbetocin obezřetně v případě výskytu migrény, astmatu a kardiovaskulárních onemocnění nebo při jakémkoliv jiném stavu, kdy může rychlé přidání extracelulární vody vyvolat riziko pro již přetížený systém. V těchto konkrétních případech by měl lékař učinit rozhodnutí ohledně podání karbetocinu po pečlivém zvážení jeho možného prospěchu.

U těhotenského diabetu nebyly dosud provedeny specifické studie.

Účinnost karbetocinu po vaginálním porodu nebyla určena.

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Během klinických studií byl karbetocin podáván spolu s množstvím analgetik, spasmolytik a přípravků používaných pro epidurální nebo míšní anestézii, přičemž nebyly pozorovány žádné lékové interakce. Specifické interakční studie nebyly provedeny.

Vzhledem k tomu, že je karbetocin velmi podobný strukturou oxytocinu, nemůže být vyloučen výskyt interakcí, spojených s oxytocinem: byla hlášena závažná hypertenze po podání oxytocinu 3-4 hod. po profylaktickém podání vasokostriktora ve spojení s kaudální blokovou anestézií.

Během kombinace karbetocinu s námelovými alkaloidy, jako například methylergometrinem může oxytocin a karbetocin zvýšit krevní tlak vystupňovaným

3

účinkem těchto látek. Jestliže je po karbetocinu podán methylergometrin nebo oxytocin může se projevit souhrnná expozice.

Jelikož bylo zjištěno, že prostaglandiny potencují účinek oxytocinu, očekává se tento účinek i u karbetocinu. Z tohoto důvodu se nedoporučuje současné podávání prostaglandinů a karbetocinu. V případě současného podávání musí být pacient pod pečlivým dohledem.

Některá inhalační anestetika jako například halotan a cyklopropan mohou zvyšovat hypotenzní účinek a zeslabovat účinek karbetocinu na dělohu. Byly hlášeny arytmie při současném podávání oxytocinu.

4.6.

Těhotenství a kojeníV těhotenství je karbetocin kontraindikován a nesmí být použit pro indukci porodu ( viz bod 4.3 ).

Nebyly hlášeny žádné významné účinky na spuštění tvorby mléka v průběhu klinických studií. Bylo prokázáno, že malé množství karbetocinu přechází z plazmy do mateřského mléka kojících žen (viz bod. 5.2). Předpokládá se, že malé množství látky, které přešlo do kolostra nebo mateřského mléka po jedné injekci karbetocinu a následně bylo požito dítětem, je degradováno střevními enzymy.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Není relevantní.

4.8.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí příhody pozorované u karbetocinu v průběhu klinických studií byly stejného typu a frekvence jako nežádoucí příhody pozorované u oxytocinu podávaného po císařském řezu při míšní nebo epidurální anestézii.

Systémově- orgánové třídy

Velmi časté≥ 1/10

Časté ≥ 1/100 a < 1/10

Poruchy krve a lymfatického systému

Anémie

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, třes

Závrať

Cévní poruchy

Hypotenze, zrudnutí

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Bolest na hrudi, dušnost

Gastrointestinální poruchy

Nauzea, bolest břicha

Kovová chuť, zvracení

Poruchy kůže a podkoží

Svědění

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Bolest zad

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Pocit horkosti

Zimnice, bolest

Ve sporadických případech bylo v klinických studiích hlášeno pocení a tachykardie.

4

4.9.

Předávkování

Předávkování karbetocinem může způsobit děložní hyperaktivitu ať už z důvodu přecitlivělosti na tuto látku či nikoliv.

Hyperstimulace silnými (hypertonickými) nebo protrahovanými (tetanickými) kontrakcemi plynoucími z předávkování oxytocinem může vést k ruptuře dělohy nebo poporodnímu krvácení.

Předávkování oxytocinem může vést v závažných případech k hyponatremii nebo intoxikaci vodou, obzvláště pokud je spojeno s masivním souběžným podáváním tekutin. Jelikož je karbetocin analogem oxytocinu, nemůže být vyloučena možnost podobné události.

Léčba předávkování karbetocinem se skládá ze symptomatické a podpůrné terapie. Jestliže se projeví příznaky nebo symptomy předávkování, měl by být matce podán kyslík.V případě intoxikace vodou je nutno omezit příjem tekutin, podpořit diurézu, upravit nerovnováhu elektrolytů a kontrolovat křeče, které se mohou případně vyskytnout.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Oxytocin a analogyATC skupina: H01BB03

Farmakologické a klinické vlastnosti karbetocinu mají charakter dlouhodobého agonisty oxytocinu.

Stejně jako oxytocin se karbetocin selektivně váže na oxytocinové receptory v hladké svalovině dělohy, stimuluje rytmické kontrakce dělohy, zvyšuje frekvenci již existujících kontrakcí a zvyšuje tonus děložní svaloviny.

Karbetocin je schopný zvyšovat rychlost a sílu spontánních kontrakcí dělohy po porodu. Začátek děložních kontrakcí po podání karbetocinu je rychlý, se stálými kontrakcemi v rozmezí 2 minut.

Jedna 100 g intravenózní dávka karbetocinu podaná po porodu dítěte je dostačující pro udržení adekvátních děložních kontrakcí k zabránění děložní atonie a masivního krvácení a je srovnatelná s několikahodinovou infúzí oxytocinu.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Karbetocin vykazuje po intravenózním podání dvojfázovou eliminaci s lineární farmakokinetikou v dávce od 400 do 800 g. Konečný poločas eliminace je přibližně 40 minut. Ledvinová clearance nezměněné formy je nízká, s <1% dávky podané injekčně vyloučené ledvinami v nezměněné formě.

U pěti zdravých kojících žen byly koncentrace plazmatického karbetocinu detekovatelné za 15 minut a vrcholu bylo dosaženo při maximu 1035 ± 218 pg/ml do

5

60 min. Za 120 minut byla nejvyšší koncentrace v mléku přibližně 56krát nižší než v plazmě.

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií farmakologie ve vztahu k bezpečnosti, toxicity po opakovaném podání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.Studie reproduktivní toxicity u potkanů s denním podáním léku od porodu do 21. dne laktace prokázaly snížení přírůstku na váze mláďat. Nebyly pozorovány žádné jiné toxické účinky. Indikace nebyla potvrzena studiemi týkajícími se plodnosti a embryotoxicity. Studie karcinogenity s karbetocinem nebyly provedeny z důvodu aplikace jedné dávky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný, octová kyselina 98% pro úpravu pH a voda na injekci.

6.2.

InkompatibilityStudie kompatibility nejsou k dispozici a proto tento léčivý přípravek nesmí být míšen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3.

Doba použitelnosti2 rokyDoba použitelnosti po prvním otevření:Po prvním otevření ampule: roztok by měl být ihned použit.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte ampule v krabičce, aby byly chráněny před světlem. Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem.

6.5.

Druh obalu a velikost balení

Ampulka ze skla typu I s bílým identifikačním kroužkem a modrou tečkou indikující místo pro odříznutí. Ampulka obsahuje 1ml injekčního roztoku.Velikost balení: 5 ampulek

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

DURATOCIN je určen pouze k intravenóznímu podání. Může být použit pouze čistý roztok, bez příměsí drobných částeček.

Veškerý nepoužitý přípravek musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Ferring – Léčiva,a.s.Jesenice u Prahy Česká republika

6

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/144/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 12.4.2006 / 29.10.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU 6.10.2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO A VNITŘNÍM OBALU

{karton}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DURATOCIN, 100 mikrogramů/ml, injekční roztokCarbetocinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1 ml obsahuje:Carbetocinum 100 mikrogramů(Oxytocinová aktivita přibl. 50 IU/ampule. Vasopresorická aktivita <0,025 IU/ampule).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:Chlorid sodný 9,0 mgKyselina octová 98% do pH 3,8Voda na injekci do 1,0 ml

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST PODÁNÍ

5 x 1 ml ampulek. Injekční roztok

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Pro intravenózní injekci

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pro jednorázové použití. Po otevření ihned použijte.

8.

POUŽITELNOST

EXP {MM/RRRR}

2

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte ampule v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

Uchovávejte v chladničce ( 2°C až 8°C). Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring – Léčiva,a.sJesenice u PrahyČeská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/144/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

DURATOCIN

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

štítek na ampuli

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

DURATOCIN 100 mikrogramů/ml injekceCarbetocinum Pouze pro i.v. podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POŽITELNOST

EXP.: MM/RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT :

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

Carbetocinum 100 mikrogramů v 1ml

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.